Smutne_dediJstvo_AtlantidyVVBOOKMOBIh*4>I;S9 ]. gqP{<,m:+Ao ̖"֦$&(*,.10d2'4226<;8F:Q<[>f5@qB{DF{HXJ{LN1PÙR͌TV2XZ\u^`bd$f.h9 jBlLnW~parltvFvxz&|V~ FѶ@75$.8|BLW`k=t~4|T0&֑֔׀Hcmmj-31ՖC{;%/98ChMkWBa3jt\} 2 $qG 4 " G$*&4x(>*H,R.\i0f2o4x6U8:^<>\@bBDŻFHJL-NGP R T V !&X *Z 4#\ >5^ Hq` RZb \d ef oh yj l rn Mp ar t .v x Hz | ~  R m @ j $ - 8" B L Ui _t i r# {  Z 8 : 2 2 b V ^ F 6 & ~   n]MOBI2:_bPbdce_EXTHtj2011-02-27d!Vnútorný prediktor ZSSR a7cj sk-SK horizontal-lrkindle:embed:0001 ,v"@( >@@@@@@@@@BC2 1028-0897292 #InMemory} y hSmutné dedičstvo Atlantídy7761> Trockizmus —oe «včerajšok»,orčiteizajt2yVnútornýrkhSSR02Xp >2011-02-27

% ϋϋ % ''"ꂀ©ublikovaymateriályúxjetkomuskejultúry, tohoôvodu(h 0vzťahu nimsponu(osobmiu8skbprávami. hpade prisvojeniach mciákona1L$ m,rrorigiXluПечальное 8слеитxн@ды PetrohrQ.Cblquote*Nv ̌d́vajús`!
.ru(v/oׂAy8́čilinao A9 -najejsz;y8h.↩ÚTo H3.(rzcȊC)0prvýеoku 1998dPzvTrizmu«vra»ЊPin«Д»R`ičasЋAeistAvmPúvIäčYiPtylstalaakapito`(pDiogenes:Ȏx8m Čeka…().o 6yzahy1Akolesh@meXUyna2P0diAҔбnevierxa(u(zoci log0@cirkvRscQermntsvet`jQsocizejqrevolie.druhǰ lišu!iektor:z軩ksprenouxrmin0gixdoXArdie(VPSSRďalšíؕovp>27.晈rꩄ1ihkrzskyyšo\;hهččrt8rôzny0G@med⾸r`tcepj`im8h)RF.ښ,ypu behdal(od0nka`8iqlá( lizؓich)pka⛁drydm!ejHܮXnn0ejovšaržtakȁ׉ktméh,ez uto,Cvdn@lebopozixfV4Pdhjͯׯ76357 id="fnrefisup>@9y xh="https://en.wikipxa.org/q/_Pya(5)* № 141@ap1jPray@itulokrҽQXDKSRF553f22 QformItieňov(r8Komunٶia, žeyhrajúoľby
“.odaníavádza úryvok vystúpenia.I.Lukjanova Parlamentnom@reredktívmoskovskejrganizácie „Ruskvedciocialisticci[(РУСО)Z nehožnoosúdiť činnosťSRF:

«…nsmebaritikmiežimu.kolo 70ávrhov konahleach[0rôznych šdihývoja.nohéYni môžuy8poutopozícioupprhode m.umarikrát@ijímala boj` korupy, bolamietnutýarantnašej3 ÚstavyXidíteak,nsilypulu)podpis`zidAimadnyznai@uje`#8«O pracovheje»,ochne Xjazykau8».resiraykladFcúzska,torh䐠ániHs8u 0tohotFu<,elita jeblafxЊptitesnu st逊@bajsoviabineKremľNoahɫmerp0keľm olnym, iviJatvar"j ,lHoberspyr*az#zmus.ˀfBznivyi8(človeLvoA`pq@ nhlobodnxosob"@žd-҆#ôbTrڧxx<0ong>líddp>VlŒ0edesraja(腸m.vščšaAI1aspôxL(8bliformx)؂6úPryfinanč;šXu ts (Qml`ȀdavstuPkugorbačovA =#MS1y(qiasSSR,ڇyftXvxk3pne[pBtypȏ)&Jhȳnlanezraoitu o1997!@adzbyû0lnBankyú— pzmyselخ200%a ?91%8opnhjan`ri8etnuDse.S.Č`rd8o@miljibZnút7572347f5457ahnuoXnpu0rip?8>!裀pzvýš)ŽAONdo_43U, PdovhZ rgeayuemaXro pjIcchqá p"xied(workingaplDk)udzaxrpa~A)Y[8eryb(yB iZ 1perm8uta . [Q yȮmusPѴ`odvrat㥾disporcimedzviay oQQnija01c@AJy.di udewv347wf6t6wbȇ1ٷasu!uchýpk 09misiige8033gf7d7g, *8 -psyžiah@ @iu,!0akoHulýuskut*I01.:a:,ȠDzPЂ ko,idz]ov˪6ubľov.ήHatiaľtɺ譠chkhlebP 25pejok,teraz*6-`+nojuž 2ɻpa 50opejok;atiaľ čoazdaestskouopravHstála 5,erazojí 1,5ubľa.všakominnaodnotaárobkoväčšinyaočaseformnýcho9nezvý@desaťsobne (akoetovarov). Zadlženosť ľudkvôlislabenejplate uléyyta nevyrieš@u, to dobe,eďžnová(߂ц 1998.krem0ho, ledkomcie)diskrétnehharakuvorby 0n (vylučujúc9tisíc8zníberatyredošlúxrentabilxtiy),mnohR tX`ivyjad tr񉨌aX 񎉐~y𐋇h.֋Ht oinančno-eko)cy3isúpríčin@lobodú8rpctvaéšpekulants.

Ničؑ Hikz „elity“SRFy ilhdpprohpolXensX71oznamu Črd0Dspz0yb sadzbQ[z pôž iek).΅nepoukázal Ppri9podmLj(v zyakeuskave-ckymO@ditȊoXsyAdvX߁ދtívtrhovŽe edvhpiťXor(:du4 niuqitlaءolav*analytcpe aKr袘8{huloha񃐊9ǍǢq)zlegalizpzitiz@mpzvojilónigPirasi`-mafióz"')oíComml!@humánkavín"telehXmsovhvysieí8"`n1modlišs)蜨H(:v0)–IzbP vyّvjPno-orskcivimetódamiwq686f9 9vnai,eíaPdyjxnep[tajX»Qtitulok:TroЂmŕtvaodyX ra`du.Zqm`no(ehakcxGGE HP mhriXKoncepoѷPpeY5xhzhcese_]9093_f10d10o~A p[,munCSSovietྠZväzu (KSSZ))เjaFaRF)nesȼzorkeďB ímudy8xXivot5 reIncp٬každj9s ٮLNpieb».…Imed෰ásledtؓnhXýroHpact ettým@؂Qph ľud(insx, &asH٣ivá)xút8b@HáЂ/e:muebouesȂHle bPIHloWَPPSZto@(hoc`v y)áŐ +v`xhxpagande^Medzišnajavoǜn947f11m1ףSómxmarx1-l`Balvymy0kgó!chDlieharmex( rgiiodnӚti.ԏXmi(y!ڝ8Xnadbytarac@ čas»,oducházaCςςrkttď.,؍9hybabo .͋[edogA@0h-aUJY afdefiQi!`ibod̎om:8SsrPeviгQan.֗`zťahȖ葯mioyna:koľaxijX"ťۺe-9zdôok pwyxHUYosnovearxizmu.

Inýmilovami,sormujerilastnejhopagandavdepodob piscesovpoločensko-ekonomickčinnosti tentosast8eriekoogma,zlbšiehoochopenipretože zdЄľudskrozumedokáXpojiťymyslené (abakth)*ategóĂéuia reálnym životomBuďznasvojuvzdelasklod vykladačx{aaáz12@yp#H-0exPnu'ܒou.Najith厘nik0iechdhť9oc:(i len[og aeuedeXXlezJpoZ,0 u8lƤgЩihп`HX}ti񤨘 boj3hq).resXo u lܧČlkصelKSRF (poki mvyvaɸyr24bez[iPaNomj),ma8zakeď 蓘dlte údie:ulli>¨aškIvg ob)i oXedy(ؿ8sUsko-ɞxx)abirovQnule, ȟ@dHHypljncíp (omntaršn) «QaždHoodľaehochopností –uaždémuOHpotrieb».

Napkomu,rávehnistickáentlnalačkoby`vvypilaie kritikopn( posmešnýmdmietnumoncepcpoločenskejezpeči dopu`v člán`ameekrútenázorov,jadrechmateri(oKSB.utor ~v Pravdejať“.aranovíše: 13,Xeľkh8m8znsvipedIrodomxJesnPak eiholystatu.o uhls,lama9je,уuž!zjavatanizmuseďžPbné8yúYrozporí@djrizHami8nu (Xlejľi)xlebbiblɔxNytypnelov `véivedectva…»腐zxalájiodeP ver#Ruskavosvn@vierouke.repnaXomiakoj( ďHjGGAq\pAujXzrušrid`odnot!vyknhaúrkúrokuȐ0shods0iȝHcoPncíptu9ýr/.833/f14-4/izekre0enhekvivnPvypĺňa(reguYifunkci S)ni a.7ϩTvor0sPci lAc`OOJ0oduXv_HٌE2nemô0ditno-finan@me8dzciuxvv Hseb bsah{//i8ozťahhڄȦ@1!0Avmikro-maPekonky

Pcs*ws1vetľuxteóܳJmnohood8v豺ʈiysPovbPlokctijotlijšpeciflohy(o`y`لoŧqosQaky@`tá(䧨ezí)@n<ong>ڍzáujmacc"č(nhzi:asi@>u9elit9nDoڶ @~t@ách,00skXhXarc8XéKSRF)a eP9aj"8iacihmedzimafiózqȪar𥘁í^Xamozrejm@a( dqhvtzdpupڏd,oosx0Bruem ×ݵl(ֱDal9rxzaklí ovlJutaj[potpte8kneformHz^:tí6Navy, Zvrhy X1191f155xA.B؜8Kvzderminológɧqómrxizmuoapadíb, (rezodppdRre"rġз)mem/roces!1zbave陎skexmuškod0(takn3 Qlen8nohľxeJozok.Яzu (z@knuBʌjxra@pu)rel.V.StnyjYdAEoblثo ѺZSSR81404f166šteAro 1952Kxdop(nso\xyčlánve MŕtvQodesm`8s` 8hiskuslebHolevmiozplȠ`ck򺋵:xtP9neš1amodhl񧪸@*hzv.Polav:y/YuPv uzurX@p7664707577ok Baranovaeenázor0kážkarejavu trockistickéhoypusychiky

Chkter{oulastnosťhSzm komunDmnutí 20.toročiaolaotálnaluchota obsahuritMmernej pichdresu18,pol`nedd[princíQotlač(systémutaj)eklaráci(vyhlásenýami,zá`de@onie eungujú (zjednot0ylekvnppodvedomí)V takejtole(aády>ov)od@mysýmimienk8ikvidlij ,sedysihoc+chybymots (akoRneúelegmyl)   nhovori(xUoH,naheAviejrozumu:oHHvýraziloosumnohbeNKVD-OGPUbdob1918žH30@eďie8orgány9i úpkonl:BЁInéchxc>Tonam žes (jrimsobae rseľ)HpHm:*medz@mГlivcamk(ґleIqGym,lod šethXiJ). tom@Hf`teloveHeťazYimI @dtča@WQ@k`dJz<(súhrnnx蓀tȣᆥch?I #?CtٚriXx סЭQnr`tógieiPNuôžurevznajrôHjš0o.akpp,e"aʘ88Pmaublic˭eyzhm2208f199hehľadiacimnravosviu.ru — «art ejky»bminulч0P byro.N.JvleY'߬dozalMѥ0roch:todox@marx-xin(J )ľ8bluag-phagbmeeVSSZAȴam“vv`"tanady);Pzu*ľud@ɲ ôtsocisK!Ѓ(p`askIpokusujadrѷbudh¤PrPúbežȇ0?떐XnipPochopXerig.Q1Постижен@ ,oskva,Zacharov‹8Vagrius:r.1998,xP40OZH:@kjjypZpqeruenoȬKzphଠ4X/iú!inte uáxjisiergudtiezpR(o0peéǠ359f2020Ǽ jpWb'&690'f21e1'nevi reuODzogzápluhvip)esuhaPjQIIJ`už8LPesmernYvkоxb@`hravd а0byo0 8achXcroblémyoHájoاj0)z`j0liek|kycelkNSoakiAoʃQincova!informiU藈Itn=H2y`ɐ Z1@tva (߿˒R@B)u͆ecwpaTápvštJ?=3957?f22}2?,vlastn{mm. ph1r%sL,ѹš躡Bomunӷhnut 20.Xoria.ֽi i1nadpjy. bdobѲha(!sPo zoru#i Pôbpznxll ,pdpdodstateohtoruhusychickejoruchy –toráolamenovannaPo,všakiedľavoj*d)ylpseudonymuedného najvýraznejšíchre!viteľov (Trock-Bronsteina), komunistomnutí 20.očia.

Dnes,eďHrializmusi (rozPxplodilybernetiku,nfor؀jpítače čechnológie,Xpmíno tejvedyožno)scharakzťkoautonómnyb iaľk `denýbot ohrani耰mogram0i@tifikácsituS reaknaHjȎPpoyziologSstnkemnoh0obnálnehčlovekubngPa>urtýzpémP0ďalšpú8js nni.rm6x@hsxmiypadávajúᏰ`0yl@kʋov.omprí esndoHmpetenatruxvliestvayvipIşobí1.piocijyؖqXždspppXo1unav8z ímiXivxXsasjbcVa@Әspúš imboj uxm"s0vizujbensyvy9hmasakryeXa (ōotPPpbyykôrieobpholza a:im謘`:ԳzreAOinkxAl1svH3ZSSRjasboľ߳2YmarxJilepos=0 84273 ="fnP23">23

Prítomlytendneumnejpbcskej“p{naklikávaaeŊ8nvojulXriameýzvyresiámočitivk0hisickyyXtkizmupájdeaj1spomenutknihe`N.JlevayPo eXp:blquote"«Veď6@PocákladЗpíHdɏ,urtolovičatriHeAIty? ČoႵouXzy, qsasia26?3/Ja !vidí d8vlámokr@oľ@va2677nDbšpٓste.„Ous׈427f288ז`be2@אב?;Nel(lslobodyôžeyxuskut(enyze boláAcelirajinho8d Х(Hded;alirneimu7:Vza HtP21.uguH 1996;obtil҆ؤIvv8yجzii҈a, Úmuúdu,֓e,e`nekuyٚFedzmaž88pvzbudi`na9>cológ jiteľov».0r. 185 Ďapvyčlza记z

Priharakterizoinešnéhotickjsmeruuska,.N.Japlev tPkniheíše:Sblquote«VBxtealXme slobodeezanzačxhtrubie».tr. 154.eďnám «architemejky»;3siybralveútostu, tjaopibakrzechodwwt,vxlijakýchstôto č0busoosť @eb耐nevyhnutnú Xu (zku)29las kE qnedin inci(t҄nie845f3030WS‹…ߦOkףmsHe špecifikum,zan0aloAt+ud a8Px)o?qmotv0hoH qdlobzeHh.µ¨e,'km2mexpracuIblaociim𲿁– _ϋaxQec zdzɴǴnldiQm(xmudrcom𫷞hhlupá`Z:طx㾘ohcevd772:9tq@ihQف(@»X|@8«בroz2ch`ŒojeXdruhmiaԥkm)19gФ90057f31m1QskؚؐYjppm)hirchil8hyp0yAe PiokzꚐBpsy0komp>ro1985x@@0lobode8zkanIaXubieRRɐ`@ko,ťkadejһ {s@ck)ʀRrivied)޾(tGSaeďIminulZoe@*ovpodariPuzurph`ens`ktXutr 8ezlikvidStnaTo<árodySSRtilhђ@l0nuceA AI hĭ(Z AkrajȻؑouAsamoxaktӶHhth(iíplliZnHatqdľa׮axvýchybnej álky)eyܷorЏ(c 1953)l관 ok romantY鿊idR:P),؁jie» (. 170);mňso ľskla(raz)XJar{@nymhdno175)enX߆oIdŌ XpknihepísjudH;/e aozznpYv1 hupDobZl(veňQ neladh9riڽp9ovžXkonkrétne.

Pokusddaťabstraktnému,onkrÁo životomijakoezviazajumanizjeovojej podstatednou odrôd hola32,ľQikvidácív"pokrytc࣠|qňdoputx2uiYiedXyefe3„Nov ZvHi“ (Новые Известия*`)IčíX29.01.1998vjniporur˕lenkafrancúzskym@Hológ`MpaoniqueІonHd ul"«Elita: roe @boɴre?»šPdtYoXentujemeΠY,I`,(((žْaehuPPreanb1pkeď ؇Pꔘan؂dôleH2ׁebvuzavr(,bglobiu t;bospr,Ў tlivՔld QieNajúؕ ۍ$phierarq-znacha( <ong>mágm@drl98@ah0ajm PosudPv30MBro-Rm𴠕ئq٧ u«=— ČHn`aa?uedomPXSѨd ؝Háujmy?oַrapˏIPau Pk0`nin(pua,Xadra:Povne Pv`lhEaB z0Q PA.ӁZzlaušZšímch.Ľadj razu -B1n—ȬaJɮh쏱Ȧ9zúpodliȀZ+PvzlykRochxzúochCpformn0nov33x@atiaľ{\Xv8tobl`on@(0Xnimkxr(ie) HtȽ8berЙOhϙ˗Ď؂a m@e:Vorancúzssyst ediX jqburžoݭín (DzЖTľovaϏ̼štakobyvpPxoH0hloipx`1211f344) i. p.edzi䭸apHni(lita.ϻfung 1mafióznejsnove,leaoberajúaobovaním,zájomnouodporou,ezhľadua časomXnik!cedeologickéozy».

Trebaaťpamäti, žeaždádnožociológiebsluhuje yednuboiekoľkopčenskýchried;(el1+nosaok.ficiála,ilácehoežimma konnpozícizvykneodravIitý „bontón“aم9následkčotorXvecinaznači(tíIdapochopajrážky. tenJne$l,otonitʂIeť) inŌodumlГkobyôbecboliNPvj0osobit9]7?lovobratyypu «Jpmafiózr»,eďIby«"nmi»posudz!nevhHé.re0preyharaktern (svojsstatou)aviteľov@skrziplomyidrPehtY– Eánemvgavvým:8,i«EПCaxoichxiȟ`!댢,IB1vHͣu`%aktrhxe štikrakor verejb(nehan@acӞٖYsؙPomietpfrancúzsk  4Hrilalvo-77mhoƂu«—arWS IezBcAt9e Іaajlepš8h?itx35@tedyhĥezlAȸx?)YX@dzcovk vyriePniuӽ؃__ blahXkonktdmípadiu@trvoliuQdvoí:kulli>obyčajhᑊoyväčšixnaolúpeáJči?>tň8(0v9piupaauniz0chFvznqeS»HN돻)ozȇ(1čak# ďalؔaeЕp Čnevyhnuob)hX`PȵPŠh ľuH`l`reeymi (k/8wHHsamXkvidu)?'ׅׅׅׅԖOLiil*ɴnorYod𙡼ڔFǎώȼcHeYʨQoAdruhuroblematiky spoločnosti,ládnucaafiózna „elita“áhle(erušíinancovanieociológie,toráaa`Hmamenila reč života. H'om, Búkosobjlabto,byapozdvihlmerom Ai T «Študujradih`@rodinnéyna ypuothshildovTapriebehuȈchzaj 9álnvrle.aujíspQzd!svojeestvo`oknirm،Aimaudrž«jNe3úؒjmurati lq V(HSazľRxiPabzRothshilInearmpl@ntjQadresu:S`ܸ)=;W;lhoch`xyi p8az jyem뿉bilvý. Tbxo){zatv`йnH#ášaذPats`HaPXrоa i .̇Ky-Hí@Rchn,hynú2˒vyhué.Izai, 60:10r12.

Aztxcíp蘁qšpecұȚ Im$for0٘AjoznaȘraso-pzia؎Q@*AȜtre8d Xh!tázk8SxojPobqs`@hrviväč ľ "ҽK[? obHj0tvr:ôvod BHiZjav(ýIЊrakrePápaRciviĎaž(nttyrsvchwa filepos=0 91808 id="fnref36"up>36@NP9ob(frazs8elitárnu“ociológiu,kojsychickéhorockistu.N.Jvleva37,ezaujímax pretoelý článokokračujerázdnymilova@o tomié jemnppatriť „e8ev davo-ejpoločnosti: «P 0namenáítsaúčasťousobHjP».

NXxvieme,ohneskrývalepravdxKaždopádnuved02hfrancúzskX/ov niezmus (marxHɋiiG)Cinform؊jrredHplo򑛇individual1UzPxbi`s4xš0vohi úlohu9 sitz-stu3686f399豤nihȩYmhAambíZypa6Chypa1)iin;B.N.JelcihexnúknuhunkȸqznZSSRʚhmlien8Ќ)xáhlav by: «uspelxxyϛ:ҳnpíǩǩxzز+Ӝováno.rči c8o﷑exqi2zuXenrokYmtrpjA ľ)):zlexvyhjhruKrjQm.ru!i˴JdoC`lxkl@(@ôckal okuš ňeľkéxčlkbsoHtimperiálny.d)tej0ackkohorty, c@ďalezXces(rejsȾormp8 kvثmȫ0acȡmpériuЉnke

—dáai, žerčitvariantaola.ozorneirečítajtešetkyublikovanéamäti členovKČP uvideamtopy,Xkko)aj ichodloozšifrť - naklínie,Ahovorpostavktorxpokúšaliootez».p>V tom酀0nterviuKurginjanotýka úlohy.V.Sthna hóriíSSR<׌j«yMalhjedeneľmiaujímavý> (nýmysokoeČíňanom.ʎu ( gehlitikreformá–Aonzerdoázdna,Phľa؄Pxraz ؎ýochmúrny.ڀučšla ovi.azožilhneďE: «Áno, C8b8svne.bainoeu*.eubezpikontinuituoc@Al náspxlérie@.yYmkého Tengiao-pchinga.փB6ŤgP-minlENevie9budúxďalehHX :K@mxdvíhalec@r@Тne vkalpo*rnH@!(p9kľuď((hxrax),napeBvôdnebies
41@@<Epár“.prýsvoj zmienkaX( ,PchápLoAusv0vyhnehxz(1шh8rhla1 zokračieieXboľviz lAspoíˁ8ckejy,1vajúcȏo(rodu@(vyplývaH㜡 ڣ@ ;ǗǗǗǗǗǘYVEĽKÝM (znyȮ cte)»,(دpČĽRp šdeňporuxdavo-$nQhhkPPol ensvzťaH,躥od0a`úvahejAdIit8jnp>Č 3Bo`(`nazť)vykby(rukt9e;domX־ynádzždy)medziyur@tدHcepcHqa!?gdreála aZík{k,lebo)z.hruš)Hbok0Q9mu,Yln؉Zx vrdomľQsekroz()

Pri „elitárnom“hápaptalinizhakrez9cejXambizi (psychouahtPagresívno-parazi:individu mu) , čIojaop8vau,kamžiteiskreditB\ho,9k8imihnenoXӇ2:ralҎobeť0@idženerálovH:Gromov,a`QAča,upLebeďochώJôbyťnes akschop#xčinľudYkxnezústňverej1 kyjnemaniiQP0ňpa:˗radchceaHchPkJsil8tak<񃔔smel8  domnel8iábbiaiidePgmskupín.oejto)besiedke «KS»Qpreidzaxrognam:blockquotej«—ergJerPič,ez(ًmPɕ0. Čváşhzorpbud( nro0príidialj?43h@emnajmenš Xujemm*ׂ6120f444.i(Ph 1998/šetKfrancúzskçFޥtintenzeaxrP6214f455),`hkatrof.ʃpiex1r.i@dlupad.aabsolútopotrebi}hci,v(zape`ruktu!nu8de0ciu.Gv389Gf46E6GxؽRptkoľ øynةX9v(áklaXoQ Ru˻p heu.Ӽ(ohнcifrod 500o 78mili@dHrov.ȤHljciou?iznixni? Št?az m?c.ŋeyriä(ه začajje.Ͳno(otyXzýbab`abylaslirdcٳukazc1TVôzdvzubatus8úpvy

Ide to, žeuskáinančnXelitaynaozadílobál(eckaristokracie,unguI؁osnove (vyššiepomenutej)ibli"doktríny?hohotroPrstva,eenWckaagáž-podenka51,ezláȄudna.nesnabali@a @iehničojprincíp,ďa8ku!územRHpráolídrPv rezáciinti8rodho-eomgenodyYlikvid+h]ost0hsúla(s ou^X@DeXronómia -zai(ykyšéfovp>Tovšetko1užamravelo.KurginjaiHeoku 1990.kignkepamä,akXXps(i(ȑtih ckým ckizmom; #gpmpredajčlk-ahtbintelektuy:persv}u.Δ8učizxm,lebo2ڡhluhovač)3mudstatup`cip9eHí:PduchuGA ae(rozkpvislcepcivyjadrX Bíoursoh2nHniaRa<(peUSAٛl8zmIa utoAolid0v`dHstran؆C"voBtikeޭҝTX,ôwBTHambPӡvy0 !a`e(Ox)pb1alnavhodmiet´Pno`-lenpTeVcosi`OOM(wrvyhP@xIxbWisiiy(modifkpra@r/Owty.ej, psopH mnohа_W!kultúr)hesechoPkdnoBXej鱿i52 Ďalejasleduje «časťvá:onceptuálna», ktorsaovorí, žeotný @mer aleovam,áik0čoho:ӄτ«rozvrathlahch,javnedtokXojektívnPmyPzobrazvšetkɇ mcoesiacaNG-SH ČímújaujxNodopádn`i#neporovnateľejšdôležitbyol8_er.ielen"mqofoxlžurn(ky (veďobchydieto1|Rusku, 0dákani`kdovete)3tiOášform`cobčianskpčenstva ;štátlat!právnym (Hak?)rého؅rɆ@khcevidhivi__ZAkozrinad!uohtexY xčQň`ide$ulli>O8ߕoci o irt;ciad}noPou u nimilodesov( Gu (zch;Qtypy:

V jednoӒ*vxlá arkaҤɗ1í?9šuYkro,h`!stnk,publikI:HúXlteJP hov,igrampatďe zain esb힑žJpِťpspôsob(lpvuecí)témauzatPrvys صXblP.ڂk,@`0nu*k*iť:i0:lavdٛozumľud( akj iPvymrelii`zm(ponauie.4<»AQignotsvzťahdyѫ7kYienkh otreb"<(ong>buldȰбsk53@:ȏvzdinaylcestúšhqoДa`vie)to)p jJvya񷸎br . op蝩Xpadݯ!ic8lPid8xsjryQn9zdiRamiTenok׉vnmí~redzaܣྈFHem(QPyzv𨡵@scyk̻e.ddzZȋ׽bilНvojaZibrdpis[Vladimí8(9`ؼniXv𚊡.)  \iȀ8,dqaroCkeď formet# 2$юaujazykepoukazliѲ2 ois@9Hvyly,`ey Jvyšiekaždezavj8xľ(dobdopĺňbjdojeHo:sove8bolekixؙؽhPo3povrch0Z`inūڢ2P )ligen!Aaʛq`c l*+ kiPҋz𕺲@ (iho0xi@nahpcrminológiu)Yorganiq0؄ݳж`ľaže2sch]ð!ii-koror (躘-oQ:qHcko-analy*«@j{mys—2Y>uetply0 uڎiG@y» kWgiud)/)dôdsňujtoms:Пu `ekýsychickýrockizmus imitujevojuddanosťlánuealizovaskutočnúdu ľu0v schémerediktor-koreI

Tá(skáársanepriamo2javqtom, že፰rhokúšXahmatasterminológBubyAjjazykuovoril\@čvšet poelérPzôznhXílč(:όenskHfenoméon54@, o9 odAvyH.ČBapr,u8vypex;/ׯoecssebebysokokvЏȈ `eI“.dID(zr0cáorPo)/pd2urXcophad:(symua)iv@ehni ;`pluq@ ؂ƲhȃWie8r`vojx,ui vnl:9hodol oɀ{tichoHwJadosobi( XaQkYtexyk@!Äyymedzi dkamYbezal0natívna/(Qhl٩Ș8ZudržP(qalebi o-aup ȫu!RA;po pxnebu(me!udY((qXej) iQ&mi:išríp`abyq(٫úmi)xalasqY!ؓhrijjve (ph(-ov);Yhor?oh`sdalakr,vrhwa spô/8tny detail

PretZvlaȂydiplomb荥m-vykladamivotávaP «pHaven0zaväz8…pne,tqabíjapNťXHht9í!:`ždp `deȲ(r@ ch|HHy).↩↩

 • Ak emisiiedôjderízaaenintenzívn(ledkomotkueňaaabezpeč@eýmenyovarov,Qaste тxlnyciPpodplyvvysokého úro z žiek -ƒ2a.789"8V tomtoЏxdeꅨeľpp9načozhlasovaepciaRovor krajinou (Radio-1),Yiel)XampHȑ@ejoderá.Voščana níozvInitelhcpoliticspektramvajúxistuPceobmy1pš* zenťvolvévet8akravduWn9818ooo"9Uobdob8idskvebr.6daandidȖ)gatYyjadri otázkeoohreditno-finansysteusk8XiežPetk:.Vҍ9V.BrincalvXkb)jimum sbh (9.a10.8estoč0vedčoHecháp:ycmup v%105'''"10*KnihyiVodaŕtvaKoncepAsbsk8ti8Kkyurz…‹uYľovstvuoha;.ieaj bndiPSSRe|uSB)PzSYrnethnkach: (rY)* href="http://www.vspb.ru/">),subscribecaog/ye. s.bkz" >.dotut熏//mera.coms(sko-s`ѷI:leva-.webn.cz/`ce-vp-sssr/gggaanohďalší(I`鼠p ТɢámcinformihykHhtle501׻׻"11iď.0šš@@uxWW1410"12zia8medxzdrapZem*udržHľbig áIo@(vaľud)9Pan v dôsledštýlumpizmusAgll0Z(0pyramíXumelo)u0treb@nzuuj qraomiky,2iacfһsahdo1sférrale5 𷘫 v.0pl.klg4772ggg"13jxBogYvcxývh(od Бог ержвиеRvHa - o’pi)vHencs liv| pozngc6823ggg"14bNatu`lhhodár- obǴaktorsrodukýrobpcesuHimx@nevykvôtrhujbiznisunjtova@použ'0ria(kanYieb vnúhjZjednoЋ77628"15Tu1vhodniť:ninechaؼ`(↩

 • TakžerockistiaždyhoXiak,kobyachdresuik8žiadadekvát kritikniešla oxstretáib nechápanímprnoiqnázorov,toréredstavabsolútnuavdu.9zPsychickýa –ermín#ude tejtonihezrejmencelkovýmontextom377"202Ako @uk`alaQxuskejligencie, úprimneRnac(o diskusiu~ckouoc0pšte -[ipo荨obeťNKVD1920-tokoch;9tiežkúse0ťnohýȂtíejky!ZSSRemokratizáXodlomeho ov3271"21om0toji눵zmu (zv`ten9de@givede komun"jtožn`arx-leniZou)hočívkut`pyboľšev<,c 1917-1953. `Nprihľxruh anylast0]9nevyujezpozn8evykorXqziozadiHdôsledku čodqjúҐzobrazogxž@es2au.ozťahuY,amip0formudalebol- hvislrod ľovx8exxkolí. 8 eďeAgm@(Bqžstvo)ahyPklaHoismrPyššíh(ri`vPho(ptempláT!aubojovv)@ (mer@xzafukm؎ťQs(yosob+ׅnegaׅׅׅҲhitlemomض@hyX` blinXIukrytZXli,;:kboIí`caprogram0 sXmlišnt)>hs0379''"22#olhluhobsbbye aQ71odda@nc8otlaXHia (sy@taa)c yʹatH*inieeung(zjyolxod)׻4150׻׻"23㑱vyXXixXite@óm}DXpouasz0iatȴ]om,xL.D.Bronstein (bijȨ!lu8BučpQaky]zavŕh6446"24 KSBR –oncepcenskPbezpeMRa.la( úloha !0poyxnekKO)eavo-„exau“td3áč*ľuds0vojahUmi8, hq!op vX:V žin ľ@pnVPSSRzaȢZatGGglobٟy ibiۣϣ7553ϣϣ"25enahna0úd@rPym1/gXvýznamj zkxuZórsi lilseudonyľ@äzijdozorc`h41pypst.ӅyQšpo`į0V.O.KljvPtmyslž@0Сkyňon0sY20.Hj(se`,PsedВ8ʼOuymzi墁!x ;ovia:xv̺3ľov˾28 ;M;ds،Btudv @nelr. ŠcutstHp1ôvodmoh`o`ȅbzos؀enRruh`w͛PvšxX0seb`možK`tnúQm9yˇporuɳnXeZľudskýchzťahoch. toaýkajrockizmu,kosychologickéhoenoménu spčnosti.↩

 • Základnátáz`znie:okonkrétne « s»?wu9555www"27rAle bezuzdyčíňaníarazitindividual rasicko-úžerckejafióz*699"28Boľševs?↩A쿕Pznbkuonceptuj(grrI0á, reٰ, 0HPRzrad(8bt KQRvy!ibo`e0urre@ty13asXt!'%34076'''"30"NehaȤ࿘me: ]sovydjnihN.N.J8vl蝁CIA)ZSSRq(Moskvr. 1985)Ke)㔙ty DirkypečWÚuSA 20/1y18ugu84halšídoku!NSS (hБ)9opȢ`0ncípy/؍likvidSHetsocs0ɨ ئ)PčxeniaRuskai žstšZpeomRi ns8riaZápp.ֿt0maloѳXds(,Bouhltúr:u @čashejHx (0uВy)!@(zPooohvmédifúk8é HitܧA.D.Sacha@iddemok؛de8j1fack`Oej[A_vԬ()nhneHieť.o aelPz slpxfunk(keďnajpreľvyslancKanikPbyroVSSZ)pn pohobvS`Hdk0dfa۹ CP*zvka221"31Kťanezabiješ,udhistická „nedotknuteľnosť života“, toleranci|tck inýmázorom,šXudskéodnoty,eodpvazlusilí-tkoe jehonižkyhlpenaideáloliAej činti,torýrebaaepdiscipnyodr@aze.↩

 • StalinVj lo(lntí`rganizácienohokrátmil؀ýchpozičkov8onivrdošijpačvovojiboľpv/*. taHchkedysi t0a kajúcny0trockistovziel.S.Chruščev.rePdnešaБn@nempdôvodhon1oruty0PmAkprevolie:ikvid,ebonaďalqktívnymi@otivhzmu (hocereZyteckyiz pravy)8173PukvetXxpbezý› pl-lovekp$@rša0at)y.Xn.AklOM40313OOO"34JMmysPdomyáršydminȘ(ЭНА),nštitútuNvied񒸟[()šyŇZiovφ796ϞϞ"35Dlhre(stvalזjasradivsPNEZIŠTNEiiXmožRrobléǘXr,ties(9du ďPediu.kЫ8cba,,表azývڇica`i@Prlatánm znacharparazitui/43567"36väčan xuskujregiojivil( hi*`10u: psychickétrockizmu

  Referendumňa 17.arcP991,ezhľadua „vyumelkovanosť“tázky,LOmyseľneostavenejak,byoliožnézájomXsaylučujúcenterprecieýsled0rednozn!ekalo, žqčyabyvatxovSSRoach RtšHtu.ΉypڃXS.Kurginjaneodkazujeyohotoa, júvaheelihaj4liXdich.↩ih="https://en.wikipedia.h/q/Tianxia">L - tionary天下">C,ipodnebesieA–adávny čínsermX,Ɛ:ielývethdbom,torPnhežalmpériuy`er8orovi (I~edysitelesňlesázemichmDa nazýa)Ôx.kl~458x2zSlovPierreourtade-XvzatEdgaro-leakopigramkniOarake.otarkomplexn@mA(Moskv8VedaIp`l,.5;rancúzskyda[stv*Fayardh83)756108777"432Toufzoug`Hlon pmIAým98uvaҝtejkuchyniSoVpovťetailhtrJiЂ{ovlas lop؅j2xžahlásivHmô`t#. (KkIrusxSouží` `zle:yPčlenomrč2huvďakamusspppRaproblematikuaskupiny.(sen@Ыekvi8end:ta9d¬p‚pe…*881_4KliY`ý: 01i89Oy5zViďGtociológ Hrôznh`@IbЛPI8lektu9yoj№ Z69074"46{šet)sú obec zpmeQlhti.gcodhskryqtPencIlynutPudxstí,0op(aطožia9majstXjóz337NndoidieLla0Xzubenlúsmev¶̆iimýrazýšilHrtrétanหmKomsomo9d)oplnil2Bd`«KS»_ 891"48 *kurzPonhradj`puHť.n x``bneebez ФdkXo ړ1a@nešť0í hariinak HPcrostqyʹbosgaXo(aDб່SpxKsavic9GD69GGG"49aiuxnajhlavizujúceO0celjely326ǻǻ"50JGorb"novne8 l3Yqporyam. ȺzýiH8??Q457???"51:sk:PokzJepicp -ruhmyzuiieľmitHvotbyjoko tro(dní3p.ak1785"52Markladimirčacrofesor,tupca8itanštPtȨhtegý`hodnoPiNi`KpXboXHoptyTT8Ї«Rxa»hbiosyҐ`Z"Sj (pHodOי482o׽וh3ytr/NeodbytPa0u buldogpit`濁bacvakľ eperpĥHspnifyzuvoľnppodukx…rekl.↩

 • Lat.ndulgentio –ilosť,dpusteniepozn.r07140 < h1lign="left">2. GlobálnecenárePredstaviteliasychickéhorockizmu,onkrétbiblv Západnejivilizácii,ajúvojelányoudúcnosti plen8zťahu Ruskalejcelémuvyškueta. súvishs týmto,olyQpo؅YéemokratRp@čensti, zahraničí šsačasamyslieťad osudom,akŠ„amersna“, imlastn.1Akmežravv, marxsmietreHmatpY8 dobytkov1p8_všȥӇxyrɛ(zacávai pY@)XrȚy#exsXstupcpmohsam;i(ma@ hutia,eaؓeҩhneš8 ua p3Semož!získp`ompcmovO@led(ohⅡPuseza obvykpuМmafL2adPUos؟4 ;1(vnú@kPmuAtej򠄸` eX:kta v o-doktryPhr`Bfi`čno-úžer8h쯎VXAaovhoov0s0Jdôu hh="https://cs.wikipedia.org/q/Brestev_mír(ʢ lmiacia@volusitu1zEurópe,Hioцiahly`mxpIvybIHPIjepahjine̹oF0n9wieýi ZSSRobXChrušia! vxpis9l ȱto:blquote9ʳ1úformZ8ískutnip"rodi!vojouiXXcpyšujúi. kye8dog[y@škôlok, 8! c%podľaheb୰9b0dд(zaнedzyȒmiep@0iiȿH: obyvatH,štutsܬtäčšy#kandiddŸakmerl`cYacR.ohyzejuí iciѴôvodIkoľp,poȏЛ`ePč toju<8)cívmanažyúsinast2HY׸eXdpčɹypraXision"n`ou/;ých1I0ďalzénipsychتzk򿰐)Л3Pdmx„///+J.V.Sin`(s٭i aabezpene0vispZzandi0h)+(usu «v 2»u úspÆubop asI*smrvvpilesJmp༖j@ nPxdruhvýsledokolitikyolprevádzaný jedxm tAis:marxXickučení2vyklad xživotaaehosnove

  Pooku 19178čšospelobyvateľstvao:zmkoa`ninnevystupa,Z`iykys úctou, opPvšak8nikajHsxstaty28NEPe,8Țerióȅw `chyPvlahxz.ԥz,abQɣvívaXnt8žzXa`-demokraiej`8d0i,ztʳX lexu$aadi`leva-net.webnode.cz/(ducts/j-0-Ne-emy-smu-v-sssr/">„Ew(k8)ZSSR“i:hI޼daliPׅ'ede:knupojm@erhgickéhoparátuarxizmu politekonómii.otoolozsudokmrti „železnejpone“akoaj,atorouakrývalaeálnalobSmocadXočenstvami národmi.oukázanietalievyhnutnosťzdpaojmoverming__[zname, ProceseutЇrevíz(&8@80janývetzor, yomeda,ystavapraktyerateľ@ch`góriách,Yzísk8 ku8závisl9Aby toPneprišlȓys sledlikviduj>eumpaňم*dPnestu88n0zvaľsvovlnéQiny," edohrobd88eď.V.xltra šXtu.֝abH!b`Ȏy9(P(bezchyb!alnatí蛐#0pi)@pularizoOI58腢niŘ@c ZSSRiežoäčšis4rajín)ȉIňujúkoveiela. navy byvRo 0ľaomtupalkohmtabpm,(BrugenetikІ1ý)mo؀Pajhížvduch!Q 30-hɝ)mlčzačhporadí ďalѕd bi8atkovs ܱԓcPreavxl(aj ku` šéfȜmôžuipuXdveci:kulpli>D8oQE6oblém`'<֥ pT)uka'"XkoriЗčlHhLtmpc,s8e8sh_@dxZBT.N.Jvle øP8heP ope znilbdruhrde`denHWXs biblm P:DzhQšpPf8truktúrskutaložہdrHj hz)[,znض脋us.ϙ!vLsudsmr8yeٟaťAiami, -oiin@adJɛGejfeológ(hocsHp9stž`s`aôslqe)GGGrsz ogoch,len0 neúdili8vybusepHtAdn0ynpXľیnebyYa0dv9priupа*kX0iahlyxperiment=xlѐuý"벶e(o-8ám`bahu.kpozmaxotX1YV TOM ČASEb@omerhúspešne:äčšobyvľst{Minc-rVarga-tYobecX0=+éf:p)otlivcč@ rekukl@nevycúnnaltaXvn%خiHotiroke?` 0s op nRۭɭvďakvmáveraR ~edaliandát:resne tomtomysle z ichhluohľadue.V.St(nespoyuzurpormoci (Rkonceptuálnej, čPvždyvor8mlčia

  AkyneurobiláverydlastnéhoedomiaIslobodôle,dstavitelmarxizmu1aj Psspra lňovlikvicie ((stky)procesoProku 1937ďalšív,yPa( „ idexmi tikhrevolú“,í ɍhdhzmenu érychod štrukrystédobudHnnov*.ítohtyp`ropagypozitív ozťahu 3ov jepvržencom;hklad 30-tytakdejapakultú8huЌ`ko erGee_Bernard_Shaw">G.B.Qa,pokraPPžHšnýdní6Preh sickXtksobjekzouosťhpťj8HȒsivšim,ydujú@ejɡja8)o, 8zt A. _eQ qbiblОxdoktxnl~sXzɊhorodmienkachšak! W"odpuȉi^smehoPzyšPe:;ul`li>rozspkrHhn``priam,b8e܄Icez@tnutvyt{erm8logapHtuKúloh8edeos8ȓiA komunvhSVETONÁZOROVEJSNOVYživot @loč`ti;Nepdnemôžleb@`qznpm{dpdieloWnavzdo`Pjimem ľom.i/KໂpXh҃1hxicpuk n@ "anʭ͕ten :ȱnezi88ileX=0157224 id="fn7">7akoovedal jednejovojipublikií.Kara-Murza en vký0imperial20. Hro Tep8aovietskpmoci:

  «AklkJladBnie@evolucio0rom,gaunerQHrobe芘lonzervvchlupák».edzi퐑@(ajnϒ)imnoho ľudPsYdobrými úmysl, sledkomintgencvšecp(asesať0pZe VonabíjačXmarxizmX͔(rpreii,ydo8aadaptQnPvyspel kapXzmus,XA5@lna s`enskéživot (bdajhvytvori0umeloielene`ôžripomenúpYu蘸v*zaaXs.s/zObATJ`dyíťažlivvo*tUYfilh)äčšiQO hórRuska:dea9,jko9mantik,borrávca,rganiؠ,nér;em-mmýlilbZtrehna—@dȥ0kHdému;radi0jev؊9falošnubojíciál8odstnenyk8 N9uAslobo(,rrno-kmatografý ij걠cҰ.Ʌ"Qby 9 chybňllebhȳБxn2 m?p>Ari(ű vy(olDzjiaivIN.I.BucharinaakikdցHL nYQmukazuк@utYAal8e(eto@boľHvQpravico iyľpsychbmDxh_Xp>NoiPeuom,ؖfvXdvnucuuax XirJaumJformjvzhzѪ+javosob@`дpôغHaXy"⬸v((nȇHt,arodohrdejichOkre0k`GuSod@khatovuXm8zmizla. Xbystupӫ0najmäy xlog`pep;kentHbu(mi jnykrimiity3vtpštruk3 ej3Óh@sHs@znqlhuཹbh)hu RímskkГJtiežr(hohxzorMnohQk(fpnپذúhlasQdsud muP pvysʤ9pbchiIur3z0خ/ؒledkuɽhrcBsku:0iv8obH(9kedy@SavM@)Ge azvkh,GLOBÁLNY (Ȕ!z«ouA»)x 1jcQ–B2opRrHB.֟paіíיH@xjeKeď[tP8xbckИ0zxH!uubehhd(phiiyXؘغvy8cholyzovietjܾ(odmienkabahenzah(äkIeskôrgIvinkhkڈrjlyqvmest (imӄҼJpHfériou@vystn`úpXv`geneљromysȐ#nAiichyvt@lSSR lpȭreiezodpd (@mirySC10SA/1 18.8guh 194pP:p(j@aobyv*µP`Я۬;hpôsobeedenia psychologickejojny

  Štátnyrensko-ekonomýrachdobral Pgramuňarozbuzrážkyľmocí iHsatelitov,torýpredstaviaáločohápali globiaíeďž0ytvoriParzlšecnéhonohosamoznič]ehodilni napadnutiu,nachranuieq FPr0mrebaodať, ipôvod rgXz 11H@,IUtla šanca?inančľúčtrhuPGE9XGf12E2G,ak0popiUtenta@ek.p l oucc`ksioVýboreišuIatik0MinXersmciije88iaľiedkavýmpeci@s-prakP@oblI<9makroky;ᠨ:vete.kreP0jneoqDonfehmimo :.j.p jedno,XdXideológ`Xfungujúca =aIp@ijurevádzaNmenejrieYáZU HuHmiňHkrqobáv a70ajprvaraď顠íGorbavH0poHonossplhSBkaneh GKČPOkoHvaYy_kvfiȒ, 8seЄznatkplumožj8(ڊ8"ڰȟ Д*iýro-9ľystému)skĺznuťrȯuΰtypzkoľ@xoʛ8ibkhpvŕHIiódyC RuskuiutصĬobčia1 @arlatnemoiov -IblxXMebԬuXt2Ǚj”²1elc,hsda +ybrQbabráP.T.GajdA.B.ČubajsaArznvlvoh)Xrajiny reg@zdĺhaú(skazy&TXPsasJaspؠY0ɼPPpe'9H.֘0cko(tloghčíحô0?ޥQv(@oQlo@NhlavmpxpVȚ0e0kolyaureaobej⿠LeontjevTídchicago8ysq(а‘Н0xnanivotasteórH)*, cneetyDpn*(m)pubilk ؟ȁ0edziodvýzeopisunatrgán0ӹ!G@vjompojBma)ohrX ie&Puž+(fonetarpYy)ei(súšťanes,ebnzamerȦőtH9t(跲leb, HekviHʾ8makrog8(hebied`vcmnoho]xp y)PriaHp3u@zxvPčak ro1998kríȧa8a@0ilٺmи)x.uddrž ted(m@yvat0a⡠mnenRykstvňWi t ueؾύilo-.o龠e kpádeA" ďalPtape )ň|globX`jmarxBvolhaibx zv« ctu»,akunPšéfo`ock)udúšteusieťovnakoecha„padnúť“já neutralizovYVýchod.

  Potrebnýotenciál tomuežytvore(.olos nyoláXdlhSA,isícnásobne (v poní rokom 19301370rozsahu,torAalutaAisprodukciouslbami 0luheivyspelkrajín`0orxpanzielastyramídyȈ0ruktúrine z@oč).kaaaví,achne,ypejejπxt0notuVV`oviȗPravda2z 30.úla96opIk1čnokAmerické!ybombaHPvetkonomiku]. yoznamujžxfi*federd zceňx4,6ilióؚ.odľap ΛYdradaň\popla0+azatnekryYopisy`@celОxє17τo qY{každé8pXucčavychádzaJsume 145.˂Yop`0utruma߉,b1Q@hocijas˂tjrckelitekǀ,ojac0.čivi0TummysHdoklPSN iProg !zvZ 15.úagen`RHers!píše{o 358(d - @m@ar)-jíjemvyčíslyvyšHtmP45%1uxcZemey^K@ayٷ šia:wqaďZdet tarc0priشpX 30$7«AȨvyjadrilámyIkʚ`soldsmithEuróCaah@adilohitkmnhobups٪u,po@Ь8ne9ty%^HةHoch&*Dj!zorboľv ubujaviť @razno0ne(8»Tciodecxžad1(1r:8d (firizQ񼐍oHxaia (aд:r`pȬ)o`0duľf2JeP.auvи0uzkavzťanak`Drټ!iԞlišeI8naj[enfor蹨ozkP篈PHiazdôhdQahuo9nHtinvablosťjqvni0 kremoho,.ɲ`plicPG.SНeۆǗzšpeki.rupc1tx$aibqepok!dAXsmlpi(8tXrofyms(fér`ϊˬ(bop,xd ؽp˙3myri oHu)H4ixymvoX,lebo(؛~l)ʄus ľ}otras(azkrzda ѻ`pozobecЩI nav򾘼zasvä0vymieňa첉stupzr0(hhcami)Skúšobtybombysveekoiku:⭰Ȁʶjes97aziat@.ak0߾2a٬pXur8!Č9j)sp,qLidá(teóɇjmakrosy0,vinut antimarxhiٲ KoncepsosbezpeP, RyzaexH ck"PHdyj,bhlavpupísqxɓPuxa؈dlڛꬹVýchod „padnú“oeľkejepresie,opritorsaa roku 1929 povojnové škodyudúšetkýmaviťštekozajstnárosperita.`ráveomutolobálnemuceruasvedčuj prznakyačiatkampaneiskreditácieSA, úlohe čeAhoQmoxezúhonpolitick:lídra ľudstv19. februa98elevppraky0chrajiXtakázalarapas,ýstaltn tajomníčkadipAlbrightiꎀ @tejeduniverzít.st(enladčloveked1jožízku,{eedieodť.oinHjepypočívɌ,:ninɉšaezolúciuSN,leovЍjurecY Izrael(XZHoboriliba.υBď.&nei.

  Zhmnٚpp腳nedodržiava0omeI14@p>Oť;nak@(ckx zmomy(Q+dla8< inaa(koľvekeľih H:ziebblahobytЫ0sysuo@demokra0epubli@bX@i3boHnodugnpa1cmar`epznam9 Qpforh!˩YecPzapituiIdovykQvٶ2(!ôXj s(ak蹐ۘĄa0omj…ETpoaetik`H۵tomXo8بchzriváenezávisl j ]ov.֙PزXARuڲijabor) № 27, ȷ07o(čnokAvit8SckéhoddeleniauskNárodnZhromažd15.P.Anochina „V svetovomerítkusudZa «…a遨chrbtamitálií,tpotrebovazíť časie`eapitz(,lsociáciuurópy. to dúenujakonomickejntervencdo./ׇ?=NešlXtranícky08rajov,rytýȂpamäteavojoulúxť`ahrivilég0i8ni štndisiHlatiemkyzdvedresy:PZápadLubjanku3212f166.ԓo ľudPBsmozg I!nacioly,ruhkolónHpartaje,8oj@áži0fnčnujmov.ӎ`je azódnazývdobPhospodmi ( krepkijazjajstnik)*.ɖieľivládnuv rozkraxtPjine.e@ymocij(nci, xditelvhkoskladovnPblízkiYegoviayvie ohatXo os o)Pmtni0( Aik`ppoj$kmuožeždesroč dotps`elalSý̇zHSe ŠyezXhod phmxíHndariloxičn`jExpm0čuje`»Op>ChybȤpejanaly`riom,t@nxxdPá,`e5CCelo ;väz SetsQa"cRepukbytohȈ?u ( rlobnIsA)apnka umД(renúmyseȍIporazdĺhav֚Ypmarxo-tr zligPvuniverziX(Yyppovrch8ť,Xtrpezliv0u1formydnú"obsahom)X ok0hueš9%Yh@z8 krhcxjazy všet*^p:KmusHuržoázxxlaIdemq(tiem-8ralfeudt* sIkPx8onyWh)d(Jnťȑ 8V qadeysknjminuH(q+MH,ngel ,ԒjS¶@oirphkj akedošsni蕑‚@@0iom‘310f177,P-budúc*úpilaZe1930-t@ ڗ0smevnos.ԈpoďmI`끣2Xni(devnukov4288p>Približtoo pIp0te0oj!vP zatiaľvypi0YouykPXSav p.krem0asnozJJaponskzKd8zaϜajdQpaqe) icv頡EM;xch № 48,.1997Sk redla:urpe8re0obqE.ʰr,(krt ɲ Aka VH (RAN).L.Pe1uvdognópfesoraXuvsiHriQ<Upsal Ɨ(辋ilseptembx1p>«…Áno,7hnutpadohH`mnohéupihobyv(ľovQakthAnطHnarš.wNo ihPpýt8perspekvzdXeQXr:В,em 7ᴘ0Yvȸypuk(paromaིpoIy) auvjomIzadlȝP(píPánk,ociálnychkupín,árodov,ontinentiakúšteiktoevidel.eďnesšetci žijpna úver,lh príde časlatiť…otomelááozervatívhjunktúra, škrtiaca>erogramy,PiizuHko [ýcsaozplynieoym.j ľuďom,bypjnýmačhbyťasnépezalistick8cesta (nehovom krétmooch)ьPjedinoužAAou19.rosvásamätaj0siieHslo».

  Ďalejž.L.Perlamutorov súno:KGB«Minulýberuu(vsonpQiloskvu.Ҍrávma!Pterazorancúz(,nglPTpanŠvéd(šk mi.ڂuSpomeiIt9emi. Ánov`omikhaýbstЋ)meroJXslabmimeňaxsystém @lavAurz֐WU4070Wf20T20W@0kȕ1hacodvyt8ra(ukcireRzískav4íjmyunejpeorgeӑXsachciؠІenižuh oaíu (korp聸e,rmy)IibxvôpYC t`he@hlebzo!ic5125f211Ϛ k?najzl itejši@ievzájom)obcvzťa`,ake®kalk varyslbystuppnarrnedo1Asle-72(tedlXrzdrojH:pojeov)KNčo bolo ro1929.Ȟvy''nPl8t*.Ԣ°lenväčšdlkyڠUSA omyA`veľzdĺha!zȎ񢇂mnohіúНisťPn;h 8in –l8zypapier`ázv„do(r“(pdsuinhmaPjx.»oop>KHlobspapdo&deYdaX)hmPzmesýtiHod9zo0(iteligenz0darlivenes8i0nevyhnutMecutiUiroz!chr`úsil z8X0a@j 1,utrAi!odstn`yc(demojh菠c dôvieptuhzvxdia8),Ksformڸ@ȺgúcpťyT,IٞpZSSR9shrušvaBrevap>Prr0lojh

  Keďže lojálnykrajinávýberolitikov ďalšímanažérpánmi starého „trockizmu“aabezpečujeapačCprincíponežie čoviedliSSRuchu,ak8ekonomikaekvitá, 0dobCniet,dmieruohatςlogickáízaiňpqžitkyapital݈rôzdruhXnacЁničiaaglobiomozsaYobčasXoej nositeľ(hhdavo-eárnejosti 60% ľudíošetkým!koj, 35%Ane@aťh,imráža, 4%ne ȉtnyntkami,01%tvoreoensystémȏejt>možnéjematy`biť˓Xlenx,QazývajúclɂPreslivosťo blax99%)VzoAsdzJjedmQmxmarx@vykladm votazá铀proHktopväčšinhotest0.͂ut0imo0(anXIkvô@XameiazuhXbeEí, alkô re0q+gbrieAminuloblaudrž8trebovQXyc'mPdôvodchyb le-e22h@sil=PϞnȼci mXSo`ts8vCelosvvZ8=Soci近Repuku úspQٵ;`@re Js(УoXe (9dnc/)dHázk«AȼbyaXel:Ky,ikreAuš`cs8`h`túrqP,Ykbť(deɶolen(X(q. Čte?»R podnkejze(jmoľúb8kutočv،chc` @Hd8ouo>duItoscpraž謐čkkmikgemajohЇpA.SyPoXlúz-oikAPi0(N8ehrad № 612.ebru1998azačísy bl8quote«VýsledpiebX 赉sivyAbijas8Ph`oHporecau. 88%obyv(į؛n840f233YoٷHpad@rsYm@p !u~vyjadrilotiuеStaxzavŕhadȜ8pxčtuBphtzúč0vȨərep5ov.ožnosɅQakAVHkalxtreb 12%hHDema(*Mne8ytilPxahjo{M`pzd؂䫏qkojkľn<0!ajhkomu».c/blockquote>

  Tátonterpretáciaeprávna,enk tichostiezomýšľanbyoloasné, želnatíva oncepciuhčenskéhoystémuealizova0naápadeeexistuje.osaedelo},otomvýsledkPoliebnameniba 12 %čovom` nezmyselnedporX`dzpôsobYeiblickejxktrínyasovotrokárstvPnaz «náemokra»; celkptuých, p prišlivoľby,eda 88—8jrčiasťkut؇0{tuáHajxako bytokipravejaXhociktorúládualštra{ilaP\OHtH}_[i p4ǔvVU0todôvodumyjadren+saktivit =i?<životQnЍjateľ.leXeďY Ru@zanesXpt(A.Sok0vqchza oSnuvy:A orndav`0st=!anavrhignoP,t ťɻrжelit300(vykڻybšetpozмHc` 向pdvuvi(lu.ګaorga(vytvo8(vosleddlhЊpea)Zqajv1ejyun,ҷHtaj jj0p0vHdetda_ZĎardnocujпvyzdĺhavZpfyzieb:aformuj9˳`8zK) J.Ў讫Цv(ak;>xis mюɡ[8*ɵ»߿߿CyASPÄŤ (zraznjnamicie:1)v)ٱڱi`‹…tQж(mienka`S ptvrdᄀv1zietódfH\@nohht dfungemýš輠nadah.@šokojlepxuobcp*y 1tdruhyyhor : ňerev8@hnaktsraegrGGNgnуڷ0hb0Iliatvzdelakmlád8potreb`.ĩjЧp)@ɳ`Ačrob+AC p Xzabíj9‰ѓBeko-qicajvo24@zverstvo (splodenéegradáciouelcinizmom) Apm,eďa podmienkachbrovskéhoypätiaíldaríchova`novú xmotnQene@ciu,pde časaiberalus~. ačnez!pomerslobodná,tabilX materiálzabezpečHpolohosť.u0tieȋchuob1zápam(lakoolgbrneocidl(oσ,SúI2t`ringázýrobydnes neotPe覐8Ví (iekYvXlojјYcHddȎposkyPaérskupaeҹ rlPxy(:ɡs(ém'%Ariadsvoj:nomkeďna9funk$R,ʝٯo-ܶ!teórip(iódy25@'o`nebyP0níCsfe(*vh bezS`vkzaobí.671f266A;nara8mstp:lxe,\ǴH~usa– X6;.Ľװɸdielh!ePfortu (rR9j(  vant)Aodliš0tnyvȴoPz«Pk?»Dolvyšeś()Ass2popublik 1lقhc0ens1peRuHg0m `cesؼosrزgaPravPjANchybnho šéfovps@?k(d0ȌʅreXWscra sve#-rlieQiaStenYpisi(8plohizofX 9424f27 7,}ho⬈viti1skutvb elі, isil ciama̿q:uqm{;ibel܀xeralizmus;ociálnymemokratom —ҁ< ľudskouvárou;acionPsrasiskapit2a buržoázna0;Hrch_3pravoslávIieslimdžihádierˆdom;hlieb hladnýzeLoľníkItoAnebotbankyQiženmuPAiRárvýchÀ|leň€Yypod.,esHtak,ko razoloyjadr`edn`vetou:xKaždémusvoje28@

  Dostanúc (aleboajqs@ebe)yéXvys8ie,9,bhiapís)prehudal@í,ezmyšnkovitejez0rX8(ajkA okamihuoknevydesreuskutočňu(s ptPsu i.Kurginjan,.N.J@vlevmnoh!C ďalšv]l)ىHkHtčí.re8v (záku+fov)*veYsyckpckyphtkosidovovaH.ʘujePPachytil.MarxtvrdkhЎhHHpáčiev:ási8:hx«pôHbica ió`» (Pochop9x,. 92).o8rkrytcoXpȠ`X`,1dejia[akmhv0ydcz0@i11ectvo({ТаkteyVilitmôžu0ť#}[8j8ofpaonikri (pPm jtiaľ)KidH єŬmiglњȥpriaia>Aؚ eďψxuudhV TICHOSTI w6Xb,incihúxPiťI#odnxke`mxre)cevpm@x o-u@so 1rle)iblɼ@janzY!(eietQЍ7fazshens)orrpesov15p`vo,u9t`Ъ@hNX neamät:Ɯѡ)praxzujНä0inulvývu «!iauďX`riP!!!И芈Xeqiny9șXmlnli跀ús(ľahѻich»ĽuxradXégium*pozn.kl.↩uža a (`Роза Мираx)pĖXland(1lve@nedokeoca@taHiu8v104023"3Všet!KiezviHoI oh|khchyZSSR. n Q(v8txȾ8خdo Azahr@i (Varga)?67?="4Tx8imcxu٠lome 19. 20. bhjKzemiešȆ`konca60-tvmveudy`ríredokom 1917atrili dolnýmrstvámbyvateľa otvoreneoH, žeaovietovamaicheťHžijeepšie,ežAlo Arodičajm(motbdoiub.↩

  Vydafo „IMPETO“ (qmpulzqv esperanto)(<97verožúrkyaponskéhorockistuuaan'Pi:StaliY «socixzmus»:ohľad Jar.@61);Kázke nevyhnutnostizvojaarxickejeórieTH9 ),!ktorý prisprávˆ@߂línq krúten W (prublikáXpsahuHsl`vedecko-výskumn@pinyHv8«pros», xiQnPpimilása9jzme). mXúmysl ĺť @0.eokladtohoe9Uusnikolbil ískrzsaťročdncjult؝8vsȎzɒu,dtiaĜRpotášlaHTaciintelektuájdporypj8ruxov_^7649___"6ZNakoľka.V.Pt`dovs[y,ezhiv2"-nadchýna,tavihsioZPhɠisemi;vk,eďqtrejavyp tnavIمm,ai am úchadmedziXlužob`kd887O1k0Ivyjad(št@bdobhrevolú)1905-(7 jed)zঠQčnp/-1277װ//="8+XavravnéPs0pzápad,hje ienciu nymzy du[QJpolai –бQch(ýznamx( ?odcelk:_s"u(ýY :parlamenq(olegʏׇR.P ׍4058׽׽"9Poskyt@":)angl#`VrAyklopédfh%Xy[a`jspnoh@6zbujeám:@tXplieةorldDtpermatwasncommising,fiberal`depstDheordsxthнetňXcXediaj«/efeHceir.1995,r. 53.leb(0ašjazykuŠhlav@mestaveta↩

  < @ue="15">

  Akidnotčíslaynovín,YRus(ΊomhroP2anu tQ Hplurzmus `zorovaaj demokratizáov.eďQsaHejavceptuaurtosyenix ieiakxschopn, Hxnevyhr.smH*iAkladuiefakt.A VN;opublikJlánokr..KašiXaQUpíriias `ڋ 1xaupPiamokazA؞؁hsk(organix@rctvoБhPixt@áupoh;marxÕl8Xmchnaneobmedz(duEtnad4m 8sociX formeJ ȓeňozbsvojikuren nucriedyb8iPravosXvnurkev:«Ne(aňyhajaci觰kre8anbnУmHkľú0`LYxH{ȏelomiosídla(!zemPLycx2iučerosjѰh)*.Ib[pdobdotazkhýbPHppiatyd6)AL,(tam!uvieyz@iC"ydu؀Rkr(k (Bohџl rθ…› 4h ˣppwa 0eúr!Hpo8⛂ `toč)juda3iv lamli4deológiuPxuHanaďal#.»]NaP(IanK 70-temuýriuȭľy Vla(.y8om!etroaʩ`k *вy)knihyuBitka0o'"PojemBýy0spȻxxje.akX@ سRysizdelA1HmeОys@ioboz!Vlй)aznqZ,ebčazXctamϊmrelkolrmrtitvrdilhd طpbiجdoktPnyykúprsve`osePras0imonNoonӞhar`neddpďzke xili&uGKok Q(StaѲ0 -euonómium) D0ohavu!ا!"yi «b\o-m»D2».uAj@cppísmȘab@s0i:pi1핧do8;u8أ oškvrňacЖWHVR,votHN&Zhromaž1onceptuá(podľa•1b`imύ̎ۢHoRk 8hebude.↩)SoGBqMoskvn.qkl764"17lhQ(ktapereojky.N.Jakovl3687"18Tíঈ(eňAýknistov؃evôžu ȦQhnusnt!(ktoX`0urx xb obkapl)lAic` 8<,2p`hnašnoab kuȇinulio975ooo"19j(5pia. hháRsvojerávo žiť minulejochabosti (akož^súkromnéholastníctvaaxriedkyýrobyolektívnepoužhania;;ktoréy(dukujú obslnýersonál)↩

 • PodstataejtlabinypočQtom,ecelomystémzájchhťahoven,nanč[u, úveru úrok–akcie Ѕformoul؃Bpotvrdeniek,Qz majitelia (mpnti)erseb@edonesplatĊxytvore aIsiyobkov.ւáosPu odmienýtempru rgoenciuMoXekonomizaaz mp؂[sumyňajáhradk1ov,xchádzYciPobeXpl(Iekry([Zc8. rizskut9Sľohim؍Hnt,edy @hho(edlšetXalebo čapk Y@8rezova@Qrči l`le(aceimoР.ϙ`imfigurJ؜Xš8padexoivácipva:š`barh,ozrelQ`ahAh)op(šašlík.6119"21Zqce3unúХtr„“ar(ȉetržɖ)askPovЏahPXSrezerv͖.kRkundá~objavn0stvUazn)esahtrHpon @bilɉZRpôsobo,uďvod akmiFmč0edaXmcki``n1me nizx;x;9aH′̸ lКBB, @h(d8Сn0zbť,ôrž芨niž!.Њ0kvôXaUešte prudFirma-ęضchvílôPjjac:.΋ɃWj(ďxjnHľP`obpburzYcpfyaлءnriadroc hzbvyhlásXaeH bankrotnľvykúpQXmerRnu ! ( 2Ѐ XiPP IS↩Ynalóg((ch0ockiza8zvp` tXStna: «[hš ̵n».41117"23V z|*hrubIpísڋnA.ӑlvilepos=0142751 >↩

 • JeoichériznanieanovPa živočíšnehotrojasychiky spolnostinePéXRuska: ľudskomibyereka demokraczápadktypuozlikvidpte1@ádiumeru.ApizofX%D0%9A1B026b4EC%D1%83_:1Z21%917211

  3.iogenes:Hm…xK.E.).oyšie kut0(le`tK`polevؔI1ďɵ5ua0`po1iPQo)éýzvYy «Ľu!!!»pr0iP:mlčanlimúhlasPxhaja,atnajhor1iny»Y0i✘zv@вbn)bh.Jxpodx@čívaԻspvЙ rísluakaogidruhu(zýh,*obszjay!rLväढpviteľov nauZ, Čozum,tv kljopôe,uvrodinšȨvzdmi8Clexov;$8ml`(9amatvyH a I:vyp8oI7:neccsitui–xzd ch?] qmer)xprac! hosapamäinform90BizФQilawinesahhXG@jumu\rú٧môžuyصX(npsledh¹#X¾%jp>HociiľudspsychikHXšetk8 u rôzn(udíietoomponentyeagujúedzieboudlišnýmpôsobom. závislosti(oho,kov psychikeednotlivcaierarckyorganizované,ôžemeovoriť o Qji y

  Spoy,torých8r؇@Q podriadeninpmHprvp`chybámykonȯYbaľʡ8x|ruh ؑp.alnstcb؈Lra@@ utláXdo8Yi{lmhy59ezU???)يsо`𠂀;' A ldRuústܣWWR\ȉݱ `wtiup|k,pr;Ⅶ1aiúlohTtrebaamäq)„(“(a0  rakter`nform):procesov `lavíXnȘ Durtbez9fungau!u2 8Tonaáteoretit)pQzru((y liz ne)Bslenplna>Iʗqvesmírhota,ôstojPček`aáŢdel2o臧aqkrétn8stabilit贸iživo(ysitciíO]Xzačo)h(צ asȃaotrvayؾsqShaay؂i«yvrؾ"9et;xvet,torypraz, avš83súedinci

  Exitujdvahlyhľadu:ul@li>`en`rdžeetciu Človekozumný,‚aipôvodu, či úspechovobysobnéhovojaRľuďmi;D[uhol,oc!noPneprijateľmkdopájpseboueb 0kc(možИ0votpn]mtykugnoať,viacpHtike d2ɚxpAkXcemehHstrojsychikytlivcxyššipísa)zmys0tohxte8nH( žstprvskúma ariantP8s` p`ors+vovOIeexQ(rie de ceNƕKpuhň8x: m2؞Xobecavidloz"iac-عmnxzýnimz nehobiebecjó`ᖐliXruHraz+rukazclep۹ďom(utláٓЂ)DnPQsȵaHp (narkrКAroba/T:5=b 7–parxus,.T.Razin,.I.PO.MakarM.V.FrunzG.K.Žuоim;aLomsJ.C@xwell,.A.EonOtvumcAdieladžI.J.Rep9S Jes`GSviridov炝vkXitikg2A.D.Meň h,Hitler,.M.MH,̀hKagaPičFNyu@hocikoľvekҿkxyૼCal0ɹf+7?;pomskejgPánk ujúcednýchaynovekiel druhnajlepší`predstaviteľinároda, –o oblastivojej činnoonionaliXimenšomieoršie,ež_teliaelít“doby.څc strany,kaozrieme8roník,pisujXzna(itb(ktorílHť ľudskdôstojzxvvždyenebe),mnoh0z wsnvptoľkohaví, ž!vorio GGipadáዐúvahu.

  A2bližna orgzáciusychikyotlivcaiptinhm (ob@aPpvHjiethezmyšlkoau8ȅaXracimu{véXsvzorukaéhovádzaxmecšp:Vvuii;veZ{Nposadn8c()kvsp sllov)6@@mXpp+6rozumEY󖰙yP hierar@cob_É񒇯! `klch NNPod(zre Čeč0qycHpzٮkeflexy{%oma I(ďj p;ke؋Ǐkytupinform0pسH1c mui׃מHX9(a(eobecne3(8HIRačYr spl@omڕňmot8(a;A

  Existujeiežtrojsychikyypu biorobot-zombi68,tepdY-,padneie@"ImariťFiutivizupHickRzruč ID`o*ahrejinddus(:vyjhszý@alʴ),et0zloyȼp8b胚v(tB ȂHa[;'>typuaodicejskPcirkvi788

  Ajeďaždý,torodil biologickýmruhom Člkozumnýátvorenúož8ťtskutoč`om,merne časmôžemezo p,kraYevoľ0bsluhuje žiíšinštinktya;|umovčinebapovyšpokúš8gʂtuitívh0otenia,aokoncIplvytesniíciusychikymriadP92samúbʄ΁!sjWvšetkypXeniadmieRVšHzá,áoh#jHobe0ni)eprnate5posadnX>Tiež éid1to urh8QlivcikRaktivi8i iRoom@ ciؖHvttroj 󔰗8k mu<„“8by ЎYiꅀ,aliarazitDzneužclczmrzaѣBúloheQßtrobo)yz=؈pánkȎH#obu.ԁ蝌yqrejavK-Оyty苛Ș,Okremhѧ ocXóledamýšľ:yiinchus!vply pohlavzvyjneIprogramchhį8DxolP.֮unsk8Krieni0rXZHprvotádjetHa2ح8  )ߜtreb0 ;y`py,oi |yOkrza 9(H[kulؘtakejtopoločnostiredstavujeama sebebaaby rozšíreniavieracíchnštinktov.vorivosťlodíovéorm:spôsou@kojovajednýpPtJisC__ZPraan8strojasychikyombieôznehoruhu,vi_kôraritohkultúraodobávždyevne@t)enémuerklíku -uzikálnej škatuľke (šablóne.

  Akmžraveli,˚ǝIotlivcmôqmpri0huǖ(ZH߂܂byIratneztښzЦ'!pX>zpisl"od la ituáci@oHzaeňiePeȘw@akkaxZhoXdᢸyČ8odľEzl§73voššXopísmpyslӧ` ihجvateľstv88hcPpPrechád0`(vedopnapom0šetxm P0i"]SenesbejvyjadyouÎy0ovY Dr(objektíQborH)dz– ôbec úspțeriA`u鬠hziob:, (hozoznbdexraVtribútи'tiVHru8ac,oz`nciviliueljó,1bliHxato:*skry ЩPHiPЦ]PI oȏhl8bytxí,c riXvon[tPov-biboMޟIisPHmi඀dôhjKčì߬ށ쫟pj١bP pzka vyhlhkaёbital޿1Yn2apXítu ءгԳȾ٦ǰhQ?āDe(tizmus޾j(vm`vápon(ig@u؉˦(lӾ!iov⺨by` sn(gsprdodehoxytus.j.R_Yrehmp.Qskut]ɵb𰰄vouYinúile00exkPc_Xуazdviminu@inzed)PdI4HohraddoHushnalpAbaktqhumavyAv`%GGDvrd):!hn@azbyРPkyvn,l|@CHa ktoho,蓁ymokrPprocedúrstupK.ojtpokuHhЭ Akaxi$enskéhoystému životanožstvaednotlivcov,ituáciatáhoršouežritvorenomespotizme. tomtovrdeníie8čové.kremoho,onzervatívciilibstraktnýmumanis ule: «Exujú ľudiatornPnvädá,en č nimiačnQdnaťk xďmi», —.O.Ključevskij

  Nhej,dos@veľbyadirobqH„hneďeraz“, eveȋesvojytrpezЃy.ásledktej@ostipúšťaydo@innቫejerspekyblahzn؊zeviJnPľqzahltt(buskutoibrý úmyselignorycý!hu]NeQínajteť/elp voašichukhĎalš(zasucp-z vurealizxcel!re8(Azdpoklad1ekybudusz ㍁P*),kam8zanechrO (ozlomkrky@vڏin W)*eҍqv {hj'xlebpkA2?98. KXؿpR ʦj3gťHmo:˕ckquote2«D18ѻirovp.d)ɓPe@H›;0xonڴtśـblízkym+nedosiap),nٿ[alY8ǁǁdrlvh(dielu».Súra6176f1010 41:34, 35|/sbouPzalKiusooiKchcAMعAzapm ,а)sHžnasleMa…»Marek, 8ȅgien(orsilum誱formozajstY߱discipnRirezqdlobGAyR a ťklakeď߯"xdpvyď(kozrivq }(tici.riakr߲QacobjZlxXin2a# adnؠx,ibD{<1ng>poc (o(s)pehnؕ9nxm,;c ľavieie`asychikyPombЀ`vô`individu mu (qobod1odjatin in8vƒDrogrv")ploago-parazitisk nadľudJdôstojud tvaMsklon!vjomІiu"xh)rck le9 pochybňɁȡ_Xem>podľacházoru)dstatnývočimamom.edzimiúiežetrpezlivci,oamj ďalekozriví ntratégovia,isponujúciimoriadnou osťouepovaž\saaiazak vonkajšiemuociálnačasu.

  V l8enstvádnešnejlobjlizieejxist rozdielyjisychiky otHdlenwu11P@TJ'#spôsobٖ\ av,٢q@odŮP9Ez=,),ý(lá odIňAinit9a ϓ 9ep ypȯiedk: «olen»,me vy8ujmy+P0t\*q ЯateXényfҕ]fyzHy (9x0kئSpe xcán,e6P4obzv8šHkrvXiLkokusupraxs „hnyteraz“OK tedelľudsk—Xz ศde@trndosiahnutyn؛rovnohedzJiyԁhkoت#qpztottzmom,l(apr{8obx8ekssmi.Ϊ`ki`xz8HS77ďalšiu orakatrofuyst8hť0kzahy([pjaX@aseujeokINBbodu* A: zHtav!klaciežΠvyjadr¹ `toɴ`̫549f122aká88bliž0peripc㡨j`nuAó+z(ripchuvšetsregiónopy/ P hr/(olPli value="p>Encyklopeki(ȉm0zȹtuje{ahoskytolp8n@otázk9by2hurithpozor᣺@blh!ЁXPmHbr0cionybuddXžeiogs[8laobIhveta,9KoPso瑨ҽp0…{170316 >↩obsatjۂgc(HAE`sxċu (at8+rozlo`0pyp޳).8n.kl.5023"3Vobec9dy (8@stva)rIntuíci82239'"4"Etej:nerárseXšn.ičedninHadeXhjímBeObjektívre!e,iex enhzávisHxdček ľudstva celom.↩

 • Inýmilovami,oci ľudskáôstojnosťezrofesionalizmuniieeožn(tej činHpodobepoločenskoAspešHnti),ozЃWQapaejavuje.omerneHa(eľkýál –Č ekom,lebaopln svojpracovnémiestu.leboP,hučruhýchaáva`č"a hum؆čedožeobiȁhBechcpreQtiež4201"6Najrnohriant0gram;fragmentyov,tor hnedАhatXceuďolektív*vmiximPkuڋ`QymhoiaOO4864OOO"7JZeYJá@(apokalypsa) 3:14ďj~7155"8zombie“azvajklobásov@)typpsychiky: «MaíY Xčím锠naia, 8izsebe» < h10ign="left">4.ϬhmlIWmýtusŽijemetiosnh0é@hejпw7iB,QI@H urči`Com+interQúda rcheHg0*`rphx,(cYkronȓf@ػPzifity.֮HúladPanci8P!xdne[!stv`rodiložIvetvZdbymennejhregiolneivilic vz bd 5 7 Híck* 1YáQóra(lasP3' . vk؂;Ȃh"ci{viacihQhrformr minukY`gj񌠈e0acKrHnašXlet8č@.闹Zá téz(tvrdm)1,toríuealizujú súlade vyššievedenouoktY„Deuteronómium-IzaiÁ“ybudovanialobálnehoasistickép@elitárno-nevoľníckištu.

  V poslednýchoko8sabjaviliokusyameniťento胘orýtushologXyratš verzi`akoby4d߁ h3Mkremhoak`aväčhQ`exuhžz,˟zasyp hdpl`ɍ`vPoź9贘e.Xripus`mQL0jekeط8hvezd8L(26887f55,`Ikultn(pt񚠕 i,stvikmP bohAď.ʩýrIdzJpglobڰϰɳ,hynu(akejlobálnej geofyzikalebostrckejaivilizácia.

  Nainulúedchádzajúcuuuukazuiea eliskygypta.oužívaliiakoPčnéodiny(ritomtupnicatohronomevea, žXrvaPannY,dZvers„@ín“Jotož, čoyvoláva údiv ,:p8et)mfa@m.ΐkyilI15°evšír(reumiestniblieedzi 2a 3076xiYe-H6celXmŕt(yikladOkho:«J#merikBájdzuhoľnatjtspozo8tz či@DohĽadjᬝkxryzlitdrv=gcqgov_i(aotyľud(ťppemeQvá9ua[dȗqozploch|ǧsuchozemɨa morl,4n)jlogPhorizonte».323f77Th!po(8vpdobyradKv, qɽgrafhplokru P1te», zoriùza!0sledɺmy6hr 10 13síc0kmi,1ebeh0giganI@lvlny1cun výškdoH@qkil9м1cezevn`, `XabíjYíioea$`vjm.tedyHšHunulbosi*@o󴸙PX0t@@x2ho9erup@vulHnqAdȎ0Wgliai Rɫ=/r1Xvrsvojɽ*8ntarktíd3sa}ФЮɕҹxzónPak)qoguCiwwuoblermafr@uGF579Gf8D8GiSir3Kanad(aljae680f9 9Z artPmkiaHykonvšhiy艢n80ie`jazة@ri(mvyr8 e3máp 0nevho uwd c!topanuJis1tus`up(`úaultokqhokHЁdXer80mRNObra8wcIw׌mXoviibp`Ctaju{urč|qdaiš@\od䴈nyčiasqÐWmedz(regzaiH0o.oetɝYzuQy`/m2`zDPQpotvrdzujxjrch(óg9jesv…njcp)!divžeňyejCk蛰h`súhi reštrukou+ggmsx,8 8;a9my<p>«Rasaánov»olaelatívneálopočetná prebýva@ibaaednom kontinentov najprijateľnejšoulímou.imoohto u `nachádzalienj rnédy iadenieospodársk@činnosti,torúbsluhoi (vhi x

  Jatakýcr0nštrukciívrdí, žexempȒ in+,j diȔYtȎusmriou,o`mtami(yv2` nľmnohsredich1dpĺŁhhoivota:Ȕ蓨duhndIbyЀsedysimedzi ľuďmi.ΛjePlúu`tňCovinHrstvoq,(niac A!fakthybio@vspriH@sam`zpumeЖ`ehrani10Okremhoamuse`byúpa (Ql!mܬx4sxózaobeHy:1nHHtiiRoab 3achnqdedbudPurnormʾh(xľa hu)$0k҅WW8výtvorompozíciládnucemueži@minulejivilizáH.

  V ašiaždyra0ozkahov`informÑNoemjjuženvôlamussvojimioz8mi, éHuvedí (aG sis 6:15Qdĺž(300akťov; šír5Yšptrupuxw- čpr 0e 150/25/8mev,toia``klad!yrí iAuróra blízke [uapchlavidielató`ľadobpc)Ark9)*B)yšuAXtky <ng>díxtan g`nych.ηC`jbioȲ0NYu985,X .z0protdôuruDi@zá@hkulry`miatknOkremuYúbí5qkozmXHȤdYUSA.˩ ƾ8nik@medzȯoAঙ٥skum0,dc ZslobiZá0žia0 iH !mini`rs୉ @[iieXískZprilh?Voj pG949hpdȾ(8staratZ)*͘ky.֞qúHm7mublikqiY߯y±2leívoCIAofiiydvitelpz#lnie.

  Články,asvätenéémeálezubjektuodobhorcha!hornejlošineraratu, ilustrovanýmHsahomújintete13FNaákladeoho, čoe deji`chnešicivilicieHme,redsaen 8pridržiavaczoržeinulob 8iebolapoločnosťoušeobecati`Kov'aáv:iaónood žaús0etomkovc“,a ujúcimisiuבovc(aؓ kontitehci člí!zabnitakjQde&i늘nȞPamial8ͅɒ݆14AXx(؆t hcљxzѽrɳyšmyal jehneob9j roly» J!é(naಸ,dПJhl9espravodligjЗuj@pom3mn{vypozqorg(j nKpol.enryordpísQo:A PRAJÚIYŤIADENÝMIEL,BYOŠETKÝCHRÍPADOXDRUHÍOZHODOVALIAI0A ZBAVIyZODPOVEDNOSTI4+/7RcPXxtzraz(i:.j.ipsychok–c1hropoi@m dobytkom,torýiadi zazodpovedách «pán»rednými „slobodz“)

  Pretoajväčšíoblémspočív t)nájst, čoiúžiaše,leWRhoa.…›/ׅ?=H x 15vzdela/.844/f16-6/:mno íteľ`9dre⠀apasrôznypdruXmetód( dixzkoch;$;1qps@ikonktnyznairučmneDMBť(tevma1Ž@ sЬjeháp9podľierP@plode铐ulte lc:ti@,@že SzxȖnȥáAkHP`písalt.p>A hoHszávacQmttpaȢPet8Inim9mihi/kažhá.3oneohlb.enfakihzzôlzít,Ridio@upakIPi:ueneripciu (*, t𜰷lglobj_YvPforsx؄@gio lڲ/iibXP 5 7LkњHYdi`j9uho`va㙉b!ý9lzacalvx{ o,čah!expanz`R8xhpHøxhlRov. dôu8A;i:鈓vechdzȌߨпiH.BohPduyt Цt肳39ysvetľ Џai#(1óмoȸXnImobjektívnyyľvt0hr`perspeZvyٲ $ounhiou`afiaBs ďalš0ndidát@Z PéasZEgypt HrЙje0 súiadepaabi ovduĹ8el„hp*“8aej1injjJȳ)u(iQočlsusedAyskladͱre(sǃǃz8šɽ@bdedlaagresorom me bckO`ah)t?mȯjavsp(ob-Ë$y_2vlečЋqa(koľjmov|8ýhshmojApX쵘yxídXnat///vzniPš0doktríXX!celyװ൞ هáhA٨xbosAronadnúr k1m`).amotnýgypt (akoegionálnaivilizácia

  AbyoloožnéXaovaťgresiuormouultúrnejpolupr(e,otrebvhxstro`chopsamoreplikȅ0úcimeЇ@neytv`núu.odľPšetkého,nímavos ús(eierarvianacharovo0npedičsmtlantídy oblastienetickýchxperimentov(elek>nžinam „etnografmat om“17,braXt eľYzykočole`á8azzývX rohebrejs͇jba177f188uväzneIskzaja.íxch8movi 0okmi؏l štátu, či krom(@osôb:.j.t0vxcrhxážcpohtkXručnosPležreče2ezQ`vekpod8tk tomuiďaljQni~Ner@ 0ebehu `h="http://leva-p.w .cz/phucts/sinaa-tura-1-/">podu)osnotoh`ߖژI恱vyšhch špecdruPudx– itbibl 2histor yviQdnešМpdovisaseA`as0or@ajnXdnɭcudziyoyjjudaizmus, -bcelch,Rpípa(zɎw ak۰kon-mudPȞvrXaecyڟq8ev YuH9@x9ڱxtihrɫp11ѴPv[mnoddávz0mذ`divЫčšipopulȥ tmglobqPkatrof؄8lke0kť 1ktiPnHvd typuojpsyHʑȗ1XpísaIzmys[muC .ΈxpasBIfunrasyáhA!j`ؖm1ch@liť:v[hTtotНtilae"DzXesak˴`sxͱytkˑiida)aIµlesk( XypR)sve0(jekQ(Ƞo*hopĺňdla ko-technp`iHvky:~ulli>b ňomۥٴlaXnómnbi`botaKidiaľop)WUmimo2ضiedоPk9mnink pot@kultúpXdmielmP@ȷHsa.  vatpikzaxpЋ^ah Gdniv-upcRxyíhy@onfliktcesa@da;lh9`tr:硇ektkbéNiY"ϣQf0sťpIVýdkPxiahnutúshtej obl!lodilbvedxosobj(t8a;ejþɎe‹R*

 • V priebehuj8Ɋ`histiese؉=íániTarazyradiť tvoincoHg alog:@)takmer!é iorobot kvô؏u,byopabilnhy )lupe dvhorpísajhlaam 0!o-technrmxadavkám PQjg@ie19@; p moderSdeBodr0dokumXy hPmeptológahonyalphpperson-NeѮy8ukÚo Hir hľadu)H,u_]3808_f20\20_<@q@Hȥn ӡ @dy963f211ms `jepripisovaluďohu,leboiablovi22 Ydíjoɘ@osobyK svojc,ijyônezznauk"hnohydiscipl8hhi`r(ǒLj*rozdezomocPčporuxrepraxixtypu `, vijj sɗcirkvA potn=SSZ,0RF,PCS. <(

  AkaIlponúke!al8n@v8anemўp*, ь0eór@irL.N.Gumiljh,ёyqjem#ӒX(rťľudíK* «1rody, ɁhežnuvႠ»;ȉM2 zvonkuЀ{odx(Ȝl(edzi0(+H9opapHebemښ負čas`uqzlvesp 'sa[6pVbBxentgevSiX vrhe,2ot`aczl賨k(u@lham,búfiomJey,e@RXdyCe:1a»žuydvov: Vyšš8ušpecifiuk@9phrȝ`xaҽyositeľYv! zombPjpsiصlzaiiO@ZonxeЌjyru@dápOhQa;`jZktu& dlhopіJPpisutix\yRhreQhnu xYbP0zre¹Ą(podyqmámӥ@ I|yaPHXešc`liȯ ȩ0muIȌܾykvôl mh*noesZ:-op(j/,آytenku;Zažn00Ǣ#Z񬼶sahAcX(Yalgtmikuorg8xonkajš mNá`dktoäčnatakej /mȯXvunyenscչ@؍c?ymA¼8re(dík+@r*roMbneexxhbPehapodebZspôsobom, nie smereresnerčenýchieľoviadenia.eschopnosťigyárod@OSNlentvrdzuj#právtiienkyimožglobálneho,ocipokusvańanad ťou či onútrosx/tojísnove úp@pyjm`celkovo

  NoPtomKukutočuňrealizábzvláš8špecifickéWLjNj —onj9ts pravdiv0zoruexistenciiatvizmkobyjšeobecnejti“fTaksaultivyhorqýt`bezʖitqomiebeh/procesdą kamendXašd,yk žstvuejinfiv, rév@ P, že sp(iatk hsyskyt9civiskáHs!Tibaednz 1kdhsledvolastn !(hАvj88ylučujúce)QleЙ&@íkladXk svahrarateavalrevb, Xaj nform ň ú`ˢYmimasq ešYN;lefalzXciu.j.׆ničdob(YP(Ьhizvpjniť),أ@nabíjabiblaКHu4émonrežiyminul1PahynuAjčakatrofyAP0XtvHhl$(u#hjrovnih(kte/?úyF`xҞ(–v(ľhX;rXesitýɣdravaȂhh|.rini9kdyzeujxohuzal:Kulpli>yv k hutlantídy;)23)߇S߸eliQMaci\pôdorysoz(ҜHľagraf` ískaêvklza.«Lunarrbr 2»}273f24}4zrkadkopírɆ??pyramqegyptskGíz訙d.eď!hlyrlogaɾ׬uh`ϭchronĔqX ó? dokoncaípyjaia*Yjav)dštؾꌝxo Pc(J؞,9"e80pPtej@yci*

  Ksجy8Q(iIoh@det8RbjmaxaGonk srĵ\bezľn0vádz(áskxzkB^X jomvzť@edzi/(aᩨikxiemeђv,yzaaly“`ľpokrokuboliPsdvep@daP0@rfac؃}Angkapiȼ`h="https://cs.wikipa.org/q/JXs_Cook">J.Aa1728-1779,Tsi)Jl@lz(S9d@lHekzabukyader@h úc9aOM7165Of25M5O׈׈׈Nikolaj_Devič_MikluP-Mak">N.N. 1846 - 1888) lkoľxpFPapucam,jac𸱁{siءJomrole tazývrmenvet#72MáXdôvodq`,8et-zlnýsudvochádateľovieepôsobenýniakmiôznyHkvalita„diYov“,kokôroosamotcivilizátormisií,ecksaúčastnilaždz nich.užnáme,ֆkáritánialožila priebehukoYBočíloln(olonicimpérium,!omrvotdneho človekaolznaiibansasHЁôvodnébyvRstvoustreštedruhejvici 19.orgzo ačkyhIkúver; dokonca:potomkaolanďanei$WQyľudhu-búȅhvojny.

  Toam, že.Cookodst8aleťouomobrany0edgresívR8zormi..S.Vysockijnarkot*:tojtechápajú bibotІhim abakummH(mnohY jafši šír`poslpj20XvPODLIAKz26(@).W2Bh ȑ:krajiAepa0hňxOn tiaľchilWڄ8181f277ϹITakqZbjasňye Y0-QpôjdePce@pravvy!rnej ob@nРd0aYPraďĽbre0drZɦ8ڦLhoxišťí??;99, 100a103,10#arhea8Z 

  Súra 2:v  kladeablukovalvahé ziskiepKn žnformpMojxšvôbecXsp@Ilhabyytbax 40ؚsinajskpoduQple8iorobotovJ zobetegyptznarst𘁂izáciohdcbHZjavqOdhalzPAy*aždop[-y@QXietȍ`ár0mچ kejljlsleda @be@zombírp1osiu) bibhkpkultxyooU62:5. «`0idTórjup es1!pb8 vHcknihy.havHفa ľ@Ձp``l8!sHv Hčných!»gp>Poi—dŕApzoruRjv28o`kXx輀zaujhtkaiMotke: 2e`8qe? X Bii?— dؗxbruhé,n8zendokinIgPálYcis8[Hztašetclivci[,idvvjvylučohaxjAWWWَ]lk`tvrdiaYpdodvc)mkúťt@vylen}rʪЂr pvpouXinZ`iiv:ɤ`i p`c1kt(ti 覸ví(é:s0lhٔXPYmda8vďaxxém;ᑹnoϸasšímrbcirkmySynagóg!ukц u hm 1 30dȾyiacxesPdpo`tHj\bajväHSx*vyhnedogmatp驈þAiuݳ]Platosnomlčanzzieؼhvlaviero`©bsolútpdyVHúvi)s(qe vky!09okKe“.I.Klim (М., 1988)Ɍ. 112wwp>«ppu32eo8asopis֋Xؐ8Ctaattolicavytl ih8ísla4onymčlhky#ktvX aXpB8IyzhhduzHɉQyHLЅ pzEHjelpr8haraktebɻ9zakladat`xhyhtvioviteľávnejieryatriarchov Evanjeliaežišarista („Civil`Cattolica“, 1932, 6,III,. 242 —@4). (Podrobšie,ď:.BeljajevXVatikán!Islam /prístupcieleúčaska íck`isištúdie/,Antirgioznik № 23d,tr. 69)».

  Nok sámrizna jednomovojichydaní, žeohamede oviόόDobrzvesti29V(dpoveáchraľudadkfund8ntalizmu@~2؏30|30,alohjZ8znač výklade órie. neȆ0obyHj muacanth,pvládnucejiintenci@moslimsvemusbyťjavfXtý?sdpadij(anAُxɟ$Súra 4:96ۀ04*] «Ó@@steverili!˓( žapo8eŸ`rozp!jثPIvor@tomuʋionúkm:Ty1aci-máhajúcpominu:o465f3118ivobžnych.և! o.abȗY,oreu(lo.v`: ľpHu0m,obíte!»ggp>I)ilpmvlsat!klHk mȮ@rPzzlomys{netrebxs1edlň8odkaz񧳶zЇit(rd!íriз׮954f32]2 zhodZeme3:573:6P!zXmajlAma!wt8018_33wĉ`e9uhoѡeqs鯹`bp 9ehň 0`mnesudɓNe`Ўؕru褐 nie nbiXppo»ܒA 58:21pQna"l"Zv`azJaMojH@a!B7p>P`hh,iamymorns trнiXf`oavŕHgl`y&2pesu úplzvraXxkhȸyscaZP2revolieAАhcel;0o(pjci ([rim*,CsmsmrbQa Q=ɕHhpuHdRi ľuďQayvytrqajvyššiž[e ఓe b@t!uaždq juenAneodstrkupoto8zpoleboezmxlienk dr܄Tdogiem Ztypupanɍexencyusby` @akiče dôjʓ»obxxáX(!uh)avy!(ja);ׄћiej@ot)xiksluztedexxHodZ; formpoí* sú8@h0yopr-níetx,ŒЈH kyt؂čaxjpoločti.Νéܲ計tkoni}؀r9m@1@c:ww>«Nietirgii_74X4]4_.՜0jQhmin!(ta`8dmyloHKZmod(lhb v Boha,enahytilpoľahlivejpory,torá)nerozbije.skutku, 0e ujúci znab!» — (Súra 2:257ۀ96*]). «Povedzým, čo veria:Tvortdvojichožností,yiežonáme!yčkávajte “DŽ11:122121,HOnɉ(slalӄHhos cestou@Ɉrelígipravd@abyuviditeľnnadaždXjextocvamnohobstvaolxalosť X<9:33).

  NakkFie0yobrenesú,miPak }dodatní:No,8boľudAaleMňa! nekupuYzo8meniaHPnitné!
  35!pdiMt0kzPHo Ɗ5:48)ۀ84*]p>Okremb˙ nvaodmietiblickévrdokžaHXvh»idakú)vekEÁLNUc0taxďmi 0tome (14:26,2 QH; 15:39,43P7:6р856:1006:99X0et0yHvz`tranyhi o@neAzodp 8hriehvpredded(živkolsplo(pamiH|Յiȃuovu؋Ʌ(lad informác)z 3u9opri࣡A(samozPx)i↩↩

 • Hi9bdobie,eď"jar8nXnti2pozýSlnúhvezevpmalovoo䕰nrediaymrodhEgyptskegio؍Riodľpanڗh ýtu2726"6SsteiRv ,žeztrhnúnahy živamuta…xkl427="7PodЕš((kniherahamancockIStopyhov:Xd ôvodua)ií,oskѡ 1997,x204 (Fingerprintsods:Ԅ@EviHceEh's̠Öatx)850"8NeuslePmrz[zem.//Ϙ5852ϘϘ"9//+h:OOOOOOOM;.֮xkovskij Z0aetovzFénixR ovxo8#6;.N.Ddx,.T.Jurki@P)`razutlantídybSjizdatA#2;փjominITaXstvruԬ a`wbiatusiك_VPe7PtieКؕor ߷X0K)smedp taťa@m@zykomopub1rubrikeeórHnevdvRasijskojaz0Qz 20.02.`8,عrX o`{HyperbypmovЀҲsp dzi mpгQrzrk9j0pseverekVomȋa CYín30.15.AXbnamвklímarkAȼh@r`XSqoc0ntepx@ez廬upríؽˁý0kontinente.! Trebi@ay9roh||aj lenoepiu šírkpkrajin0a ajžXzok,𬈵iОXňuaziXmsí.ԏd{ѓmate mlkliológibydnešISiriph(byecjPu apbxQakTibetyHleekahtuplhvzduHásrx},QoblindM3__5941___"10bVtaxnar(en8geneprograh8níniIi0rdĺпot[a3ѭ837`1"MŕtveϐAi sXetsdvojdieln`0v`umelem, )Roku68séSavKuliHTo !P8Xdkoch,qčunǙáА#inštitú@alɪHh(jznnicisič@eNa hVýskumÚvusadilrҜard8ss (fesPBor Pzlnec)-(href="http://ru.wikipedia.org/q/Мёртвый_сезон_(фильм,_i)" >ggggggg`AG632GGG"12BNákl («Ro-Ro» (Rolln Cff) hzálanad/vy]v (lesh)㯈`klopnúerm tavobjaZ80-t㕙;nk`-HX8uуq̡ behu 2xvЕI y;(lubnéákladYrampyaykládkuietadiel hangáru trupeodeonkajšieýťahya účelomchresunurchnúzletovPpalubuabjaviliAamerickýSlprodiatiež chy2.vejjny 20toročia.akžH roko1916 1939bolo čomuiviť…↩

  O aeg}8skumtohtoektuAqledpozriránky:a href="http://nbad.narod.ru/na_find_2.htm" >///)A; www.ufo.obninskoy'''.iorppublikácPHtútéXHjdeinterneteredstavmaiálKSB, šírQkompaktsprien„Iníui“:Noemova_Ya.5426"14Poden؂i8]ildyseuspopoviolifh`,m,)pvypPoledi.eďtak8a`0w)rekibehopta,očapýtaťbkrič lastne ížil?OsmdedalBU=iHý + .p(op@reneAlnca@spjroziš`e%Psamo jqesťo"vzniknu@romp_^855___X5ZH.FordMôjxivomojepsp(y,oskva.89,. 86M930489"16úlohhedyqsys)zdevaniareavo-elitarizmuӑhsti 10.;0.7APSSRZcyociológieWh654"17TermínvzaQaspisd d@krati谱vWn4"18AkovӈؖX9on,XrezP(o`o <`ong>knHnožmi

  Nieoaj@lenkto akoja,leidľreXosielX prazefPMedziϊ.aždáloš nnosťprotivnými om.ednotov,cenenPriv0c@tiežupedomiaRotvrdzujgu+akojneodklašmierPA prúmame trPa(T؂>;`*Tenqhoden;`siahol0xlka)*.ڌrajavu/*|liehzťahu (koreXcii)velúPjčxosnovyYvevaɐimate ickvýptptobho žianeИӋCHériehechcem-eؔx`šPtokuvтégaopecnoy0pioeleb juhuamot"am» („Agnioga“,amar@vydr. 1992väzok 1,r. 292Znaky UyRbod 32).ile=0241387 >↩Y

 • @V(rada(gr.Synedrio hebPanhn؁wwww" >ǘǘǃ|2491"23zPodrviď G.ancockQStopyh@kap.17966"24V ZSSRfotograf(opubliرv iopisesXnseilluons.mypage.ru/2394.html">TH餺Mi0  51969 .ԄánxܱiP «Z0Xocigie»,a3. th辙އ@0-ty8r(ps XA8ڼAjuplاɣhGzna0mn2informí,cciXhAriýtus6ieie ů`lhjnPrziڽ@mhľaóBjme0číselSϩAmaPiRei@(513P vyobm arktíHbezaduvԁ|pА؊rysnh8tvráhizmmQumhbmekoq:v0 y (20.í)aXýzyH0p8205"25Ak!mɓyz Sďalusx0redlenvXI rčHvi,yvľp0ĂýHl(i«schoupalcanohyitXaooka»oHpamiatH!Xobed#najsajvil _avštevpHa(܆ov,auje osud?;~944x6zSھxӆ pudruКрачковс@й,_Игн_Юл8ич">I.KrppuuvXz mxȯzalamqiad)š189a obíroti šofilnyxmSK/CZom.jnXQjkdeQbu@OЄ8ho,ct8ehrt á rkzdi1pozn.뻧E52840GGG"27BKatayfatlanStakmerhubiȭprasuPHaleohm䯀šancby H(oPchyDžǥ99ǥ8Tejozlabykhumأ(.N.Ja le5IpIjnihe,1asdôvoduAxĺ1ihxvnímaniaudhizmu,lčkyynechajúcodstatuiblickej kor؀rnáuky.

  Aleôkazyožexistencieevytvárýlučne ľudP(ako.Kant - 5 či 6|ov),Bohch0vaaždémuám,dpovedzmenou životnýmiklPka súladeoyslomehoodlitieb.ςˁ týmreteľnejšie,pímn0avíj*acia,eďH nimjobrakrzeso8 ž+yíhultúrpamiati onékolni.↩9«Evanjelium»prekz gréčtiny –Ćávesť (εὐαλιο(eagélion)ׄ8509ׄׄ"30PobxautomatHreproduk镨nanucoHdruh!horsaaslimsqdjhícireintertáKonuo vypota(hz0jm0cip@ovgf9004ggg"31bV arabskXtextȖЕvoda8عَر َ“čoýa: pnu ýiskaje(случайностьe(žrečeu/XraAUomuísma¿nbXBD'#tl72g155ggg"34odPo j0,JáXvet:e` (en2ruZ)itГiе р0шил вгнPнужPяi1@N`voliln0ígii(núteniaTakrealimi popୁmu,u覀X`9@8QIٴ0 nߞ2߼߼"35MsúyɵIi)ranglaverzihAx0vajte/nevyňqXšei(eˬ2831/ol1div> < (h1pign="left">5ypsych)qkizm h1JneHtrva8Puh ohľadune{ti (z¹3)*rx(hz@-Hv苩)vov yp# i hAs) chádza`caaivilizyaolaozv(Ѐmerno(eofyzurkat`mocZhor ôvodJj ldonNyp؋kyOK301313 id="fnref1sup>1

  Ntky aktíHnahy«odamocш£rojPreʙ»38»/3es@p/an˚arҏs A`Жɧ1psy(߱pYzhdk jpʦbkvívpodlišg''#!`}hieВ__1dpat žp Tmnožstv2aIഈiobahszQť, sne  0vlo!eldejínem赱`pjRd p oomniбujeViebehuPЏXo uRrѼ y ,tax- oh@ľhpomedzHmeAkkbitulradkaڽ ľ.Xjavxzrútilbnao)kvHqzmiz0so`lbaCyioH2ؿkmi,hriacYm@ReagQϹzmenpolensku,0Aurá(tlanbolt8aku n-stavov`ruktútypu傐pfeudYmxzvaaXňHú-9xjێu1eavi὘inyHerholynuHlhšiah觰bdobihpyeth8rpnhnex!nfregilnou úze(okrq ęemi0apánkvôiuΦ(ѹsp0l9poddanými bezprávnynižšístavmi,aozpadoljeudalizmus.

  Reštau0torilobálnejtlantídyolútenírejsť «buržoázdemokracii»aHincípeormrovnostišetkých členovpoločdákonom.omdateľstvokoBt؇eyjad0aloiblickúoktrínuinan)-úžerckehoasovéPotrokár a,BAavoreneežala ladeultúryábegioncivi0ácieFNičmj8jytakejtodobeačiatku 19. orhineobmedzocioled strxniedڌ, dôvoduaktHyډ1p8avajrôqšia„osobXsodn“xjomzersu,Pkojsvojim.q«y,aↈ».kremoho,tek!treby s Xvahouvieяtypu rukCpsychikyza)áshkomtu rgovybĠhtechn o-RgZ rogresu 0dpsituu ďalimuiísucibAyI yiodvev8`mestcachXošl+vzdelAam2<0moa;zrub,otpoužitiueď ԡ:(uu2jyrixrzvíj}(rkevlȯجh1resX8ek0ínToúZx z`hxh8l0vznirx:adifc _»,җireD_Sd,Ѹ odd«eϰvAskôrУA, (`c)"(ud)lqvdevyspiP3न (hoxrs n *jIšéfov«xytokBdurýȶ໘zudínhp1kry^HuCa8:hJa, platksrj",@u@deBcHsvop(Iimádȡny 8i{rX@dcuj@kdrok;á XtaHBoh@tšet!iia druiasmxiXv. Čo@e8@?@ l l\0votasѯbnom8q0cs )QH@@oj20. adsȭqY`moŪzp񺠺Hru9`Pszvyšؚtak @zrazu ۱ dounkci)ʿr@ٽvodcu«Y8ohpұdxE%bmx觨9 ZSSR:ulli>vy0š`$susmrti;Výsled hromadvyd8xkaob`a100n'umenafúknyP vo񶰾splhh8kanټ1eenӴh!YnY21Za(Ytvo؞egregAtlíaň`0aieobmedz:iR0nadɯշO>HXba!aokmáóYneppxzavŕšiqiatkuádejnéhoxperimentuolazolova dstatSsvetaa 30okov.otomaačanov@paejleneniao „u\poriadku“ealizáciedanipádémonickbezr0J,ezodpoveda komfortu,dedhjpredchHzajúc`globálcivi=.

  Priqpsychírocki (disponuYivýšenounímavosťpk ten ciám0zvoja ločenskýchocesov)ykladzory,toré podeukaziochybohľadHmožvyrie«vhobeckrízyapitYmu»oserčitideológie, žarx,leboiečo(ib,choptkryťbmoc d xravdeobqlži.օ-ȅ*a/mu)navrhujeorasnelásuia?đ1pazaml@narážokYmnstukýmxbtI ,i"po(žeXtoXbytokКrazȇúpsodu1nєHxH duchrvXsystxlitukyškôl`Л2b8lAobP.usbupl:lursyψᢐbudi?1zombiepHblúd0, а8tqľudia)opؠ0Pmhvs0ee0árneYpve1)nadpcKmKbibotmi»a0iHdovUkhtakIpstup `X1viedolR«DnaTjAـ C» il s=0304201 ="fn4">47;8éákazyasudzov8odȊptém`, akoýsledok —aˍresvysvet@dôvodu

  ZQhtoleožn:ť,axsychicktrockista.N.JvlevkhHobľúbiludhXozofiu.eučiteľPbhenšu?=5183?f8<8?(K to:blquote«DoaláeAHžká,dnЗhlPýbervoľbA(zínaitvrdpHtom72a.xuHrjzjejemmȁRom]e.odopá,enHjXdpatHp`r?» („-B,s“,acuuzuki,Z0y n», . 225,. 1993,PxOdyseHeXcpKyrgizsk(EncdiBiškek).g.59gef9d9g/rPycpreálnysnaozajypqusmy 0z1nadkHmiogXsma0dogrou,8iѪ Prozvjultúmnohopzn(vtanezsloi-imolexi@8ch)1górií[`pevi@oР dľaer0 jyh8v,Xaл 1,d8 Yx詡ojim:c9á zubes8ík HocpojňzaPpozdvٻkki8Ht)ҧy, Ȝ*ȌC@8v`jpȦlx1cHantBh0ؾrYá0 myX*odpkčav`nemenn(tĺk[šuɍasIk((zhka!viH0hLP`pouzali*Лlebo)8kmi:bo«luna09«prst,kazڂa '%671ef10,107i;贰I8stFaXav`kwpdQž񫑅|puX P0omjК2 naضymáHnichrbt*ؾtrebaˆetl񅯝edz@uíres:čZǸcZI vH`ly뿄Qer:Ͱsmer닼ew`ievrdiɍatm Pإ.p>T8tudokonPjesz=qiniPd ko:ulli>prvscod`rieknudCn ܥituáci hkoľvek b(vbyuskutoж"ϭЄjK:ekhv6(B0jHXj)ykr@Z,`Hȹ jidrpaaпedHI P࿁djvrhokNalterna1 wrodmi.ԧpu8țR8kultú0zx@odbrxehľad884f111'

  Paozaj:okonaláestaiee ťažká,oyžadutrpezlivosť isté

  NXpej,/mietiey Bhĝharmóᇇ„Iopalje“Pidlela8tpHvataz0osob҆Dvy 8ž `hlu1`skuКygmHckbudhxkfilozofii,)`8y[ xxdaIpolhsepinstpov9 t8hȋdeХ؃1neurtnepoXrBsamoҫqyejʑPȨxYí0Қԫých, Сhľuďm`ekvivnam( Qaae8Zhoraearodze'uuHuplat# ohe <9ng>Čzh@ositelzra٭a־PZzombi avinQcyhnH諡hP0,lo0gresí8-paraziײֶokвnadPdsk@upr8Qvao!,po7hPahobᘐedtechn:8gkultúryRcne; sme uhlpHňoiIme.Ʌ_龈domialohtypwɑ8@8-mô.1óčasWTĘ.↩i

  V{@chtorvyšliredokom17wtnemia hneďaima0bodku,Ppust0ext—ochokamžitjhojarozreIno»:orevolučenzúra8otižmnievala, že č eískal špeciá8hoeckzdele,prislúchavažť  (viď.onk8teSuXi k887edakcii.O.Mo );cirkevaraďlankouspoézXk spis omŎdi ppnasledujPgeneráim^covatrilo㘂 en|v8svojitraktát epeis菊mrizmu阝lOpqiHesjš`Bovcdiuvied(zorGatejtzkel bez 0(iek.↩YParvus –deoЃPecroS,cteór„permn ʍep|Sijesol oogramkrz!xivot.S eondypôsob@e1@sv𣈃@inkubrtpbomožavšˍ(«DHH»92389"5NeudЦЌς6342όό="6ra)«!@jmýmȦ@ľiokrupadt.o.u8druhmaRmyslX,dt̂>670"7VXok.J.Saltik-Š`dam klpčBp@etjrui1spony`nespomomerní@PQfTakOrwellqvylezc8xvoobjavi(x(newspeak)*:av@mia«jazyk95302"8Tsho-tsju aungien (čí ČšuZšx8jaHZenp).edP0(+ve(Zbudhn؀vplyvxTaoonfucion@8xdôRštúdiu辀ritual *edpأ8siXeXerod1vlaBJeqzn.klw821www"9s čorغ񦐥(0*i@,iٯznam:e«ӀɒyýYsa:Akyijom٩ zpakovenhorť?HU8alRToane0mȻM;pb Rغ؜!zn@D ok. loňaíď.p»%ĎHjuvád@sni뒉Hretkuóg0aldobXynSuí9601279)7Do0xࡰMťažká, /Jk eѹ. /nPZj꿡/bhciaЁхxvHKeďAnebຈkslnkmesH09;HPhradousokyIosžu!ody2PiznšHPunYtriK( it ?p(8v(ak ut(HmŕmȉiŤo.O/ beroľbµHBoužívajseﰐby@ideli.Pwt6338www"10zRo8álune08prPqrevzathPvyššxutknihy-BsaD.Suzukiho߿7489߿߿"11rigiiот добра_Xе ищут» -)`Xu0xدJozHré, xjo hľadaOO 8927/ol1div> < 8h1(ign="left">6.˫zahy2od`histórie

  Fráza «kolesoistórie»eiekedyhápanájak, žekobysašetkoracaloavojačiatok –opdooa». druhejtrany,ve (považ(néjvydarenejšíylez ľudstvx oblastiechnosféryXčaselýchíHde@n,rčujúcinohPživotnaktivitát"regionyclizií,torho(užívali, epozn.

  AakoHiebudhizmusrodil'nuciu-šXt,Yomd,o-vedomedmiet8ečd Jealai-Lámu;amostatť likvid20.sačČskouovHrepubouozpre8eralTibetPa "ádatelia`klad(nónjedz  rl 777apl郱kv)Cj8legendBeЈminulúloP!katrofu1haikrýuch8Be PchPcId dzyeOȂhX2 ȕ)ޟp! územuioxkJ odôvodp!0rpcvi0ňHánikhoЕ;uٜpo@Edoň.1ΛSnuPeeQjveku

  Úžer`ckekupovaniXve(zr9liacede-technýT)iedlo uye (naa0atpcesu rznú zosfér)ádzali on fyzdĺhahIh(vzhľadom` í)kapR(popul)uqxvlapincxᅩpΣСámxštrozptyl@umož9YtiĽudstv@̛ؑ@leetiPív`18`roosť-zprobo(hviaݿYvímᰚ8lebodpcnaučrP:Bocit0pod#7zainformpliaNe𾨚 /Nininq}kedysi)>ٲ෨`— RňaSľtypuɁҺreagyGG@,dob»Ѝ,䟔c1ciPy!Jencii.r0reb5eѶhp!edº8Pz:p zedrez2!濱ɸzverXbyJeȲsúlHu}iuܽTon@0ӫJlpne-Človečڎkb?8zx(ľbou:uďCⒺhodnot u[u18meryoxdzaҘkko@tpzH uobje1@Posfép+Hphpi9odmch8benlodliš! ȵ;xdn@ncivc``lokgIchz#jllv i mocensnlmo Pob.֮Yj «ra1áP»,saڡurtmágixneopäne

  Avšaknešníandidátia «rasuánov» (rovnako "jstatobyvateliaeme)úukojemkmiechnosféry,ytváranej riadeaz veľkčas8tými,tornezodpovedľahkomysІ)v dôsledkuchvieraciehotrojasychiky񀟀zombie'gc_YjPglobálcivilizácisi het9í:tí,Xa(sebovažujzH,fJsa „i“nzočiť.V taktodmienkaáva ptompnadčl(kajedináož(ťvyhnúPhubeďalšp«Černle-Qra(obyuďm(xYeormyskutXn Ľtal_bezýnimky ophnpp odiaDmôhy(dokoncHni@áovxYmeruaj@esomQvy8rpasoperoraadelektrne8ihemiccHbatulX_ro8((c ne[8hou)XAív1typulaví chýb»*ykladhjeudinklTit@kod~ؤtrofu. TaؓZ0!Ho-slogq veprPa hiriúabja(apä8HzreBládnucuatu jšéfuTňcskpmisiYneex8loivodémomaѨyminul__HXprhprekv(@kosidovoľؕTzmu4rz5ospJextenzorX1neoi9`Xx80hAmi».Էߖ:tah(eziovysiel,čítovȨpЮx. eánahrad9`idІ`bmedzʥlP,=ultú`notlivcovňӛǜ (Ay)G keďkandid(åppocpebudrup0触vyXbyvľstva,temv(zintHh)@coblyt URϒcudzA(z jpranh؀Iqmn`oviduméhe0P9kmivokp`pei䥠n.j.oqli`|zru鈠(moc؜xplývLhmo@cu li(ȱh0n8tuímI'Qne@sKp`ozd icepcspnj, HniI`sí&ín< 龀(ytvár,bu8c9khums !ibilov-lógbu8hporJx''!6Sisama rC zurč8mرLurIeϥȜinikȶpozadXdȚl`jʙzdrav`škodak˚Іúl奔a.Mierᬈupjxc(i޴sp 7onaciec í2a,ž*ڻozmyslh Zdô(dشh@aaxȇKOkremhAyZHinezHvlpdchz tudšav3siahq ȿ႙ºa a:`0``馇woqNaJzhadz1!ulav(܃vžd0rlo`moho߂ݴץAِia- oÀukovia5citajúvyčajneodlakomtresov,ypickýchrektívnyémonizmus - toeesta smrtizáhube.

  Inýmilova@dorast „senzibi“aomentálقu!realiciuisievčiarsky9`iozchádz9ca «sdeohobytka».a( druhobsiditeľň)v rôznqparapsologlpublikA`h,eďniu!vý8iuvšetc iten 1neme za@olenpClintonazid8aSA»;Rusku2o@1991behlona4aria«beoJcin urHtrkHohústnejormOKaždopلieha 0`ípravierov-,l`jacovnéha.d(ajznámejšíštrurhtorášľach8Puvkulturi@kyndixu stPsirkeplodiacaioroboyce,o`hsluhuAsptcskHbnovaPdy.ӄo0delavo-(elrredpokladXtavbiaJjXn`)šablóny, opjenímavedomautomatpkonftPva0:zp8nopolu}zntsobtod5hu,򅩣áX߈. ČinnosťógШbonkréXma@)ud8lob`trock!$scHraڬhXejԌjy'G)Poèʫ@tx:3(pus٩Ю okoľvekHbrazP8Stespotm8ivmAka, bezncip noxevz,HH(albolhytxq-e točti68

  Hlavným špecifikomdápod la1tott nychdeíe, žeii niknezolosporiada)psHickej činnosti`dnotlivcov nakll žúsiaj9stavbu8xertaprogramasluebôzknieac1úlohu1xoo8edecko-techXýdobytPҵ:دin(vybr(ədavu){su ľudonzauHRL (Crule`)*QamРASAPavvl0unod8sc9[ (|auHat cPrvuyvľ(vyvX(desxht0rihhtl骈@mémi,mѽhmož#Pymyslwuz)XhybXbkerXQod&No!jQopagakIa8(pozi˓0(«Sú٠ч!duvazdraP!«C(tkA0šť tď.);9jnegk(I80kl께uch(tiu 0؄"ČotýpQho, ں`úd - 0Ѯhdkoplyv`ur8t9itu[(z mimoyBokos#*nulhóȵϵ4143f99;9bcvoļm`kjnanajXŒ᪘xp`avŕP cresG@d i,)keďypoxJp0ídu䕐anto0dhobutuôkvôyRsBpoj!m P`G(edbh!ne@psšne.etrebm`:ҙخr@ll,veZ.e 0—y«pjšМasouIvysYiyxsym oR+۳AUn@ivcalQstcx gio+civilíR*viäčDzdckkultúr.S.Pkindiep„EugOin“ @aɿzlv: À«Myšetcimeačilioroške,iečomu nejako101životnúeukojeozmarné infantXzmu: sBohatíY,akmerdolísky,hybam`vojichtcovjneskorenýmPápaním.ásžnavujhve!㊈ahpina cudzejslave —kra0@ charakterikeXduqti.J.Lermontov.

  Vu@čePy (prPpol؊typickkultúfovaniaxobz),torX8nahromad`yúujkrízy0váx(ositkyitosychy.eXavymiezasiaholڌdregiolnuwciuKXrayár)8pAp8e kaleidoAdiotȁ+wv524wf11u1w vastv2osnoveibluvädl8účasYszof rôznor`8ľud(rٌ[ka0`nbobiou-intelektu!ouⅩckPQovsvetuadíciou`dokázɊПpodtu70В''ҦHúšdaviacxieef8ívPalnIv@ {7(ɟhne zvonagonej*)^;Ј X_vPritomeba톑zre (žex;hdruhyvqwtP/Ǡ~hefiodbladu amožۣ!pu:culli>%%vrátPy*drodyWPrx1,@lPtojeh orXo;y12zceseraӛšpy!@zn:șkojuIjksluebrac򹡦obl`i nY9*byj1bhρmu@ jypHR(merؤ8p`úlomToɗٺYןxЛ@g)Ț u1RО@墄esivinkvizsQ;log2uZvýsled«zоmbie»ߑ919f133ߢ󭠧s!ripGɆnA˫\uVjomobxrde`bathDv ľAyqك)pÀroblémoch nepPopiteľnýnáhodách,vykP,úžbasa podstateôžerejaviťko úspešPeanklírovania,slobodzujúca človekaoajatia vedomeemotivéhoRozdieledziímу0oes@ue,ea rušepudocxostnX uϒmoeiba orniyi (clear):[spívadilemAsil`YtýȅHstupue.ouhľady,iitușanalogicktejeď rurg_ukonXؗRPpeciu ados a(hИ(cesPi`eyjembz!ľčo (beŢ)*SyuYnesystemXar eP0yjќIФradId0zaruh(HrPpnužhnutvqҗ–likvid«banآ»je?mʐ@knforhI`qhje8yឈmysli>V lrreH odkazmaeálšis@praxe)píM9epAIamäti,ladPšHintpklxa (obju@PČri`Záp«IQ0—sigepAkvؤ80iڨk`epeciᬠ8std),ScaAosoL rڅ@70 %í`micí0ÞHv莫iabe@l(usonkemip0xť(QYyzof,irYvi0`alkoholebakuklonn*kXrاlenspkxziČj0(G@k0re@a y*zdno0zý«P(angla -ezr` ,@ý).ګq nPYzd 񝄾۩+@tildôTCahaazuragylavsmozgu;Xj*I(`oíe votliv؝VKb«r oinnľkyichád<8ong>najRmo9m 8am14Ȁ@.ɋPam@`s,]8cbezchybn@vrozhodѫjemjyFTakxׅwgГpeТ:PtXšideHdyѯ2xzНeďӧȩ@, uXY90utu Ȯp`dyоptiзpnenhex@1raQ 5to, (ni8y}MtualAYȷna@hm(nky.bim¬niheSia“. jÚvodeǕ213f155ǯdy(èyv@akeseL.R.HubbardedziHna9u ѓjasvyjadexneliš_دҒ:blockquoteb«NemeňteMábXhtpoliXujsutu?>492?f16=6?ro@.Àamiestooho,aučte človekaoužívať,oá pozná,byaakrvýaz,Xi ľubovoľnom Iyimocouianetikysie tejobakoúpísa9oficiálnHeratúre UogH(cirkv({dosah`labddeí@ensXvovietsRytaár9minulosti;lebHávevepé,i ilúziuykcelkvantum ch8rozsyp voskun:l(()xj8psych!klírne€ímp>Akeďže horopti0ln9JajlepšxreakciijednuYPituJ,0vozťahuonkrétJymPom,toh)leduj`osnXcepPiahnutia,3ot(k @prehláej)8$ «а8oY`zzodpd0 a~Počenskéh`ria؀(P»)xakpyi1?ǃǃne𞸒͊(GE.ste,edziʄúyڈ>9OOJȞ.QIvyjadr`Ha8pravodliv:Hxklad,iblxdoktnHkvôlimuvau *viАdstavlvtkkul(Burenčnfirhzab虙r؅قXy. wbmtunstva ňDŽtíaneposkytu0had`obmysluplQzdôjqropag(@«оiOkrem8ešco0zk@(syvádtvrثH,p`ch«ri»púš ـcaúlohKgэxsebe1qԇQnav@@c@쇀ذhpatibi`a[ȶ_socilM.˸aPஹȀ Pblem躐za8razpQQuž C!ny9iel,lI0 ulАbudxodhAchybH7ňqvplyv ší݉symh؊, z minul9:`iI8beh#eؘej17ΕYľuv܇]ieregiolnh_. Ú g$(bol9ҝ[0ro01950 „DiؑHe“@mot.R.Hubbardom:blockquoteb«Idjť8bywť]:ɔ@ȚvojvotϪ?čll=aôžY؃mih(vstup ovhca`eaLRnbeÀzerozumnosti, áno,en takýchtoodmienkachôže človekiesťodpd@qavojekutky.laWRtiQtomusímeerazrevziaajČssas

  Yd@,ocid Pentuydaniaiky (r. 1950) hSctológie65)šložatočneeľaBuogickáirkevšíri žiadnuitúrktorejyolaYzAvan(klc,abs8ka.ona9qǁWP1G@ȅAvi buďnádvôbec,lebo určIšeo nélásXe ga bezpeHpotriebiplomra!, ýmverí globáln vilizá18@).V ľubovoľnomvarštrukqy׊є8yjpdvhdyQ mXAnevyxjúNX lišu koncepspskéhhH꛶Vtko h@obqtomakeA8minuls0ȟbiehaljYiahnuP «sPoXspomiaprdinc@i;súči@Qjinlkmibl9kulx.ʥpu PtAdhi1{par8la: (m)aPide)lo80oujdojX qthaničpšدpr`ípep ne; Шavx»,熈CeHmoc d,JieQ X**׏sychotlivcaJWSȔadhal8nur,؁ƛ:Hrۭhychkxuuຘl,obilro0(hHrkYm賙at,<Àbr/> ňomodýchavaleľkňazám…

  Týmtopôsobom,rirodzenýýberhorajnesičíosit(ovvieraciehPtrojasychiky zombie –ociálnuázuandidátna «rasuánov»,os`etorejola minulostiožná (bezrľujúcaechnicko-Rologpépokroku)aliHčť“Xdľarx,lebotvȄ ť}Sorosa,ocyenjej 9otlivkrajine. Prit88peciynúrep`ukekutodmienkach (formipؐXinastavvcelprežíva`cpos自8mýš: (o chdetí)akȉPvyrás蒋ȎYČl`k@nčodob miivilizova{taؔbibotmi.Ԕé0ocesy Hti⅟uXaёXelityp(čiť,.j.har"h(zrieknu:árnГЈviac HAambí>NoktiváPtelektudrvväčšípad(žeXohraúzkIofesiolnoublou19؄Џtméd(d0neşmvet)cnekrWV561Wf20T20W)všetkchrl8)ajrôzj܊e2t3yféry@ns _i jh.9d8ledtohsme`Xg`picou,cvҍ láX mn؜knoflíkdom Ȓ,@9"ak2Pnutnikjak blematqbuzpȁӱ舶o ivzájom{živWpVTopodv(št⌙edurezplyokaBom) Xroz˘špes'XológYu ٵ ompnzPpzodpXqlz ZemOXuq9haҚ,ožxz3ieЀ۷_h 贰-mͥispXobexxjظtavplnioba.ˋPwva ҆xßСavesڟ0xzoj Kr@`MohaЙmi–؋e`kúmejPvy'x @ogke2akp!m rAetape XirodzBberikvid tvrdohlaX_us iAEiaXI ev1:imxn8ľud“:fyzQrihu{ybav`úč(4o Púkor@ulinPzňu]"psuHh:k@yWwu_ºМаtriDХ uǿdejinc*nešIciviáciмauriehor)Khh@y0` 项,sÀychikyobota, tiežšetmožnéémonick`sklony,ameranatláčaniestatných cieľomarazitovaťživote\q.

  ZákazkolesaAvlastnxúzemíleezabránivstupuzvonku (vomtorípadojenskejechn9armády ČĽR) –ojeden vpmiouč#ovnohrian stinterpretá@zv.oroc@`A let-ktoréhoýkladukojobjektívnejšieho,(chopjzajznamu,kut vyžhmysglobálrovni1dôdnúnal`u met dz9 pvu.ojXpriekmu8berjڋpvžsu8 okremZodkituhápxa ׎`rey,Hním trenaivHzautoieňravdinca/spolq, { takPávajdemi`budúcBsudu…poznekl.↩8zťah(aotlivcpirocesesamoriada pYePsformovaťicelenúredstavuom, čoe`iadiaci ocesšeobecne, akoran/oonkrétnejednania životnýchhtuáci h, —<naákladeybernetikyedokáž_.

  V ZSSRxistl Ú1kadémieiedMajb a`bol eký X0hoslcp(určitHiruhmi)ľuzXva@k.ʖadiedodn(udujbívrn΋ bostva`pozdnuauto8tj!elígie. tohdôvodu*ꔠé,P biblickkultúreuselyunoszaJtRhy j\iNortd,Q`patril딢sluomČa k8ietokypuďniuϠa?Jza8Ȟastiýpočchn(zaž8@ ){XobviHmagóg8jreálny@fach eyB#qŠtátnyIbor1)u8tuXZ` komisiAWProh1968b ylikv alBynXrsk8rojek8o-xruqékolYߊ߆@aIkeďY1bezalt0atPva(ntuhti0rsyst`BM/360/370)eužš5HAjzaJXséXqذ Lilepos=0324998 >↩8«PpBrgut0áľov»RqhJaz delavaleminuli:xlppr.o (haj`ca8jbʻ0sȰchápXagf6719ggg"10jBezros8–y?daa1tizmu7811"11NejdxHvk٦mín(Xkhiz魐osobitmyXQ «JozHѳHk»856ǑH2EnXmxe1mhlȹxz*xptavytregymȶvplyvnXvote!pozn.iklGE30980GGG"13JTpis(xacodpdp9ikUu href="https://sk.pe./q/P_MKULTRA">MK-Ultra>//o*155oo4rDTa,ӝؙk,tr. 518w64743www"15zZa ÚvloXryȯsٸ)msap:TX8extol(z@S plp!iHjazyum8)Xr( skre vyjadripdyәl/33543Ϫ//64<ong>Suveit耜: ú)`vi0uQ8p@le٪a`vonkajšívPjomvzťPX4vysvetlivkapH.R.Hubbar7806777"17:Aberѷ-جɣdoXlu (raciolnѥ).OOJ851(8Kniha¼d ittengaŠplPteemQ(M.:NR. 1X),padlXasog(xcirkvi,pagR騽uziuivXtiniciy,samP(ebAedvutmnoXonprukcixglob*(rX)nešqciv…noȜ‚0șA cep D(`pohľadf/AbamotxkHB.ߌ)poloÀčenskéhosporiadania.↩

 • Nietošteevratnýmlokovanímsychikyvonku,rostredctvomxtrasenzky5207"20Existujú ľudiatoríočrádiovéysiele,baachzaceďalekoávejP臠bezኢkoľvekijača; jí,Uxtaedom9؅=všetnadZých úrovXŎ/ol1div> < 0h1ign="left">7.polnosť,loboddeológieJe1nao`ožné,bhspôsoboXa formoulurzmu (mnstva)vzájpvyluciPov ab@huma#v lonecientgickcirkvi. Ӆ郠kladeepohorȖ urnajvhejj ruktxy Bčin(ti72960 p="fnref1sup>1aɬ0Pho,elirdcopqduši oirozumom:ɬ0qäčzQ;ruh`ob: bp=asesamr22:37,38N,J Pane! 2 ׌׌ԵctenIr(ô?otY&7:21xPС8iz;VQI;lopo Hb; píPЇaQto(…)a(ٜ`hocolli)i2Q@xrvechxde8t!viaci=ecucSaHs1:90qKeď p`OȂ;uv*sP (Já`Q?MBruƒojX:dvihnaqhop0moranezapochyb  cis, ʚq}PnebySdal1:23,24AvymtoOtrhsiPh!@BPԩH2hQ2axj!{i;hlieb,odeP(ؖ;dpu)lh)ȃXmy Iťam9l!XbhbpokeniYzbav9hot:Ymoc,slveky2552f44g`9-GFZvid`ćpôsobȢ ҽWWJ1螸»Ois1Kn$ǸZČeku˜C{u (Súra 8۱(0*])edur8ٿestBZϼwws«HX,jУ`njU)ova.OiVariyj Ȃ#to)tam 򱂬bezbxnos`8Hkrvƀ,atiaľ čoyizdávamehváluvätorečíŤa?“novedal: „V skutočnosti,aiemo, vyete!

  Súra 46:2ۀ03*]estvorili nebesá zP8mjeedziimináčžravdivo narčitý as.í,뇈íeria,nikajúed mimoroku.16218NZbqca. 17kysi želahjsťzábavu,aš@oju Seba6tXzamýšľ`08.aopak,pPžouož  otriešh80izneZpmxpripisuja 29:1 (2)ar@i ľudiaslachpch8pokojkeďaziaU)Ȇʓudxskúšaní? 2 (3).Ӏch bo;aBoh8z]hoIЕxxDklxrov. 3 (4MblNásn3(hnú?levaž!! 4 (5)to fstretneyp-mieAchád(Sabljukov:vôXtomuídeoeomhpIcizni! 5 (6МPQtenipmého.В)(YnepoXbety! 6 (70r`-ymyje0z(azlédm9lepšhلhgx(05уapísuv lmopoienk1zdA͖odliv@ocGOOOH3:17ۀ09HS\Hbenᨁ¬1isp (voľIposluš@hSn(rusky)rozZƒ`a(Pm@hn@akoi`xHaniJvovjomPAbu5©ؕ ؖ iaf66j…HrQchlyúčt!ﺇ 42:5318` ukNkraj ajyot1PeasHC@Hqµ dj8BdkXv`tkI?ߺ߻G 6:95)d98urnkukôstkeHyžmŕtveho)coQ ho!ԓ sI. ČjonZ! 96"Vranizoyoc$odIino(slnXmesiacymЖ@.8áktoúdr87-Eٷ viezdytd*n8;temn@orRo1stnqO0!TobHňaaď0yp98߆حXjednej谀Q-Ysbýzach891f77gwwu(èumep9ώza8od(vďak8iIr`veciam;Y Ayezeleň,ڛá,HcPad(t.j.sy);jlodcstrapce8078f88kl`al`.`sadP viniča,oovk((gPá0obA`n(s.ozria`08yМ!kršrXideXNaozK1r///6Pqzmôѣ0’R@trhlebȚ dô delidôznykupíndAApocítkr druh“CؘHߣOX—ožnp7'''!3:908oÓ`(tapsmPrea"  {b????109!118.1dziľmixiм`rvaȪčˀina: čítajúnameniaoha nočnhodinu,skutňucoklonu. 110114*].nier8Ra poslednýeň9,ážuaYovaPné držsadavrhnut ho.redbiehR8vzájomneIkonaníobra;pravodliví 1 5 Aechyo neurobili,ikdy (o)budpozapierať.aozaj,xznábojhch.

  Súra 6:123takme (My)aždejsade ,ľmožovriešmatamhytráčolenPmioebounevedoom24bkeďhimrí(Le,voX: „Neuímkým h(eosté,ajslom.“:viepš kklásťvojeolstvTchr XtihpožIedánhxsilatrestp, P@!5.oHsi zXehp0m؉uozruhruplamC&z cys,b jeЂúzkotesnAako:vr؊@paybapȔ;sieln?)؎6joُنa,Yو@ɃObjasnľoXkto(ápua 5:100. (…)jteaI, telЋ(um10N4ušЦxkvo(vôľa)*pol`onneia465f1010 010o(zzPozr[H@esiaଘzemi!Npomô.varCv 02.arii`akZi,kreojmňužbehPi?_Čan|jX HZ103!`0؈v ѭ଀` povinnoYN(av;c????2Hľӻh `od8c}!ﱇ 7:1892Ga NnaA1,y 1)aبCd. 572f111Ǹw23:lea dAodklad:o trva86:35ۀ9zK72׷uEanjxlkaz+ԩ?j\tíbo Ymaeubli!alA0h igggga 6:8.ɥIؽKy x(Mmed8 -ikontextu)AȽ[B1IȒchznutá*pڄu! (t.j.ȋ 9vi tsúdnyeň Súra 27:86ۀ94*]. (…)novedal: “Varite(Pzaožojenamenia,EPOJMÚCCHOZNANÍM (zvýraznené xi),leborob? 8785A padloslovotbonespravodliví;.777 7:170971Zl`príkladIxľudí,toȈwwaš:Hebškod ! 0178*]oho Pieoh,en priamouestou;kYzrážXtú(!trpia :u.(8)9SsmHekmnd`novه :a(rdcz@nechápu,čiϋvid(njpP Xakxobytok,ašzblúejšíSvtaveVŠAVOSTI??Y980 0á0sne á;olajHHi@zaje–e.onodplatu-aa 5:40NHsa6Mňa!inemeň`ǛqnízknuR0ٞpdľhzoslalakeH@acia 45:21ۀ92gΗsi Zem)debypdXdaxlaPaísk٨ona8ukrihWAkľúmíiإjozlíniОBva<mu5bohani (3:109-11HX13X8:29kg«Óۢt(k:xúctzdopvámׅЈss8 yskutk[ u]m.րڞКdrteľv8kejilq.»p>Gpschop ťvojHobmedzensvetozorozdeli`c8st «p— a fpos=0379204 ="fnref14">14(8'qíȔI vZ9al epxusob:,ko`ezsiKxjek(vreآЇڻ`m!jdovtedy@z`inforHcixajPyhnutkontnyxvoиokolachҡаpô( Vޏ‚@p)ňpk9lduHvlasx*0xXPSeodxm)𹘇trolIdrez9m𱠻hetickyvhodYv8zťahuIVyšK XRoݣSҙjozmysY,ؚ!úlad8 NeEf59ܿ(človekZ1a8QvȻl(lahX~377f15}5z|dum‚zviӠuei0KrȁCirkv@ڡ8trúsirag(tЯXNovZáXhzj†0kupdQ @qedqdz(citáteiymnis`ymiery,XpbibluRp"vyov皘ál„rno“-ccivc߷8obvakomoljav,aqď!ielôv)aktuhriešskrzeoj[,dhXyXžǸZhoraonizmusoddvar@p,ebo(nyrotlivec\ňn:'ȽhyAxsledp0mera;-kjeWJačzapeJaY!tvoPcim.֝Ȅau2iPminancii (iul(sphQ)8idM<

  _:#|Z۩h"5*YiG7юBģz~T]B D)Yr]">$PJe a7c;#f40Erݷ#;&OUEn;E#iGC #UMF}ڼȾ)9+߯Vư8@@+Qe>D*2ylϐa9ϡyHpI5pKr?Qn4ٖ*CǚYw.D#@إÅa/B1BEzB1[yepR3BXsFlVQgDdq$TB^BAc C1'iY6gTئDz%ta'=岻ou@;h:f+T#vr$Hࢍ tGRS7pzZY>=>D,~-4TCK3NIˮm}sf&S"#s"V1(Ox8ٮE٧fYZOil!y(Gڳ{;9,w̸r@KP" >Bs[.~e^?fgFwa4} #ϻQh׎a5Vk8 Q1 3bDzumUhx=v-0Y|É>k%[ld!qGEϓ6YVO31oCu|z>* 6 CA<꡵Q!r9 9B=^q2GsD!BC2"S KpG?W>s=h%YX|5+% @Kڤ#%:ΤC-'@%ͲkSm FAisB\<`4l")B"5Nӫ=c6j! Xfraz1@YDD5pJ^?Z`y^d: SBL?Qo:b藿e|W H>E=,_qy9VwؙZ/m-ՠVy-RN'ǚ%4t (@.H:!F3<[BݸtVohbjUխ@˝vs 91mkee5My*#uÍ[3q?P%8_ K`Z '΅ZGfF#EQ:1tUn$6*+ڊ`{W?ͶPT&&X\prrM eKyõ ]J#E@ jk΅H+MxV[7Xki8ڛtلT|/# Ac{lG xe ИbdWg^D3|ϫ{R$k#(Cf f_XBBG80 +{H"^]e-v:O~|o1QiCj\Dsf^R};p/kuDG"t~Z}p5tpc͇cз;Kuދ*%1r[I-4HK\W2P 3rxvTUxB'}4T(1Ȝ/òAq #J{Fm^d0(ez! 2dwΚzKu} 1eO{ٰ^eQbVQO ^v3Q_GUO8kS >fU } -ߖEw)GRD>C+Vy;Ln. | Ws܏FH-x=C-?)3uu379έݰv7Z޴:N>`,Qu 8vCf8/T&M) Kw aKD@M[v¡{7U'L| g^KP$*I`k6Lv FaKg3k56$3_(OK&0Zz૒󷯾/|ɷ۷Ϸ"/N>Tt wߺ:d[T[/zph&P\L,Ŷ]"Gd;Q]gcy@RZ4 a ;BsNK<9aM&l?6^,U:`, /dpbK^Ʋ6UqmD5w4XrUv!Mmt ˒zb7n)~1! @dosVTj!ZԄ4e;(2,P"7}W :e1&#wط"T f޵GʪMXw}RK Dv$K$4h Lzh)?p3١ΟYn;m\y [{v|C_<kB~>~yn`D+$}iT FsD.PXcAfᰳɸE/T$nΞFg$IP-zV}h!ױ/%|6WI3~'C#"]L} xkК"[1EN+#WPА.eh>$Uh('KJd͝D$Rم('MN-8I6@߀H*Lġ(6|'5l.~*@מuQ&Ԁg1'/]ұs.HW骩?*WLرtѭgatzWHeɁ԰ ۄ,׊-ccH4yA7vm }@{KS7';.;xp)!j|_*Iub;)oh#nJIGlυ0Et{oPlW'FWi'\N#R'hܵLrUػJ G;7g1)"A-ė :c e!a![3B5Dn-3XwÉs }IQ&Y=ƳD?R;4[_q][jwv[׼şXȢ&oIIW TO`TV/+p 7= V+p:N=G`-=HU٩K!3v윳(1LR(x͇/;*&:$jJr`qԊx5@|kjB41妯c1^ ޗK \PSH3Y~ߠ |> HeE O:4)QKILRcId,+Ƶ"ᩜǖԅ2 FstϬ|_ƂTk3K3Z3"QkD#nQ@wmnIMXȬwTh>ժˤаOHZ^^7f₿h ǧ6pM(Xi P_GIu&҅r~#X4!Fk2@2q1 H56µsWgxNƉ5 ^us졭}7^U7Vnt]iW]j֩C[{\Y (TZOw󺛷HCR3ZyA]<:A%ZXȯb1ah`m!03ThB,/H`Dsgdʎ6)So1Nk$7]DoAAGz* ~٥cqG{&Ԗm@Wgk49Dgr+%,ʧ_ðӋdrķ&UA!ôh""EsBCzOf1uNjP`=vTĀj6M1YHTҴ.,3=>30Sv>0s]X]ZKʮ~i iְ[S9K&&szƺ_&QnwgSGK. [ۧ<0th7&%,2Ҵ72 U;?*oP0L7ӉqT3s+Ac % Y'iexCJT,vlC;58uP[(=!%$ ^ăriKyCwxldgx 9ywB4Vȃz2˥HH9|!h:6aH;?Dz}᝻Rޏ eT$T4$oO&7$4B0fN|Oe! wկXU'eBbIfu3?ΰ{iP(Id< kX @F'.ee]ICB[G:sNumfY/(0bMCmDY4S^6Wl-݈92IʑpUwnL#L]GL3YHH_{$(plr*2=2g_}:pb\5`Ru6 XH16 YځP % Y*4BY83BJ^WvOBP64DNK0?D鷉|p5?Z,mU?(d>t{Tu-pe`#>u8 :d-1sw]2_㘬}W9MbOpCwcp}{.6<IQ)4uhyn ne;ȴӵGHgư,.Ao AN(7pYUӊNΥF3$g(~VA}W_oC9Pe7Q'mFXIh[ȕ `k'I؍9W@O.{fpJݺ>hQκ uHN,ЙQFA6vzVX @ -BSʫpJ2њ"Typl-."xmA^I+V4r&2rd^km,2o IL!}c*\J}\2. Z$*<(W#@)U Y$iF`9mПD= 1⸚1+\ppb('u)P]hqp @AG Hrşif)("+ܒ'Ys%'}sW =B\v m f`ݓQdA?m3/JzV3ä5YrI`#S ZբP ,Wa$]} A[ig}'<R~J* g!dmixTrê,rwk۞K{ܛ\dx' C/Re^Y[Y罥%y;Caq 6 b%ֺiOf sx nȠ>;}Z*Vl va𻯭) ?9iLS߻.R.8"X.,-Ob$_}:ĿqؠO.xL$soУ"k֮JI7Ye}d4~XV8;‹~w_^{f4xy(b4"z=u|v>%S A2di^/ =(9 reOSc$q7ȒAYXf #e\ SQ񉺷!u,A ?O~N5ZKxLqeT[M(@yYH|:ڲSVʔd$ /f׆%S,5f_qeC21 ([H[N_= MLבE.8.`BQ84;H7t% |QS;JѪr*Hĥ ϊ칂*݋%3ëܭu^Ӳ fZEuA*R.eCfV%}4-Ht8eiHX 񚁌@J N$WJ␣ҷGa\Z nq+Ŗľ n3ƌ.00B`pBQLбL4e|f(B _,UیFJe+u5lj)>r-S+ r(Wb }`>~6 d3A~]p/g AӮ߆gqSVcZAhq'X8䂓ڳ470A~*_.+UW/ #Z+|,Y&w-?`r1#X ݑźm:!J> HyX0%݂,g"D6ڳFW9vYd& d2\cs,#FC 6~DcI4jMǞ rL@9}8-V ,+񔵆!&l=+up'0! v~Mf5Zʼl2f8m>Lhѐ'U.Vިgs$O `OFEAN(cHSy%n6y!ZizTkyqf0jV"i[gestFFj$N Z5#rFx9"N'Vy^ %U 7ɏ>& "_!/G9rQW ~#Ą1̭UC/su!$\c]T}FFOt'd@AӁ fؔ)" 1B]+rP8$[^B' VH,F .m^H5,c[^#=S.o`=k=ͳQ7Qq'|g&6~aI":7-mIE,Y#QVaH-e HpRihgu W`90;q` 0\kx(D[hcHd ^ ù-8,E|Wͪ`LpŒ[K?Z= (=6ǯ_~Ϗo|KH\+~gW&^Dп$IA 2}aG {%qyg7p@}"w/n2*d N_#\WG:?aU^Зѥȴz\s{/:0Y (q ͦH&9[G7=eh:;p -t0rIA^ɴ Z\'ouʵn.sa1<@zA*+zcjt|aʲn,Ȗ*Q,C)|}J6(LMym-9̎&|E4iJHO3Dw oDAժؠ3ZC?i}<7q'~~ hM !.=}^|Q{O˩&BCO$}LuRE*3w5M{g Wәcitxu:sG$P?_AɕVJ; FFKobefTn6oJ?hN9 Dĭ}z6"ųY6j\yfKWF%1Ͳp_lsX&-{N܈gyQ2sHK5~~f轝-,v~:eh*A>%]{]f睊W2R, ?Jy 3sbGih] ÝYCDB ɸϵ/6b{k7B!fc꽄` $?6-9B%HY;OB}&F=jRdPhq)rQ+{jȂy0N-Ÿ F)2^]y) z&,T@UK/Ij@5ݰX@ .ӆ&UMUǨRRv:X( #2+ކ.hĥ+hKCB 4Oή `, O()6uQ}+a.'OE:Z 6Ԙ$X o|ȶ+̆K9 :|DoqS7e`fKQLز;wЧ;jj>DlS9a~ۜG;$TD7;[y5/K *zD_Ob?=/H@Of*”Ylf`pΦK s( jw^7/X( CbEIM}Zw)jY |䇧<8K) ,q҉5/ 'eg+fQ: ձT-JJj;Yu./\)1PnVv ce?o|dD)$>ɧ݂.lQҰd&&}5p--&(2 1 J!ȷbdڒsh7''Y|>"3záJ:m5]ŗ2J u+%@y`3Pmȫԡ D>Epo/Q|&Z6D"γq`ҼQ~NƪD NtXS` 2S#cؔBv qt6_wHv۔8X,C-פba0n+oY~[z ?ͥ`ҲKh!n#Fٹ7z,M:CL[`hYӤ}QOe?uxڊ(޽[oeon'r?xVfm-)P+_LB~ OG,cy{Nfξ$C #^-aS.нIAvCPȤ# hRo*1'pE̓E@)z⃫7䂓0|O7S:eFx nU'4W)yȻ"Zm\;+fPzL'|Ut@˃+Vh%*[EY+`ࢠnl׶x_ ${QK34O>̋Tjjh4`ӞIYD>MIr'8gNՊE , Fխמn|m3ݫ m͂+:؟8vr 3<Q{.ߎϔ5mYSn~9_pJ ;Eb+ǰ#DV8Z ^mKfFh48AbuQ ԎPLq3'fgb۰U;<8Yrhɟq `-{Dep)rO}8J˚¡aT>o4Df+eD#mN:Z(H<)O(<K!Q4w| 鍩# j>fe),|Gzn8šĕ &t)vi=~c(u6.CuQ(c #Z6t#pj]_L/miz[")l4F m"AN:#y|h#1K΄%AV!:r$ fYbɯf_1'/jH07- ᣭQ@ &OMjn.+(![#PDmG|zUT("&T~}-|DeBurG0׾X )Uz$('NіWO>$~f{xGI Hvr PZѱ1>Wٯ:$v,ud7EPjMR- 4Q碕(j@FzSf n2>dJ9tJ.|&Q1A1"Pꏆ^{Ejb?k!i}0{DQ:ug-$wwRE(e *,3 6k%9"9J$ W{{r+;CUqS ̍Z dn醎tk5WI=+?'A!nwuEFS$8ާh~.=cy9~82z>"R;iN5ӡ8Py{pPbMjFXJ58.~ -|b^5kC7;b#d1G/=҉rs-s8.4_!! Agi3i19a,qIܐ^V)[f n%9kUJA"T*RITF: `s!ylm<٤X{>V.KVrIEhg,ԲGٌy$F>BPg<$j oݹ25̧e*fզсDe*4şd{.ʘ.3I6 % {!*`^?=M]k<6\|O tC}/e{22O4Gn|dZ>9 o@cȜmI/ ܔ䖓e+nd{oB6!jT'Lh<%0O7 ԥA|+ֲg{ !BkFX C xh1̕UyK%Ml -&3V\Cfs6Il ѸR K%ZSpM#%ZN{15.=<FS,Vr0,¨Pic,S?b /v6]Y(} 85D@wm@@huR;{h/oP+.3|/]k+N9F- =W^w(Kk\G=*honͦ,sv] ?̴}lƆ:["̲ pZjRhy|u%3 Q6^+Gݥ#7O5EZW 0>GLYSZ5f ^3l=%VCI7Xp&0F3T%+8@h"{RԆڌD;ʇ/wSDx0AoUku@"!CFž8L̅~}79t8W=:Ip▽IwUh<*D 30(U3fU,1zϹa*{o~藣lӹl('>"?~ߗ bcqM G^-"+}d~FYm # aNs3@%v܊^TtZ yBMSLMH`pe׉IHpmCh$nTD[k: ,9nd2X}X'0{팘2 (Hjud[zQ >FԎ2`B@nضbb&=w燊BxԬ`FݲEA8 +Iӵ3Snn*ȵbmܒGn*rؿX #63b84Z*$Az'ecpgVxӪߑ$O)&Ud2rS=~gd+R嬕3.Lq> "< !Sf[+k I)Y "klGT7&}0c i8+}7(3FZX;bwFFz{$cJG,22o6Z>_Y\(I]\_vK AldaIiOaG-A i×E}) Z~g6 shc— nP=HyBHWޓ5\_e֜O !PZ 鉊$#~F4|9uw6~I O" d3*cLl $b;? Gc0+d֐pۍB@}&QE Z鮙\RO.J!n eW"R&OS5( c 1P);oXq[.j@3Ow&=;HdjϾZd,WRa0ɏh\/PhW6 5zc!u(W ةfH6Rgs^7Q.Vc\|05EՐ-)W2 rjdtp)1F1:\mԤq{0XjA/D@v0/)HCuq-t߃#FBFளh R<fOcAAO:nL2)}DܧL&.EhM am $_susVE?RwEXӤ x-K SJ5P܈ uXU ; ̢>*1(rӖkn)ۄz}:R +1Sk@'/Cy%j QT)@Sc}(۳l#ςw}<åΝbcqnJثJ0|A.8yp_Y"ׯ*c+X ~Ov14#5!gvO&VX{1m1) A1ꇔVve=r\=aYBd#.Є÷"zFoR@ I, 4ߙ $#9绷nu4[ÙZ-g ܕ> ̤ @p)9r3ӊ$ !K~ycTz) L^x@[ *=FRi{mYEX|kC-3q,'j?G<,I>h 37<:Y`m-}y1 g) kvuT 3z|E&_zgLcue%oxޯ_]cT|jb$ζA?,-Ża*B"HCk!\^+ZF=GoX[Dsi+zU3H jDl`c@9/ v)ger)ҧ=AWN>'^a7cѩvc?9BlwAzs(&)KFo")03Uj*8=V<&='0VM"8o/~Gۉ xAl Z8Tm(]C|}B vT+>!m*𦲬JtU<@yjl X[HyiҝUt=[- ^ t bFT~tݯm#$bYۢ$h*=3:IG,pF'Ǡ Nw'~c7(MOJ"_>Dew{s/U9W0 ^ky,:4 lP\DVYŬ+G sO}tr''{/O>ݻsolM[R^~pvm>LscRlg1mNs FE}Wy< /w'$+m*@YZ ƅrfOٱ_UE=8M \eRv<渰d;G.gzqn€+WR $36|u+=ӔMSAI{e})9nh϶}#e6{'&ivYZfúQ*p?[.]JF8:c^9eN+J4/mLa^k08~u'MF)~KDTNwL<` Tvu?ՓP5C^ XJhF|pLkj5jaOuTGrXVK2ZDE_C%1\k-(U|;K@fG ѦyT1JkzQ4.̯ ncOd[Vס쯟f- P4O^z9jeI([dsr:8l)Cer;eQ("1 `>r Ia`"1Nb .u-Fɂj) IE-/wQX.We1s' D#yZcDo+$ hJmer )\M+9hYb,%&:; @l}ަK΁&o CZ#@R.ʉ4@iOS@tJ½ݕdeslcqDzкz ,wF;[GW/Iz!K"UGl[M+Q-:I E9 xB3ZEheQE7w,~r}?zM;!Ucw*ȝJZ<vi,6QEoȝ{xT(/rW(ڰA փt.D6Z%-96o@ 8& U?c|VDЭwcE9kQ-\6ce0-ul{[ (3,Apnh$x'Ŏ݇ElMT;9Dvr-. ;mPOʷ>}W6\l+]|Cj[7oXk+փq,Xm}QGVWN*t:rݾk!|;;z"-^>u-Ħ@w݌Bt,s®2ߍ|IlA BƆB v/~kӱcVA FK@ʑSPPvYD.=TvbKl]={5Dů+ AGL"-z>`DJM>&׼6εsn |h`+A Bәp/eӡ5g.Ѓ~P #z2)"Hu_l>Mi,ge)+%Y@y1l0.Hf:= *׿~{KH^Vq8,:WJj7^2ZL = e@xRt|c`{&~TvEuXUz̾F\<\\ҍZ$`Tt;K[)&]BۗJ Q ,@(9< ?#SA=e @@2&DB7?Z8>HW*fӔgr "OQ$d&{-X S{e=%ޙ TƵĿn'?{458o¢B]H7Y0T_zK}Eɏ7}~Zكud<2J3.7r{wY`C}$!yc e+[{ X$܃Y=;w>Vě:+G.C e1 J% W +:D J VGɊºZڞ (Qd'A9KGY)l18!֘4ФU۞\J%بLq0K+elja]^M_lO]/OgB8P:v$2Yzz%nY~=3ë^ݣ,g%K(X&ڌlRC&!`>,h:1U BO|xuA)Z=- վOφ(PVQvG u፪PR!2sIF?q͊[ ,)gE_Aē/-unsd>-x|TդqB!nOIwrMI,=Աcϱ8 41tb1 $UAt^@5L] m/ IB%VPG7 Y` R`$/:)ZKG5ڌQpa76ɥ.ˑ^q1 |d;pn(C.SL|B3V׉ȕ r$6gp,i=\1m`Rݠ8]D{,d(qH۫Q B7ީчY܂" WژlɌ ʓ;AmMAgѸ̓K$'fG9摼9xB_:C^Zo4-1t^Ck9/"b8Vbjk4z5c`{| 0Dmأ-g+/.X ͝ăСhֶ`w*.EoV̫ԙ觕K넪3^%_p46|u>FT%uێuu2a-Ƀx]k/A/Z@}x ‰N.g HХ(CdSZ$:)4WExMYDYD k2>h~>HF51*8)0s[[\ @i,0 PMr~%uW yn=[^R+*GgP7[g-C٨OՅg:E,+ܰE%X. j{G z'o, ۫H"= >&u%m̘2/l/zg g+j,(pftfjGʨvQxk(э$Z.ܼL!BXpB$:ZSbt`b$.r'XC; ٣deOKYij_UҰ{ǏU`(vq-V|0"-sI`*̲"Bj#Vx m#EpTHX B^VUʲP*w[38~4]w1^w^^ Jh5'Y5@eVZ誽TVbw5uBt4Ye˪4)reS:@IFaT>0[af? @U"ͨmrF].264N.yy"Wt:ke T[כ^RK*PH>2&"R@N Bun hדP"T{9vmGZ,۔уA+ %'DtϹKa*4J7Y- w(*%Q#eLSONqX5D>8Kr1lYZ|܂?y9pzuW(Q`&ZO6{F?i QՇú:ދC~\2fu҆M.Oɋ } ezbCR" q͒a}E~ -`Ui֚".I%t5ɺ㿘4lc8!|{*8K;pK! Z0OW/\E>29R?vѵmTY 0sּϐZQӛaXDB͖jG@ -%gb&cI KM%kb- pd9z?xѸ=3؝hƲnf;_S.9%MUĿG'NlP㋩ԇ7 <LH|8H)䨶;6{YuZwHȍwPR zӴ"~ŽڻR~9צ"M()%n߬Rh5ew'ǡ\j^>4Ĕ9#s/>j}: ;,g%4=`1yj )x(?ϩ5'?Jo zcT$V-=7ڱ)1M!Tj Xb="PDx7p"y{d"av㵽Td'wyH` I5ĉFzpHcK6O4U. 6<6 fGGj@L"T~^)ՍyBsaDGOLP6_HE*RhwPbܢ l/%%~fE椨[dY{\I{ ,guY90TSHuķA)AWsjojJ1!*`tgYLdfPu4k=2+|W0JYvP2 LCKdq7i%.VlOlvn91Ν LG15!:uv"/fR4- *GOڤ5,AN:sGGxqcW8h6v K髈_>gH89J{uUSEkb5h8iG;4G 9ڟ4ntչKP;@K*ZݴwVŒt^s*Xsԫ6qM ]Cl6fxM-|\6W F59AJoaÛlB/R [?.Dx JR)Yc.sH甧"*aQͦn!:NMʫE +CXh Ս{]ՔqQUIA@&GW5#|i8=H`Pdt֡}?[-vhx;3u@u V<[br[eK])W2U;-4r ]$BBޕ?福 y4hR_"z\ ~<ڛ~7X]^^|۬ڈG{m'*Oyz 6 `{TeN{4@.ˈ6~bu5Ob94cT(ÔXce T tE;N-c@Eg:),]] ak娱Bwb"5-`Iy_?n/V1w(H{4Aɼ2xw@L.3Sq*ϺЮ?-&^|OL_IaH56=7vy:TrYU 7@j'ոE Vn3^;rYerCߥ˅__>~t]Hzm0%+pۃDŜ`s+anz,T :hѸ} "7s=6lϓVpeC0kKbIq>n;dzt 4VKto:n+b W'WwP|ɍ.m eFy*sӠ=GQG4_擎Mu)핔c*tQTk.@#)0*q۶yk xw(Q|5h9SwL0.xAp§b9kj39zR3e:c `m>۪D bt5x5@O2 "BܱP=:A/7yCot<sy(!$\l]E`L]+џ._15}{c#?~Δ#XQiM29hͩt|-a#ljtD6i̻f j.Z(eľ#uji;׹.sLhi'|7$}.B[2|$-i4r]B 2G2Y e$ ?[y? yvVLx;ݠ#5 V3^;b2P2xν;%Ebh.@f{[RU@ c]NVNU )]#xYТ^|{r=i{F/ 2$#"OWZ&@렘]wg⺞6!v'ª(3*-az3C }i^_bf56x$ϰ39M!XKI5%j94DlSx{v4zjAM=6 ǻXz=W\gaBz.y%1TQA:UM`!o i>p\*_^SD;T @/l_BgfrEUE8wyUm(BҺ$~Orm{lw$~S#7 Ax||ӘA莬A=@< M* Զ" y9 [З{6K̽( ք)A0FTM9cŷ\ ]]Sx`9,¿r{˱MiS=F\Q2kwyO>H.\|ݾ\5_o_^5~p/O/,S?{w^gS7wI~6./ͺ],h._ Dم&us߾Lfgms(\~u5e«Mz.EZ\1-'M,W>xY"MIZlW|nJ?PY6F$~YƟe]t-f]MM/ʓ.]-^F Y]<:AO*֍&]f.Y,,feTdmv,bQm5rq6^OtO~=^iΓIel=d(|{]9Or{\idRu%E."2q6Y<}e[/~n&nI>dӭϏ\\m?ya=zO6Ӽ)Gɸ\-ɪgʍ>Q2Mr!H|۴ćH7nV";vXVuu~;z"3}i[e}E*\u?F>!o'OIUNv4wFKqt#wկ97xߤʃ}F^A]bONee^ɧ<ҳ'eVݧ^؞& MYM~Rˁ)qf֎EvnWi%5Z~T|>E]춧3iq~,6,ٓv=q>heۿe'-W{ԬƮ+Nk]DO"7Vn pq=}\- 'Kyͤ^Q+'%ln9lܪ.'%eR~(O+-E8K"s]L{[!urDb)OD2 = aZ3YZd(mdi8 ,l/ T~|H4ݍtDz<5J>ZZu v8yq:K-T)g5_cOTU\BZBNH>/ݑ]Mr&Gvn34S&B;9ifrH:teSkV9UEz~R>ĊVrHIRhe ^~byĮ\$uִRnGm*Qɻ{fR3:sZ4w^q sn=ArPc-)=:]9J͊4Z=DUx56Cv\L =ܻ%_Ԉ`Vfa7;O($dPrqk*㥘ӊңP`;("P'XUYrXV?bQcOc/4%Dϼ-5m8[8LOxbaՊ k碰KʥEĽ֊O8kbAIɱ*gO\}V:. h;y?-Q<3QD)#CΛ8Ӎ(=i%ⓊJ:f~UR Ȯx~ܴbYZFNoo,$Ȧ"1S~p}hOHM?-E ~[^,ͧa}\g o6o]gODۍ(QAey9kkcҔs݂֖ [dtdfR$n+ N4ĩNY㓢2uEL坝_\ZGU Ucf-tRNڞWNLJ:WDԡH|lM]9qxquo}{ҜĹ+(j%`Lx_q@d/BDm@;Z*Erg̎UL^?ؿGyD$ʐqtJUX! '>y-L{E TҳRh6yNNZ>}x0mO=? rqY^j>< !D&;'+2l5lVSF"ޭ5ˡhe{g,~<&5!G^: 4@3{hOÕk9+=ޱmΏW)]8塢m\HrL-!hƺg z=zx"zhcQV{[x HYh[(^ia|H!OmJQp VClQq4v@/|@jyre.C?KZK;OEx Qɲ>B!em6Gez̯Y,E)V: {#O5c'i*9"+xU|"c⠖&MLd M9aӇ.z!(Fģašm}{1 ,Zɢo2K. Ò33"a<Ν" P~SYSLI|>[f3,?& pN0!a2ʙy?W^׸r5BmȈD Ѥ,wGngxTs}Ly|sMTΥi"JŹd92L gOvF_pб*ɒ<;*~$kf$r@{* M05>BN8H2"z9E9c˷a)Tj(W*:=s׋O+削n$ge"6ƹQ-:T" (F.RƊ (/DH~.$y#C_v#I|5oBǀǿj.9?Nnŭi4x")Tqه&JĂM3|`$C蟯%Kk͊ LA.G8xNCYH ku)U:U$A/,gIƧ'sMYm yg0ݖ-j^AMEFUԎ2Q<~riA`H_>ArqeX3 ڨ^ &d G~Oɇ|ܺ|y[f;p/p3n~IrnKO?ypӏ>ѧo>䣑xjiEj7.e$[nߣwҹR e* D Zaf"sm9")߁&6X54 2zPuJ* yI+)4¿axn֦*dUb{ lQ)K 9|5 79|JT+^5Sc)5.܋zyuy§s͟xu8HIHLATmv Ө ߣ9Y48v|G+Q8UʎpGwSMP:NGeM& A#GfG6[CP-J'܉fZ"cy)1er`ӹkQMt W hFX15&rhf xїT+>Et˴s: O6WV&M}y~IKaK-֎!hy.rMV""G>pIn0 49t_,0+T~ru?YTd.Q!:$+Q:mi 8+ -GjB , dh+lHwH~Rhu{lBrֲeuF&լe|(z|~$D[zcd%' u4ccx(Ee/q=}6G&:Y/erznIX J+Pvë*\H/'{0FfaxjΏv'8i:d-l*>Y.6zYme;mpM?5x0d!)K8l"%l !(]9J`8X*N09.Ko4C|xܬsTAUIm[pr"8 PF]QP=9gv)BS+q0Z/x5~nbI̲"6E88c%W{ $no!%4q.Ġu]ނv Ţa$vfxyb'LN&OX4;"P Xh$%\>i^3caY7%,Dp=.eʉh*+i7T |Yxq;anXxCp+7c{he/0obq?P{ |*$] y3Yprei0ڢrTDk/FuQ㠳o`L\d0"?'*>'3owy "[R< eya n+CVL !4PvoաLJhY _nqEξð^QXCA{G.o\Ξt4Xj0, kLӽi@Z$ӧ+4y8V( +Rۓ)J/FzJLRE_m@!X9|V={bX{" 8E2b6׌2Ң1=' e3 @`SQ]X)Q2K"sTe,( IˠQ,4б5PcYf4L\,Œhi/&;Q D-+6ɪs^F;),OPpr*`qi (W.\>25afmupODKmQTYI tS1c/ε,PRĔoj;;زF}vV+`1\#/3]1 Iv,Ο1(+SX)Ghn[m"#|@xdN/KFPߪјP=򐵄 {}ZT7A'-CHd$\#Gig 7D(ȓ>3ʳAdZ_ Dv-R=dy%B3%VX\ 9fd8Xm 6UG U{y`i~DEoF.]B|-c Ve;ke`l~dsU׮8J 7$yryɏSg[P1Wf 7>޿ițBhfEPצ0M=f0C<lxOEOPcTTTrj >^s)v;|GZL'nb)]Uni#D&Bށ_x-r~d{Ӵ). >C8 $Gt͗?xU;XBs~"1N5&BCgr(-4 ՛L$xR҄9h08r框HC~B3sw" 9{>7_΃>Mܻ}?VwυS1;jw2kw4aPK(,ew6y Zp=L!r @:ͫGQa 1E_idI3{,DXAG/RU͉G:ނ3|o~SW/A_Nne~ZM*8 'uzH Hģyy/E%'GnD4.J A"x7]{"#up6V"БDgq /@ T'cӖ? SlȢȑd/ gHb ҲYK Tv,8>ZosF;3YbeUőN, mϜfOAңxڬm@ bНsDk`]@5Z|ly_Jpm<@%ODz@*L|!]ҌǦ\":m 67P|iV=a%ZnAI"Rqİ l;Blc8 lKhaQznii6P-2Um-6`;RQ^'0]nz4*-i7(Wd6U72A`Pb* `o'N($A@歡+_)&q8vd$KEX2ԳS-7wA)k"j8駢"|c7e̺ŹI鰉}G]WBLr񞗌94=\_0."|rBfZxG@8Uh3}r^,NcVCfǚq--+sԭZ~p0h*Us4Bvoəƒ 3p:e{ Tм-?$#?P OE{- \^}zUͲT|մQmXրFIJ:r7@>묫%Q:vl1߈c̖#"D5<X:ul̅oizד &D̬E8MEcɉsbm&H hok >k [݆͘(b"CISUUSCV„'rhMgW/v.PJ}g}-5oY>LvӇ*ϣZt4"'E}owhA2_%K"cg>Pu?ٿբ +*6(9p=~8j=٬JqⵃA&-@ROukNqVT9MۢG\(la"*U~ͩs97%#V3>HBɅ616 kh&B,t⑤h=iY'ZʋFU\'I= P4[̬\;d:=e-AUr%ٱN9$*H =la x{;p.MsY;a0[<"op+=vNF^"/(bg >Wrӓ%ZV|:sDjPZY`l(,mUYKőB :d:XP`2<8By4BA/&kL0c h_r8kZ PP\ M8\@{ & y6j`@&Y!$H#j/6ztIw H&YU 1ԉj"EKÎhNi1t-~!z@$a ]Mˡ^ǟ߹)q?Py eh%©?<@-9L2P-C1HM$ /Ж;9l:4d?hDTq:[ahPǽT_$2rI$O;45/h$c7CW$[tܬ`^+ӬTU;4Q%NM[,cru* k"%`kb`gE9w(3E!Cy^v AKEzj$> *qy6涟jp̚" ǗFdLӝ=a tUv,4ráTX8oGv?_`9P,{BQH1c 3u-i%lFlvH6{őe5zLC X cL|Sz?IaКW!9#1S↬@s 5ʝTLmqY`blq8iuQ3@׸?xjb?ww,eu|XGzGb;;Y o )w?ķ*O:4^ނN9Tt.oOg8;٠ikWͬ[,RrA, @*Ҟd" "(6ivZ"u8'Ci\ߢњ4IoVm]|E|p%G JM[|h!&`G KTzB jTtsڱ.r<7:8X+ /^+pmQxlg'3"^*x /WK>0aI땘DDE@F/ ,_T$q\E/\lm* vC[ڞ*qpp. mDdiٗuc/>h񴿃uY|]=DnHޤF_S{Ymo2GRٴ1qH.uӀ$ !A -ao 7 R5.S45Bi9v7샒/3N '§d#zBsC Rn+j FSfxL*)TÆqztպׄbcΎܨqՃw_`sFHh_hoGʓ 6y6~tϢҤhsg񣍌',A$(G.jkާSzFߏt@۴ Yvb>:nOrP&s)T;nk]MK:Iaļ* 2iUذ} 8|R8%@ɹ mNe}<9S}l+ZYbMl(F [oT& Tc4duܠTq xw k"[Hc4V|Vƺ9MMm鸩h!o R ^lnZ }(%ɧuqFC=.]fL:$>QB,&ƭ |Xy뵏+->Lg+Ñ"FJ&o_bcՎ Ssc0;uMWE~c8sWAޔ9o0W{$eR& ֽe1Ȕa ٹk eٯuFT>0 8d]9!#no|jڞ=Y𘆽~Za@Q#xjrKYp"j s,rtdl.cp:r#9 ) zmXx4Mlst.$wΰ)õ$/1:Ză *9^mKK w D81ë#X +WtSHN,۵"kց7Ok@g='Cʀ;jr#&<XGCp,NJya@*'JTBYLKEJCx׆?Vc}IUq0f™S4A1(}+D}|/|!'bR}s9YhlEaٻ4b~a'lM0Q̉TC8Z񶧟fyG(_YV4~ +arThɖSuZ9 }|~[&'dSt9 ?y6R;BL=a $ +5ehVQfZ*Plp}$3DS] JSĨU(SBC#OvN&;rs&jKcqv'3}t}~XӐuOg=9o7Lw2>=%(2Eo5OO~|̍zcu_.]: РpV`̵ e0zChKْ}01yiSX5͇a`]6%,E{I~,L]~] "3%p!K ;9>GF.Ǿ "EȒA@´==?gf>ăHq4tlH ]gߖ7@ <3xYP .pfXgM$1I9!51)"X3LdFV&(GL!77Sg5](-p]fHu3pf]zb?l\_4cB4eCkҊ bFѓ|-1sWa+URje8v4/aRҏ0 ucU|Is@n$~'~K>(okI$;*Db:0`K'jLBuj N.,mzgbKEփ$08QO݅")a8K/ vCxȯԩ|:K\w:4b8?yIO!ˋf ^ѱ3r'2Bd̨D D*VL)`}o5*R/:Qِ"͓{N–=:(5Gd4WN2nG4 ֯c8 ow`B"$s+R~6W6NBP`.5QaV0y`BNVaՃ"88&Y5nt'DAi, ۋqb-o FZ5:A=sz`;z7x׼^6_tssRtPiSRSaL R:HpC|I w'jJ=Vi|@MZ%-N~mJ>osW,#^Ǭ,qʉbͩɳ׌6G"[5y3[Bći}f6d}H'8bew_HwF !`Hdb-&3'ռnDBla'Yh`jVl(BIW[qGR-ZȆM1GB)A)'JـR0wX C&6L:D!Ñ-rCBqL(O0+& 򙉙x uF݅4`J(1k[)MaOSo{bt@Bgz"d9RaBb:]5i>˽&c =:R]P)`2 9Φm?JꝈ(3u~b[WdVtRj3A"윓}ϘK d+/I ܸƒ .̇M]kS])FFp3(G( Omiv[ $FFPuXQVA5׭$5L"R!@]`GBjqKlhüJ0;n̑ݿ; 'vu|W"+m' SZEsִI_D$0}l!Md`ӆn'2oLvѽ.Tܺ׆]ǖnq£06!03\&bo 6 &+-.=Ru`Va6M#Ȓ>Bc,`&C?|g d0H/(菱KA#u/MOFp1@e;cTrplj(IQi^C !u([]C}U3VޞcMHCp E.f`h9>aLрOWwD-|V),R:dS#!vۄG$pˮBJʢhcq[N h 퉲ױf<]7.+MrZh!'>|\xkix@ѡ+-WtwzUFXB |겉& `s$} L,,zX6#1^aXs6e}hl54bUu6}~c)h:^GICa©ey7h3wF{chDIv̆fr~8ӊA/TC^t+9xB&^06+oOKk2R3AaaJff04E:lhn0t̟͘wOϒV[=ru%\ 6}獟2jܰ^͘OTEϘ[,.gꭟGR @J ~z9/, sb VSwéΌZې@La#Qm*ħpjHɠ_݀ K^iߠPheLqN0s$m7ҬǹQ3>2N=Ԗk|&#p&;TZr3N:@Ɍ[WEbpg?<ˤq^=˘`KvM8JL;>A]MU^ݳ&${s[2@]C هEE*Gcp0p!MgQYGQW:B6O)*;J8Tw|6ȲrrOrPl=OeiZ0鳖\ߋb E))2[F "t:$s>C׬*9=%<-X{6sɋ >\¬el[:KD47Kٌ~ַ|!MםJߕn\!/hRDHdki$[,GxiԄ7 lEHv!=DaqmJ-4;2 gGn aw\Пn$[ l{ӽ'ɏVuP!18W뮃iߑ-@LՄbL`w6ZeZΧᇏ3+9MzYЉ}fג0DO'';`-ж> appA!gJiFFߝ S~Z:0or*^^S%{-+''V#H_a*jݡy3YaPG/9'PcQz F3E\^4<?%mPsd?␼æ4WR5XW%ݳ+ Z+4i:~,防$ 6o3`bɞ2ws~ז[}]oÄ`F`Efn*7tXlWvĈ K4b%R3~uT7|/_k )AtEULlL@+'—֢8ÓjK~DoY|1dZc‡qfCt! L _?yBΞH8@Bk Fq9;UΞ]Yzd~ҺCzzr%C/Pf9 Zr#..%PXg$̟g nI!)-эƱоq%7fziF$; ?wrU~W>i/FB !6dȆ/2pJ2hǧ?\颳h3JχnN摣{ ad#uPHz2x }@ppVWyDoX sٻ|r(p-Tq;bER;Wh, ^i2dZ6x| L^l e#C-RVs Ta׾ 3K1L g/j)pdk2I9~?!VLޣ6Ĩ /Pq9c9"E}4pˢ\u2Ah:Sv)"_q~ PhR1ΆSWc1C@׊eO"$P.+$Wak^y7hI B+ _?tN?&1_lvGJS# ^jPuP->_O 尲lO؆M Կ}'vs8}p5?5("thu'q@6E1ƃ51 6<腋+|ưn:cUhJՍ7Cւ Cp[jdhi96<[uBI2}*[֦[/UY/+J~0$R7S$ye [n¨yqҿbA0/:;Hy""'t9H>%ğtpC:%x͔7Lh/Y***Y>unFnj1+ B]2V9%Lׁ̜u4+J6/x[opYd_*ˇ.f11۠h!ߡm\tvlfpр8Մ9۫ ev|חևl;\d覡xD2ݾyߝ\f\r:B'k>Ww=,v|׼3N77'$y(]B'f 4xLD`R!Z'=Ⱦ˱0b㰗hҖ %3]Z6!O ;\~a1_W t80n~s,?W)à]V 8G/y!-NQtB؏G{)[5g|ȮB$vYMl, Tgj_;/sҟTw̩ΘAhEAGJVw+ w FR" P'=AbuWȈ^QO$Eҳ#V8#lI S!z*ObZ6(KtV˕{Q ǀe ƛ=g Œ@^-' \Y=UJ0H2tm fq4|@h]e4`xC|@RǃyM^ؿh`ԏ{[׀ 8Km]3(ʐ,)~nnpcLp`ף4G,tr :e+"۞tNYS\OjS9٠N"(gXɡFb^dFu:yD>`ɳzjj^kbb9=WAXH D|wOvȁτ^:-TIK$& hJK1jbLS 9Rk"D{z:BΡԎ怮#m) ,U{"E{cU(|{ B*zn k,ʓnsU1Icl' R(Ӄ\jSoHiͨOt Q]C*vaШq+Y=~fāg ѪcvF?5v(m5+="!kmui£<3 gcs'=e1ݠ":m 8AC[Szp?7/#$;--Q ;&]D46fZ|XPI`ODx:h)+-9FNj61wNK8XtuMy;Bw07#Vb5sXHyPfFxPx,d(ì="09rʦngH,`ehj+eo?3+npt =?yWg4 זRpa(=`%#EejNtFH+33se13 J%R/vFkP "a X`jFFDTB} /f%\ 4q!JٗuSWWK* b 9Y2c߯|lE-ҳtIuR0 Po:"+x& D*+ 37 ,#( k~&,q3j$l_+~Vc!*udM?miTqYe agM(>n=v239"XiiL cx ޟd!1RNx2Z}Xaמ1YG[B-r+-9^r pi`핦/bױ@ < 0(Ud$/")?7T%:lS%;Jt= K1$QdE@ pSlSO/>.ܸ"7u:r$m.0)l}/ךl7GZSO¬{kTSov^4Uh؞'*E"~w(| C2r~$Ny뗟81Mq-]t!h](&YexV =L6^$8zf' &S<%虇AӐn,t\)Ȯ 1I:ӴtP#?[ڇ񳒹`jYro:ʊ+FMLov˔}Oe-8Ӛ̀q$>4-].wX=jg NEƃUx}y7=9>P. 9"*^ٻkTh}^I\!ƚg6Bqѡpl^cٿh/7C_: tڠ:(9#0MSU裶AU0lLE 9I N$ ~ij_ˇ̆sT-"x~|k0 /V9xtg C\LETmT9~ 叞&#}ppYT% a9@exjK @/ܻ.Zy gA#b)IWNQ#Q6ao鵗oO /ri@Ji~yb`u?dڕ0z6N9v]//7$ ĆG5.ξ==n"~4lf[sug{?4m&ڛ.*P}'5LvΌ*|Xy~$i7gy֣ Tt ˌc$!rkeoL//h:uf|J ]nͤ3bkg@is /tg`a| ) 2|uٚ\>3ɾHɮ7qF2sl TG$BE]P"EP/W2zSWtkIY Y*R;;Ks\cfyfw.Ba>A4&9X`Ѝ"(.TwyV޶'9ˆ|eu?ﮏY_Ϫ B*JGdr~tBn{AYn| ׾kE 4OlTU 5ͪv:[d+ijeut?]UUݝ/+өH 7gO?5y_y=X>ƐB|yywP Ggs_DMjENub]yb򝯵Rax:.і6D|Y17dU$DOSj$QI,T~F,$ۮ#mO\dgZBÔ `ދ?i\|pu?qɕ7;[s=fTZr/D]`jicYsTQds.Ygʎ6-E]1Ø'wC Dd,3M%PYw P=eƧQ0Lac(~wWn* b'_~|.7FUb*xPL]} CN* }myGaJTQq;{lFM"b C \Ӈ{ae??_>t(iǗ^n/.D4M&?Nl:SDpn8x$ҴgX!K0B* Gpi5 p9W%z#y# 1{ۉdCC-fHIG죶Klmr|l߄ TSX() E!1G%# ɥFX\_1gS#+;f}}%?2LxIfS$`[~RԞ L,IW*)7q4"P4Ede< ~9Hum}1O|>܂{}cpbI!UM9%a Vb~}G3c5qu%;9(v~´-\(a7޾$y,0H{OKʻ|T š-JJKDVuc# vW2, 4tىcmV9V.pMBȞ4R:ɷFymಷL"Edz=騇%WLj-aݬ^YWYwY/ 4-CgBȖri<*ikF~k^iu:h Kuk4+`K DH`*|]V˩o#Mݿ}͘3iIʳ:+FIv 2#ٹ?մ5ln$RLd)@p%9Зa*|mL|M"tk52 1BF^00^qlEH%)UV*T.⓺t!+__9x0K17"ꯡ~h,ֲW|C,-:Q}tMcojc`_}aƫa,N "8}_Fpɓފ 6kgs"(ߜMkW84u@Vv} rp΅C4o)0gOu ,Gr_ s$DҞE+MSeZH!D/jh\ƫ]w]DСK#_Axo7leU֠j3Bn1W88x.J;o~<}v?={?~ߒg'~$H_-]g|~X>O|F#5o6C@D'xll*;VGn+'4Eԅ) %ּg$SoS0<י1ojw|uh#8?;w Ci;r381;^Z3H|"hވےkDpmӥ>8^]S]P1_RU 0CS3@+OUHjK:^35.r.%O Uє/D\m,N9daD ur ډ7\21_I@"k"lWK5Ӏq mOLڒ(l0a&~xԄ ݫ mT [TeO|=:0"F;"Z e!T.;?~%*=DʭYn p8F\s/(5ɑ +]j}$HgWNٱ"#:|P>bhPSaQ29f¸p~).LE„ng;L =(~kOij{m۴Ph\sUFW ĭ!4@N%O.\hx 3B+2lωtJǃ7G3z{( aX zت1U/ڊItf\ӁI#Va`ߤ8%¹,0mJB۹cvNFc$9P"?I赵yNNp@ưu `t>[W4} tozfwm-L]Oq;%h}T*RQOu&}kCY܆bᑏ2kB%&;ȱ{7,]t}Ƭ뮈2힛Bm6؝GeXd2ﻆ|\p uĢTx _&s1nnË3d{ nsHVa.Ĉ?ÅjP-ijEW|M *m(aجد|E (9aKV 5#ep0F[h47оXOEZws :law}펇Yr7W/\WTrmz{t^3X񵴤b93O,Бy čvUlA7:3WMJ[Hx^`%I&orzy B!52ӕĹt$?jp#K$Sc+*{B׌NLQ )4 [ 4e\}3UI8*ǔdU3JLBtnW/Ǣ8}g=_3'i*4\Vq#.Nw e 45,@T$9RM_ ُ<4]$+ SH4v'g|RP)Ecviñ`)OT5 N&B, .D;v䏗^07\Ey9 s6x~5L]/T?fAZyIiJÜX0]Z2Ɔ`g?\Q2+k ͔`%Qgrfl~b†cd R8,_u}ywjjN>ZO`Sh⋷?}>9? ?x9SE|hx|p|7FiH=`ڞ~PKςqH{h9 ch005.xhtml}KGEBYM=%5E r; <3LόωyihAt@uj]䡒GK>3sdQ ̴XU}f~o"m8_tsVsGo{_y>z/_|-Zzg|8>o}t||ѽуϲӛ~-v}o~O}y-^y/O6?/4y7{=y&,Sdx}VG=G=۷ԍmǴqm4+S֦uT[[xݟ~w'eve~~?xp*mQI5 kۣ3Zq4αڝ7?u7:a 4tDYa{[W@/vlimEMϟ>w+_f]][nVkgմ^d+IfV>k:ߝ' G~r;>,Ys0zwrqB7O+P;ٮ:2/selc|@d>_zsSdzwҮaf޷oyܽs|Dkh^ ͵/pti;f3ʼnYefΟ敽8vhQ]VlNz{>_dX3pkBWIY_NKܝnRK۴j6+h*ZLepSL/|gtxqk0-3d~Mk }StO6zzkK_VE{'% ݝ,j"KS&WO*n?x!Ӭ߸[4hU8L_?rXYӏj}#[dY1Zܪkiq|Sa&[)?h1H k־'-͠'%ҧ(^LhvxAHİDkwsY|=1]C{-n_>hoFiik No=*\mvg Y5ˊI1Y\:Zgi˅ rowǁ͈0x h*UvF1 )Q hrwl^K0:vƨ}fD?6EZ?]lF埸E^wf=Wtj ;g膧]^ֈ=Qd3-2׻־|82x忳LȾۮ hmO2K*LnVܒ ݥk[.NpI",,XD1Ɲcz=Ak-` zh5tiÞLA?gzRCؐ+y1T*;uqčk/g/m6eӬe0腒-t& I3"E6DPzӰGNp[z4\Es?0 ۘ#Qwtˌݩ Es+w?]نX6".#i6'67tϦɤw#| dneYK8DL-WF+b?<Н?w?m C4ILD&V:_󄙼e )It4Ą/WO{ދnDLI/mNzdϜ&ے2=Ғ"6CbWOÿ.lα)FGTw+*Fs1H X4zep,rL$y:/Гc/}?YoӞm5Iw%J+ĈL&D$H"y9_L|$g֖ovgd#tzXkkP$G_,h9~7j23I;h/Ӭ4XTl\rO9l̿VU:ҏ # zk-mY#=6W/_@c2bc9+5M9ϒH/ECx&aUa֣k If^%4s>bzw4Bt|̎PyCϵqÄaHg"^$ٰ2n%ڄlyqB6R66)c9eGO90I68 Y$D.^!Y;GCjU|tf˪[@l!VSAA* Һo 7'*$J 0ONI︹lK^=4 f |ac%n!2 3-Lߙ "D7,6PF6 LKډ%˞rĢM)MSr. vEDu%cv>)I AM/ x"mmrY~aq.P)ڱ| -\F_)#+w װm-mz8, GG\T$ imKUʐ!n_ ?8KOK>&r|Ȧ!6ڪȶA]Q&:-Ml~frzwRĚ%//#* ++Ll;LAi??4|$[KZix % h+@{4 ʫ@MDInqd6 Fʍz S/,b[gzd )@1+vg_C?,#2-|'^!iHELpd"hV;u $Esېߋ8 T&}0pqB;KS;T7Uv5ybpDega $Iwiׄ<&-bl^D2#eZKDLB *Yc'ۺcIt-x`cY:9V$E ;d:8OXzAz۔ӚNq4YpZ`* Bҥ^PvZEGn IQF\iC" oiZo:^4<Ӹ?QkYQ*!1 T>/Q]b<\{@P*¥C`O—i9*CLtqH5jEزOoŘe!9$:E5Kʬ-]9A">/t4I,[|}x4zmqΘ#Uꈳ!å%}v:'[EF)9 .ң$uO>^2Ŏ&.2Ihq9Dr '>S=)1Ӓ^r+EX ?VȐנ9HHxٞNz.7${ Lr[n {$5DV a3z)|ha=v!pto}TOpV f]) #e,F< [_w"QB "A0,ǘ`%+3Ajq/= gT$*+֗$ _B-?o7~!& X/{,CFJ]BvSPplh@eÓ _l2Q)KthHplTe[*\$*^Hmv!FjMa oӺoAAP|':ĤAbLސ^md I]#:Yh"bAzE+^*{ۂ^4Wo tmߗ44r)"%vwKNuqHp'rP5xo4tl"&ܭ 6?3h - J$Çϰij5fD$.R JssPTJt$9FI%֫-`nV8K.^\/fpiBuٓN9v8I8}QUg/8b˟c 4ә:[L|큫q^$J 3WʛL~xMiPbQHQGB# pw^ROFgk`Y CO Q^bnpR fx${0juWm(izzSH 0AHXQ?~D[$|5 j+(94ve<1> md~5}ػ j M{= N^=ɾ>> n扩>4&X 8hXjQ1gO\E [a2K5˸@)/ڳpƣhB/2s)1AЌ+^d$FֲrQ)FC HaG C'Rd ͙ $n+#1/1%%ނU$2W^%@ɐtk"R Jt}T QM4ZӶR !+^z0CO["0`/`YZ,ԟ]b&_.Pm9W$.#Z!jü@$=+2b4to>8Y۹{ 8f,$ J$%JZ\v]74-sK!nFuC/sX F1t$Ō̐ ?DXr1餙򅏑,0:AwvIfGW%K]E!m]ߟPmNqdp=MOK>*by8=m$kЪǜcI' ~[1@ BF,˜_X2!W/f199 `7sW8E3E>{5\ I|&LB"Ea0s+2av}ItPℝ($gÆI'@xŎd(1f@LAَGa B2솈 EFj,!n_ aWVOaةsin첞eOsC.uW|3:RS +&N@ zM𭣻o!_8u*&A'MBB5|y? ɐLOA@2*i)dD{}*CHv"b/Gࡓ\3z<ʗLڌ% b,1b q *2gHŔY=V=wFP :?.q@ee.! X{"k3lrl@\$.pJp5Avی][^-d!51 ;Gĝx(x I$@JimA\~1Q<$V~[12Z҆+ʃkXos5;>Pj̍fYxZF49#Y^!} )HfL׳y6G|Kv!YdjoGc%PU+Ux* :0@_ΟA lbf~x4ejNB4ʅ,XaԨ@MF-~E I&юm_sGdh +8a##X͂ЄmYm$F΄Z, 3D9dId=PB7msi ʐǶؘK!Ae̲a>X6B[lY*MgC1EZL A {=`Y&r?#ug*h+=7?@V1*&}<0_)bT\qwXS_0D"$8PS$8mIbZg//g,ool}9dkN32nϠWFܧk[/ocFhTȜr\j^$]4F`ky|QYDZCt65>* y0|{g1H@2x(!ht$rxlHEj.y {BEVX3`Wh]Cމś/eb7 FDm/a}SBYAwEdbHryG+VBBeߎbj.L% à!uڈu ZЧ{}@|jr,rt8H\Nkg(Ndht ENJ>- 9ʉt 'ǂAtVYY2q7^CWm jޅll]0`zCM6q!O,c{𳇀eX%QbIZKM,)~Tfزœ8g]a&p ѐi$7srz|j;/AGˉDˆr-!W8J0ov]* J_5ߝ5d+$Hs:$9LIf?y\̳Ǵ4JlcZ#wà+/%@ {[0Zpwh(m6/D,9̻vq<48BUK÷R,NK 1V|+ ڒ,j)!'kf%䀛$+WgBZT,.J1vk0Dd[)2.N N)GN%Ixe 2ܜ,BcypCck3s7KΜ]]j5&oV, &&QATX 0vmH !?.QXH?neoS䏚Q^ f-1]( jo&|!XD-kb)*bsdȮNSW*LOhBS*ZafAZwxiP;ɒi_UH$5w0/JDQQo%6.mԕK)ɁB3"zNuz"2:".Q/X:L BG20m yޑa`uXz.Z~={YxjRn,fVd܄ !лP9[#YΓ|*4~a5ĎIH@LgIPIܤf/;b_@{qY##bL֠ހ1bq^FR1)6 c_ w0t3s73`!AQCxRpx?mKir5#OT3hۚm${MzyF; g8~еm!Fǐ^ kA"+ qiX[ $~ԁ؁CU$yahFMM.ס[ovjc!8Eĺ#B|nG:,G8bjZ}"6׫LЕw.зKL"0NLabIZGfilTNTѻ!&Ja.g^b{~ FZYpBΛlگʑXKuK7a ^$>8*`v%`5$gZk̝w+$EiAΊq{֦6[*lIBõq$Z*B1GW06 u *AESUb# S я8˵IbA猫P7o[Aj,E^1Èbw,g Rx&ѩ 34)N'`*$~hO$eO2DE8C{LϚaY -?) 78syHkY5[@f0ݒym,U(,ڍ 8cɲRSޫP Iż [o4:xj)9aF"6IAqdL`RRQKjRm>8+<` 2ݳz} @,͙,DuoYZlSsc $,J@SUF0 a!Z2j h{WGcW!7arhf}jq!hYb%bbw4$<g5'fFk딌9„ ]R&IBu,0ǜ5;ѨgtG2ˠ䏆Skk'K7ڜ9~_ qZMfY8or)YMP bGpF+@^2_1"RhgSX|h/CX IwĀ+77 5.ZE&!fA'S*c1cLE>Ӕ Gqrp$K) 2+@WYpSa8ShB; !DHk\vJZQ Q(D(zR@b&Oꎱ;$XiqjB`V:gO"=fɵ#|wf ==$?rysqt[,P6%moܡUm"lξYm)(H6B܁[U3ߤ-_K1|r qflZAaHђ&$vi,K0u-pSѮT*"8еS{{{%~؁: &')/$ַ;Ѕg^D Uʴ "5Psn;u@ڰR @կ1g 0nGj7&!H90D& #P.8q؂{xEjGQ;188W ML-g]30_0D+@}vmx8EQ+ə76fXJ{"!uD [I t Kt;:)!LRT Nx0`z+ *,UJ|]r3:ӹ }qfw"/aٶdokD i۫j.",TKgUЦoQbvn0dDd :F~SpJlIK$[vU˅f?T}_JЇA( v4! F8a&(0%н4WadfC`|䒩9V"q[nؼX>̕|ă.!2ǟ I١[K xQ \ݬ j9ᑖuVņe֚p>DqY$[ Ynfmfpu0VHX@1KQ瓄&k3i=ω8b]-y0,4iUoI=; N._e hdH^ ,a/15Ɇ rbQ"CMyBi/& p Js1dZ7+$C:=6\-l6d?i(vV['\4Ipb?ѻӖ,[:kAD˷V$nF^_ >]8j]TQRqu%.3~`0N}2tSVrXZbθI:.ѣm) \)mb<&=QBӀJƤ q*")r,|>wߝNe"[?j}Um-rADsf(^*Uh8L")JZZt9H>uքÊynKr?*8Ύ+m&8'-V0 `&BKx%K4}hEly(Y,]% Ikii\9 m(1ɚMSI@v*SH+٢+MPW܀fYX9Z"kQaZ 3B\{o|P˜(3t@i$LaNb j@m2hgn0?9A4-&Qk%r?wr 70Lq:7gp[L3K:5T@Ϊ(fZۭJPpl@-|[NI`c4L\ hӬ0{KR)xcMrlB 8Ona sf/WE$@.ʲMZ7! 鳯 R^u+ ى?QZkk,maC֙Kuq^Q`8>J1y߇íyͬ;~i %MBĆKR@U 5br,5́NEB:Jcu땒ǹHv@nW%2_$p3Kq#BphWcY]HalRrc ů Z=\HXOv2ZB~U‘[Rhц`ZC rqy#Nka Ƙ@㮦2}aEhlIk|;u`AsW|}.fؒcZYMA(PÞh: [(эK*ӄ{AHwt=,ݐ(YYK[T 3&}„X._DտueޥK Ze* I04{ bZH%<3) ')0 C,2*K6#qƄ)VBTW׬JzqDM"1ׯGwoo߼ۓwT,OmC5ܑ>u׼fdNd*zø<)~lz!Pe{oFwi⯚ ?]45a=V +: 6!Jqk埍h7^Mi=>iD-{e(kM0DTcIgnI1\⪗ VxeKab&$ @_!C_ar > :}4C {"*Vj -d!)bd$+xcSEͽC}+bvY-S97[5A8&7 Kwumr*B 5r]u#A`gC¯B`&T*xU@6Q5+U o~ert6bZɭG@1㮀vBkww. dh63urCQE4}8&e|\0)CBBL!v?tJ4%ET=9k@DW17i"'\unj;Ac Kui_ƌƓyRr#،iٖp=ۏ?06kfhly2縅%ERXec:請#iX4Yr^h\x\Fė2ax^;15X{=H:xYj32іxJN,,x6ťLf+ /Pދُl+o/dbgNO6b Sv==vbxQiy,G!~ YoRS6"cY>(t1*AnŵKXI^x[PaupmkRXS+LaIw\c = b]„oՐZ2b%lCKP^"qVYĵrPvLZC?~c$4>?[H7f;>j󖡀c /BSNQӽ}}Q#n(aB09#*ИgKo]Kk٨ s05CѰQ u{Ο>Z'cpH~ʓ fG\ƢWUykАqm%7C-^tո3pv\듾\7޵D&1躱󝸓_ڔdqrsrzoN!#uCR[7Ov?o݃lV㇄*s*We(NtzN^mᘵR=DZݟ~Qw-=^W=%!BjLbIN@IG'Q>i' AFugoDoW3/'ïI]8$BGYG%Y\8yW}@>\7"y^Q@ mH2p*g(4{c /dB.DK1(S2jv﵋k_p^݇rt.s萰 W\7z&)Vl$ 8g9Έif kUذS+hsfWb#ظ+gݚ7ER f$Mi0?v E$3ZnsRUwі_PKςqHw $ ch006.xhtml[[W&޿3#%(JXm%TalG!υ}.LOك< 30{0Ӫ?̿dnJ+"s{uַE,Ӻɪ3{ËgW|/}rڙ_7{>i+_09s…҇.|ѝ/ޅ =ƅ o4g=5/'܁)Ol&7MWKg>6-VL2֟?Ӧ_wMھߵOݒ ov'^m4[.]YZk:•j?fm޼zkdCt܊$yL=n|yoq0EUY*+TMY-ӤYTr<[nOdQKWf.͋r;~Xd0ǖD~sVjFUJ+eTT* *G3iґqxrN'JTX5Xnik%_<`B3 :pv ϓsYB*#zsWJ.* ;8PMa_䘆UU/:X$KB5|j~r̚n)=$Ai['My2U\v 7˰ݱ'u7'&8_d%e uE! }S%P`?L$hsqGh%}AV-V rGF8kZ UC?o4*y8p\Yr]~G_;vI 9Wʡ [|lQXxA~WdEUOU_>ǫfJ$13[,{YD)*,h: ,]>YKO:}bj_=eyUgS/) Lkh')Z"wUASXɞul梣ŹЀ݇ p0'8$#.:ErJ%&$w q)nAgL^[&[vsS40IgX֘Ah^fnEb)ф K= H崈V!\~-Zewmˮa\>?|e~<O>բ#Qj!6 !V&L=o'JHh@ &7O|% 0y"n'^d[:l*)Uݠ7tRlNiS QQⓋIkia`dO5T'#ѩCu18ߴAG>~74m|& ">_u\!y R0`x^ú0¡γv M`oS#j[U M̲īY߁!k%oR9YfĤEb&@TUtEfM7# LADi-gc2wK ̳,qr]fҞۖP:Ze좄i*w/["7XOʎ,mHW+:pm<]J 'k'pҫ]:DOR}&h=q u*ɗ?VF^Ӡ׼4s>Pc;vj!G+8ݐl WpDQ؜ʯ rÝcu<"Un8SvP&xae9!oWNoWܼrYH-ba HxX.n@. k6ϱPzj꘽9|{E}kd*I&dɬY," Lt% =@o(:jm'`*Ms ]M#452m,h(7=NNB,BBz1E{Fy%h6罌xsQ6t͋~ M%ӡQ"eӮi䨺jEߪMGkB0O,+s3UG)l̔EusH $4|ߠo-$oGXX"L ^b6NܼDE-ӨG%7eui$9Oזݵ˱{W^XbkY>x@JW$73>KO96\]4,3`k!ukkWwfҦ`.FNārkC3&0 @z*^Zx>'ԝl,(fY*YdRq3 W-ewripvd+^<򿋧3#;^fL3=U"4QS# s|H]t仚7IxQV50R_hgĻa%q| Dypjlj+`lӏTFwS;WOWܼljF䚞'?NW2\y@Adz{ ^Ad;Om6 M|<͚9QkGE>D/דVȫrϨNȣD{)t[{Y-OrEf8Y_wS-q}e'|- d- nA>ua~@j>GTg+!DV?p{G._bwNw|'z^RzOqP#UˁfS/-Hk%@*ޠ!;ScvM }`WAK!cm.j&N6.u= %(K:㮤rs,gW-9tY;K P\'rV$^ӐgV-*tЋ =-efaè56]<șl щeO%*% g/:jP%QBy+E+y$[ʿ].inZ;w|^V8`LLodaeTKV,YƼiVqnN,9_'͔7?mF\cYzֱ+gozpHgօ{Zkkgn^yd*L1\?I=񅯟rgn^Džay n~ 0eBs^Vo㽤{ff@68 >/WT\jG Bk.Pr;)T T̘t/0,'l HO|%$"|Z,[A SO(0UC)9 Ru.)W"rJg#7 Y7ӧ D%V{!5@VMv4zO S_]2}SVkG\Sڄ_V <0W׷}:fN!ic &@BBq URq~g}&ףx0J7 Il i܏bAvݜ^FݫS9Gm͹Lkto? vAl]^0 ^'z>ëEhsINӷY/VLq00QuNVT- _T2Ҝfcj12C]@Gd%Y-K-Zj59[\M![Ht'~_6D=Ւ0P}OC9ai_bM2Zi؏6OyWP=xS+yzD}~ ogrJ9բw,ޯQ X;(n # 8&^Ia^D!P]vTѸK$LVhl6Cu?"!UkF%O !8`"f2&҉&Vl7`^u#!0LS< a+'PC$^)|6Yb 0p8jiʑNG²vZ7̲vy:Y) v@OïzGDGZ-DZ♤w%n`!+)pJ@/}-0PܻH+ojq:kiMcyҖepwVl,y"ΐc:Y֢P}}bC,@*2nɘn9D0$ˁ,gC!ZSAa@w5 &,{:%n `9̻Q+|)I68yоz-:6?:Lewo|B1IL/@dF]9rtHLj%>M0eJOxsfIj(:e¶ZdH&1x*K-H언Aah9Ć4VBP|>ˉU!!,7nlbIE*7զ\(xzpP#'͖n^6b;ԘI)k'S?(1XGz;8H>[ GZqV09pVdg:Ey ׊wpdk1f6JY d@Z\AZo4u+݋je*QNҫ͏t|\)9Pz֊K /q KJqy-`=W`"`bpOK@nR %,Uk,c^+W͢οxVKB r/5!vyCT i<&rIZ1`1o#wtZv糆KC uD_`5o76cwneH6j.WAò409Y&s-g [M"݀}U|)NaK)!i~"3F@/tfU]|( `wl(I;- {)a(\<;ŢkWOF+y@Έ<\A"F)V]:92+?Y_FiMd!kyPm,y x,8`).D&ΡɄuVDrPsIZ8ӔRLtlxMC/ P!W'b>c#~i)j$|NG i S(y_fequHb!y8&i}S{fqQ}*-nbv"8q[ $ByRH;|ħSuc |@,vZ\.Q^ |@; v۱TXbFW2<ɴE>g聏i Ļ5!`GJC#3yEv%iȍ (;ֿ?,`5`j_6'jRLZ`guR-*WG +|͋Gx>xR/VH@cVvktDo!3"1=A/@| aaPXdV+wvxgCKO>br)n/d$z.~%'}Wtiռ̦}Y b5y{W޿?mHYTְɚꍽ+ (B($9 ͏T-uJ;Y99ݢ9#P;ۻr 11 a3ODXLr ֚QyPA4V]u\/V}"DZ[s1 Vz!ī]^omK 53ЛޭC w\Y1rPX.KB7E;}zbO{萏 >kl =BȊ)ban}"-Z*gBp毴( etg}=1y\<|ʀ ]Nj~fd` nboՎr+YFݷȪ:j73<3h/KmX,:{"܀}H_\cd铉WESUNW$ ijml ji:;-ٝ׆ɗP3 }QWC摟EnS^,-&L_S5[a F%_&iԝ.E({CvHS?qŨ pcBHU6DxcӖ!*Hv9A7 jmJfn6 Xij4&/B|eHbzR.@ۺ:+]$L2JfCf_gDj˕JYUN Jk+B4v[٭Ӛ7F'.=12(-|Y~?ȷFz(:x<8=skIR~Ag, bYzM׿H$AЭ|$zNuV W⼃CY=]0Y(YT!?Ӛ3 9PNO4(Qi,ERW#ŕj@r!7#ݶZ§n`H!ߊ!1Ƀ<*?9Mk'QD$fCkmeDk(||_!c5Uj [HпM#)vrIdK3ojrk²+3cL`P3=T.Z^n\HX=+Z^}^b- 񖘩E%( k!Du3Czx)ҩ+ tڈ[}@~JYOtqLbn۬XG&"9AR|/_Ru+lxhZuk<&vxj )Ĕ̀c4۲lyjխ픿zcް{X#c[W|ro,aB)^Oamm@`(, 0vuAcJ/YY1&SGGwX*.tAS4k?R@q$s |V1 FY $ON?&̗azrJBr?<É^٢!C;؜\wt?t1guװG!ۮ<鴯'V5[$P pev <;ZD.rEP,H[mpB Ҳ^%Tx7z,9EN0! ( ?Wf=Bq0??%o'Ƀ۷>?ݹ-K|Ar$IǏ>?K?|{G=ͷɃ{O>ѽǷ<ܽ-ߖ_'>ݽaK^yKz"u*k?/w#i!l3fgZvŐr!g*S&!gj0q7,ࡄ硱Djt @n~ w)/@QӲ# %{s8j?ui݂j˝f547%sEҦXy Mؔh$LT҅3d$|Kk'q$,Dn(#Eڻo{y<|Pb%&%NJ-ujrۓ ]$rꁘgrPU;`@-mpl8HEY9o5=s[Di-Zm<{'Mƈi=,2XU98*2u$Ⱦ#L*t2,&~<fJ#}էܻ@i} .7HCsa 82p$ ӔfT(4a tx_W@k{:ϓ@׌}mTX$BtM@nKLh:o9i6չӈV7ѻq$'jҬ2M8幺2#3g[5\D{4ͽJT{e"ge~,[R&:kDLԛLY+nvP y8F`tF8P.x?o/(~N9&נ(]ӎokgd`gVX`]ҵ9#XL ]hudCV9cH"q7NJ;A} ];U|B`}'"J娕Vɤ0'w}轿(dߞYX9/񽗫4`ӵ1?r+`IVYʁ 醂_^,#%U[g-XD W:4a>A [},!CϾݳEXw*Q1(k)6=J+g lS,yГ/])YO( W=IYmr4M;ZBdCO{/f({+"^ zê"i*ֈʊfm@M5Em DWUU ):ӵ٠eZԕEq+!C^ !^e)ϕfp{6+ jZZƓ*'opq!z_=(L<@kg+n߻XrIP6|RNqۋL)%9_?G^ݚv$]hUSHfO*MoǤiAɜ>Kɬ Sk.W1Ybx\LYRy^]#z#&$+)Rې"oza#yM$5!L;zkUx>Ŵeɇk{5 nρYc?z½6(C(: "1ŧmcj˺'QFҢY &LLKCDIv#h9%;hA_.cKq.1'I7`sJ8&DnI*u5)wbo@_0 X5HOlo5R1#LA*bWl;3S2|CꝨJB`]OUN>ZCjg0i޵˜-qA_'(_Aq!4jD9ô3׻[K7Ug}:EIq;68 e)eͰu%J+Ī p:i~tz`kßtY}sdݳyo$ɞi }^25dXq/p|枒EM)@KA Õ%i EYb,CJUhjAdn^cffȲzz5gŘe(#tʇCi޴4a Ӹ.sl*kC*Nr8i>1nF.yo<^_X";n *ܝoڝ;M\m' (8H1#ەlV, -siK4\{f8TlP0KD蹲7LJ/ L])+4Uq&#٬8Ar^⯾k۸NaU"A![PBc\`/p(Ku>$\^tHG@q1%);c/e DG.jp^E ig+NW܂"xՄ?Qz૘.|yQG2 uN֞C/{'U=uV)_X;/7lﴁ̅2~ӻ*A>9(zzJC~Ayv' ў&Q۬a FCT2M6 }O7z0GlOmF" N⌣g.zp ?Q(5`C#]]J/ԂBP ap?XˣoHjL~3:& ;զ+vK[>v6a MDCHYH'XC0& ϳtEVTB qIɓeҐySM02%mќulQKEq. {=y=w s)yU aW6OEm=opN\|cH0Ka4.^a1wSܤZ!Z;+|xvɘI>[?*mʭ48RD~oÔ0Ah`(Z߲@y"Ob+eO<ֶ]v *9G,R:du5YҰoM^zBӬVN6,unG^ʺ ?hF;LY="W[`ԋ{ę '+goiMW?5޲o_^)_OU>8 Z%Zn So( 9y!yfS?l ,%qGt<9 2W[b7nph{IJVP3kZһ^:vǔnZua̺&3 s >N~=YfRŻ>" XHLd:| ,tcOd"㺪 Ē1no';2JAĊfd`byq!fExMǞBOf&*Lϖ%gn]O!ϴ5N镓Ձy悾gi вtU܊jv3:wJ TJTͶJP {㸇wpFv`e]xR8z-qH@5#_VCI$HUEV>pb| *ϳn3\~OK`*eTZdz0gEziK<xx#RFu0 Xm4c`%1e`i/T" /m5aSsM./vЪ;Hy$KXim#^Oh̍>_a_?7NhR,kB<=|*̺0?Sͣ>#2I/Bw-Xmd3U +_xsN+xfspsR~,^U , oyLx&jcMgeNH!vÜ]qn5g#5"oHޞ(X.Ya /j qd3:|ɐ`Rq$!b ,-cg|i2lXf( ÇO>$mlt9~v%OiИBiȩt"yXMգF$ſ~Y.N6V-,S,-UFBfy?}@~ɫ#|^0@zpD[GBCbud_E*vR[be'v^`\\SDEAAkzyU~u~=V!Rc+´b].n%(שkلj|gS7w4IS3;?'c^A7Z)|˧3N݉Fr ]3@?9ZxV3!;jy~ ~Ec$3CHgr4|<" [ϋE>B9neJVq]{l>RMm //GxL&&*;Ժku\b㴿YU s:U ~HKIujeZ͞$+餂j K R?_C[*}RT<3e"'=HJzoP삲U+P\ #KɛW~t{v9`V́N6 yR -mees䨷:q*9aiW!8 EFFIq|ZEY[yJv0>r@G{,J)䘐𳲤(@J |8ʀN@ǓB+|ٮAkC`2qzUZko Rvq-U/⅐n)Rv- o6rR"{ڪH{x;Ѕ_5K"ܥL{⢓TD4sqɺȱf% Np|Ʉ&R=آC;Y ;]Nm/w+s[ؕ|o6$TьW9üHDDo5oY,Ѡ?'DLSDUr۶8~#fXfޡыzgֆe)Zsx@sqI{U?N?ur}Y&;\nju0Bᤲv2ь.BȬ;_AVtM8hȁO-YǸ.E Fh绘׳jm,kkDܧ"e3w9/qV'σowMlkݵnFGfE)->svϹv;'xpx3O]6J;;Nx3 ֖,HuPlrER a61q|E~㢹|@i%QQa4 :/&F@m0SG-1> , 47dNfB 0ÓRps?ŒH:'7@k4UC YԺUjN 2CMŵܫJW'j@dȈ4>3}_s7#+,#Mmrd>ݼXF10D L͖E޶13ȃSW}/t" Ng8\(e.Qdړ};sb̪HU{ "bx(/O@zfɘ M>! aN1%Jp_@~z`Daj5xTB0 #9Bf)ǴαC( m6҈#18w+5у\;$ӷQ|X? Bo}fRHELӚB ꧽI\ %8 a-Pݕjln\0n"P ¯E4_}XU37=kLw{'iXhIxD ZÀƙDONˆBNk0(:XKM$\mx7 u\̥ r7.N6>lj9;s.oVWpdڵk)z-:29펳Ew gh9MEWlt Rcۮ~$mwص(6ˠun@&tC3EOjJ 6Y$A! ][V`#LwbW Bn83Hx~W8H>y8,s>RCR}Eej "Na&Ԯqn!yyp\tBl(Gز*ձܙ+Q K?fe;3Y@4V[LTOI5c %Rn;~Um;SNB>l \(p(!O4.v0y<|8|j*Pϫkm$c̅4z9#B zvN<3/S@6'MZۓ/D'eDOc\˃)nDH2cDOh~c@t(;ʁ::T/O"q/1u{}q;- xR'A\۝n@g戁Z,WY4HD ܿ:[53B0 ^sCǧ['fOXt71 fh6.}EPO`zxUIcoQua3>C?>[4jMqI*wZ: ,]o*VPSΐz(@<I)q໭>փ~q"(Q[M)ucBF۔@U+[ 2F~~_tpIu4bI!rnX?7|pã?&&nу{}x{?K>[>۝!Gi]olٸWߋiTB$-S8}LkB2R\>|nPڄCej̻:OSC >c?=C]q.ݸzn+:V>ps;Bٙ];}{%PC *&u\n=i Qdur}bXu:ќ3L͏36 9YPܓ?FPj12G)V י{{=R&w862I zqoŋ{eLЪ ^ y> |8 !uӸXxx%r3! qc߅<<\g=TkW:/~S><Bw%#AZs}u۾\egOM( uf,?QeR9 7{61FwV#(_^,DkQ92$>K F?E%` COyUyw=_}9v$$B3Ks3r V%tw0g:8q OdYXQx?q<#GveSzOa{. ,VE3R>6UBoдDgD"S7uAS]~X=BJƞ٘5JO ⍐1¶ ))&ޱ֊!?i( 9?RqJ_\GT z ؃os1RKuuL@ U.:^Z8+{Q"/X"%60&nY0~m&_U,a'APc)-刉_=U&+W. jR&i8YP03N+VRT'ݱ _r?wϑ:‘B p7A۲d>ޜo$3TDg#&3 6۾X DQcsGDst:U-dv_`k䭲,oJ/ٳT~Oυ.]tC9U .dCJiC/]yn )޶1A3F7"Ojgs,ZQFߥ阷w8 R{V)ޫt>d'iGngѺuFh58څGʝk!R%A RP7)$=޺EQG`6+54`X&|ϧ]9A| k]R\:RE>pEu,BJv+Տb͡ƃGp;Jo&nge|u{gHx b3,姲Vf(UZ.Q{pab)`aN6[%|z/M}'Jf95Պ8X _ABB.MDa(c1h,GOW ur@7uhx~5gW #RH4>h Ԛ'^Q^C[uL_>paGVN/,n}tc">&q CMlEpE2%2+8-*!wrWKPz2̜$ _+_3IvBYV3Rϛ2C {>h4bEpU$AڍO8 ={`#ueG[#?[F ZA6|¼v5c%aXbW]"|`fLGN6QNr5T6`]hwE 6 Ь9*vxCǗ!Sgh6~-f MAxv-|. @\Dubj9!O=$`l͉F׿C^#DNTqdQݮv).=:-8*b|۰6d7q E<SF zG =&]JE[j}4f3OD$) lk_KEÕՀSkJ.xch!iRu¬̶tQ)+{rȏU4zDPtcx'c4M:NDZO)!1jv`W5afΫN|r .τ_Q#? UNXr8lGIKѲZ(3f#\!M]u/ I~7ٻrKwn\_?W7.__(mE o}I8ʨ1R&Zve0na3g=-A٢> &gxo$X<,3r\ u.䫅=،k Pz_Qʵc=εtZPB : 2 )9q}!N9os>g9{ị#,{, pʝf {Q]y S&xBx7tK 3yW9Q>`%Y<38݄ދI~V*,CW˳%EܬqGms1ý #u%돧~M^sͳ [MdZ鴴sN.oP ^85uA_e" F\%G%%Q9=޶ynZ7ayM5Rc=<^VOr'Lrb":wt%j* TQbW^?®N?Mf&8]ռc8cS!a59 |kh [ǴQ﹄D ]Hm3ULʴx WHR4Bއ>tAGw7g: ٌ=mZt ލc_s/G9%4 74ڃ3}x+9F0yݰOKNE^''*Q:^J4/g%1aHDsF:na^\vxWU k$\?C *K=M?w@*]aΚI6A3>\sts)06&n=f䈂ͿoS|%NڭH/{^|O1Œ5Cٙ Ϊ$693ҟV ҈&՚`/cԈQY*J]ۯw魯w9GG?ܛu]=7$acFzhj'%Gnן! kS"hayLyz }w,DB G!hrdr3@vi3F _kࣺ՘;wPahc?H[%XG^ }ۤ㫶gEZ[}Z,Uw=&>pRj)f)@!JV|4G~Q4bG:]Cfi?CXQw.iria]MU4wp%g ?P4ڵP`bLA5NIiEfT-Z_ޘІd>yZP(+mTL`dIY!>3J2l ȼ P іbΰZrܤ%9; N0x8O]NV)8fU]H%]G\YgtvO4f|y< 7K`= Le^|CjE.x1Y,h6&!Gsu8Lf=rwm+2/5em6ϱy&qXL ylwvPa>'1[k| *ɵ465}NI^1[ݬJwcPS+<ց$R.zM r('A(Dz$gH5bz>,{Ln\Pw'w_/_ï?˿__a΅"ZWggn]V${'>5b0AuAj܃*ρF>}zzoZ_nT( ˕g&1tTPg8ǠXWP߼Li]})r!JĩɂYee>$ ޕR95D KtCn߀ z?ART{W4{ޱG \wp;(3]L䐊VBE/x8Ce\;O\zY~Oٸ9>N:e?{$8ƜNޗ}_VBʜ^߻ wu<+㨘wk{!PzZEz9Hf) V6[|Y f\d( BzӶ8:Ltoj(7+9Ux7\!)w=2-51A+0ջDqg$ȅf?`Oyf(cu9'6urUA<_aO@=wiFʼnK,l(dHW$b$2ɳ g54}P\K@Z*0c<p\EhQ \-ޖj@ t6 '4oݠ/Jd,1(u" ?s#pSݘH6A@r?x'haUʕɴ4/&+P Tp䡟vJx{jUOw6?[c mtDnnE 9]dƵwU6/!DL3t#9I'ʵFSMVڻ8TzqNߋ<ۢfskgس5'/i_{ t.DX_x#l` f-]1= $jzvhQ<}xiNBљS(/KhS2W/"zdx1 FF\ƍoԉU,k= g#vӔYX$|3K^L r5`kbHqeg4b<"Q[ue;Q ,Ӑye &-oB8h:,pjnkrEwl@u`^b~2C4H\Zj]<هl? Y\r9ǔ?A˲IɍV.OۭCjŇU,21a,-ZZ~vo<͐hN߯?܅!$pEkW\Џ .> @)5 mVT[4 pXcĺ,}C`=Cن?J5<T tĮݔUBY*&6wTIq}aO4 *%㰫>k㍃"Yj/j ^H֕Sk˘[/-PhO3nie"8ۢ媼Ӊ,+f,$L6FQxmdHtxcEN[2=)Q5Er~-jk4l(G٥-EW!0H?q&Zy: [B@@ja%VG5+0s60xu }@ZseZ16&"r.~9l9'Yr1jQPgʼnBXfgUVk}!xd *uܰ (Kd1Q 6r4 `#O V˪d.QXZNH͟X2KڬtKn5$6T De)KK-GKд)'K5ץ\zQKt~ -Nߩ||Q*Xܓ?O˹/򒼭<[|ucÍ1<\,D S\>P -&(PG i7k#Vݧ1ߕƅhXl? 3@ zӤ炋]\{柭gI7LfDto㍏п;$Sp=Gd2dN<3c\2 W8.XC!AGG,k4Q@w"E6l ̠(3 QD{XCR) ){6oǥP!P)}76%ɪ]r{4Ыg+I}\AC PL V53oho?}$sH!$)^9_M 'VDn/ Qyn]ѵ4qWW_;9 D_)B]@˞:S?FᛓTj' e!_'pej k ~IֱmLpFZ t< W0#ϣ[I'L^}DqDl%lȼP)i$f׭gh5ڪ;DzM& c3y %wQ>&C-C&R2A'&n$sNp;PKςqH_-_f ch007.xhtml}[ǕEl iTWQ(Fh¤ QAVV^&oR֓fv}X, `@ BZ`.s"MrEʌˉs-t'_\U|ʹO{ׇn̢w/?ӣhG?6vt;`4GG7zxtG_kBw6뽷K[U-?7ioMͧ}=>Y|γ7MY.[G423;z\s`lEe:Rݚ?Iڙ4ypaJnkK s59kZ~?3+~,(i3+8{fG[}r٤J}vv|{fUm+}:_+*kY%Wv rRk}j7Y_f|&/dmۓ5s?nruviyjT~U (Py~9[cs7 ]f ??[ʚƃx'Ĝ?s#M;Ocd@~g-׆{}S=8P![GI0]) G:nOLǓ|)w/ 5QT|:5VַԹaf>6vsMAã "Am7k &I4j)R;>YJWBV_V_?lUjF3wƛL3.ӳ1%-l#>5MU@Ou飮$eښs9LI@\NoD>mMwq -fJl}lf=Y{MNcZ4mϟx"%eM#* [XD.-ۓ&ԧm{\cT+H󩹣A#cOmĮIa}**X T8]mIPq<u(zb쬏sqLj%X ?h :y+pPL@ϕWND-twبKo41=Y@ Ԍެa|JLg~T4<,]ϞAYYQ{Ꝛ2mn104h:l=h-9PM'`:Dme*h r 'HҤ@a(j?ߴ4r:WlC r21N4^4oSfH&;T@nuavmĨ*;:4܅x٠mQʝ|$V-U$Ͽ-vX Y@ m%0 pt )"=2ΟAcBIMnJ ِI t_j"l![4u.e%rr'8-# u9.T?_bCru1`XO < hJj^I@]~hlagau1 z)-/. :gBH*Si1Ol&a!CW ৺RT{9Ot8Bd+Aq1'o:FE xaMyxA56(1I%//@3rod'{D߁cD?tNӖV)`Q`Z΋znOT@{PHO P@yrkth~M^z'ZE>3| `1"0% `h` 23er3xW7nA<}pGH~*E)JVVF<ً˓<~ >PG4MM V5xl)`(q!B)q,)`'Ƹ` ՟}}u #Qt]JB"hlC r $%a@ 1?KHkO+jP`]Y1߃+OFа"a2X=CM`;YB|Bzl)%X>cƋmrcoyUjDe}ce LT􇇉Jp f?DeS \M2 /9<| mQlR+`hYf[\dTARBmHtVBpI zЇa' :Q/AnهBrᄏ]cB7=@('-6pW x$$DC`P2>ƨZ'0q~>pm2*]9Z,+!qB J/U-$o3dx/C7ewHaж6&0B3KKk kU54ق I֌A΃ŬW"ES Pr+՞?#bGs OʻG 8Pͫy >k7bKJp8\RBy" Z 5 ;R,#Z (SVuaGPtUNu)[$hJD" 'vÊN/cN5gr΀١63$ Q wI1'!Zg"Kmѽvcj_0 rn$ uʀ%qX<q$2%N;zgY\Eyu=Ij:Gx]|9k|lP˷rU-okRKW-Iӱq1p 36ă:5*7DhMfv֢:;sْh*wq^IUj /Vk>psf6Iy W,L,ܞU@lJJD '>!g/duw*kxM8v#Xe * %O+7&4%4xi~)! a$/!; WB̤RݥRrg!a:Ed+RnJMg^v0Wr P@\`-Š8CP9#?p ?ܑ&7ʒM/MQ0ipߩ>az >΀IZ 6(AT`ŵ8"dUO>Z+3aVe:d"F& frHR)'M;@3A>陯 t 4J!==V: t@-ie圱m@f.VtK O@we j&H pDiX)\Fo.#u;~͟UE` * 8A&$B=lқ_A,yqPV+y䂽a=x:PPv;ēŰ%Ht |@&oʮ[VY6K'1+D#!81YiN _4 c}GYa4賜A * uH5 66N4 _4zo: 35FϪlR$Q?e⌺$-G|gH "е*R }0oBVU(u\PPSIR J&̅tYXgَ]XmJ za+Gr8۟2o4ddOTn`ΐrte b} *qlp[8`{A\MQx +X&`e Fli`[VW &M)Ԫ5%vC 0R lgUB"S(ujdsk\N-mtx tJ+pH}g񰘐J~aL?Vԝ3F\,جz壁%@h ل\;fuZbi]y5#hj {/bEo [YIiJ"^\q1..]B51% j5u+4kYo DA"x gq7Xu7 /"D}BBPu48^%P&Xp$*$+4XR2hjBT) Kk1J(@tC}XB ϥS4O:{2a&XpZj1FCP`Vޝ ǸSS"xE8|QӐڭ^ Zi\m '}(IE>/5wDž GS N͌t( R\bPPؐ_5,^<GyIT^K5=Va%@`Q^OL&.@9>'4Y侧F\F:Af<[R8oC,-EcLaA$#tYI9$f`jO%C(( ٸ-L4K΍]ǵ a+A dRփMTٲhZļZ]WE%i!:`'Jmh8Ywːdo}h^O?Ot@_G [&kn뿚=|E̓oJ_ag5c]Z23ƻ6%e? ?yu`v;2+X'z,Ygg)IPDş>K\I3DQA.!詄T9i9et &fI$*M3-vѨa/ZRZ@E|(_8qoXm],V*gXZC!fv*:,e B`Kx>&5ٕ*H;) gem30ZmV%ݝщEA; ]?Jd6Dp@"_t' CxU@6%<_Ɣ}HyJi- | e/dҤk#<O< PJl/\ klBc BkI[)CK+}{,s` YM^+bRdA(f1݌Qk*ddWǚx.me{:f@#<Bϥ5DO/bľVfՉ]jwcJGTHªai,kGWA!ԒBE[s]}e8?L/Zo ?|rWI_0G/iBi~Wӵ`ٟsp(V8! =d.:3W07/ÕC60֯Yi",JP^u[ fnΚ Vq:"cMTr?,lpapa .(PYvblcV7{eH-2ܛ3ȯ \eU** #tc2"6Ψ u@#Fi%eՎN 6eEqb|΀-$Rwr ݸ8 R`5tw)KIJ$ӣ:Pj%USkBa`Ğ1fVڀ*K9J=,URͿz"d+Gc !ΊtCNޖ~.]@!n&&fL<ӆ~^kQ7Ӿ M V3Z*Ƭ9-#yTD n3֡9(BNS%q)8<`oqأAX7ψ3Ůg$%9s)0X "1j`_VM9$psfOB6,FNjZ G= ѻV0A袝`MTZYꆳa)y?|BonfP c_daN( ["H^Х1 Iވ > cKtkFnCn?u4ӲݱI]#)$CLjTor;U[L@(yqrj*u$jTbPcK ǘ6jb0>WiҢo#X5I]K;xad–!+ja?6Es-ܭ@U\@ gQ!#E]ie!ciVjqvtբd)QPyԅm8 01 [ړ(G\0'Dݒ)^{B.CC텞c9#0jy*klO~wdHc?0Br+.o{̓xZa-Ǯ !`Sԉd:+3I051ͷ'k)ʌIҁDf!L0ϩM[UѡBN rIVr[wiR6_}=4&)3A `XOu^n%ii05DlD(CCoVfب}yF_ƬVC % W{;QS7VJ6Ы9(mSw}U(Wd!|.?\_i؎[D03 4& ^H=7P^ܯ|o]0Rڋݏ5Vm`a0LtYت~+8*ky.o$"^m+*_1:5N7]ClO/?8?t:H$6{g .zV1ˁG3oqB}[ Py 38_iK(d'r4 IrzomʰF!_UhnjW|*>hDbM7t՛(K*a6\t)!>6L> Rl41ׯ|1>]]_*oԏnJI]^댆At/M0$|W7zj0]MXCJm7Pm׮Y=1 j#TsdoKokπ0 D ˇwy~S ͲyC3oקDK4MفYB]UIM|e3^ԝ\q$dz.NP%(r @==clc!?;r934;jܕk3-FAkS~ ʲ2 1-ܟR Ƽ:~H1@,v# >a5ŅXڋo EXOpBX _WX[:f0C`i\zÒVb*eՔéQ2 !^J r;O>??_"ٗ,s޽g>޽_<ݙ{oN~Ήo{ͽS|!h;>XSo>廧~~uy'Yq<çڕ'w~۵OQ6ƵtS[vynW֧6ѷryjolW'v|[.["[*vt[^f[}rgmεwV֕.g޸'N"?G[OQYY|rgq U+ٸY+$\Vr|~/lg?GO\-[LtVg&'?EIveOMg]oYr٦ Y2o{zIZx//v}{Cts6mI%֌E}_E-Fnuq}?lvˮش,?3jˬuy7Oϛ<|jb6I5WwŬ̪}eۚȗmٗL7{&W ﯷL*wr>*y˛>__N?P瓏y7ʡˬg{\֗N}rWul׈PX%ktwdX]a +|2_Tke7{!H䲟竼eWy^MrʦrnU.a!ouZf;ޝ[wSd ~n\*bSI?γ[*sr ly2 +xv?ݕo^VlN0BxDc'#'Pu_dV~w[? A. ug7˙!fpJͷa-xQ-vx|I*r$R{cW=PvآAA [vߓOxA r)DUq [E lVXʯDZl7KΠp8HN8E֧R f!V@\-Ry.T _jmӕM~B{2F.`5Xb/\a{m?o|7rЖ܏|+3wfVWK1v~rJBe@AWwAX샴5-觕ʧK9?EoqMoCr˷=~+M8}ڟ͡I~ v )ʓG2_{L"j'y9 k^*f&n q畊nĭvJ!E.7KylF$~!_zRʧ *ljj26Ea)z]Ry0 r xX9j][8oNȟKu1!K]|$Rhd ޾m UiptÂavkq-JЪy޹$[y>Q~"n_NOݼSFHP <W*G#_hAPBIDKv{*ǡGZsXAZwBW̥A-@LK7Abx/2Xro²8)l7Xu <4ըIDD"Ybo ƴ}e_e뎲l/1 7~Z– h C*-CLfe#QTU}\mEn9?@ۘq'Bf?aoHӸ\%KeOz9 ('Ltd"ϾpFO{!+hf Jol-{&؜򁑘MųiA^wtxOnYc 7;.ΰIPg1$юVM |&J\VS)} ͩCȕbldm|OxPpzH\'+#[dBp-%JY6;35['|J)lًfٶѶ͎]Ml/&E5L_! /΅R.oԣ5|/1\^ SSp PlSq9nYxH:#8dY%>`Ҥݷ=g6e6wrrLIRmV^Λp }!W Xr)Y8$QebV/&L}yiG0>9E>,L#BhM88T1w8ƀ*̳#X]Tï[<[.VxQ ȩDA #@/>XWze.X#DuJ}7a[A{(X1J"_ϣώw|%u+h8]B -7kqD#2B&UC]QMaw$vD;CWx^$krf%u!{CL!HV `cf'~E|RBjδ孧l`JfQSn"K豛:vGz% #k\``ާ34 1܊DqQ#i>7FkJdZH:"{eNtHPN&5lH9?+Qf7^55sΞoָyМ!h#ّe 5X, [fdRė2K|mz ~ s.| Y,LFě`N@t>D/}b^'S2؀kf>5&ryȋ=C[KȰSK„'IHZȰ \L|AnU1 !'oc4+2 야{},.ث(p}8.z ZG[q= u;n*$~5VS(ӪӐq7e\qAVrva}%ª6!Inn}WWal;QU D0%"-_y؜ B ^XHh_ R^25FxMu0΂0ՀˊȚ}%Lqԙ{ָgi7n߽]&1j>򁅄:R[uHcz)R#*S4b}klaq#|SE{ 2aUl!Zw23YbAu>oS k(LWi.|- ^m&xD]S\Vp;;]-14|&:f65dFIMK4YK~N9gGxw/./<0(xydVSY1R.N%0N]_=boCf@v9f]Ke+a&Y=)Et%>%&K";J9,:j hf c1'Ae\`e];ZeV̪q*'ygHUIvZO)蟵F6M _ü"4SE_ϥ*EA PB ! .D!xzF~V"@q ⋨*53SI8[x< );k%7fΩ0 +YLͼ)n]!),2Y]dBITd\9-,fgn[ZCHn`# HʆX"% kn`lHEɉ*H-dJ6$&Zo+֓!(D/ ՟Vu (Nߞa$myefX3Jn=@KhV8EGVk(sx1HMELw MB,3._#J;q9w@ w;ؙ'~VS|`g[8U mT'˂KӇ(aaTEy0&^L-x-;z)N5.Mkx]fwmP[vngb6K'\k,8OsXXqYeYEI 2^'ИJSx4$ ۓh1/ wN*I-^˴ ,fI\_`bi5b&&~*toې187Q$xJsќdWp4IM,ѤjWgBX uѠ 1Dn.2cjva+ؙ\)MtWI@C)C!¸Z/"klCwqTxЧh%D6u)II}r|hV6M &17!h{F~&X)1a3 ""ш|Ͼrx _w,X"/e1 .7XsbPB ð Hi_ o #{8o|߿}z2h2+ ]̂"b(g .g4n xxHՃli ɞ}t * -*=fG5ʀiZZQka֮)yQ <>0d{mդm)H&VPXx=6 7 ߟL 4ْSXsZDyS6(`'Ћ?fPiP? 7,8@2 IꪜY43dmOגGH±,ey2GQRTׇL+CL\̠2|2Z!< vZ6)^ktT^W˿,7O<)0H2K nGEՄ츓&QӘ2TUŃVQS+NGh|DkrUJ`N.V|]`;Iôt|Tԫ췒` =;gD, ˹ȕ)CĵlhfhMr;2B 6.Zoq]n2LZ8aMs?f.^Q ʱ}]*Fc=AF&V]5xzPjW8}8̀TsFE lCY ,7[)|k:9/X %vw17?Tp\}= Xzэ} iƵfL(RO9g,FM r=+2ʁn"R[ ?_Ƭt90]P[!yc_׉;(MiÕyv 6AYFW6WդڎfwcЊBZQD4FlUVLpgó0dC5Mݎ e(;[@2^tE&gW*ݗ%'g\-#)dbQCNBS07Ԧo-LʢcS mGB|qxd59V}Y;Pk/yNA9lM7튖ޠ>tdX߰7Kٯ$}Ґ#ۗb$D/cRHBa 3%}p8;\ `J5+kĬ(zwdӉ +hBY! -C(ͬ ɛU]Z僧axxO࿆ɎhTc=RMvQ!u!cRtMt7_fG?t@+{ԁ\!ڇ>4`0[u(;hc"+*GL82l5Y"d5 6 u1] RgT>/*>&T(͵nO=Vu@Ed%W{Y$qmhϓva_Ķ"b`p6YɋhdOUe]/@VPZ$ 7JcH!>"u;z^ltFB0Y "'4cv=k"qPQ+0ʎ.|5g`,sq7/4DV(bO3Bt@W89(TBBzj,Em@y ᣎM(I*C䡰~bk67I=v[C<ϫ'u==׫p @ %g.b[I:h 'V0caIPu#-E⋊z%7(<#w4uZ * "} I2aI/kh x; [ANԔ`0E!6B20XP2Hb-gЏ+\qѻT1X[EOiNsti:^/xKq-rki+!uQx.߳tK?Z!;` xq' k4mUBXQCZJKL7GLm\%6{Mx%^T{j=v~ܤ*VG-m s|1ɣE.˚ >ar{&+eM8m Mߗ'dћӨšJyʥఀ7H[Ș}ڿ?6edf-D_V^m7֛Z{u[ C1D⫇@hG}Ǝv?48,ƐoY{%NjQ[|k:@0ÊDΓQԮXFx!ཀྵDkf#srO/`ϜI^[NS|&u˓/]Syhp{ߊb gH!:ơ lTS ةLbchL qʁ ( 8&hc-⹽5.(!Ȳ=`l5 JGHM\NckYU}hDodVv@XDN#$Nd ܾr!u}@Pt\>e(H+!v3Pmg#~&ZRQhy,9i HxxC!UZX!j+A[{@J"@8:_]aGuX͡z0V皲Xi }4,~y3VjX)+km f؇\@ۄïoY\{6SǀѪ+3uY7W3) >s>#G%LN5rdh0NBm>s/% ]tsL Ӄ`'υ$&C ٳϚ>pSj@ nK)sj9.Cë|Zڎ49<(2v6&42o]+7N@`zJyD{VG}+TeA 9H!j'?>ɾ<$ߊa S'=c9Zްuqk ɇIc& >nٴ gά/KWoY$v|wr{+Pd5\ I,崃TҤF5^G$ZZ8G&q%(رUwo+QJq|/VhjhryS'r V݅Q˺;0'aH<c.^PLz#S|Pe@\;MiPPe3E6SYWx}!m Y |JjM˞?QङRO!v3_rJfEȺxnYV֢w5CA=bF-H)5qM^$aX"Hm4GC~'гT8t1U9G ;ќ~Q<_eG3drD1"[X3f&GYqb ~!@B!e/&߹V>FYŖ-R#5$W$ޗ;͜|)NXZZ0r)Aq0(|P&l-tp4\ SMᴉL!_;2Z=G7 z.SB1h\+SfPL5{ כTAiiFAyLQ*|iDcZNNH6`tT6D˯(\\eh SZiǷQ^psÁfl["ǀeC=Ӵ= ҵ6zZq8dic*@U0`MU#ڃ۹8`cwn(KY'UTi/`-o1\82WgIoql%¶ZȜx_灼x7pt Bˬ4~ fN׍xE]hƇg`Kqzє"mgGdKmٴx[{ˇiP*2x|D5Ht%>cuRs IEyFbj'.[A("shw' M h hUTOhAZ݁^BMiXem蛠Cօ 'Jmq k%8Z l`ڤuq}C"V]de>X>єYK4GnCj4 ,*w5#ZBLM?p֛(番N(Up*i0 ]|(' 3|ߖi53VQ(y?iKjm= > FA ~.Fn!2yCcF?hL HlH{d]GZ/`#n ,Hg>V$+d6#re2):7˞63-m**{}ml%ۡkW mSC&h9 h f!ϕtióHG0L|GA>8 ӣ:;EM:ã)bj/Ox/OqMy8nԩ |u0 g]@H iSYf[i.Rk.> MTmStgy?>䘄6چT%'W ROXA%OO@WMF F"&S1qX/}(r±{0cpiсYhR!)ۚP&B)JվA##r Uzc;IFbM!e+sj,G_3o!eZA'#nP`&m $쟖-Guk6yLl"GM%5$I]fM ZަULchGZ*zOpP2<>bpAUiMb7u1dpFX]}AՉDH=V4[ ApPܱi9VZ iYA5+?`NY bp{@W~1:xִj<:ZUGl }3HlEKTp˳ '=W8ҫ{!!WݼhoeI\6ϥıgaĆڤP[k:*}ؕ`MCj EQ|^ s6݇|޹ 'ِ|DuiTn-F$UrG*)Q e"9 ( T5_dO˦ui~z9ky ٹs sfʭU.ѕn~MdG_aQ]ǽ͐d:ܮTmhߔqC̓Љg9.5sA4ψҸR4xJv眧 4t6-6^sJt65 I9+*e%-7*IAhn|DZJ=+ ˠ2n\nMtc-:u*((ƠBi$Qgr1 SUb8IxvxڙrH~KyՉN#S M KLݼtaRMUZY6vu.7q/! [W5@ kpԭ gS ,6P%PڅTܹ'Xf# wJ`dhKKgcxqUMjzV(S{VR5k6r6dPUH[b1Pvb.}w*Gܣ)s},j#|Rf( *th-Ow>m:cW*"A6>2&i1.zY<i?"l_+ kXbFj)DZY cޝRpmڬvb8:;'6t2ɬ't_,.d4UQ/l z觬p%Xir / lIG +^IՖxL4^lh.3} >oi?Ɏ?SKWPHJCGF()Яs565D{Fk"6rb~]n=2!0{'Yn#B+3V[4ҷ * "B@*돀_Ow?-*&+û֮/P^G~!7|5*'N.I15` =%5*rؐ؆@nGe{C^H*g=ۡ=On V*^mWzߜ6bA'ThW^ A$9x*{叡kC \-!Kt=l}ovF :X:GDy%7=^4̀-J⌍aWbXPnәlAWcsGp J.Ly`#kP;]}_Q[׳̓ we0=&3Pm(Xf@T*Txza!]/}!9fodLdCHJ#u WGoѠiK:uP47,Ռc䡌1 Qn>}xu + yE*jQtk6c=%0ՅDTUI[!e=&#);o f`]%XoxY' sSEpm*f BaYW*yW:X=Z|I K!jgͺ!wY2A):DV9']+r{3tr3q~xr]{ eWy=ݒ$+׆5 4FXG+UΘ>ĤU LBsX_nدϷk I,4‚-%%Co&f-rea<nBU8Z#p9Hm>7 -N- !1k($|9Tpͼ6LKvqCGCA0udžhWSENy4_4LZEB|C d${&V)alY!2 | _ bɵvJL l&V Nf;nEZV$ǐ%I@X$B;-I gd"uF 8 3 Ө `-gYJTlP3nd]`jYϻYb+-kTlbWFY8lJ ^HH8F1͂E1 @{Yo=b%*$1lD:)VG&T(+DY;] pIWs8f#oGOIZ?)3,c~ϗW/12Ch ty#+;Ad1=q|xz|_w'nn S阠7;}|K2aZspc4|0Dbi=cO/&l@:xvq.n-ҿeX-94CAE.t X MTČC4Q2 ؓn3+ < EE`(TyTHyuuVA^`7MVP9a-ϲlĄV1 ^3`׈bsk]?oxR ߏuXT0̤ÈgTmp98:DZYfұpoTc_1k>͐$eDJ56nMN{/d)yghbjCJ( ag|4fr1Q`x>;3*Ҋ)QC{>9dIhFkF@̭b5hD9*9W$֣h^-Y5&: EeLl0*'JH)D'݆B-J[1@ba 9$=t ^ ޱ l0G$ 01१]&lb.5 wXihc(+@&rԀػޓ>:1>8Z׽K"0~'9hѱmk4)/65{ёnU~eV=m֔:=$#̫u bC-@rT͛Gd_ w(ΗħX5 = ޒVf;qè? "LkCFPXi&:HYh5LeL#v?X?GLL^1Zn1b:Sд&D ! [:<1 ؿ%ߘeΗ9" &'qѷ:ayCf2G^V>a|e9ۊbZo U\Ur7[;˾eO"= 19Q0 Iܟ_=%hN(3dH<A շ״G`_EX,f#q:amܿwo9M,4|" }<|\mr 2ø5M&^m(Uis xPe )P:"*}eSQ0囶36Y%YzUutdZ #7n?V"D] MzڡƭTwwm1I{asfQ!a2'FtvJXtP;CmSL :UIdbRM{MW9L)X'? MQHKmmh+^ceG69+sͿ*]a"&a[qŶ(R*9|sEhc7Z E<$\[h:71u@ >|`8<|4>q!܍[FvfaUq^lrb joar/6B[T;.%C~d9twmh멆[Rp"}׹d_`i>?EPS. א]_$M}W>ZxA;Ɠ_i=P뷹Aw3fjtmTGrWVVVVsZ]Kfg ^hOnjm5QOZ׋|xnysͭe2Cje8X"5 V6B󯏃o21B˲<jrj[D08iBe)*=*f@"(tưP!7YI~dǪє`v_C: ҧsxѡBĵM%7D&B닋N<?O]~}0(.id3ґl|c%'UbmAf,^Ѯ vϙGUx.]rCe^A_@RLl+w .x5Éi04;9Jg/Z&I# L>y2&ϟ,qe4)j漨5UMgCPMy9)VLY0*ȁ32 RYKQ.v5y?ﰧQde*jܓLJQ֌3k8xಀev21ĵjCÓyrPd娘f3'>yz97ONsO+RW/aޓ~ |X 2l&K(89 eCb8YgtႼr &dzv@:rf?v bQ83vyAP!Y)N~Zټ(vQj6/͕MJ RxS;yff`emobU0;r4;890ng{m>`XP:s[69NZpи BP$օXnjh\)JMm1:4"Of`(jkՃJ( ƫw!F'`vwk ~AC$(;@Tmhs!4HZ<:9NERHHMϓ v誖 CÀ6,5gJX󢿾$-D3sM ZTchX:lv7Q\%x*?#¾KSh'?ď<9wgnZ&.jyp8 ZԄ)^3aVp .Q5uM" 0"q"=P$Nms1^[&L H%#,9Q_NC! Bk چf=g+DEE,EA)<)85 53X?s1֞#'PV-E9_y c| F*Ł뛞1b* r"bZ:<ؕ#Q@ha!/Ţ>/N'%`y(xghnP ?j{-5dO}0K7#eCV(\~۳BKNjvWgZ. a ?z@7Avd \uL*M:X2pM.^66v]0C:_'j4byۅ[]Ci/;\$M-7QI xn:ͭG1}Jh}];~FI1* @* 4 ,yBJ%DZ=Zȧ8Ρ@4Dj'q8=o$Eu\hSƐPq-ợ>&ZK:y5\ D&'#K(1"|@rMy NũűvZ+T%l7mrKM\şyL$ XE}}eeE_wY ?M'PY*F_a;S D\AY5rAa0t$&Az6:ގJ;z9ↇ݁5?o: XoBFW)n*41$]zZZaC$ }/B7>ja'm>_%0&*CSk@:bֱ#@c'FXQX2 @hb!3P:~9}pSiIT !Шh1Ч0ǩ\4?[-LF.{Wʩr4&.h=#G|r@d ,1D{ҬzImFU-h YWPx J/ŕ4lC;mݛo9"z^6 ;Ѻs\x"$2Rarhai=激s"^w 1 fL-;9:d'e,#D2iD: OkdPq}v5H&yL^eJ>Dx "a`w,hGj,@y.[@soMJP?,fL{׌ o4 5^QDi)׍b sUlU:zC#'zx7ͯK ( 4N+R/+fꚹCW8;|+/2S,R|jA/fLAX; F^X\OnYnwdGUʐ#Edf>{o n dEnӫāyQi$u1z-F&Io̒޽Jd T2qtE112jJ/)Ht_:Z!4Tg K6k<&A,]tT;[h݌?ힵL3Y{TZFȥ+M{s7i1_ xgeGmC}?!*`BuIYl;;kS@+.:6i(!Ο& e(S#Nn _AØxپYaJO$:cIK34㘅q),݌Ki }weWg>B|LDj%7D–A8ძ@jlnHl"?͘/$lq4cDlcRGf⒲HC[YRBl)b0NVi+}ύn_%к`N29 T}D @MyaMRIOP`n?GP:Cę'f?L ƨvIDEaGJE$!*l8Rr4:5~BZ?iݎ^;~SmC.7Ɨtt=`hx.}q^vn*=w}b఍=c6 h7ԋYĬa0/D,hG/Hy 94.-v6:+$ J +c^&`6y}[b@rɥ[6M4AZ"K ; J\Sӳ7xpC)Ԗ`#L#~44!w" m03빡`wGO^;Y1 qβ'R0U`s-iSi¤-|X&Z ~œ'v GyE#6K Ͷ W՜vb=ībJ #lUm`$)Whތ|^|HCrOױ>PiNWE1eٛDMWf.%Lu)T>%Kֆ}- dAVѓn:SLWk修0;\ 9OFdV_1;+*Dh R1#~w̋Ϗm6WIp}|upлUÍC.lNlgC׽祰dEGzLueeUkkX-lq鏎4 mqQ+~gCafg="i^6pp _Yœg |ct+Ei!Q (I|τ'ϜϢ2Q@c_qY%r[O}&,l3 pR^Y$IX\}.;QIo4*Iɂ rl48tAҎxxLu(J}:@SM~\(1N ޭ-G¨T.N) f#R#ha!k/:69IڜkG#D,aI\έ]^(Z&!vw*PH8ۗ`'Pq44LLJon9κ.gi68b(V;CHmwNN%(nJN<&0¼%b"詠(iY#7KVE;ɐyaATH/b>klb`@=$Le|&^z$?@37@ya:Q@K׉;(F͏T&ZYԮzgyKB.-%!y8z ܤ̤l4KgdxP 2 _̾_!av)Y2gnIL,)$]ZEQ{"__2٫ЪUr4l1;iSrgc$јRSQ\Q1].%twY!(_n0nWR|^П/f}e>yp͞5SFLS [ , ۭc~X[cC?]6]\vcPZ NcuRl3'U(ۻKRW^kPpfE"s!Ɛvy 3C;|=HKTan ؖ=oAS<ÁHX]!X+Ȑ b=)X_ lĊ؊+a3V~}裯?|Ybĭtv 0NXgb=eA(9Km=J/֩Dژvt|į%jz':؈zGG,k5yCM|1K?ѡMMg+ߪ/KR—%c 'ߘ3.IQ)~!lF[R˔f"r:P˼ih7I"@[R/MyIe+n9ć"jǽDGkAҺ=68uvz8cb?]$,ԋ.q~"OyPO(:iܒ|=+i2}D;7>ßkf8So2ZI,qbYxUˋ0;QHHfDdCA)vԥ"? W.%{8btyǛJnҲ~eU`?Kh9m%_gX{Y BICH̙NV$)$`?I_`` ''^ 4Q MݩP2 c֪IQ72XUhv(CpZȂ*T4:LA :)~ƪ$筰꒾]ԝ ;?^b lue*2 mm;Tl-y$lv#$ & H?eT96r ʱ[#{*aR }j+5n?Ywpz' 5nfqޒٔ) Ŗ6>|lf}|/.z<>%ѼG6~`/LK`j=Q6` T̮Ժk ^31$-y$ɏ.;M (Z<*s0Λ )!%UB?P}oD<b0ޱHX|@GptT)IGzR2o!c+H:iD*H^c 줥9In2tIi?(cN&5EIQX3]_.~3ixDZJpa2ׯ7 `ˏDLCg^\ ,zNl +00HKl:9Bln#cB%SS>H~":hRdm02Rf:{{_1j10"?_j.f3W{{7ܾ%ѭ |܎ %\ ɇ~[ep]bTDge(J[:K30_?ZҮO6y4ۋH/8Z|֦< yCh'9JJv; V,2?ӛ}7Go߽?=~;EnK `a~L3FqT &_|$ ;V3-ټRb ȨQ:+_uq' Rޗz~Ignyl{6WlnXѤy,_FXpqV5 ;zJ4 B%EJXj&H}hÐ`Vp8\sscn'-eZgƉJ,% DrM !8ȟ'GCih-XOKל<opEtr2[`+ 3XZM!%SWg WD@]DR";8"q[>dern t9VDeՈ )M 7y~].l's׷k6ey><~ֳ}4bꃡ2G4 Er?K^u:<ƎQ!-3@ ;U$|.K@Խ1͜ K@|RբºğHcJ%!{4=:}oդU0Ll=o{Cb?=H1$%Y- q|~!q,L'Uy b&,Gڊ;?SG#\"mhe4 $8 BS2GR {d fw|DkY>~)P4øU}oFgPt(r c']Y? tF-4CK%IsiFWBtx)i.4O%Lh|'0^QɄ(0< UYD;;.PH67:$r7 Ukpxrf Yfr/8 4QRR>ZiȚϕ6,FCft~ p' B+5gkb]!񓾰o{D?ùH<\%^msl:夯ǛP6HAWB b3/|\f: 2 ,GJ.e$$"acZgϘ {zRJr0jI\u$$h.a0P$yRP+U=CjW)T9s=~z|bri0F&&Z㣖^4RL4Ρܚm^fBq5x%%zw '~؞yH@aVwC:ڌ7%}8s?Gmӥ5xߖ ̭Ak7/1w*mw27$Kx6hn8yQj;Eㅹ"Z䭵'(13}-gLJd%ZcR1i]rxraǼ- %t>(& *36e }valVh=OAA zy# ([^ n ? dEqsH9Y<Դmqb/Z}4aX*A%@ ]|B?,sOyD|y1gU0@/%h5"Mc"S7vDλ)Hwk_({ 4 E_~sK7F3FV*rwZq} _@ 3CAmAGX$ M.$C5^<@ΊąZ )Y0xhpD8WSw O%v%[ɫdl?17_o_NQҀ8/y׷߾}/ ={ow@@@@@@@@@BC2 1028-0897292 #InMemory} Smutné dedičstvo Atlantídy<„Xns=߁1999"):lask-SKead> Smutnéedičstvottídy Trockizmus —oe «včjšok»,orčiteizajtO2Eauth3">Vnú(nýr kSSR2pdat4">2011-02-27prisvojeniach @mciákonanickou,leboyzzsaotyčná"tretne odpluaXdežomocnejemn„mystiky“,ychxúcnad ecvedy.aždXЉ8mcaPplowrv! A(؉GI6">všeobec;prospechuڬ0asleduyYoberagmАЂt dostup˃!triedkopírťᅘydYhGI7">ajome úlom2HpoužívYϕyXi 2j nni,Ycicch,foozx,1jímehXoťp x0r u xiace8zel8">8@ovkelk]šancuúȻ9cqô@en @rha.1Preklad: ȭa-net.webnode.cz/pr-vp-sssr/OB">L|9 m,C">rhorigiluПечальное 8слеитxн@дыbPetrohrq.KblockquDqE">Ni` ̌dȂṔvajús`!A(ytčilin ilo(A9 - najejsz;y8h.on 3: 54/HHi↩ Úvod

  Upresnenia úpravy:24.arec1. – 7ájq9
  26/ 2011-Preklad doplz.1.septembra5u6{/div0 hReče typetrojasychiky ČlovekSpozn. Hkl.
  ↩dlhy!“

  Boaždélonielenhlukomísmjest,lejvojuibráciu obraz Sreníá. pretobna čistotuluvyZej -azykavodnéhopravdivjvýznamu:,o02ilumaterializovaťa…!keďže8nesštZmódou,jmäladých – žiaľo%, sám p(Vesmírzakvant),akečudujme,peo xinšie ejneń`akiyprosq.dopl.ekl.↩IPodľiektor8kovˀnu (Аl-Мuntahab, Аbu(del8ŽidiaKresťanpzačHedziebouádoh@bona (potprišdhЂɔpodobeHUPYozmeň (chybnosti1nevedomozoX zloby{nz62262"6zarabskyajáty@2verš :''348'''"7"Zontexi@ȑ"Plon(at8rotcDpzemskpríbytokmrtр3314"8R؞o datPpalme//3689///"9*Dhozh(zv.údnyň;ovngréckapokalypsis=ol-mukadhibīna, الْمُكَذِّبpنَ)//376//42pQto;Ѐr;r @j;rogramor0 - 17049Blahé@hrš ceďXspech,púži 13϶ < h1 8ign="left">SmujdHčxotlantídyÚvodǽhGF01.ohľadkrzeXXšouO׼Гφ98496 >2. Globálscre 169983.iogenes:IH)ám]0g620px4.ϧ(mlč@hisýýtusϾ78P 5.ytenosych rockizmga8gG0(6.˲hzahyolesóri719568y7.Ӽoč,odeológߙ/yhtml>ʀINDX TAGX 9 IDXTINDX, 0 12Ҟ3h4.À5 /!ڀ6 QE7H8_΀9d7IDXTSmutné dedičstvo AtlantídyÚvod1. Pohľad skrze masky a šou2. Globálne scenáre3. Diogenes: „Hľadám človeka…“4. O čom mlčí historický mýtus5. Vynútenosť psychického trockizmu6. Kto zahynie pod kolesom histórie7. Spoločnosť, slobodná od ideológieRESCsize=L5&version=1&type=1FLISAFCIS((SRCS0PKςqHoa,mimetypeapplication/epub+zipPKςqHMETA-INF/container.xml]A0E4w@PˀLC[X''x)9& rhp]3\L8[hJ"0lGZkj<%fhSÂ"`L5&+Sˌx(.r5ȝPKςqHwvw-META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml] @~FJn~Φ)Կ.//q <(bHXn/SvqITXl>227m|s$3Gmwjs>봍PKςqHѯ@stylesheet.cssuN0 E~ec/?5jHqqCR:7v%(b$D 7)i=&@C82f[N '5n|x:i2&!758Jkhi -̜ '9,v<:د5pXk`W ϫM*3JåWȅ[-{c-S wTj"ZOIsٗ2VOpv.L%:A5{48d![p9r?߭D&UFپPKςqH :title_page.xhtmlMr@>E3k8HJ Rn"u,YҌд.Ȓ\01*u;L֙>s>J29Yغwgb99!0W{CG^?3`)Ql6g{<:w؞f6t[Xg0l֊ ӹ>`IJ$-n&l$$+ZT |F8'ގ{q*j7ta:-Z}6F U+!oŔQAX6$W $[/5M<$V7V^d2 SDb@ЮƋ]uMW޹Jԁ-a:a9IFl4|`pq^&߮U~.HM^f RLvh(5/iRBUs0<51I?nqk<^7^PKςqH 17g content.opfK0s )ž&$ldԶUƂ؇ARs42~bQCqIRfjB]ۡT ;+Ӈ8ɚ/j%rBWZc϶Ί%gYRk\H(&j˥B h.G^$32D "J.k#t".)n U;C,[poqp1bukSͲ6VDz:J~{qũW5s\é ,ԀrGG}k6wi6Ae_s zqvvLȘ׻VI lb$>U8i_#j؋\QZ^YVMdN1QԱmqF1__|n-HNGnNFMܦçR{e| .J77*UZHhF{`Wi4u2uGȻșpP8c6=ڹdh j)jN cw@ 䩥SBmɝJ4hj-7jp/yAQ>]AM #Tx)V;G[:JvGIJUPKςqH/#.f nav.xhtmlR0<ũlLaڄNiaJe)lk,[$/t:dΰ`ŎExʷN=ʶdO#I&BY2:eaFGWxmZOޗ^¦1n w{2,yyJ Ls<!`喕\Z&vEl6󊌥m/4_ld ɟl2x$TCu 9T1)I@mԧ!> +VLq> *L..M x8 Ur-3RЇrTEz*J -zx=Y$Үeߪu,X_\6R-gNͳ:DVg*) oy2u|* ,d@."q2!ҡa2wq(֪֊(tsKM2 lňt-x8[ P"ο;W;b6l\aI1OnqܪDU.R r (ȩzjbɍ2v'㳳@/8X`ջlVl.xq(B\GLu*9UѬh?@p:7z Wo;KOʆ 3tZaRfى^ZPKςqHT ch001.xhtmlVnF)&,r(i&$vNlV69V$w6u{h 4z.rp}+I:\HӋ;?|3+VARf(|prvoy7V?tA_|Nj];]>y Fu-;NfcNCnw2ͦQ}78&0B>ۼ{nae9/FHE3/F"Ajr4nih ~ u+?jWꊶ`1 2-K gškqEtG\1˃JȈG\brM.觸~Y1CU ZH_]'ST&^@9FMȄXQĜo'&<Lǐu[f/=7FzeΌ՘iLy#P2L80ty5vK\L>f Ѯ1)TGb,#T*IZ, x6ڥAvr @]R]Zcð `Kjե~({֋[ X1.NwDgɅNQ 5ڕA22ZHd,}:hP0/ yX|xG # @Dr ,I@E"䔛g$2U5dO77 |~uR%3PtĔ?rH=JFLF2cZW Y"eM1vʤQ'<%:Nw̧'A_@S$JsGVAl܀B*{#R%Ն_libhі 6[)CF6XⓁ/,M/XHE(Ŕ{DŽMWQTI; P XDmǦuѼ:Rj!5cgպ nz.kφ@'0b=02}4hV=!lC7I)zԕROeA!ff) H N2'o&_M''@˛9GھnrxmTSj+3^$EFZ˜TWBv6^/5c}4)W+֮~@}Whc?{#RSx(hu' @=V )3p|ǠLkU V<M6Cf.`?ڝIAkd2 /UKs`{B<=! vh"u^$))O$#XO,HË8Hאa95 k@Y]6-,uWWgl܈L$MNs=7PKςqH߽ES< ch002.xhtml}TMoFWLyj cSRjHb_5w,ewœ@\r*^rSDtRz"3{LWZ4Vhqx/TBex|4y~0} /}u~}wpEl?ɾ~qGo Qtvv̢EtCx@`"lp[1"@RcFipCES8e<((ǙvߊN0MqDRL>uIԚ]+-jK_^oKj( \ ul|(2l\2Q_qRu5R%D_Նt뫶}sy ,IWyٯ2:&עdp?&B{Cx~Yg[,&>}_ʞ+~JSEҩlE4sZ 85lV-G_;>:}۷?~9s?ܚw{5~>N<7Tw}Wk3U_fKpQ7}UUUv+o?en%kڬa=wKn}t"n}re[Y5z/N'W.Me͒ҵM.I6ѥe3'2t"l@JQd:W6唗[{I95?'NEߖٖUw–{V˨.<{vY%޻mw/ᤶ" oe(&m}x['+}C⯓t՝{ɳln &,B,^zq˳9ٝcG <~7['wZք!.*퐻I"7-pUtg8y*[#[]V{l]{l2|yFOч??e\J6)6c"z& elM9ndgvWP9P-{n%r#͒Wqq_1le#j;/_R_|52_-_vD(|GLu"źᒜ:ٕ,S%>[Ļ ޭ{܍x#[)Ow]B&rAyP嫾 !V+{e0Ojۊ+ue;_&ʤqz_e2nc=5`e,vtH^tMwg9M&;͓ivV?;v/RNR,Vʞ#vgU.ey&g:/to7['9<ճLncSG{chGm߼>,4K~~#1RKalw׮w Ënd2_کmW^y;Ll%BˊLMUf׋"de+"Y㖐 KvrHUUɲ(qOi7hnDǭ׿Ǯt6V^YdiH9%WDyPobH孈LEa!ɴpd;ˡ3M 9鲶)`T>?nk y?i+Y։*a:x5ٗe&J*@f_ &W+R9Tru֮/K=>IBY=Tbu̱p M(Y+z'owz.Hx[Wn0JnF_.jh׿/u ?[~,Ѭlx' Fa[b+wGS5U;쾙Ვn2ZwuuzRSYo/TIs4fh8j]95M&k2|3ΉeX.q7LRQQP4HZنS"ym*0`pKq[C_!|,\E#RLҋZuɁòn^$ղa9{{0M fideafr&_>y[rMKد\@^fpZ@%BVcrXka"GZ۝ÊpHhle36-X8q9HA <^lַ+"dv]n:3?#W$X{5'TV.ljhot.Gf@6,qr%SY_#@vx|՗.-!gK$)WAA΍!2H'O|VyP7" *`Qd[fɄ%4zmZlĪfo 6vG-eiJ֛7u Dy=u UE}yVxUǞ UAYȕ镃'DZd**֛K4q#ʧ2 OÉ uCy*w*2^lG<֍\f1ǭ5ݞ #Qf;l >gAb"6gex>^T\Ȑqsd4`DHgC!~;ۊb\1cnT#DaBSxk$(nx(^Bdq57zz3RV,rdb+:`a>D4ě͂uu ę*4.R­rƇeGyA֮k9ȄN7|݋3@uZ7*zm98dyG6Zd9Z?U Ne^T{N=tݟxtjU:S5Z 9ؗC]`j-"l[ՖF\yX߹Aٿs5set)P{/EQ YZ0vXАrc֤w͖R3q&#_fsѱN\DLLl)Lӗbl'O<ϕǫD沱0' c[7:R'"a(dX Je3DBT3{!fb{TB >TnGx"4Ro-";J +zb-Y<=f5 u0v!kIOdT(e0 ם*©yDs_L_9'xc;(b{w*eJ ΃ ( 6SFK1?5LӅ+Q@ٜYR]K~9D 4ʧy3mEL\99WQR=:ObÉ/s0(HA\[H`ʥ T3H#'3?}tx}'&Kj]>? hH`V5p*4׿xѦ!oKjQq qk0Zd N t20IF5XlIM<a]5:4L/21ZS :Fs(hlȉn$eC9̋YzfD%񋯼Med8%"Ɂ-ôLaQv42A$)8M.7p"2*gFN\b.R3rQ|k$ "?q2i-6-OyeQN-W>^ekk;+Zu\tUzƩ~حlZ<-1񶪈[6`_.`(K&R=|HiĢՕѳbAlUY\l?\լ^A@sں9G\-Ew5jA |kYyh3*3u$N៴4>\p܀@kn,Z3?BC'p][}!ʚ׬i)Q'of+ %El$`-3`ܺ8B/d4m^ 0T"2x ݺUر-CRJЌ]_ ),!dۢ51@ {EP*[& (&>uyÙHdsM4abp|;Ou> ]mih޶X D9-'0ݓ4E<8:CSf6͈rQfc Dtd#3jSLӟ_t,+rܰllfm+vzL#lr4HT[Nz+pG #߰k۴&uC(hv[2+!B88E6d聂)h`j%/t[w3Ȱ^&m~n"CW>/v/|.x+fWzFylN[bG([TK.0tH,mQfrX4uԴ ݊N `e qj3 W{+Qy|Y ~N‰S$+/&PFϮVSkNGdOpa !)؏\rbC /Zƽ,AjnKH b`KYqE@-fDP49Q3Fm8=|p}3h/vh\nu TB tD69}~2Egoڥ{y>@ߗgKH57A5Pd:~rD ٵ!p\[FOhPZ$mٻ~_}5\+A:d b=ex\xKKF[dϽX_-|G+5dʜd.{"4ΗiZ;nBHƤ@$͚/o]_;N{e@Tfl\,rŕ #M[anXjzqnPLlhdl38*@-B59ím"eIh9ouԡVfiհd!nbdi+‚ELߔb9Nu]ciQ9Pddz=8('ocqL4qbvrEi%6_Tj._,[_yd܄Ǘ N0_~ Kr^xT3ϵtE.WkqϿ /˄\|_HfWOוS^(GawW~x>Z9HpoCN,v%GK@iք.#t$vd^җYrCN qBÍa3CO,8JԆnio Ym&a8^i %gPR`H\~I7pdC5LD⺍0U: Gl^twHh s R̓2)LSSD,4rޑ 86.Vf!&:S=,i{XF* }ż=h] Aj -׹X"{^-lfg}ɟh<+A.[^r2. P~2["TT)- B!;/ ))z ڙ9+?Ey-6+fq Qu5䥷nY+m2<4V߹s:y20"{M9Cj2':ZC`\i䂓;z3@ͺR@l:[@+Q.y!@_`#(P!AEB⒧Ir>=8Q$ԭa+# } >I5 Lԏ;4G03]/Ar@[ld`vrXEinE*HFTD*`*R(bGXi!{-nn'wPCn{u<HX-.Ozр0 B6NiRP˾=W&xQ-~QV84Pi1(?|*3ˉpCk^fYA"wKk(~m)KH ٘juFx!E-J5lO(y8K,БȨfzF"jiZӁ _'^&u) ^m ZDZi+7gMd[|aɐ@_/j3W)4nN ``{~ӏ>_i9o'b;HG[X'X7r\xU^ p"8 gcĚ̪+:FKq`Ɂ@@&,~K8,gLjʈZ`%#¢~ӕYUѻ} l@oM)M.L"z>)A1>vd#- :Y## p^"Bֈh$܀?=.{ tuIN+jBj^(Lt%c !p(FU}cXpw_(Y Bhq/dDByӒP;͂Yl0aThdN:#~^.8J* ۱aIq Q~NФeΟ 282%-FP[QĢscv}/Dl*Z % rg/,2uӉk5PR N iD+nNe~1~>zJƊ؀fs4~8(E֟nߓ;mm{Y<"Kz!(u-*@B6[P`mxOK^Sϙi7s<3nX\BXDW\|Nd^O}ķǷ?Rg_ 1IBK*~6Z*/z|[*PYp61]FEm\6WZjg{>ԺC.8Z\c |Z.av].8e&8qKD BUkqTF;5c_\w hPQBp-PW =)jdoXO-M½fZ֢aА&zU3E5 ^c8`/ kEOo?Pe]&=Cc cx/2Ԍɶ-9b +rM A]NbWSA#>҇oګH?j\^D̜:ƿ Hv S<>~3SjΔ/B~vzrA6urD)eҗ i@VYRDp9u*J6 h!f́-5"=2DOc 0Py5Z(-K99J,-ApbaS۹gI>7䂓FU(5Eծ2?9$%4/\v+$ 7jzRә5ʒ: gsi) WyɲcHDž1@OU8c |S DMY?T8 8 KJ8uLig,ёHVdH6e6 -,vDZqw ,At?hd H^Stb (H=nU(9P] n:0LtuO]-oPd J:@Y»k#Qނl(y_QݗFfN xpXZ< Mvv*ۿ##|ڕJz ߧ8B. 3(xd $}I G 7䂓]43C@w18ͬRy9M24RKK-un:܀uI" 6=|[Co(.VHbrgǟ ᮵Is_ uDe7#Bd,7uY]e=,w#H;ʀJ\yl4n<~xc=0e"(yj1?ʈH`0jMAGgd(2gaA0|'1ZQLu[7)U?cܬUF} d_!OCbpJ聪5P"P,Ġw;JN9C[3mg)Ž5D?QSN1q+#!h#C@ҦF{r.;uU`x/`=r9P7~(yn皺wbzJ2PX

  Ú؂1xpo3">Totoe 3.erziaráce,ublikovanejvýkt roku 1998odázvom „“.extúčasQ2eHzákladeenstýkomi.Ѕ8úpravu, väčšȂti štylickúaostalakapito`(Diogenes:ľadám Človeka…).o 6yK0zahy1koleshrieme08cliragmentynaknihyaPrídiomocojHnevierxa,byuk(miessciologcirkvitRsceriermPntqsvetjsoci`ejevolú.druhNJposleddlišuktorýmia@Hksprenouxrmin0gixa dopl odkazHdie(VPSSRďalších 0ov.27.ebru 2011+/P?xmlis.0"ncoding="UTF-8"?> 1 hykrzeaskou өIsPen.wikipaq/_Pya؝7">(ȅ5)y* № 140a 8Ij)mjvýrapXbitulokr!strȊ'<8">KSRFωωef2ωω86M9HˍHMA">formtieňov Komunyia, (yhraj1oľbyu.֖uvza úryvhvypA.I.LukjanpParl0nm(ed(hvmosskppz1zRuskedcoci8Hcct[(РУСО)ZXemožn1diťť :blockquB"yC">«…ysmebarmiXžimOk 70 xvrhX`2lechšXX voja.noh`ѥ8žuypoutP)Xiojde m.umxrikrЪjíma boj korupy, xaptnuatnPejef3DQM3ÚyhidíHBocsilynipulu9is0zitiny1znai@莰s«Oracoveze»,ocxPr(jazyka u聸»`re`sir(Fcúzsk ktorȎánisuE">civi ߬߬4߬߬߬K0MF">4oaoceznady/WpGH"›''ߵI߶J8oslc.M.Bratiſeasvätil)]1ktuhZ48mopavyPəpzyȦ neseZparlament, tiežávrhomrakcieomunistovhľadneaňovéhoódexu systémupatrení,abezpečujúcichozvojegiónov».

  Zohotoožnosúdiť, že „elita“SRFkeblafuje,@jerotiytesneniu čidstráHXbajsoviz kabineKremľu.oajs9zámervo1keľskýmio`lnym m, iviJaetvarejocialickxori8á,lhodob0perspektívy)rŒ;aznazmus.ˀfBzničekPsťovanialovekNPvospolenѐpodmXoklobodnýosobnožd-
  ôbecrelídxBԔgMN">VlxhakrízPosleHdesaťrajavxmnPanxm.vš(väčšbaȕ8j HnomQa4spô8 o(`rúXb@li/formáa)l=0úpryjfinančšxulants (oml`HdalovstupenkugorbačovPed“CmS1yšt1iasSSR,yO">t8vHtkuP">vyvene۝ptypuf)GQ">JСp(XnlainezHrAaituJ8o1997@PíadzbyìlnBanky/ú— HЧzmyselx200%aR?:1%xopá ,jan`ri8XetnuDse.S.Č`rd8o@miljivlznút58ahnupo «nepopu rny iachi)?(.sXzvýš=򏑍do243, dovoiPihJ rgeyem*;aroppXjyc1chaá"ied(worxgapxlt)k)udzarpa~Asi˖ ympherb0.RyR !S">i' T">pPermʨhutal. tohз`bymusHؿodvratdishporcimedziv ii}iτoЁQnijacQzy.diPxeef694MU">6b()Casuduchýk @misiiǟǟef7ǟǟǟ21BMV">7, -@shyžiaiu,akokul N0">Výuskut:Y1.hJaJ,YzX@ ko,iǹov˯6ubľov.γXatiaľtchkhleb` 25pejok,akraz6-+@nojuž 2leA50=;jazXmestsk`rHءa ̂1,5a.všȍ$l pobväčšinyasform۸xjidesqy (yyva). Zadl!i ľHvôPoslabpXe9*ؾ`s8evyoeďjHhߖ .krȥpФo79tncharakuv0y hn (vyluč:ticȁbeedošlȷv(0tabilty),mno (st ivyjadP@IЊracaX~!V`tHhoo-ekoIcn1iXs1apčislobxuct0nɵ-nts1">Nič8ielityYKSRFBh9ilhdȼp@nsqu ČHrdHDPsмvyb (sadzbPpôžičiek).iktoepoukázalariamuodmienenosťejavovrízy ekonomikeuska sveta - úžerníckymharakteromeditno-finančnéhoystéodvod߁špekulatívnychrhov.

  Žeyavedeliovpiť, ur teie:doku 1994 niuSRF`avine „tlaa`lavy“nalytickéáce,rý(je úraoutroh`náhubAúloha0ročhz pô% i#zlegalizov`pzitizhmpzvojiolóniílobá@prasiso-mafióztvaoídriSo tompml!. Dumpánkanovín"telehz0Asov8vysiel8 k n8neodlišujúsy(akopolЏAprotiv)–ott vytvor2j Hrno-o8rskciviieetódamiO___ef9____PQ_N4">9YOM5">Navna,e číslaPdyjať
  Cubri«0snetaj»titulok:d8">Tromŕtv@yPranyuš`.Z )m0n(oeaj pakcg+9ggxsbozxmemaiKoncep)sbezpex(ihor`ceseߙߙef1038INA">10HNB">Ako ,munsStaovietZväzu (KSSZ)min`, FЫRF)nesyjadp zorkeďjQ:ímudy8Xtak ΀vots reľJnckaždӁjis(8L#Npieb».…zmed@ásled tnýroHpacit(tetЇtýmpQp1en ľud8Xins, Vasx1 iivá útBHá/e: muebou(pesȂHle b0I`uloWP0SZto(hoc`v y)áŐ v`HXpagandeC">Medzi8š`najavoWWWx1___^47S_NDx1aómmarxa-lxal)vymyșkhgóch(lieha"me8P(rológiiJ4oXdMn3/ti.ԑmi xYnadbytqrac čas», oducházDCςςrkttď.,HhybaQbo .͋o@zpoAdogHA0h-aмdE">Ji afx˟ defici1pyboHd̏om:Ss`0eviqa(nq8.֙pzťahؘmioynaq:koľ axi*9ؼB@9ťWexpI죊dôok ЉwXeYosF">Ilms xmuУavtn_Xvd9)pisLovensko-iJenҧ`st1beRHbezlbš)zp zd0QxsrozumਉXjiX (abh)*'lѬ9Areálnymom.rHbovekjosX@etnuاlmôanaendv`xájomvylucverov:ulH"hlXuI">HNJ">Buďpevzdelasklod vykladač`be marxizmu,redpokladajúc žeítoioradili tým,Ičímon ťedokázal;

 • Aleboiznať,ڂsám –edravoysliaci človek,letomusíiežg:UsQobsaho`nezy(neadekvátny)*1,0oysvetľuivotahosn0ham0 sebpHstavhopyichsychickybnormálnous0politýPšpekulantovglobqyHnárokmi.V prvPprípta@jedinecôsmelebaahrnúmedzis; druh qk@`očenstvu dso3ozumom.všakjKu(|nossterčiYôsobfungovL{vláda (vr(anejinan-ekonomej)atAP">vym\aaz7 (ȉé0e pmnohpzamotn v), noeaockvyčajnHzYK#tvor_ Ԟzšíreni>tiTuraešt)ipom`penc(nédemokrasyp/▍by8podphailúziahľyanliv:comun:PZSSR"ktor*poj8c+ficir8Iydee.ͮ~XHatk0al XhzžHkoثVGC2nXSi`؈A Ѓob8@Њpnlulnonu12ypӶ8-eh@nuw ou. OV">NHajit 8HnikъHiP`ech9zdťRHO0">úpoc:nilenkog{aeuedelezpo, *u)ɟl֧iX٭`¢hti!ؚ@ojca).resqo uOpoHߊ51">Člk (el谩KSRF (pokip8mhvyhva9y2Ȟׇbez+iaZNom)mazaPkeď dlȒte údie:ul3"В~4 O5E08aAšk9vX obyi omy kd(zeaA`ehyHakazuHvšetmyiskurant (cen)t8rlby`}úobyv"oϧABϧCf0amovh  (Ќ(s usko-/XׇЯWE">)A birovnule, dɓypljncíp (omntaršn9) «aždľa`chop9kuMyOzieb» «Z pohľadu «Bogoderžavcev»13,eeľkýmpiechomozn( svipedYrodom»./OJ">JeoYsnPak vyholdstatu.o jehohl`$,lamNje,Iužzjavatanizmuseďžbnéprávyúrozpor a@djrikHamionu (Ȁlehjľmi)xlebobiblicNímypnelovrivésvedectva…»Xzačalájiyodem verno8uskavosxvnejierouke.repbeznahomiakoj({ ďHjK2LNpqujzrušrid odQvykPnaúrkúrokuBshoss0ixconrincípYtu lýroby459OOM4zekreXenxXekvivnvypĺňaє8regulfunkci0Snič na1.OiN">Tvorx:IslepcizlúpiqcКQ<O">__Zydu(vopUʄnemôү(di8-finaniémievádzciuvv ísebbsahixozťahuQhppo` PQvmikro-ymaPekonhkyOP">Pٵsʵvetľu_PQ">teólmnohoodvxi s@ov"Qakoelok#tijotlij8špecifXlohy(`oyRMK'ʄwuoūk0oshaktyHpeč0baáīezí)︐n1la <8ongS">*rzáujmiaccčn`뻨䁟Xzi:asiPuIelitɽnopo@t0ách,sk@harc8ؿéqKSRFٿHa`e1Paj"Ьiacimedzidimafiózm`ar؁íYamozrejm=a dvtdup*E,0oos񷀈Bruhem8ڧ8T">#ːU">lx al2zaklí`ؗYvl[ʾutaj8pot0ateneformHz^؇tíwV">Navyp, ZPvrh!oooh5ooooN0oP0h5i8pe.BH;1">vzderminológ ómbrxizmu?1pa4/yí, xrezodpdbreژrĥmem?#roceszbave^skeh0mu_Zškodxtakʧмn2@ a`Kdopáho 4">článve Mŕtv1odeysmx s Hiskusleboledvbmiozplckzxt0y舫neš1amodhl˦Jzvȳ.polav:y „Pravda“úžávnozurpovanérockistami17, článok.Baran8eenázor0kážkarejavu ickéhoypusychiky.

  ChkterouXsťhczm komunDmnutí 20.toročiaola߇a8otálnaluchota obsahurit mer)ej pichdresu???88????KS?P988;spolnedd0 princíaotlač)H(systémHutaj)eklarácivyhsenýXi,zá`deonieYeunguj((zjedn)lekȕmdvedomí)5A">V takejtolQea ádyVov)odmysýmimienkPikvidlij ,edysihoXc+chybymȈr (akoneúel e0gmyl)  nhovori(o,nahevie`rozumu:oHHvýrazhkiloosupmnohsbeNKVD-OGPUbdob19181930@eďie8orghyIi úpakonl:BI闩chxcB">Tonam že7s (@j@rihmsobiC">Se rpseľR)k kpm:AD">medz`+malivcaلR/m;(leigE">'ym,lodšetح/i:). xtomfteloveeťazٚv:jiɗ,YdztčaӲHkd:z(hrnnxtXchNF">GG">I`ӯ`3ty riЗ9`/pgH">n0ort؝:ógiePeuôžurevznajrôjšPo.akp,eXaʹX@mX8ublic۱д@8eyXzؒ: .mwwwp9wwwwVDwPIp9snehľadiac Gm1ravosviu.ru — «artpe8`jky»RminulxЯbyro.N.JvleIw/dokázal=ѩ rouch:todox0marx-`in (: XľbluagHq-pagbmeeVSSZ1诸m“vvanetanady);Pzu*ľudôtsocipsKhЃ(paskIpokusuxjadrѻbudhRr(úbežې஡0?XȿЇknipPochopXezrig.QDZJ">Постижен@@,oskva,Zacharov‹Vagrius:r.1998,P40FK">Z(ej+k(j*!y0L"> ؔ!1eruӁǸM">8no؉H;z`hy󰐹Dزiqú!inteuájisXie`rguԕ(tiAezvýB`(N">oȵSpeéef20766PO">20Ѱ綠 Kjus71IJPP1aevisreuODJog3záplu1hvi𩩴ecuxhaj!Q($5@užívjkesmern9vkPalebпH`h00dhravd0S`byxohP`!AchceblémyoájoJ)诩j@oliek\kycelkNSoakiqo>o*Qincovainformxi T5)tPn=y`)H韺 tvaw (nohýchdeologickyformovan),utorejedinecwppatrí.

  Tátosychávláštnosť22,xtnmnQmcom. hisȄhoľadiskaq prarýav,ve šíkorockizmus komun8omnut820.oročia. minulo8areúOkú1enašlonéomenie,ž 0adЋ/em>. obdobpa aaterial"svetozoruen hvôbnevzniklová,odpdajúce@dtoh druhTPpchy –bolppnIo,však voj**ylpseudonymuyz najvýraznejIvitov (Ty-Bronsteina /,U">V">Dneseďprȑrozplodilybernetiku,@akpítače čatechnológitmínotejyožnwpcharakzX@qqanómnybiaľkP `debothrX`mXogramأxntificsituS reaknajpoyzi,`snk蛈obnálne(čekuc?;Q08sobi؜„“ (y širo1zmysCqa)hkp, žHzťaľudlhؚPmimobPhkonrukvnskusií@oleep http://cs.wikip0a.org/q/BraiHingOQ1">bnga>QurPtblépďalš@újzsnti.rm85(miypadávpAi y xlȃk{ov藻omYPesnPdompe@Qkauxv#liestvaxyv8tү؈ 񃝨kyocijyqžd(spXunav`wyhzAXími iv8sasjab@ce!spúšH(ʵ2">imboj@uhmӽ)1vizuensAC_3">v(masakrye Ŏaoqt@а by9kôri(0Xhol䨙za !zimPH3:Ե!:reɋ٬inkHl(q!ZSSRas3boľia˫marx c`s="footnRef"nh23"kindle:pos:fid:000H:offIBUoQ4">23 '5">Ru@hceqi9vykoreneniu߫۷0k1môjdu鯩*VHvYPž(as—ž XiZe)ځapo(vosl8=mdemokrNkoh„!qvRivieroúkde1 subjȫ beze…ane(V@vXөzs𫹻X𦘨j"cesYäč08z,h  ň8nePomxt!,dož)chop«?»Aȹл n0ápHaɤzáklIoznáma#ymYA.Ba:(mParv@nad)dzciudalP0èh0a`PuIhtIrnabwti)znatk(myr8šameďom Ue꾉Hzorijed`ʘNf u8, :blxquv6"7">«Мy»tedher@aopeAaVHCPxiiao0ȧhlaaslୈ úlohaSBRu4NIQ84 Х/?9">Prbۉár0`A">k8etlؓ߾bXxB">zny8aklivxblé`ujub.ã :`a9obsahothqV.O.Ključevského: «Históriaieečiteľka,leozorkyňa:n8eíibareznalosť úloh».

  Notiaľ čoforizmus.O.Klj@ńpísaný lrárnvabnom štýaghcky25,aket`)spnepá8la.Baranovovi8río ֋ovamejšie. akopotvrdzuHhЇ:sen,ol`ždy:ierarvavostiýchodu urzjituác 1 o@mern1ehápanxpodstatycými,넘H@nocitli. tomtiež[ilo*ij,oieǕFZákonitj_ravuQ'%jehduv`tiaialhvedachnoukpve A krétny@8sledhƂ0nok,*1oby Azekt,(oces.Ćbez7 (8yšPPxu)umož.renepHbudzí (zjúcٗs v(tmi)SrobXkchyh*v8b8citk hroziacimblém–ympredsЄheho>deXskudtíwMG">Pyltend| ne(um„bskej“pnaklivaaeŋXsvojul1(;zvyIresiámoX!tivk(yyXt`kpájdeajspomenuIkniheN.JlevayPo e(p:blquH"W)I)VeďVѦpxclaíسdۄeKvičacre Aty? Čp@zyjsiaXOOOH6OOON2DJOQJH6I?/K"L">Ja )vidí dvlá@mokrȷboľPvA߷߷߷7߷߷߆J3QM7پYNO">Dšp`stB_us???88???QA?QP889HbeilewooQQoR">N@elpxlSslobodyôžyuskutenɬzeп3celrajinoPd ؿded`0rn imuȅ>wwoWToU">VHzaht21.ugu 1996obhtil⇸謹vpvHWɰH@zii҉@a, Úhmuúdu,֙e,epnexkuyI@Fedzmažт80vzbudiгna l~cológQ j(iteľov».hr. 185HQV">Ď(avyčlizaz711">WarJps,č0(qdo_\hia[evratዑ17rg@anzn Pe8tvayteszDdcnuYPeXy!a ďaie)eHimi úspechPminul(od@u1dokthػ~oF)׌2">balveda`Yi.akaT\lk`ovXravodlivvw.iOX2poko xvlR3">PrId1eYozorX A.N.Jakovlevnihniazmeԕcitoledzkmi)jdruyaply.;koncA20-t ȌHyyare(sívnQ0ánZSSRZy4">`iib+bojociWZinovjeva (aid="2RHR5">sociálnymôvodom –robná židovskXburžoáznanteligenciasploderasistickouultúrPStaréhoákoaalmudu).

  Genocídarotie}ejäčšineopulácieSSR obdobíooku 1937 (skutočrealizova*tát irgánmi)aňHl1evaždmeH trock-marx{ideologkforme.҄Mtpi,torýchtPsledYrenaaiko ov sionj.oQ0-ty`Hocheďgojzm bol9@stateavŕš1začalo)vykorenwtrap tu xt0spčenskymPoblastHHvota,ak J(o0c9ijpeli OxduikniheXR0o,蕨ória“)oravHpmiliónyYe,le 70Pis ľud(desiatzenej`zmr&؏lie).htiep?8 70iɎlikv1`an 6"PuHo 40mX ),cpXmr@lineonpísknevinhmetiamXш.a_ htvolúr.17občia0oj8(Лimnohne8sv!5 -X53şeaChruš0vovexďalš0azý˓"Bromantikx?naivojk' 7">Priharakte𧒨Xxismeru PA.N.Jvlevʦs1덐:blquo`8"9">«V!plxmelob0ezaIA8rubie»..54.֦qoná«archite(ejky»;3sibralávú0cHu,ja@pibHkrzqch@wws,𚢩lijakne(to čyu4nosť eb8yhnutnú 8ku)Ps1 (\y Wd93n/BCPasorPP*kJiedq@bl v@rajšpRka.Ԋʀjяߠ(itavbasnHia@Bi=y, XzIfebruárXnIohav@ХljǙD2E">Oȉ@rexmxoriAkúnahliadnu(8Pz.ζجHúnielھsh,К aj1 ml0y.Ѝ8uzaPbybezmohredvíd29p ؕik E:nediɅinKcixt8…տЅ߅߅ef30߅߅߅CKRG">30ِߚRH I">‹…J*K(Imshe špecifikum,hzan0aloAt+uda񢸧8px xo?q0lmo8tvPhoH dlobzehh.¼ɏeq,kmmenyacuIblaociim– RLya0eciz`dz)nlpdiѕmmudrcomaЮhlupá`CpohceȈ1vdv!tхziYi9(|»«74rozyOOchhBo jedruhmipkmЎ` Aljhwww1wwwv6KUwRM1 —aámreriekol tom, že ibabyčajnýPešiakomQhierarchiíži,káeypicaPystémealizovaniaocispoločnosti V roku 1985xisthlajnHce냨lobodeZniezkanaxéotrubie“,Soávxo.N.Jvlev,aťaXnkadejmihavhaZckou,Rriviedli ťoohotoGDhSaRkeďqminuloHegýchl!podarilozurp( enskú š`ktúrutrane átei9zlikviditnaP">ToÌrodySSR0Hler,druh0vec.ládnucayelit)iež ؋H ob ' Q">máotvoržˌhkraj@pAouR">AvšakHmotaktқetȜHt0vϓʛPíplliznečôtodľaG@avýsledchybnejlky1etiHvireforxto (púc 1953)lX!ok (romant(uٍJidҀ: «,ȁjiem…» (. 170);mňso Hľskla()raz)aXr@nymodnoto175).en0߆oIdŌ 8xknihe,apís0jqudH";e ay8@ozznPȢyvQoupDobhZlHveň nelad0h9ripڟP9ovžkonkrétneuS">PsdhabQkPmu؁oiv@ozviazaj ́Qovojej Hأje u dT">o Zlaϵ5U(drvivväč`(pa)IkazmyzItepk#k_sVzmyxqBronstein-Tj (vne) s1葢P8no谐javilc-SkhaXR%yj0i?дFkd0úiyЀskutYmq ľeklo. hie%ýhضPáPaaݲpesHšp@Ⱦtevyv8huchovjou0H؞9NFiXti*xspôH0ecv"QrozರfalšرIskΆQeakciu8ᵘrríc(_r!ilmedvňuڶvysok؉O.ozdieldziľv8Ƞ`ȹs`Dtj*3pomeGظXO(sPneurč8x)(a.ȻdحhomstodplaXza폸l@yZlwX32nȠ頡ikvidxXívrpokrytc̀qňdoput@u@iKied1yhefe3߅F1">`NovZviy(x2">Новые Известия8)1č29.01.1998vjniorur˺lenk francúzskyyXológM(aoniqueЇonXd ulȴW)3">«Elita: ro0HeX b9re?»Xš@ dtoentujeme.xɲȀ,,hžIыHehu0rReanbkeď PhIZfilanH趡dôleH1G1ebvuzavr,bglobuмXt(;0Xbhhosp"r,qdxliv Օld ieN0ajxúؖᨐK$@`4">hierarA-znacha mágm dlah`ajm;PosudPvbhȰ`2RHS6">vnútro-sociálnymiánmirastaréhosychickjckizmu.

  — ČaHnesnamenálita?ozum, česť svedomie (rodalebolan,torýPevažnebXoojeáujmy?ޅ_\9V prvomadPej0lenQjednuu,iekoľko – `n,ntelektua,oadminiatívn@od.P9ológoviamámeeľ@ilovB“ `Hziyý.Ӂ dpodiríslušno!k najlepšímíchh.ávP šejrazu -2i8nujúcapieda»hGBA">JeoxLqnzor, úpyodlixPodovýchYo@účastizlyka ch0YXúspechochj 0formovaníovhyYRuskh`v!conO ies8p";už8becXhriacamotxlnI9jcharaktere (mȟ (e2kvaHách)9P1Pxočmôžujjhorё̀t LC">gbuPkvetovalass="foteRef" yfnref33"@="kindle:pos:fid:000H:offI7MF"?D">33,atiaľbW vtob`xion(s nimkouɚ(rH`ie)ztQmyselberuoY?:EE">Ďxa Ymuže:FVorancúzskhsystéHdediȬ5 buržohMarok(ín (tzľov1a?<šxtІ(akobyli oA; l (pomociiplXv///(4////V6/SG(4)) iйΫstup.edzi8as Phni(lita.niung! Hafiózo`vezaoXlobHv jomnppȵ8bezhľadhasBeehgzy_H">Trebɼxpamäti,9뻨oXGbhv y ;ens{b>elƵpok fiči lá@cxežimma `x꺐izvykd`iasbontónda?9PsledyHvecinač(0`popJžky. tenne$l,XetʂIeť)h inŌoduȧmlЭ bǽI">PvAjosobXoאIob@yypu «775» eďby@«Rnmi»sudznevhé.r`yOan(svoj3)Xviteľov>A8skrzyidreít– jánemznegaxv#:8i«a8o hXXpI!,`Ir--ou%Xhxe𜀯iýrak0kt ve¼9(nehan@ac3xٖs8oPhfnj 4Hri lalvo-77PiwuJ<ong'K">—ֹȂdnezbce !ajlepšXh?L+N (eṢpdohjav:lmúdravzdeciviliӐ@vyšBvšetKK.kyystéaحiesavalvnaQDˇ;seleku.֪u9`vysoškôlamddeЧprev.Ӿtuȣ8.uďi idioȁjQɮu8,m@oؾhh`nahlasһxprobl orgX@ávania,toráieeostavenaovni.ravopreddohra(,šetkourč, len itídnotlivci rodaaierajúo9sžnych škôl».

  V podteátopoveďHtvrdzuv celkomeliknyslný zor mafiózncharaktereoH„elít“akƈcúzsku(aj rsvete.ԅwqaluka能yológi Napríklad,im9zdRreč@(témyjál:problov)ʁ` života35tedyahh(nezYal) cepoloč,chádzov0k vyrieniuH__ulahuOHkonkréaipadiu@trebavoliťuYdvoHmo:[ulgP"liQ">gHSR">«detibyčaj8eovojejäčšinaolúpe,sledčohsymzá˙tqPtňovavýbXuԂ0v1štúdiu870univerz`chýGA8vznqe ta»xlebo!nov\Nk;뙈ieyzkyJčQk ďalXez!é T012">Čnevyhnuxob8o0b@a;íich ľu(aeymi (kžosW(輽samkvid`iu)?ǡ/3/4Iil겙5">normodhaҳ Fo&6j`cheJodrupematihx?9v`caaђpruin()(ktoxX:߹. Hom, w87">aksobsla_pozdvihhsmmIi-3,ih鳨pohd颐Tu¤ٕp hojblockquyv8 T9Študujadi8dynapypuothshildovtЛ phbeٌ Ҿʿvrle.aují0ѱ@zv¸st !}`ibVXejokehb 8dno:Ԅ@i ušl mx…xoxbodXnePdňaIrritb@ytrvalbĊh{ri(pyaiblárno-(okpsacivȺ( I P"0rozoruBC3DHTE:NeiúXJmurat8 (yontex ,xkmeňov8i -i)MF">(rp0lnpӎ,P;cudz8t.j.7cG">ojť án H jboljeآ`dstac9odpčaaskrzeqeH">pehnal všetk٠ irukaHzemppd`ihjol(oslnecYHroveku Palínysľúben0qýmmnľӁ) yvXeb jedinéhoukopisuistóriehorôb,ájdeCv ruchtarovekejsychiatricyliečebne,le úryvokoúčasnej,asovydávanihy,ropagošetkýkostoloaj Yťou „inteligencie“kPavda,aqbyڇa).»euteronómium, 23:1980. «A budeŃhanťadnohýmiArodmi onteb聏eú 15:6 (podoP 28:12)`HTK@LaPotomy@iaudzincov(t.j. ďalšhpokolen`nežidov,tpredkJvošlio úmyselnesplatiteľndlhovlemenupžerní8 naviery)M">2:tvoje) (tak@0, votyrabsín -Е 8p!zisPoožn idi0za0IzraelaHTNW6O">Pil(Szľov)9mia z RothshilhH؛8arH mplitjeadresu:AStezB)'$P">;w{GCQ">loch e9PičilpriazsijIk ilvý. TzbnyoxatvQ0 , noc! šabohatsh\(aМrdz0.̇yHá4لch.,hynúҕK Akpoz@maetojcípašpecPrМ`čHk(forHYjBoznaZraso-pziaܛ`*ឨtreb(iodpxď(otázkT">Sφ0obqs rozxrviväč Xľ@Ҕ@ЊLx[? ȵYobjtvrȉôvod0 BiyZjavHýsl!mrakreȥ𸐓0ápaiviďA!žМHPn8ttyrisvchlass="footnPRef" )fnref36"@="kindle:pos:fid:000I:offIE7"U">36,JiedlelykrPsamȢصrg0⢠iosférno-eogzඊ0kdôʠu8puqtechX؀RܬJokuqza9hnut2ôč8ok(šýmPder8(needze[le?'U0">N ob8frazselirnsológiujsych]8ck u.N.Jvleva???8???<14E?U1879zaumyQiH@nokčuнizdnyYlovaPi`jemRatr1keavo-/2pȦ: «P ҧлIíthčasťouHj`»/U2 mBo)svҁravdol3">Každo`"uveph?– zmus (marx{*HU)inzhߕH4">plଚa (dumu򻁳scnaejبجzdmi`kQciz X Xa аzrovnal:ensykla(ߝH5">mafiózѸ8h) úc״, omѢpj ž=apas hxóH6">KomsomolHjd*828.anua 1998Irubrik Bes8«KS»beseds (*mergejKurginomextaȮ9doydar8u (pohduotogrXu ia)ǛЃ&a:ȳxraظuqori+mo`ȑjtrch(zajeyx 0a(ýu(vy0reȁgePkuxh`áečo$ortrép厚zachytpe@intelektu.akoľko množstvaotografií,obenýchnesreportérmi큨noybraťúajvhopjšiu,akoublikáctoojeédnaúd žalobuaneváženieti dôstojnosti,oci vylúč,0eráveiefP(Xj pade M.S.Gorbačovom38)dnoverned`jstatudPstí.

  V rozhXre.Kurginjan䇰aadýznamôkazov:kblockqu9"7aA">«—ergejervandovič,szývbjedmauxovlnehoex0–QRKČP (puč). celkxeomnšpi؂ymecialimču…/CRDCO spsaozvedel 19uguhYkabinexLobova,뒸h@al 8roduk.noltedyekretáYRabezpečuska.riníX iiecamhsmut#ľadiacmňp:Ver(i uil“dDkbxPjv už Ʉ P ''ErF">GČcXcr?ϏϏϗHI Vie䇓opP ľudeYinechcem:0žia8hrejnȫȨX»הOHUJ">Uzxbais(švovojوi úlohu psitz-stu92KK9_an) HonhyierambízchápaniaǪL">ChyDaɠ91)inB.N.JelciehonúknuXunkznZSSRzXPmyienkضháhlav٦byy: «uspelh(yAϟ*»)WnítMNhzhkAováno.rčitXH9exၐizuenh`rok mtrpký ɧPjXľi:zͿӝrleHvyhrQhruYKrjm.ru!QiЇ˺dolxkl@(@ôcka1lekušenuňeľkéʟčlkbsolútimperiálny.dtejackpkohorty, #cɈďalezȱYcesreXjsorm8pkvذm8acmpériuЉnkev@H@pravhsysp todtrhol򃰴xneodpilUOP6QMyslísȷublikyWWWf40WWWV337WUR">40R׷S">!úHsiHmnad0u xé`IrawTU{ZP3uaria!A.ozsič(ajvtky81npamäa0utatopt٩ x蜐fr- hkx,ӧ(tavp2a@PorezzV">V 0ntervia doȰy.V.S(Axhhó''V0'1# sЪ39zauj H^XmPsokoӜm ČíňanaJum gehlitiká–ypozázdzaҠ @ضýochmúrZu( k {0.oxlhneďÁno, 蹩svne.ɧA.e!ubezpikontinuituoc`u násPblx(rie)ý.YЯg2">TeSiao-pchingapYtupc_,3">Maoeu7g>.eľký ŤiaCe-minatalástupcom2hoGE5">TeSiao-pchingaf.eviemekoudúolať ďalšieho,en :, žeAem 3m».otdvíhaalecor@ jšt(edávnoaln0pohľadprníaiariv8(poztkeď ľuď xhleasači),natoP: «Boakáꅘôpdnebies41

  „Elitár“.Kurginjanh8prišetchvoji@zmienkatémuӑ8inechápJ.V.ӒYusilovxvyhnúЃezácií1mocibh#r0hlavne bi88kračnieielaoľvizvlednostio(í{ituxraXckejy,Avajúcȑohrodu.vyplývaH8shؓČíňaH0ktorhovoril љl;wwwwww VEĽKÝM (zraznyxm c te)»,deqČĽRH šdeňdporudavo-$nQhhkterpolensvzťap, ajdxAúvahe`jditjn[aV8">Čtýkaontinu`((aazť)vyk byruktúrȣezna;$dom@֩n ádza0dyimedziurt88cepcXa?gdreálaolaíkk< lebo.hrušboۂᛙwmu,qlnZ_ x vrHdo-hľsekSrozߠ))zapeyáXegick !eXob2 ش, A">«neodi[do ul9,@plyBaX cr»"___X2___^4AU_VBX2Y_]C">N@8L«wp,YsumYnoh8itológaڲadu V jQužs:y obavy 8«obnoذi»jad誀Qtha{vodca-žrecSSR$Ȧ`ôsobXleítomɳ0súčas3a)slil! Pnes cel`opy[ 謸ormôIykry(zťj{؋#`emtP`50acH0khvekquQ8byéXa®75D">Chýbamhito2 yo(qdefi)g`Izeelџ ho0C߭ najpln20obhalegóriáPfilIHȣS.Ejzenxaráž8؄vHň@tnikRovnA߉߆ť,ňYc sebjXЛ(nakhzmy۵p RhorH8ko`khad ȿHku; žst፭xRHtliv„^Sbau(eodl VmlmdAvzťahz m빢sam?Q-dôzbytXǻuE">PriárnomDavmpJ!Pambi8(psychætagPívno-paiʞ9xividuh!bojaopxRMkamptiskreditapHmihx(@:п idQBeA2idg(lovGromov,͛šQAh,u0LďϜB_byť{zbnenánožstvomkcieschopných činkľudí,toréaezúčastňujúerejnejolitiky –8ma„eárniorenosi“ကpoňatia:aždý i radovhceaťodcu,keďžesilnéhotaklsmeloápasí domnelýmiábkovbiaiideologickskupín.oejtobesiedke «KS»prechádza prognózam:

  —ergJervanpič,xuzjmposom. Čo,xdľaášzor(buden!v tom(rokunieílišzdiale遰úc?[/gχχIψJJAkhsn:dpoveddetaily,u@byPsáma@pkuchyni43.em najmenš@ujemm''' 4'''&5CS'VL 4#Vix, I 1998šetcfrancúzskyȕ% (FotqintenzívXzaoberalo5HHVM5),Rxkatrof.ʄieži(0.i0dlu@pad.ariadeniabsolútopotrebo iФMhci isk,vzabezpeإštrukturálnuodeciu.77706777PD7VN061xistrozpočt0koľ`@ynžP1ІobnovukladfoQ@ˬRu!xp mysezu.ӱ8HohXcifr;od 500o 78miliPdrov. dnesoou?iznini? Št?az@m?.ō8eayriäP) začaajIije.͹noHotyXzýbab`8abyx`lirdcomraš)ukazQcqTVôzhdv<O">zubat`gsúvy///(7///.638/VP(7)o meaxѝ0mђzwv.Q">GrafitHyčnehum.GoomoooEDLoVRh8:Vod oxjednom:їujavkoni00dnuc`Pnarep8spol(ťoS*T"><úUM(iu*stavteg9瑿R0V9ᆿ'I001MoXAJtak„dvojhrP“ef5071I02">50elita:liJlnej 8pin ]v zemitejj.м+socPha,0dsils exper-ɧAdominantouX presfa ďal8 zsubu,Ya8enx-adruhý@bal1saHEialeDvtkzattMedziQmivPkغvhp*enzusomblé,ýkaci𼐰 iidey///w03/4">Hlúť,9môj p+8, pô= tvo`pravpj`eľP⽘nejebGȞy`hch ávanatoľȽvykvopse;boja n tigciu»I05">ZášHhačívaxsH8j @dej0u «?y»1Ǣ9ߒߍ1aK_06">I@torX榊" azalojHeckaristokraciXfunguan (vyŋspomenutej)iblickejoktrínylobálnehoinančnéhotrokárstva,een úžerníckaagáž-podenka51,ezlánovudúcna.nesaabaliť ľadiexnič –oij(princíp,ďaktorémuqúzemíusppráve`lídrom rezáciintinodnýcheo-ekonom genodyYlikvid+h štáPst0hsúlade vyšši`poouX„Deronómia -zaixa“y8kyšéfovH.

  To všetkoužaamravelo.Kurginja`iPezoku 1990.kiqgnkPepamä,akpsiؔxtiháckým ckizmom; #gpm}predajp človek-at,intelektupersv9}u.Δouto,izsH,leboڒluhovač8pmudstatu ciИeí:)duchuGA9">iae8rozk0vislyї(cepcivyjadrPX BípPodomurs…Ϛph2naiapRah`peUSAHlz`m a utoAsolid dstranCujpvotikeEe%,ôzniknxosHeaeHXyamb 3rvy@ ajy(8)apbalnavae,dmietaY8no-lXensHTe A">Vicosi(72ihsazn "jisiiHHmodif+prarߌׇԹy.ej, 0soгh߰ mnohw!kultúr)hAesechokdЙ Gxrߓeji?i8cIdobytkazvoplnoKxovnړstu (liehSnaeHuiȰddborbuvp1reb8)D">PHxnť,koľ veyxiotvzdeP9t`⁠avo-豸sy(hlxva aungb)Hlučumožf rekvalRkruHtngI!R+Pýr (CJwE">@o azývpatrmidúfosoǀ߀jeI#ážumuTli 0@malamysZúlpߏ򺘻 F`XukazIsčinne0b (m`deb`i0ikopípa شirਙzHer úQuإxal ڽΒ]íRNehyn(gGeza@imojazety)*G -cé № 1,.1998H a@vč8IM.V.Raca524 «NG-»bx. ČTxzačye@ulou:blxquK"gaL">«EP"diRv֢lijretjvoz褈lѩ ນ{»a)hzrôznymru«erov».ΨsyPužnapzadal3xjysasXp{! 8@ Qs yILyR iوcȝsveHtmilbh0aktyµen𪠛Ӊ@ozd:lXJ"yoncepgrRaQ8sc(menЅenXdlhhrad).ڞ9gxno (íma0zPડhĺbku ťažkostiehoealizácieomrit9odcenil».

  Ďalejasleduje «časťpvá:onceptuálna», ktorsaovorí, žeotný mer PaleCovam,áikčoho:3/N"O">«rozvratIhla(ch,javnedtokxojektívnmyzobrazYvšetkmc(oesiacaNG-Sh Čímújaujx??0PQ">No뎰dopádn@iRHneporovnateľejša dôležitbyolker.ielenimofolžurnxky (veďobchydieto1|Rusku, dá(ani`kdovete)3tiOášform ca`občianskpčenstva1;štátlat!xprávnym ((ak?)rPého؅rɆ@k hcevidhivi???9R">AkozriInadAuohtexč1ňideulSliWT">I0U">O8ߘocio irtz;ciadnoPou1u nimilodeKshxov( u8 (zch;typyZ (piatmychvHta„4-َ“ -éd@V jednoӔvHláarkaҨ1íЭ3Z4QšuikroP,Xh stnk5,`publikúlteЯʉp`(ov@&,gramatďezain esQžAťXȨ0spôsobX(@xl04kvuecí)téma0uzatrPvys غhblP.ڂk,@HnukPȑJiť:QplHavdozumľud(ak ivymrelii`zmponauie.»hiфignohtszťahpdyѮkienkh `otreb<(ong5">buldsk53:x3vzdnaIylcest0úšᩘo@qHaovietopoȬ`yjɧzvya03!(r . oppad 1iSl1Xids`jyn2zd8ibami'''q7">TenHokPvnmí`Xredza즰(F`emXQ zv 78ccykformet!uzjazyXkexpoukazPlioisذ vylɽ,e(|yYskuvyšYekaždeavzájȨخHľHdobrqpĺňyb:dojeo:s҆Xxovebolek9xB">PopovrchC"> jP kInq9@ ligen1Aa QPclz @iإŒz:0 (OXD">hoȭPlepi`nah@crminológiu)organicibxww= *ľagE">žeschF">Ai -koror (prorok-opravár:rognosticko-analyYá«jektívnayseľ» —oronie >us realitou plynustého časukorekciaAejIle»,kovoriťerminológičlánku.Raca).

  Priôdnomboznámensayjasňuje, žeomuPYje. skutočkazutaekýsychqrockizmus υHI">imitvojuddap)u zova@údXu0vchémeediktor-H.ezhľaiarkov(Vlad8iaAdaNGpuleboq,_ieorgháciu`nceptuálocipolMxleba qtej Xnd ci(pvo@nȁXre9ycesudnH77`(RuwuJ">Tás[8K">nepriamoˌjav1XaPr!hokúšXahmatipas/gBu@byjjazyl\@čvšetceléX`8zôznílli:ύvenskfe é (yššuvedY›hyínu)QmiestživoXrodnýtievstvaɇXom;sHvyhýHnersúvzťažעPM">e!ȅЦ(jYtrany¤N">ovdruh75O">ZnXúsil𓛚krét[Reble`ik7P7i nadGougajvýraz莚_nacavci:blquyQ"OIR">«VɋoPmoXé,avda,enadPnokldisiiemĀpاplura(,pezlhYhi`mztole`ť,ultúrua9u.΅v8neznabž(Y.7 SávP8mec(zs tjom)0(Hkstojoچv((uozobл(@tajpularL)-S». Čitat۷byia9)i}T">蹰ňfesion[.kademtulyHy –@indulgentia54, o pod|v).Ďappr,suvI2e(/Vo$ecAssebeb!ysokokv𑰦e#“.dYTzr)選@cPápopro)+pohľadت0!urcoȕѭahdc((symuIa)ivЄȊ@hniP8베luі8xƷϿ20!jXie1BivojHu9 @vn l:YhodoloA9{Ktichomr@ adosobi aiۋόItomtexykA׵ymedzi (dkam 2">bezalXnatívnahlXudržїalebko-auйPٿ83u jr7[pop8nebuH1meQud!yX(qej)itQFmi:lepšríp0aby( !ú:mi)PalpashAgߤrijHje (p8-ov);hor_@oh`Ѕdalakr0,ũvrhBwa spôطp@(ptnydetail>eb0yx4ǟ,4">ؼcyprPn ¶g5imneus9{轠``ilxtkylás*hzaml|a vyniesoločiejonkrétnyerdikt, čímyplodilovúlternatívu tejto cepciíeboodporjednu predchádzajúcichgv (systematickyamlčovanýHurečnehmi „Racami“iebehuistdosťlhéhobdobia).

  Akov`o8odstate potláčaze,ak)j0charakeayjavujeeibl؀Pdoktrínalobálne finan(ras`ytrorstva osXe úžXíc,lamPultivievzdelano idizmu émom (akoh) báډwu7">M. už ` sluha@a`psych- ck,ey'sakcii, keď0disponulnouoc0n (realiznihodmienkaRuskanešd).ԃ痐@enev`(xho)zkcestmtuj(in֋pks 'rahxu :k(spätPpproblփGBPblǂskutYžQhjnarovšarl0Kxdoppn kav_Tť;ȞyatkP sjky,qsúws8bivšet0voxzervy( hlavnevyšppintelekЎЙpmiʎߎߚYobojim(kXH`ospelhromaj rážkeǥ8">PvliXmmm-vydamPt 1ph «pave1zaväz… *؁H,1abíja».ɮ+slmqp gwusbypoѰydmpp8fh «NG-S»kv0fAеyvXei ľudzosyAKOOVYKLIOBIŤ(zɣXäk:Chruű*:gpciBrež)*fGorbAʲPuPl r1arqv-pukv`vidomxhB aojaboľmedz1Stna)߹Ahar((Vp`ii@n鐠K٬່Iharsad G(schopibaߎَ17()zdravHoz8aʱ(iteľ8`zam8э۝kX(zo$uGcУQ0repohdmimogmzofiȥk;`_]B">ŽҾ@m@ЯH8ýpcexȼ ,d nGdob ia.Ωn 뤈lvec'! Ȓje.z@ب9؇#jadrɩ méd8ďmXúiڴJatrh8*stlذzHô(uôzich.ytvárúdpčxbopaɟ)0dlXona!eY+ vrdošijXza9íta({on(1čleňQcб`olٷqs).k㒂ira ءra alencoše0 mlau.Baranx9Cavdaj
  wI2G">Nلť8`tْbí :9ždP dpȱchHy).↩AKn!Ќ0ausFh.2pozn.Akl00TM/2K3΀PLϵ!M">Cen1ȲYlídKSRFkɭiuXvhasvoju׋׋׋01KI_2N׋ד4POQP">OdkedyFcúzslYou kȫpaxjed otovápadnejivilicie? jeoapísané duchu „Volajakohceš,enesiahaj!“neďoripomienkovko«O ochraneuskéhoazyka ovnosti»,torýovojlogike povinnjň@ťultúruečidneuží8ialoveXceichlastIzmysel.↩

 • Otázka:u9nútil?Palazodedp041C2T6P6UV">Nádeje,ráttýchܒPyilezidenthľI)lzaičinvestíci8 9akbsplniteľ minamiželupv,ža9X<rikoasi@omeat (1ôsledku yery)lhyҗa,(zvyš`sveta"zo8r. gI31` spsLe𙀏zo0saxdppvšetci17.uguste 19989bЌnohz0hlyprudkdhrzPub doru,pob)nepopunypopatr1miEhje(sV.S.ČernxrdinjanuiʤiDavose (odvec 01.05.9)ϝϝϝ4RS32ϝϝ7΀P3ϒI4">Ak emisiijdkrízlintenz`n(omt0peňazabezp@x8enyHvarؔȫP@lnyxndplyvo3oQ 蘠ek -ƒ2a0514358P6i7">V tomH 2v@znaozhovaecȵHRovor krajinou(Radio-1)(ysiel(amس!ȳmodepP.Vošča, xozvel0cpolitic#spektramvajexistuPcobmHš*;z3j즸v!pravduGGGG0788GGF9FPN9GAZobdobȯƿXveb1r.6da pdidX9gavvyjadpi1o*ex!reditno-finan syx090ž\`o:.VڏAV.Bcaسob)z蛸imump0bh (9 10.8`oč8jPechápB!ypcmux vwwww07CAw3Bwwv10~YCD">KniVodaŕtva*KoncepYsskP$*`Kky… uyľovstvuoh@8;.ieaj qdPSSRe(KSB)hzk) yrne t`nkach: (r)* http://www.vspb.ru/W3E">鳩, subscribecaHog/e.s.bkz"(s="uri3F">GGGGCц//.dotubGԅ//mera.com:HƁ (sko-sH9:NJleva-h.webn.cz/Pce-vp-sssrX3IanohzďalšíАJppi0ámcinformykhtlXeoooo07SQo3JooW1WXKLxiď.ššiemenu( ''OOL5ORI3MOO2XN_qOXzhľad8`obmed@zdr)pl0ZemudržľȻbigXrovnová@o(vaPľudP)pxoa nx@áv dôsledštýlumpizmusgllahžhHpyramíumelo0vyšujepotrebuonzum, zÀmemeléhoastuomiky,ehľadiacaatálnosť sahovoiosféryeme,lej života „rozvojových“ločenstiev.Hpl.rekl.↩

 • Natulneodár-ôsobLJa2ktoromaodukty @robncesuimxnevybajúvômearhubiznisu(nesvjetoova)použЁ'ria!kanyieb vnúhank`jednotkyG 7FP3V5X40y1">Tuhod niť:ninecha80Hotueztrolnezmyseln,eyeiičichQškach_'''"6'0015'I43'''%I44'5">Hisickyѓecak,edielostaHjeskutntZmka pračte9jaoľševizmu.րX `atYlendvrhy01QR467X7 8">Ab@Xbohxsní,.D.Broein (Tkij)inil.I.Uljan (Lenina) tohoci-iXci roku 1912Qspináz dtexu Zpulyín, vy iqϴ2BJ498XAYBak }vždyxR)ako*d8uk8AdpadetkritišlЕ oXX4ibpchápPеpvrrov.ٙvabsolnavduwwWw02NQw4Cwww9wXnDwE">PsHý&a*term`[udxejknihezrejȁcel؟Qexwww04B1w4Fwwv20vY6GwHkk(apxuiligencie, ú񽰦anacho disiuckouoc0šte RQabeťNKVD1920-taoch;ytie skúsePmnohtíeXjZSSRemItizáXodl1謊ov05EV4IomI4JK0!om࿈t ů (zvt(Hdepgivede@8komun)Rjtožmarx1KȂou) íHyLs7-1953. I4L">Nri@hľdruh0anyPlas`݆?nevy`ujezpoznepvykorqriozadiذpdôsled 2: zobraah2ogzvžР弸sapyozťahu,Mam"liZform9\d0alebol-іvislod ľieAkol)í. 8eďeX9gu(҆žstvoahyPklaxo(smrXPyšší (ivhoi!ptempT) aubojovv)ЉmerzpafukmhťQsh#osobׅnegaׅׅׅҹHhitlemomؼзyțblinpukrytxlHi,: boícXaprogramovaní, ktoréúelkomdlišnodých, 5amilásali.↩

 • Totáln luchota obsahuritikymeraej HichdresupoločneddanosťourincípPotlačYia (systémutaj)eklaráciíyenrockist,zá`deconie)eunguj((zjednot0olektívnpodvedomí)06DQ4P3XQRakkooplývsobitostilitekonómiearxizmudolaAmenuPššie,^s!)z@iatkuz8,oci.D.Bronstein (Tj)Poeholenil8eďžs0ckučeoaky}zavŕš08PG4S4XFTU">KSBR –oncepcDensk bezpeRuska.lavnxúloha !u (poyone{KO)je`korendavo-„ear)“tdSáčJľudsrozvojaarazhUmi8, 0mऱopɏ0vZС I4V">V skutHžiadnleA*nľnPSSRzaة(aԑ:globyh Pibahi;__\7_0011R_50___5_X1_)2Xen@afos`d(darа ym/0gXyýznamjizke>uj(ór{si lilHseudonyBľPäzْrdozorc(hPԟ8hodpykást.ӅyyšpoЗ@ķV.O.Kljv$t)myslžP:kyňons20.80jsep,sáxredXHʜOu/}3*gymzia0`lovia:xv<03ľovd;MPdsp @ tudYv蛰za@(l"B. Šcxutst(P`ôvodmohnaob(bzosزenruhp@wX͝všX8sPeb mož@tnú!m ʘyˇporuneZvzťaXA@hP pshgzfenoménG01L_I546X5i6">ZáklpSػ:@konkXt«s»?ǻ36D577Xv89">Ax uzdО9ňh߷ividuPraso-ercamafiózBv˺rȎIdroHmarxԲniкAíslzҪúplP(0elnxlovYobratPdo-bus“`8"HitlxjeniЁMqKampfrete7sذecifbmav0duchabc iԁšírdoktnyl(@bibBoHrҰpoyIe. GɮNڦJom,?t܅[- yz.ҋb(Iڀúc38tvrd8samociZčlXJy РСД0 (б)ɽevyjaص((8kxte[Aujmyacujväčšiobyvhľmn0ؕi# ,Yyči:m2oX+.kmpBezhľaduto82y!igpchyb]B@j l/*sito väčšinavedomujevo1trategickéáujmy imerná živote, podstataoľševizmuespočívaYQselnejrevahe@ržencovednýchyšlienokad7ncami/,nerozummavom,leyslovenP tomto:

  V úprimsnvyjadriťuviesXdo alhodob__acujúcpfy,ožadԅ byikneparazitovalpAáciD.ɇi h,!každepocsa0όeáj@aktodpore „procesuQcHu“distoryformhného-elitarAk mnohohrodľudskosti -udéZeme.dI">ߗJ">MensvA sxpak(ret@ebje􏌙u *HX uyzt, čoú`čení)omHnomqusMarxzXie`ensych) ckaj/s.ri(mv8ymom.↩iNehaت klX: psovydjniN.N.J0vl(aCIAIZSSRQ(Moskva,. 1985)ڵ! etycty DiryezpečQÚuSA 20/1y18ugu(84h0alší8doku1NSS (СНБ)9ېѴop`pncípy?likvidSXetskmocs0٬bezhİ몠 pčheniaARuska9žstv9eom2i nsxria)ZápP.ֽt(maloPѸؚ(8dXsH,BouxltúruꮗQčasXe0j (pqPu@y)@zoao0ovPmédifúk8é`ihtp< A.D.SachaZiddemok2d0WexڲfackO ؾؘAvt+nhneieť.o@y1ѮhelzBMslPfunkA(keďnajpreľvyslancKanxPiPPbyroVSSZ)pHnpoob/vSN藨dk0ĢPa;8ЌСvpka086R5RW1WX6ST">Kťa nezabiješ,udhixdotҴivotartolerpi|k iP0áz pľudhodnotyeodpIqzlilí-  ڭPžkhl0ɘP cQčskrebbȼHpdiscipnyPdrPa@//+8/VV/5U///2/XV/P60">St aj lo8 prgan%"k(t hlڹi ziثnonivrdošijpčí sixntiboľv?:.ڡaHchedysi j8kajúcnqck8vzielN.S.Chruš@v.rednpokn`dôvodhorx(IPmQAkrlie:QiԲ п,eboaa龒ny(g (hocreZyte) 1pravY)03VT613X>23">Pukvetr‹pIý›8pl-aovekqD@ršaJočnosti žiadneHtočnélody. –ozn.rekl.↩

 • MajúaaysdiHmyáro j školydministrácie (ЭНА),nštitútulitickýchied niektorďalšíyš\iov06PJ675XF89">DlhrečestvaiȎAjeasnýmPavdivislovom,EZIŠTNEiešiťožJroblé 8votaskôr,koieto@ines8Idu ľuďo oЋmrrediu.kochýba,ttí, čo{zývicam Pibaarlatánmi@lebonacharparazituciЇení?ϖ90016S6Aϖϖ6πX~BϘC">Z väčjan0er@0HRuskuregionálcivilizQi hranici VéhonohQPátu: naPeónskejny.O7"26GH">ɐalXázovHkrymx“,ocioȥbiehaajPobalBieXr Kamtke'覗6I J">prvsv IjX.ora="I6KL">druh/olЭ''_'NI'6M'7XN)O:jeHknihy: «Boľ`vizmus niknú zodpoved;zargؖRuas@cesP(cŽidovyantifaȁboru,ozmojov-apatriv`lervrahPp coveedziezbudJ@zkynv*edsudkov»0 Pochope. 184j gI6P">NohľbiblŸ(pQcrut2snahe eob0lápneA.N.JvlepnQ`!osvnyesťanibyaen (xiákladyYspHhopísmaٰpa2zelneí?O78P6Q8X6RS">S to浐grafiouurginjamôžeper92@á8aorbaReHs obn8trxbezatetetuchytypec ixT">A hyb8kupiofY@s@evosôbadoỘtnablhaaotvl ú8rmIezdoh0ʽifesaea{pldôPj[h(bjasňujúc,irok@oznauky)h ئ9Yr耘vyichiSergej@p`m. ZSSR xQtjm pxe`شsopise, z mЛitA OD?6U9׀XV70">P*sitz-ebrokopýtE.Fun@ jZla i(,+šíkraja. (aIljfPe vp!8odayč8ekj`ٔpӁakôroelasytȓжa0ojPttu.Ϳ(8obHre0sip)*2047140΀Y2ώ3">@uZukylActy´(x ccjčne)쨐páglobٶyps1kM5">Refduňa 17.0rcP991,åqvyumelHať)oh,LO)ľ(Htaveakbo možvjomvyluč2r cvýsled🰂r@xekali`>byvľ„@c @eSt štátu.oypickée, že.Kurginjaneodkazujeaýsledkyohotoeferenda, jeho úvahe „eli@ch“j(dnotliXchredstaviteľoch.↩

 • ) - WWPtionary_天下_7A">q,)podnebesie9–adávny čínsermX,ujúcielývet @xbom,torprináležalmpériuI`erorovi (I~edysitelesňoesá zemiQchmDaazý؁a)ozn.klOOOO04R4O7BOOO2OXCOqD">SlovPierreourtade-8vzatxEdgaro(-plonXakopigramkniOarakeSSR.otajrkomplexn@mI(MoskvVeda)poločnosťp,.1995;rancúzskeydavaYstv Fayard 1983)6DF7E3XF9G0oufzouWPhznalon mol ým@uva08tejkuchyni.byiopovťetaily,rI">i0߂ۛovlastlo,i1Ђ2ž:ahlásiavmôPte. (yKk0M!0rusk`oužíva@zmy:yčlenomrč@tuvďaka@musschophápaproblematikuan8skupiny.sen@nkviend:tad@pe…q*??KliЪPý: @Qi??A6?7M???5?XN?aO">ViďGlobsociológ@rôznyuhPhľaduA1bInQktu9y stoj № 1L6Ǿnj1GM7PǾǾLjʼn?I7Qǿ9Ršet 9sú obeczme☁lhti^(gcxodh0skryqtendencIlynutudalí,@o!(aoQžia9amajsthjózѸWWgW1Q8W7SWWW7WXTWyU">Nnepodopidielaphzubenlsúsmevktor8yimýrazHýšilrtrétanm1KomsomoI@dadoplnilrBesied«KS»oϷ 2DI7VI80y1">S0oHčkurz`sixmladjpuhť.n pbree}bez dk@o QanešťíhaxriinakQ xrost!yaraboswaramoqD SpKsavic????2KF?82???9?Xv3?4ayunajhlav rakterizujúceWPceljelyϴϴϴ02UU85ϴϴ50΀Y6ϔy7">JGorb anov@0neXl. (\pouYmh. H)zýiH`353881X9YA">skPo8kY z2Jepice-ruhmyzu0iieľmi`t୘votHby`jokoptrodnízn.k004HD8B2XC1D">Markladimir8čac –rofesor,ástupcaiaditeľanštitútutrategickýchodnotení.iektoréehoáceoliamiomentovanv analytUmriáloch:«Renyxa» anebnásn tikyuska“ၱSinajs «pXod».↩

  <fn53"alue="YF">

  VytrPosť/Neodbytniako buldoga,it`Hriúbojiacvakne čusteopera niepn8i0fyzyvoľniťPž(maeukxd@…ozn.eklC0027S8H4XIJ">Lat. ulgiomir,dp96K 2. Globsc(rePredstavli@sychytrockizmuonk`t`biblZápadnejivilicii,júvoplánybudúcpt8ielen8zťahu alejcelémuvyškvX. viss tHto,qyxYdemok؇Ronsti, zahraničíhpšxvčasmyslienad osudom,ak·ȗ(rsn, imtm.ٍ/4">Asme8vrai0v, <ong5">marxsбxčiatйukoP d0Ϗmu.ʽciomnd Pa(a؃QoviX19.󵠊В(zhuzbiosféZeme)ȴ"zriadvýrazmenštrmie(trehmatAX hdokovpvnabhu žhȎHty@stjH阰rámcixgiónovpty?:Ħysppx@jín(achQ(býolií)g7">NoyWQ\Pnazv(Asoci$"komun.Լo`sale`ᕀjcijHv( " 8kl nrôzdruhs@etaWSRef""fnϿϿ11Ͽ_281-Avš0ZX¡yPr!b((B">zac(ávai H0ph)HrQ!oznyC">e`ʧȉstupcmohHsamk!iXmaphHutia,eؖeI"nešP9#Ea emožqzískxp`omp0c-ov߼}DxpledXohm@useHzhapobvyk YuPmaf–'E Xad@EosȤ0;A8vnúP/k`mpgF">utejxԾ0aHpi(eZ@ktav Xo-ldoktr@ylobrІfično-úžer8|G">V(!aػKovioov@Xszdô"u X[https://cs.wikipedia.org/q/Brest0ev _mír8H">7I">yChlmiac91volu0situqZEurópe,Xlenonisiahly0:mxpvybαjepa j ine"̿P؎e@nR G9eiý0kýol ZSSRAobdobíhruščova Brežneva,toréhopisynelsia:

  Všetci ľudiaú formáln` právXrovní,oskutočnostiie3(diny „svojouosťXtrochurevyšujú“ých 8atnY. kyechaoibliZakškôlok,čais olá8podľahebʄ novakosamoeb0dádzaomu, žeedziyznamenamieidoviacPiizvebyvateľstištudentstPeeäčšy#kandidáviedomerlovicdoZacq.oЃejuí liticiэДôvodkoľvepovyber0 číslôstoju/WMýpQchpkďalI KéHxn``ȠpsychiaakizmyikuhavšakdXm؄„///+J.V.Stnom (s9im)zabezpeťz islQC`zahpi(di)Xjinusu «vpmo№ 2»R QledúspHÆuHborpasH:smȘIrvpvpilYesmí`mxdnejlQj@ @ie(8N">PidruhPPokys j jedYABmHrx@ɭ2vykmij.Ԩl !戮kPd(¡)3yܰ߰ثmiení(hijiiAh7ko-ia:ubj1ojv`Ŏhe8x캘rozlo(h.ɭv,) v̼aspšpecipv;nekpisanessobil DPo1917HPlWP01!hépnPstup菹iAXne tooh {nenikab2ȿy.̈́Ĝĥ …(zbud#@uj)nxokآѲXѼpto,Xb /trebi rHy־όyH۾`chyb(/iȽ0R">bojavr8le@9raxh(gS">yterIzخvraؠDHiietteóriXjuHey)Z)Iik@om:lprXekop":na qKhb(m9cítil ЦlgT">A m !,OpcelХǾU">rôzn!o%mvô(vl() „eápm“mbicivyc;dЭptopzorAnayBibliiQⳫop­Sk`h2rykckoآde vice60-t`snoh eštaamä!$cuy>w 1q@Wpaȳhto:_2">'p3">KonX`P `k.ֈhodkXjaumieеsetsk`edcMXnJudin,nc,argGef8'''ef3''''H8'94">3!id="3Q295">tohápu,ášfanasjeviež.echedanil zaoberajúavojourácohjaat: čestne@acujem,ostávamlat, ajorodinaámeBatok; ľudiôznyPnĀžipol roka @šetci 4,bras kobЈsiahliďacko-leniuYivdtrany…/p> TakbX!l(sovietskpavŕnhobčiaؒredoK https://cs.wikipe@.org/q/Nová_)omЀ`a_99">NEPeq,[erió8pochyvtnýZ8z.Ԩz,štedta)vívantž(G(A">z(a0-demokraejpkapiejR)dúci, zrie@`toa i˜xleHuvotaa.B">V di'!leva-net.webnode.cz/Xducts/j-` -ne-Bemy-samu-v-sssr/W9C">„E&˞ȓ1ZSSR“i!ʬߵdalixvWede: D">Ћknupojm erXgJpat mii(0osudhsmrle:oponetaR, krývreະglobSmocdgstxi!mi.ou0葌Ane8nuPvzdrg p___znXX,roceskut0rez&pLr2íja9etzor,?8a,hqprakПyhkgó@ch,Y získ8 u Xvis"
  OF">x úrovp–G">v0iwWHáȥؼXpsych݆xck, htjeزodifi cie϶I">Abyɼšl@^O?sqeikvidujϾ@EuHmpaňdne؅(un0 zvaľ01iny,edohrPAob8í8eď.V.Dɹ@`Ȼ 0.֟AbhBi@"yYQy (bez`balnaxV()ppulzoЎOIcs="foo@teRef" fn5"kindle:(:fid:0011:offH1A8?9J">5!ɏ8Zni(ícتPiež äčši5rajín)ňujún#oveela. ,vybyvo ľa@o(otup!alkoh@ abpm,xru8geikm(ají(uhPQ 30-himlčzačhporadí ďal!Cdۜ: bihatkov$s;GA/^K">Ptelaj ku šéfoǢǢòPmôžuOxipudveci:{ulL"NM">29N">DoE@oblémȠТٱ11uka׳Ҝ(`koriqčlȁhLʉtmchdsjesP߼dЦH*rDefinovanieionizmu,koednej odrôduržoáznehoacxalnas@etormocná židovskXiatláča (zotročuje) rodyveta jamotných\.odľahápa.V.StP(boľšev9s (voojomHjixom)aldohoto útlakulobodiťak;(ne>kol`׃R">Mdiaspórycele6.

 • TrockisA.N.J8vlev0 Ԑknihe „U">PochopePb“milb druhde,de1n`néЎ'mu biblickýmas wqA0pzhPdpšpecifhtruktúrhXjkuthnealožePdr@jPS),značza!ush. prv rozsud smrtirx#vynesenbpredesaťiami, -mlčío@adkn yZst8ejly􀙓eológ(hoc1s-s stžňstáؒdôsl蓈zme)ڔ1`pvitelp`tar2psych=u*2vt`(jنogpodohchXlenyodsúdiliOpvybuocic sepht9krajinAd(ncpy Rvekyan`X veľT3">nebydv priep@*9k蓱iahlyxperimentZSSR(l1(uý:"pd spčensko-eomám@ahu.kpozmaxotX2xHV TOM ČASE)b0@omerúspešne:äčšyobyvat@stMinc-,9Varga-y obecxPoȡ ]éfȺotlivcč@rekukl`ne8AvycúnnaltaXvnزiHoti8rok4">^>I@siopP?5">in2밉ivďakv`máverоa `Ѡw^mandp:om0zmyȥaz hlpouɞתpؽ uzurpȧ'"6">qeptuҪ`Xvždy1ia7">XOurobyqlXsvmhs@8vôl0aj hs lňlikviXcѶhstky)ppeXh1937`laq(׼8">Pmptikhrev 9">Xhdu éryphsydoH).ítotypQgyAoziҌ)zť0 ov!)vrXnc,)kklaXB 30-tٯ)dejpakultúXhu) erقGePe_Brd_ShawAC">G.B.,)po@ؗ00xdníwD">P H8sHkqsobjekjoosťhS"ٱasiXim70bujvejIHjx)Iot`. ?ebibl`tXn8l^szIh(orz1odmienkHš )Bodpui;Yshhozyše:ulgE"`F">2AG">rozskrH">n priamP0,2neܵceztnutvyt{rmؼ4apHtukiúlohedeZos8(8komunvhSVETONÁZOROVEJSNOVYživot ločti;definíciuionizmu,kooktrínyocnej židovskXburžoázie,tláčajúc8všetkyárody samotných,.

  Notvoreneoovedaťemôžleboakým rizna8myxdporiliielo.V.Stalinaavzdoryvojimlasmieľom. aarxistomXostavijeh1pdnulic kHikmiukiežkoo "`()@ieHen ýks: ?M">(pnezištiivýz7O">hnedogmaticȆk"`xtrvHre8xzpávan ovi mzlčJadresuWJP">čonohílupác0XopakurpapagájeMponecha úzkemuruhuôverpeci0vYč yciaIQ">hArzmý,뀠ihdavK„oR">elita“ʜwS">Teraz0žnYejsXk analýzqjarianty dniЉprezPdZtaarétrock.Q(IџHť,haápade|jPmimoitik`rov駢`bozaužívZSSR.ˁzs)otlre kchy—ď(nab*recaCy,aakB#ž?T">Podob?U">RjskojazetC (VhusٯH) 31.augu 1995opublik@ čok:B0">UtopIúr!…I ň Xinformu9 18.edzn8pge |8-QhalK(Monal).a 5rozp(dihydiskusohľadx9šok 8X(cheurópa:Kblqu؈1"2">«JaԴaoooef8ooon30GoB3">8jR@oYhlytmane0odkazyikťan b`ensjk8ǎHdotkoýrok3 sledk(8lo`PGnôtumsȤmocňutia.^b(zs8tíctHctoho+snaHosunúručkuí ̮IPdozad`HH rVcaEzXops(d, R6XzHegom.0/9k rádio)»t/7i4">0najšhnizixchxY)u8dnuHȵJ75"> o0;zvojYHS.Kara-Murz)0kioskpxtou thdržiamiopĸ iupXurxaštudenq.profesH5빘minul A1=е`vcimpel!v 20.p–0RaӮetskci6B7AkQk ladrevolucio:m,9gauneryв rob(zervvchlukx 푱(ajch)mn ľu󴹹hmi úmysl@p͚tgepecaasesaťpcenabíj(U(m]ȟ؃r`iX(do@aadaptnyspelka0s,X߻8">U ljةЮ@xvot+ (dajvyriumeHielene(ôAXpome yuAȹv Аs2B9">ObTIh dyžli(pt먦filXhZäčšiqyór9:eaef9G6BA">9 ,jkPan,yborvca,rganixtor,anažér;oem-tama niečommýlil,bčasorehna—dstane남dému;radilioe(závistlivíalošn`spolubojovpciideál odstráneniykorisťovačlovekNa vytvoruočnostideú ľudhslobod,ol literarno-kinematografickýrockijernýcelHsvoj život“.ɆZyڊydobré,tožeychYchybňllebhádoف1 ým?

  A približrakozjpropadnej [túrefilm8jXsky .I.Bucharin (߉D">akxika,anáցL@nom,Hiamoukazucahosuto(:)ďalšieHethojaľševizm@pravicov!iľpsych"mzmHunc1h020.oria._4E">No8ipebavedomiť,pfvbdied ؒ8zítGAF">hlnucu1eu) r atórium2Jjformuje`zťahZrhjavkosobatapôára8razybԅ1milen臨toho, 2rodohrؤAdejichߝ G">Okr)H">vȑXckrízapitalqodsakladatPovrxnmezmizla. ةystupa:jmäɤlog#X0eokonc8ak0entbumeѡnyТkrimiXityItštrukrgz ej(# ss znqXnteluixbH)huIRímskkДjtiežrhohxzorMnohqkfnythlasQdsudmupiys*yp bRchiur3z(X/,–ledkurcBsku:iv񹐌8obH(ykedySavpM )'UJ eЉiazvihk,GLOBÁLNY ((Dzp«ouÀA»)8 Iʵc –K">opiاr.֡pa íhjeoL">KeďtPXbAck08t`(zuubehdHPң`y䵸X8ؽvycholzovietjӈbModmienka(bahen zah``(äkeskôrYg)霈vinkhkډr y1@vmesta (imsrovpxHpfériouvy@stnúpvgene@њromyshCnápaichvtlSSR p(PreHieh4zodp0d ( mirySC10SAX/1 18.(gu 194pPВ귨pXj0aSobyvدZ@г)˯ UXxda <ongO">psya:a! ṯP">ūXtIeho-ҹx9Xgradňahozbuzxž9AocHО9tov$hȫo glob@ri 8vyrIarzlmpo@CGP]qn(dil nanutiup``Тio1FQ">Prm dodaQ?8RXôvodsXrojm0dljelányyjtzv.!arch ktA.N.JvleBudЃaleboenתtinevô úxlGS">Ak vexknihu.S.Pavl1OCBT1,Utla ša?ƿ!ľúčtrhq2VNBU2takHxpoptenčekQl bcs0,ýb eeiVýboromre štátnuIatistiku,inXerstv@Financií,eoposiaľriedkavým@pecialom-prakP v obla= makroekonomiky;kýchqvoveteálo.kremohoestajneovor že onprofesionimimooliy:.j.Xmujedno,8doudeológi`bežfungujúca a)8očensqadeniurevádza.

  Ničmenejriezá Xpurozmiňovaniarov,b1ávatelperojQajprvaraďI(íGorbač,pootrebnosť@lachckejaner GKČP1">Akoyplýva knihy.S.PavlRjekvxfi(, se`XRznatkylumožli (< V2">verefomčnéi hro-iteľєsystému) „skĺznuť“rHZkapit(patypzkoľvek8okИí3yšakȎvŕšiódyZSSRyRuskuhcPutvyriobčia arla0tnemokraciuviac-"blovb-e!bhebait2/j 9.N.JelcH,skladaný!K!vybrbabrá`.T.GajdȥA.B.Čubajsxkt9samoar8zn vHlhvohIu XjinyjHregnzdĺhúskazywu4">Tحales!saspektpٖjudLXpe.֘ckotodgHčí0kHm úmysXv!olothlavm0ȌHp_6P(Y0HePkolyaureaobeإpceV.Leontjev׬5`íhЫdi8xchicagoys(`pxPnaз"nivotaschopnteór)*,cIneȮetקnJm@ɹ5bil 80edziod8vҭýzeopisu9 xXnHatrgánЄӻG@vhjomypojBma `6hr9l7">)e&Pužk(@g漭onetariȕxy)e:ib0؁súšťa8nes(,ebn@zmerXjetatȉtȼRleb, 蝹ekviJukro$Gx( ebedvAcAmnoho=X𼩾Ay)Ҽ8">PriaЭuzyPv0čakX ro1998Ykríaa9"> ilyA8O)@.uddrž)tedP(myvata" nenyOB">stvňkVWiu)Ьtjue؎鼰$o-.o)e kipádeᆂ ďal@tape )ňglobR (X蠠jmarx Bvol謉aiHȞB zv«Ic9u»,kunšéfovHck I0usie؜echaQzťIHZaneutVQod׺C @"uvyr.˸syHldlhSA isíѽ)eJD">pAnH1930cfúknut(burJblBenchphe–(Ylo pympҘ`ohdИa.s0MMM138sahuEXuدqQdukcȫslbamiluvysp ȝjínAHorxpanzi"yramí7 ruktúrH( n.k1haví,Yachn`yj-tia hodnotu.

  V novinách „Pravda“ 30.úla 1996epublikovaný článokwtH">Americkélhyombarevetovúkonomiku. 9ejaznamuje, žficiálnyeder[SAzceňxa 4,6ilióo@rov.odľaýpoč ΀dradaňpoplatníx!,kzatajekryt;opisy,@cel0 ȃ17τo qe{(každéhoacuPcehča8vychádzaBv sume 145is.˂Yop`nxkomuatrí a߉, tomAnvoh,ociAjasné˂tglob!úrckxelitea burzovǀ,tojacad.čivi0toUu!maliymysHpdokladeSNAProgr، zvZO 15.úȗJagenhrouAReutersktorpíše{o 358Xdín - @m@ardmá íjemPhH#vyčíslhyvyšsúčetm45%1u0cieemeןIҎYimJy finančaȍHyepšia:71aď@det(starc`pripah1 30a06K">«Akovyjadrilámyá.kʛsoldsmithEurópanah`adiloritmnožstxýbuXs2evratu, poPne0tyi,M"> Ȗ(och $jahzoruIboľv Ȩ1roku ૸bujaviť `xraznou,xž~`»N">T:ciXzod(vecžadqhqr:dfirizastQȎo`xia (g`O襠9rce 1q)o@duľJeЧauXvph8Xuk;xavzťanak (8rkhiJqlišeinaj;enfor1oxzka8(PHiadôdsahuojpnHtinXvalosťjqͼ*vniPоkrtoho,.6iplicG.Spe{ǘ:špek#i.rupctAibqepokPdXsmliȇtrofyrP">mӗ讈fér`/+(bop,xdp˙mjyrrɜ)ohu)d4ixymvoX,leboZa(8>l)uí ľhp}otras(pazkrzdHa wQ">poz`@obecXinav i asvä PYvymieňal)stupzrYonphȣ(cami)R">Skúšobt8y)S">bombysveekonomikuP耨JjesЬ97Yaziat.akxAp?楲ٮ@určasYČOT">`spr,1,idáteóIpJmakrodsy,1vinutA antimarxHi Koncepsosbezpe, 2pyzpa HyeX(Hck"x7U">Pdyj",GV">hlav)upísq }D0)u a5dlڞVodYú)ddesie9ȈJۀԺl29Qp0vškopt`8 t؜jsthospxtZmȳmؿudčykyȳatkampadiedUSA,úloheXHӸmPiúhon@i9 dra ľudstvP19.ebrțH8levk!؈jixhakjrapas$tát!tajomčkͼlei8Albrightjtejedq(univerzít.ɵ@0mý človekstal pxdXžeejoložítázku,atorúebude ieťdť.ointahoypočívala tom,:nielenrakšaezolúciuSN,leovnakojurecY IzraelpriXuSAaboriliba.υBď.AlbrightXukali.

  Zyhtohnochopiťnedodržiavaome zámienkoakrývakutnéríčinyY@P.emeranvojensxktivi@yvix8u (3">pqjadokpísch štnᄰritu@mot)ež8padxdorockistickéscera úmyselxvytvorenialobáln@`zy. „w4">Nevislnov“ (aimajxazeta)o 17.ebru 1998dtlqPcarte-blancheopubliko"á A.KoaXa5">SCkonfPcerei(Strati8Aikhudeba8v ?,Qyanalyzu(ThzšíiakciОiregióHloo-eommi 0sledka`tГ.֞ejPYýze9zrodytémsadnP:sblquote6"?97">«súiڅ!ex mkan`l`okșezialočassYNewsweeka8Hl:iAvidnQm^ý.k ľud؀,nemýšľ)8dGmi.yNeviXpokiaľ X-čorazšPetvrHbӢBabsenIreb3qovdaredXmotnú)pqAzdaozhodiؕi` Zive@yexSSRimad`÷g0ouB@ciou?đnroH1yǬcں uneƍ`^uxeɦ`pqtbúrkazhhažď9iosve(koQvyhlas Qxprav yv`päsť»/'9">H@OvmXsR!yéf؟(to naj$joach)@0usQyzjavzIpobsahuce:jz8budHGBov tdyIᭁvzor8P7toHyŖdshna8pomocT0ymPod8odar0ep 0]naako A">vaPꠡ1馑vY@myneobmedzppuXďyaseB">erctva(Isladsud #QQhIhť(ɶPhrie) 14tDD">Oť nakarH Ѻٞzmom(׷E">dlaȨl inaakoľvekeľi@Ppziebblahobyt@1sys)uJhoТdemokra(epubli@b(ibo)XnodugnXpacKmar+0eznaml!@f`orh(!ˬHؔ(ecɤ zapituٳdo9vykv ô:qs(ak ۚhF">߆0؝-~om:…g$G">TBpo!ejtikAP؊tomoh@czriváenezávislɡ ov.֜ 8ȶHױH">Ruڶl҆pijabor) № 27, 軀7o čnok99vitXoddela 0N:𰐄gGGG@5GGGF687GDI@5A.P.AnochHJ"> ítkuXud rňhx h1(iЃX op`1:K"> «…achhrbtamitálií,toríotrebovazískať časiereapitz(Ru(,lsociáciuurópy. to dúenujakonomickejntervencdo.

  Nešlo straníckyHrajov,rytýppamänodavojoulúposť`a privilégiPni štndisidentlatipemkyz`navhdresy –ZápadLubjanku16.íľudiaZo(smozgomɍ1nacioXly,ruhPkolónpartaje,Hoj@áži@finančnڑujmov.ӑpnjje azódnazýv„dobhospod@mi“ (wQ">krepkijazjajstnik)*.əieľ9Xvládnuv rozkraxtPjine.e@amocijnovopolitici,iaditelpvhkoskladoveleninblízkiegoviayvie0ohatXo (@osoќ mtniXhҝ Amerik poj$kymuožeždesroč(x@do؀PtpspelalSý̇zSenŠy}ezhhod@hodmxhíHneariloxič9n`jExpm(čuje0»OODR">Chyb(ejanalyt0)iom,!8tnجHdáeQ$Celosveé`ZväzuSpets!RcRepu!k٥tohu ( kôrlobHns)ВnkaumДren úmyseȍporzdĺhav@֚У marxo-trX ligvuniverzi(Byppovrch8ť,trpezlivu1ňformydnú obsahom) ok`hueŹ08š9%hpz@krȼ1poljazykovšet*:{wST"!U">KEmusuržoázlaɊdem񋢸tiPem-tamhralfeudtвYsky.аonywhxdjn`ťȒ) V8ade0s9k0njminuH+Mh,ngel ,ԓjB0`o@i,kmiakedošs@ni薱‚`Iiom‘754DV7GQ2E0">,ݛbudúczڏhúpil 8je ù@1930-tsmeJXvnoasȮB.ԊXpoďmyDnhi(det0vnukov ؊8AKE18G2">PribližXtoopteho(jvо` j@zatiaľvyзiouli PaAv.krp|asnozXʬJaponskZK(d(za/pajxdQPahqeicPvig83">E-Xch № 48,.1997T4">SK(re@d0la:ur8pexrepobH.ʶ9r,Hrd8usAka@Vh (RAN).L.PeQu@vdognófesoraXuvs)hyriq|kUpsal y0il/septembxX1??5?z6">«…Áno,ghhnutP0ha`0dohH mnohé piHobyvľovaktHAnؽHnar8š.WW7Z8">No Y(@pýtؿJperspekvp'!PzdenC:@-,epm 7810Jvhypuk(Haoma๠edpoklady)akálobálnarízazájomnejadlženostiajín,orporácií, nk,ox8ychkupRnárodovntinentišteiktoevidel.eďnesšetci žijpúver,lh ppde časlatiť…otomeltáozervatívaonjunktúra, škrtiaca>erogramy,PiizuHko [ýcsaozplynieoym.j ľuďom,bypjnýmčhbyťasnépezalic)cesta (nehovm tmooch)ьPjedinoužAAou19.ros1vásamätajsiieslo».

  Ďalhuž.L.Perlamutorov @Hqsúab:/B"C">«Minulýberuuvsonhiloskvu.ҏXv materazorancúz,nglPTanŠvédAšk mp'i.ڂuSpomeitemiq. Ánoxv(omikaýbst@ImeroPJslabmiAmZeňasystém @lavurz0֒ǒǒef20ǒǒǒ132ED">20V@kؙpracodXhvytYukcirepPzískav4íjmy`uReorgeӓhsach1cienižuh oaíu (e,irmibvôC ht hechlebȦi``h!icǞǞnj1ǞǞǞ26FEE1ggϠWF/G">kᔟXnajzlitejšiie`-obcvzťa0,[e"kalkhvaryslby`stup@narnedoYAsle=ЏGB(ted-rzdrojh֭ pojeov)gg//EH/I">Nčo `bolo ro1929.ȢvyGGn ltJn.Ԧʬ8plenväčš9dlkUSA`omyѵveľ(zdĺhaAPzXmnoh0 úXisťnШ[h XZ9n –lPzypapier ázvp„dor“HX0dడsuinmapiál*H.»EJ">Khlobȯ0? spa!do&de٣1da(:ءYhmpzmaesýtiodYzoPH i@teligenژd rlivʻkneshiP(nevyhnuh{ec0uiUyxrozchriúsil`zHؑpj ,utrqIiQodsthnycp(demoꑡPhȐ`cq dôv9i`eptu"hQzvdia),sform: HGúcť9T,x0ZSSRɖashrušhvaBr)evaDEL">Pr2PlojݙhPpolit(N">priQbor(Yzň2nažéšpeovJ)3ľovvat۔yɧʄAStn; wXO">neberͱgatívaϫRusȌNPlajaI,oeiskublikWTodmä9taghazape lne8psezasP+H\ sé8P"> Iosex֓WQ">oIR">!ɶjIjepaHTc X0že:DS">Č1 Ѫ2ǮQsyšetȮ耈akie2dchu/8Pat@.ւ8de@u:vnIšۧo 8samo(0badeedziyznamenanýmie židoviacežchodiel zostavebyvateľstva,edpštudentSeäčšíkandidáviedtoakmerlovica  doktorHakademikm.odobn(erájuxí litici,8bySôvodolkýkoľvek,`huaberajúnoň"chádzačov,hod:vl nuaákledec`@odporúč0vypracovávlsionizoxouou.

  Keďž lojálny0kinávý( kďalmanažérPpán؄Prého „trockizmu“zabezpeču opH princípoHtie 0ɏliSSRu(,1ekono@aekvitá, X niet(admieruhatςlogiízaiňpqؗtkypitalݓrôzdruhnac0niči globiomozsaYobpsqe1s nosi(hdavo-eárnej؝60% ľudíšetXm!koj, 35%AneȞ(aťh,imráž4%neP ȉtnynhtkaY01%tvoreHJoensystém0P0ejpmpnéjemarobiť˜lenx,Qazývc0n)Preslivosťo blax99%)?=U">Vos@jeɓXm،marxYyImvotXar inotest.͂uPtimoankvôЕIazu1hbeIalPkôre`1'"rieminulTobl!udržy܋јYtrebکY8Rُy#hm diyb@@e-e.֊tblihto:obrokrajoneum@fesoriinterFM`nIJudin,nc,argGefHfsje0japouroKan' pu;[R@zaoqvojpcʨaBIáp/(:`(٢`laj(j@h!ok;HXPhXRphpohsHavjoɺciYro Ȁ@ lephe;(šԵڪ22hsilMߠAnqci/0mHȽSoptsHvhCelosv0vZ8=Soci aRepuku úsp;Ƚ p1us.hhz//zbvshd)rya8bhmafiano nucejy1uAI詩iatqc?šť@ia;cqv@oiahЬEngelьÎ)achuhdsthvؽiPryiAakmi:̪nj,ߠZM…w1">NieBoQȡӰHsng72">re> skroe(p3">dnc*)ѐdzkxϚ4">«Aby1el:,9kB0e8u8Pšc@sȥ08С0túrA` ,)kbqťXdeI惐olenи(. Čte?»" podPnk0ejȭzejmoľúbkutoč`Yv`chc0ٸГdou憐5">0du)toYscražčkkmikge@hmajoh0PA.S٬𑟪6">PolúzMjoikѪhi7;7ehrad= № 612.ebrur1998Tzačí@s9blqux8"!9VýsledHPieb H9svyGhbipjasذxhopore9cڱ@au. 88%A">obyvijhtrong>23ohoajzápadniarskejšiemesta Rusku syjadrilorotixávuamiioliťládu.tatoavŕšením @ajúcejendencieočtu"čovchýchúčastnoXľbápriebehu sled5okov.ožnosɅQakPehradekázalaeálntrebnáene 12%obyvateľIDemokracia*neuchytila.Љchu, ľahojo{7lD">zdaliEeVkojhHk鏘 ľuboQna spravЎadhocikomu».

  Táintertjena,чiezomýš0yojasné, želnatívakoncepciphčenskésystémuzova0ڗe8existuje.oedelo}, omvý kPXebnameniba %?om` nezmysedporX08pôsoxYeiblicxktrínyasovohrstvPnaz «dfa»; celt!,ȡ8eXš y,da 88—jrčikutX{tu3H0ako bytokw hja0BtorޅalȖȃszP\Ot`𣐊}_[iod4ǔvVU0dôvo0nemjencytivit =?:životQynjjX.leXeďY/ЧnespAA.Sl(ch0za oSny:F"oG">«Akým2WH">('zIin znsHi–f4mňl@ )libers,(riy@lZlhzvoj htisYm yJmpehd"8úroveň Yôdحʾƒ e omy߾I">OOԬ(hlavod#odn(rP(écP.֖rajinkXWTJ0!hgeneím rHW,brepevHidyѲIom.ɡ(,Ieuróp8uP8hsd@byQؿA۵WzQmbnHpkažd(bi05ieϼϼϼK">Po1c«׈ז»ٴh 8 Ңعp?8(ѵxkulišéfu)lifǡ९„“, vi轘@mii baRgdHAp« xmتväčPnu v`Ya)mlse[FL">Aordavj8stݞSat(navrhignop,taťȴrp8elit''$M'N!300hvykXy šetpozcIEdPvuPvilyutPu.ڭ)orgapvytvoP(vosledhdlhzpea)ѶhajvQejun,tIaj Kj*з(v9ȡ)d(eptuIa_O">Ďar@dnocujpvyzdĺhavڴqyЖHzieb:axZYformeu`jyp;zˍu)`.ЏHШhvؑakXiAs  m)ې ؋)gT»PQyCyASPÄŤ (z8raznnamie: qiv) ‹…tpodmienkachbaovýtalinokážeýmiajtvrdšípveliteľskmetódamiostaviťkonomikuhy,rinútľudíungovaťemýšľx`dec.tizmuseInešokojlepxuožnbcnosťRusko.šetky 1tné@druhyikúryúork: oveňverstieve8e ničhnšia,kurátestoastegrad.

  NnahodPb@meiliatvzdelat láde)8potreb .Čyjejakiebolachopnáj čoyrob+ek耨zabíjŠAѕBerijYoo-licajьKvo24= (splodejácialcom)WužhkneMWWWWG0W1">Aom,eďiv ob vypätiílarxvyPyB mQeneciׄt2">phčasliber . &ačnePpomerslobo(, Hbil matálezp8hohi]ochodoápm@QgbrneqocidlyhϨ:hs,sȘ]ôshmXivota537í,Pded1ǭvezmdoPvaXtrpk!(seRj_Ъ+Zčɯelúzie@úfa赁rxonimH8@Лvakcínu»G2G4">K u záva le1d: «Ne0p)ermanen(vet „lc“evo( !»,0koľneImlٷ@yhnu`ZBykorctomarxpzýP«vobeu0ízAapiѺ@hЅCex8ujG5">SúiRtr@pngRázýyӵHs neomväčPnXuň 1po qz(ädٸmxúbko-GF8Qrozsa@bmedzHlho.aždopPi8orJiklveda e7nojP9obleHiekԽȏyIQRnepozrôb3YtciȐ4੠vPev#um[pracovӨytka@Є@ceiadebmocsio 0eysliaјUxľu.ri) HokamiXGlH躉a @ ص@8@ᶈačXohľaP)leziH9u- г–Pcprid(8z@hfektívtib)tri0hzaľhrminul:azʰjavili (Xm;poѤBej).ocLnceptu]defihX1@ea,my(odvna:ul9"xVA">2GB">0XImi(ya0inxul?yG">V!íiiektvxloj1cpdhHposkyбpxérsku(paxeҾrhliv爫sqém'H'3I'J">A(riadsvojnom `spčȷikeďna0Yefunk-,Jyqo-ܻteóri5hiódy25וWLWQM3ž9Abnebyпní sf0zuxڜvbeztorýcha životeevieaobísť.26

  A netrebaiahováraťlamstp:oprišetkomožn@blxbyte,arxisticko-trockký „socializmus“oečí,@ľuds{. Ľ-,ozdield(h@domnelého fortu (akYdz variantudúcno)odlišukonkrétnymi poveďa`otázku «čošte?»,kolaplenvyššie.˂edXaúXsúpaopublikovYmateriálocepcpsčenskejezpečuskgllhPoramhesaksrǃ1Prav8Pjx.Y(Q">Nep`ybn(zákulisní šéfovixsychaPaždému*veaáɋ0screlosvet Drevol8ieia,eenpis9ivýplo`hizof(7QAGR7,horpredstavhx…skut(zKpv lo, susilujcimay:umanm|;ibe8l܀z; 1 ymemokrasТ"ou rou;cionڃrasoi[kapit2pburžo0;narposlPI ieslimdhádierˆ;lieb#ladzeLoħp;`Ȁb0banky2QiـmuPAijrٗ€|leňڀYpod.,sȰ8 /S">razyo jadrxBu:K-svoje8710T8ﻳU">sxnadajxh`trapborovretíȷbyčajpystyJodda:ÝCHLOĽUBUJ,e0januj!V">Dc (aleb cebe) r**oXehudaȡ"`m Pn0iteezrpajkdxkhpoknevydesre1¶اň鄉ӓ ࡈt!ѳsHtli.Kurginjan,.N.JvlevmnohAC ďal^xlxkٺí.robv (/<)*ve;`typb[kosidovhove.ʚujeYtatil.Marxqtvrd88 nepáčiȈHvNáH«pôpbica ó`» (Pop9X. 92).oH"krytco`xp(Xaldeji،a[ akmv@yczi11ectvo߼H0">Таktzilit}môžuAyťݟPj`ofМaЌoni8kX@ri༱(ЀPm j`tiaľ)idHih%Қ[Pͤigl1(0ria@ia1">AQYɡIeďؖWWuudȰNj<2">V TICHOSTI xƏȰП8xb,0incihúiťiǤCod2nȁemxrealicceжvm`h@o-socir8leIiblo anzyAl!ietQadfa sPensIor8p0esovIǘ<3">p@vo,9uqt4 o ؎ne9Xamät:,5ipraxɦ8zujäphinulvývu «iaPuďr`i!!!p(einyaejú mlčanlivýmúhlasom ľahostajných»ávali „ľudskej“poločnievypputé. tí, čoyzýokolie Hražita akvnejuú ach tn0osude,ynubnimi,bnyhzanechaťoebe1Reporžlučkouikrku,eďaezoedencenárov8torýIpredtväčšinednemožm.

  VzťahusocixckémqrocklobálЇkuonam, žepzujelebodl@mQkôr@ezhd‘hzvyߍinagi@ciu,) úpxôvodov
  2HB">Ľu8áada8olégiumpozn.Qkl.↩aNajrazšííklad(h@druxxalternay https://cs.wikipedia.org/q/Rů _světaHFužavetaPy (Роза Мира8)Xęlandrejevɖ)live(nedokeocakpsychiaHxiuchov(05NTHG>3>P>H?Išetkrez(iezvi8filozofovahorikp@chyarxizv ZSSR. ci xnQ(,rát ch;cQ(o Aizahrآ Qvcii (Varga)WWWW06F2HJWW~4~P~KL">TrebHivm@c@us00lome 19. 20. )nl(ajCzemi"ešteikonca60-tpXvuve8udѫʚedrm17atrih dolhstbyv8ľaotvore@lzaovie`im2)eťP`lep(`ne9a4qrodaj(amotbub07C2HM>5>P>N?OydanoIMPETOQImpulz1espe to)h D97ver úrkyaponHhouuaan'i:9StY «ě0s»:pJQ (r.91);AK!ázHo nevyhnutnrozvojarejóT9 ) KPZisv˼kq߂líny !W (prpubliXxsah9sledecko-hskum @pinyHvH«pros»tiYnhimilása9Le)mXúmyspAĺ1Ȉ@c.ʨa{xoe9synhlنbiI ískrzsať ajultدsȭzɒu,8tiaĞZpotPɷXlaT񽉋ciȦintelektuZjdpory g@rovggeOg001GHoHPggf6fPQgyR">Nakoľia.V. lov`j cy,ezhiv:"-nadchýnp tavisiob`9Ѣis;vkeďatra8rejavyp(tni؟د腲m,ai ! m úchadmedzi`lužob@e׼׍02RRHS׼׼7րPvT׾U">O9k@avyjad@ @obdobrevolú91905-(7Ajed9z𪰸ičn8GGG0702HVGGF8FPI0Gy1@xavravnés@západ,je8 ienciu nymz8duʧjɐbpolapat!–i˟ch@ýznam`@!Wodcelk:ws"u(ýY%celkovo –arlamentný,odobPlegálnemuarxizmu“ Rusku 19.storočia.↩

 • PoskytHeríklad anglickejiVrechencyklopédie,kHHzápadobyvateľôžeájsťdp8danohétázky, 1vzbudi8jehoujem: «TrotXelie(norldevolutionnpermanwas ncompromising,fiberal`dealist»aTheordsxthotňXcXediaR«/eferpe»,.1995,tr. 53.leboqnašomazykuNausednpísanaj StXnovidesporokoch vstky1936 I38 kvidoyPvymysle(0nepriovייי01VCI6יי10ހY78!pSecurityo؍Radaáro*Bezpečnosti.zhľadؘXto, :aښ*b0išhtAsynonymom,zovožnoh1X*ŠaPrmphhtínuooxa)ZzvuXjor葸iey777704PA7IA77g1gXBGYC@avlov,aHt0rgejevič (@72003)aj@d@ayinrZSSR (Vyliv811)05OQID2X>EF">V(origili:Упущен ли шанс? Финsовый ключH ркуI(МоPва,е а¨)+ozn.eklWWWW05T2IGWW3XHgyI">FiKY90-tfung:aincípPyra08Hry.ebanviedhnče!žstvoivľudí.ooQ2?2IJ4XK L">AgresiaSANATO(otiuhávií (|saačmarci!9I90u tenػhuHirIkataafKos@s cimvrhnežimu.Milošjanaz`ڹXuickýmombezkoľvekíhnYjepolitikeyxtvrd@-i؈h`lobтascra`ot,9dedmoe euvykh ihYpm ybzYta)oniú1 šZlaھɾ(zveriPúlohu hlama AapuҾ??W?085E?IN???5?XO?PP@vi8cit {čísxt9h,8Zhroanut @xplurzmus@Iu demokrati8ov.eď PhjavceptuYurxtos Zyߚ؏ ie1akschop HZnevyhrX!.smHikladqu8iefakt.! 2IQzZQopubliXnHdr..KašibUpíriTias :jauXamokazskorgɬúrc0Ȱ@iHtáupo8 x#@lƦ=chXn1neobmedzduEtnad4m isoci(ڴforme eňzbasvojikuren`" nucryb8iXPrav#nurkev:罼R">«HS">Neaňhajaci@3k ťanbhbnmhkľú܏CelomHTice osídlenia“ (vyhradené územiere židov cárskomuskuJ – g`V">čertasjodlosti)*. Q2J0">Ide to,heWejobdotazníkochhýbalakzvaný]?1">piatyodτ2">nodnosť,atomlru` Jvierovyznanie.irkevuchoRkrhliohokoľvekK(73">BohozdielybíN…›4">Prit80amiia,pravoslávnaiteratúrasústreďujozor H točDQjudaizmus,ivklamlivo!j4in8ideológiu,ičuši`ajďal(m.»

  Na@ane č8nok K 70-temuýr@iuȎeľkéhoyVla.ypom!etropoaʂ!kЉveciz knihy큶uaqBitkaPJoh:6">«H7ojxrý1nysapojAje.ak uɚPKo silzdel zámernelomys(iobozretnVliÑ9abn9 , bčazneuctHmše8">ϋˑ(mrel@kol!svmrtiіtvrdilvhd (biblic+ktrínyykúpsve osnover8rasovmonu.oonS蠨ar@nedaodpďzkjeh ievajantiZ&uOKokt(Starkon -euonómium) DPohav5nucuDX1medzi «b\o-gbm@» DR».,9">Aʪc písma/(؎z0"`sВi:iqggȬdoPuXoškvrňcjHV,rvot(?LA"HNۺZhromažQronceptuá(podľa•ȩb imh`nk 8ebude.↩q2JD">SíGBMoskv!n.kl''''01LB'JE'''7'X~F'G lH!1ktaperexojky.N.JakovlЊ03L0JH8XvIJ">Tíظeňaých)knistovگؿHevôžu `hnusnXtЁq(ktoQ@urxizR ob kapl\icp `ide(<,ب`hnaš0noabak@uȇinulo3VMJK9X>LM">(Eepopia. ȯháʵȾo@zab (A\súkHxvlasc1HprXriedvýropívrpoužha;;h`(dukYbslsl)5MAJN2ȣYFOP">PodȾPtejxxbiHčtom,в ceystémXPj)vzťa@ejj,ičkúveruú8akc0ormdl؝RpotvrBk,bmajliH)emp)eraebPe!splatXxytvЍaIsiyp+ov.001mienPtempru rg@8cixuMoXexomizapaz mp؂[sumyňápy1ovcpdzYcaobeȐplHYekry([jc8.߾Q@riHz[skutXľohámH퍨nt,edy (hoQPšetčaDk x@rQzXr l`leaceimoblasťinancií.statníriomtogurujú lepšomípadekoiváci,veľa častejšibaranu ktorýchozrelZ pu,byostrihalileb`piekpna šašlík.↩

  Z@žencenyX!aezujeonúnobehur(„nI“arov (ȋetržekoiky)askádovitýedaj`nahromhrzervrčIH.ksekundá~objaviap množstve, JýraznesahtrponukutabilnxZ–pôsobo,uďPvod aakXimiajitpmčHedpPauatickejizȆXn1omechzmom;lxIaH′̇p Rl E, @h8d8(lsna zbť, režniž1.Њ0kvôqUXešte prudFirma-emnt hvílôhkojjacovať.΋ɃWj8ďjnXľXuneob`burzicpáluHrmya.֠ ~riadrocozbouyhlásaemhQnkrotXnľvykúp(Ymeršetke9n8nuodn (pol Xančn[yXdni`axcj)5b`z8 HnieđolYbezbjemsvojnn i"A8vyjadr.a 2JV">Ahxdzab8nilpzdĺhav٦ !vp'xhby純oazvy(Yskup+BvypuHli.onenutahuזrۚ짜QšIwwzHȼ8Qxɐ8X$eGeďY5}pah̵xdvetm umedzi@IHpsystéPmt(ax+pleb閡doykov/dK0">T nahxroȘe04cesv5iždyȺk #rs AXmA08za0reťaz?:jnelط-`O:psa@š8vuzeň:dhncj X|Mbec)ɴZp'B(tam unrPuooiol:@!(Xv(ppX)Hzňm`nič\j…↩!w2K3pnalógPchiockiqzazvelX tȮStna: «[PdnX̸n».S0037OK43Xn56">VLzjhrubpísZXn#A.ӕlhvi''04VSK74X89">JtichihIpanػ٣vočXxjsych↩

 • Takátoožnosťredpokladáýchodiskokrzeataofupoločtioa`vanímigickejivilizácie nejlobodXdut3technakttyaorvojho života.oneznamenxpádobyP (nakoľ؆)sa`kchránil rírodouTými 0jmi),lee iypzťa8Hždéxčloveka sférou, atľuďmi,esmm,oh9osn !chpí//ah0rozvi(iIkultúre.֌*o-ekonomBaezarajúx80to,Pe X2vedelje2é,2ôsledkuh8nio jsX{ԇqř4TTKG7XNHI">Aj)tombudúaavdtizofré iajhubí05SRKK8X.LM">NápisdvepxcentraPzbiPBuchenwal((Nemec9kmmeeimar):I 2KNphttps://ru.wikipedia.org/q/Каждому_своё#/mA/FiJmdasseh.jpgwKO">%D0%9A1B026b4EC%D1%83_:1Z21%91oooRWWWV6OPWKPWV 3.iois: „Hľm…“Mnoh8izma@d gHmilo(oviQ(pribli`e 400 - 325Kn.l.pkýHtvrdAip sudCezeňllampáš(zPno mu E$?Xdpdal며tkoaufootnoteRef"D1B)SQ4">1Ǒ5">Teputuxroči)z učebniceo nvšak!kneš0Xdňu펑trQ`puli, vnímaj! skbln(arejynópy.odob؎zXia(moh0sJbyvatelXKhgy,ȵpeaždýBvojzáhrad(mapzaWTskWWKonntin_Eduard0č_CiolkovskijQ6">K.E.!.onyšie0Hkutdôletou\HHvpolepv AďtúEumožpopiťtoeaosPéýzvy «Ľu!!!uďhostrití:imlčanlimúhhXajnZsatiejhoriny»9ávIbzvxbyanieb./<8">Jpodčívatomv@@rísluka ogicdruhuzý, 9">obhszja9نᥢvähҙHviteľov nau, Čozum,tvP!klXjoapô enia:sulA"XhB?QC">vrodinšhvemi#lexov;ml amatvykAI(vءhƏz(neccsituáci hXzd0hch߼F߽aG">rozumného (primerar)ypracovaniavojspránasnoveapamätanejnformácie,toaPbjavila;

 • intuíhesahujúc@h@iceštinPvjoxu)ۄxodpč2môžuyť konečnomôsledku pochope.oHociqľudskpsychikeúak činHtoyšetky, u rôzn 9íietoomp(ntyeagedzieboulišným؆ obom. z8islostdoho,k`jednotlivcaixrhckyorg`zé,kemeovorio jiy (ruktúre)aždz (h.ožnophaycdiel:$i –9:Q L">So`։ podriadyomslupredo#6ívn`otrebypokúšai4qtejžbeeu?NhsXom, ystemat:odmaQtuivhľady -nuknutial`elkHqt(dGdOGGP">nevoľníovDϣxQpxneťouI),Ջ]Dן@nimôbecdon!'RϠopíj1 zR shOu ɒpslP aH莘09jami s8álnylexmiWSU#ymipA Xvn؊,hžYTačúvO@iˬPjɵWU">NoQtoe蒸o.ʩaloy1skupinHzvy8jlod/V">koleu$cnwtáꁅ؁ayo(Udtypy$ulNR0"׀1ׁ2">(prvQp9chybámyPh(8bapi|ruhx.aln0stcbIlra utlá؍do890iɮplmhyȦUwyez`ոP___)BuďȢckGtvteio – sdovФB>;ǡoAoiB">AʬIl dRuústwwr 7 IystupkoOC">pr;8neaiiúlohD">TRtrebaíamäQi„h“tȅ_a0` 0vi8!@rakter`nformIprocesovRH,-alavínhPX urHthbez!Yfungu8(u2ﶽFonaáteoretYxtٵhvojzru (y lizne)splenpln؛hjaG">I:Avesmír8hota,ôstoj;(h3čekaeodráža jehozdelaní,oznatkoch zručnostiach,lekonkrétnomtrojisychikystabilited účinkživotnýsituácií.

  Okremoho,aľ čonohíednotlivcočaselévojcaotrvávajúrim GFie,Uaebehumenia;ejonezvreanieet;aktiežHeČxt,torsjneraz, avšak ,ohcR։ɉ:dňa, toš`uZJ">RovnakoozmanitéQalo0pkolektívnyžstvov:K">sp(incitvkladQmeruždyen tomubyu0elia „lavínuhýbšťas“Iisp)vlvôaáov;ϖILOOsnaaaporiťarmóniuezϙMlízknodruh(–ُՔln@adHvajšílz8padpersoizvb pieN">Ex!dvahlyphdu:ulO"P">IRQ">rrdžetu ČlovekQum,ܑ ôvod` úspechovqobXsobCA ľuďmi;WPт@dᦰaiibIP$disponur0(miyhcosmiapr.:<xdkovHro۱Avd. uƅ!n,̪li /ul T">DuholV,oc;9nejatPmkdopá @seboue A=mpȷKn}iykgno@aťvtikedJiڷpQU">Akpc8hpbxy0sazmy te(X( a prvskúP ariantČ&*omo=1h!ص󜐲xXmn+ lomväzrpierzskXdôstojohľ,rü LtiePׄY8jyadefinj.րrnuve#P@IS2">\8Ba- 3ov`04">xԦuYohȽcG`5@epiloB/6">Kovpsym7">byCɡl`OOLʹlo Hzrútil`nvteQ0Ƚ uX(v(delȳٲást:l:Yaan(pC,ďalšíhѨtiam.Ϊibíx Ajpn ZebaciplːFtnevyhunene;8hskM!u?TobčasЛkho (enia;TnižLjLjak1h k t8eod׈0;mp(?„“X錏(oHtoy8u!ňb9 júcmӖzoHi.Ӱ@g8adhtoܳ nog9">formštruktúrHrza`aXnúpila˾P-YugaPA">Ps`p@tiljtrokársky stavovskýystém,deeexistovalihpriechodnéaHhraniceNopustaspoň štatickommysle:onamená ž ošeobecpravidlo,o viac-ejnoho sobvýnimxz neho.

  V !behuel0hóedAiteliaoIho ľuduXrazakya(ukaz„lepšímďom“ (utláčajúcim\J),oniiežsúaaea jn!arQkredrobiťyetko:߈D">bojťpartakus,.T.Razin,.I.PugačovO.MakariM.V.Frunz(G.K.Žukov!í ďal; 7F">tvorum8cdielaWQI.J.RepSJesȇ`GSviridovNHveľkp(tikRA.D.Meň(,Hitler,.M.M,̀hKaganovičϖI">Nyahocik@akokoľvekal vynýmJ">alКm˙7tО?;poXwK">AskejwánkpAuezapekIdrunajtv*roda,Xoblivoj čin𙐛akonA0إšhorAiOJelítQdoby.څc@any,`poz(me8뛈ík,pisAY+iЇ(@r pl8p5ôjzBvždynP`hgsnhvx9tkohavíkhoo GG$padز!úvahuwuL">Abliž:8M">orizáci(sychiؒYotlivcЪȸajN">úxkolekv1\e‰_ tejhPblemPkujmi špecif.osp,ez@ľaapôvod,p0n(h@kultúrnydmiXzložkah.beĠҷ sp1?ca.ritpu rôznP?c؀ointerPo`môyu:driȿYb(UO">itin(г leb_P">sál#vyk/> (ob1Wлбezmyšl@`u(ȆaGQaciXmuvéXsv`8zorXdvxádzaȩmecšpA:R">vyuiiISShex0ZαgIST">posadnUЋ kv@sP s(sl V">@`mxppK֪rozu)ìy󻐜y0@hierarcљo谂 rףqklch@[nT0">1od.Lz2Xre Čečpy1hzeflexyEoma еh0vy ;ke瑀kytuinformr00pXȹm uRi׃עȿ(x(ٺh+aheobecneV34`yčleň,x蟠Y:ul5"xh6T7">I"ačIBspl\PomʙňmrGa;QRruhyonkajšش٩طhXixk(t3<1siqboPxô@ikTC D">Beu0mvät/ulwEF">Vde ípade človekusíyťlobodnýdosadnutosti (imintitaHa stádoviťou kolektívnejsychike),qvšetko xatné –nštinkty,ávykHrozum intuíciabC(jehootrvavozájomharmónijnapomáh9jednoruhémzabezpečen`také sprnla)životebyevznikalionfli` Vyšším merom
  4<3H">.Ɋčveda,čyp jaytoX䆘atúraompri b8viere (dôvH)ohu.o/p> A kdodmietaxulebobaoľcslúom,P8Pjde J">Ču> LK">z!ac__kyprXIzhulxTRț`duh osih -ojimôs8nalógdrezQZx ložk Vtoho,PpZhoHPdurzے 0Ҥq("N">Prm 3namäti,`eЙțڄôAeXsovyviýRiteľǮPznameniahofesiQl@ȭ:1obhciviliHcieoooef5ooooGQoTO">5i (vta(giačCбqeieY秬PѪ΍ǨQ">Existuxtiežא$ypuWRWS">bior t-zombi,tavosn Quhum^torsšiyodlištuȵľ'!TX rôzR8nQonkajch,!Qsubjhth bodnab@info80ouU">qa8isyôleá2tlivecplyvA8_ V">(lI8pHavRodgraѧݾef622DU0">6,tepBd!X͙ípadXariTiuthZupiczruӶpiӋfcټHӪiodi8ʨ 1">Okr૛írujúce5uoi7a輑@Ip!/+,28anZܵ08rejavo-hreak ȳ!Geڷ3č( -а0stسk__haieniokaরtláčizvoos׆оeia);3يZ켌Pkonflimedziehav0ny a784">8 Kj˯5">㩛H___س6">TpomerPP:id#rZô"7ísHlupdG ,󬉎җ(dkebapovyYg riadIsi,pyintuбxeo dnúpl(esň*)u xodmiet2B趈X01(de0eobec]e“cťsamé@aohi(!Pshut.Զę)démon1AQܪ9">Hlaodtzmumo (o)leboemotivované (nevedomé) úsilieednotlivcazolXťadoha.

  Tonamená že démonizmusšeobecne –veľa širšíennžta,khomhápeme(myselnýstupoierarc8 D, okrindividuálny. (F">zvyčajnzsPazývtalJ),tormôibytzloľmAo1lmhbreG">voTjaႨa;tiq77H">kolekv''!typuaodicejskej0rkvi7saPXtpoča odmieYX@JVmocܣpdkčoB[obmedzpsť,yvolávaaxvrncovu`dvídatyvtedypeď)GPzaȃA1VyšPur_IUKؚvždyvyhnuhplreR rň0aȍavo,Ycudzie IdeHaXGELB)ybyt`vytva׃ hlavnootvor  itxg߃gkol(druh)javopokiaľ(sobnhH 1)hstoj -Ž.uiЖkos hؕZ omM">tinštinkthlexvyЊš8sȖ0Qi zviI8psyzombc2Qautomat`y iItHtliv0lIminkajh(netciami;mnohJh dô:uvojXuzavreqohr@)bskĺ*7Qna úD`b`ťaN">Akdq{rl biologbHlkozum!myXttkqXлÍ8pozoлsraЧoqQbsluh(جhǪHapڂumoan$PpovȤ4úšHgʜtuHXeba(úytesniícд miriaǛľúb΁!!jWyilYpn`Ȯkе+WVa"obeni)`eadGO@iy"ȧjؐkcipIi iCom0 Ȣ؋revts)&„[“8by iH,arazitzž0czmrzaa"úloh)Zëtrobo೉yzánk3!u.ԁOkremHhX )ochóledamýšhp:wyincϧs1vply0ypohlav0Yzvy(jк 9rogramchxķT[l`.ֱGu nsk躿Krienəɰr趘Hb prv02ád+j"tX a⁰دH treb@ 0;yؼ腯y,߹čohoeužsychologickyodriadený ženekrzenštinkthlavnejríťažlivosti (k H)* .ázor, #`tenktívny sexuálnz0hoP–lhilúzia: Iaúáklonnosť ;skáeakciaopätovanie,ruhvecypotom, čisjmútoׅ alebo .otrebeko0vaAXdporaneotu@ijJouu`vrchnomy`mavuplodilaZpčp؍ pivit;p.

  V dôsledkuakýchšpecifíkrozdeȌXúloh g`U">reproduheuediosféryepokoíRedzidincamio}a,oV">k0tita3vlád2zviera`X jQi(1qҝžișmatHábezhľad@aoorgHzaHaôikoyphptWV0">Kýmmeršetcaijzajioov,araciP výlu r𖤍,;Xčši闘chhkterixilpť, ijןnazývȁxkу[:(1ielXovča-vábio1">zomb@gramov+(ez(,A|ovilobHoľbyHv] xXZ, r čeZhora щ_ 2">NoǏ3">?evzájomyXpoj(„cy“)Cxypm`pañߓY4">viX䫀zniٝGCzbؓjBybni38Keďdza oʐP_íp`ob*0ykďalšíXs(qdmiiformIzkomplexmi.ԣ(namblruha; UFtiezí8vio@l y9kРá PajrípmLb`Л `0(ye@IPtejmHȶd it#iе1Lsitx'5">A Лkpan~kul8(ejx (HڈhnaX8YrJvvorQH ),ykoj*@Hr__ZPPݴ_5rôznYʙHwckôrarito(ob0navžpe@Qv(merklu -zqj škatue6abló)*:@možnksndusqyhtkp`;ur / s`dlhς;qd8omusos9` ˣXdoHmnoh"padoZekoh9wauaЁ[tradiʒv:xڇJo"$uɍxSpaxؤOsm˨ݿGE8x0smžraveliУǛṙo9cmôɊyhXi@huFǖZ߂܂ĬXtɶ ezt#ڭH G%>Ozla `z deňpewokaZhohd9">ČodľŘ!zlحBvošpepmy򱣠)ୀvateľstv҅zh0cppchádUȸ((vedonapohšetm0hnýmrich@emenea Človeka.

  Spoločenskýogresleboejjeyjadrenzouložiek štatistikyositeľovaždého opísap(objektívrôznorod)ypovtrojasych–ôbecie úspechommateriálnej“ultúry,ia, @átneiriad i odob, ľahkXozoznľ@C">demonračatribúttejtor8stiD">Hruediac,ckézadienešivilizácv ebehueljhó,ibližtato:7E">skryt@rch`i8t0zvieracípiinv!Ivšeoikonl@Qbytí,pijúcsHri svočinbqpaerov-bi(bo F">T anovisXmiť@stojč +5 dnotlivc*jbty 9e뗠zkam vyhlkapXiítel؏mínm p ьXtysluai @:okážyaXvota?ād9deti7Atc*v(ti,e@vck(výnimQpYhnuJ @naQ? l%odݢإH">k()repR0i2úl `krnymiLďa`OI">aajt`tvori(sor1,dQ ymMGVJ">?K">De(tizmusGLhxjv %vážeiguK襐lSAiGov,by8YIYnؘزmprdodePoytus,.j.xߎٝremr.1skut0ba(dpvyouYinúIlePšiex8kНC߼ zdvi!M">minutinzye8didJ 銔ohrad0doehushnalNO">AbaktPumatvy@nؒDߒggd"vrd:hntz 0byУPkyZvn, |`CHa k"toho,R@,кymokrPLprocedúrstup.o t8qpokuhhаAHxiensmnstositu2horšnا moetomQژnič é.krzerva@vt8mm(ule: _P">«ExhujHľu'@xhPdá,bčQ y8xďmi»,.O.KljuvskijOQ">N؞ej,pe_ZD`irob1ne8svoj9trpeztháslhpúš؉ٟhȩ PperspekQyblahrznAevi0oľѧlht(buݸbr`úmysel,úcYhurRNe)ínajPLťN@ei)oarukhWWWS">ĎalšzasubcP0p-Zipv,Ü3cel[a߿jT">zd؟a `ybudce鷛okam`hOAHozlomkr9'hǴUn00)*e2<ngVk>Hj1lebk!?a zoačiatkurihodilo Ruserorizmeekabristoveskôrarx),spravedlňujúcorázou: „naXemýšľaniežeoro“leboitrebaobiťspoň č9. XakéožnotbezzOa?

  No ajb, povzbudzvšetkýchobromyseľnnetrpezlivcov,ým účelom,byrukaminiliítomnos zablokovacesty reálneejIavYerspektíve.edzh0sadíM.S.Gorbxkedysclatфrojkylmi: «Pa`Ѝxbádanáa,údruhovia!»,9nikho@odvážilhhknuťiNepozpš dyč0!opztosímúmneVykolava štátusidiot0I Pa?»3">Ľudia áva+odmietnmvyjadreT=Acaddolalass="footnoteRef"Ȁnref9"8="kindle:pos:fid:001B:offH2RD"4">9. Ko(8PpneáPtočmЖhtoumo:cxckqu5"/)6">«D rovné.dpa0+lepš@‹!›;o nctvojim7hblízkymb+jnedosiahp:,nIlQalYhǁǁdrtel(vx8dielu».zSúraef1034J07">10 41:34, 35.#/Ϫ8o @poupzalKusߏ߬9߭AKchc9Mnou,`zaqm`,@is8žJnasledu8Ma…»bMarek, 8φϱ_J0BX?i@venhor^silumH񺠄form ozajst9o1 discipnR\i prexzqXdl(oby; a ťYkla9keď2¸dpvaHYď(kozriv 0tici.ri!ak߷ac(objCHZlӚinFҤ(adnȤh,ibDWW{<1ngE">hpoc (očyds)(ehnXm,c (ľzvieieasychiky,ombt vôر(ividumu (F">o bodxodjatPininvjrogrvB)ploagre-parazitsxik(nadľuddôstojued tvaG">Msklonv(jomiubhrpckXlezpochybňI„ P“JH">ľorukaH1vP@xmXH.edz`iiО?znYajnpagoviH7@mimoȔ0IpY90z8onkajIsoplnačasuI">Vlen(hnešngjhexxqɪJobromys臱javpšpecifdru`ab(oskupdoŕov.˪ylachQ?K">iclavxհduqáti m $ڍačX˹abAkumh \ppPmɴYPrôz8šXzkto߿L">rozdiel8jotldHlen.ih רgd 8hyluč*ehápagM">kdAz mnȣygȞLkré8! Xzlˌ0olútqeQ(s˄tvecT"(xxenskýchonfliktovnožstvantropoidn"živočích8-iorobo-zombie,voj démonicindividualis@, t, rýmaas každejr`érydarilotať1Človekomv súhrnevacispolnosť11.

  Tentoru70(spôsobecrozdielmiprávaní,)qojodža ý exujújpsychiky{ti),ýpotláleboPaňo(štitae9hamdenia oôznyPprriedk: «prlen»,me0vyPzáujmyoZR">akt`tu*eneatel anyimfB-u,yzyzvod_ȇzjednppad8v án,htnQeϗS">Pbzvš krvavnásl)okusuezpraxxbAkthumanizmus „hneďeraz“ eedozrelo ľudsk+—aIڇčiende@tYyrnie0siahnutynrovnováhedzGzkupiyԁhkoiȇo{zIotPtzmom,lXa0rou9ob(x@ekssmi.okimz8a1k moctHplod`ďalšiu orakatrofuǚysthȪť0kzahyp popja(@aseujeЍok boduʲ:a3ín: :xtavQklaiežΡvyjadr±(B`toڢڦQL___X2____KC_0TX2ZakáЉHbližperiodicXjnuAóU">z"ichvšetSregiónopéty <s?0V"hr/ol10li4value="`&1">J>EncyklopexIi k1(PmXz䉐ujehCaoskytodpФna 8otázkbyhurit0pozorRibl!ЁXعmbrإcionٚAbudHd`Ižeiogs@laIobѕ0vetaX,KosopɁһxX…6AJ13Aobsa> ǂü@8q47">s8ĎX\u (atȵrozlo(8y8n).yn.ekl.ϣϣ5EJ18ώϝf3fP9gA">VobecI dy (оstva) anyntuície7004U01Bgg4PCD">Ekvi@te :oE">nerkorɰseXš>.ič ed ninHadehjímBeBObjektívqrete,9exenдzávis衰dčekaľudYom05VL1F__5PGH">Ixmvami,opihjKbez fesnxm` (ȷoIpbؙens`Hsp@Inko WAapejavuje.omerH` `ál꥔Č"oxbapln랰vojpracmiestugýučruh:oaaG hum؆@xdo)pi8Bechcreti/075T"4OJ1I">↩

  Najskôrnohovariantnýrogram;leboragmentyov,toréa nemuostali,atXceuďolektív*vedomiuodmspoločnicelku,niorymeho ča am.Zjaveána (apokalypsa) 3:14 ďj??=8?0025U_1O8PPQ">IXmilm„zombie“ožnazvaťjklobásovȁ)typomsychiky: «M ľudía lčímchxplnia,oia sebe»8.PrutkovGGG04GVg1S9PTUӉenskunalogickpríie:Trpezlivoshruže(inášaxuPevôľše@doláR8DhkqPjakusx!–xpl.Xeklwwu9w005IwJ1V77610>YE20Gy1">Súra=kapitolAját=veršRpoznWǝDžW62M22W1WXV34">AleoivovojPhisrozidlišujúhvzáIlenultnoráz ťkaždejpochyr)porc@asnzúpenvp aqHyZ??Ϩ?08SR_252πX6A7">Treba @pamätjednaxviHmedziistra1u,ušɳnzoruje, ke0štat񃇜q(8">spôsob8:tosociáln nIzt89ce),߆stupňvyspetýItshxd(Ɂ腰tcovmie߸߸A߹HB529߸/ol1div@?xmlrsion.encoding="UTF-8"?> 4. č ml)ýtus 9`urči襋omBrtúdajrcheológov,vstar pس0, phohkronpifaloPzifixty.ֹ(úlad@anci8@dne[ľudstvorxloživ8ívetxvdbyHmennej,reg)eivilicvz (prib(d 5 X 7 íck qXá;aór ačalas 3. vďak8;i(vtciviac `ЁrXform2 minus?aglobjn`ed vic1 rH0našleto1H.?7Qng/(Zákp1tézh(tvrdm)*htoǘ (pq 0ebehu xhji" +jeanthkuڌmu@mat0dospieť!eľhbc69Pupli(ahry my,!kaɠ0瘑?dЈHuďmi i@(tY:íoprede9vídateľnom)riebehulobálnehoistoricképprocesu
  .

  Každá štátnapráva퀨podľaejtoézy chologranice medziach životaednejene@cie,ႯC">Qov–kietaspoňoz`k!mXžuaťjskdan*uXčasieruákladňu D">vo1novremeliadkov. zými艿EAgeograf[amišetko, čoa ka,xebiehaobymodebbezkoľvek le vplyvurčipXvnúlensíl.en`mýtuslúȃsѕulisnšéfovojlitiky1,"íu`alizujúsúe vyššuvedenouoktY„Deuteómium-IzaiÁ“vybudawprasu@eárno-nevhníckٔD'%G">V lЍr8abjaviliHkusyameni0t2ckyratšverziH">rk`@vanámHóh.aɟѢ9cm iGUef2S3CI">2.T.Fo8k` G.V.Nosovoooef3ooon114oCJ">3ꜘnalýinforki(tvrdí,heXycelkuxderПHc8 11.12. ʞh`1letole xXvtpisuje (K">t؏")*L">pexeydejin mnoh sobn"sunubdinulo,ҝٗei ľud(ystuphتjzývk @i lokxtdaCeoHtX(ojomu=tvykľМ@ĽwuM">I(o tHQexfaktyzapadaɼAprз|druhr2ozbačvloȺd鲘0 nm0ȖsQadhnЧ8map̵bbol`obrazntarkhdrehye JužAmky.rmdaЯanraaveZ zpdyamätnešciqؼd jpoҪk `XpimuIbužXeThN">hčoi# пٌ ۝"časqa7ڵ"آOO">xr.1492 xhthKolumbpjlav4).ǻ.2tr@@y.Hovŕšrɓ 1906xeď.AmundsXl AtlanfPT8hánu8Hrov:sAe˰@dy;definiЬukončѦsPmokvrqZe؅0or1970-tyokwP"> HmpskeOpeymAlef9:í pePadobٜi,urópyAfqʐ28eĺžkovod0lkOQHel8m0u úeئvojahpomet8mate LiGCschop zapezPiat818g`.l.<Hs="footnoteRef" fnref4"8="kindle:@:fid:001N:offH1AC"R">4lS">SgRheopsy0Egyp0(tradikpspŒda`)lhšo 5síc.lzovňajšsyssňvetȞziou: oT">fú0riesol9ten(s2С(xzmškrabapri(odXoshlؖXZyjfesiolnylógk záveru že Sfingulhodoboaliev(ríHovéažde, táeiežoškodenvodnouróziou…ˁopádnv súčasnejivilicii Zatojía8m najsuchšíchiestlanéty,deriedkavýážďemoholpôsobiť"ú$u,pnechajúcukameňo8tikálneyhHtim !keXzvetr9nie)xersaOIorizonXᇈpytvárRiQzau`mormy:kaly-?8V">hhby,VD0">dnik?W<1">postav[pod.krtx,akmeräčšinujčoxuEGia,olauzasypHkomdlɎ voSYe.kpustђ'2">obrazpekaXPhvezdL5geofyzDjle0astrc;kate (/5dľaA"!ovesiacVenuš(rarhviQobloh li)x Qzavŕš@:s@Xъrozvíjqšىاa.

  N)0ߤuouukaz8aieliskygypta.oužziakočpdiny(pnica chtohro@atrrann,٫89„ín“tXž(vyvola údiviet)mfam.Αkyɇli15°eHɲQr(re unhblieedzi 2a 3076P͙1-Aj @lezؽ(mamujP amrznutȸP АYajšvegec,tQbazJSX;hl@tzr$mn( bciؒћnevy:živiocz_280rav(bylia8iQg`hnrpop;0popѡ)!lmЭ(kôriPtrh⳧f6N8D9">6celhmŕ`li1klaA">OkPho:B">«нxJmerik:Pájd zuhoľnatztspozQthz čiD ĽadpjёQkryHzlitpdrv/CԱoviXaotyľudYťRNemeAvá uaOjD">PdzXozh{ploAchL{suchozem) morlL,njPlogPhorizonte0».ǔǔef7ǔǔǔTTDE">7TF">Tapohvٽdobradv,Igraflok0u te», (zor𷩽za@sledճнyhraϰad 10 13síckmi, ebehugigan񙹹lhvalnycun výškdokil*(9elicezevn,x ЅabíjíiorXeaɼvj@.tedyšȭ@unuhlgG">rhosi*, oXɍeptɼXضrhoRerup( vulnᄡdȎߺp0⽀lia seve jexsڢro輠tpvrnyvojstupn@ntarktídsa}olárnej ľadovHzóny,resneak,koaaevezpologuliHsunIdowwyjblast8nešnéhxermafrostu8Sibíri, Kanade Aljaškeef9D4DI">9.

  Z globálnekartografick snímkovaniaykonatouahynuvš`civilizácioušnie achXmateriPktorvytvorАkladtreAkýcháp s ichL">nevhodnAntarktídxAm(kamiatobyanujúciis؈tus vzp_^z ulúrovrozvojaultyєvýkezȕIkoľbpozadiaolieroýmoUM">ObrazdchádzaȐ/*možnonoviťbaqovtajnáu0GN9určedavšpodávnyčias!CגíedzregxXzain esosob`.oto HetIčHaktuym0omnamO">žeĂ1@potvrdzujjrchegjesvala… npcčmiúutrofzdiveažeňyejckrtsúHje2 reštruk:oiu+''Ma(p, —n<myG,P">«RaPá`»aelaЙ8lopet`býI°Іb 0tinen9`najxjľHzklou.imihuc4lenвporabodri8ho rskYinnhZsluY(Q">vp)*dөrxozbavӶiarhiADGtechnogé nergiezape8ysokғF«ras؍'R">ВykSplat8celkuPrexE(@Ade`pop„'S">z(liard“ju|TacX0ytokms âhPhlbspHgb|e7U">J0t`{í, exempinP anx9thusmrz齁@Hm8(Zbyv؍̽Hľn8!𗄉IXdqdĺŁHHhvota:@(d!z(uHhndbhYxs|edysiIľuďaNvyutň#șovpin@r٫i,niac A!fPybioz)sp#pAm`zоʌumex`ehrani10mä9ZápaѷiC@”ki:Caviٯhvdnuct.ilm)MŕtXobxiex155HE11I(Hertv൘vedyskumxret@BXmaa+metóda nj(2">u+yxžzs íQ\RKa,unkčšpecizb:progr(ckpdia9Q3">Zenzibi40mؘzG4">TQoaopô@ -T!tdym sahuidr8y٨ejínas/*Aitv,X0hsॸ*P坏aKaždo0,!c@@am9q5t8«d0haciytrojmi» priameeskrývanéozdeleniepoločnostia «pánoviracujúciobytok»,tor8bypickpre votegionálneivilizácie,a`podaristabovať.

  N(jeôbecylúče0, žetlantraminulejlobZjgbneovládalavrch8e(étu,lstv0liónyFsiasam`atťvojho dxa. nichasjatastrofyiežzahyikomšetci.ožnoáveohčinouakrazodlišultúryedziԄ@ooceskymýd@Euzok-A>xZápad cސ0dumbovskAmerikyYdneK.ičmeHkjcháb@metailyiHawqؓqchybPdôlitejšiod čoodvPiozorQasnýficiqyisýtus,j:6">ParAsobknA''ypvíj)mis 8ov –鈡šíXXlcz ge7">Okremxho }muse byúp`áslmtíTs8ózaobei9ýmiognamip!"vBoHabyx!chPnq$iedpbud8ubu 8">normzp(ľa A u).k2W nuc0riedpotXi X*štovnirganҭopatrYmhp`pXil my (Gx9">p`)hpovŕxy.iblsi K8ZaANoemovaed0vu(qHinfciȕIeve reakciHpѩ@a:˄T0bȲxamäБybjedni0aHA">*(rPo@XmuȀ@͸קM`HAzn0horBjoHtnuX"2úpBЪIopu,༐`Iлlkuti@sebakoľkɗ'elita“,I cDmoqHsych,h`b!*vุsooc tabil㻘Xg/B">aHdhhzkaw9Hח,(v!1Aiи𧙩Brq(D">G@sis 6:15idĺž300akťov;írH5Ištrupuxw-)prY 150/25/8mevviakladyyQniAHrablízkeYuX8lavidielatóx recIArkY)*Р—Iyša`etky <)ngGE">dodzXnidoneš)dokonkovpovsۓsov/+za(Hhruȿp8tia9.Pčԏ0polpJyHur`xvyvov kvap`8bdivF">Z*(0l0Pzxja`^Iد0eraPHres)08opis!"bmien bHJ1hr$ytXx qҭ(@?8G">Komsomolsk"avdeR (tloe) 20.ebru98.vzajsctéhou`xjedodi`o(svHkbuYЌu05.ɪzsypas 1pvetnyru`tR(!kij,@zuXc1dla!ulbrehu!1jaz@;xzato襩. «Zqja2)pč诘črtvorc d0eilo 6a 0zozvyjm, veďokoncanierazemajúodeakbrovskévere12» (citát in0viewoskovicho, 0kytnuty r. 1939 časopisu „magazínovýden,ve`v9Komsomolskejravde0).

  Akoaíše ďalej,umolaorg(zovanáxpedícia arche (AraratItЅeachádzalX1priu,torpatriloémumpé), y(a(fotograf)ie mZy,0brIsijky(maálov.všpo Xveeetrohrad uževolučncP«podľarčch!ctiev eto؎Xpetencii.D.TroHjeprík8ilen(ae yyničK">PoH todalostiӍabud as0ýmuobjavidruh, @sЊdovpoȗS"snímàmiz`jAhsilaTurؒroku59. omxe!oWvysl8@koľí,panelegnych.΁pЉhXjyۘoؘhqNYpuG985, .z0YprsdôvoduruipR#zá0ov0ultúrymiatkL">Okr@to5yAúbí u9tAkozmouozdYUSA.˫ٞrySprkmedzposťQj a(skumx`,d@ cZslobinformáQžiaJiepminirstvipiyiieískprį(Voj p949 @dš10Ptaršapt闉-ky.֟ge1ú`hm8m0ublikqiߵM">_]yBleqívo8CIAofi`idvitelzȵ@lXN">ČnzasväQ(pezuIdobZ Ihorlo0Жĭxlus`obsahomHp@s13P">N la𝁡jdej dnci)yzxm"aPnRridrvx9žeu(xɇeťyobecQ">0ti¯udjW R">@stoj_ǂǵS">Lá(r.µYigeydie" s najmenštpjtiau䯱hv8k@[pad,0X8·u «poZAm»lúh6«orh:!je»'%T">tZtnašs mpkraryz veHxvetjobzv šoU">!egiohórih|si ۑ׵Vkan3etaxa::ulF0"P1">3F2gBЩ iPAón)Aod`žúse `iPBreaumisiu7طsapt@:r0ޱH8zabniѐjde&ikpq@۶bal ɕBManlHseerodidetžrečeА Xľovdyn9Ҽatk?H` IȖЍche?' oP0ٷHvli؏1'Hu (X5">pXmohQظpvynúopatr tonѕGo@j(atku)*0lum wnЎP`Xmi`q*ch2)g6ga7">ZruhоanyQHo prvejoci pohlavnrozpustilo(amcov „pánov“merom iciamhovoriacichástrojmalošíriťožnpreivilizátorXzaenurčitéhoskvalitnenialemenaaovanýv kontinuiteokoleníe ciouirodzȂajmelRvýberu.

  S týmitoajomstvrviolktiežpojP HkazQskumuoblaigenetiky,xtSovietske`ZväzčasoPJ.V.Stna.eďže sionPickinternonPvoevolúcidľaarxaTro9saRuevydaril,(áriPrxizmu-ckQ (potomkataroatla!Аoi)zvhod(medz`,byԂxnrotivkabjaIzvláššpecifformp eyvateľ, !kôr, uXroX1925IkĺzhdHj čnky!aP2s 90% Xro!osťQkaýzy,edinecidaleboBrečoUujpráveodh0niu0hdieluᏙsvetľplo,ocXdruhelekIlМladbiblAeВno-oľ2doktríny[.ڙsipôsobj3gvtipu: «SrȜedepdvҀ9sútyr!b!`)Müller»Z`AhuXIeGlobál`dnuNikt<s="footnoteRef" !fnref14"@="kindle:pos:fid:001N:offH77T"C">14Ux(hkta8 `hc!zIegióne, ra yšmyhal jehneob`j aroly» JeéXnaXP,dZxliespravodligEj'@3ujIommnvypozorgan4ktí@n{)poloč.enryordmpíspo:9 «DH0čš ahzxataHkd P0. PRAJÚIYŤIADENÝMIHEL,BYOŠETKÝCHRÍPADOXDRUHÍOZHODOVALIAI0A ZBAVIyZODPOVEDNOSTI8`I/WH">GII">cv8xtzrazn:hi:.j.8iBpsychjokP–cx!Xropoi0d8tkٗriadi`TzodpHdi«pP»dj s0 Gu ľudhtresJeb8yslieť.dep@P!c N">ne ؇ydp``avx8tvPpinkt (XpomývzťaHRpO">ԢY|mbezpečYvota š,PíkiIšudzCxna@grampja;kš0m`exaȵ9[xdosiahla úspy2ibranroddﻹP">zupazúryvyhrozumIуbXhiekoľtisrd(Xoj!vojensko-kozmsily) as="foxRef" !fnref15"@="kindle::fid:001N:offH7QN"Q">15Otup Pplyvystema0šsc(un@rziɞ ,S">v@la_???f16??;O?b?FT869mnoíXteľadreBapas)``r8"ôznh`uXXmetód d edkoch;7U?a8љ k8onkrétnymioznatkaXa zručnosť,leeí ľud8tvoriť (tedanímaťebaqŽivot8 samostatneháp9podľaieryuttlod@ebe Xkultúrepoloz`nevyhéyy),ôže Szrejmeovnaknásledkykoie,torýchísal.Ford.

  A hocio2">vzdelávacxystémom petjújiešetbezýnimtmihálväčšina –aždopád.k"ontupujeohlb.entoak)iydzzo škôluniverzít(drezovaxidioqprácunejakejbla` isHreuenetick0diЃpciu (3">progras)*, hdenýšte ulglobjivilizie4">Poformc8Xgioln7cipribliž 5 7sؓxk蜈zdipHjdruhého,ociveiobxho l5">metov9!zachxlyvestuEyϊ,čala expanziawR6">rozj0hrco!hlŠkov. dô*uoQi:ičщSvewepochojmedziiom7">Bohdu tlPtӅPvysvetľʣBؐa)iQóoboHn0T׬08">ma9">objektívny9ľOvXTh)r@perspevy9eWWPkonkounhiou`í@fiAPbs ďalšQndidát éAQsϏEgyptr8je˸sú8iB">adep!apobI ov`du el铳„hȝ“ !Xejin!j0pdquR ȖiPzoPčisused!ƏvyXsklad͵XrehsǃǃzXš bdelaagresorom me`ibickO 1aȕOt?C">mPjav۶xsphobY8D">7 E">Dy?FlečaHkoľovܤýsh`moj𰨥G">h؂pyXíd)nat(vzni0šdoktrípcelcyWHd áH!bAosؗ(ro nadȟnYúžHkmi.ӫ \ Iwxatak0xhy ЄP@ej0ydesbPPHtakómy]J">Aby鈠siu,trebvhi ppireplik, ume8ׯ|\Poʩrk۶T 1mavos úsP ierarvHO 0ned s mtlandyYoblaspg texmen(kH>Qinžira0mIetnografmatpom< s="fo`oteRef" fnref17"@="kindle:`:fid:001O:offH8F"OK">17azzývP !Xrohebxejdoba`8EHGM8Yuväzneaszaja.í9tchXBkAm u, čPúk((osôb:.j.tvr@cYru(osg*NФpleϺ0žr eH(ezIvek `dX1k)muHHiďalzni{_]O">Ner8riebehu http://leva-net.webnode.cz/products/sinajska-tura-1-/"id="5N3GP">ého „poch“,asnoveohtetnograficmateriálolyšľachtený špec nyruh ľudíxositeľoviblejoktríny.ensaistoryvinul8nešnžidovstvasasebaočas Pajnožhodšenc(cudzi, čorijaliudaizmus, -bcelXná,koio pppadehazarov).

  A akh8zákon-talmud1p(vanvrx,e#yeme9súBodtevieratá yskouHu,hm nnímaťiež⇉zn2hoprev{m.+oddávpzme zdivelostiäčši populácilat"mɒglobhkatafy𐩄0lkekťči1ktihívnxvdtypurojPsychiW9T">Hpísazmyslݚ0mugu.Έؖpasým™Ɍfunkrasyzánpje`mipchliť:r)ACveEgyptaPt07tilaeGéesYak랐s8lbytk8`U))iadajúcks` leHaskutnevypqsvetovʩhjektОooZopĺňIdladVkto-technpivky:#xH0"81">/3H2(b8 ňomۨ`9Vlߔܧ'X3">anómnYbi bota+i4">diaľoPmimoҊhXiedkami,kYmnštink pot`)kultúpdmiemmPransa. Jvatikɵ@zabezpe5">ahmdniv@-5cش`íy@!'GH6onfliktpcesda;lh trGeߒ7">ktkbé׌nyB72ǧĵ8ȜfsťPVpýdkp8iahnutúsp`tejoblЏAlodil"vediosobxjHta כ8">ej1 eĎړҽjschťo iI9eXX/-pxozšír0 medzi÷s sз0Xz$zXkA:/$ Xҹ,"kážyXmanérsvislod epmc@y.ͬHno,eo𺈑akyspôȼg nešatpYní؎<거mom/mk0d*íp1ɾ(?C">Nehra, 06.02.97č n8D">VšetcibínitY9uPu: «SkupidJpPIzraelKdAng  USA,ealizJku`opuxajpiseNature.пkúJcedimr dob(-ašk)zi (cen1l@8urópa)(efar(juP(tvrzAduAX,c!hnozdhCspolenXev@bqW'"m9aí.ǖMjiel ޽Ժpčie(Ȅtvemnobnež{ navPvamXr»g dvhorsanýmajhlavnejšímakticko-technPýmožiadavkám nájagresie.

  Posled éhotoodu prebierokz xdov („WPJ">zdivočelých“ –KP uhľaich 0fov),ieszxholokaust;pôsobe)bo`snahounstvaUemancipovaťa EurópeYta)och,pro0edtorli,similFs n; čižhedomalebodst rovnmkošetci atní ľudiaϏmL">Vyjadrr civzáskejisi@a kiedkuskut0neniaôjavihnezmyselpm@ak1obrime0ublici)naému hadistó(,onografByCelosvetov}a,kolsZxuniverzi8u`bHianapísabezôznylúpavtI(osnoventer(terorúdajxXzach(ؕ`k8ípXuvidie8veľmipecifYobitiohpdruhu ídulM"liN">o3HOhryS@mýtyXeKregilzvýp t T n8" plemien, oўvznikIсY"prilcahspozpora (#neba@vesmírupieten,Ky@ )Q,beratX c-ľ8odȡhu,mebcxklatnehX.Щíuďomreriavraží,ípadnepsvojIz ov;ok)odaňQ1ov-?očastbizlbvȳ!1reiu"ú"núc дjup=)Hzačín«Neru osť:nkdаa015.蒠Ha, 300`kdob8m.F.BellingsheM.P.LazarevomǷS">o ťaQq21.poej?ڽh(Р ťaHyďalšȼobHHcqhaomarinp»Den|9la/a`chy0hajúre šnhgie: ooncsXQkža&K*erozd9mocɵxaj£kȪ0azKrvi19; @Ymoderde2odrH@dokumựnografie حI hmepptológahonyalphpperson-NeIukÚo 88ir0hľaduH20\@9h`ph8njӤdy1DLHV1I0y1">Ъwwws ׮׮e (/83">Huepo9no-nckarimov)iunulak1ým'14ipisyuďohdiabl׊5atvorʕ)funkȾ`ҧʳPatZ0lepxchizofniu.r`mPrlȻȪb`zče0[RyyRȹ.epy)PiriisӄegyptsOHiehtqnforȊ`di\y8sväX?q6">najmämurI—ealizujúcichadštátneiadenie súlp 9koncepcioubnov8atlantídy.ajvýraznejšímrík oXosledspomínanéhoetarý NoáX historickyysiverziá(minulostivinhčpršetkA),kHP„žrepstvo“gyptačle؇Sanhedr822 @dstaíkdXlivosoby?:9">slobodvopvoj@sv,ija(ô 8nezzInauk2nohdisciplHxhierarchisystémovasvät:rozde𑨄omocičodporureál axi t8ptoypu ptúr,čivijj sـnncirkv politPst@nA">naSSZ,0RF,PCS.

  Akayl kponúkaHqalterna0vaykXanemuýtu, ሐhP4eórHpasirjaL.N.Gumiljova,yjemߚDS8*ťľudík* «+rody, Ɂhnepžnuv»;lebo)OHE؟(09 zvonkusW aVIentgbevi vrhe,gHȑot`aczl,poku@pládam,"úfaسxBohI9J">Je,e퓀graftdy8Ce(vetZa»8žuydv9ov: Pr-ísagئ*(ces/S0elh?bjPajEv0xpojržeglny/܄ov;__N_O">Druhh hr胏Aihncxjy 0P9ۆhvymysfa =Hôzqó,k)yezPkoľvekWРnimivylučh vx׾P">tبB1schopv8mcp!otsam8atneZ VUyššxuخšpecifiukSYprXmؼhYositeľviؤИ zombjHsxi׍,zaipioci"O`:on8eoR(yrpudá0ohqajktuF dlho`Z1jpisJtixhrpeQhnunejbPPzre¿ąHpodڛxmy`ám׿Tip" 𴡱\UmaPȿ𬷬ešYc@li hPAmui\V">kvô迩mP noes:oj,te(n ku;ažpЂǤÂZq8sah!cnú 0ghtmikuorg\xonkajš0 ZmJ0">Ná`dktoIäčnaytakej/mгvunQens#˻؎BcymomЃihredíK ȩPv ro'M߼߼߭bneexhbPe@haodebspôsobo meresȨY<.eLigyrv9OSNutvrdzrA9{mienؖnem`+enia,ocichokusvažo(adožnosťou čieulobálnehonútrosxriade(tojísnove úppsprávnyjmov Ccelkovo.

  Notom3ukutoču ňuje!tirealizáciebzvlášxšpecifické, —onjYts pravdivnázoru)neexistenciiat???vi:kobyjšeobecnejti“'u4">Tak@saultivhHorýt@8bez ľJaitqomriebeh /procesPdąikamendašd,8yk žstvuejinnýfiv, réhv@8 , že wp5">spiatkP 5ȂӆeyskytciviˆPskáisaXPibaednz zkpdhsledvoXvlastnesy(hh0pv@jXXylučujúce)elex6íkladhkɞ@svahrarateac0alrevb,)tajnform4 ň sú`뤙mimasФGBBʎešyh;le01falzxXciu.j.׆ničdob@ip(/(7">@8ѡ[zverejniť),x enabíjaIbibl%ǡҖ5huch émon¯režiminulhOahynujčaHkatrofy׭%8">A0mietky1Hčellu 9">ȱj rovnihHkteúy@FҖШB–1vľȯPresip tý@dr@avaHh.rinikdyeujxo螘u0zal:KulA"li/B">W3JC8 ;ȃutlantídy;I23)AGH">SeliaMaci,pôdorysozx`YI">ľa澘grafískaPkqza«Lunarrbr 2»kf24UKJJ4XrkadkopíriﺘpyramegyptskpGízYd.8eďhlyK">logsmaɻdruhߴ!chronĚ覢 )óϽʾ@BdokoncaípjQ7ia*jav o adštڎMo cضHj,q`"eXpoH`tejYci*KTs8XinnM">iphdAev؆jbmaxa׈olGCp0onk jmisieJ.ai*S">1728-17794si ZlP`lzcIdlHekzabuk!deč,i úc9aoooh5ooon5So3JTh5iOUV/Nikolaj_Devič_Miklucho-Mak"id="5N3K0">N.N. (1846 - 1888) žiliekoľkookovedziapuáncami, ajoiacXst{chi tomnárodeálešteamätajúanazývrjemenomvojeeti.

  MámPôvodaom(vať,eatzl`nýsudvbádateľh pôsobeQaniakmiôznyHkvalit „diYov“kôroosamotPcivilizátormisií,eckzúčastnHkaždXzich.užme,ֆkárinialoAapriebehuCočíloln(olonicimpérium,9xzarvotdn1človekaolznaibansasBnnébyvRstvoustr˒druheici 19.orgzoačky2hIkzver;Id(:po8Hnďanei$WQyľudhu-búȅhXny:2">To`aákJ.Cook9odstaleťouobranyedgresívzhormi..S.VysockijCnarkotڂpzvtechápybibot󟸝 impbXakumm (mnoh Rfšvšír posl0*20C),󒰛pieszasvX(jej8udstPrečo(hzjedȋa?…lJveda: «šmar@(kň*׫5">PODLIAK:i», ňPkyrejaukornosťsdXrovnaɢ kuAalz঒M6">Kopnu ídyzťahuk o@mon@tu 7X8">stupcɉm۲kult؏.βrhirii š1odohr@vznikpXjpo* regiol‚Cpy+hIG7e.ғ鷀o Ko(icGoWausku1H_ZJuiehínzs v(ђщlbPu tou.аhtrepm8ɼ蹑MohdZl"Pkrétsitu aYlɠ A">I])onЇiu,0li odParaP ࢠ9y8A)B">neschopp0(p!(ad okm)nNpIpvlHnevidiɅQtImxY*atiЃyckúdelzmožno vypdqڻp׸C">DZпlٻbShrozb a%ry;doktX8vy0penpsveЎز-v)oseHPrní0monlu鶀D">lpiac0áoy|u] p@ovڂPGEniukazuࡸCHYBNOSŤxenaVNÚTROSOCIÁLNYCHIERARCHIÍ/ov:GEFGG">«dosphe 1uhodHs vP, (h)(y)neruhֳ#krhB»(S@a 3:573:64*]26).GIGRJABokrajiepahň`Ontiaľ chyilgdždždž7dždždž71IKK7LBM">.akzbjasňYe @yP-qpôjdepce@prav9v9!nevznikzi obndغPaYPraďoedr8ڬLhox跉šťí__[99, 1003:103,104*] —riamearhaniebstraktnéhoumzmu). tohtoožnoochopiť, žeH1ždčlovekaôbyťánomenoh;šetcista!i“iaebaerúPílišxzeálnychdpokladov,ospajočasneolerova…

  Rovnakoten,8vyvkrema,acha (podľao@nu) <O">neodpustiteľn8chybu. Č2(jedÉQaajvyššieTvorcu Vmocj.φP">Adekvát0jenesevetlz otázkuhPdom kompeHcyȆ牰Q">vykúpeni@m -civilizormjos0e úrckmonopoluR">Súra 2:blockquothS"T">«v.275[27X.Ԓ tojajetokocou dňom,ajȀvereX, -matiodmeu Pi;emusXmaX)ch,!nebudzarmúí!#/_džǔUǕZV65čažieraj@hoky,uvؓi8takýmiAu(Ŗsaȉ"doty0rhoH :Veďbdф2isté(N3L0 eabluk8zl v/jzisktep Ale volilzzal.umunapout jqʛ9ovládPstsí,boat : skutkHozФhҝأa퓨obyvaohňxonp ečx__L12[76 nič8pestumilodar3Ѝ:sťahz užíZu, luyovzdá0omEVavdePdaPne+ žnfMojš8xAvôbecspHil)abyta 40!sinajskSodupleXiorobotov zobgyptznarst0"ciodc‘hZjavѣOJ7">OdhaPy*8aždo-ؼGP8">xi@ie@ármڇzYpkejlHjql0sled Y@be pzombírp1osiu bibhkpkultXyOO9O"A62:5. «@PIdTórXjupespbhlovhc9knihy.hava ľ Ձ@`8@xJlX!shvЕ (čných!»GGLB">Po(—$(dŕxzoruҳjv28o0kPHXpzaujptoࡨaِotxke: ߗ٩bee? yBi?2xd(Hbruhé,ten)zendoknygálciǵDJhztšetclivci,R9dvvxjvylučÄϥ(haj ktvrdiث1 pdodvc x8mrozťp0vqy 9len rPڮ`rpv@ouHin`(v:y0in@pcAkXtppti캷LE dľaš5azsámebȉ!8sata А»,!ФXje ôvovyjadP {https://cs.wikipex.org/q/Salman_RushdieLF +HvS*é:sȦHD`lRؤ(ho,JSxmbdaP@vďaémynoivotetaloasnejším.resťanskýmirkvám SynagógaepodaripreukázaťžЂoránuniehom 1 300okov. toiacrebaúsPdi0pozorn:nao, žešetcpohoslovXaj svätíchAvyhli nedogmatickémumu=, dokazovatakꆰAlatfosnovelčanlivé priznávXa iemvojvlastn2vierouče1–kobsolút@avdy.

  V8úvistiuveme úryvky pmok@Knihe e“.I.KlimoviH (М., 1988)@. 112:[blockquI"'J">«0uH32eore hsopis֌xXCiviltaattolicavytlačilPihísla4onymlky,rovjúce%tv a؊0druY0nɈI:hľaduazjav je4 en`zahor`núerz0EjeliaBprharakteniHzakladateľ Z8yeقil[obiRdHqyyatriarchovFePšai0 (X32, 6,III`. 242@4). (Podrie,ď:.Beljaje"ţ9)/prtuX cie`(aqkaíckЖ0sištú@/, Antirgiik № 23d,69)»D/K">Nk@fjednqozQvyd8MohamedA Dobrzve29AN">WR*, !`m8aonWhoryeálnߜښvybuda`krXWOWߖߚOdhЬp, y!skrzZHkeď1op`zQȴHč(j@nezlʤbibXkouQjsociolhtnouPdpȒáchraľudidGfundntzmuȑef36SLQ">30,l8j`x X2(vý=Rórie.ڭ0!obyjPmuIcant轸)vpdnucejintenciPmospsvemusby fygcs1dpad9Qrpa S亏/RS">Sa 4:96ۀ04*] «Ópsu ili!˖(ž㡸e¤@rozp`Ry vortomuʌIokmH:Ty󗡃aci-@máhʠ`pominuoh1GGLT1vo(bžnychhq 0o.aPbX y,P#reu0lo.vWP: (ľ0um,obíte!»LU">IilmPvHsaHtklk mHrУzlomys+(netreb8sQedlňodkazq3qz@t̽JrdѼíri@ҵ213BLV2z؇PodZemeǚǾ;M0ǀ13:573:6PzBmajhlqma!3DCM23DePuho1es9`be8ň8ik@@mnesud)XXNe08`ru(` nienPb )i`ppor»\3:4}58:21@nablZvaz1JaMojȮаHa!M5">PPXq ,#iamymornpshr@triЗf8oxavŕšl@l궁Lpesu úplzvra؀xkhbibl(ejktXny1scQ0Jsocialistickejevolúcie“ sošetkýmiehoožnznásledkdoplnenia@a spres.

  Aak celéKoranЀjučoochopiť, žecií, čo úprimnerBohu, —aesmúamrť8ádaxp prospechiektoradeptovglobálnuPdvlR/i ľuďmi,levytvármilos8Najvyšši, ž iXpozemskomivote(b0teuaždémhuenámodstrkuXpoto(P,ýuiboezmxlienkovitdravanímsYnegiem. oslovZtypupanexenciacyusbybá0é, 9">akičiacedôstojnob8 h(A">u ch)vyuji jab);mBCHie`jpot xikyAslu729D">tedexa8dZ[*formٓXpoíIsúl( n0okh-nĠet,ŕ8pa!kyt!Xčajpoločti.Π/éenútiko(kon(vedmq(c:{blockquE"G9F">«Niet )rgii34.ՠja0minqcesta8¦dmyloK@jmodxlbPHͩa,ȡx(hytilqľahlivoporhĪBrozbije.skutkH znyci!»"(Súra 2:257ۀ96*]). «Pdz8`A<:ATvorodvojMy 3e!yčvajte0 `DŽ11:122121,HOnyP slalӄHQqy0! pravdabyzvidite0jexuc8vamnbstvȶzsX<9:33)//H">Nľ1ݹjvybretȀ}@at9Їxí:NnЌP1qـMX!1nekupuYzoH(m{eHQé!5HDMI5adtدz;oh75:48)ۀ84*]tMJ">Okr`0dmiblktvrd2okža!vh»yhaHvekEÁLNUcPP8ďXtome (14:26,20QX; 15:39,43P7:6р856:1006:99X0ʽK">(Х(cspvz yihxPoQzodpIhrieؠI+ded Cko0splo8ζLLѶPЬovuB龿8M">𺧺incYz Su oYѸ(samozH)Ei8 zák0oXlxЄϷN">zvoljsilkѧsbَ|O">ášne (P">؞e umumnštinȉpociál Pxmplexom;㪋pôpt;`ذ0démonvelebXiPduumBlqxXBPí0]m)Aignotsp?Q">RxEVŠÍMAVOSŤFhôznymruh@÷Xds'$Sk0udemkH 1KB!_3MT">IjIؾzmyseuomxujadr!A90i potáz jZ@ebaGU">bez9hKúlu všetkpwV">ش`pvržencovrasixckpdok((vyh1globjelirno“-civili8cieuN0">ÚuѢ>.zorpht0pokusxa!nX(sledpas㕰jhóneq,qmovytvojvRregionálnychivilizácií.

  V tomto úmysleadrážaémonickýypsikystej častiedincov,eapujúciprogrambnovyormeho (v chápaní)razu životacieoatrofe,toničilaedydzaulobuciueme
  ?3N6:aktujȋYnadovnéeHo:gd7Yng8">Golitika –8innosťamerl#xľovýkrPceléxľudstva plty.oatoue väčšo riadenspektrlhodp ten ,o PmnohHpadoXvylučuzlty užptvorenýmiami'%9ǗA">ZahPXqߊߊߊߊߊߊvlXnuctriedy štátuimo qíchúzemirjurisdikBCnúhאׅׅՓí@mR a0ef="kindle:pos:fid:001D:offH1U4gND">↩MGUzMoskovskHŠUniverzita02DKNG3PHQI">Oؗxqh (šXnesúhlasuRphorٝmýHA.T.FomenkoIG.V.Nosz)dozvieteiacQnaZ„Prozrľ— Ѣ@algex“____02HHNJ__^\3NK_Lk(urvPpĺžležhѣdielHedzixestnymomboWVpsqnuludPku.o,heef̟HoŊ8rahnothXǼM">o(lú੢stupňry,0cytoho@toč`okolvojPosi H 24 ín.͉SB?@Hdobie,eď*jarti:poz@ý Slnvezevxmaݣso䗸ؕdii zrod EgyptskegioЏZpodľpanɰ76????061D?NQ??>6>PR?QS">SxsxYv0,X!ѳtrhnúna(yiv;amutb(klϼϼϼ07L1NTϼϼ7΀PnUϾV">PodšHkniherahamancockStopyhov:hdôvodu(aA ií,osk81997, 204 (Fingerprintsods:Ԅ@EviXceEh'șÜat)89PO08P12">Neuslemrz{zem.??EU9O3P쁧3O4I5??8:_______];.ָhskij1ZXaetovFénixRHnao`36;.N.Dd,.T.JuraP)utlantídy“,oskva „Strojizdat. 1992;.N.Djomin)TaXstváuskéhoároda.otopáchočiatkovusi_Veče77, tiežozhovor omKeďmeedeliietať…ijednýmazykom:opublipané rubrikeeóriaepravdepodobnostvRasijskojazetz 20.02.@8,ktorej živote dávnciv(z(ieyperby, bolaomovu@daspomedzi olympbopoz؋yYijdenaeverekVomtoea CYína, ž 30.15.1ríedšime菸3klímarkɐneierS ľadovHoceánQeplý,ezhuAprí؍(ťcontinente.

  Treb0iťyranem܂ܖ(юȌjjleno XepisQšírkkrajinalejQPž@z(žok,adajúcixňuzimb(í.ԏ9ۛmate ic3mopkliológieyqdnešSiriphbyecʌPu 0aЃxakTibetHl@e"ekap(uplh[vzduHásqr,oblandu.↩3O9">Vtanar8engene&prograHníni(ri@rdĺžӫʥaCAovwwww3K3wOAwww1wXBwaCMŕtveϔai–vsdvojdielnਰ9v`umeleilm,ȟ oku680séSavKulim(o 8(hXdQkoch,čuʹ0n;睸áCinštitút5`PalȎxHjozYzb niacsič`e)Na hXVýskum3ÚPvuRsadilrҠardass (fesBora zlqnec)D0http://ru.wikipedia.org/q/Мёртвый_сезон_(фильм,_)"s="uriGOE">q03TVOF2XGiH">Nákl1p00«Ro-Ro» (Rolln Cff)ahhz8ál na8d/vy]v (lesách)0klopnúerm Htavobjavi`X0-t ;nk-@X(uу̦Abehu 2.vxq1y;pluy+uؗPelhangtrupeKonkajšťahya úa0Psunrchvzlzup axSsoptiMchol 20HH@161939 oPdiviť…__\F_QO_OI___@]3OJ_K">O aeg؆ culePQozri nky:Lnbad.od.ru/na_f _2.htmM侹; '#www.ufo.obninskoygtN߁߁ۤiH(ubliPc0@08@jdinttxredmaipKSB, ší mpaktsLѺP8Iaui :Noem_)aȪ___02RNOO___4_XP_Q">Poden@i(Hوmildyseus0op0olifx,m`vypi9p.eď`(aМP8wrek(ipo8ta,očapýtaťbpkr tne ížil?OsmdedalRU=iX-.popPreQeAlnca0sp0jišli nechaliolifémasamote jehoolesťouyvzniknutýmiroblmi…↩

  <fn15"alue="YS">

  H.Ford „Môj život,oje úsp8y“,oskva. 1989,tX86M9????88I?OU???6?XV?`P0">O úloheedy systzdelávania؋odporeavo-elitarizmuHz časti 10.6q@7práciPSSRZáklasociológie.G3KP17X2y3">TermínPevza akýchsiápisovnešnemokratitorovdž03MEP4ǔǔ8ǀX5ǎ6">AkoovoríӌYon,brezpXaylo kamennožmi.xodusap.4: «25. Vt Seforzala pdkXkuvojPsynahodiacu$nohámP: ženíchomrvi»//03U4/P9///9/X~A/B">Uvádza,réckeextyovéHujú Aveďrista)kžaťaPomno»,`ddliQ0mejdH oficiálnyruskojazyč0QadiochIOdpoňsatan.myslngickg߅obsahucirkevno-qans@(Mš, 4:10)yOižskBiblií(H!581)*PplačiapI aj`č(javnhnštrvzťahH׌(Xvokovi,з`leʎHxkhhmno (prave.ot(eňy؉doktnppem' aoh`sveta*potvrdzc˞nýrokqurč 0@eby( strm¡pím Zem1absenciiPPkoľ nad ľuď9s8ýnimkhchsaHuem#vybra{by҂Xan lA /3PC">NoXndahm hQsגլ݅ebvôbecprospe0ejQosȻavi`tojvy)lGF«N1yy`8ľašviery (SvätHhhglob9`za) ( 20hOOMHO002TO3PDOON20NYEOFHhenseenand:nn8ductioj0Conspiorialiewfȫory, 1982hzn.1kl'''0373PG''1X&H'I">«MedziVniknepPeux8u.ϺnezviditeľňPf@@n낹rehliadС(,8ó.ͥ⛨X fakhfcúzھӟvoliebtIangl o- ̀xty80Și!ЪzvonPzichudX.esp(toȬi0Hlovôzțch.Э(da0pdذxituldyMNaopak,ionavЉvSboyztvL藰úzx aúpriš@nzi`súčas#.Jh0hajlenXŽak`D#%r Hie`kkazefș/y.ˍdPfš)LotiImným@om.dno؛ۓocenevx"gupedomHQ`bako odklaaš rPAXkmampatr ai robvxnetSkutxK>en0zТydo=K☃8zvXuK">Každýárodaavštevujeenaz.osolstvovykneyťatoročie –o zákonrhatov (8>;JTen, Xhoden;osiaholHalosti človeka)*.ameranjavueviditeľnejládyodliehazťahu (korecii)veHpevolúcie,ričomsnovyverhd`ajú8esnéate ickhvýpty.ietob(ho želXa,leemennospHérieechcem[viem. 0še@lneníku vyé.

  NaopecožnoystúpiYoePu!b juhu, 8samotnstuptadm» („Agnioga“,amarvydBr. 1992,äzok 1,Pr. 292PpZnaky UyRbod 32).kindle:pos:fid:001H:offH3CBPN">↩3PPxem?Q">Vprada*(gr.Synedrioheb.nhnem>"lass="uriPR">Ƈ4J57PS3XTYU">Podr8ejšpviď G.ancockStopyhovkap.1WWUIWUVPVWWW4WXQ0Wy1 ZSSRȑ8thootografopublikova!v časopisesnseilluPPons.mypage.ru/2394.htmlQ2TPnikMežiب  51969 .ԅJán sH@ie8ye ŷlsajniziprmhľadóJ jednhYe8čísel/Ima8PiRei(513X vyob讑m arktí(bez uv܁|pА؊rysna8jtvráizmmYeskumpbm `koq:v8Ave(x20.orhí)xa`ýzyH0pW028SQ3X3Q45">Ak1mey¤aٕcďalu 8s@8vetaqdHlen 8IrčXvi,yvat@prýlžeI«sch*ou palcavnohyYithaooka».opamiatkuYϧp6">pobednajskor0(vilI ]ሿvštevXxHav񞪇ov,ꛀahzáujosudG03KCQ76XF89">S8ʐȨS0udwuruwwКрачковс@й,_Игн_Юл8ичQA">I.KrPx٥uuv8zm픹HPzalamPriad xš(a yob1íProti šofilnyHÒjK/CZom.jّޙ(1jkde!bu@O8ho,ct@8ehrtárkxzdiȺpozn.K076RQB7XnCD">KataYfatlanCtakmer(hubi`rasu08,leohmpšancbyٝȥo0chyׇ׬wwwDJwQEwww8wX&FwG">Tejoz8labakhum.N.Jale0+9)jnihe,x1acdôvodu1ĺhpixxq*hulyynechcdbickpp@ruky.A 3QHpXkaBojxenvytrbvýluč@ľu ( - 5xi 6ôkazov),leohchvaaždémuám,dpovedajúcmenou životnýpodmik člPka súladeoyslomehoodlitieb.ςˁ úýmreteľnejšie,ímn0avíj*acia,eďH nimjobrakrzeso8 ž+ľudíhultúrneamiatky ostapkolni.↩

 • «Evanjelium»prekz gréčtiny –Ĉávesť (εὐαλιο -agélion)56AQL30YM N">Pochabautomatickreproduk hnanuco ieruhAhistorxyysqaslimskXdhícireinter(tácKonuo vypotavzáujm0cip@ov05O7QO1X6PQ">V arabsktext0vo0da0عَر َ“ čoý04aako: pnuýisk,aje. ruKračkovskéjxoutéWслучайность T">náhoda"ouPazychui'deformu1e1toelod0ovnYps؇8mínGaUWo.pozn.{____06BT_QV__2X R0_y1">AkZel(h@C 鯸yjadry"y,akajlep ;u¤O2">K0ľtBe emiTbd m3">odŕžavgggg06R3R4gg3X5g6O#МО облате` пиhя!0ObQajChazjainQm obPznamvlas;ia (hosi)JpcaVPLƬ` čxjJs@iS jaa akgloxlnyYojek.пpj0ypl,Xeaatpôr>emužrečehu/Xra7">om5uísmaiblinež b@ľud8tlق__׺׺׺72'3R9׺׺4׀X^AמB2fodPoovej`,Záhvetjep (0C">en2ru*)it`е рX0шил вгн@PнужPяiaNep liln ígiinúteniaTakreali miamipopmu,u@` Ȯɐ!sk Aočítanc KonK825?RDX3REF súIiirýanglicHverzihxt@Axvajte/nevyňqše iУec׶׶׈Ƕ׶TORG׶ 5ypsychxtkizm sAlinl="ssheet"("gaflow1?mih/ Akxamrva8nahlehľaduzmyselti (tézP@áhod)*brx(prihzeno-živelných)avov (typickomreaterialistý izmus),ak!dchádzajúcalobálnaivilizáciaolaozvrátená mernoueofyzulebostrkat`mocZhora tohoôvodu, že nejositeldémon`usychiky<(lass="footnoteRef"dnref1"8="kindle:pos:fid:0020:offH1S"ၹ6LJU4">1 ahlieobmedz(sociA udržovXiuRásledhtiokol,tláč8itpt),tory)dokázpod0diť,phľ`ac 0upozornen(ef2PHU5">2oprípusɒ@ejtoesty. ažnič inulݎelanetárn(0odkryl+ vybudniu človex//+Zemi.

  Jakošet(m=meldanéyť ľuďmi,imjmož kona (Iodvôlsúlade  pmvetayre1l.Β{,usyobnqˉmre뒰noriemt0tídy1 (š՞(väčšin0a1ruȈezpt 2,P)xyayskytИXebehuXl*jXdejín. 0en82G@drusmrJá-ephPahrads˞LžHeďL腹GjeuzXeuPtaeBpi؍#ehQik „ ty“.áv؋e,stačPé:)áhcPob)holrons n (Trockij)HrazঐoskvyУs,bBapcLfunkPdcuovDxtar8pot77">N y <ng8">aknahyǨAúhojiŢ)o-nevoľcky o؟syst!J`pПSama.j.iИkٟkrzc0vЗhor0avy)G9">D[ɴvojѾoh0uxdduXX1vyšuiad ati;1Iflik.ھ#3dhȉaVosognóz1praccX.К1reyi (ĨI!S}Vj_ pvyjasňHpd˩$phXarchhýznam:í)Ck@žKq1ov8atxurxmilkabadɾpl+hoA">T|edvateYibËXakiقgd)kážডiP H BohPPnuvA.S.P(k: <B">«qodaqmocrojPhre* »ЦzoiIooo#pm kolWNneexjτ˯l0Hodmien,eDQsmbo šťanȓ}mvC">U0arperika y»Win8(idr0Hom@Htexte:sblxquotȰD"?9Eqnxalgebra. ĽuЖs`ĵ@`chád.id*PdcXmônavyhlbok0kladyًؿpotvrnedٝX/F">uj"3»t/Hesp ?nʦ`ǀiaǝÈ"Ĉɯs9!psyphxϵ`z8hk j଺AbkvívodlišIq߿9м9ݵie ϔϵd0 patríiež štatistikanožstvaáhod,aákladetorejúbajachopnPzť, čoresnee životeivili@cieočaselýchejínystemHckydporované dávkamiochoxXtjȅ!Prozreteľno, /,L//>8iHlikviduje.

  V priebehu0jau t,ýmqZhora䇒byť Človekom,dmietanie-ʁ oPoh@ľhpomedziedP čielujúcisitul „nadča“prred ľud.k2javohtozrútilbnažeyP0oikastovýémtzmizl8ociálXbáza,sychi svetozo3ؕkmi, «hriacUmi»וN">Reagz1takýdruhenyqlhenskc_ru,e!uráitlantídyolAtsku n(-stavov@ruktúreypu傐pfeudamxpzvaQaň -9ôjQԕAepavi؏Ћiny.eskôrhoplynulhšihHck bdobiȁpetnr㞘Hp@)a(nech2:nfHpregiqlnou úzeurkrq zdpelitQpapán alਲkvôiu.1y0p0l 10bezpvnyaižšíipadoljus?5Oi/(gloh’buržoQdem#Яncípeorm|므H šet0peronom kda1;dmXPyjadyPbibl ok1nuinan)-ú0rrasد BAa(elXa`ulyyá@bHi߶P">NičPejj(ejobea at19.൸ neobyqkol؈Xঘtrخd:j, 0voduak˯pav`ajrôќoгs8ѹ8ɿjompers neksvojia+Ⱦwp«PkrpoP by 'Q">svahzvieiy޽(ignbmYonca9pebadisciplYúčؕ18z)`ȼtnergovyb$Ptechnho-Rg gresu 0dsȔH ďalmuís@ iBodhmestÙAošlMvzdel9amztxmABru,otxPpoužipS">A hlaqalIkvedutv čľub;pepv؜1y4 )Xcelk.ԧnnp, x)o`vyh0)zaraP IȨ@((ex@enH)*ݼP$n-U@heď TZ ѹ@u@$I썒jyhriXr"zvíj}rkevX(resqek04íOMT">Thorú:8X鞚غhX𙌡Pvzni0@rxz4aHdifc/?/»,2`U">reە:$?zEVl׾ةodd«evAskôr,w (cߴ٩ ӪHudIlQvdeqvysiy(豈ɶhoprsinH@ɳjjšéfov«ػhXytok"durýص񼉚zudínpkryhu#!:HJa, Hplatks2j",up@deBcsvȼļop i@máPd0ny8i[r؏@d@cuj kdrok;ánov,rátaneoha,ietšetciúiovní „druhovia“menavzájom. Čoštereba?».

  A keďž Hýystémeľkolepokázalvoju životaschopnosť spoločensko-ekonomickomultúrz i,tý0iacas ej0etovHpny 20.toriЂzdalo8žejeožnéripik šíreniupokrokskúsetinaelzvyšokBXtakurazuen, čoolrdounkcieىéhoPm9eXvodcuQ«Yaohtobytȁda» E%ýchoblo`socializmuZSSR:ulV0"pli1">JV2">vynáš@arxsudmrti;kladospydstatounti0ckukyEe)preduomun ,htXpo0ív|terminológiui56">аhu(d1acujúcotP!0ipacibibH(re€špeciálnuulob@mon1₃ovj(ktríneB/ul7">VpýsledXjedhromadvydarxka objema(100xpn٤@koAmenafúknucesovPo0liláchH8kanـ`dej3 "Qnpcuob PkZaHytvoءegregAtlídyaňa`ia skryteobmedzhirasovnad@P9">Hbaaoká[ónepp zavŕšiӰAiaa𧀣0experimen0:l#dPSI30h0.Иsa ) pajl@ر9u\pok +odx ډqdQnbezXr0RezodpdӲ omfortxzd (ȡdchzaRjjivKϨA">Psych1@ockA (dinKýHnpmav)嚈_70)9q9zorkصeAkh:py(Qohľadзvyri`"obec!kzypitCiide eihlebieжi,pԚ (Xravde8lži.օ-Ѕ*a/ȔnavrhuЉ)jashsui?*o$p*zamlRažmnstzm؍b󳩈I poI(,okЛ@raz(úpsȷnشPduchobrv8li|Pzdpkôlضhb@lob.usbuplp lursمϭPbudi?1zombiehPblúd0, « ľu`)opᨸms0eIe0xnepA()3Vim_mi»a0iIdoB">Ukak XstupʟPviedolR«DnhTBj9 »class="footeRef"hnH4"kindle: :fid:0020:offH33N/VD">4`eeӐHs.oviny)Eytai№ 2,. 1998verإ8nwF">Zloߕ srtitulпG">Senr;a;h Qtodmivo PPQčí» `u;bšícty vp*G.3AAmcko-rusIsympóziu verovHarwardsuni(zkonaloria!nua.heďѵ`ňlenЖ lUParaktzIakȍ¸xskut8dsudelU߽0%ajmät`Ԍxmô neveȭyjeatrh9)ďalš(špekuXív fondy⫸1cktóbri-mH7 okradli 8jinyuhovýchodnej Ázie.

  G.Sorosharakterizovalšetko, čoaýkaloedávnych 8utno-finančnytrasov načrtnutéhoolízkxbudúcnosti (pádaponskRyenu 1.apríla 19985)ko:blockqu?J"K">«nič, pvíXko`epmxvietsepochy…#/?L">Pednsysmuiyžiadokam`ЀtvorenieX.xistujúvaohľady///ef6////KI/VM">6)(akýy(byťentyem. môjuhu,ptimálnym)bosformoksp),toráeisla(eológi8ne菀ua.Ikoľk@t؊@a`žamYospchápXaijomzumB`žexkiOť.֛Ǜhám8jyľudiaXYslobodu` sebarealicieamiP"g`NbnpodobiXbezvyh{demticinšt,trT(z`,pkg qy ravdaprvenst,piacecelvotakSdstafung3yivi)áty»N">ToxZjadȡQpesim9joY%`aAmierye.obr)dopĺňaoblemȘPbjasnenčnkarkpVlHmíP2v „NG-ScPr“:bsencurčitțe (('ٗpzatneРqi9odkloHod rmy);vr表 (`hҌ 9@xncepciˊphkhumuslur(zai@(IbližškHkutaPeodȳkréh(minpriise;jav+Pú𐧖pš@vobsahu3Пtextuok`@len «ver oddJqli»߾߾ef7߾߾߾TQVO">7; y8azy1udbodлQ, aslhjaSresAvysvetdôv`ťtýc8HtajȮϼPQ">ndď{ahrdikiNvyka(v/R">tohamožnжs sychPock`a.N.J vlevkIhobľúbil 8hilozofiu.eAu ľbXeuef84ATVS">8Jpto:kbl0qu@T"71U">«DqžkáydnHQhlhýberBAzíntvrdptom)72a.Ž1u᱘hzhjejHom Ro[e.o뻠Há, jpdxatxppr?» (X-B9/76LK00">P9creaysInaozajyp1uqmy@zKanadkimiogBXsmadogou,19rozvkultú@mno8ýzn誐@(vtaslo-imolexi8ch)górií$ peqvi@o@˶P*dľaer0 jhv,ӭaIЁ ظ,*d8 u!oji0NmȾ Q9ápolubesíkHocoajaňIza8p@` odovzdanie predstáv pravde samotnej2">budhistick聪y,oaždopádne,iakomtoPístupeúožnéjzájomnaylučujúceariantyochopeniaých Bslov8o čomásleen,torý遀myl;il,ed@denkráčať životom, „nemennitĺka šišku“očiasIkiaľezhka!vi8tohoimolexikávýznamuamuuzalipjakýmiza@alebo逩kmi:bo3">«luna»len «prst,kaz:a u»10 T(ux`etuqdokon@jestex@Mminidvo:3ulW6"H7">?K08P v– 1HjavodPo zrieknu Z s(nP 8\"ituáci h؎koľvek 8KbvbyuskutopR OIC">ekhvA(zmyjlepXj)bykr꓋,`Hhjridr aa eddvrhD">alternaIjwrOodmiet.ԪHpu(@ hRxkultúPв( odbrehľadȱf118E0E1W P:ղО٪0 ťp vyŅurpezlG">iXsúsilH8uiHuV0padiscipny dPve̠!.зH⟡I{A{hV (elúzHneب`9nelsi߽H">|u[odsudzk cAasm ničvn`cdémonic#incH0áhu Aieb؉muumXzPqY0hča̐Apodom~u`lobs asa{(ǷJ xbolo)*!K">Psúlas Vyšš08ombxĎy@znameQhr :yf du(8jrysychiky ČekL">N؃ej0GK0M">ܹzk̷:pKharmóGG„o@dlje“0idl elaɩ0atُpvatAzxosobʇN">DΒ?Elvy0ȳhlu`؅0gmcybudhkfilozofii,i8Fys0udolsehin@stPovyP1pthAavdepP1neurtnepoxҮBsam@wO">RyZej:7eP(أYíAǟ01tých, ꧨوH(ľuďm ekvivnam 8aAaeZhoreAprodze&oríasilujú uplatniť úlohe Človeka pomáhatojruhým, tých,toltejtoožnostimiyb:aleborániajejealizácii.Ё vedôsledkuohvheruhor"priebehuejínnešncivieokovdémonick«rasyov»tlantídy `sociálnuázuhovoriacehoáradia».árhxonútenxodovzdačyčenstvuedpozíciu8Pou,ri!predercvojudahrovnop@slobod ejaX֎ptojsvšetk.


  Ȓkositel@zvq(jasychiky,ombienavyispon)chnan(ebahodploHgresíP-parazitpýnidumus(ok8nadľudskxלupr tvaK10po,8oahlob؍edHtechngkultúryobecne;ani koľsme PužhlXči ňo1me.Ʌ_ždomialotypףqag0x@-nemôhiXQčasϟ̞< .↩a«A uelo8dinBoh]|eára0zem zmýšľ mlienichrd@bozlé@uAle…—ǣHzis, 6:54">KXnpvatvrX모 mietuzoe-ho(Nuha)Wka,ezX9𱠫ha9zhubpoزP a0zdiodib , ԭʬacelosvetovXIpapdlitbe coХX8chopilezPэalš"z࠾1,íX#en9otk uل`kaz:exen(Ppuličk«Preh0chy"00ddohňeѯ0 moc,krem a. p٠ 艈oe):(FjXju hmedzeve!᥉2obyvat؃9káš0zToˑQ1pʇ“ , 71:25-28ۀT7*]____00M5?15__3Pv67">A.S.Puš0.9O  mäzkuhHvru0daP@h. (r. 1830).ô`zplakadckpzrtbx 17x,Xudjт996keNpáklHAVSSR 49,H27.Ӣo)psamotʉonomge8">V۝8ХkX1917 ׃Ԫ0̶Qhneďnim i@dku,Pp00xt9hTkamžit]hojaЧre»:revolučnzatotiSískšpe@HxhoezP(slú@0[(viď.onk8t{eBSuia8872y0kcii.O.M@z);cirkevaraďSlnxRpoézspisѯهøȱYyIujPgim^cHpatriloἘen|vtrak@tغ9X chȈ`Yhm mP\lAw ⺸esjQُѻ @dPi{uvieyzort0zk iekߧߧߧ03LN1Aߧߧ4ހP~BߩC">Parvuse0ecro[,cPteKpermn 2e@Qi iesolrgramkrz1ivotSHeondypôsobeHsvXPinkubYrt`xoŭš vychovať «DnešnýchrockQ».↩

 • Neudiala????043G?1G??>6>PH?QI">Prvý —0samozrejmý»:áaieľytvoripdemokraciuápadnéhoypu.o.Sorospisujeruhmajúciaysli»,dmiet̂4DL1J~7~PKL">Výrok.J.Saltik-Ščedrina,torýmcharakterizlečezHetu,krísudku spony,ednesenúpomúrom«noernídaApXY. GK1M">Takžerwellie vynálezcomnipvoobjavithQ؍(newspeak)*:t)ľmitajazyk62B1N8P6OPPso-tsju aungien (čí ČšuZše, jaskej slovnostienp).edPz u2ve0budhizmodnovplyvnenTao0onfucionlIcdôrazZ8štúdiumextrituxal)editá؀kezpXtéivedome9prirodAvlaste.zn.kl____06L0_1Q__^9^PR_qS čhrozorH(bol2Y,ieŦ8ýznamX:oT">«;`vl spýYsa:`Aky ijetx tomAyz@,ako@venorť?“U">áalToaDneviemV">MpƂ tģ` r@Q20znЅD9 ozok. loňPodíď.H»1">Ď0jauvádbásni9qretXkZuógۆilQdobynpSuí)9601279)2Doeťažká, /Jk` ae1. /nohopj2hobciavojvKeď)nebychslnkmesiac;HPhradou`sokyoshžuٰodyzcelPiznšPunYtriKd*it H?p (vP utɞhmŕtvlxiŤo.O/ beroľbx¼("o\užívajxseby0ideli.777231Y4'5">RoáSlune pr`qrevzatvyššsput@knihyy -B saD.Suzukiho08EK261X78">Vriginpi «от добра_Xе ищут» -@ yXuPX@J٣zré, xjo hľada؋)VRK29/ol1div?xmXersion.xoding="UTF-8"?> 6.˽zahypodТȽ`histórie Avšak@oie, žeudhizmusrodilnuwciu-št,ᄹom,ovedomedmietečdJealai-LámuUH;naamostatť⏀likvidZ)20.sač8Č skouBovHrepubouozpreeral)TibetPa ádateliaklad nQónjedz ` robylklIkravniejlegende0minulúloP!kat@rofu1Ȕikrý@uch ist r@e chcIdch zye5ȕ p(镞{ územuokáz odôvodЕ10rc v@i)ň Hánik 0u0oEdoň.1Νcnu`eezvekuamtedyИpoicko-logpýrokHásledk čisp0če!de`!na؝܋8imen Havo-„8Xrnym“.lerebaPťt! ah1pdl«(zaväzuje…»"udradiscipl8equmožaiX!úe Ypm- Aaarotiactإ4yДixAjavyrв)ekypo9em`ribláhNobexЗajJapo`ɪd0ko`i vvxc 3ému/-8zpmgXɼumbovskxAmȇƼ. Ž(eľšpecifmy:Go(rRʘojAzmomI.R.Šafarevi@ z`khef2REG9">2demonȠzveصbezpxp +unqצצef3צצצ13MGA">3.ɳP0UIbehu ~ (Ju98ؿxȰg@Яl𮸹QȾȊ1u`r8am naccharakXférinJ.Դ o)sPu8`0zor('lPxDžaB">Z1dنsamatodlišR(\w0VYuroie.ˡ+-0ᚈdxak y دej,kinim c8bronzj`eljeh 20.bieh9 čščpucI࠘Ynlž |C𒈧?, ߕrXatym hx:[rôzregiónoosob,e útvarrewyCacp6 eď on*f蕉vyHzgqaPyYfunk.lm+omu0rcaɱiohljEgypt9ľahovD">Vjt虞,iazrvajú GGEڠHaozXhnacímmeňž et#výrobcvytrhn0іЉkhؚ retТveopneexi򹀊gѽi hiةJapoabitHv(gineul Pchoo,)hPdavo-eliQstэreÈgiónochdržateľnexistovaťelétáročiaaákladekoroulovejntelektuálnaktivityrvi väčšinybyvrstva, žijúcehoutomatickouezmyšlienko`reprodukcitradícií zvy0ak priebehuvotaednépokolenit`a náslostinohýgenerá(čoaýkasobiduchovroku x úpad`reťazirevIníobiPHzka).

  Úžerckupni8ve(zrliacede-technXý)iedlo @uePa tЋcesurz 0nú zosfér)ádzali ^/.&ywjovky `ovSsúčasdobe`y' XOvysthdiekoľkoϑobjЇryG">TonaxáӒotlivci, 0ra@ojasychiIombiea`gramI razAnavždyYenuhfesioHpnremôžu8i򐫜2lDrhredbudvy0stxpol`oprínýmzmom, rémXedci䐱z«`z0ber»H">Ioٔu x vinuإ`bigЈ韰miHadappcX ~ȇ~uvorovňo @rxer:ulI"HVJ">4GK">azdĺhahhwwq(vzhľadomzí)!ka(popul)uvla( incɮȧn(1ámšt XਙrozptylumoŰ StiPĽudstv,`le(e tipívX`$aosť-zШ!robo(v8ia=HevíHmi9xlebodpbcnaučrPڤbocitlpod9zxinformaexpl`iaZNeػiNininq}kedysiD޵@y`H—rňľ:Xtypu(Ɂҽ>reagSy,dX񸹫ob½p,ceiyaencii.rrebP5e1ٙp!e@d¼؜@zؐ z edrezr)zverpbyesúlHZuݶѸiX،uQ߻O">TonX SlMne-Človeč:˚Žz ľbou:uďМBhodnot juYumeryoxdUza9kko@tЫxzȜiu辈бobjeosfépC0(piodmchbG P@enilgodlišl[dnncivثc okg chzjll6ϩi mocens.lmo@Оyob.֯yj «raQáp»,3!urtmági8neopähane (HR">(kxZ)*ilaptXenz`mimoHsеq PiD«hȼh#(iA.ítȿXonuQaraZ`g°spʰȤožÈnosťrejaviPakúkoľvekdvetnúeakciu «raseánov»,echyžáto čo!mipríjem"aza@žovala životostéhudu nerozvinutouxtnzorikouovládajúcekultágie, okremomoŇavyšejlomyseľneenetickymrzačenI.

  Avšaknešníandid@au (rovnakYxj aPbyvateliaeme)uko9íktféry,ytváranejriad@ v0kčas8t,tonezodpovedľahk(v dôsledkuXeracistrojasychi ЀzombieTcʊRglobál civilizácisi etí:)tí,Rsseb8žu0pd`sa „ i“nx`zohčU">V tchpodmienkava ptomapPnadčlkajedinápvyhhubeďalšp«Černle-xr`yo0uďm(8eorXlnyaskčnzĽtalbezýnimkyטVopnp xJoadiaidmôȠhyS(dokoncn(iá"ovhmeru xآ9esomvyrpasoper9raad(elektrhemhbtalx_roXH(cZ鏻Hou)XAívQtyplaví@chýbɪ8kladje(udinklaTit@kqod~00trofu. TaX𣡨Po-logqraP hiriúם҅Hbispäz(Preb nucutu jHšéfuňc&@shisineexoeémomaѪhbymlȖprWWPh@kvkosidovYTzmu_1ʆ) (mAzrPlɄXebehujy~HНoljuchBhrngrego04h0rzKHosZext8enzorneo钜мȁ8` qmi».ԻR£ tah(ez`iovysiel9,xčítovȪ.0eáQnahradȻiakiʲHd`bmedzl,3">ultú(0livcovň Cw (4">y)// keďkandid`3@5poc(:pebuPdruGGvvyxbyvľstva,ʿ(teqmv zint8cobHvytخڨſٍoqcudzwQHzyjran(IЛmnoŅo (duméhe 9km(vo{pe#in.j.oq!liarazhzru,pomocZHplýv\hmP3u li(8ajezXn0tuím?5">Inepshp!ozd icepcspčenxz, 8Hniys0íwu í1n slhtytváPrx,buc葙kBhums Aibilov-lógb@@uh`porqQJx6">Spsama rjzԳurčmj0uraq e)nikpozaddXljXzdravškodako5, Húhlivca._7">MierhupjcH>Л?s8pˊLonaci'ecí򪹸8A,žڿozmyslH郁Y Èv dôsledku čohoeoriamaestaolázinca.kremHho,akarapsychologickyybudenýdinec,otrvávajúci predchádzejonceptuálnxnevšímavostiačínaiahať a,9 edtýmdoč8olezozvojЀ0ichýspn`í.áoclehadzu8!ulavuvždyqloimoho߂saׇ píenzibilovia-samoukY5cit)vyčajpodlaastresovypŎH Hívnyémonizmus - Ȓ{k smrtizáhubep> Imi@ova@dorast „“momentprealiciusievrskH Qɔ'c a «dqdobytka».aHdruhob8sxiditeľňrôznqș'publikA`h,eďnJuvýuetH-ten 0ȅ@aolenpClinto`HzixUSA»;RusȆ1o1991beh`an`«b`oʈcin urН08kHoxhústformA">Kaop`ieha hípravpXierov-,xcovné)a.dAajznámej0štrurtorá!šľach0!puvkulturi`(iust0sirkeplodiacaioroboyc؅xXsluhust@cskȘbnovapdy.ӄoAdel䫨-elpryrpokladXtavbakʋ`鉀Išany, opj@m!vmRautomat08f tP00:!zpH8xnopolu=zntsob@todhusxyzá߈. Čin贸óg0b kréXmudlobptrock!$scra:(pejԌjy'GGB">Po#á:󂈴us1@okoľvekbrazPStxб espot(mX@ivzmka, ncipknoPevzp ,@alHbolphyt؁q-/e toč1ivn,90vzvys؀zôHzosumimX1veryhrx!a, žesyďjdoz(udržɷȠ`X  4samqkrajinekimao79D">lžaa*ocIؽsvet+)avú;_E">ți3_]F">A `H輨erebopڭúɞuZ(ikh:v#Sot)G">rieši omjobec+ízypxؐЉnX͆y mȥ0bP ZSSR2Brežovˌ Hakou d@PoiĂ8XI">ė9 /8J">бGh#a 8rvyšbbu8onemociuňѩvybRieԞivopLQonšpekt볢y6Nmôyukl@dCak (H@y1sorme)Y0rozme8nerP@ačiatdy7 (qužytlratxO">experim ncelX):erѽ/odmpnulpepšéfov75Ps aoj˿ťanstBiblie`Hb0irchidarm@(de(z vykÈladávoje „sväté“ísmo,onamen@vykorenenietrokárstvaošetkýchehoodobáxa formbexistencnlnurganiziu životapoločnosti ľudí.

  Primerane tamXobavámhľadomr eschopCmarxizmup&naliehe؀Qhlrovlylnejlitikyidstraňovaní «IobecQkrízyapit»7zastaty' ,amȆh8bjektív ujú Pčoštecibjšnež~s; Iby jedAny valeľkilúz8sody,torpredurčilIC0druhaxb8kutiefV)ctv8nevytYaceozhhšu eu,e)cu.úmiszabezpxaždodennép؛ߛ؅hhodnuveriť(ntológiiU">HnšpecifikÜI'" xla1t(nyideKPtV">žȘninixzolohriad0Xsick`@n otlivcsnakalas0PrePvbuGGK4I0">Nae,krHvoAajmoQšíЇA20.or–ebhitlȀq٤heᣠimIekojokolamioa@ýzy|ahč!víjakonc19  kultúbiblcivH(ä.Freu). @t@si Xmnú9ОGHxvus܎𜈳Qulterna«puwtalPezdôv8dsudz teórtedayov,Qnahsmrečloveka4u э@֚ȃe#Xvٗ|厈 ZHemaHi(X(uržoáav;rCo2«Xdov bím»hakíbuzdiplíժ)paág1ȫ3nehIobviapomáh"ho-Oy0@oooef8ooon37AoI1">8i2">KhRlɥ*(eaozsahuqosnWW,javiacjviciǢs0dz(ɠHikQobYbY Iomrakѐi.ցejXJkve:ul3"im4">4I5">supertajprogramxIsluebôz:knieacaúlohuoxoedecko-techýdobyt *hhin(vybrXdavu)su ľudoPnJayuRL (Cru(le0)*amASA avxvlPunodsci[9|auaҊtcz`neB؆0̋g8">teorcopís)xХqH HӖhmetódmeorgd Prv8u9yvľvyvdesЏxtrihhtl@aؼmé mi,ilm!oȴ(možsiymyslǪAzhybȠbkeYr᭡od'A">Noijh!opagaka(pozi(«Súduvazdra0«a#гؑt`k!QšťH»tď.);j„nega輰k( 8Z8avojkl v,ch(tIu "B">Čotýpho,jCpú:d@ - dkAoplyvuurt9itu{hz0mimo٩oko@sȨpnéÈbrane minulejistórie9; v bežných živ@bpodmienkach,anajvýš obdobíavŕšenxepochyresadeniaayspoločnostir(teľovsychotronick Rí,eďpoužívajú00PčoHíduo y,eo prHdokdhnéhoplyvu!osobu (vyjentouôkvôliejam tBpojokolam).

  Prezdesebč`)dozbouGBiúčinkznesxšne.etrebklamať: kx8atillavu,`pmplače.eláupertajn`ika —len «vedľajšokrasou»or8yysdiِ(symPotʐlobodyzxVri%8va|!jedXlivcov,lyvastvxqregiopln8ivilizácií_F">Rea0vivväč@' h30h(kultúrXrA.S.Puš`)die„EugOnpn“ (arakterizovalIvami:7@G">MxtciaȕؚheiexxZo…»,ýsledx8arȟ(@iez`osťef10MHH">10euk marinfan8izmu'dI">Bohatp,akmerd ískbvoji0otȨjneskorscháp m. s 8n@jvQce@єahaudzos(ʛp X1HϪPkj Xdu!M.J.LermovJ">VHByxtypeo)dRamad(yúu1kzyس Ȭpon.ԭJjavʁyH zasiaholڍ1d٠ucih1aayárوБЉApe ׾׾י1߾߾߾R4IL1⨟znoveibl@udlPasszof0M rôzƽepud(ѨӲhzIboPi@ux-intHktuIhb ckovvet@uadícioupdokázلɌpodtuЂ?2húšټXd@viacieef8ív`alnv@ 7(xN">`i zvonag1j)re;bos@i vXPrittreba8zrežexdruhyvъ׌ht@efixXxodbladu 1mož p0Q$u:{ulO"HvP">?4IQ">EevrátpYdrody7prx,@l@to0je o8(r8o;izaʖ؂afayetteonubbard (je່aIntrd(1929eďpiluniverzitxažBmr.86)..R.vytýln(0živȠPU">nP$utlivca (/|ip!)!v`lproced!ňuоX[!yxeWW,mzle9ȴvehmvojiiá9XnfaBie, cxdneši9nakecj2jaч୐ Ho_Ѫby)-V">Klípe È(clearing)* – tejodobe,koepísanéknihe.P.HubbardaDianetika.účasnáeduševho (mentálneho)dravia“statereQvurozhovor špecialistualírovani`ktorýazývaudíȃ,ýmZú0procedúrubsol:yl!esúnnarko á,ypnóza vtPto, čbyv8ľoviXm0rogramíkódtpsychiky.

  Navy00aždinformáxocitla2[0odplyvomy,DíkX.,)enic12rcese?`Araň؊pri؏XTy8voláPznačnPnespokojnosťpajnýchlužieb,acujúciob`ti otron)qړRosobubyZa0odr 1ρmu!ʁA`mer` adHm úlohP 2">To)ž❿hl`Re 0uAbie9 aȊ(i`desivinkvizsQlogujde `hv8ýsledkutvár«zоmbie»3CBJ33Sopisriticici8g)n8m{u4">Vzájomobrosrde)pbatavoľa1svojᕀvHblQp hoch,vyk,1žbaӫmô18j`YúspešseanXoslobodz꣹lovekajatXh0h8g!7">,4nkov銺yXličinyOv (skrytodbbovphXmre0 vdnuIadouމX(q.Yitcha鑪uskutopt/Xiuspo0tؾ«%a»,X/gișng»8">RozdieledziGí( bdx oإـaBxru8yrpudcoán ٱǸX)xdibQorʧIp (0clear)߅\hXčíjedi8letasil؏tȢupȶie.Σzqhľadh5iitu{ana eď rurgY_ukonXpe`ciadZpaJȊ*3lih`íjem0zAľ(beţ)*Syu퓹XystemxareP yj9H0r8zaruhHr`nužؘh0سýѾ–lidH«ban 5»em*@оpkforhIѺH"je8ymysli_98 |ZlrQre odkazmaeálšisF2praxe)píhshwepamätiadšQ intk la (_PA">objx(u0čXriКدZápa«IQ—ige0kPiڻXkepeciAst),cو"oso B">` 70 %=í8pmA8icíX#hvhiabeH`lusonk{emipťHђyy(zofȦ,i;rШȅ(vip Ialkoholehbakuo4klonnJk@h0r8lens8 kHzi0/C">Č2!' Bre a Ȥzdno*zý8«j(`angl}a r -ezr,h`ý).ڭnУٿ:Dzdџ[@til!dôTCah(azuragyylavmozgu;Xj茩1 oíe@YvZotlivca Èzlepšuje.

  Klíre «racionálny,akoľkorichádza najímožnýmiešeniam (zvýraznenémiitovaní)ydjúc údajov,tormá9dispozícií Pvlasthohluohľadu. viace engram(byhliHťeaktivnarušiprávnosPjehpredpokladov-kalkulá,hšcdoHkrytúmylnPinforciu»14.Ɍilmi, G">ȉcientológie,ptelekt stavep ezchybnXč ekvakieozhodnutiá1ehmustupnejie^_]H">Takž'7gpto pe`o:tkyn1ideologickdielyA z@eď舲pčtiov xumo0cjetussituj`dyоptilna»P.,enȒex)rh0o` =to,9kniž(tu0alWUJ">A()enamnky.bȆ@Pu)he „Sia“. jÚvode5Q1JK5d)H úryv@ ak@ese8L.R.Hubbardax0edzihnasleduu jasnyjadreXA(neplišQ:ϛoO@\ؓ:3blockquL"M">«Nemeň8|Xáb8enstXolitik8uj(sutu6BBJN6rop.βesptohnaučWa užívačoXakP ,_tO">ľubovHno@em>o(gPQ mIh")$ckomympodariloal0iXZe0civ"Ϛ, . 6/_R">/+pomoc(dianeyװаtp0ob@akoBopísRofiH0eraXr$Bcirkv(pahabPdíHHdisvoviets7yta(minulY;l`b8eepéȴЪilúzǵykhcelIhtumxAsypvo(skun:lp(葉xHjpsych!qne"ímgSh`ȧo]򂩽H9ǵ÷`vozťahonkrétѷ]JymoqɁ os)cep`鸀iahnutiXot(k糨ȶhláej)|0Rа/`jzodpd8|0zria8(0»)j8yai?ǃǃijeHz-bGE.ste, tYʄúy:>OOJ`QIúɦ apravodliv:(d,iblxoktnkvôliamu/(мvi0dstav0lvtӂ1kulPs(BuX0firhzР虙r8قXhy. ׮"PmɄtunP@a ňDŽtíanexkytu0(ad`obmysluplzdô(jropag«оiuT">OkrpӠešؘozkasvád@tvr߶(,Хٿch«ep riA»Ypúš(caúloh(Kgxػ/zsebeq4Q8nav`Y祠cL(8patibi! soci,ji.+xPao, Èžeejakí,kúmanímejtoroblematikyaaoberajúcilírovia,torýchže spoločnostiiadnyodiel,edložiaajlepšiu퀐núdeológiuocinIejudHodhalenéhyby,kjišetk,􀹄xňqvplyvšíjogicjystémovdoktrín,dedȇz minulA: čibehne%aa؀Yej17ultúryycelého ľudstvregionálnypcivilizácií. Úloha «a^»ola ьštbroku 1950 „Di(e“mým.R.Hubbardom:

  «Ideou ťxbyÔťmPecivoj Pvotϔ04eeďQčlove0lebo5aôžY؃mi.xPvstupu xc8akoraȍJea: ôvodoxl8vykoe.estača(F&nlokiaľxi ;m`wti|aysklada`uun0ozumpojatíYobyčajov./ϑoi1">Náj0skut!zdrZp` mHedy.ӂ{,n8ťa8HležR"tދviteľ8⇫okoqAyp0Qhr8čPozخQHlm )hľٝ8pmoc,bsahQ1urPP.ie+󮐰d eč,nesáoať.ͳXme pmighw󳐲 X– bro; _HO3wrzlo. (…){K2">LWSעוgbezƘáno)µdmienkaaWhz zc kAXWRȁPtoHmuszvzihymČssqHimngr@m(—'ika 8tr. 486, 487$K4">ay葸 `entu@dky(r.)Shntológi 65)šlo{@Xauogic rkevšXiahuraR }zÀa ka 0na9ǁWPGcAvHauďnpád`vôbeɭ2ho hlásط8 gpp(potbiplpzZ𬀶0v glob* viliprS18).6">V bovoľn`PvarЎQštruknj辠`餘advdyQmnevyؿC:lišoncepenskjuHƛǹu7`hotomeȃúT rebiehalj)(iahnu «s`os`omialQdinciYzúčٶȨ!jXinlxkbiblIov.ʱu tQdhiparla: m8tdeě90'9x@h@onj)񟲣@tPxpš贘pr`ípene; avx»,熈Smoc d,JQ **7sychotlivcaWS﷘8Rpadal b҅ξɭ,H&ӓrC8chkugeA">zmyspnormy,)8ktZ󿪤A+situhؙacÈhkoľvekadbytočnýchotalitno-ideologicka ďalší8foriemásiliamerom väčšineednotlivcovpp0osti,torárijalaianetiku9scientológiuvojuultúru.

  Pritbudexistovaťak úplXloboda ڂe(zorov,`koryeteľnée fie,ahmôžubjaviťeďže mnohsúodmeorganizáciousychikyvorH,ielenhun`miXopup0.však?s<6C">skrzyQetandardnejߌ׆@žstvawpq Yíxpnujdokonalejšosobnck nežXH(ahuýsleskytnutck@„pomoci“cPppadtavlír xnajlepm (zmyiahňezchy(.intktuályčinj)D">A QoozajQЏ#r@skúm,y/5nesdoHmWce.ɠ1`ýzh9rm`redurču)zasXt CaiP(diؗojneviere…875E">ReakcpZhoraý(druhneuži o@ãlodrukA,mestnarôzn8dduchovIuria prikamozmeveľAprhá:aѕm[varhv@lašťav񞔨poví.˕doteraa`pe*)m~raeyHnekvátnyxi رX,ji$had Wayq@lm0ýbP#sA Xbo teho):Adúcu se(;Wrho9xhso0kH؊1korpusomF">O Tamkvizísal.I.Tjut0vto:kblockquG"71H">Bol䔘\Hodi@Havdplat
  Pu 8l,obilroЬHhrpymو@at,VTspôozb#дsXčȶiziahhtrojzombp–`(uȴ It8«rasá»aiPڿ!inulZB(zch8Hechn-Répokroku)1alyoٯľarpᰐ{|SshPlenykinPPrii+~zIiLre duk!hekuK">`ch}(Zi৯HWvcelžívIácpohsj(mýš؃: (odetí)vysKČl@輈č೰civiliz;tbibotmi.Ԯ1ocesy ,0eyqJpť,.j.p!ieknu9árnٸЈPviac ambíھL">NotiintelektudrvväčPHprípad1žohrúzk ofesiol9obxťou19t!méd(ɻ1neŢ8ie0xcneеr腧ef20A1KN">20)všetkl8)Qajrôz`jt3yfé?xȓ@nsHʼ epoj(. Xdledtohsmeg`!picou,cvrG láhmnknoflík0dom8` h,9Ȯhak`үnuYenikjak@blematbuzȁӵo ivpjom{živذ0eO`opodv (štXstiÈckyredurčene pomalyrokaBom)obí0zmýšľajúceho úzko špecializovanéprofesionálaociológom, ktor:v sfére hpetencie,tarostliv0i zodpovednležceláem.

  Otáueno,aký čas (potčožnikoloyvrátatejlhlnejytiaľpodome) plurmePverných zorovotvoo`leb@zavrepoloYstven čoebeoiťo^viЁodda!xkaždodenSkonkXtxacepciiskruhria(ihPedzi`množaR">Ale0`vlast0jémon0uqčl u.Аs,a)diela,AtypicPsiluytvárhierarc8zťa Cjicami;qAZH 0mpsynahavíhsvoj'1tus;chn)dosiahnutpav"d`tokmuXtov;topHhlebabyámdimoh vyvaЙuS">budivšȂRozum (T">d(nXkeďivecb0edchádz&zvџčihmbuסHΘtrojiΥzniie etX+pmͧspôsobWV">exismaltatívplnú(b# vota.ˌžewva ҇8#ᡫaves8skrzojKrȚMoha0taki–heikúmHejvy  ogblemkeakoHmp. etape xiirodzberikvidȩ tvrdohlaأusP`vYxߎߠ6EiaɯXev1zimxnľud“:pfyzyrihuvybav účoyHúkorhulinzňupsuHh:k K4L0yw1pߘڝ2">Маtri`duǴdejin㛠c nešIciviáciuriehorHSh`yPȪ@)^,ە(iež y=ߛ2lonzr¶utláدľAarazi`Ӻf3
  4L6">Záka0leػ8úzXzavpuzv (omprípa؟technardĽR)taenHpoučhn rzv.ɑ8`ЅltX-ktoKkladurnajobjekP`hopjo@aznam(vskutvyžmysVjrovnidlanal`me`vqПȞ".ΪП١k0īІڪvžsu8krȲodʑituXpb׭rey,jin a oieňravR inca/sQث, {QQav ɾpr osudHpoznekl.↩!V eo `uLswwwww5F?4LDww4ހP^E߸F">Po: (!hmo)loic čzosob ѣ{pštruد30È001O7"id="7K4LG">↩

 • Aksvojovaniearapsychologickýchávykovrebieha štruktúraejakéhoádu,eoveľaezpeč(šie,akoľkoaždýʁyppácahrčiXoncepcia prijímaedzieba`,toríhe @členoviaS󂸄:žitoxí.ásledkomh&napojesa egregorHov`discipliaxGológhplyod鋘ochranoHopierajúcAhenergetikuAinformhiu.ЌvchýxvnýmtuálnevidiacimnzibilPindiualistom.eďbčaspozorňu 8qkolnosť,nidp dduchžeex@ujЏpadЁ!slobod``8tuNHnch*!imiotr iť.vš8Zyejtvrdohlavosti sut8oXocvpymutné.BuržoázdemokPaktiežzá(pek8X[yvatov,*ipomínjejvencSk@tkRQrstvfeudzm@kapitmpsosoj wBrôznmnohvjomhvyluč yhyjadrFzťahjednotlivcHspڦproceseȦ(samoriada \pep0734LNwwvt4LOwP">Nad8xbezamýšAcii@0Zá(Rusku083PLQϵϵ8΀PnRϷS">Pr(l)mô3sdsudznegat0nHtojȢ`ybernq  .V.Sna:'T">jodA.WiomPi yИ0tašeobec`eóri@(DVTR)ohAvotprq\obthynrkؗv(pon@8sdef)ADrenaY ZSSRذڡireklajmpaAqnolh XiRnXPji8HmódnyáAYvéR@+Qh ogydu d X1950-60(1990-t. W4LU`ámx— „Rozoro vote“.VeličkAk!q yؤezsi vnihu (KG:!dk veraerѭy Xxybolotá Po\dôv:tižka0ýirobbXlkP1dozvhtby žH0aPma(hfAva myšlokpsform`مceeyom[!o:XYge0aߛj71">VLexЩl׃2">ÚQ`adémied47p3fblh:XaȭXnimiš/h4Xyrie0y Lovis sgHm9 `c֒вska.МXH5HorgzahIodog…Ϗ6dڱxodjinm Ikؾhttps://cs.wikipe./q/MaimonidesGM7">MajŽaP HiPhoslcH(8">urtiuhmi)uQЂ)k.ʾQdiePdodnudY2vrn.b0en@apoizdnu9aphtФrelígie.ڤoh`ܠꖀé{biblظIultúreuselyuzaJQ9"È>vedy všeobecnejeóriiiadeniaorbertienerieogdanov,torýepatril príslušnýmruhom.

  Čoaýkámietokypu, žeďaprenasledovaniuynetikywovSSRaostal oblastiýpočtovJchn(čopžívameodnes),a8akétobvinúemagógio stojíaeálnychach. eyB3Štátnybor uu ​raedz komisiHAkadéiedIro1968iczlikvilHtinžirskeojekčno-konštruqé školЍ??ASkoomeď)bezaltatxnuaPntunúti0(rsystBM/360/370časeužšlo 5 odphd ériґ8roby.↩4ME">«PorgumentXáľov»lovazdelavalekminuli: p, 0pr.o1/ajocaYjbrak@omhápoh9aoooo031DoMFoon10vYGQH">Bezrnosťʥ!d9vaAtizmu046BMI1XvJK">NejdenXvk mínHhkizujúcisobitorg`zácxmy «Jozp xk»חחח0507MLח׍o2oXFM簹N">Engram%(d8qemy`pzéátqvyt0regym`vplyvBnvote“"pozn.kl07H8MO3XPaQ">Tpqpisiacodpd`pYik(u https://sk.wikipe./q/P_MKULTRAgMR">MK-Ultra84PMS4XT'AU8Da,Өk,tr. 518//-5/3K/MV//5ǀXN0?y1">Za ÚvodvloлPryd 0Ⱦsymsahom:Textole,Ȧyplichazy um8xruaa skreAvyjadriPdyӢHlógi'ϮS6N2X4N3A4< ong5">Suvertx>: úpvištá ( R`Pleٹavonkajšív`jomsvzťch.dvysvetlivka.R.HubbarG049NN6O4N78">Aber0-Idoxlu (racioPlnI).__oo]1SoN9ooom4NAo!B">Knihaernd ittenga Špl(teemq(M.:N. 1998),Ppadlas|ogickejirkvi,pagqu iulastniniciy, jamPebedstavujednmnoonrukciglob:jistóriKnešcivXhcinoR cepU(pohľad(f/@leboYotxkhB.ߌ)pxčenskburia"6SHNC9XFDE">Nie葈nevrapmlopsychikyuR8`tvrasenzky05E4NF20YGIHÈ">Existujú ľudiatoríočrádiovéysielanie,baachzaceďalekoáblovejPteezkéhokoľvekrijímača; jí,Utoaedome0vn,?všetnadZých úrovniXsychiky.↩

  <„Xns=߁1999Yead> 7.polnosť,lobodnáddeológie JenaoHožné,JPspôsoboro0Ȁformouluralizmu (mnstva)vzájomvylukciHzPv abstr胘houma#v lonecigickcirkvi. Ӆуkladeepohorredurč(jjvhejj štrukt`y4Bčin tidfootnoteRef"RfnPIiS24">1y,Ixohr1aždjedlivca (ovaXsvoj`zQzasa2d)I{vôle)ج!amosilňdopĺňzplڮ*ytNeϜVdržiteľa.יx5">AlternahvaiblrasdoktXgálnA„elitárno“-xH؈9ystému,žjav(vyjadreleblčkyIt؉ғv kor,Pnotvraví:ӷxckqu6"o7">«Odhxsu˺ľovJB蛘P(radnzve e'''ef2''7H28">2ikHňXߗߗef3gߗFA29">3vchádzLukáš 16:16).ȑdaj8hprv__JPXdyHopvtkoPod @)urpozeml\ý0í) muidx (MŐ6:33XLyhopmkaš8odОnevýši߀ۥonkfarizejov,de0Nebe\5:20)/ו??A?JB">HodiniBoh,9pinXXrek, 12:29Miluj>aɲho,elýHirdcoH@xduši oirozumom:QzvAäčp*ze;ruhؐ0ob: bз@apsebpamw222:37,38N<, ͤPane! 2 3tenihôotٓ7:218P)z:;Qx ;lopoȗ"; píи ЇQto(…)a( hocollii)iqxrvec8det!viacecucS aHsL1:901KeďɝpOȂuv*syP (Já`7OC7D">MˆruxJwvoPjYore:dvihnpaho0pmoranezapochyb@ z#i3ؼ`, jlo0q0nepbydal1:23,24xAPvymito//gaEgF">Otčrsi@0h!ԫ8|g`hѝa8j(0{i;hliebzodeY;2dpustlhiXmy ťamyla؏"pokušƈenia,lebaváslého.ebovoje Kráľovstvo moc,Aslávaaveky!“ 4 (Matúš, 6:9-13).Božieeprídeiditeľnýmpôsobom (…)!toXv(Luká17:20, 21)».

  O this1Ko n:'I"J">Čloupodľa«Hx,vedal jЇnjelom: „Ustanovika.Oni5iVariy1nej%šhho,덠tamuriPbezbnosa `lieva(krv,atiaľ čoyizdmehHluvätoreč@e Ťa?#Mkutočxti,aPemh, veteWW7MN">346:2ۀ03*]Ύlinebesáz-medziičž@avdiX@`itýas.í:(IerIunikajú: mkimoroku蘿2OPo:1618}Nzbᅀca.ksi željzáHu,šoju Seb6tXzamýŨ08.aopak,1pž!ou o0trieš)h–izneZ8p@0&pripisuj(gg''2Q'R29:1 (2) ľudiaPsl)hchch"pokojkeďazciaӑPudska? 2 (!SXchKbo8);aBohxz]\hoiЗ89Ckl8rov. 3 (4MxᢂHlHNo!hhnú?ڹu! 4 (5)˲`fstretney8-rmiechád(Sabljukov:vôرu*doomȤčcizni! 5 (6hys)Qtenixș0mPYhoXbXety! 6 (7Wr-ymyjepzazl0Idmylepš((Yh__2S_bT>05apís9uv hlmoPpoienkqzd͗)odli oc__L2U_VM3:17ۀ09HSHAen᫁B1is (bvoľposluš{[nrusky)2roz)ژ4ƒaPHmhn@akoyianiȒvovjomКbu5((ٶ@Xiaef658R31">6…hr`qXchly!účt!2j3~2:53418x@ukiNP̗krajipajjPteas#((dqkj"dkv`tk)?4*56:95ə#\desturnkuôstkeyHžImŕtvehoco1 ho!ԗ@:08s. Čon@! 96ƒVranzo(oc$odinokslnxmesiacmp`.8ák`toHaj,údr87ͯ8eviezdybHpodľ(*؊;tem!iorRostnL?ľpia![STobňaďPp98߆زjednej s-s(Xbýȋzacha7EH36">7͇ljǺ uωȢ, čo 8ume؉!9za򞸠Hoduˈ, Mymeďakaejaliásťšetkýmeciam; z avytvorizeleň,ktoríqrná,ediach radoch (t.j.lasy);ypalmyJjpplodnícútrapce8kláňajúpsaole; ~ajdy)viniča, olivovhkgratpodobnéneu.ozritJnayoho,eďrišyrXidevanie!aoztomznamenire ľudííria!

  Súra 6:65)vedz: „OneenTôževoslatresthoralebo8ašhôhozdeli doznyskupínadHmpocítkrutodruhých“hkoXmiňujeQ,ožnohopAbB3:93ۀ08*]/Ó žlPísma!rečo8ZBohC X!skPsrob?Ϗϐ7Cϙ:D109113*].(iľmixistrvabčina:Ȍg`Anočnhodinu,xtklonu. 110114IOniQRH leXHef9RK3E">9Тuoa@aɗXzavrhnut horedbiehvzájomnkonbra;pravodíY1Y5AAHbyneuH,xkPho (o)b0P8 zapierx.,Ihzⓠbojch.__ǫOF_G_123tak(My)aždoe 촠ovxiešhmQptamh`á0Rolenؕsobouqɵ 24"Jkimí(e,!@Neum·Ȁ(eЯto Xé`ѭx.viepš ksvo趈ols.Ԧ9뷠tihpodPnsilq,a, 1li!KpizXeQam`uArAhrueplamقC&xc Xs, úzkotesnA9ivr9túp9bapȔsielt?ih126joٻbنوɃObjasn&ďoX chápu3HI5H0. ()0j{/)umL3J K10NušȪk[[vo@`(vôľa)*;polhHon?< neiaef1066I3L">1001t𺁹Xesiapxzemi!qNypomônvarӏφƳ02.ari(iak:9i,kreoYmňQqužbehy i?_Čan jZ103!Е̇``Hjv p`povinnoȟ)Navc ϰϰϰ3MϺN2Jľ!hˊCаPoodcͼ)!׵׶?O׿P7:1892ģapNa,y A9`adnúX( `d. 1BV3Q1oo׾oRoS`3lea dodklad:)oz9trva3TjUv6:35ۀ9:N"ueanjlebokazK԰?tíbo[meubližplPxxss i3V406:8.ɬx٣觪Ky X(Mˈohamedovi - kontextu)oloslanýnjel!“lekyme (My)3li+a,vec!(aozhodnutá, potomne(odkladu! (t.j.qsaiaemibjaviltoeúdnyeň). 9. hourobiom,prx OčlovekPzatemnreich,X(ni8ЁZňujú12. 10.ž vysmievI8ktoríQredu"týchӊimpi Ptihmu߂ك1.Јdz: „Prejdita$zrkyitož3QL433!

  Súra 3:20ۀ01*].Ԋ[lneverixnn`B(neprávzabíja Porokov ľudíkážodlivosť,tešučivýmres!6:72:37ۀ09…XyvlohňžiчňPvečne.'8B99:64tunajšktkyvot9lenábavhrlebýva ednéءe衘 ǐwww4AwBu8:22.ajhoršzozvv8hluché,m9JXume؊w///4C/D-45:19ۀ820:snázorٔaՈ@c` milosrspárod)sPče . VarpЖm9zlxmyaže !íodobu!؂d0r)n3udpsmrť.ڵuvașo4EFn7:86p84)()nal;耨Ѐ(Ko,EPOJMÚCCHOZNANÍM (z0razn )bضk?885pad𹐵J8ѰneX:W4GH 7:1797ZlaD77Naš?:sebhškod0! 0178*]˛ Ѡ(,niamouou;kYzž@rpH:uX78)Sspekmndn0:8Q cY@ne0popϲ)id(ǍqpP akxtok,a мXzblúeSxstave@VŠAVOSTIY18áJsne á;olajHizaje£e%.ondplatuaWWW4IWzJU5:40*Npȅsa`M!eňȝGYnízkQnuRȚ9ľhDzPaldak%aci4K:LG:21C2烚ΙHsi ZeH(hde kpddXaxl dg!ískٻxon80ukrihL4M">AkľúxmíiJJozlí8Ɣ!HmuUbohani (3:109-11X13XH9soNO">«Ó#4kZHúctڿ,AvámXsȁs 1ȷskutku]mڡpdr0teľv8kej bti.»W4P">g贀schop@ťvojhobmedzenxtozorozd@`cxstH «p—xalass="footnRef"nref14"@="kindle:pos:fid:002I:offH769"Q">14xȯccípvX`alpeȇusob,ko`ez6p'sijekxvre *m1 jdovtedyPzЗinforciȢajh(Hyhnut1kon@tny8votˈnýchkolnostiach. takýmpôsobomšedržiteľXť,esiahajúca ňouonúknutúlduôle 8ťXdľalastnéhohápania,iYevareebadňatímozlíxelkovkontrolu,Prezmravn"etickyvhodozťahu Vyššiemuredurču.

  Konkrétȉtoozdele «— ito»bmoŊ zmyslX,chopv8úlade Neobmedze@m f5Xaždčloveka ľudstX,bytkp @voteololah15.úzdum„ zvevetuearistxIejirkvamini@trúsiragmentovYȕNovZáeh ktoГzoskupdoe0 8d!dzcitáteieyqmYnikejsym iery,Pbibl8uepevyhОJybudovqHál„elrno“-@oícxvilici@+oblep`h1komoliopdiv0ZjavY,aj!Hďbeziel8ôv٠aktuhriešJkrzeoj[,dAďalšhЄ1p›ᝧT">AQkQZhora:je,monizmusoddQ1var)s"H,ebo(niXotlivecíska#ň(nJinformI`hynásled肸mera{-pkvxR*jeZačzapeZa1!tvoriHر&m.֝؄au2iminancii (@kul8sp@h)ؑid`ekj (ߓݏ )9splo훰ckîPxžemôžrevl(a!ani*éV">Boh@pal:QZvamʖҗxɖAia!dz50">5. 22.ebrr 1998'd1">Usn*a úy:o2">24.ar_53 7@áj9
  26O 2011o4">pkdop`8O59septembh5U6z <ൗs56"h<(7li1" ue="P>8">wL59">R:Pyp0jky Čpozn.kl.FBH5A">↩9@RJx0uʩ))razHso)b!rad0x ťX (благовествуP`)χχχχχVL5Dχύv3vPEw!F">Dosiapčȍȭtrupsžad1osobAÚSILIEraúsZpotreR໏pharѺG azvKráľovsxaemi.13C5G4PHII">JP@!áۯrskokatoXcirkvӠptodlitbyAdľaŊ8jeliaunechaleXšv8míqaaj(lšiu) r8tb.Ѕyzvolilo˜J">dlhoK鴊ž7L">CRKCOM">vinϸ7N[зVH)Ƽ0tižpzodPedväčšminahe vzXzdpocitu  riek,jgmhriešRZedimi(uҐAȄomého€n8tK@st P lepZo#teĻqpiermiiXΦؓ(druhoؽ prvاXrúčam2incomɊKineezduc0!automaYymaŖߖ, !apmysAnpnasleúcpragmaߘۢerozoberY)verziu#ns[u)OMOIˈL5P">Posväťaenovoje“ –edačiň0akhmotné…leeďžejež podstatoubjektívneӃpté˂Ptotoeipnielogickýmezmyslom.̀ejšímIrus ravoslávnyheklad:Nech!alebo, vychádzajúc nehoqťme

  hbuďôľa akoa nebij,jiaemietymoykoreňov vISesia>-iet(x, ďa0zlhduch)miesto,de ⁐hoah., *owoh,esp.“nep`u(j(|. ČiveveriaciaranproOtcyPkbyJɌoval ÎAbec, (m.ǑTChliebášaždodennϓ(U">daj+`mnes%h8vokyXŕán(ajjPziať, porujríživníkov.ystvȖob8oží{všetcirkvivrdiimh8jarorixdorábP.Ԣvyhajten͠蚨 ́ siZnežime!ڍsynovȐsiotcXo J`hne (xejoz8vkeYdt !žvydalicukondielo)pmIoɔgbYe-щ0eba?VAuvP** *ppoku؉Ȝzbav[ۯ-OtecY(ktnši9(roboten[nav hri`hšxYNQ|hskrz(v ZaxXprikázpگiѱ!dliv)otȴ񈢩ɠchizmuiemhč8ekkúšaXabolSatankuo؏1lasthi:aHHčkymia?gc60ubsahu:očiteqneo0bez9jxžȄ!d`nlXovnPsXdxmi:υl1ʶ2">OtčH@ch! ߻(ľmi)/: G);rK0ľ; ggV;EGF*;Austxy0iny (dlhy`cHťaXQimYBmbochň 6i'.̺ЈmoPslɖxy!3">BoKhpzhlupín stbciCSp@reѭ0QmluvXj -azyôndDzna(, ЅilumxHliz¾H…!Ѧ@i PtRmódouqjmä ladaľк$yiP!esmírzak@n@udu-oȪ eji0aq.pl.kl.)oL66ds0@kPKnu (Аl-Мuntahab, Аbu(del8ŽjKresٻzačmedzءu@ohxb!na (pot(yšdhѾpodobHUPaIzmeňпchybno1bPvmoo0loby5M3676P89">arabskyaajátverXXB7777QL6A77676PB71C">Zontexi@xړ2`lo؆ȺrotcTsk PbytoAsmrt€006RL6D8P6EF">RQo datppalϠOOO00ˈ2F:off:0 784"id="8IL6G">↩

 • Deňozlíšenia,zv.údny;ovnakojrécke „apokalypsis“=odhale, miheďtkaravdaýjdeajavo,udúloženétyávojXľudskmonopolyoznaP Plostiadnú. .ekl.Vmysedajps`ovhťooooo\1JP_6M__o1oXNoOohkedyoHstankvientresťanho:eiaňa odioooooc2DC_6P__o2oXQoR">T.j.,ky Mohamedovslaanjel0 ejhdobtvrdio ňom, eA člk 3AL6S3XT1Uarabjanglijerziíodmietačov,pierj (the8rs,ejectX:(http://corpus.quran.com/Rdictionary.jsp?q=k*b#(6:11:10)6V">l-mukadhibīna, الْمُكَذِّبpنَ)JT70_L71)2">ФA!to;HXánrH;r@ ;rogramátorJ0 - 177777$6IM'73''757X.475">Blahéx@hQ:rinášceaďomspech,0úžitokFR76׸/ol1div8?xmls.xencg="UTF-8"?> Smud0čstvotlantídyÚvodLj8ǻWW4WzGK9">1.ohľadkrzeaskPouψύװ͓QANϕSB">2. GlobálnecereWWݗC16WD">3.ios:Hámploveka…gg'!6nPE'DgF">4. čXmlčíisickýýtus__7fPG T_H">5.ynúosťsychhorockizmg'"8PI'ggJ">6.toahyniedo`؊Ióri_9PKF_L">7.poloč,od Pideológv /*ԐfiX { حKusenheook */ R{rgin: 5%; Q-aligjustify;漰-size:um; codefamilyo0pace P{n:ʈeft; h2ext-align:3πρ4Y5__!6''1.titleQ.authors3.datol.toc@padding: 0;argin-A: 1emiLlilist-style-type:onewIa.footnoteRefverticalsuperem,mW{on:tc;oWWrmal INDXTTAGX 0000424281TIDXTINDXTT 0000000527 0000001324 0000004115 0000005557 0000005629˃@ 0000013821˃@@ 0000022126˃G 0000031236˃HB 0000039763˃ C 0000048379˃MA 0000056795˃@ 0000065000˃OD 0000073717˃A 0000082094˃U 0000085166߃m 0000085202m 0000085225mG 00000943334A 0000102773vA 00001111948 00001113829܁ 00001113899݁ 0000111911Ä 0000111976ׄ@ 0000120264ׄ@B 0000128817ׄE 0000137683ׄHB 0000146151ׄ A 0000154551ׄL@ 0000162842ׄ A 0000171172ׄN 0000172610넟YՁ 0000172646Yև 0000172669YK 0000182314%< 0000190000a 0000190007a 0000190546υ 0000190619ㅦA 0000199025ㅧAA 0000207443ㅨF 0000216415ㅩIH 0000225632ㅪ 0000227261! 0000232065 0000232143C 0000240747C@ 0000248973C 0000257554FA 0000265878C 0000274545K@ 0000282813 G 0000292021S 0000295150l 0000295186džl 0000295209ۆl@ 0000303431ۆ,@ 0000311681ۆl 0000314571 0000314578 0000315116 0000315198B 0000323675BI 0000333019 0000336468&4 0000343716ӈ 0000343796C 0000352456CE 0000361372 B 0000369895KC 0000378587B 0000387142R 0000387487U 0000387523U 0000387546UA 0000395892 0000397612# 0000397619ˈ# 0000398159߉΀ 0000398242ρ@ 0000406526@A 0000414925 0000415918 = 0000424281Ӏ IDXT,@Th|1FZn%9Mbw,>Qez 5J^r#8Mbv*?P-//*[@aid='0']P-//*[@aid='UGI0']P-//*[@aid='1T140']P-//*[@aid='2RHM0']P-//*[@aid='2RHM1']S-//*[@aid='2RHM1']P-//*[@aid='2RI2D']P-//*[@aid='2RI2E']S-//*[@aid='2RI2E']S-//*[@aid='2RI2D']P-//*[@aid='3Q280']P-//*[@aid='3Q281']S-//*[@aid='3Q281']P-//*[@aid='3Q2H8']P-//*[@aid='3Q2H9']S-//*[@aid='3Q2H9']S-//*[@aid='3Q2H8']P-//*[@aid='4OIQ0']P-//*[@aid='4OIQ1']S-//*[@aid='4OIQ1']P-//*[@aid='5N3C0']P-//*[@aid='5N3C1']S-//*[@aid='5N3C1']P-//*[@aid='5N3N3']P-//*[@aid='5N3N4']S-//*[@aid='5N3N4']S-//*[@aid='5N3N3']P-//*[@aid='6LJU0']P-//*[@aid='6LJU1']S-//*[@aid='6LJU1']P-//*[@aid='7K4G0']P-//*[@aid='7K4G1']S-//*[@aid='7K4G1']P-//*[@aid='7K4L3']P-//*[@aid='7K4L4']S-//*[@aid='7K4L4']S-//*[@aid='7K4L3']P-//*[@aid='8IL20']P-//*[@aid='8IL21']S-//*[@aid='8IL21']P-//*[@aid='9H5K0']INDX TAGX SKEL0000000010 IDXTINDX SKEL0000000000 SKEL0000000001 SKEL0000000002 SKEL0000000003 ''SKEL0000000004 ffSKEL0000000005 L LSKEL0000000006 SKEL0000000007 SKEL0000000008 yySKEL0000000009 ""SKEL0000000010 nnIDXT &B^zINDXTAGXtocIDXTINDXtocӀIDXTSmutné dedičstvo AtlantídyINDX TAGX$9 IDXTINDX@ 01 瀀2 3+>򤀄4jfÀ5 PDڀ67_8})΀€9&XπIDXT#1Smutné dedičstvo AtlantídyÚvod1. Pohľad skrze masky a šou2. Globálne scenáre3. Diogenes: „Hľadám človeka…“4. O čom mlčí historický mýtus5. Vynútenosť psychického trockizmu6. Kto zahynie pod kolesom histórie7. Spoločnosť, slobodná od ideológieFDST [[FLISAFCIS[((DATP ~&0;HEhOYdnx$(TހD Z&20L:DJNpYe;oz-\҈ 6#-7BL&V`xj&tL~$>+Gg_F<(:2