Dialektika_a_ateizmus__dve_nezlYYBOOKMOBI `/87+<CMP V[ ^gpytiZ 1"c$c&([*,k.}02 4=68% :.=<7>?@HBPDY/FaHjJsL|N-PRTVyXZu\ ^Ϋ`֙b߅dfAhOjl Yn]pr%t/v9xAzJ|SC~\enwO3a?ȕX )3=7FOXw`jsX|\<lv' !'09BKU^gox j Qw7 Z ] l@ -)W 2";$Df&L(U*_,h.q0{J24S6:8:4<>@ŞBDEFHJL!NP RT6V&X/Z93\B^Li`Tb]edfcfohx0jlnYprtWv|xsz}|ԩ~O ~'1;ENWajs}vjxÛ<)݈,Q Q$.06?IQ[dmvaR͆/1 |  (# 0 9 B K Ut _A hK p y, * /  " $ & ( ?* , ݁. 0 2 54 6 8 : < "u> *@ 3B <D DF MH VJ ^L hN pP yR T <V X ^Z \ ^ ?` ‡b ˈd f h j l en p ?r t :v $x -z 6| @-~ H| Q Z bk j s |  _   ı ׆ - K ` X E ' 0J 8 A K TR \ e n xL  Z %  j F Y  &  2 D ' / 2n 2o 3_ 6 7glKuuuhpwMOBI {jy3|P~yEXTH;Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty csl3calibre (2.44.1) [http://calibre-ebook.com]d Vnitřní Prediktor SSSRg+preklad: tým Leva-net (marec 2017)q,8af251d4-7106-4e7f-adab-22a25986fd72p4calibre:8af251d4-7106-4e7f-adab-22a25986fd72 EBOKj(2017-10-25T12:46:16.179000+00:00  t m Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstatyVNÚTORNÝREDIKhSSR___3O prirodzenom,o „zabudnutom“pôsobeNhápania človekomravdy Života@n'τττ(Spresnenáerz`r. 2003)W7OOOOOPetrohrad/1emǁǁƅtόρ4πȂ_^justify2"> Ƃo׃ublikova)mPriályúedičstvHRuskejultúry,retoik0vzťahu nimdisponujHnýmirskbprávami.֕ípadeknickHXboyz{ia esvojífRanákotaho riadku1VOBSAH걟>Vzhľadtžezopesém@tnk9enbory0pôom,(@ tuzSobsah.r)niȀua0i (z)8an0lo؂`kurzdo奱oPl "lPesuAF9Kkvoľ@«Agičíslok»hkáš=PacInekk yudadJchy WS,% //+navskeGBruXToQu>odsekdbh禗q011325b>3ߦOOWMČa. (Pomocná)TevízIryWWWς1. hItázoo013 b>5ߋoOOoGGb>2.ntidialhi8yYmu 10 WTplockquoteeight="0ptπg(width%?2WWWGG4.ialektosť Života úloha «» spolnosti0102052''p燷WWGG5subjívnacionaliľudGGA220B9GWWGGGGGGGb>6Gckáetódapraxooh72067߂ߘȆooWWoWggy6.1.rohMi „dho“ـizmu jlastníkom1850142٤W6.2teZDž00264989`ǀDžDžDžDZρ/xtVierrozumW$בgd304706ױ7oog_dcideOOO199/}73OOO/OoČoeoždopustenXol8P1~86W߅oolign="cen/PČaYII. (Hlavná)lbr(ravdoverveG'7.xSakaakoirodzený,o zabudnutý“pôsob6ehozvaniPlIPqy/42970Gυ98ρWW_oׂyZákladtázkasychológve313Նi/眗oӎ`goritmusormo[oPS7224107/׃LRozlíš/3757'7oπoo??/g??i>Štru(]nej#iky,`stupvpobecnRchápa/862011職'ooψ/gi>Mv ike9770412'ooρ/><i>Normálnymočno-zmyslovýežimsychickej činnosti 1178a'& 8blockquoteoomgeight="0ptπg(width%Objektív`sunarednastave ťiatýchdmiksobAnéhoozvoja51546o25'ooρ/ehnfjcie kanoriam  späyväzieba@v1ček__^97540'_34_'__goo7__ρ/__8>Odbenie0^?9:ϊpštinksebazhovy,tádovitvorkZmpráv ĽudskL77671579ǃ151lj_oolj6%7.3. «Saialhika»koetóda.e(poznaniه8012980/Prekoecíobmedzee%jazybsy`mov:eorXaödela «?;7GE888O18'׀oo_/gi>Mrav0eTkriPrihpdp/??848792?89?'??Goo??ρ/??in@pyrgzoؘYxtrolyhocesamo(d爷8624198'ooρ/Tandeý inYwLJ93031207ǁ'LJDžπooLJǀρ/LJDŽriruhymiky(—iditeľné9umŽ766611'ǀoolpWW"-12ǃ'b>Zer(aOJ82278b`_]WRpr)(N7'Wǁǁǁǁ ρρρρσmbp:pagebreak1emalign="center715}dslovσ3σsjuxfy">D toj nejúmerneýznamnouu,ľkoiHelého 20. Xro@aopovšetkýmdzrkadlYm8kusovyriešižIxbmyárodspolenPev ľudstvaáklozofie,ȷ`dhaȂ@@ecaizmus». nebutátokústh蛐Qkv zhľadoXvoju} `atuúlohu deji08m,akdepchybyckxvedy minul,žzohŕdnutpePvaȃxďozručͅhoho2?Ё/*OOOOOOOp>nalyzovania Života —udúárodkomevyhnutnýchpšťastí,retožeodľaohok naujeme,aka ňajprávameQičmnnásobnnplody činov8našihvlH‚4(v,dovzdyjúcqtoosťpatvyre ejbypotom. 


ČASŤ(Pomoc) 焇>RevízaqverybȅFmbp:pagebreak?1em????:iQ1. hirietázkysaP!σ׃tԄ2justify">Dneseäčšinatar:genehcvychá1,(nȅ``l)love «diktika»cítiliduXpor s(PsmerИXroz or0nxtému,@zapch!ú“Qiacemubop mies@}u;Cimxari šsiXmQdooncpolitickbesedygggg`Avš0vitelH~@ximahu»dhlen*okážuomeformultro0fy,@ci: Yhebré zlé? zHkýmčelhȨ!malpužíHzXbe Pčk8kdodenn(e8trebaadZY,hp8?Q2x n1nevnieuli'''''>Vzhdúske{ko bytočt81zímiami,0dP,to 0stlzcherachuprxHépsyIZSSR,tex:rviv9?=8rchz1zmyselaϊϊϊϊ>Mnoɓdru)zЊ*i"o:tu bojedokolz:Ilišeqyɛ0amýšľhadvojousobn@kul8rPopenŽa,ledpoٌ@Xíamȟjcel8cu0odHic Č.(i>Nož1ma0atkuychyt(pavAnyXätkovdtr)҆l hyؤJtegno1mnul(ƌľu@automaQyopqeprodukuomylyɅ8ýNčím0ڂituYuPӑRe ďal blockquٕU6WoW">Hmu(ЃhkeďZnapvmrXvysmhkNuNza *ap07uejb:u`spȽHbX@«l1dPeH..3< <,torévládalamotný.Marx (aýmkôr, žeoeprevýšili ich=ní)<ǁ/ςgH`gn="juPfy">ajQ(iapouzanieqtoӑhov8oxcudz`Kyykorenpaiova čPekNom, hsq*ckejoktríneskutNsledlatPujHresnepahcielHdô)ku@osúxver-»j»`jhŕdav!oj8 nitra8i`truauebamu.Ooo/uЀ6Ϗ">V redejXaavdix,.j.tvrd"8inami,dnodruhé.>*     3?HS9ôž uڐq耿xmusia. tB9padx鿑onZxİí׃,iinapešX Hpseu(iluzór:p0v)n(O0imol`tiam,RsahuIႤsHhorȧpAsH(8ja9tkoa@úpl0ot胳tion@vádz1Xob1né kataklizmy. oomli(ul>A pretobailozofiaechopnáávaťdpovedeatázky reálnom živ: čiudúýsledHnnooršie,ežaadaloredjaxatkom?ebo` (t.j.Dsneakýmikoč,dokoncaep)////—poxnaozajyakticȇqznamkaždode΁čšinpF6󍗍In"slovami,Yzákladnououpu(točn`múdrb8avídanov (naš) detaisťdahHhen@ľuds(vrátax4pkoatí)aksam,jolekvormujúcichD`iach5`׺с Ybovo*procesuVesmo(jasЖއ(_vzؑunikZ)hzmeHHר77786607ggge7g7ǁǁǦ'Ǧ'7h(t800PravdH5rtobyv5u.GGGGGANmialm@-nnepat k`gta?,ya+ۈharmób??DRUHÁkolb.ϕ8nehr̞tú`vú.oX)@ómmetrh)P!zant,.j.vede!:mHbstpciami,k2«yhnu(!dukt»ad,WTac8PQsh`mxjôvчЈčív£,heH by ťXppochopi~@vzs6cỉؗIQ%i'&Yvymys胗nephj)soP:8m?ch úloh<sup>8<Tonamená, žeeálúč(vicptrolaehospodárstvaaôžuyťpojarx@ouoli\9ómiXyؐ-,~úrxiach`ločno.(ežiajmo!zmus)
k y1ničom@v staškodliv0vecibudovxqutisolmunj«s@WڎJP—:a afoI`defi`ci0vysl؀V.I.L ,etHelultivuu ľunezmyselvyod#g`UǖǎǗiveodde e0osobitNYvietjehosntalremchia@zLЏktoromes`parazPenšaبXv9väčšBׁi všetCu1biosféreڪ.en š`o ͈0d`á ,KľovPooha)iХϥ͌ebPábávourčenFaby⌠iv'!vyr䔁jnXos{ov8hanA«»-ezooo87860b9~Ͽ߂OOOOOOK.͊a0«ovatrio.99F.Engel@Aku،Hmaj lia IáklHnejozof mXmi,v8Plejjž&2gghrejXO10VρρρϏoǏO>RcHer">*     EWW * *ggH("n1@jadrXaPSSRskôr,tux@shaktu"jniheoHa(nЖ@nami8eYotky (t.j.noh(ntBvíd Jpsledkčin, ci @󵩺j`AzvolɀXdodhaQaaԀabudúc*)11 /2OOOOOOOp>,bsahujúcv sebeAzmiHaforme rôznymilúťahaj verziuialektiky —ocihybnú prekrúte,oredsaenpunkčódyozvaniaj ív pravanalýzy Života;,toráamot0ôžeyťhodno9j ľuh[uozvíjapotrebiere. Pvjdôsledkuejtopory 󈨇kázalarxizmusytesnizultúvzdelanývrev)(dblavažhsemrskPkadckébnovpokoírkev[hparchov)tátovo-dogmat_,Ryhýba2živémuxnstvuuchavätBohľadom놸L.ύύύύJednakЙk,ámerHabsurdzadxeHa*o@zv,eHeutoЄ0xHinni,QstalriomiacXž(orh8odvrac8čšin aretliodsvojesi%óg,ezonemoo@onaľon elkumyslup ,j&`?=8ď1Hklay8GGGGCOkrem!u0:oHoy؎ňvorYcipriVeVc. yzJt@ȦgJjliekƟ)a 1upomedzi'rzískŖSSR:i qvo󑱛sychiklgPtmiku/93306GGGG>12OOGGOOOOOOMutrukimiTt8určuj8 neúspechu2(nimkyusp袐c`na5eyz«svXPbudX». ءxjavilamita-voka(pod8p'>Zoveň,77)erOodkHvȤJ`u9SnadѦ1b ЕрxhórGakAnebopzni:PslmiHžuxcd`a:8acAk)VdreľYȴ`ýldôslXuDiny`(biehhjším{H — zhľadxu#eЫ994915GDi__3g Pǂ????7 dacᚧť2:b>spoboؠ`penobؙ:,Qx@읠 o/mAď71chru۞74ohnut8s"!obecAk771ódxO»ߒߒ9524g4> ]smallAupOOOOOOOI:.j.odlakomkolností, nieestoulobodnejvoriv(i,yjadrujúcĽúbosť Ž(tu,aľuďom,rameniacu hlbínušeamotných xdí. takajiteľmarxizmtoríozbehlientomitačno-provokaýojek ciRbyidanovú svetskúormuiblickdoktneotročQtk,vaenpoxúťozťahusebeaváefi0fela „Fausta“d.W.Goethehtepigraf؂románu.A.Bulg`xMajsterarga. «S`ča0tsilyhcevi؉Plo,0dybr`ykoná»...Petož9ꂨneriaďľúčh&i a.rgggggerazôžeme1j{Pozkeial ikyсPAmapdeqáYfilozofiického)v-xinQX br(mbp:pagebreakgd‡dcer "5xi2ntiڑx1mu{Цπ(׌7770Vyšškut :níkYqredakciakademika.T.Frpxm «a»arakAzuje`o:wwwDIALEKTIKA (gPc.#goЖyedidiskusi`uvažm)aajobecHšízáoPvojhrod l(mysa.edeqchápaniuIeddzadlX裘óY܉ϥniis@cHxncIeHprnz1Qnu. ()pPiatkpaým,(PechXugky)zn0hli: 1)chopie9rst08cXokodpoí; 2)%klasifikmov,de8c(9HhyVr@l@S`𲃍boide(eg.Cedjl@ljP, Xu8x0Ђ)o (t.j.neHálohybЂ8h)*oodh苩0ɽЌZtoh2윸(x.,nsƀXzvä20tr. 23)15E\ /2ׁׁׁՁp>.Βz8lb xXi1i(umҸ𑿑(analogdɂFoej,yY8mbad(, ti0ϭ0yanzh`e,obsahRnHɿQmsebPrڅXľnduš8kdXíj*mlienx0h:9ineinp,`Yy iman196275OO6Wו????77wt p>Hnevyh96863GG??z7GO???w77ׁҀ…»@)P(cXzo1t2„Filozofska“ 93, 94).D V ďalmVu čítame:‚x«DIALEKTIKAi[zréc.e)ediskusiolemiku]y؈!ozn8iytiaznq,htom@Ҫzȟ8etóds.ֹejX0eaiyۍrôznenterغcieialektiky,ko:čenie večnomormovaní nestálostiytia (Hérakleitos);mdialógu,osiahnutpravdy0ouonfroncnázorov (Sokrateqmetóda člena)spájaipoj ľxwaadzmyslovej (idenej)dstatyec(Pla8nzhode (jednoteroPladMikulášuzánsG.Bruno8sobbúrRilúzihľudskéhoXktorýovojHsnah celistvéabsotn(ozneevyqzamoXva kre(I.Kantvšeobech扟ntagoniz(vnornýchmpulzov)ozXa uchhxór(G.W.F.Hegel!,voriacaáakuto)revol8e y (K.Marx,.EnHs,.I.LXn).Ĕektick`tradícv rusk@filozofii 19. — 20Pršlp8)e)V.S.So j0,.A.Floreogo,.N.BulgNBerdjajeXL.Šva.֓ápadAt hka:íjavaž0ЌuohX0exenrôznyprúbožуie» („VxkyklopedIPk“,čítačov(verzmpaktdi,.099:00). 


Prirodz,  pohľadu «msov+X)؜HkvetžzFpm)e:…x «DIALEKTICKÝATERIZMUS,a8rxA-ique`Aaj6ejší )onoP폰襸spYeՀjAsBhod`g z`obj@ívneًިdej@(...)musvuorg(juody ádz toh ၘH߂i&`omIvlas@sťX ͫ@v@jomYsúvihmedzi‰mavmi hyb9€`koýPdok@حw8Oov.entr񻱈g9`ꉿ.ӶĬ9YjCZIformyo@qPIčasPӄׄԍp0 Tǒǀߌ(yjadrujؘSy߇,ی ie:\RbovrechodtiYzn vX̤脫g8PápSovietsk,os@86Ptr388wwwvKVTA XNT`߆18|( \a> /2OOOOOOOp> w~eذ'''%K;(rѣvecíbhaȖqzebotaP.exúb(=:ánays͟štruxrymom؁jYÄnazývamainak-ypӆodliš0<]YMôžejuibxzťah mám0ritQiadi@N]vystupRaщi.ˍxam؂y,hr,BhYpeluȭx. ÚzP߈RI(u( eH702nemaдHyBS4vždyQ n`iacmi wwwwvz}#`hromq ioo(sph!in`zityaupň(frekv`apacch3d.ζlX8tvHs(@گou.Ԗceň)҇8ѡľn*merŜtekanzmyslqڝXyݍelatívneomalé,epretržit{dochádzariichmedstatyvality.Ёožeaednotlivé ntipstránkyvyvíjajúovnomerne,ostupkara`cemuzporuedzmi.ӂ@dôlemvkomývoja,lem(noxceňovaťamyebe"svetľu.» (zdroj: wr{color="#0000ffu>|
E«JEDNOTA BOJROTIKLADOV,enoákladnýPionovi0ktiky,dhaciIpnehohybu, pbjBa poznania.ڃaždé(voríntagoniz( —⃨(súčinnosť)oto,jomaylučs)tenciía>a!as0vnútopj\eBrelíXí.ʀ›pjeelSцabsolny;aixupoat0npšdium҈u (bez á^/vizxcia),otvárajvyššiutapu0ehr`ihZƒ'!vyriešenied1ujCuvzniHؐzguon„Sovietshyklopedickýl ík”,os,. 1986,I. 427).PRECHODVANTITATÍVNYCHMIENALEľȔF`behytedkeďhrXϋyqmi dosiaurt8cuonО_(8`obech`kter;ȁ%ejšíP\ 0o u$ahovHo@(tzv.nry192'YyZpvPruPrsledčoq4ystémojlXKitQa š oKajoinaĘň;Tʓspä8vi8 :„7ymámroces ejc:Ʃ:figurы formBWQkok as充wwwwwwwwq988wwwwwwwNEGÁCIA΀KJrizsmer,C{okAu uptinadväzP“i֌opakovateľK8ok x)8:0ڇ; eg niRyaskuɏ  chrkaždрȪ triádiá:Ai"-hy7 (a);6toht$a=).ƍ8a׋SobupirályȆd)9t$Y,samo0^ezchÚčin@-bplnbjKl8ehtnom؏`avŕše@  liv`uzvyjpenokpozt@i>Naruie00975777>20??77OOOOOOi΂)//////,51/+)ħmrizm—8 ezmieriteľnýepriaqôznychredstáv nadrodzeentich,耀by8náboženstvo idealistickáilozofiabliek@kkoľvek šX.ríaayvíja,hsahujeitomvohnajvyššieormy,rátane životaamysliacejatérie聘všakďaka`dpozemsk@sil alevôhpči8mlRým21 /2OOOOOOOp>yamej jpzákonoch. (...) Dihkr1elizmus —o4*1ladogramu,trgЎtaxkšetnoomunny»9 (Zvýrazn mirubísmXctt酉vysvetľmnohz dejínrachuuzšxr. 1917 šehoZSSR3 1991;Flovník“H9p98).< HocivedyoovA0-trosúruhot vzťXexxsiado1nnaloguls obšírnyH livk@nimiežiouzor$hne-MȀstov (vXrxÆz)inádzaj`aj!cH:iA-Duhringmhy؄"F.EngelsM`(empiriocKhzkekV.I.Leninah⑟Tutreb iť`rXna,en9:„ƣK.M胈útrž0ztrúsel9úborepj,torbouxaiebepyridsa*QvyjadrRSyPȳ8:spôsoutaj/(xblémXspč`dí. zatia čouenknihyWXxbrakzučebnice-encyklopéd0kejŽhb^c>zaradd(ejskupinyen ha>Nvidٴ 1 aOkŽ3x@aselAp蠐óeurópj.ejpyYvHdmXkúma>ғviac umiteľeߺɂodaXodstužíocedúHľad8Xpravdyhla:clockquo6ߏ;ߎKeďziatkurm«na» (vXechne)znaP21chopcvie9r8íctv"okpoí; 2)=:fikpoj@,dvec9yY+22^a> /2OOOOOOOp>#.γx3e JteQiٞʎWPiύɖy"Xla~biehj]e človeka,toréa ústnejleboísomrečibadráža.  Preto,keipktickosť ŽivotHbjívnouanou,nevyhnutnéHby kultúrárodov rozvit8obrazovo-symbolu5avil-hieroglyf —oukazujúcia߅߅a urtýmpôsobomyjadr0todeu. ýkutočnexistuje:eomeraždému@m«Jing-Jang»: OOOOMňstvnexšetkčo0šlovoeniXoormuláci hro0zákon؎kyXi>wéhoaterizmtiež0presahranicých(ívôbec PhBokli@aj/`Xmar-lnskXfzofii`kohybJsoioaktuplýva sledka` 8Pin1jose.Te ن!edstť, žApo)"psúzvuk«jjijedvložH(qJ)`čítaj nayext, ažíva}hY`tenný.ggggV9Mprolad pj! relín jednpvoHkruhov0štruru p:ím«čer8k(HžiMobh8zachvoskčkтenaЂok]OOOJ,iшobajIBmiesOuvoľn؈edЛ uPuseؓHy(!KzH@pohlivbe;y0y .ֈan)pzjameojlanomehv (šíPn)dlišnarby,uda0opirá!cesvQerezeto(–ov:z7mä dost8Pidro (*d)ypx ǟǟPrit؃@bpomHťC0ceesmírnymikro-maRncípbytia~ϨprqmoPt.j.QXhӢX#cteybyxňi(tel`hkQočmnohgenePľudílnarodihy@sJulhCC$ež0#shh«nehrszrôz«hryvmZiehԵ˽analógye(ovde)pádz dhtyjvqvpxHX9Njln>ؠEtelizmus (minim)e časZ)oq u9oyeg Y)nsQfzofii23N /2OOOOOOOp>.o3väčšiuĺbku8eakp󳉕formulXHobecX cxite: ulb>(minimálne prípade,ki čvedomujž/i>esie0jakýmysel nevnímaohoônú,ok8raninu); oomli><ǁ/ςgHalign="justify">keďžeerepojens jazykovýmipôsobPvyjadrenibraznél, pskrytejormePsahjhlás(jamlčaxnqácielj_oolj3ljLjǁ/ωljljljljhQcaedzi 扡ami >pridhaíluoHymboaplihanom8i aktickxriešživotmoly24wπoot2O/ϔPrkuse ľudvy@Icudzhot7vyrsvoj{ ˔Ev(hr8ce hHásenȎzamlčaqinouX xןakoonštrukaurtBjazyka,x/ЁatiறobsahaSzodpd1p iadavkAmiálnu,n8聨ň߃٠IhNJ‰u ô čo/zniaOí<B2RípadoXdospep` :oibs za0vdjɴ"*diov258]/2OOOOOOOp>. woot/ubrـ(?="1em"lign="justify">Napríklad,edno takýchamlčaní,toréhápanieymbolu ynášarceormuláciíákonovialektiky marxizme,rameHinterprete čierno-bielehobrazenia—koau9a`ebaôznofarebn䆑voýsledku(o؃aarv8dstavujntézuiedmyyへiebpra (6dúhy).vPkackéxmaHu «te bojioXov»dpovedálučnjerzii'",ezapad`Psedem.sptvo艢uu`vxjomoplňujúc26 /2OOOOOOOp>!etožešetyúknvkažhenomyseln(9absolútX jDejߍ???06298>27??OOOOOOM. ƭH@y}pár@ktribhov2zv«tsys(镘zist,.j.iacžvȁuko*x harchiuuálnvzťahZ(dvci(aajíǍ1`dG@ߚ֟#)hm` Бio.sobxozdí»G07121____>28gg__OOOOOOobj &odliš Ax,u lЛ ozn0ľӶpmoebo ocou)ak(sPed.ΒpdhCtnemusxby`nuٞ;nSPom R—7ympodנRhápeHpvíťazs év,torýslptnasd8ániruh`blockqu6[Mni0ҋcmedzzymi'amiozsiahlejši">adparx0u (uay),p8`ambísluZfvy81šetk blypčensx茉(XЮineoHstaЏlelečúpuAla@noi ehlbYtaqɍǍϹǍύOkrem,JmôžP0nevrýmniím!chodiXvr쓠ezЀhpenvit špi0lȽ0ʁ( jaЊvty.НcumiЮí8dakpcesezglP򁘞0فsYpx=rôzmi účePnech2 (antagonxov)WmЏhli8ur úlohuvPk#bysdtrukcia“uցvyvola醠чIvzndХ}q«+ca»:0pisu(ľaBqlápexplici)8' odec,@yh)xi"eЀeji`chuskutňejhmbsPv(@D)уť1ekP9jneniuredchádzalaotenciálneiadenánohovantnosťožPtí,torýcholoéiybraxajvýhodnejší Qi@prúddal súl8 ním.  

Formuláciaákona precxev8itavny8zmileIS#e —eiežxvrchhmli.ֆkutoč!i:blockqu6ׇ3׆ExuxvjomQpodeKyTouspoaTakžeenyUOHpôsobujú燺,ovnako oIdrážav h}yxia29 /2OOOOOOOp>cǗߐߐcenter">*    !/ʂ="4xiMask`znaBiblickejoktríny ,` 37g">Rškodlivomjec fN UnegxQe.ázov «+'&»$!avobrnymio`r` tému, } Hprvp͈I druh0ourozuXýp7UnovúXeňAvoja .,ڤ o٧0tjqchvysvet@k`líkaǓ'/'">Avšakaká,Xpـy;Hľvek ďalš"žrejKohrachu.`ozapadd;@;`ičomezlhrečíjasb(Jtnu*)`paiehtavҐd=ý(Q.??OkremhovyplHh-Xuvea9ozof„dialektikmi“-m,«účinoknapl茫lvenomXelavŕšmoces; aždjedno`šdi=vyčajhfigurytenp»ɶH`ɍ«la؃Xl)útržÎ!zZ«X`Y» @slým؈cňayȂ+Yppálmn(vantH__ϝ_ϑV8'''' zAQa ,kvcRhéobmedzpJobjhyH lyAa=!Ђ8А`iaoooTaцͣtia,9ňep8@tď0`t ;í. ČO?dej0troQjr,oɕȟ(APi؀8c Xxpekl ҙPs7𓳄ִ1lxnorinkhalgoritmikyivjoôsob|еʀ`rôzítA[Z3,ocrҭhi-byȕo8<0bzdpoeny.TooogbplodpsiЊ?Zetk᛹زodiestediQAe1poz8žstsam`xruGstXclbskutQllepiity:祇񥽰܊wq(gr2pndividuҕ*y ľu tlačItvpvjѣ:RkeďIunaa (qzby)7phs(vrh L! pľhsilie?/te>Jednako,ákonarxickejialektiky «negovanieegácie»xjeynálezom 19.toročia,niýsledkrozvojauróps)filozofHtobylebaseudovedec vyjadrenéovšeobecne!sta؆n0suges: «5. časahadPaťamene, čzbier;objímOvyhýbQsaatiam; 6,hľadstruschová97; 7ltrh/)oší#ml8ovori8$mx_idieF n8m`u. Aký úžitokneracujúcemu tohnahtakrel? 10.idelietoӌ,뒰daloh ľudsxmynomby!vmvili((Kazateľ ap. 3)14mtAakrobiodlnx ,oimárnoshz#ducha!1).blockquote׆3ׅIn(im@Ta"zmmHr;zneibloknyhtX rých @urِ菰použíkluč2elenovmypolpA@tožedzd<8ٔáto: oooooiNaojza šťa𨨎odadenno)ťazdimi? —eďj:n`MstvaRsúladAualg tmikouvieouczmApadolotsZväzhevyplcmdkaz.V.Stna:Xu300]/2OOOOOOOp>8ɉhovȐ@z𖸤sté obodDa(PYjéHchápia) xmocmaj Ppohla"voYtiišthu. WQGG am`rukt(0Rldejhchusebehuel*led8`tisícdrstioziatkuъb„múd"“oh񬰻Xke (ZcP2aoϗϗ09410>31ςςOOOOOOΥdo917;`eڌ'eozof dialektIҀ☠poz0minuly̨8qradu`tr(ؔeíeí,*amymxtvr`íeٙ텃ižpsychitepvoorМdǚ eboO«vedeJ~»}khnehHP؀,ezXby!obžha%my`mJul« »;ƒken3spľudí;ba`budujp:vplyv!voj9j8íčin 9Piب8,enm!9Pkȸ0oľXnmuVtupWWréx1tvvprne.A0ϫϫ">Akptimia4Ž!}ienHv1ornШvonkajšpoHjomnpôsobjѵ#roces`rôznítQˍPoZ8@ض8uٲQ5a2''''$ej ivrhAza účeQutʏKyavyššitypq",Bmhwtrýz!@uchBzúfalstvegresívneholeboesimistickénihilizmu,torýámredstavujeegovaniešeta tch,krem vlastnejomentálivypočío. Nao,byaskut(nilaa,eHžnéajutipracť radosťou. 

A leniravno-psychologx8oriciiae(zyuupnHpratanelobodnouvorb@budexb> prvživotQpotrXkr doksobypxrozvojaaždz nich.ڋpi>32]/2OOOOOOOp>,`et.)eň^۴zamlčaiávXjbYbh2lformplyX[(!ejWWW10846>33WWOOOOOOM)tihn@jlapalPudzhvôľou. ČravzvxiaObovnasqs𠁆)chádzajok.rihotný]WWU(jednoznh@popľ:9p!úhrn؅nzen@ňHin`Pci` A10 I{qHLujs `a9 mцH`jom(XrebiehkL؀hrôznH@y)
VJsmXЄv8QLQzri󖲁ňdupsý@Jx.oooooŠkodlXߗ 䖐ba(.ַOjHPro-dribujO,cɊ(združs)\nstjtЁ,oԾ)eceedziimi
.rocesjednocovaniarác`áaozajložku,torúxnozvaťofesionálnou špecializHia vyčlenenímí (rozdeсWremHel),odmitnéhoechnologickp(uýroby čohokoľvek 8jomnez(éy, chaždsaȇujeôznymi ľuď@alebo[Wdoaso`intervaYitoodmozuystemat,hporadvyplurčitRdruhov܋  hreit8zHkcept:hostatočpriamqtrebiteľx—xýXúčaspkClenssgg kone duktu. 

TaktoXizývamevojXnami.kፙhlas` mín8«ok`dXb%»,`ôsobtoynpepareYdí.rblockquote">A vH dledkua"typugram]sychikyľcmn(stva葐0«čșsám8čezmôžjMILIÓNYpred(erlížiacej1kpohromyiv:ҋٜXzabeXkajú:?WWWR„AžaZy؆ 򏱖X@?”bqyseБvc, Pde,drymoc»酏>Zz!všetЀXyoniӗupovinpisp Ľ )@ғodobtvor(?ϖ6y{hociďalší"uhchcieH񔋃 ht"Hثúsil(zuAeaPs0i>´́ʶpch*ݱ6Zev P smPárdz/ljGGCvrd"marx(u {okjzj1stuxk 肹ivota z«"Xjpanuj»ce9">*     EWW *dPatɃhobee uF34]/2OOOOOOOH/u>vysvetГ0pCu jpoz𖤁?imonflPn؏to rečí8kx+muxnutvjxvenyo-emqppod@eryʂrobvzťvԢti硇硇Nez`umitxPJkA(,mňu ë[:gavuckéhorocesu,iadencharakteruäčšinyojen sociálnychatastrof, čopAí formuláciamiarxistickýzákonovialektiky,nášajúcideštrukciuopždejXinnoX,nezmyselťoueoliteómie vylučujealzmuožvorby. 0lockquote>Totoezvratnedhaľ9tívagresYo-pziSwgzameramajľpohlavárxyo čenXcel2(dstvaofkovanэh@dXsl bojXaslobopppr8eživotxvykoriɂiaenou35ɀ^a> /2OOOOOOOp>,.j.74analy)cmɕHYs 逐univerȑalltorp@ Bonnepv(krilto8z)ȸdôvpvooo1217o'''h6//o''oOOOOOOM.ΨHjiʼn pbehu8͋Qil,Rzaobe(ih)mbs0Prozajdiela (SF.Engelsa)yeit@8bpochóri@sociológii8ikPP1ǂrôzrajH. }h «»zne8iuv76tropaípade9seHlhraی끈zniXneszva«s0lklejY}európsreghcivilici(vytr9itgnoruYht`ýzyL:]DzvoslimSd i budIVoduezoteruztracijp(ZáuPi> blockqu^6__[Ta88asxsrhm0@uPad@ýraan(zatveѿľbI« pagi»IpoštitulPgétbrzlnych -@vokái)leboPdxzymotWzgkovhnj'''''!Fa˷tzv.dikBboxcv;hjzaQvlogbezxióجaviV 19.toročížolo Európehatneeľa1loželiteratúrpkHámňovalhochopiťkjetko,тmiz podqyeskychulnatradícií ohlasujúcxembHyriešproblyaého ľuva,a!atelxnemobmedzsnaed`o兔ej,!važgermánverejfilozofic\epadHdolbokrízy (vôsledku „vý“merpul)šskôr8ko.Mr1841ončilnizitu:.j.^aNašCddobe.HegeH(1770 1831)䌩pcahialektipsodnotnajxjadreiǂqeied͂8omp>
0(mbp:pagebreak0Icen">3.ˍaude=e8p/ ׂ>ОaP!3">HocimotnovZáhu,(i @X(mnohnespornPúspechiuyhsvet seuomiezdis s@stNOObiblvv)no(oaktyiH酐uhludforшmN.r ž(`RulexStečhomj8v80460jnideológ(z1 37> /2OOOOOOOpȋimit-nic߄ߏzSíkLj.Ε`mePyšš`citFvsIrpomí(I7ka».J.Čaj956Iyul miA.S.(ávk` ȳnúťzabudnutôvočЂpaGAQn0s vouk8oh!orant؆"nafúk`ôd񡡃pohľiiXkHtneHj\0hje8vsaýznamz13716טהט>38ߔׁםOOOOOOM.  N apriekiýmzmu3bi8salam됐súvi(Ioblemati,úúmame.ӻp]u搈u.Hegelanjadrxto:«Vmo(deimuna (pod0YtextuQmamysXčen8tbro:JnašeresnQe)javu Hϗ///15087>39//OOOOOOGežínina8korozumeteľovۊw9ijmzdedeHHdoteraj0j詀óց) rHv.edalenЄda(odpoveďozz@ŽivotomOádzaednostrannú neuspokojivú,retožeednostrHosťežalaž otázkeadanejd 13toročiamiermánskourinou,áobirímskyvet.ysliteliaápadua􂒃nekonečnomruhu <negovaníegácií:ašesnenieite>ba, mdupn8ideabny.evedjďal@vytvoriviac@lensohu (,u).akýyhvýslk,iBevyjadreP,m0nojjajš&nglic(misteľomzýverastavholxiádovit(gregariouss)9hľada@assotiation(k1latťažiahnuciH ľudstva40 /2OOOOOOOp>Pc,tede(maHeysnéy)Pi>pvis0od0ivotX0 rojI)o ž —oozofiijmeck耴)zauj@avskúmaxjpkph(0yku.egelsvoj0gál«Fe lógii»xilᛐHsamicohńacest{sybr:NOSPEL8EJAMOZNIČENIA (zraz(n\:.j.xe(ej@Hp fy8»x1j@mRuxlekt“ퟰrizmZerًplynulh a1sluh.a`ekxmut@XjeaHsnyogApochopilZlasAPtentomimosto@j=chcedúr.  Žbeze!Y:odkazuA<íHch!,tova2kHvPobsahu!o sVp0v kll(losyBzrHLHky'16109????>41GG??OOOOOOM,júc!tyouomylu@gb(Nhoruudzinc”,џzborníkhA.S.Chomjv,Orim, ČlánkysejMoskvr. 1988,b19, 120P٘rp).-br(wwwwpT*čokazublir. 1846.)Mf9(unipckanyaK.Marxa9F.EnЛд)« HgraxuąPpڄ dva@@kôrA38.9z0eodnoPmhmqsledP|:tPʃ00ku䐊ھpsskacr,l蕲ipXa!(uDsy0vieroúkAlockqu`F6GGDnb؋i`k ozkXčodQ`evypracPnatí"yIX0HmeXvtrtdo9koAJxnľudsd؁hitlpy?AsoAXneh3i1oA@«UtrXhtprna@[`O9chápalddrno,xasociácihnú`yjeƀ[liv@)xek)ôľ@vodcmocQ(prinajšd 3e-nasiluamj),občɝ?gbíí0ZhAí(Piؕzručhms,ôžcel@b$JkaždXeHivAuMIni` nodosiaholni8thspoludYmLsoAlez$0i>peight="0pt"idth="1em"lign="justify">V tejtoúvisloeutnéiežpomenúť, že.S.Chomjakovevidelmys8ľudského`ivota,1dajbčinyimoelígie zaviedoluskejilozofi bohoviapravávnpcirkviermín «bornosť»,ierarchicky0jímajúciojema».

(«n8svätáHáapošev»Nicejsko-KonantopZymbxry, 4t.)
.kúUIZšpecif3dedičstvogbtrad'#hrn ntelekt˖rodHhozdiodbo8Bindiuxzmu otes9h؋rirpa mِfΈ*'IrpretovalW(incípriad0aytikx charakizu`mninuhržPúuáslobod org؅otyyvociiolaj čšXb؊pk omavhrp1xKetPY"quXosvkoncom 19.20.Yifont8ze="2">(„VeľencyklopP`ník“,咙ro阐iPkompnhdisku,.x00HY> br>42X \a> /2OOOOOOOpVxmXnPpNhorushouХhch@'h@ cmene 8tyodc@)(asД`I.Q/kultús horkجؚpenal:«ToNÚTORNÉEDOMIE,ˀJEVEĽA ŠIR NEŽOOGICK((z ٝQte:log:omieeklapruštcЯBe)vyjadrujúce3pmy8(,mongovekPjesychike)1vytraobk12,aksIarat.ljpzke숯šX`Ȳ m(jystupYznoh-:rpovrhnutЂӷzesXps0raciolvzd3chHhydoᬈHbsiuxdajby hby podaýze.Όím,(Xa@RpHsú...xySnemôžuE BumovЮɴPozemskľ@vkutjsy(~pačV9oAsta`wp؁__osviettva <Ѓ obdobíhPsP`xavihdeformb@)aroegypt-biblՐspobѷa:tss v>p(xkbAk8tr. 121). brɀ(To vdu`svojx@acÖ܇v`dnuTostéyjadren8A.S.Chomjva vnútornomelexihlq(neverbs)edomínosvetľuje,čaRuskukôržarxizmusxmohlbjaviťpôsobilejši tvoriváultúravdonhápanp9a.eplodnosŏ*yx`„e“,ziacr50o43 /2OOOOOOOp> doxnidh`,rPaPvpád晡əPen čiastočhLeRnami\QmenlOI.kreichx!ij ďale:blockquoteN6OOKKeďžeib@tex0—úveࡀt00xtnyotrxšetkýmajiteľmiudejؖ@OOO17746>44OOOOOOOONra0muakbyoož)(p)naGso0vyhnutehtiBqu (wrH8sámWQ):(9poch@nslobodqoitЁnesou1nedceptuxmoci19190>45OOOOOOMáhjeaZҝp\n`vzájoxútarohnovazah « e0gHAPácie»`ter^ti@iCpcaHVPSSR,ᩲjé, Y҃o“h%zpptómiovlnu`AprocesPorg(`mhi.ڎ2V8bdobíyy'Љwstlivol!ue.1edvlHAkulqpodhhrexsiIɀht@ierouky\(l{časovnl(sxishG/G׉G">ps@Pgaxvyjadr!߾3imo ikuڅu:czaml(ʹIolóx>k špeclny kisvet@ڪ`ccirkevh(archiiBdovol@širokopayvH)ybHazmieJGGG1996/@6GGOOOOOOGGG_@) ôžey4mePóznxozbor úӏ+Ȁ`zv!dot@doších9c.kremopavpjviacX» momenIp2id8b@r. 1,nohstrci-ͩizr؆ Abytilo(h㘘ví:aovečdߧpaǎǎP@@ uh1oh@h%majľ׈nPúzJ&ieclídriSRFepos=0001020453>47 smallAupOOOOOOOIkjestoja chrámocho «svietniky»šetkýdvanásťirkevnatkov,hovoria svojejripravenostipolupci biblickouvou48߈ߍׁ׍OOOOOOvoeobrodenpRuska, zotr@ckyokumentovdániliožiadavkuteickéhoxesvedču;iPvržencičímpomohiKí؏hlidezm023492wwww>49wwOOOOOO Q`očnitégieotr›(jiteľmiphavárxB-marxPktu. AlekonankzypdeckpHozofsi lodmienky,!ktora0dodžbuda ňn)nnetajxzaoberap(t.j.i>h obľúbXiúdroŽivotaZkhpoupjemeré`lPxax@iourozuHHd勡ujúcpseudoCén8Zväušaformujr ľudí) 8samot8Pregio`lcivXze,Jsl )Xu2XHysl(l(saznesp8zȍ`„tou“)udzop:(.at_yЃZSSRžehomnsďalší:jedm výsled jIQa>No.S.CPjvšteIal:«VedJperp .apobodzov ЉstnozemsmeXv24799>50ǦǫOOOOOOM,iolaqhSp(iat pveku.ko@spievЫ8ev ,us9nia otH0ؔiosviestvom,{iezrAhlbi(vy0rp ȡnbkHťaqaߎߎ25134>51߂߂OOOOOOM)1aHžhojY`okúanušvnúЊ+XQa.գHm`volbieh98vlЂ(v8ρQumـ8wvo,ct1otPedoi;tAp׶8javAjYobraz0,piacʻ8veqψVi—vždyenbAe. (...)ߨ____Potx}ȄCôlep`o5evyhnu#kd߉gobšmocuh2logiʈ(…)/*(,Názorincor0yššcغH:zbkstr8103).mbp:pagebreakPϋǰ*centerȆ"5xiY4.itoX Ž3 Tbrɀ(77 úloha «ecozofiej8pO3OOO">VkaejexkurziihnemarxـtradícihchápavetmenáčozrieťjaamotnúialektickosŽivota,8 @toXkoeyjadrenápdnako «vedeckejilozofii»,Pv žnmúdrosti.ombolareukázachybnzmarxickéhqzákooty bojotikladov»iekýЃ1Hkvôli čomusiosadxch`Ito úloh (04zovávaamlč);ᆎ, že @giaQácie! podstateZdiktujúcih8gramadatastrofYpotrebXHjiteľov@9LbyphXmenoč*kultúrxjՂɁ4ꀁľud0—znizkaepš)ormulž,torpZiiacpolruh؁`m8rami-“ukmip vytrvalqouOi0slúži ieplap. Čoožno 0xať?/p>*     E1emjufy">Naozaj:blockquoЂ>Ve52 /2OOOOOOOp>8chádzjommuôsobuobjívnychrozdiel is8noulh0iíslušKOޙ@re`njnjnjnj961>53ǂǂOOOOOOM.aإe9javu\rocesýv!lištruresmíru (Stavveta)ȹde@dZ1Xu.֡b 0y8 dmi(̥ityOOO2637OH4OOOOOOOOPžstv(ntitou) a udim:`yɁͼ(ggЍ;ـ7r8ha??istupsP26724>55OOOOOOMrebiehanaáXnúpvonkajšqlgtmik8GGGDG2739___6gg__OOOOOOvždyôžeyPodhalP򖀫ω///27823>57//OOOOOOM:uďformemba,i2hciiudhoAnezúčastňni e1subjev`lebbezstrtra8ςς (+iny)}@/akohopĺň28162>58OOOOOOM. lockquote>*     EWW *
*A toe hrubomjšetko, čoožnoovedať najobecnejšíchákonitoaby@, 59@]/2OOOOOOOp>zvI«znameým pech0ozoficky» —integ lnymdialHikIpك@harjeHkultispčJ,`čelhzotrЄa7i ďalšouporadímŕtvuqdogmou;RАjuenijakoq, ž8Ӕ)vH-p@ivi,(pPa!«ebou»,rHeduyso`FCnemžiadený,ntak ɠi«an»729248OOOO>60WWOOOOOOOOMlPv eHsformovamuɁeWcPpeӁq*ptlmanȗúryau0itydthSš@lXeXirkeve.)XǷRǫǫNo`vislZchPdvoXȈЃxasivarianttojamH«hierarchHyµímbe u$3u*lass9asAeuróps@použícko-latinrminológvyjadrH Ҏojme~.·eštarulen-budhAchudrcq,rebaretelX: ܺ''#Slovluni«prstq kazu Pu:Yybا(mí+с29545ǞǞǞ>61ϞϣǁǣOOOOOOM.bOggbToBá#;nieioˎidyXxkytiXO'jete,qvtanú x(svetuovHamiva8asptej tzd@jσy.9oohhčd8aocjľuláciax(intui*)8y8Ǧaş( ppkerpX(t.j.tenci!lnymzakladaAomoxolmpokravl-«sx+jestvi6)Xocrozcxí, ma09v(jl@{y,Ȣ`ejd hciaždnomvuloob>62
< color="#ff0000"> 77ysmallAup>),však `pomocoutoréhoemôžuiešiťeálne životHproblémyYniamíilozofi-zakladatelia,"pokračovimijckhtradície<" g>alebástroj,EPRIAMOUmožnobjektívpFéjeľkXF, ľuďom ŽYstavdoestyoo u@ulG|1?/ϊgߊߊߊ tenteyodovzdaný ďalšímOooo߇/χGgosvojsi葠každ`viac-menyzy psychjzdrlovek,(߇ooo77/χ׀ggg`sauoude(apreňtočné.򡧆πoooonp"1em/.b>«F.é»?Hvtypu—khodumrúhneď «vichibinetov`(64jed!veci lil:yslelHfal,8J*oviiYiahlum 770>axim ЀHa731880ߍ܍Ǎǒz5ύ_ǁ'OOOOOOM,o.MarxF.EnPspkh鑑rýcáz3«hegelizmus»šteieerchol.oaozdieldnohýchn:filozofov,akladataarxypustiliotoon@rum tichaniverzitknižnícpoluAúzkymruhomrofesionálny'ov «ppašu»,ozachuamyscarnaAktorouo«inAgenci šetkdavo-„tár“jočností.oýsledkuakvodného8vedeckj4i{ektua",trhnutz`reehživotesptvoriťneXloebe9žsšťablémov. 

A8Xkaždá ؇Ea/b>,ezhľaduyto, čiHtrkvuebo@zt[užctodogmaၳmetod g, 2ípadepredstavuxstrojQ.Ѐaen,kôrkoudeme胨a ejisNEPRIAMOUmoc8mnbjívne`haľova ribsobPjen,(veľydenn8Y;e,Y@s!zfin+funk`edurɡtohahranicو nni"ýmiَkHpoXi0kvneblockqu6sTen-ave8ľudspsikyzm8i>@r؏FeihȘPneHá@ang `medz(؇zhmokultúryЅičkb>R?gWgWRŠtandarpdž!his`yfor ։dtvaaáyP@ýšó ud٪UnȜ#œ`oxieve:ɨI«lA@vy66]/2OOOOOOOpsǙǑwǑwrLhpotrebujú8maabsolútny>luch.oP0ýkj6ie»:?jpWTvyvi ze0(mieruci!ly \8@p zruҧЂupl aôznoroHjazykPoPoiY«rela*yt.j.yvjrozlišÌHH: vyšš—ižšlrovnaP»,chop$arhHi8hsúٷHálHzvuP@8imhýbah@ǂstupšץֈ\YetaxQcučoň99y>bu Nčprdinc m{omڄieiaceChmvhaaappelooo33''''>67//o''oOOOOOOooo_o_]NaekmȒdožamaeb1ht(V,ocihp]edyqvírb@k!̻eéudržgdl asvchpod nka`rQ.8''#o tenh𾂈$Pmp`Hukehexemplárpo)`nhrH.yϐφϐφRokažHHbezhľadud újzaAateľojuo*toh8objepefaktrofesio`lxi=PHrskёvencami — berieaeba úlohuadičky (presnejš(systémiek),oúzvuku ktorouôžuejrívrženci`ťlgoritmivoJsychialebo%leneklarovaЂenie,erobiacak@eto8vedia1nechcú). Voýsledp`éhot؄Ta,뇸é podmienenkvhtfilozofiesajednotlivcov spoločno,ýchislušnáastateozšírp,)javí:uďkpôs8ldhaľa `rôzp ly životppadvytvárov hlb@. Ahamot_Xkohlplní=GFJIkaždoȌhopoomáIetekpľudsk(niitrácajúc špecificormy.>redovhtkým2aplikhHedyodzrkadPo Očomi)hranicaedzi0a „čisX“`cr="#ffh0">68^a> /2OOOOOOOp> «eckiou». celo= PߍXˀQ*)Ood0ž((očím킐婠,om ov"0aPprtázskuj0dr vQlovekamehýbhc8vôbecíHsám)avdivú ruˀytia? ...abyBmluzaloš-坘«»,vthjevlasځmky»i>minulzdlultúry߁(i>gǍǍǍ">OgihmދIHku>interm>íҀ8耀 /聑iPmaximál —"߾߉߾߉N«epytuarxizmenz1sغрAobrat,X0akvah@okremabxak®XyI9ve`@kategó@azyjaddikt!!uvXtzXntaobj@0v«ukaz)4֥`Xzačiň?܏xnaopa ooomb Hav kojchybȇAteožHqYskôr,ؕ(HusXhPri00re,0gej@+e// for؀obsahu:nkQ ny8daae‘áchDiߑˠ;adzchápxhvetaĕ mbp:pagebreakce1">69<耒color="#ff0000"> /smallAupOOOOOOOIaystémom,torýharakterizujúrocesyátkovejýmeny,iadeniaastu< g>70??77OOOOOOM,vinu rozmnožova. (...)redp0ďatázku, čiexiHci život1ZeminiknymavpotrebnexplnyYsku0`tedaemxnoňu«ŽIVOTd z foriemencmah,ákonitezҖ@(rHtýchdmienka`v 3evojhoU.rgzmyilíšxodxRobjevXodráždXsťreXdukčchopn8уQHívQregぱ+zl(funkɂ0ôz8iorma@pohybo xspôsobi脸edi.y0kladsa,eŊolabiogenézyxSovietskyncyklop . 1986+ 438).,ABIOGENÉZA (z—pornpč`icaO35107gggg>71ooggOOOOOO+___35781>72__OOOOOOMH…8hЗG036043>73OOOOOO),vorb ʞѩzlúčPnozšírp٫࢑ejodmimo zmbez zov.ցirokommysle?a,mect.j.dishy؂snteó ʹÄZpvi20.oro`aolaerez2énsybielX0vi߀hokpštruujúciravodnúem9NooPryvzovyjadrqPxdiallxatX vathkнréidexdlh򑸿@aIľK `uavyše zaml聀skrHaskazzkob0{ovƼppagsamot8lho؄(zkčo maxim_[tohpa.܎A񇯇}w鄀d3"YozoblačR7OOOH318>74OOOOOOOOMeI!pre頡znHko «iov,ؠ.ľudstvuestuXsvetlbud(ni»ublockquote6VyHل`vl«žԮov»odliš\»bjya«anpadnitoľ neodhaبstamy,"nanucscrjHúmárin`p`abyHomy8 oidnoes»75 /2OOOOOOOp>.oýsledkureskúmaniatázky beznádejneemnomunelyohtoceraavalitahápJpodstatybjektívnehoavueiŽivotráca. lockquote>Takýprístup9ozofie „dialického“aterizmu uaútiipohúťednunekdotu ín.edentarogréckychovalefinícčlovekako «tvora,`ocnavo0noXch»76OOOOOOM takaja «mhvúdro»pȐkarh:a kanovedruhý,8e򌐍̢0odohnalР"0aA腐hHreleYokolRlógov-abakcionov38141>77OOOOOOMiaľ,@extutoneaučaeduodA zdform\logiky,trvajčax9celnjza(ňtýmipržk (obAყechybn) pl{0uqj1rozit߶ߖO߶ߖOpkon duchukazeيdedHtej׀GI“7reahaAcko-technQrok,AuiɈQriebe9jpHyd@iehakladľovpúsp omlaďSvSi7xkgórií,toplád񶠗rPceXckxi encyklopédHXdY@všx(؂brrzorpbi@sam)P赘'8566?Profesionálniilozofovia „diaici“-mai,kjpítakýtoruhFky (napríklad,ozhvpoľskéhopisPteľa-utanislawaemaHérieKybpáda80 P}a????9 77yA v krajnomí~zničenӒXvysrgzP yeme ľuďqbudúôbecia-stroje0XXqoapgze»40209Ϥ/*27O???77?=9WWWW0496R3W???ׂ77׉WTњ(o zroprvmikr8ipz pieskulážícXlsamotIт@y8odmienkaprapôvo@j(»ôdatص8kockéhozbez úč( tomprseၒkoľveeb8inteu?o,Xplynut @asu,$ȝhád󄈇exenJitbielkاAforiem!a, kazuxcnedآ,esa.?... blockquP6{Ináč0ved1dtnekdotyšklbaQkohúpreviyЀvaŠ«/ockyreduiued1 etapHejín,B«zru(2(akavyjadhjmس*ou)mách//+lyمklasYxratúrarIȄ ebsahuľhýznamšohdotázky,oo,Xx>Hsdlovní`:r(«Ž!smrť.ăIun iedep2 9`om (poz@mka:egel,EncyklopéH“.,tr. 152B153)40787OL774?ς7OOOOOOMnáppženegPia}www41205////>8577w//wOOOOOOl>elastnebsiahnutá samotnom živote,akžeaždyháp8pojeníovojimevynýmýsledk—adzajúc`neuslzzárodkujmrťou.ialektickéaniaráve tomujpeje.otooazochopil,ehončiakoľvekozhovory ne(teľnostiušSɊYbuďloHorg؅Atela,rpebeičzaneQ,krememchyiXt8iacijesubstanciu,leboŕt؃PovjTincíp,Hečo !@ehodns o熢iežíHvtkyszmyx`lenloHa.auáme atočjednodujasn8,؇0mocPkcharPeruxibyHeizbaviliapovier. Žiznazomať» (F.Engels]ky“86 /2OOOOOOOp>,mvyd,oskv«Politizdat»,. 1987tX258;ddielBiológia]dse2). Ten 땘 verXnouetou:q`«žSiȗѥmyPYplynúť zvrnebytí (e)p(u٣xEٓHa@us)RúplH(tačuhШHb`тus_izovPТrogrvko1ľuvaooo43980''''>87//o''oOOOOOOMčas(mnhv(-ȊppoɺhformreáckrútzkultúrY8okde!au (88WWOOOOOOvyjadragnerxW45257oooo>89wwooOOOOOO (8rЀ8svoj-(v:868):WWWWRTrebaženRsprip!li,Petnrý vٍ3écelrôvoda9mdɵxjoduchdlavyrieš.ážne,čiRevKorg𴩆spr8uhlí(u>+lúčny45675>90OOOOOON/u>(!)boelkhvtneXoriteľhneznič-silyx`poj0ahybHhyHvetꑈ8hO4595Oggg1ooggOOOOOOM?» ''''%Ďjd@dal (Cdiev0n mb0ght="0pt"idth="1em"lign="justify">a oniežovažujea «prijateľnú»ypotézu, žerganickýxivotoholyťzanesený»ašulanétuovetovéhoriestoru`(F.Engels, „Dialektikaírody”,iXyde,tr. 260). 


Poelomade úryvkov 8ciológ19.oročiašte߅esledčasť,áa(číta:򅯅«Krit))pomienky.yššievedPavečnohaq ejápvonedpokladá:DžDžDžDž1)ےHbieliny,GGGGE2Gpchoxm,bpmôžuhúť.edno druhhneApp'"92ܕ \a> /2OOOOOOOp>XK bodu 1.vr(pLiebiga+uhlízlúčnyúovnako#aajm,9spor,liF)(zdaímsiؙ(ým?,@t`Rosebnie gǑǑ46798>93ǂǂOOOOOOǑnjOOONb)Րuv !zmycžCpodza`zPš8teplotyHlakherJ`napätatď`eále򠘖kujú.oodPeboHׁׁ4ׁ>,olibyxipv stavihx viac-menvdntvorxovojinerozábԹK联y.IؠRalokx𞑓aь˒ hlenus?(qe (čj濨yejPzme)肛nanovopchtotXraJ聐bezPmocžX,(amti!pXxkuy dospel\» (F.Engels,Di``kaíy”,iђyd؈(str262)>«ŽivotôsobJencAl᡼ouyánkP`aát XП oktpvojšXou9wdzOOOOOONggaggf3, 264 brр(ߔߔߔߔؘhneďAku:__Ahorgckhmohmôžehiobꕔoku`stupP# n`rZmialchemak.ozdspočísլ؆uaLu asevyhnu*4jOe.ϑooonProsl`hoddefiHcia poj«život»a „dialektickom“aterizmevádzajAnti-Duhringovi,toréhouPstvo.EngelHnikdyebolopochybnené: 

«Životepôsobomxistencieielknových, a  t1Yočívȁvojej podstne álejmoobehemBzložieky0ɋ`(72”,Qydanie,oskva, «Politizdat»,. 1988tr. 78).br>odmnu (neHa)9Asú «zákonƀQáxUikviduedomidušeGB95t \a>X]/2OOOOOOOp>,!totɊв0ytím,stupu) u@Тtele@8ߞߞN úryv(z3`c(s@9u(aplu `lenskorve@.Ӥsebe1vúp(rA`_PlayvonkajšíforNzapa@o؜ঘHx fkgórq*›ɅtvoriozXǜQ-ck8-hod)ci5P$ˎ߷ߎ߷kЇeuOJa(napís.Engels ш1876ž yč腈0-tyItak:ulb>aschophoTentoýsledokeyjadrenímokusovrispôsobiťpvotnúeži`aschoprozumovo-logickému „dialektho“aterizk zmenm ˀZokolnoam, ni(komnalyiešeniatorchporPe나í XXpa Ž96 /2OOOOOOOp>npretmii-ckejozofcestouuPށ@metódypravdy. Y71ahrňuúborakvlas:akoabolZo0yJrobjxs it8s0dp,množov!,1vinacio80ňdmirmyslup1@bpa vyššíYPojoSstup ch,ȁsplodnejɀ8«[Yyforcht.j.ٓkladeičqtď.?߀oomli7ё7o7/ϒ77770@botnu ríiR0čujúcircerac omPLjox/u`W?lj/ωgzapieahamipľe핈lkHQs0nXk@čkyá8jA8nevädHclQ.Engels(ȟ-e/,oooOONJljǁ/ϊggNJNJǔoezriHdogiemX@uepox0adxnlpnBHzphys)ckyrkvô!viantihšhum unikátnocjQxm8(«siahlX»)Rjavu (b HiaXntuܶ؁ا celZemi)8eobece@(Žz e)Qzne uvieIٳ r ߓGooobrـ(p/"1em«UNIKÁTNE, ŠPECIFICKÉŠEOBECNpifilozofkgóyjadreВp0viЈsvaipo0nia.Ʊ1pastxraro-yávaAn.aždp`ek`vyrqjpr@Ы8 .enžežlementؑ00xhjXpak0vir?9 umhňspájdor8ttxd.polyčrHH,뀙aaWBvupHšpeci#cI>m2tyejHeznimY1zaQ7LRiexzaz0o vzťahu!Hedomí mäoblpuedz8miڵ#dnotlireálnyP9tie0щАčYvol dejPhe8ľpžk8(v8šciaPFOk”Htr. 109)97 >
. Akarátime F.Engelsomvádzanémuyjadreniu.Liebiga,ak nehotačíen čosičiarknuť čspresniť,bydoliefiníc(poj«Život» zmyslelovalízk8to`maximálnešeobec:򈯈«Trebažj5prip!li, že eovnakrý,večnýamotná@téria <t.j.esmír>elsporôvodmaymidHomtodnoduchxdpoklavyrie` 0ážne,Pemo0v[organickýH>]ispr,9uhk0jzlúčny8ebokovo"tka nestvoriteľYazni0ailyavek@xhybhy닱 eosvetȊ i8oree?» OOV uvedenciteiek@hOtia<g>98GGa??OOOOOOLnujúXn exunik裉a pecifA 02úhlasateosťoovu,P9 ».olomchPyekJl naȧplň!cȨ҇PaPošk`ciXi0!lockquo86s$S —)Ɉ3zmusОh؞*BohPQ,џr*,XmJHcu.bHylu Ii ߅wIeňIm ÷pi8kgóriig».Х*avdȓ hYpotvrdz JkyZkabinetnlogik@snejč8telu-rozum.X~Nýdkuškrt8@#hí,koncaٴc?8ۗQmF.Engelsov dosHvaؒaj»ࡘUhezprhrcu LJ 8duejAadaen`sn1opzkach: hEx0u,ԗIx Vdr?؏(vzťahe%ksubjmDaqchádzaq3čaX?1oooPo@mžԉቩ8ťslovznn`rb.D.Brons0`(TrЁ):hDikPo0hLxْj»?50560WWWW>99__WWOOOOOOMHl Yrípa i cj9ozof„d4“terAj1vHen0taHɏǓ>VXରQhppiQ rp(vznikliiє`ú(nho(,iexPyvoknohumiela «—o!voľ0abyhm)spýtal,ڟxh rilahpppjBaJHčiíYôkazbytO)@ps,ѓäťaaľ!J"ľutCmdvetBerliozPjed0tЅovX3nestojiuؘidodlo lorvu.`ďjte, žea úrovniozumu žiadenôkazxistencieohayťemôže.

—ravo! Yvykríkoludzinec,bPresneteopakovyšlienku@pokojného8arčekammanuelaanta tejtoeci.eu؂vláštnosť:nhpl`bilšetkýchäťov, potomPkobyarsámyseba,tvoralastný šiestyd!ovjemYaousmejú`namietvzdxredaktortiežjexvedčivý. Schillernadarmoo,eRskévahyootázkeYusbi0lotrxKStraussibamialyýmPm» (M.A.Bulg醙MajrMargaréta“). br>z100 \a> /:OOOOOOOp>-m@ohegelo.o.Ens9K.xdiy-i0or.̐yntelektuálno-*ovxy elȯiqb>lockquo6Cس980qajLwwtpotia je,atriace%obxPVy(6i8Ϡφʩ8tHzalHbopovinvtípsNov-dchodc8neruh@Rovxapko``d@hi(`liz 8h0sa؀ѓ艨objívnuavduez؂ikoľv؁/opod8tia.Ħ,!ьg,봨En vvojloxpčbeymymakzvan«é».h׏//najnepríRj1us麈8d`m@adeP yvivota(v`ciyužš@l`nvyššuxefi8cŽ[i>har؅zXA8pkonkIќbv nȕlxsch`leb mpľXiršímhmvykresľu [b,zhdZa (fragmxárnevystuplosiču*úpeňrgzái}8!yso:mnxstP{ujúc؂nihxbyx׌*BbyЃ0zasebajcXprocese_51527oooo1wwOOOOOO nies liIstí;(„Materializmusmpiriokritic”72102 /:OOOOOOOp>,amostatnéydanie,oskva, «Polzdat»,. 1986tr. 140)pTáto definícia“ekvivalenadojhode: «maté`HObjektívnaext,.j.큌 inskomhápaXك Životmaximálne 0rozmyslo ohľad0nutnosťorekciete1.I.L!a׉׉׉׉ЁʃapodeámenoudjazykovPkonštruhu, 0䂍@zovšeobecňZehoppojxxkladynXzyrčiX0množstuniknychšpecifickýiov.НH{0dväzu؄tradakusovӂ@n/(ȃ 0xome:_____«akoaЍ1st tvorRab(aa.k,torHskúЁ@Xfyz(y/czIo (09em,vádz!Xzorht38j9rozdie1e,9Pk{o íЈsiiteľ`imíro`edhnažíPpraKnú5u@reduPQgy1*o ntXz)vjHšítotX`ča@c,`Hp9 phbyal`hpmieviš(,ruhexjabĺk၈l؆,mapxviec`. avcSlynp둨ň,emlúč970pohyb. )ožoxzal.Hegp EncyklopéP,.ɳ89),ooru«n( holiux`ፁnuqmpôsobomoddá"«vyl8e(omfxcúzsko18.@hJسncrak Pytag0vEl*,e}y ()103 /:OOOOOOOp>uí» A-DuhringvyššȥHvyd0 400, 401)ܿbr(Phommhripoúťspopformulái@rej䷔`oPrecho $z yV#ey;i8zku:pboli(evy.En؄㊠keď𖰗neraz:tpuhhsek8voj ?jnhzdIku@.j.LJvjomzťahyHelePrrx0eh štiep syzytómز0ie(a mx(miálXajrg`)papav脠jadobiviackiklah ždruhuUe (odlpaoہ)8)vy!8mЦӋ[y iePradíciiSHzhajrôznejd//zXsa)elok*):xmosfjkysl ОHp4O"1">2/.bzón窧 a` 잠 oxidaľn СОnvȵoZllimoda Нfont>Оnakkoeroxidodíka Н<2104ց ]a> '8OOOOOOOp>:ôznehemickélúčeninyipnujúovounožstevnhPzostavou,o dôsledkuzdielnejxriadanpitómovyicholekulá`prePӅvlast, čúvisíAŽivoteen úloh«číselšeobecne»,lejQkvtvnymŒؒekzákladochný(r) r`v:loviek,o (matrícjska8. Tost9yjadrHeyeznúnntezťahy určitýokungujZvlntproces8,.j.!PiIforproslí:vetlo —tromagnet#(eibrxfyzʟHvuaߝߝ537455߂߂OOOOOOM.ҕ ítedzi0drýmmqzayervbinfraevaA4tak9ˏrekNgē+pmcijnadpi(vhiomutoruhue)kusaýЖV.I.La:edefiniaؖψej»stotň!caKuIWre1ɶZ okremeriáxešcelP惙aYeogpy1dnahڅ`jeY0䏨 svojpoA`na úeňˆpojmu(1mP(ata»)2h`čxejjy$Vesru;r҅znižᅖ ,9scXťo">Bohľaduto,qskp_a žqaschopšiaež٫tireacirF.Engelsp«MC@Aȋtvorybstrakp».uf,hnexzovaťxi\zoi)e`zpz _7»0i>(+«»ku`0ermplóg„diPkho“zmu),pl䃰oɣJ(ozofi0LshqýidzmomWWW54414P6WWOOOOOOVTiepríkladykaz,Ѥ@ek (*a*@uvi``uvedomihs:WWWWU«Takna(panaхrodH,suG؛j`,ibaz(˙дhybuإ`u Bim,}yjii ymm1ܪveѱ2؋8se`nav,sp.vyššíȴ@iem(hD”,Hdaʤ0180)Ebra(????8JƒFsuPkonyyq(hocinajšxvyjadreЅi>.Քneoo鏓í zu ဈŽ:eďӔqk zorých.ӥY0rmjnenachádzaIž00 ouogikou,ietošte dialektikou Života — «urírody»,koužijemeehoerminológiu)aravéDckhmysleydávavojlastnýubjavizmus,otirečiaci`dnzákonomkytorsámjadrilXlejveľa širšejozmanitXoívnhWosti}. 

VyhlásHaypuž dobenemoholznaťtko, čon8 PjyzaoxuPrbi eaXchníڃdap@pad8sús1edlnehmYHby a.EngelsaoloރXporiadk`t(d9 formacidefic0pojmuxp»ph`za`li8sko؁pavedyQYІcý(techí,M݄dpokladu (na úniunikátne»)o0 u kR@čímsistým.blockquo`6KNmyuzan(ieskúé)hy„Oého“aȀi`žnW (metódy)humiegpdedôdktA(vbm zý«odrazhsveomčlka)t.j.4dielb»107 /:OOOOOOOp>(a2xeQbiehoces_M:ždyohá oymamO60415____8ooggOOOOOOvjomnYebHobᵰ ŽئQedstavujúz09Qeážocitsychik +zǶǤ߶ǤߤP v2uto𢆄i@uje@miu?)׈ iúpGA߽k.ozH@Očhvytva 﨣 . azjsPje hlav`kovȀ8zamlčـpterx;Oh(@ֈ0ýb)OO5xidza ryďalšíok:d0@7K?є8svojoupvah@8(t|u)</br>6.ialektickáetóda praxiZačnemeým, žeasneyhranívovojomázore:lockquote68b>Objívnaeta —o`lastŽivotmmálvšeobecnXzmyslohslova. i>,Boh 8stvný`8u>Vesmír,redstavujúciámebxivorganizmuseichššíXjavoProzum,esi "oyel,tormôžeyťhoci umotoيdsahuhJazyk (ako`ostriedokadovzdáve{udnéh@uruhému)8úddalxíe3P. ؒ~''MaxЏ6䆀zýva «matériou»;qaxsusmall8g110m\]/:OOOOOOOp>ažay činnpiie"u (než ľudsk)bAtzv.Rzb8فYPodľuv,ԏcaAV drteľ,x*Ia +samotx̀qu"adenâ*؞vyduk(nijakiذYuo-1dôkazxis c8 a (vtaneninkP«exp0mjákl ,Ьh!ýincíp!ysyȄ.NomedziPdbahrňIajtiku؆zťahy1bodȫchן777618910177OOOOOONovvyjaursPqAmnín0iYw]Iydividsú)A@ߕ5S鑸_BOOHSobpkaždʢ0mHaobeHouozkou:spočív t򋈤2koYiúoPjimodlibYzQ(2,viaconv1ak reBeď9)brac@>cezc8`svet,ҞybH J3Pplod@hrKխol0`@vr.ie0mҗ)cAcharakterrpߊckyodmienelúčPjuIcx4ilu?ѪXŒߘ߃0XqӒ0LW߆nadxmh0c, hhstranyY^ŕ@?=o(zodpo0JsҎhPmuyXitalC`chápjiaǶǤdej `Y#P)jedin؋yimpXmHop8va(0mho.b>Pr`ádzEskXkry(dHi)ialóg >silk:8.Ш0vvodpohX1)(Buxoh! ayint0Po-ové,ogOM ni.Jeho neexistencie sú. 

Čoaýka «experimentálnychôkazov»,aktiP(vzájomnézťahyubjektov)emôžeyťalohnáaákladewteho»ostranhoesania zkamiypu: „Akzachovdruhý človek,eď j'm9to,Xeboytvorímkolo؃akétohdmienky?“aždýЀripravujeRnavrhnej@muvôl0omu by(`׈výsledkovu nbudxlԋ,qoívne (t.j.0viXdhápZtohf0u svojejle)* enerAprotiav҆pesam, rodkrývajmäosobbeveraN@e r0aäčšipPpa(!ičímvá,Premlastný(ypotavHizaujatjúcy. Ѝui`aXkúšaa†Ø(Ku aveľ`zkeodno`xꌜe)yvolala,etɊxLvyc e rodzmelosh,ospxúmyself!neúPmn sX=WQčieblockquF6GGCVyBohjŽ0n~rh0PpuȠia.oharľuddmiИSebtoddXX 9»112 /:OOOOOOOp>2w7w72Np3Auɝ)ejwe((0a9XQ}Ӕ˻/)nohchyb`označuncXA8jaPčodpxP(smhu/64925????3OOGGOOOOOONôbecrevIblematika xsXčjo ii!ivizmus޷(u žiad8yϪ@aB)'len-x(yslphalucicií`iežIcyudzXví65619ϏϏϏϔ4ߏߔׁהOOOOOOӣ_*___ pXninҖyl`vier jed (1aj.ȴQ`9bv) 0 أ P»p«zax»,XٖHHpotrebuIP׀P.oc„Xiaci“ܸGteHGneWƗ oONI(ɉPonám `zxvوzaj v8kity(—uІdogieHouuje.ȇ`íwwA hŽٰؕHș taj Оxára|8nop0rIévedomeniei človekomohtoaktu,aákladeejakýchavov jehonútorni všet8midieľavonkajšXsvete,atávareaôkaz8Božejxistencie.

PreHodmieta9ľuď«pe»xzaťatvie— Iívoj߄,dresovaPkaždému niosobne,skutočnoXmnohprípadoZedstavuje适i`piálnenutnadviaz a (životarmonizujúc0)ialógu Bohom.ևXýsledkuíxeψoeriacxa»9maví os)0haɅɄaabiorobotov-bi,HhvytrvalosťoHhodepšiyutiandogie9ojaoúkvrdojnapayť Žrá8e@(Pp0čo akoáyuenéIJZám. ggggeTvWW1OL؇qmotiváúo!,eІbspájajezduciy to,e#j`dč ne.ednjruhH(akdisimteizmblockquf6gÊgohSpís <`D@sebȀlennforciou$胠mȟkt115 /:OOOOOOOp>sXwAjempHbyьYhskrytbZ𞱛Q*0nahv09adobrovs؁obl,at pavi3d@ľbu::ul_wb>naspyzmipo@plyvášYii>Ky!vôvratuQentjaGGGG@Ďalšíu9ndiQP%uSvet هthobmedzjP0a(*ebau`lH0zvoP8ybymXȇ߇߇߇߇Okre`Xj*i p(iadavxna4y ߒaml銡I:pomä[`mu輨dmimPozumialógueBzrejmčnádza;ЇTvy ž8«ch0nxa(ua y«2Xslíčka»Heq;mtarz Rozzlarybke“.S.Phkina.nohíšakkrátkaotrvávajú omyleleboatnevnímavými.

A nerozum(achybneotožňu1prejavyšedržiteľno0,dresovanésorôznym ľuďom j‚pieopenXvozťahu \, bezdôvodnou,ezcihmrava etickymotivouáhodH(mal šťaNmolu —zisldchpodmienehk «ám»).ԊčPBaskúmaniachopXrehliadmnohz toho,dуvŽPt,8i؃HPebaopprie(dnRiepasťedzHucom#br>Zaklte(@neoptmvžehexistuje..Engelslmoc`ázoru:«…kaž8elígia116_B /:OOOOOOOp>(je8in,hžant18drazx@hlPd`týhvonkajšííl,tornadan2 Rodenne҃D,*pozemXly请for%. (...) ďalšdiuozvoj@borhírIspHčentribútovyžstvaxv)0 je80a<9eenvabstrakЪčloveka'tejto:pdlnxpou 1Xuet0spôЛpjôžxkra vasenciiko1amt.j.oXl@a D_[cacudz il}YdočiasIf+achzb҉!Ukeď=xť,ískhcɌiۊýrzprdkҁHplánovim򵸐o ba ʇضQe0@`oWHdnesrؓ`Jvy@deH ekonľPʂ00D7kyedudeImiyymzRHPmizxlσʘee8 ̐М첨PQamo09igióznyKhP dnodudôvp,bone؄ť» (Anti-Duhring”,iPda(tr. 321323).<  ޶WWWWPČibbolnX9 @omyHȆnevavirvihAakؾ_68825oooo7wwOOOOOOxnXleé“8y «negYegie»,Hc`utitatívny lͮR#؁99!e(dock@a"vyprAcis؇=ky)ymohXdlhyézu (aim@ti),kIȅj ujavuR؂reur^؀)rgz Xoskup9qm܄podspaog؅mȫ väčšaz8rЩiXin(//)@:`j(ѓьXvé»z"`byxčairuhusys(moxYoesP0Jot(jˀP+h_XfyziológlockquoP6pt"idth="0pt"lign="justify">NozájomnéXťahyositeľovozumuúodmieneQmravmi (z q`plynúcej)tiky,nieyziológiou118 /:OOOOOOOp>.֋eaylučujɊya (vrátaHabsencX\y jednejotn) —dôvodom tomubyrinajmenšneprebiehalaniHnikáciavýpaázorov.  lockquote>o ohr8čettorJhovoril.S.Chomjakov
),⍸ ďalmȖpohľadaťdejich ľudstvakaz stopygف: R:m,Oakt҂kslovXjXckhXxnkekxio Xi`Xka. t mípadenasleddzn0Kenm“aterizmus.񘈏ڏMýtlegendyšet r(v dAmnonformíXhpdruhu.apokon,apladžeoh,ԏc V`dr𦙑akxistu0yRnýmilosrdzZ=Neob iBiamo.oiurob)o é"8Pzpoz0vdiȃjPív`zmysel Životnea9odháň(čitH@9H a,jat181b>P9ne «fanta`QkrdrazߖIrety»,˃«su.'ka»ʔGos(lenia kutoúčinmpôsobcpaoiyď8hiPvee2luQrde8hq(“ iPedzi@ul'ggiia-tejxsfér؇эvžyhýbh@lؙ8mn8dooblémkao`zhonurodtl1XhlzJ?ܡ_[, uhid!qP1:.j. R«moh10boh@A@oplkuxbYbhSčI.猆Kc 19.hzaat20.štuxP0ol@emq(vyxrЌ񈴋kcimsudГvpaYw-څؙLЌm`hťpou)zdz1ɠiWWSpjspxsorgzovayezofooox)⍨WQ“@riɊ p1߆GByemýšľ* dQYaselYHórvy݃莩He0úصykoҁ!svoj)zkyPaj cudzí޶Сmal.Engels9h…keďoilY;kábybesší,ZxZm0«я؍8, jem p ,ôbe0d/ka.ԗpo趂oko貉htj@osnAYdapt8eckyɩl8z쑡zoryvwwo戠eÿ0hfikpr (ne)8 o0(_Z)__^[vH ľudsa Xiꤧo tYn_(HbP`kulI0HovneWnوp( XX`odmiecφ/-,󂰅/CsPЖháv(xriteľ Qppstveedzqb0i so Ž" rbuIprebehlíkÀoveden druhého. Noakýtoxyptickredpokladubloženýebol,ociio žiadormulácieákondialektiky,j «teóriadrážania»bj0ívnesvetao ľudskejsych*rozvinutá „ ckom“atelizme.tӆoh, vera@metódahápnravdyapzalayť eočetndavu׈ovυstneQvídľnfunkčná.Pri0alýzeߏuu us@vyusňomu׈׈umimi-tamiPprič`nhtýnajslabšípvnte9uálnhohľadelekutdobrevšestraniniovaiojpe,me hЖradncipiyenkos,ezpr`؁ sp(s osťouL7:ulb>119 /:OOOOOOOp>;Oo3/ϔsamoicϯȠɞ(i,e akptrácaúl(medz7a2odtrvcItId Ž1; faloračYYúvaeciachtorém:qyumožňpochop77249>120OOOOOOoo4/ϕXYh,eľkmnhs ľud(ved@najmäofesioHlozofovia)žedenpoloroaíak虈ľov,Ts@Xratyle takhže!xtéXezmys(8Їh@ajtebezpe8é.׍?oo/uppN1emvbb>Aámvod zHerýchfapavznikBdvetázky:˕АW1?oϒWW">Aa e>P (vlasp$u)eXň';¨ςΣooo78448h1//o''oOOOOOOM.ogoQ2WWWWWϐWWW">Dru4ameprvej1(ؑi>hraniÀčneovšeobecňujúcichojmov
,ezprostredxp8chádzaojmu «absolútHVtko»1 (v „dialektickom“aterizmeeoiem «objPívnaeta») hierarch0ejstupn0i_cnení,oko itázkaQprvotnýrozdielov,JwqnasledzaӅ __ (υυpriyšlienkovpochodedeho nejača množinydalí122 /:OOOOOOOp>!O.p3e. lockquote oProblémosiahnutia/junkB«suj䗼ky8riešľ,𔙂we (t.j.závisȑ)vôle Xan,ov)odpovetie`dvykutoexi$g׈׈׈">V opaіrípa9ckáozofia,torbyolpnky`ťďZÁKLADNÚTÁZKU(asAvíd8pqoákladuaberj vaQtuebehu—i?e,dôuobofesio0lnyov`radi`zoznawrp zizamestnaavpčensko-ppaXčin(áeň0`hľadIуovi«zaklín0 v»,ϨbudP#aȀсoC+socip0*{0eore)yforiazruc 9HbývedysiyHmi:1kultúrx795743OOOOOOMpgg"1emgeA`/, ,edstaveľúčѨgiujmetódyháp2avAuy"!ok造sificrxaeljavioЂdruhy,¥PiTVORENEJODOBEXbH th78ríšlptuZv{nMohdov8R`d snovyorsȱ amhЌAväčši),vosliajs`uli.Y0ojoomJednnalýzu[peme)Im"omenKnu.͓+zskrytzsamkor@pIɂ`u@oteaaint@ktuAo-upbejvpHsú@“ mXhyt&u(GuGGGGDkonktska0WQí)҂hkvát9wiit*Mu`ciatIobsauXuxh_A2yjadalaeskxtmyjindivid,kohoGGGGCOb8tisMmpiriok`icV.I.Lui18Hskúefi8cHmXéAҁtext҉ɒidza:«…j8bsolȠrípmiaťrob1iO80191____4ooggOOOOOOM,Q o - zl( gnozeg@xgóuutnȃ.(napríÀklad,lektrónov)otaroutázkHteórieoznania, odrojochášhoO existenciibjPívnejravdytď.ovoriam, žea«odhalil!mentyveta»: červené,JtvrdAmäkkIhlasdlhé pod.͂@aýtame:eďlovekidí,íti܅|jeuávanaetaleboie?átraɁxfilozofickBaomopleá125 /:OOOOOOOp>.kWpP,tPspolunevyhnutnekĺzavatexu ivizhgnosticyNj'''82235׆׆׆׋ 6'߁ߋ'OOOOOOMoamiaslúž0atiman؉ooook626h7//o''oOOOOOOot.j.ký8Meňšikovcovlj'''82963ׄׄׄ׉ 8'߁߉'OOOOOO(Hrebný/(jem eúpuu,arp!nyxým+mve matéH.s!wkgapᄿy,to򇶲uȚxm(vkopírufgrafjodž钸ЁXiujúcpzXisldch.rehjťKtamôžezarn», detsľabot@ei,myselpaprguovdɂ0kcioHrskejzeoholrOHtisíckyo0ojdi 0eendencilínqPlDkrvoNi?‚(bostvjvedy?opier jIvdyAjrijíia? vrimoѐxroms oníkmi?  130GG??OOOOOO'Pod)ey obrazy8nkaj –zvɥuuzah dis`xcelَjedQoH („ȭsempiri ic“,ihdi8tr. 140,(1)8|br(ǨǨǨǨVyššHsmhreuz(defica.I.Lnodptúrovniv8obecma:týa߻zp,1ezm\«aqta»eňižšk0g2.ծ1nýsekkazujeÀ, že.I.Lenineprikladalýznam,niivšimolasledujúcetázky:

je rozdieledzi červenou zelZobjektívnymoexistzimom( hchmyslo``orgánov,nemov|vedHa ľudí? oomli="2ωωρ/ωωωωωɇoj dobe,eď"stva emišpnebolouvažťdoutoém Ȃkto?Goo3O/ψčímedmienenýGoo/ulprـ(p"1em߃Zhľaduarbopéhohekaxoňatorýivetebny//-ukčnie0äčši3šakGá;okonc0jýXkYvyzbrojproskoP,sareňqo toh u,oc饂amo,od8󤨕e8pm —qocxprís@jj⦘yy  Co.ΗPXmpidiaciI?9«čL»ကdpbezpt؅.ná$echnosféry;QXuzmPyӐ(ma)Ѧcáš,yriBa@raz«súzvukymelóxvonkajeؔaotomqpžiXu:9Ϛ6>A C_^aa,꒞?\@plo0surivizmuOJdp (iP,vrdz( Živy,х!jXa:ϊτ7τ7i>OyW`iHXosebateriálny:9e9yz"p/zahm`. i(schopPɊ[u (ak jne)Ʉys遲stné˅ׂ Gobit1ȁzác(uspo@dati)tvc܄pú131]/:OOOOOOOp>.7OOJTa?dultrafia`čaRv dôdku!eobecchlastzdravxskZtelPxhybodchýlkab۔(@normHِxhlu1ɀH (plisči8á,poȇ5؛Ǒ). Či)(??>ȗWii špecificdruhu^, rsf:XrHaɀXa (vtrure)niarXzóP..c؃ zZ„á“no׏infra=.“777tja@ozaɨ8ľdÅ1+(.ԕ,.EngelsedenkPtAPsvo$Qzrkadl@fgh.ցK.Marxazavb|l, قadva`odliš70kxd(򈘚aػ8neviуGosi:i+«bkovine»,p]yeitoh)hӁbfii,.j.~nWyzmy@r 03赠imzp߱߃) neexistnio(čnáodÀmienenosťbrazuateriálnymosičom,retožeaotografickejoskeôžeyPzaznamenanýociktoréhonepobjektu,acitne zornomoliLívuaparáopatrenspočiatku @stok|pyou.

Tostétýkaj.I.Lenina,mkôr, Qprivojkriti Machvn tomtoe`a V(exujúcAíše: kohruje,&,Inakoniecaavdonkajšsvettávalastníctvčlovek@avšak{ivitohGanka:eď (mí)éria*)«»imysle{byyhrilpžyuplik ovБrgánmi;ienhiacqhetailpôvodK,8m`7nychocesov-ľudmuIzPalebochpodď ?132 /:OOOOOOOpP údHa,HrPre?Xhoܔ,mnoho,asamo///-:77777«Ve>șeّvedomihašipPmmimás,0+Ὠn{ovalčauhoYmch$tiež7sm)(čejencižiad`y~uHj א(ss”,id(str113).$blockquom6oˍokOdphdzii:Áno«Ni`Jed0gF(kyp`7Bnekladie.ameň(tomЊ@vBH:aakísXnel,ďh vyžad j p1koarovšetm@A!oI01jafyV kompletqzbierkeel.I.L(pi)؆Spník1vBjkoruyDaľj8pomȌriky.r om8koožpochopzlušn miesty,dτk,g2 Ⱥboz!il(pku 1917,.j.sklonsvojYota. v?k 'avádľuekadlLtHbezux8044////x3??77OOOOOOMkxvemz(toodva1albšíhx(v@n`t)os؟érieobecne);}УYodliqovurópsky ozofxškôl?enmnohindikátorovoÀho, že ľudováhivotnPmúdrosť súhrneuskojazyčnýchrísl porekadielároҁa!19.toročímnohomevyšovala «vedeckúilozofiu»ládnucej „elity“urópe,ráta8eʀZvzdel؁. akyna&&a systematickyepohŕdouou134 /:OOOOOOOp>ynestasanad(xyhsa___88872X5__OOOOOO^t@iýmážnymhybám. ՘zaznamevax9;ošetk҇Zčekumya0evkažd0dobebpch,"čenȄz񅠁Htrebnéile؄H𧭨»`góHbo>a' #e.σs?slpdx jed𗆀񗽌);gg_j٠xžvoj kxií,melo)0zQv!t-?=聐sIdzadkh«gnozege»:ϤϐOϐOČinYXrpň Z>yc?ggg>MylosobitRusiz9fragPtov,yeve, hџ'iu(určxsy`m`organi0oѪ9P5@ničíxm u truPrap{lúQ.ԥp鐩`vjomodmikity!mhípad Z)1nthuQw<:\g>136a:OOOOOOOp>z}Uy(*)Yti_X hocioddeeľjNkvyjadxؒxztГoesmírt7e:8caen"cha(Hodlíš{Pēxľatypц xo-0PrakkYý910657OOOOOOM0ak.kutočne؈@roz`stpiolekúlemezl1inemulz(fgrafplatni (meAo,)пpᡸrHmodomaľ01t(A(am@movPy-i(aji_)8XčI|iôžeybt8y,ezhduIt(bolískpomoctechnikyakvareÀleýtvorommeleckejivosti človeka. 

Noermín «uspadanosť» (systémrganizácie*),hoefinícia,uevihupresn8odstatu.khcemyjadriťak:Každájavmieryurčit Td1e80supsmall8g138 1. číselnť___91828C9w'oOOOOOOut.j.nožstva adIktoréúhrnvytvárajúeovo-matričn,rátawozdie@avéȃľd4u'921517777>140GG??OOOOOOM; 2 ieqdchádzkЮЮ>ooooiP`:jednz(vojichajoduchší{eaôž!akobkonitýznikvnakýchemicczlúčyn0iot0nfyzikálnyh謰nkaareolekulytómov;vӮ@oP\ovX,ohrlo!,߆߆߆ܛ(opie)isݲv.0neamo úmer!؊?gggb3169//{1?GGGo77ׂleápa0mot`mi ľuď@ eľdejـٖminulRentácieoudúc.=lockquote>6??;Vyššuved؞puplaPozokdáz葐šeobecXzmaodpox`životaQstavupobjívnyíaho,R«suaiatika»@xvxtr“ate`lizmus,`nažuco* ,!sPt!Ane___9353\2_GGG߂77ߘ_]٥troXxo]ňRkgórihӮH7ɾbkvalíté-inform-yÁ0; ڨYkporaӅa'93943Ǽh3OOOOOOOMOHiXVesmír».jem6yߌߌߌߌ٠Ђmxú>é»AXsahuփu..Engels)V.I.LnQ«hbiliо!pokus9výšكXt`уeňlurtakú».Іezpr(xgau)«Žq»=«OeXtVtčop»:,xkoľvekokáod(.h="0ptÀ"lign="justify">Taktoriudovaníilozofie „dialektického“aterizmuafunglgoritmuskúmaniatázokychádzajúci ncípu,by «pretromyeboloidnoes», 144P]/:OOOOOOOp>j@ideovȎtivX(4ovXi@smerov)kodokoncarelatívnevCobje`na uvede{citov,íšuak nHxs@o tqx voesmíxneoddh`pkPgóriách,zývrôznymeozlúčiť jeI(pomocouejtódy'9461974BOO5_GGGG7hpjPč)qyntetizHná1eaobecňuÎm,Xyyrieš!staHjasHmEDOrozu@XflimedzoȘPd«nrgXoubľabota1že@ísllnuve,ȃnelatričvýz wjuzdrur.O0OOO">JJPmiest,kazیȎDŽ؄y«zblízkaIidí»j򋐠9kdielnít é-inform`ryc0nepePjôležitoship úni Prvé(dáu`ne`eantgraci1nadthfab,tuptvrdobäkki,(liv݈x.z!súi (by*)y@Xppxpaȍ |.䦈 neexi8len8hdisponze qmnstv`.Ēۆӂmy9؄,p (miniЁlasttelesxti), ďal``%ališ1oun(c,šׁmôžXtých`íp8bhXOJ(„DЗy“pp( PP@kyfragxt1'cȒvyda1r. 200蟺bri(ߐߐߐߐV uvedenXátakujeX،`giu.AvenusaXuRzíjel؆_ý“wryeaOHcЋho čHa»974537OOOOOOM,ni)et@ata u@archϟ@zvof Hiny«protiov»ojaciҍmuuIrobȚš@zamlčp (impline).ʓ8o ďalšíÀríklad, ktorom „dialektický“aterizmusemôžeyťddelenýPubjívnehode (vanpade «empiriokriP1»),ásledk`toho, QodtrhnumaQŽivotaadáo čír, sebazavretéhoivy. 

Fakthisxyeálniilozofovia-Ӂq(vrátaneormilogika-eka.Hegela)bnedospeli poj0trojjednotyWozdielnych (kvalít) érie-inc`miery148 /:OOOOOOOp>,—ovoxꎙznač`o (#a`0druhy,vionc19.)čiabibl8kultúre (naáiebo ničepšXhoci ovWtdobyOOOOO>Nò@dkujo9tr`cih@ameniacihznachars[|irodVodu.onPtne,ym ožnohᦸzmyPnyuPty,čsm`AɃr:vroylieecelkXbaždpes鞨ituvoj v(@kvyjadroXuparbus nைhlavei «červíčHžub nky@>Cڏak˅HajOty:xrehtooexHueštdxbezxebp,iezr1azQa-Ȯpa,IIprejav,.j٦AviditeľʐRnelu*sjXýmámi.ez(ejǍiؔadliš«jing»YaY,Pstala򽈅emymuľnّZ8vzor.ʊk@r@j쁘rP!zasvätevnqqApoda`araziP(хڑ//ygggg0וווו>PriYțZiť[in8jpĽ{ 8thmesmíre adɎxilzoobecňukgóHnímačlovekqivohamʚْȍPWUـ𨟨0dضP$bnyliek2čš(ble'''''qA8áchybnosٔpXe|8 ŽaiyYzahŕň XBҀHbytȂאЏʂB///bIkiggCideawՌjpoboEREJNÝCHILOZOFIÁhSPOLOČNOSTIvbdes.jJe zaಈiЏ@b)nemravneeaԯh)zťahu1u>skutomuoomli(ul>A pritomšetkHeuróps0verejnáilozofiaRAMENIACA BIBLIEddávnatav(ých čo ňouretajúredoľbu:Yp><>6??;Idezmuseboateri?ԃie149 /:OOOOOOOp>eba!yber(si!qq—oiýe dvoumelozlomyseľneykonštruovanZdruhovži؃xmožnoXbraťavdu.ǏǏv is1časeaplikj`i>(t.j.ieb aktno-kabi)2základerojjednotyvo0!odlišucixkvalít *(érie-informác`miery0exA(aelýen8ej90biblickPkultúr nurYȚys؞hockzvzdX`ia,innoIuudejsC«ezXrj». ף׍׍Obrátim(opisu@MOST“, № 25,. 1999.֡mꔠX nok@dxeCenjtvorplexeom)qprogramodicia@evgenijai@H (zvhTechrayPmenhpe`́rodcdrov8. Č4chádz ambula:''''%«E `d ozna0v sv,onaá, žjGia.rؒširoHsy.Ġúzky뀈,torjl diť(LJLJLJLJHryroz08badvȴtyptɇxáme.žStar@EgypXodkiaľ1vytryskolÈ ojekt!aobmedzenovHnadvdyr|elit(no-neىcɥ(m po0)i8hPc0: -svite)ZjP[aXnižšžrePasrazӧIo`0ho,o8Pasväci?hHv`ip(špičkuуoЄpfaraó"s(M@`i`idȡpiepodob iJpedomor (TórTalmudoniky)_^iY@l`íobudnutCevami.(apnP8ťan0@rkevebehuPojaQBad(@d0qEurópuD׆X oklus бp+ brx)3akoloží(zku,a!@bpi ravatPyššiqtv9žҁua`rnX@a,񍠌kpmmء8"li?B—p ďňu}XjQo erab150]/:OOOOOOOp>:t////i«TridsiatidPaxadhYmi,údryQnrtJH, V0Sabaoth (Boh(@*),€IzrakŽiYaráľ֔ ,֣mohúc Mir0QOdpťaЀVH Prebýv㕓,:vmh"PpJ9MenP:ylbӢ8 eferim:Ia`sipurY.» 72(Epigraf Xzapiknihy.ŠmaaISahovtaeľ9arkanyr,. 1916Heec93)i>.Irث9kHčiu:߂"lign=À"justify">«Prvýýchtoermínov (Sefar)áznačovať čísla,toréedin@námávajúožnoszih@nevyhnutafunkciezťahyaždého (podľaontextu,d:loveka)jecivôliom8abyolo0pochop`ľ,reIytvore;MIERAĺžkyobje váhpohybania —ŠETKYIETOECIÚIADENÉ ČÍSLAMI.ruh`ipuvyjadrujeo0hlas;te€`sk@7as0GGBSA,Hhha Živ,ˈzrodilytochozličnAORMÁCH,ižvonkajšie0lebonúh;jetenO*)rebahápvfách:Xvedaluďvetlo“nastaS.a@iec,9tíoehۋipmo.ЀB〸PLODVORENIA.*Jm.yšlie@Tak,iQvupnkýmutromi.» (Cuzary, 4, § 25,t.kni@V. ŠmvSvätxahovtastr. 245;razne8ie (fragmav a@enaXnaše). 


vyumelxvláčn0jezko>dokážu)lenlľudit.jhnaci (
Asapženomq(J)j tlhrB8xcna※`čšinoPvojvo=u>hdb8avdyisystémzasXsobi8zdel"«Iúzk%(po؈m0riadh9es1:ڂambíqneobmedze nezod2dnupsu8small8g?:XcXr="#ffh0">151䕃\a>0]/:OOOOOOOHx _wwsvšak,rmu|p«@eom(plodejbby)api(maPriutjob,aPw8tbjívnu9infoPcSpb život 煿>mierR.pśtrajth+e-?e-ysenXVespreoá,(eYozof*Yklad.ynyxdih 153aǂOOOOOOLXhdaťbraňachranueboumým.Ќanalýzehzkyúrovniúčin㍵hou ďalšíchov ľudstvdne[globálYciizácii: Ce //zmus»,ytvorenpoded`mza1amiaQK.MarxalfukbzvlášťHľroșWdiyms ci虐uvies`íomylҌP8@@keXvykovp. otӎozajaH«misxpravXHnҀlmitapokatérzňujúctejúlohyamnohHome (akpkyhožh(laboduchý).ɐ>pie-inforP`-ryx>Vxpé,h=kanehd2n!x?Rteu. tejvizacitujAzxalamúnhj͍xr21154 /:OOOOOOOp>.:OOOOO«Milujť,Aci_04072oooo5wwOOOOOOl>eme,ravdivovažujte Hospodinovi, v úprimnostirdcaoľada, 2. Oneachádzanýým(čoneskúšajúnezjavusaZJMuHveria156Tiežrebť,^itAzo „SvätejnihyԨta“Blenruhoýkladyinteráciԭ0􇰗2ozoruojnoty marie-informR-miery0,torýYhBiblickciviliciirIP8tomabyoyjado n@ozofiV K0Xpíše(m0OrG@(maxilnyzoobecnhprȫqoq`0>apad doظy uzurp«ezo0i»:a«A h,yHe䁡Mojiísm RozlZ:n pyeiamcou»(ra 2:50)EZ (,,pӅooXzd"Pakedomo(,,hromažd9ai(páórilȔ(youží҉zamPzi88tenhkuȼHTJpektoYx),i>uuqoešXčovy,a@ v —ozÀlíšenie. 

To, čoe Koráneazvané «Rozím»,oloodstrojžišaHdnoduchokryt(predavom uzurpovyššímiierarcha`biblickýchezoteristov»innú8trebu.ČlastxtoOJ@možnIPpiťu,deaá؇matvárameo:Xpr.úry 2:50, 3:2, 8:29, 21:495:2.kpozriem!ragmenty koranposolstva ľuHvu,!kt0чprítomYarabslovFurkandouQ8jazykrel1dvojakaSpásaodhaj dvemyяry, ԄoxteˋS@ukazuje:ul77b>vodisk0rčitosťoomli="2O/ϋsIno#tlivcaҊXȆ«toto»/«xi,00«druh xudal`܎C Qa0APvxuýberuformáciXuIeHbudaven ,jsužveiapxlh 7.17.2Њ?o/ulrـ(' Ato čcȀnaie8ečσ )neaaľadivstupysymovasvätt`kult ýkôr, žسhhYHčšino jakzavrezáklaت1znakamnevyhoXúciôvؑPrvi161 /:OOOOOOOp(؇`Qiob`tYizdrojobsahPný-тhsvnoru.????8J0Xp*ov,8y־8chmP(obx(.֞IazHrovo — ie“ (Al-[*)yskyt!ۃ rozdivy maxrie-e-miery0oesmírp čamaxil@Xcnegóúpqtk.ozءtɉ9u (u*)6ױ/טȃ9xhn8nsl «a5(«7ie»)www0786w'''q277w//wOOOOOOMvojmurokovaxn (t.j.ohamed)tdoára"obyv ľpv; 2[p]rPuat moci><sؒj :*h[9pri í>dbesamizemo4ӳYnesplodiieťaߐ???0828783??OOOOOO>`,snedel8. Onvor@ 𤡄dto[ležix]u. 3Never]ء0sHNehoctievaȪ)b9ičX"alheбQkonc0môžuniškťxprosp,8ďimsmrucvzksJ(vḁesmanova). ÀTiestéerše preklade.S.ablukova:

1640 \a> /:OOOOOOOp>tro`ivojmuao,bynolčiteľom etov, 2—opatríraHvan(Pnebesiach zemi;2nikdyXeti〃sp0čníkaí; PIstvoriltkyytobdurčujúct`i8@ie.b>3 A iybr ahzapr Hhtých!ničPaleamHúeb4KȄXl spraviťškodlivéužit"eba,719nadmrťouÀvotomvzkriesm.» ǝǝo坯.J.ˍ0Hskéhoם׃׃1(1).Нr`rozlíšeAS˖MsaPPꕰyaza;, 2(2) áoczڕezaob@Onieťʀₘixb>vykažd8vecцhmejuierou (3A ͕b@s8NehoZí.N|#ȓprospiT/////, Rôzneɓyjadrqvýznamopdzahrnuslxprirn9jazy(@bny),)imevieekoľkodMov.zQvidnjed "liaInosťxmɕpousxmyselUePQa9,ruhH.wwIy,IMúxrw׸׸089615ׂׂOOOOOO֧úu؈ Že.Ιhrubýmraxt@@kľúče vstupuyq@en҃((p,maxloobecňjejtegórii «o»podpovedckhHknázor%esmírmlh(celragtZ)obmedzpatibaohuW1005ggg6wwooOOOOOOMHaovláda8hľvekXenluzXfunguȊXvyÐXňciaBiYdoppaJAkvzájpvanu8ršov1ry 259é mnyžnaPnamsujsloi>nhfzou
: oWW"0aWS00 če c npodľaθBsHžvno-rYo-mPZtHǚ'''10380וווך 7'߁ߚ'OOOOOONʈח??T.j.KJezpeľ)(!ie troj)objekvnyGɧhmarie-inforc` Q'!!oh to8]Xh$)8lePelitu“ez(ristov».oázor,Àostupnýpoločniakúmanieaosled8chiacko 1300okov,e ľahlivýmákladomaodvíjjodehoilozofie.všakerejnáބ tálešterezentuXvideisveta tbjektívnyXrozdielí,torézúvotmisťav hrchesmíru,@vn,2tojIčiasaraónov. 

Terazzrieme„Knihu)ȃ1tipčít“.Vodovva (SPbh 1878)onc19s`Bdurčenejmovzdelávuyvateľovuska,ɊaAíš z`sta(ekEgypxYOuetu.''''%«Najhlavš ka`iad`aet(t.j.`plnv(troenaocrápebeptu萂obzn@Xtohter–(ypka),9Tuch(alebo žrecniakHi'i8=suRpisližiť čobp...ajvyššímžstvȍOaMUN. josob`jPo`0 yri%á:moYz@peBbohyňaET;,vuji3silBu@yPsm؀\fung@pL(F;hep st0aeɃoPAŠ as`ámB0peȒHzáHySEBEK.od ЉQj;`ádȂ,n)nei1q8yqa9ebeوortajomspáj šribyt"» br>1b> “maté(); 28,paihrg,yY ol)PiqXlicmPHmomaj po«infoa|mier`;J3̀X4ߌy8iekedybpQt:raz?:u-vemuɂ1radvojtybzٔhnepersonifik񀰚;oxm1tinuu»bsahʁjTbjagrtnYYi =I.OOOOOHos!značeeHyqayEs؀QȱPi8di(jšHoeh`dejínڕ jegioq?98Yl1CQLloX@:A/a («obɔdeQuspoYs)vؔnXeohp»)l1oX88yčlskup̃Q!aich1ci[odA=`3r»>«M|T`ďaljԍ(zص(ayhživ(H(y˨ze8pevQ!ens;vodtekuȁ z!lyoheň»azma)168.Aväčš ľudí辘iteľiqpro౗iičP^ؔ\eoddelcؑ١7ou)ʠ*hoI.;6kuum,ébjektíÀvneyzickyôbecieerázdnotou,lpu podX (agregátnychtavov)atérie,alo «pstorom-úložiskom»Ѐčas»ymbolomeznačenehateľnej,iktíjpochopiosti. 

KliRuoho,9čov xcharskdémon`kultúdavréidsveta „štvorxiR“esmíru (hmota,nergiH, I)8Pzasvätencovoajomeviaaqu񄗄trojty,9trebadpovedaťpthku: blockquote6[V čodPvahyyslbcazáklbjeSAprvotnýXrozdiel1í_e }-informác`miery
p.]/"//-Akipx(Yrexnemuspoaniuhggge3analogickҦxsn@uرtom!nejak@םץi6gcP(oggggcŠtatxika Pdk(tЌۛoj&robia(acejhýb,1xzšaškodhnahehsá cÂCpomlebodhľalternvuj(drajpouzP7777Pukazdejiny8!zvHRbeh0ej0syptsxrecivcodXrovn,@Ќ摠xy olа0o0ț@dedoktEťaajvšpbmmoQžВ@aso5뢠inuulp(20.ف0asy! —ESTsntológie/17377????>170OOGGOOOOOOAiaƎй–p)nadumväčšpu xedllatlob:jiosfPno-ekhzja0a諨denj o!em;éhebazni P(reHkoľvekabezpe*p8ača. NoelýenlhPčasostávaloovnakéjidenievetarojjednoty —eazdielda„štvorhypzn8i“esmíruB nemennejZeormy obsahu,eďrn8pole,bxhoositeľovaväčšoierouvojaultúry.΁@8egionálcivilizácia,torstísmoKoránZuchovtkľúče u_],rodilaloberoblénašichní. tom8životpdôlepodpovokɏPz dvohpohľad0efektívšíbezpeč. marie-in!e-qy
TstZohnxdobjUraktickyxtvr0jinx.kzme:rm鏨vyze@…»Ii󖘉xߍߍߑc1*vonka*hyb⒔P.á0dk0tointelunge (indunyoYy)eby0bezYc`emeivôysokejevcesaL-mbp:pagebreakGcerfontz4>6.2 oeriPc+izmuہ>Použi0etódy (t.j. účeiupln8)up#:əzokqw)drznač@\t ;d 0 toy),Q@dh@PkonfliktӲéh@,mesp :o hr`zo9obecňpojm`vo|diXXvtane:٥WW[t8Bos8m. sebredstXH㰿 tb>éH-we-y;0qgggge (ž@ápȂᒚ)vo)mnozʃ(PnHm1,)t!ňSmyšlienžXbudI`pora:obraz8žíisu,rapodhnpVytlivc  XT74as9i??<3A8!Vviac čЅ jtailkphdovoiƀeti (systéme)vetonázorových pojmtsúvislod <u>Vesmírukoelku
uonkrétnejkúmaQothke.I Jehopme «Ja-centrické»>idenieBa (aiežhápa,to`oyjadru;o),  `sayšlienktvždyudpporadí: ` —Jxedníc,؅um ŽivoYpupokӅjd.» kolnXi,mium`priamPtakte,informáci0týkajúcatej-mynp'="0'''"AρρρρKeďžemneále0ak0//pralneozp vdôsledčo ôžeyťHsto jedǐRrôznyPčas@oP(objekvne(ys)zájomn؄i,8mDamnaHkoordinovaný.dtiaľto,Kho :XtedZHaj0etky;veľhhȄuchyـ`kusqotliv(použihdialtódu«suvuFkuprobl`ovsvo P` ž[spoločzTakáodpoi(hzvqjzadapito6.1hľadt,Iweak@chop؉rk/ymixq ʁgydy.߈NXkôr,`xћQm8onalýzqv7*q2neeyb>nemateriϏdiPˇklaP+ebiehyR8i>@鮑Abn0dIhrť.aІ`chron`gyaršHoupuhol uRІ(KteizmhlppmiȠ@`sebaobutvrje:׏׏׏׏«Trstvzýv9č1Vode81yʓkozptúthec8antσˎYzaloíhhvie@(`ou9bojA171]/:OOOOOOOH.˼íc˗!bܙYchz ?,tȏmle..ϕ>N gPmotIs?ˬ ,kaz녰prí,el0eX0smrt8ndušu?20435ύύύϒ2ߍߒׁגOOOOOOMhirurgovjučasitvyniazzbpli? všo?!VividelgitIé,gne,弑rjnaЄhtтt8neexؑ?steʷsmíp8\HhchXíZqd 200kmP _nxlholia=XȫTakЧtušt؅!baږGAa odh؟?Dm(hoiXžȸci.րKjP:KiAHmkoIzadiliԁbynaškoľ8(yaímHAto9.ϋhBwxqcdYabsenciu;o ra؂eklׁԇՊ8ď.YMy,teistˀi,meiežeriaci tmáribažeejmbiciózni (zvýraznenéami citáte:ebakritické,iet čoodať)(J.I.Muchin, „Jeušalovekaesmrteľná?“ovinyqDuel№ 33 (80),. 1998q>.  


h(peight="0pt"idth="1em"lign="justify">Noovoriť, «o pol@h0kto malotHy(—o ` ší Hpravdivchpy minulo.äčšinudíkutočnetila...Ё(nimkuýxzriedkah ,tord`zývajúPsenzibilmi»GB17349^aЁ^/:OOOOOOOp>Tníiyzikál菊rganoh1yakužije modernčas0bezcenvedeerológiu,.j.vojitelesnýXHdoy(biopoľo mi)O21754____4ooggOOOOOOMmysXánm@PrávihľadelavyšvOskxnorlnych: ršomp`ab a)utláčap;ٌXerejhŕd,az(dievqpzmocšYproblémovradihPst{dochxeď»Q;ydloqGyXjav .L«S,ziaspredikma耐izmom5ǓǘOOOOOON讥 útvary,stup!niukdéh :ْI —omDdhbr!jíajstatv«Ezo`iozofz(koluvmHdp(ptevistmúdمJxد moz:vdokúre, ubjdobpsp0 u@Qi(X vol«nouériou»;će»,vn!Xhrub(L),es sebQznamenaQo`zy>A --ވrôz|ڍzôl227ǘǘǝ6טםρϝOOOOOOxceldejínrtٓneexujú»tv(ВýpúurýdzimٟbМbokr8udvXnejaree僽cu í=0dkzmpumuk`(H㵀bӴt>Európsky26512ώώώϓ7ߎߓׁדOOOOOOvzdelPYsa(ij8׹u4zaytY188sЂxѦ`šíriť,áeňtxzpثinuyxe zva Životsrodmi,tHedpua (v8tato!vyjadril.I.LnMe@empikritic“) ľudschápϯx@@ty0liЅXdv ruhyhdľatrituQteľJJne»ז77726805>178<ˀ/font>
<]a><耒color="#ff0000"> /smallAupOOOOOOOI:  viditeľná —mota («telo»«hrubmatéria»),Peboetailnejšie: štyri živlyzem,oda0zduch,heňkoymbolickéázvyochgregátnyhstavovpevné,vapalZplynLazma;poomliI/ϋne (opakȌ0p4jemI70ktorýodpovedsúhrnušetkýfyzikálRpolí1časȂexlick@y.oo/uH6">PráveWh2zisponujúci 1)chopnosťozájoh@ilovRpôsobenia dy jG((h)Q 2prkaťezietoeҕCnímaٗiliXšaaototraBvarovamiseberbvȈ"aaH/.)i>P܂Xenamedziune(javPnokhpríznaka.)?(MzmusHP0z odmPaxenci⌣` väčšiľudí,ákladIdôveryčixb>mu>ýnimkyʁ8!tQ rex!ovspoľ!نTcimom.ostW”odvojatkurav0eyhybak(vyjadalud druh`179Nǁׁׁ׽gǽG>dobjektíِ؉od𐠮8jato`;a馉rtkaze25't0(možno,)p2neqpripzaPmôčy8daIl@,ľabH6uďmierozL{pWW"1emWir(netiozoȆ)JyIlastnomyn`epžwkry!o Lkorporȏ`ygo{za`cormyodiacadituáciunajosčjš@spguu«x».pphuHa8sovsk`lpb:xkprhPelity“,ajbePmi.pomeňsihmSed`áahPriXragapHaülleL.Brooj) opulár8ov`ro Aohu:–`NSnemôže[.okonh)e...͙MؕyPO:OOMTáXvЏ1i`ta«okdo,YumyšlkHophpؓK (!@by!PddoAvis(zڕQa)Ta8/j-8orgzanahyؙscQrӆr@isé,bojV.Ton-Isaje@Štirlica.ρ<u>«milm žoezvedomia
|,ripravhoameniťožíámervojugnorantskúvôľu)8—*po8al: „Duch,0oviaeexistujú,[eenechanikazájompôsobamotných útvarov“.

Ner tejemate8lická@plnilaj&!ép,apĺňacesvetovýestor. nejakčas0󃟃abjav«fyzil(poliakbrÇIpérii, upYodoncepcieǂ@(st@yhlaق򎇆ichpGGGGDokremho, 8b (mi(pnossejn0aks mimi)Ѐcolor="#ffh0">180]/:OOOOOOOHXoddávnaklaȞjiluȋu(m@ivot,akIprx$vnímh:4ulb>A1n(Xťah+y šetP0jXagregátnystavo@súčaouhápa pďPp (Ym@d(9)k()Whк쯫,čínBoȗCrH٭,iosfp0X`acmneaqmi.oͯ@asvyjadrچv ciz alamúnbMúdr(«Mj0sprPvÁ ieme...»upipitoly 6.1.gzRo`dušhkBX䊉0dá)esp8 o=m —! خݢXasmr `tel`epojeQցiyc㼿om.вopíspsa3.Engels„Dialik y“: «mŕt0CzaneQvaPЂx+ɮ%i8o,xoIvA8boe:šohžíPyZorgxlen»aȜht1faktezYčinex;ਣspa`pornutcel`mnynyIličomvatHȄ@luPoz`8,nám , štruktú[`:oúlHtómov.pWWWRVyhlás8mneex@ehK0erxuh(oȔnioH(Zoezoh abyihši)Z_ЉOڒreeoywX1XZjPHfyzikálpolh0loHmu1pjiePzbavpt pᄭ;8Ȗokojzaml08!lu`«n)»181]/:OOO#fˀf0000">
. 

Spolu tým v dôsledkuohooliedyykázanéravnárčitosťetika,resahujúcaranice ľudskejočno0:šetkoaaktalo «objektomýskumu»,bavesuvé princípu,vôčomuoož4robiikob,enarúša rámciohtuálnelatnúegis`ívu X@hie냐aktaru`niam.Xf>synonymný<1ize="2">P9vrat3159177773GGGGGw77w terminológiiiblickultúry —hr«duch» fyziz0a»WWW3262584ogOOOOOOOi>,uturópskoued0Ћeyobdobídaat017doon20storihXrpaselsvoj8životakladate`dial(q“riz8id`,m`ho)pzúčastňov*tvohivysokú,najmä,!adetnunu:wwwwĽ䊰šohápeﱊʆ char@er3dnes`zývainformácuet(-a/{iyajHszískuׄzmysȍ̱Z jmovHiꀐ(ȳx(ôsobnímR`svetdRarten-budhiؓúdrosť:aSamo8lo«lun@ibYprst»SukazuPu:akžeedRíjmeh.yNopš)8!ých,ȒИchbyR?9čujúcOJo9ôbecexp`v(yselYl0z؀;tiežUimv:gggeP`m/eľ7771súasmidechmak`idzd@fragؙ8článHJ.I.Min(oimolooosdzan@oo Ž3!synonymn;y*pnezblBeho8jásledkyzkažd k0qj {A ďjššomaדXYšvzX0X(fgpej)ItyoeoxJxptriHpia<"g>185n\a:OOOOOOOp>鉬0rv(oz,퀀d4ú)«EdvY@c ódyzvpravdy.edvijuqkkeď!*ur2smapYrKPb@ p!z186 /:OOOOOOOp>,leäčšina ľudíoužívaruhúetódu, čo-iapamätajako potom X Námabsolútneevyhovuje,etožedeebaklam,ieraelkovoiepoznávanY.en`paievyateizxssné@ras0duppedecuuSinemôž0/43060????8OOGGOOOOOOPďvyIšdlB? —foۘRrôznyiek@šȌuzIzíchѡɚ0qkVeď;os@ažay`a*yjaYsšpohybu» (J.I.Min,lovekesmrteľX“,ovinyiDuel 33 (80),. 1998).lDbr(Prizúcٍ zexpXl홈Pli`ck0(itiv)"rod8dyj0technaplikácii`n:o*ok,ʊob!haPຐuacioX-dPdmienhi: «Bohietpȼk,b ,okoncPn؋ciOp5rXH,ez뚘Ineاd8vȥwww45406''''p977w//wOOOOOOvǎ____*vyelixnvtOnJeȋhijapel.lȠXvyzeráo Čikatilow׌׌46022>190ׂׂOOOOOOMʖdsadXadzaȀ dým,0o (On).ozmnl ľudpokamihzem8`3apyť eč ka8e餐JežíeklXdruqayäzQi.͒0medravda, l0aujarpt8devy,xѭْbavu.oYmk؆líšidʻ'4636577771GG??OOOOOOM?։r@tbničHixomhصhJednoduchoeďk0ženstvá, ľudiaak ťažkoyzickyov, ýddych jedlo dostatočnomneamda0byťadpozems@m šťastím. týčaso@bolýtoajdektny,tobyG@zabezpečil,)oxnéhž)0ha.leᇨXn:NIradnes?VeruJzruhejtrany:pokladajmBohxistujpot@anačáns?e-všemohúcištenašielHpHuavu192 /:OOOOOOOp>,žtráceficit energet1roj ykurnieotlovpek vyЀnebeskXmann eordulákYڒi?adjhomino —kocXЃ9žiadai0ismrteľuda7''''>Takؓhxriemp؈ rak{hohl1hľadآQAjí88zmyse`0tyrebpJeaКsȁňةqneKI`pirPno.odjЄzoruuíliš)íȍX*aspoň؇)avddob0RencЇ tea» ǖ(J.I.Min,`dušaek?”ovihpDuel“ 33 (80),. 1998)Ubr9(Abheda̐ozí0Pre(ióznp8xej@ِXvotPhiep@1(ڀreslilʉ,kubt.Θku`vy«Il(Ȏduh/48185????3OOGGOOOOOOM0)dozne6uPi>No􂘴XbujePeᓨ oáraHoG4961ze="2">ˀ196 smallAupOOOOOOOI, podstatevojourosb@neoslovujúeho<g>Bxist0ých as anespamätanezmeniPázoraΑؒyPplyvom živothokolností[likvidcinevieruohu9sjeden mnstvaultovegreg, zýv(x(om0,bsluh^potrebyociájágie.  lockquote>MnohprídeyššiehvedvšímavHiah med؁@Nemu,koPudše평äčšis0PzrádzJhlbymyselnú00znamH} slviac-elod3úzvukonAozme.oôvo`jazykochȊzniklZodkiaľIšjZúry,konktny,.j.tuapr.nx—reklapášh:az`Milosť“,eutka:9čoyevčatko,e,@en8poomlaeagťqe «nimnica»?\qSlavdaxákAto:na úrovniozumuemôžeyť žiadnyHdôkazoPexisten0,koneoha aeč,ôsledku čoXporyaúto0Jplod nevážne. 

PritomrebabrátipozornosXajo,elneilade vyššpoved@moheravHtiietikyriešenítázokXadajúciohlarelíg—Qz@ven߁ bv“(patriaprevlá m聨oricpsformegregálno-magkul8,끰ýXazyolimode0!ꇁpodobu,emxôbecrčeka).I.Muchiniapod-00kéyhhľnia}vȈ8dpokov.e knaekrodzpo2avkámlogt.j.abezp0skúmm0HhsyPa$m2018(omqkračuintelektujvaF.Engelsa8Ȓ"lhaktߑߑ߆zlwQmotľuď@/-retXe ceDtaҍȯ7jívqkoľ!k hAločenstvdpas3znؿejín(peX naAvšak UKЉl!ۀyatXhY( j54503////2??GGGo77oejprocedúužXnavyšjzamlXieňdzelֺonštrukcixXzdEmoj(vŕš. Ai>蒐e (j7ďalších)t4ovtu>ѿ.bXui!ši(bs1ruayznl terizmusindividu>Ates[môžnedbkAnH !ičotlcJ blozc)odxoqvrdiť:i«J8everím ˀžiadnehooha:ni zlého,{obr»
—ezobyabťažovaldôvodniťleboyvráttentoázor, čooko8zbavujeovinnostireskúmHaravno-etickýchákladovXjomnejery viIdvo`osôb:loveka ςdmieneteizmutávaakskry.  

V prípade.I.Muchina1OONnímskanyPuednod0odlaYxsledkužXpilaestu úva hľy exisPcieeB.Ύ obvariaX(neenýsHZ62sámu)"0NckytýmuhýbaЏ"sa im ľuďomajúcimeióznu0úskomuni1s9 tiežiohlésamot`u,dtorؑDváriáы=`pošȐiluzórnommč8lastnouaou.OOOOOTakýok (B),j\(kazypjv 0úrovhrozumlogibýmnoXmihtotPňp)h)napripotreblsyH$míIt$v.GGGGEAsedhozke0vz0hu6cer">*    3V[9R봨d֓ohrwiHom).֪/+y;t@@z-len b>ˀ.ϗYtnu&ؙh:ipde psvetȐȟ2ҝi`narušӚ.j.ɀ203Z\P /:OOOOOOOp>>B yPnH@vyhpxsy%.namena#hXvybudꏩ80lučnet)číisponaluhjezmys(borgánЄrípadeAba,QHtinformѪXdٵdozel staDvrkovdzminulPȽpešqz8vojȌЅ(subjektzavrdo «aijlity»`meroȳBuYъhklesoleňnzelhronč(-robvmajstrukybA1:uň"rijI@ľudsky ne/*,eď oc IaHavdivЍoHdxR9Boh PreХQ0p؊@nePXvpXdľincHujanik(vta)le*` (vXgЅjom)@ilAliš3"lca,qpúšťaldobɆiel ,diz uooooo$)šíѣWWU!ícϘ򌐘QretXschop 8siah 9o.edn膨Jkoľy@ špecifikum:ô(򣽹ˊjakonkrétɔϽq(0e@d nenéKHSkuthnmj`(mathou-r8b>(rou9elcn)<určalgoritm4edXjjt,ʈXtZuáz8vej činn΀osti. 

Znamenáo, žebjektívnehybmravnosťmožňujeverinalovosej vyl@enepdivinformácii,1o8'!učžiámváriacimakoYa.Boháva čekuxkazvojhoytiaezieru >2048]/:OOOOOOOp>.)ždyϕúprimYzuply:dncxj;ebehzhasúladoXomyakr *spôbuQ0otáz«čo?»OϡϧϡR dnotlivcialógubnalyzQuZhoraãvkPXx8ۘdoyvid2"ápaiaB ʞpف(ozoHsmer7YNvze ďalIzhľo@ dQ(elskڐdnešhisX`chA ///h eTe relígie)kvzájomx siahnuteľ؆ӂe쨈s Boumoc@*ocesrP)ovudalRr`ltal,9t eZšemohúcyذi𘘍Wc(er">*     EWW* *J.Muchin —obsuϭ///57213ߨߨߨ߭(5//OOOOOOMogyezchybx!,oF>9-eterr,HietpHažteizm(Iudelilst2Iimríro(n!oaQkv ty (tocЛ𕱳amlč!i`lX; tnavzdoryojimyhlásm:,2«Ab`mchopili8Yaaviťyjwww57790''''p677w//wOOOOOOM.ּosmôžHilhdtlúžRطcipu(dtvrdi( yyvXxenci`)alapXrd}iIdokážeiȁtaؓúlohy)׏7776(70777OOOOOONjQ8607888τa> 209awwOOOOOOL,teen takomtoípadeutomatickyabezp`íajej.ychádzajúcohcieľa,aždnásvinQmaťsolútnmysel#osxdodomdp`ou ďmitenxšmáPuštäčšíPznanež\rozumeďezJ lu nenahrЉؕvor9prospechey:asiak 70kov — čsposti, «ni8opa»oϗϗ62733>210ςςOOOOOOM!  Pokračuj úvahe sebe.ΐqtiIdHaký.Кvé,hít,.pamäťߌߌ633391߂߂OOOOOO_Dok`xtfakty)onéôso9pájani 0ovyvedzm8svietilaaePparovka ()bb(uet)uŕmid(druhh,erv ut.>Dqd?m򑸑xeāvVúpln omiam膰rqčlnebolNochopzratnemqopniistoG63712WWWW2gg__OOOOOONae8na دɊu毡úlhšP@pic(Pdelfísodneszavš8iekoľtisíc*il@ýúloh,ricklbrazȳlaty.Akomolriacim697273OOOOOOMԚlrBohh#vd1dveci:WHi@inaJťrim,akujePwpreXírodu dôlitej a,hQetPoԡHhȧPúť8ajázápIč: cit؇Ghnin>R8tennlh1opasth(hoAodoblV1vždy,-)aéhbáokXvy(P(؀Pln`rdu» oj(J.I.Muchin,XJeumr`?”8yqDuel“ 33 (80Pr. 1998)4 br(WWWWYudskhthov)ʆ6eťظ0Zhora*荤n`ouH(bBzne). čÙJoskytnu9slob0iZíYʁ޻ҏ+Životpk( hrukrhuriaibezd@automatyӀezôle morálkykoúčasťej „mechanického“patu,leboaivákov,emajúcichožnoYzmeni@priebehámetuedstava, ktorom !inkuPpo1y,lastn .

Slobodaoľbschops҅Láskou Živoaj ľudsk`214 /:OOOOOOOp>,` človekua)Zhorao,tȊXzaobchádzzávisíždhpam:tommravnepdmienenPdialóguaoebiehaHocesormovxakietikaždwkultúryudГĽ. V opačprípadeyaoholža":iy(8pín žynohýpokolení)ہ뀠ktíXjvorX()}7,ezýďmib(hdobb> 0>ȅ^0(I!veciPklasomik!semrituHov0ʑenc@X*reym,ticxȈyvtiteľvšedYa(mvX37dmm ahH8ie؋rozuxpxpȏ8裑nZppy.Ή pdp!񇱸@RstR0vrdiln(mI8KStému؝y?,ušanesmr»>OakXzXPpôs(háp⬣QčasYYosk/( ci(a ánkhisia)yjadrhjopiZh8XsforkreXan`aapošPavol:«` syslí,xjmúdP8X8neQtC8Ālm.̜9r#otJz88vom(1.ˉni=aA3:18, 19>br (''''p`i` J?;kobrpoxnٶXz8nXiia蔐 drvivePäčšixoo@K7777RTXhad[ufH(zdxEvٖ)XajíneprišlA0klon8axQnodXZ@KrQvi211:3)0gggf;e?:Eparadoxt.j.rpшQotirečísebe:su0l(mona'nych(A(Yskôr( ЀintelX»)zjavsp ýmláӀznovstvomredohom, snažila,nížiacp úzkemu9ohraničenévPmchápjsveta0ojich «normálnych»účaskov, vyliťm jazykupodľaehoázor b>to, čoniovujúaúdroszhruba-pribneyzeráporovnaravounšpianou,torpjedenQej`v(istébl a. 


(mbp:pagebreakpeight="6pt"idth="0aalign="center">6.3.rotidexstickateizmu215Avšakkutočnýaradoxhvote)nnoavl(pxívaAtom, žeocivedomhlozdieledzipu“htoԃ@dǕǕǕnerazjvoronmystema)yipisnaXia“nqJZerڠ odhodlah(bojxezcitne)9`stakúvierouk?paXm
(latinské(«P —ol)ďpkXПodnotivi2@_:ozitívnpQ.N.Tol :4«۠Ңy chymqhkonPtҿxcirkevЂrzž9xyz Km óny ľudڌ0بniAmpꮰhruPɤskXse2m1ؖčnépdiv YPbude0ďohsP_`m)@{len!neZHdob8lrvrpystrašȿúhania.Aj9ž.΀޳`ylebvômi mohybrr)oskytu%musȁYiIXb d útržk(pxvhlaAboamɛ zukhd!xskry؅.áa1ł7i2@IH"vHopísanouۀ jehoosolstvách vloženouoákladovirkevnejáuky.átosaielenȀQečenímrista,lou,torás Rv priamomrotie» (L.N.Toj, „Prečoresťanské9rodyelkovo(ajmäu,aerazachádzajú)žalostnA@avI“219 /:OOOOOOOp>). Ajeďficiálnevi;zorétejhotk(esúhlasivyhýbcbm20. Pročiaemaniuravno-etickpodhtyov*ooiýŠnacesteyDamašku뒨lužbaplaležusRDd!ťadeedz ug`íHludy73445ύύύϒ1ߍߒׁגOOOOOOMߚmietaxfaktjo8ALeohph:-lockqu&6''#Epizóvzhtakz«öؕc-B, ʢѵRuodnxsituiuvedPїxkánonptexto@NoZxotýmr%uscúpye,žšetۺtamip`ybňZӚ !onsictnniތ''hTooieom!?8hprá(ne7y:Kulb>Pravdivýristusikdy Homuenaháňaltrach,'!ho spHilrzá (aniočasne)vydier(týmkôrafinovane zamlnietvoreslHmiepotláčx9eprekruclôľH224 /:OOOOOOOp>, tvádvojzmyselnétuác@umožňujúcbviniťei Boha!čomkoľvekodobnom.  oooo/uP~6__Vyinnoaمt, bduchujZŠaviaesXdoamasku, R@veozl av@j@nezluteľm.W>Xxvéhotoj fa8Dиižá náme:ulb><ȏu1"??
Potrebu*avȀЫby ľudiYítaHchvhrôzyespľvekiť;:B`takبЀas*-pol?WWWWSAkloavátZ-ha ť{pmoychranuᚩocl>227 sm/supOOOOOOOI. lockquotePfeight="6pt"idth="0aalign="justify">A Šavolaohan`espomenul,retožetrati`ebakrolu./)p"1emNošpdtým,ko mu`hnrôzuriašku,yužívajúcžieopenXvozťahu nemu, Lb odSvzdialený tvrdohl0otrvávalomtoamoodcudz!Neho.beťouugestnluda͂Hiomn0st ,ebojchodjamasـočasjtnejムyadnuhlobo 1Aad(empno-zmyslovprexmuše)8huť iXE;Isvojsob!VZÁJOMNÝ NímZč h"učJšZexHavdaJȒߖZߒߒT.j.1bešnkovivepcar@jsk@díciiznniaudaizm limolígiué`q,ámy̙0paru*uier9 „múdrosť“hivets81n!selpodmiv@tkܗňkľukamiXichádzalKph;,toré ď`3kHedz ifyzicky.pHx,ociQotvornuva([yh_dJovhlás;b@odli؃byhcnX0pok1Qov1ždôPlmuč8ekué>icríducaph3ph(dčq`ultbp HCx Xospe.o"pQylevyhné;Vre z#reiRain@imـr.aȝer휸Å1epizódգшsúimi hle(e javQȍZ@vDihneď1l)0Xtmˁoamýšľxnady򛜲Pi etRu>:stup0|yhriónx(veľpou*)tv(Z¥mi;U اp`Xodzrka(Aw:'''''«Naš@buXzá@yslab0n č»228 /:OOOOOOOp b>( ln], 2:11,pis,- `pozYPes1vxc,úšJ8a4 yF\遨uæᒠv1.j.ϜPgnodQQ5ý)  JŤhtôjphhriu'8128177779GG??OOOOOOM (S8apošt(9:5,(YzZvuchu). Rozdieinܩ:Z@gga>v Šavlovomrípadeaentostupdrazilýlučne duchu fyzickyezran8nikoho,náďenmotného a,torýáhltratk.oomli(ul"6߇>Bohtvojouľ@neuvádzao činnomedziachožiedopeniaх'_ׄׄׄׄDozťahk sebpúšťaažd@sám sG@ (vyhýbajúcŽivot lastnejHavdover(*inaebafekt „opičlabky“ *)), podplyIiužxekrúýalebohybmov,ytrvalognorꋉ(všímsťtvrdohl)etžnamsmerova`vnue,paZhoraknHmudtým,0ocie. ǒp"1emO>Toýkj$jцeIDamaskuneodmietoՃosbuoslobode0l٤vylie`zármutkovb230Skutoč9HmXlho8zm XjmyramoHblé-vyr: hȂ!P dehpokᎁ0YyIGB@cr="#ffh0">231 ^a>h]/:OOOOOOOp(vaȉ؎)cou@chV djeciOall>ۀ232om644S37OOOOOOM mravnosťodXedajúcumutou,zotrváv2odvrátd`avdivéBoha väčšinouvojichkutkoveslúžil`pri@kračЃH, Jš,oci⏀úmnespč nompakhysmeu9li.x/(peight="0pt"idth="1em"lign="justify">A mltananjeladrHava 8«ch0lneobyjZzjav»ו777912610477OOOOOO6jjásHpochopiteľné,iaccsáhhneďa0píše:budem iť...».lterhívnaPzku: 8„Čobhwp?“ —i>s1Pa΄(ao,torȆtЅXdzRšhle)h2z`er!čintimuci>@(emušéfovi;opvyhnutЇp9rua(cesuiadsituácXokAӁ8striedkamigregorinxmág٤edzhHdopќwwwww>AakéXpzdôvodnheyKrJ9{lmЎ,hľaddmiet؇pzbavȣa)a-besplnXfunkciȂbjasň͊`naG@eep8verenc!brzi㑸kloPnчyperysľúbRa䫰kniivrchu:wwwwu«7.АIeZ); ajjdete;lopotv; 8.eboažd)臺d(сzn节҂ɀPЂ. 9.xIil0kkyn  chioyumeň? ryb1h? 11@YoyptdobYdaryh`e0i륩szlh@skôrštece@veXq`ho» (ev..ͩš@kaola)Lbr(ϑϑϑϑN28XlaўQxߛ aaajɉBoh@OȂkt؀0p(l`kut0ؘؠ íylie@pLJe(0t0l (ťanstvazý@«P*»8XFᝀXYaľuďotpmme XrY?gggg苩TPpP .lockquo6󂗂Prus)m9chk Š(RܵQipisu(Yhkketa"príbehھ:pؿqmopošHdruhXlȣn逐(12:7-9)Yetp5လvuielenIlasvyužíyaiaQxqiľovpep9akejkoľXor0vAmu܈l2Neú(pneZ[dsloboduobkpnJG__Zzaľmy,rieš 0oHj ohápۀeme,redsaenokážlyhať (labúôľulebohybnosPsvojichravnýPkritérií,nesprávqhierarchickéhosporiadania235Takk 0ovoríovZákonepizódaIpojes Pavlom,@oholɛQpseudo-퉱Antisteiekly.؆~>ώʑcr="#ffh0">236^a> /:OOOOOOOp>:ēk9xى939947OOOOOOMizavHlPYzo6vSdovؾ`u:ԙ ienxIme a闚?Oníduc?9d`:Gászaboupýtsa 21.,ȄȷHhmnoh vylie( ch(b9nh jdh: 8pAdarovIrak. 22aodt:hoďte,mУ(Xide`pp@u}v@zrak,hrۀomíhodia,alomocnsa čisthluchpočujúHŕtviúriese,8udobnýmhlá8rávesť; blaž,toYnaneepohorší!» (ev..ukáš7.apitola). 

Nebolokvedané::blockquote6ょ„Nahamrôzutriaškurodpori8omuočím.u>abyImidrobili, úplodovzd8
—časchrzab1nePvЀta ák؂@tedy,žrP žiťľôjheniaslúžpo(uzdravoni|a...tra,ieompre  mojejôlHietmj.“ ničakejHdémxckyetko-si-oľicPivit mcioedop sku0I(@K"(zišt؈ri8ilS2ZernbXcepameiadku:x0dujavŠavlovHts3us, aaleuvntiHst.!'''''ZaPavsonal1)pzťakYPKYnikdyedzi ďnes.rerušiacopaganduhoioponentvykol#????8«80Elimaslchv (荡reklad8namePoq`o)mkoval,n qhodhr*ro zuliery. 9.ooДL)jaAD(SvälňzrP10.l: ó,yylijxH@zlino(syniavepateľžd pdy!J`ešzvádzaxmyc8tánových? 11terazx,uka$aadaeba:ud slepbuvidíšnțu(Ȃ 8temnobmon,basebtaةxvodc12.֮)_eď`قAt,eržasnad㭩IaONSypoXȋ13ggCbr>(WWWWPSátyŗli鏙Pxoš1u(8s0«i q oIsd1r`aĭ0oЀmȂmPeYlPj/ksy(pPu;.akžlenr poHxc$ISpozná`aplo@»Hٻߏ;ߎۄ|mxnoFЈX،zЍostáaovnfanato-polits0esíЀpҋ0a: na@Havot@k h.ozdiQɫ(thle}r-užekňazro#judaizmJe͚Ist``;ceDaЕsie0q`o):meedkknu`8(ZHu!subjek`_oviad`ujaviminimádrob+ak(oADžirkva9ajv1@avx"p!jplil۔Ykɚ0`sKimhqprri󈨝չhLyfyzyHmedziuďmi[NX)ož𣋇ci pBAe nohvech iboh@HxȈPhovؙ`Z؏0k1pXj_t qxzxty@“isl`ta9Q rWR238, \ae="2"> <8OOOOOI,akavol kazateľom,torýalanalostíꁨzotarozákonnýchradíciíaj tejieroukyyjadrovalaubjekvnera9podmienenéhápaniepoštolmioho, čomuniovoriličeaKri čoloždoladovckyformhoresťanstva. Napriek(mu,sa behuvojnasleXvodozvedelnohPo spôsobe& innikutoč3Je ša\,@poez`chyb,hejpcesteQDamaxplՑ9hocáapísal: «...SatanepebaobunjeSvetla» (2.@ˌn11:14). A iquiYzav@vyenc`jiredtýmPvádzQWWUčasefyzčaHoucsymatýhb) rHȄ8sišetko`zHz1e kánonuov:Zhoviac.9dblockquop6 Toeparaktzu`reálox.ov mP"Y‘aunerzdnXzumnep؊ ˀkaždRnio9žruh—__؃?li,atsaؐ⓱Y㩑HimbyokkeňrpH] rebdu (spsáciou)t :sHPoli1spakúavdȀj),,yjúmedzi ľuďmi__siIotázk tzpiscBop|ytra`ďalšivymy+boha-egregorؕPdiehtoWodfGXaajvyššyex螐ǴljookPri špe8QmIaz8jdeč!karvˁ(yA8{zodedˍtyeatilväzoktahno-talmudjudaizmdsdej( eqvXpcho.iHiayozй H)triumf PEšír`otw0@?{ziP7lvo뛷7O7">Keďdjím u9aڅxovin uv8ஐQtmohѵbti !uQ@ (0dlit„Otš“otvorvybri9ڃɰhzنmmyly chyby.nyzAX. ggؖBqe˥P;ú:ފdohrnajlepymԙhؠxilHj8Jؑ!í;tenကekЕa8uuryjad0 Hplán,úžbaYY0vonok8\ N"č239 \a>]/:OOOOOOOp>;@ynЏt`p IS㝸Xvôl(hľadp8d0rfplajomb>NoɌ`riempaTeRí+C(s Oz@᧐ @)oinetlmAlobuezkolW閠ЗJcXpolnemajXpevne rukۀách.
Apoštolirobi@čoohli.ni,akkostatní ľudia —ychovaa žijúci davo-„elitárnej“ultúrene:@spraviťhybu. 

Vznikresťanstva!tejodobe,yaksaistorickyeálneformHlo,meniacQnaeden mnohýchrude0ckéhoteizmu,Pl žnýmrôsledkuPmienenprincípkýollasmeršetkprv9om240a^a> ]/:OOOOOOOp>. hoѕčinH????8,oýraz vyjadrilámfЖl:?????«Akpie@`syslí, žexúdryom(vekneВӄblázabym.ebqoȂ@h@svetyedohomEvom» z(1.˙xn.a1la, 3:18, 19)̝LjLjLj>Noozumqnotlivcaxu «c!e@ Ȥlógu ZibanalyzuHhoPcdáhorvkladaىoovsystémuHápa@,dhaȁjdomímkisvoj|2ohľaduďsebjídover@lfďalšizhľ1qaPpjkaždЧ*,`konajetenprocesv8m nezihšoielۉઘ2ichabá (')f!Rnaiupevň)[iePpčlafi虈jaotr(#)í;̅WNajvyššjAa䐈čw)vreBhobyvh`pXh؀Y,8harmóniubiosféZemyoesre. blockquot؜6ם3לӑ(naozXzavrhY"Húžna1Ƞovu0duؗaYsjrrzёčas@vota«Trebakrátkaeriť to, čomučípoštolskáirkev» = «Akiiektoásyslí, žeeúdryom(veku,echtabláznom,bylm».2428 \a> /:OOOOOOOp>azemoobet2ydbvyvolВ9re účelePrePsoәhuzatiu؟peyBožHK`ľohemi,(aždýpekchádz (im8siimdQAbbsa񔜂x obxveϑJbeQnimky. Ponajt4ߗ߁߁ݏ b>Zákonprciwww99255''''p377w//wOOOOOOvJána;toh9q6@eo-so6024OOOOOOafdo(Dm*)7(Luhš, 16:16). Hľad `jprv׋бdy@hэPo8i>(zu:zemskȲOO)váidáq (Matúš, 6:33SLi0qaYsodl@nexši߀۾xPXk farPjov,xne(dgNebeho5:20)2HosinѾИjeЎPArek2:29PMilujȁa錀celA!srdcXiػ$duHu,mysXHhaväčšP z;ruh`muiob:bžn‘hsebpamR'22:37, 38N@,ŴPane!Ѐ1”yoolleencplؑľuôOtc7:21Prostebuhrdah;Pá;lopor;(siacistávlúnaş0xe8(...) Ci‚aHveh)deťohocilékôrUecucSti+Hp" 11:900 Aeď8íO yq, učísþȀe (s3)MruKxwv2oj`hore:dvihnpvr\morЏezapochyb ʜ3i3uvex, žest(ɏ0Ql–Cm8Zkoľvekye…m:u, čI0Jv matbxpq!hȳ!. (Marek,ۀ 11:23, 24). modliteaakto:

„Otčeáš,torýiaebesiach!ech1svätíenovoje;8príderáľovstvjeôľaajzemi,koi;hliebvyhnutndámYtentoeň;dpusťšelhyばmyúšťam(im žníkom)neuveď)sookuPnia245 /:OOOOOOOp>Hlebavzlého.ebDioc,8slávaeky!” (Mati, 6:9 - 13Božièvid`ľnejdobe (...)(,,//omnútri (Luk17:201)». Pavolb> «5 OtrocЅ8riaďuj+fyzickýmánsotrP`a chvem, úprimnoprdc+hKristovX6.`lenPooptneCpolizač`vilhci dيuu, 7.hž*horliȂQPA9!xďo8.d, žeaždYane➀úierubrPZykonal, ЎQYkslobod»222ϘϘϘϝ6ߘߝׁםOOOOOOOOH (lfeza kapi8a) ubr(A kptoXvtnemá ᖀveiadP,reba0čosi» č)vehd(zónyThoHia ҂vloiežBej0(lovug«13Vkrv(liatkozQpopol jaicskrzarop`8cupznechbyosté4.okvxv euS*risolӌhoškvrnxmuho;sxomŕtvyskuv s Cli*v rab! 15* 0OnrЭ oHzetu01809ϚϚϟ7ߚߟׁלׂOOOOOO7`dôsledkuʗsmrtsúcIykqlhchajAprȬsľúb)čAd čX1zv. 1(LrkڝmyZ3naovalmrzva.)t}Qplat8`.:sils ׌(Ži, 9gf ooߠߠߠT9h hgiiIitypick(ukáž`pbPradích)rformkresťanaٝúvahmi8vn9a (oh úlohyYXyb8odlišlenáz@usmeb(؄xťksam\asruXhy@tu2197????8OOGGOOOOOOM ____ hocialás«riDGGGG@4542@9GGOOOOOOt.j.erouľud"x„odhosi“1ťouЙ,IHnoneζokonu*htzaȌynakonpaohlisۀlobodiťadládouejtožisebou,kyorozmýšľali dAsieztrachudpoveďmocnétázky,utorýmchriviedoloh.apríklad,avvovojalisto@nevynechalni úva modlitberXa Getsemanskejáhrade: 

«On,ňShoyzickéXvota,iln nárekomQslzaminiesȅlyprosPTomhohHzránYomrti;bypočutpreubožnosť» (Židom, 5:7)WR250 /:OOOOOOOH.brY(אאאאЕ; uv@muje,he JešaWSmučivpopravy.v8klová «dsaenchápeozkrepo8ovaní:χ1Bratiínamámłjeliuzvevaltxrij@ сч utvrdi2.Faňt Ivataka)1ne`r8@ytne. 3.̨pôvodnxM(o, čs;,da usomreɩšechpodí(, 4.ѐI.ptretíeň8x/*5.Ajaviléfasov@potdm;oviacpäťpnaraz,+ýväčšiahajeotebaliežd7.׃Jakub0 ti0xtkApošt8P7xmnojamua0u05721ǣǣǣǨ1ףרρϨOOOOOOM. 9janajmenšíы>v 9)hodAazýva8p9etpchnaslHuirkev. 10ooriazuʚ 襳qv0nlaXnp𕂅ni9al:lastPjȂܤ| 0ouH189q؉on0my l(ami v|=12AX9o 2ssOn袨 mŕtvych1js(voOh t? 1؄i??@!anineb; 1ߥKpo(dôi>69 —dn8otunímejravno-etickhrcoddeúchhoy: « myAɀheווווו׀񂁕`GGG06706@2GGOOOOOOMQ(zvýraznArubHBmcits výnimkoۀu častíc «by»rčujúceodmieňovacípôsob:oeranicaravnéhoozčeniadealistickateizmu:atorúolav0privedenýohom JeZámere253 /:OOOOOOOp>). tiedveieryožnlíšiťPáum@(opPaima aktuálnyypl0chQkririí*),o\siaželalybláznom,bayvýšil „vr0ovi“ múdrym.omuiariloJtá8*osuk(alalePuuaákonnxoutohsveta. ObtimeYtz sudalo!,2do`liAGetsemanskejáde,цnoneovha:«36PotJežiš nimiٌ`elxO`oDži  hovQíkom:seďtiuým0ídema pomodPI. 37voebPetraaobo synovebj0___07509X4__OOOOOOMZzal Xhst`8.tedy鏇ví:ušaojasmrť;Haň8tubo͙9kúsokod,adPtvár,dlil:tôj!k9A)ée1nienkch;eakoahce`Ty. 40sJʜ9naKpaťwpѤ0:Hemohjednuh8bd? 41.:hat:8dokYPaorlielHlabé2.ژ8ruhpXoaPQac]m]Mayôžinúť|H@Pus ppؤ`Tvvôľ 43NOы}l oťiči84.΃8tak,̇[tre HPBslm5.Ч&Sߐ/:ešIpíodphívate?rižiЋ ك8yn ČXeka!preda优úkr`nikov; 46.,ec7????">47On,uš,en dyapAmnstv meč@8kolmodeľkňazxišíhľudu» (ev..th2kapitola)Ԉ5blockquo|6ۈ{T9čoí0sirchiozemsehgovBqBohuȩcPm Život 8fragmQiamoíxPud`irozYro(opryp8XasvépHcu.^NP(tex GDّozk ďalšosudeEbabracȂ]aetȝnémuvȅpovQdpoodqؘužť<g>255 ]a> /:OOOOOOOpOggbhl vrqqmot!Je8nhdajúcvybe)Getsemanske(áh@e —`mámoxkut0m8鐠rpjHvhy` (for nutnsny)Pep v8tȄmisikt`Qj0neochvejYln8vyﴂkuš1mI` išakۀodľahlipánku snomiestooho,byde8modlia pre@ichvedectváoprave, chovaní,zkrehnasledujúc zjniaaamežiša @dstavqen úprimnéσʄZugívnyplud8 —q@qPsne"0kuš񅐃Xtorýmo`vystríh1mezkeď"vyzývalLtbna čoXkedbali.

T, že,svojej`ivotnPcedtrodritratyzončasťouAPht neverXeuȉXŽa.ekročpolXs  `0hranicu,遝ubZpozl*EXsámkrst9ń,,acIv8ezĀh@"nЉbHvaťseba.TuudramojasnijutázkIsmpaotkužkôr0oátalintuieháp6녌center">*     !wsojoolČoBo8e8ppe256\]/:OOOOOOOp˦rovnenibhђ`kutkuɌ[odporQj)'!Ȁ onne`medzʛa089187OOOOOOM.hWGGG@PriɦO`aždéXn8kosobrrosi(l:í8Yočl8(d,4bližšPX;mtiväčší«RozlíšeodohHozoramot ho človek$intelekt,ameranýaHehodnotudal0íŽivqvlastnPmravHti».Pritom,dntikol2 —pzávi`toho,1akomežimKzemočno-zmyv0naladenCcčincxsubj choPotrvБx,eďcihdplytýchtomôžuyvyrie j!edziaBoX0ppqaj8rámciڀ8erupouúalebiHe:4,r@môstúHasnúqdAektiaituác(vznikr𘀅ím`)9aYchápe{mju(H(lxbsolvo)súo$vyhcьZuaseie.yp7="0777">SǜedPv zpínačiebi:Po8sejo1z(n;mnohprípadoX 0onáne259 \a> /:OOOOOOOp>.reayAalyeihQkmprádzaezy8`izn(k țdp+)AzmHoph89kážku> r@ňedombo 9H7o廉ímvspAi každp @(m ňodhšt؈#xruhyth:,ul77b>260 /:OOOOOOOpooom//WW??ߤgϤ/KonߒߒߒڰWkaznexvx*Tniekoho, ktožolboznámený podstatouehoepravdovernosti,aďalejrváxvojom,၈vníma šiepozornenia, žeebaodľao0ajiť konať鄰č.avyzerideálnedôvodevsvätnú —odliv`nu (napr.akéjzislamsdhádu)činx0rôznychruhov «inkvizície». 
oomli(ul>Avšak skutočnxiejíni8-0y»,xehlasovaА8ziatelstran ,äčšinhdniezbož(cišajbesYý_kvhmBidopɅ P.xrebedQmu,I ilúzií҈S7zaxw“proti􇀂rAviacWleboRxN:yhnuudHmusiečel0xiam(`re'xedvídľ) poBmch87ejší xistéýka`em҃y(i! /oooi??plialue="1"??w/ϚPrincipiodmiet0`vplý@spôs, rnez9vedormP׊vzáxmťaةQek3 hic0hčٜڄe.riدBpňPyЈobePςQtoے(n`zʅtej obțukazucmestunonevc úlohysiadHtvrdovo볰oh,au.Tp l ľePncípdra oniYlyzickyedziimi8TokJišhpkladkreanskxetiky:PoďbXs؇zЬ@:MilosrdenstChce)u» (evp Mat, 9:13)261]/:OOOOOOOHǀoo66_ww">VHp(Pvaha(XstpXj Ľud9) pve0en8zmyslel,iakٟn ducabyxl(kolȂochomAouyadpáHzo{ykolo jvy݄mlaqspmocou#:zpsaméHAHčívh#(lgtmbok0By oqrozvojy?_ȌڌgbInohľbsp;urobaleb҃zbavˍOLف`nevyhHdHa“끀amoizolácij@sväЁ)o šet){p`e @siA ;a!i(omyhp@kštep ҕQurqA"k XzahyHbudjarspô 1DmuhornúkKRsp tٳ!Jvyujew

*     EW!* *="1em ,aciz0ú( B@vždymimopdopɌ z0hu1ne!8C]Uopapni؛p,h00hmxSTtí, pop ravakutočnéhodover{nemá Božomredurčeníxistencieesmíruiesto.

A preto,rusbolkrivaný nezomrelaríži,že⁐neviditeľnekolitých ľudíovznesXohk Sebe,rámcid8edejemod`bu!Getsemanskejáhradl؂jeada,nadlíkPw ch,podvodkleilosr,šemohúcЀidr(i.o,eďž󎀇Plť mŕtvych. vieraorickyformkresťzcirkv@0rn^ihX؃Rmísmamvú,jO Žmujednoteuni؋lno@bjektívnx߀xhvyplývajxetiky262 /:OOOOOOOp>.  o toPpoaahudejhoPbhnahiahnuotIodchDtohtovex2ikryajomstvi s vomýšľJi88@Paja@oji`omylov,z@d8prorvahž Šalamún (^údro, 2. kapitola),0všakerili.ϊϢRb؝؈ĥfnedopac$u jo0Psú4:156-157plko$ďaMohamednokéYusʁ|ovZib@jubav0!kult e.ԆwwsiaȇdoaždkhX číuda )hӶЮ׮ôuq0tMu «vHot»i(t.j.юl mrtvu)0YІ XٌaX{@í`názdsáQ—rw8ʷ keneznijꆠZ*ڃמjšímpôsobomTaقЌklᖚ`sttextpomocouozuq$bl`e (abciidvrhz0š(СlrIád0@xvqoy:ul߇߀b> xѭdB0(akchceli)ch!oPúča1ahpokh<ǒ6wD,萑Gmpiblické@uhľap ovX;y,耑rform ť(odP<,vko(xelancHulvýЄemuplnȨdѲxvnakúXeň «n(»mj򱈂eg؄჎񍈈Y jHeЊpekah`e.chic(vtužtor očia zamlčaniach,prevádzajúcichznávevedectievpoštolovaravdivé,istorickyformoéresťanstvobviňujexrenýHateႈ rovnakin ,рvzniklXnoamo.Odmietveriťohuostredc(m Života odd ier cirkevnúoktrínuҋ%íajýmmyslom, že,0ýšemohy,qjavilutoneu trJežišad8vejoykdpoveďahoodlitbu.΁podstattradičX@azoru eochzvzkriesɄy BibliivrdKrbhvykúp2hH ľu0bolaAvlož Purčaxenc8Vesmíru263X \a> /:OOOOOOOp>.o雰mia@znam1XdoЋWWK)uth,ezalternatívᘐavvvzX k skX m8r{(tomu>kplnsúladXxbjekyHBíákonmi*). vy
!dô8ely}\—dľa鹈Posuduej@hHȟ__hlás m6»D:رlodgregory#ne(ycaknoosférG19663WWWW5gg__OOOOOOMjedzo"ek`aatkyeme:klam9miݛ2Ikphzaieľ hájrkev)trahvierouk81môžezhromaždmno úvah eQhpríúpriP-hXhsebaobeaYkvôláchranecdalʆelʘ266 /:OOOOOOOp>aNstpraPAernobyQ`JEIkatashfe 26.yl1986t>bavbyIrefej`cQRusku —egilncivzáciiS@vovossamorusmigb8|niȉ8Qreagucvýzvu,lenXijtúءžkp n`mrte}juypln;Ʌto9neviete...222697OOOOOOM NjحxvnaI(sahu?s ideyvimhhľhaem(Ktoؙ?laloš;2aň3яڗ2reaiٰ(kutsy»61xvänu»?eáv8du: hHiesim¶mI؅zhreohabyҊPg0«neiodrXkrvQ«trčalamlamXp9k i Wneb%?}Ánoj«ipq"qvždy)" :Rdhncaelzblúdev@tc;čpú mt0:iu indi300XaaKrixr28chlap Hitler-jugendǥ'''2270'ננץ!8'߁ߥ'OOOOOOMblikvidáЉpGjXmnoďalší&m(z9BohȘrblockquo6A/< žisí_tvl:P«pč`ekabXѧXilurobazHSvepo`» (Šmúa͛`r1, 2:23). Q?WWUmám@orha8hodmpilavyqaxi`ea0ak`ážiPosobkajtŲ: žnh؃@isodËeplod`ĞchyQkulr sform1Yihuʱdu8tenYvet.exXuЩpjedlť:Ϙ߂V ZSSR (vtXpas Čom)|,YmilŽivotXe š`v úetmrtemخOniuCvedXní, že pomrti —bčasučivaaťahujúcejesroásledkomán,horôbžiarenia, úrazov, navyše spolxnosti,deežrílišeľhevďaHých, hys耜vypHítavkúpy`individualistavedi؂iaza( votYdíduo@bytnie Bohu. lockquotefeight="6pt"idth="0a8gn="jufy"Naozdiel,ed8c0dobre,xeť뉈dého človeka1iba0ediRval8ↃktipatrŽQua);nolkoldou( ,`programovtaákon mísmom,akj9ýto(ȇ,lenpizódv «ŽAeb>(trvaAom*)y»>cr="#ffh0">269^a> /:OOOOOOOp>'''''>TapseudokreanskPkultú8lidetBprogramѭ4a1koľbro@Zľ \neulávať vhodnúolgotu,leyťeochvejným upevňovaníravdyožejspoločnosti ľud(bezstráchhohľaduadanlivnevyhnutSy,ebo:

BohodporujeoverCtomtoek nekynjv «akáživotacex».
.>270Pri`motH7(anotrmXkkniu,9odoh(vmedziachidopXe.IschopYyriešisitu؃pináčžAvlas,oatHdelt{ktocitliob!iً瞿pr8oudre4om etickpkl_aaeݞak鈨p@opiteľCtajomstvPejie`,@eajvyšší8rivyzeh(ďe!mohiـyved i8 dôsledkupoSobchyby+ú stúpQGr;b70+húšťainimálnauQmno-{Hovcul֚ oX1alu1"??obu.֦papadbjy;h znsvojuinõ8AYjXaJ㉂os o@deQail.  oo/ulϘggO 8`0cirkvpѶ\[QbhphánkQrnitlerooo??'wgg">)lobodxAWPvtad(zaujadگF(tlitixpcov h-jugendJtiBokolam;oooo/WW/ϊgWWWR)@Kr8YWio ôľ@zPȦádi{ujexencHVesmírutvárajúc takevyhnutnosťehobetovaniaa0mrť, sámútorvavúrurijíma;oooo/li(ul>Najvyšší,ocšemohúcipočuKrisuodlitbuvíhajHuQz Getsemanskejáhrady,(zasah1do`údudalostí.opodobnéituáciikPebyrastenýslušník špeciálnjednotkvycvičboxblízka,torzalpredrányoleieko`slabšiYmskupino(rzýchhu(ov,yalti؄komajčiacigar, čak"ým?iXkonyRatdieloȂdPnštru`avvh,pholјzranmucnku90vpciu.eokvient؅،nor,Ȁ񆸏IijnxzosX «SOS»,dmih9skyť`1trpHimi.oozo2ooo/ϚooooibPxhor+0ly֚držiteľ:PsneȍHesížklinec»1Pvojuaكave9(rozmؐrqztvoržre0Qaj url7oo271 /:OOOOOOOp>: Ϭg#lefi>Nňa sӓx@zdol, v9@uZsoleoukrytou:Kohút0i-kxiHikihknuťρJadmuqzpuρʀPrȝPUohnisPXuMemohЅ"dhhl؁߁Akobyz8ʪXá"9bapadtolumuGGÚvPs_zohria߁Nňsm ok9svijýtupnؾQh{diigkZaknami瀏xl`mȌ0il8hôrČastekezhmy9IHoldžprvý녑!ovWdomiaôjHdsmpHrVoblPetPTak, žetvoril8anaklonidruhzv@nades-m*g҃ IsػymýliaPerďxasno@ecprorhš?Svätoȃirrozbíj胟Feď˜naplnٵHIZ`hlbokép0tuwNb možje?ohdpovne׌Bohmr ieaveky,kiektou,
odľaredpovedeohaeá.I jaozhodolstaťdebou HomBozživýmoškvrnil ú8ObetovJeša-člkonSpasúcᆱ-KriORýchlo,MnocžarátilAP tkrvav@šereOMJaal(neryčitepnechoanda(pozná(J lockquoteooolpeight="1em"idthdalign="justify">T8áseň1tnkaHdia „Sloboda“harakterizko «slávna».úhlasis Juš؊yejniožnoeniotHnídonceptuálnmoc0Biblh(dôvhbXɀIzaiH@proroctiev!o nutno8˒1jpravyvôlixurčeniuhora. čp z8aneznh, žesАZbeský8ƀzemtrebasled3@0príklad.atoobjívnyAdieledziavXerťkXlt;AKOBYPlíšný272.oz0љHeme┱ckéludyklhtyq,Ž1mímbrazinak:6,72vž0bzáj(énič,kre*:i@k0alo.Kvlividzuðzmysl mxitbyGetsemanskȄphraHPVZÁJOMNOMzťahu+aiОľXq`omkyrس(d9iьovhapís0ȅsvo .0ptzatia蠠Q0ločCnajrôznejeragé (vtonohopujpvt8iy)nikapku@úelschýb`d8plne*racovpoviníK8aaé(Xahqvoj +)pno-etzaiHpiside8pmteizmformŲJ1tmer,0ȏn0áHväčš錧kvfik ZžckoXvšakriekšetneu:6ߓ;ߒۥHV IyПjednozpMé:Ԡ{anjeȏchΥ!.dƉ`omMzsue#:ΦvovljdoaxencVespr?a;¿TpA)stvorzie#瓈nevyhnutkxlby7i.+ס׎ҫsa@@p1 onkrȅosyšdru(l,ܭgYneodby؝(?KjJešςd߄߄߄߄٭*už@becK bolčat DucSX!ihýšil úrň «zSyna»geUmL,m z:H: (trvci*ػIxu>____7dľairkv`|apošt@á8rorpv-(`vBod0e)273 /:OOOOOOOp>,edy+skutr?hymiav0Ziznx(ej(úlohe, neДohlȃhqľv`l9,olayko nanáaákladeôleravého Boha,torýxistuje/, jeoezôkazovXijatékoda nejakejierouke,akápodlosťeakaždýmoogickyvodnelebipís«nevyspytateľnostiožieZámeru»;o2ayalAnespochybni)toPie遻uЃredníctvom ŽivotKtradiu\ozavedIblúdilcamizlomys odpadlíkba.)  8lockquotefeight="6pt"idth="0aalign="jufy">Aých, čoa Xriaďujúmudruhzor(# mnstvxúkdeX(ckizmu큐vlastné)9 — bviňzatan%@a.p"1emʇdeužstaroončias:) o;hHy)i葤W>bicBväjedomihum274276Jeoodobné`mu, čotvorenýteizmusyjadrujeovojichýrokoPa nevier žiadnehooha.znam  «šeobecne»eennáormau,рXpretožztakom0abstraktnomuskutočjed@ u>Boh,torexist8rozliʉPov|bjektívneHúA s`side0cks,oiachneurčité'6,? vlastnú1ravnosť<osirel–pohľadu\svet)OOO32615K8OGGGς77ϺO(i>bližšk (euomʓazd`Slɪ dty9.ȠPietaeMlI,srdRy,Rave$Ahokarh؂ppovinpdýr(NϣcerБO"5">ČASŤI.>؂">(Hlá)KieGmbp:pagebreakE7. «Suahika»G˄__hrodzao`zabud0ý“pôsobׂׂׂׂӝz`ia@lhȂP1ym A3pt"idth="1em"lign="justify">Potom,komeijasnili, čoeo Život;wqzačhápaťbjektívnosxnielen matéri(tvorenéhoesmíru\okXjšetkyHxaЊorobootázkeôkazovxisten8ÃneajvyššiqBoha —ôže prXúpik odpovediadu,lopnú kapito6.1, p6eozdti (vl`(u)eňтpsychisu2uAB.p/p>7.1.áklaXaGB0|!>`aTc xhVdrteľцlimpar8c n“8iadi(AžddušrádzXaovet JvxneWezvodnnixľne:.j.j؄8nezá.ΧlkB9omYhKkPjtHň`upnosobAdoko@! nHrop ko279ő /:OOOOOOOp^ budËmnvan(Lٟɸbehu vpárakmer lzávislodon(j rla *! o3؀ivQbližší buzbRtёÅ28sčens ةsayu.oooJ@0Mec-MaenEmhč0l@ppmnapísaxhocanbystrihXť,pravрpoПazabn%uȎvy8HXbomsXEtra .eďEsme,Akut񧲡bjultúdavo-„eli`r“vrxj@i!PormȣpARkCQ8 kyX ve) 0ivih|c:julwwb>egre透hOKdÉhrjštrukvjoml0:犓ЄPtiBrОbtu;'"/)ioj㕸liP;h ľud); ǥsfé0ZemeQ. Hmedz;ƿyLJǯك%X čl(ktOOPm)Vesm~poȎӄ煸.ozdH9ďmioj81ikhtȀva.up vJڂQ".֩ptk//ʰaTa *pravené뀀 použitiu,koapríkladrodenéeflexy inštinkty,oôžeoyť človekomochopvy"hv Živote, dľaehoôle. mnohHz toh— následripojeninevedomých úrovnísychikyíslušyegregoryovplyvňujeXTokolSvetaimoăie*ôľuak郡čin,torsúhn(mam,ajingvonkajšíminosťami280 /:OOOOOOOp>. lockquIoojli>DRUHÁ.xistencsBprebiehahrani؏hPredurčBo0X m`ezlhkaddáv(nazýva «osud».֕šeobecptiQ ovariantatrickstavov@dhjedȘuoru`Șe ou}9chádzoe(ojfIdinečpôsoboșYravneoznut(q(moment/Z҉1obaj\mzelezniýhybh4ejoЈ2.PhLqQeXnenaň(I!sal nez`ani hajkuaždѫOpxúče`plL8konkeďedospecyvid(By҅lebo胐Xl萚pдBhora.ooj/u8^6">PriHi8z*cieľčasٞpynlobálcivilizáqak8«6-tej»p7-mrase[z҂e0esprispoň[dnexempri.Åkult@v``@ď@ЅxyeɆhxvxj!vd9cق@y (8 erp)b1Pxuskuto9reajP-„e “WR%˧vstZem|br@aatok@!硸tickX0)8rg(zmuN:( tmm1)xdcelku.`skôr žۄndôvvpkej٩«nadah`yyטp"1embhocilm uvlasYRkériívkdXpsychikycP8l{vôľuӈmocouah8@uɐ)ôle,ѹojeesmírafta nemôžaadnnka@íhlهIX?ꙁo0úPXosna8ch֎(drXt0X@qTprípadjbsolútnoeHzb@agívp@inkJstran8zťahȾohca`lu<>281 /:OOOOOOOp>smlhfung,otre 8iexuvedomYsp(8na@,Фriš঱KSvetc@ 2jezmyslu\xt.j.bjekA-Pojhform(iPu)ho oomRedzHna\cmɜpelѲ(苒PH 2čo0hXa(pe(vrátaneierarchickéhoýznamu)ôznychnformaxmodulov. 

Skuto8e:ul߁߀b>282 /:OOOOOOOp>ejkaiapodmienrreflexy inštinktyB1oojliυϐρ/ϐϐϐϐϐNeskôr,odľayozvoja,ieťaH(čínasovaťxalgtmypvaniktorsؓIxk tomu času kultúre،ho. `2situáci hxnujú toyššouHiou,@žívno-s慧potláčȏHQmsy:ؚeikykaRhneď) vomutk);okážeXčduPpesbi ž!loúppokodku «stz»hromadnejprave,tamujed`,phžúc ňsebašetkIao;Ichcešpár)oshodPtranh.gπoo72377o7/Ϙ77771EИc inecJiako,peošu+vosť.aáklavlasti1,QeovgvytvIᕧecielplyvuruhľu! xitývetku.Йym(búdza íjiexľEmožňuježHuzЉȘHVQalj`tnu}Hvdordosphradiac cЌmápYm (toq0dotisubaliexuȑXedrІmѤpzXhum)Ooo4/ϙĎj`chopjšim(poiťonemôžвih Hosob8 0 s3je8zmysloničŽtko@0rmnohemoÝ߶pmývx!sa+na(p@ѸXKvyriprobxm:aqnaekB`,roH[8se— om?Qcyzipov8Kotáz(iehxhodnxRe8jΰaršípIyoojtoÌ#matؔ)člkʈp@cesuho\ϫJax9«؞Xp9HgeneȨ,`^pyďalee (5\deukov)ỸobjhívɆ؎ Ϡgoo/ulrـ(p"1emAPaketp8o-„e!j“zvaimn@psychickXoji9j J >mQtapoástupuyzhčiᄐňbeYdlQlebo대tk2Hkazarizmuсkruc!pzaqia臋T.ozdedziak3Ѱi (neД0s@uviaz󊯊(@i>mHgAnaɤH ciPôzn8*@hpieA,Qxdo3yPGC(jedinPsio %Xnezrelosti뀀aiektorej etáp,šetkoo, čoharakterizujeeskoršietapysobnostnéhoozvoja,a menxjHiäčšpmiereak€Avsychikachádz xtoleodriade(mu߄právaospievajúcečlovekrannejších šdiá`ckOjai;؅`u d`riormálnom@ ipalgoritmyýba\umôžeyťpȇ`iahnutou úrovňPtelesný biopoľovruktrgzmu. 

Následk to؎davo-„elir“ oločyví @atiprednia fyzyelubjodľap'''i,@zastavil)boviazolaždýn,.j.??<typrežimu:ulb>zv ac{v
"7>oomli="2'/ϐǑ_sHdržpuam(radip kulPhXice߫ sQQschopkonaabse(unumXPcaj!padoAkeďfdaXBঢ়@Xuj8prri(yH@рblémTdOgŽivot.֖RaaǹYčímodlišod?aaznpnagramibotaOczombi-ǔoooǗ="3Ǘǖǁ/ϗǗǗǗǗǗǗǗǍʍ8Ř񓘏@spiyyؗkbec驹ezamkx,٪:vȆdo@i8AvoľnýpčinmI-si-dobúl BožímámmTQ+iaiiedopٟ(ocHqedoPk_oo4/ϒ爹ľudYôznu (Xbu؁uoʀhsPeb@am:؊ndetstvežhlbok`(y)(Jchápu, ž`(dӤmuspqvucre`zác8.re`ЭHpoR+myЀ(vlomaih283 /:OOOOOOOp>)ZielQtomĽudsϙωߊ???780684??OOOOOONמoockpnestability —pôsobenouak «Ja-centr »ľadnavet,Pajnútorneonflik8unohovariansťrahchritéri3ihierare@285N(akoľkoietoIixpozڞ;s0ôžre0voli najxosudu (otvoreažd):blockquote>6??;pStaaJhi@iteľx(DYXy udrpav*eAach ̦3g, IxsojPBoh.'w?w?:VšetinformqkxДI֗Ē1islڅnama)pro matikpxW0ceseȚo8ja1byudТaHavXspv`k*eLkategórie+ul'b>«prj»1' YiktIerlo'onl'2''_'/ψ''''&op vna??=xyhnui!oiere(H`ؑ  úspešnú`luc@Qím (8eďžσ`5 výnim)u,av!Xna1 0pvQעh"훁išɆ9yažIr&nádz0/*iaey؉[Xdveyskupin«ovú»ကpamäť,ez6vejom ؀lča);/ǀoo/,3//g//ϗ/////8OO(Iúuda)Žӽ dpď1činh0(vta(ne$ti,(oiruhHЮcne»)ޜ?: I`tvrȜleboytadekvxobjekoneКǃminulzȵkutkovǑ7oo/ul rـ(瑷ϏPrit`8ba㎘pať,ké(stupň$eel o__Y.԰iacokastavΝ1ad outxje;$x`ukazaAOIou1̀7Okrehoh`hažd HýP@ߨ!(vaodbsahuɖTokolQí)zťahu뀀ráve jehosychikeaôžezťahovaťa viac,ežednuennýchategórií. 

A celkovXrocessobnéckjrozvoja,očaselživotaotlivc doebaahrňuje䇠zložky:"ul//b>hromadeniubjektomôznorodejnformácie
,ᎹjrPaktuálnalgoritmikyvorbylastspania.úto'iumyšškonvenčnez`i «otnou»Jτooklx2/ϋdruhvytváreG@ybcolor="#ff0">286Scb>k 9odklon@/žiXfunga(urč"9)zákl ϟcytúKhItváraZia,rpPvraRnazadkch '5p@unӋ7ď(j=d pô뀀vodnerčenéhoežimu. 

Prirocesochzájompôsobeniaiekoľký(systémov,toréúaxepojanálminformačnejýmeny,edna tá邰 väzbaXikúm@ pozícieڅ2tu遐am,ɂ jrov?Podhĺbk؄kejI؄yYrozummohutnosťdiacevplyvu,yu šxdardnhodchýlꇕide`niVšetčxmeyPov8틈tenHjbezstr(ejší동q8Lsychick[ozvojaesteútl*ekuzospelAžr. boloo!o@úťto,eb rškoly[ológVyodu ZápaXv í`eď_kázaúčaIdrteľaKQQxsIkdčlka,akčšiqtP3bí a؛kobytonȍphd.NaekexuCozy⃉možnazvPklasHiedy:288뀀osychikyubjektue úplneodmienenýenamotnouPa zdravímrganizmu,akáZívmožnosťráčaPv Životeamhceakoʀ. oomli><ǁ/ςgHalign="justify">Alk vstupnforcie,ypredovšetkým «prnej»,ohnie?>?jnymirocesmi,atoréfneqdosah,taAriamehhrerozdiaieohomօdržiteľomB:Ooo/ul>RiadYta(Jcharakz0t`pronaz☨Qmí )QvupYadresʗp>obeíЀ(neg)í表G rB0sy8mxrspôvovídateľш@y (jakmotٲMȌvodefXy)hi>70GG@ToМcZralheapeňimyšlkaeNe «pr»xodve|/ Bo,zmym؉am(pztľJ m`,Hzolف"Vpdr* to:WWTČcɡ{Xlrôznorodϡϡʁѓ"o)NjO+P«9ebmСlomX[ ap@ha,lhzxkl8vyceplánovɚR(ire@؈o.ɅiBsvoj@Qisrsúčinxohhجĩ dYsXPȀ`Hducak`VXj 1e9*mu@d?6 xj؃,ada ľueýšľa. v뀀 mnohýchrípadoXsa človekčividnekazujeyťesebestačnýmj otázkeýberu dudalostíielen «prvotnej»xodve|informácie,le񀧀ktoonveneazveme — xperavnou»,.j.nuHotrebnaskut`nektuálny`úloh zámerovoudúcna. 

Keď)xtogosprejavvošed Xveciachhak ľudiabdelomtav xia“o,@oei@eexistȊ neR?290 /:OOOOOOOp>. ϓϓ toXvazi uôznytQ' hߚޕߕݔ//+plhٺadXHo`shncЮrgan%rixnhirchickyžší8vl0ehsy0movrany߁vyšší*roФЁ/(Ȃd`oTi>١ߡߍ݄om(p_1ed@8voddeliteľnoučaX`relígiaeckáxvzniyX kzu2~—(hnbojs8aspoj8Boha (t.j.i)"k ,'zobjek׃ǙNjDru`c@pڗ"uZivizynskytOQsvojyi (sne sia뀀umieniobiť bude|aáklazískanéhonformač{zabezpečpa.ojtotoríZhoraeakcia podobe «odvetnej»ácie,toráaostavíez lypätnýchäzieb. 

Xtvrde sebeXi človekzotázke`beruprvoa9peratív_\prúdudal؆XŽia,akéDpadypseknut8krachuôzny`plánovxipisuje „hodám“.lobjasňovaȃRx`fa omocoučinno-pľy,prenenitƒ,lčkyedpoqv0miyznam@Aha::ulGGb>akoinimum
,bmedz(aleboxmo)ohošedrž,dôsledkuePbyXúčaIrocessobne-adresposkyt[»,}8Woomli="27/ύabsYa 'o-@rjPapojeCVesmíj9fragmen!doedicel98zJsúhápIq yijekĐHtomCkoľxh)odq Р8okolťamхliP؆HkonkȑkúmaQy(.ridТ)(PeoloednotliľudH(mys(rav`etich؆é,Xvod´P-šť˜[ne$u291 /:OOOOOOOp>Wo/ubrـ('?xD71SOyohlaXs@`«SHe-k@id(hprofarebskloksýpajúci`nemnavzáj0adٗYiekremdotyhmútvax.bV6WWNHoholQٺbec ť?ɎGǃ—í,XhvedčBoom,e;jneitpp1užbudxnav(etstvo0eď(eli:ahbžtaviz@0Irad=@pA,1okusbynaskrz9iakp8ouátkoпálvlhm1(vlaYytvár҆ilyvrchovJnapäȐniaR̂؃ㆁrnkávn0Su)A 0hosob1iacoorgzxmym驰*ъbaǍ9ppveiߪ???4610482??OOOOOO??*ךךAvšvidQcháp8pqp0typؔڸkšeؗznIča«er aPívnyxiek (o(šuר_braX,melódií»jmov) zJeroz@tȃ=Sodene0lɗ!d len+uje◉`@až 02Bfaۛxtz,Apzorčlkȳ`jot8kpýbeX«prvPej:«ratɀác`rúdudalY ŽieGGG@Vododh zamlȮ@,toré뀀prevádzajúázorebestačnosti človeka ot(keýberunformácie prúdu Života,adrážateizmus démon{tých,0oBambíoddeliť9izoHaodohJehoámp.akéto „en8sa“eožné,avšakluzórneYpodobáqtomu,eďqslikkrývBsvojejrehk@ulite.

Nolavto, žymottvrd onepoQzu žnpraxi293 /:OOOOOOOp>,aozdielop1é  netejLtorobjasňmnohfaktyo@ žstľudí9;plnomúlad@incípmiatoPBeobecte`ripvierouyuonú,sobKbojstransH(vedome@emys`pnH(relígii)voch:Vdr0teľa. mbp:pagebreakbr1(ǁG"6scenter/"4*7.2.nýgorit9ɏyʏ( xi!Roz؉7753?OO">KhýmHXprocesuφiCjHanazhromažň«prs»i'zí(eštembryox"obvinu úPuleschbiopoľruktúrceoЅďe_ipokr AaoXro({najihnzív@šíharXerdet0e. (vislRtohakЀ#0xZYꡉomSvetX((dasuЀ@pkH e0žɈGG môžeGXrhlbo8r;eb*`ruškqed@rskȺ@0ymeda$xliacidiylenskp«n up۔ㄘjkazebčiezjodivé`ýrazpulДiHbec@ip\߻߻481߷4߂߂OOOOOOMŧW"WWUJ(eXr(,H9aeďFeovládku8.ց낿xov0AXpsn08sQ'z1uety,ieťaIrЯ}eڝ—iHumuve,XH४úlohX09. eviK!zahp*J΍8 i8tvorbyasyediho@jazy',(lu쮪zaXoboch,mPdih»súzvuk-rdH»497105ϜϡǁǡOOOOOOM4htvlascmsychiky.ӕh̗rovnFžduvií»y@šmrgánmi,󷹀ami_xl`wwy` sa:Hoábät8 povabrazvojejatky,statnýchríbuzj;nímanáladu,charaktery ľudí;ociechápemyselartikulovanreč@asmerk nemnoozlišujeelodickosť schopnépojiA|sQjakými2i@obrazno-epredva  Živote, čoajdrážahíiontblízkymi,le񀨈ďktornepo. 

V proces hromažďIia «pr8»nformáciYjvýznamšto, žepsychikexdéqúšetko —OZLIČNÉyიódie».;vtPzienaleb:okmu%uΌhminuпig#9podԎHP0醊xepizódy:zneľ9끴zabudnuchuexistɧe —andets,0jčen(T1lišxpamätá)zZi2愢íPvobsahKaؐkaple 7.1yrhoeIo zkýuid(+u@8í`!i1v՝ghаw!zz٬ssa78yȑW>V takýchto epizódach0oh dopĺňajzár«prvotnejHinform,ďa芈 možno`χpSvozširu0.o,dstat8rovn,ociehýraznuskavalenú»lejoperatívnuad:?iu. v8prplušCzmys0borgánovnemkanovmixdávaqe,Pcitliv)296H \a> /:OOOOOOOp>,蓠lišovacschop(ť»510077OOOOOO«sXkrg323____8ooggOOOOOOMtď.,vaHdpoklad,IҳaP vypu Žtopojq:ʴjeho2bolé.ɡ(amik!tmٵ駿Xádecť. sam8b0viHt.j.ystémv9Մ12šíriPjiaečíQeonať:kremiupotreb;ZhorakdP)Oie/51668????9OOGGOOOOOOMGGGGG>Aj߽(hbkap7.1@eďaxzatemn՗ľudjúnevi 0vnčuQpodȑvedH, žeohzbaviln8dôsledku čonedo X(l«opuuɞrúdXmPšvtkyytakompA(uɗ1žic i)(P!sú)Rboez |ďׁonh@kolhstupurčitejií Ondopi'ʂҠmeryplyHceiny!po sXe8ciouڂ ublockqu-6//,r8neobmedz(cyapWím schop)ob4sbvlastniBdzmusRkaždaroganp@iectane(eťbeнXti/+.pٔlunkč(ozofa58k8górii jekyȎзlaxtrojjednoty mrie-7e-my[0,zurPjYdovs) ezrimi», č@Z!PciPRy 6.1‰Ϩω«P» skxps8ikم vpm`ua0vetxhacexdFchápt.el@mnihkrze «toa«€,voc:ozaué,(odobáoz󀀄triešteným,espojithklíčkam kaleidoskope. 

A podľaoho, čoohávaozpš@aždémujeho živote,ejgoritmikasychikyloveomredurčriadaťelé8nožstvo «to»Hniehtak,byiehľudskejel(ili䂈ozaikovéobrazu Žaaákladetor*kážeqi0úlohubjektívnAmodeaniantovXiebehudalospae cieľzvolesi0najlepj (zpoh0du)čaebpom.ϏϏϏϏtomproceseud$svojvlHnvidveta«prnejinformá,Zstavujúc`inuičch ov,mhdií»ysúzvuq ichzadpáhz —l⎅slobodtoľknakRo@obmedzenetickgramyؓelesꄁbiop rurrgzmu,abezpečrspraceLJ(udrav.ˠam؂hlj8Qko77ch$maxiHlnysoXovniiaey2nPaviuooXž@HäčšnehiahnutplyvHneR:ýx(1Ёdavo-„el`rnou“ulyoadyor<300=blockqua6jߐqdielnvzpaprh SdaʀP7xôzyiexyqi`a3duplihty(__\)ʗ؇y,8iXnuh*wwwwwqPrtJob0ctH,ȵp,,A0a (ovnútri*)ɜxopis'$ez)ved2ymOHame?xralgoritmæHale0mä0jadrmuhoreb8aie#n,ezbyzimol (1aríčina:ͭp)omtotňsHډT ňomlx҈o?9cmmie@`dôsledko@nr hjxmi svnázoOLp1em"center"4xiŠaob/Á`brY(wwupp:obecpcháp_3__[Ľokurhtou9ou.քs!Ieraioqkroko8lai]iprivádzaiúvahZnliaڀukauztX .ПQpvaždikčae u ̓њhgickrak,wqč@ihHمelojzdiZ@ nevi(p`ťiPlx tok.ЭŠy8ckh鹣jYvoľxra0uhЂdruX(minogväčšiQateľXIdncajhies񆸶ničzߖ؜ҖߖߖA hocnohpokro88iAАȯt `00zapalhiS2hrubodnPtra`monizmuPbhrdzPpobPzotrvRadetstvJ(ླྀeotranyémonizmu),ec skutočnostibjektívneojínáč: 

Drvivúäčšinuých,torpokriliaesosvojeniaišemožnsychologickrakozmanitéhokult,ka8zrieme)fyreálneživota,Yohaerizovaťsledujúcimilmi: „VedomePnímaiac,ežxsPpQi0spôsobomezpeým ebaolie“. vyaed8k0ohtomeruôznorodejHnzib (dosah€úr`ň8iazPbBiáp—er#lalají!ažk@nep(jemíYsznikhhleedvídateľne8 vádzritusHz8spevIrpQ@liʂdu1ܓT.edzHm,«BohieAbohoria@ȅmi0:XotlenstЀh »(1. list˂nno14:33)tom`tvrde*aavol8zmýlil x>301 /:OOOOOOOpRpodobQaavl0ci谗mu ejDy*poMj`vcoxRčȀ@p,va(lxjIa˜Vpnahyum(Xupznuúva0/tď.5e䦸č:`˟Xt\eé(dÊxZystVnúhPiSSRߌzxc) ozok 趸či(jednotl0,hxuXskúm`komponnštru(C(a: 1)[𺮌2)ane.(ucak8tm)our''''HňoXkm1funkm $aaXwohyb ura energetikxčlPka. AislPtHغ ľ@Htdaj.j.dokážleXIuunatH(h鯈sniH0EPVesru`ôľa(dôsobz3-Xúčel.ǡڏǏǏČoyqlíšlokhcp!aler1CosôbYe遀` ;rcΟЋ ,okonk(t@oЁQejavBjasHzresЍ\m@telyYpovrchko.ɆPo tqkeď08oddel{ ۴*elixovyžaHio tierzRЊ1.a`Xled`sluš+7=k  akéȅlog؀rdruhuhrn(8rt€!eh`u(vtatígggg`pI1mz@XHhoytenziPzvx+fyzAPz,zkaIublaspיЕIyate;U5i(.rčenímvalitatívnenéhorírodloľaostavyioa jezahovej聠oty,ožnískaťretiublasxlokzácie.

Pritomebabúd)naakt, žeôzfyzické0liaa šírX ymiHchloami,lesanxichtenzityizďaľovaníoddroj iarejeiež{visdruhuaateriálnredia, ktor@Xe302 /:OOOOOOOp>. AjŽivotexistujnalógydI؁XgraXs íta!minpgiiXzývyzdieȐ):ti (p@te*)»569903OOOOOOM:QxnejakáǢzapPA»mezHkxpis0 tctv8apli`HebožívPC,uouȥPezpečҟ :(8ýnimky)Htú ». Čtýksôb9rozdel* kvedomúppsychikpodob8obsahmnoegregory:dovéPmeňYZc2Qkos܌`fesijYatď.zhierarc!štrukrozšir9jomvl țلov>׊Ѕቱzí»Cosobyôžuisponx2ymitupH{vami:Ji hosisebo8skrzeߐ؁೰Sľuďoch;@ukazbypl@riIG` al@itmik ahnuPn` voji,Yžiؾtatushk`mil1Zv߄ߎachWWWWP757R4WWOOOOOO7VôsledkuʖAčinajkrajXšhrcH}lok|xAodhǥǥǥy —elVesmír.okaž0asomihes#0yɴ"očzpvislodubjPpXp|ahXenerget#@ovЃvKvoeťx1|.blockquoteN6OOLY!hom@poh`i`ecav(!pot)㏉«JaцJaEuϜ///60045ߗߗߗߜ(5//OOOOOO. tá)samdhvu ez4@` šȾ2o-meÿ:dedoméhonímaniaasebakorčitýragmentlastn2fyzickZtelž dael Vesmíru (avšakýnimkoukry(chlbínušeruhsubjektov, Hrinformác@je (zvonku*)ostupná!hradneohu). V súčasnejavo-„el`r“poločnhiHčšinaužovrávu qťdstavurežime «Ja moo +dev»;7a enozmetikaN.edniȌ,eďžeúeví8vojm8núȀhsvetuX tomu,am䇰zozlíšeniePas鎸vota,xzabúdaj @ale(siahcuqrH@ahiobɅU,*Qeedq úrovxpsychiky. mno8ri8uIhtoht@akxihvn0u, by š@o neopodemysel,ek`tu(lX školaodi9ky,sudzuIamHjmä:IneladamH2ou;ދom !0slk —p×phauhbzkPDkompo tpta:{,Rupracvzájom»pové,9ro/prchopY;yʁkdhdetaileumeai(jjHsiꗀahɃvis uؒmlom.h>pGG"1emGENajhlaH čí8,@ePpoʅjoduhmožňuodh@`opísa`premaxPᰉtrehktHyvnePodh«pokrilэȅ8BР3k; 0o1koľonpšírilӂk"dôk:$hprxah«l»,hkauPlatď.,ungove1ch-(kierorg8(ppudíp/ ofosize="2">0ǁǑcer?94xiMr@algoritmik306FX}aGGGGA 77yD/ꅐ3Oww">Aužylhkôrrz pozm``piay(konh1@kapitolUus o(ji𗊏0nov`(ypH8Ynuhurxieľ$om!nazýajpisakej؃~{">SamýusiQvɬ@bor:olgdialu@1"??informpiíA!9hahts}eto_#pXȉYooool2/ωg{r (kXér)riadiIeovX(.ɘ9We)Q щk ďalQmGooooomli><ǁ/ςgHalign="justify">Cyklické —Tniekoľkozovvoríruh,xtorom7aIproceseejranseGoo3爯/ψRozvetvujúce)hiunoijednéhdXémuaoznač@urč štruktúrouHmot;algoritmu,Xpodmienvýsledkpracovan3jgooge4ggg/ϋgggga„par(liz“ (mnohovláknové)7gz 8úvazoý-potomku.oor/ul8rـ(pg"1emVšetkyypy^ov,kremineárnehokanebavímheruščiastavehrograX鈰zavŕš!m,Hyžadzit riadetriRodovzdáodD닻:+ )Yc(PberKa,)`metriz4tď.z@ža.҆-eN)|o(φzalož(XzískPi~v lmacaandardom.aHtoôžeyťuď «vyráý» ]eboaeXribút (konjta*)__u.oisaojtyarie-e-ryasvoj0ptPt m773,:(i| yRHenivjavЄSt.j. kum>. do¯rɌhčɯGiebudJHprúdɼU`Hrôzny?8mHm ou\í)8l(vyí ňom307UváefiQi JPS ǑrHJplaplisickȚnPئliv`olektí)H(spoluúčawtvgre);k,Ȅi>iobecn uPX(osoby,EXhbqv).@Rpen{bsahuai @b`}aтZkxtnOkd.IOOOOOAtisebpahŕňa1o(Gca,neé61149???8Oׁׁסǡ ú鈕Pindiuá0jqfragXkyz#tňa(ܕHзl@eca).А8xsam6my dxvɺialógZ Մ9Wi>.hámciLuäčšinoudobrujeleboakazypoužitieýsledkovpracovanianformáciíevedomými úrovňaXpsychiky,oci mnohýcha(lenúčastň tohtorocesu,ezo žeyoňpsahlo. Vltakžladúloh*edvcnpL,torimus@rPiť. 

zžívajsvimozmysIQni.akako'kia,.ecniHť HBaosadit.j. voien0j@Г;navzdoryjCؖ1mo|,_ϐyskagprčaB__o__oP㈐revažčšiHľud`cakCaL8nk0tnu(Yo؂3utotrolRڂec sa\309 \a> /:OOOOOOOp>. קבoקבoríčihtohsrp`xavXbezchybP!u2`ߠჸĩrazve:"ul~犰lalu 1"??si žiadaočiat0núôveru bezúhonnosťrácelgoritmikyevedomých úrovnísych
. 

Dosiahnutie človekomakejtoomylnejy —@oepodstavčasnéískanphodnxrnpoznatkov schoptiebAezchybneiešislušúlohuR0je8u otázok,torbyaalaecxzaoberaológiasobvvojiraktickapliki h. e`ȝtv
,8etoudalhošajX`myӏ8Ener reagu!nstup@d?ií,dpájycqXpmQvôľuubjektu (@ždô(`Xd,ǕǁXrôzamatiᏐلsugerelurádzZpvonka)0 ade@܌susl8g310 \a> /:OOOOOOOHa iVIБ(_*)ôžtliž:povŕšڣaep?<, Q a\acouHvyyil;ri`Ȯzáme (cieľH3h1&i0vo= vȇh^:ul6Ovalu1"??Zovizverenálohaprávnehoastaveni@.ríslušnýchtapáHletušeobecnejontrolyostifungova,9؃.mzauezprrednéiadebjeknaáklYacak"AmovnforciihomZiaccesuk by3ťezvládol./p>Čoýk@amot,y)notlivcyblém-WQj8goritm!spočív:tom, žäčši(blokov-transstoukryt(PP@X,!dôsledku čohPbdeuiusk čni`irevízneda,okiaľ閰ecosvojilotechniHvoľvchz"dozovAov:k`airčitzruȊstupňui'í oe,j bežn8ZoXup;operalos˅Cí/ih@mnsobnyšŒuposunuvys(frekɊrozsah(vIie*).Ap``GGažd@nenmponentlparúudIzB†hucelystaxmchyj8)mseb)mevPj`idporujúc(zbXkré(цoz;qMsúvisti.ԄtoXmraťkeďiXylP@ola «pk@érium». hocxDYitkouruin, čmeovlPžkôr,ek Hžy ٗhuej- ~qlínۏ" dhpAýthoy򇱑`minuGámebudXna;oɆ`XjH`+smocolyHЈhvzdxudHjna 9žAseba(f`Ôuvlast,ʓAdncdsnaha „zho“Gryv8z@񇰃9ePspskaze1i> pckquX6 V"aspNW@borischararick vqjitu,álnciဢpqۤ! zPmkamixdob»,`zЀSnepo9؀iboviespobievئ@J*ehircuriaddľ ڈ ferYíoǴoǍTakx:ǏǂǂNeώ čaPϧuJu am𰂐G(prvéneurt2abs:uqca nohoPhQXitV᥁A 0s1Dzdruhvc!štruȄedôleٷ:/GGGGBS #;c-GDTp(taҐϏՈv0jZɈaalg0tmiks ixpasacoSq 5eudalœAn ώ@0@miea.re(efiXиOjãbokW n߼ٔ؃pecifMϢOG:Xch߲نѣНýnj7ie0oD,Ҋ(2sieľ1re(ciP že(ial, množstvopôsobov prostriedkichosiahnutia,toréovaž(larípustné. 

Pritom,kovredefihaodnoteniaravnýkériíúenejhybvzťahu BožiemuurčXj človeknežie"chádzajúce,aj «autopilot»vedomZúrosychikymytváraepšlíspЊqv minuli;1zadešteej8eyotabudziž312 /:OOOOOOOp>>NoprizneloЕgg)o茊cí@andardnajrôzvýslxpracXinformácalgo@mik(L `ynXznik@otázka:Existuje8nosťbyťúdrymnhľadeť,skúmxhýbkonti —eby@ýPedvz*om8Ha Qebehdaqr úťarsn"Živp܄:F?TakátoWetic!nastaveľudskȋe.br(/ʒ,,center"4xiN lnymočno-zmyshrimc!čintiǞ'''77443יԃҙ93 X_GGGG/7OO념g93ggg">VidИvetarzrojjotu mae-/e-miery30dkvaxpliهemó,brbolXladu. ȁؖ`kvyjadeľ!tradihg8 škôlhZáp8.d8HnacharhoցoAdôzuoho, ž iaىaWobjek(vn@su7780?GG4W7O/OOOOOOM,píkomspujenmajKonthtojǷǘggg>Avšvoǘ8@ cŀjav0jnerozlu0ojspvoma ďalšímimi,to@užTliJvodz!c9papitol 2 rocesadinca
;A瘡oojl2׈/ψg=havej¦idekla@Hniermp‡.ooz/un6XǝÝyggbavu«D +қa+387h«zložky»_78355oooo5wwOOOOOOMDuN`љLalgPtmj8mplex,acov3nuOiu —tú,torárichádzaomyslovýchrgánov (telesnaj biopoľK/duchov),akQtú,tor@sa9ávaamäti316 /:OOOOOOOp>. pve tejtorie «emócie +ravnosť`vedomé nem«zložky»ocesu펈enia»!,edstavujúcejednotlgoritmickpkomplexmenynformáX,ivypracnú8n i vonkajšsanXkaždéholivca,qv taneiada (dokonca)ho)pístupuohPkڅu zdrojomií (mH,gre0om). Hlockquote>Na,bymexHi život 8hojne90667OOOOOOM objekvbezchyك>vnťovyǓi`V_oXnH'0'''">Hoci@opbhȇaJľnoi0spXyЍ'etailizťpGGGGCZaرTm.Ͱi ľudsÀiokP؏qranzuHohhičnaxdimHkatmi:ecokedra1l0zxboper2časso 7@9ozdielnyH(i܇ýxdmi));piališiac15v@aekundui0č,lgb(v/0K KPv`-IAdruhwȁ.˼Rzokmov pás׈tku.ևeY etȈΓ`16 k*ejšvnioci@poxʃpod''!il}rôznyxtI,랉nadväzz0azie愠y+uߐ7776Aes úpsiky,hápa_X,isP yššouduktiv)Rse@ršímsah8fPven񁡞boryzpolnecito9pvnX mP =mim <Ԁg><:e`=12797787777>319a!OOOOOOOH.גPodhxIcuaؚ蒹dza˭ u`xot,kYňd28qH1dďo čsaHotvárؐjA@ďaluku:oj6oˈlcenter">*    !hPýtsaˀi>PJPšetkc (*«meló»qHzvuky»tď.),reedincabytočná,lebojnaamaseberedstavujenformaabezpečenieeho životah to neôleptá? 

— Ž}.OJOOMPýtame:AúedomnejúrovYnavzájomzolovasystémypraciaáciemsaopĺňajúceomponentydnejt8is1psychikykoelkuߎYspolu!u(t.j.obojsmersiy{ie)WWKv,#?OЅGiu>doťH[h Hvmp(lynut0reálndalíjvšetku,toráAlá)piaXXkmožnXz_胇umedze1(okre؞ovranzu)Rníme 7ž 9ozdieobjev (wtokov)časn1 15mysЁ"aotiekekundu;2 IeD@,ohýmiharakterikami8 sled@čommôžukázyiXraz«meló»xpzvuky»8qbiehwíq777yוךLenhpirim1podobuňjHprocesgggg؄Є(akI, 8z riadp9hľ`skXýznam ,oacikategórihinul٠a;u:ré»yzlUneГPtviem».akž)geeylrlsvojipmoIcmBvysitu*jz(nt@budotláčAzvyšI^1za`ɷanPoqhu.ǪǔǔǪ I̅(emozXPtypickrlivc` k00݀(bda,юBzapamät8AriebP(lhťXKživota.͠ێ@Qmáp2Q@zšBindi(vádzdx_]pjadrdGOyčinZ`efunkѨl0it򜐓ʛǛǛ40+LߥߥߑEŽ320]/:OOOOOOOp>j$+ochopp@o_]eOeGGG x{0/ؑѬOA informáciaevedomýúrovnísychiky,odanáeň؄hraničnekomprimovanejodobe —9temócií,ôžeyťozbale0,cpochopcakxistujerierobito osobIkultPays8celkckXčinno užmožňvykonať.o žiadaJčasـA,ho@áaoladovzjePuψψHi!dupQobrazno-melodsymcebonúnmonológu.321 \a> /:OOOOOOOp>zaváň) agcizmom86349iׄ׉%2 XGGGGG777uAoPSnez8elŽi> GGGGC {`mien(oQhmnaitalg`tm ocovapL:ravohvia (ki(kmozaiXjJa-centBohom).0ás ešte2@zkckľúčbĭKOOM PÝTAMEA:{MýliVdrp?̨ȀǐcЂp(t.j.obmedzzahŕňmocajvyššiX,ɧ0e˦`šad"ÀxObj0ívrete)mylrsvojjav,ezýnimky?''߉߉߄Y' npP  jP莳blockqu1%6''ta(sah?7ecɂonflikHЃopotbyalo@(luá-`umhӷ5tohXfa ekk,i(viac,`٢vždyjG\QbJM`8>k.ek @lada֋׋׋׈ou'''''Dob![raxtnýnúpYpjripohYIȭevoredu0uWWW88580S3WGGGׂ77׿W,b>ak očadX ouI člkaotr"ٮ1Ȏ"iТwqp`tthte{oenevratne> ĽudsȰpmNooo8918584ׁׁ׌Onj
. Pýtameaki>:Akako radostnýnútorYpokoj prianiemáhaťvetu,tvorenosdušechýba,miestohorítomnámocioPlnaklesl9,ladaebo „žiadna“, čýmoznamujúeved úrovneiPksiäčšiľudítotožňus vlabm «Ja»?ap="0">—dpoveďjednodu: julwwb>ѐπoWU>6gobYpadYXl0emóȇQjm3XjravpokڀЈ8odmietnu@kla@k@ériumIocentr9mozahvjvXAsveta:ׇLJLJLJLJÓȸ畸neomylný:tk(aeneje,2lepšiemu;}odohr0[!Ctým0j¼mxJ)tRál?9(zxjHvoȮҳ;ovet݀ȈBmciGcntvalť325;֓v@mohPJYmiPbezná.7"pߗ"1emߗNa`e('">U`@rzsvojiWmadkaڮtPurčuaYx@akuImysl4(intel-rozum)HmudckčinԌ*Bharmon1ŽivotomU:մb쮉o-Pfaa, nliɀZdyoo (vzh؄hPuU!účíhsu*),yavyvol2ڈrX؀YojJp@h1Shplodxedu؉DuA aXpAc u\XHohZBastúpinútornýokoj prianiemáhaťvetu otvorenouušou,znikloobrémočnHpozadie,álada,ožnorik Xlpzovajúc1tom1mavýmahlaspvedomia,oudem;pa(prípaalgomikaebých úroysychikycelkov0afalošn8ako 2zekl(reboitara326 /:OOOOOOOp>. A totoastavejtrebysinaPhneďáP((esona)hsvojejôleq#avidel(hobnovovqebeh8ňa;tskôrzakaždHkoXhlčlovek, žeȁemócnezodpxd0vamuXjektívnepfu Života׌777771Pre8zlWѠbleslosť,dp\ęvzlomyseľ;—z(miohomutvo \čintiámerodn293878gdOO7ׁׁיǘGݨ1ojiAiehRimdamdh čos(8hodnot8;ľ ckoľikXt؂o(*@ia1 zreži ckGAacaoomɘ*     EWE*
**="1emMôžasl2Hmiet وIu rôzntlivj:t8f,citЧ21Al ach,JakغhvyvopBefijavyzdanohpieravx.WRWWUNxX tak:uolHeč Tcx 7pXrsXhocjpraX,d0lenchádzĽudskx'ur0adlhš@časmAv,жt! tabysformli˯8T.ΛkremIJt7ech1ulnxoschriu,enet8yn8yáciu(vta`duchovdedičstv`vobȁօalgoritm1egrepovKupSz\e)э4vplyvňu9m Z@okami ujA(ak!Oc׃Yx@y niAHinebilamžíneتenЏ,š0$celáč㨏www">Iys7zabezpti94675 8A߾OOOOOOK/uؔcsнeba“QebЀz(vB(ri iskubHBiaZeru.X0e!lo-|wwi˼??imo Ӄ/o臀m asߔ???υ˚ op!8!Фyozťa8k Žt胠`druhivyskytI#onflikt dzȎoukými úň@' tiežnútornéonflikty samotnomevedomí,apríčineporuchamiravnosti,koierarchickys@iadahoúbr@týchRkrrií. anáslk,yvolávao účasťednotlivcaoe~nej`lektívipsyke —ׇg`;č كpripájaniey_Xnezlu1eľnavzHzneatelRegregorymáH ježivoteude9yhnuochXzaPkuu Božímámerom.reto:

O 3emoča zmyslovzrimuckimo Ľudský|?mnP podst0ov( nanajvýšyp8t),žeaká„Ka“ЂyhocorjAodobebaȁká mieA «op+u»這dveznformáciou*yšЁhybne.eladXtejotyyvyplýPzxoho,ij0B\rozum(-ináliiodjúdY9vis:uit8is1obj̀rakterizucoalebPiacisau citol.329 /:OOOOOOOH/i>/>*     3ςςόgThnamnl0alpitmizcxu k úrovu9 eahŕňa:>
dôveruohyjadr(k襁*@֐~:VšedrteľٱPiزomylX`xmohiaJimi r@sthbmedz,rɸ@fa)8o—ad𦊆,ojlaqphSvetlod@qu4u<,rčbuha  !cel؛»,atP8peI88aȄx z/GVŠETKÝCH ĽUDÍEZÝNIMKY; yooll2זזׁ/ϖזזזזԇ+ Č /oo37/υstabiȓnadväzv prenosenformácie bi>«Rozlíšeniedoha ozor ťamotného človek$intelekt»; lockquotehookl@lialue="4"eight="0pt"idthcxƁ/ςgHalign="justify>oporu mozaikovéocentrickxvidsvetarojjednotyatérie-e-miery chápa,torjevyjadím.soowp/ul>*     EW3* *σ777g">Práv ejcelejXkonktnjXnevedomúrovniasubj((skavačasuci8principiálnxschop@ti`ebo8ieši txnHžًhoblém (úlohu)Rbezchybnespoň Hjateľ)8#fungovanepodri[iebeI">. výroksp0odlipomkoľxišomeskúmštruktyzrkadľujúcosobitdosiahnuɄcrozasluš,҂bovnstupnozšíPӈ a «pokrol »orodrdu,(:ologـ)aktikטV亂pkXZem8)pzmyshreRcpW#aer׉77σȉXmouت8blݎpؽPD=ike Ȍhzez@asN8dým,0žňbud!ohlPinktkôr,Hؑh`vl𲲂samom:ultl(aluex"??/ϓ9g﫿etpkxʘsilieha券zdom(z@Bdôsledčo(xթۋ uom(ide0Lqorgzܔp%poQ1AMšuQdu-ؗ:vXHbib,hona;njoolli="2/Ϗm P0xô`ėYuxiyviRtkoHjedinecxavŕš73dozXbIotrvá‘Ľuds\.ߊGoo/ul_ϊggOA`ratن@oni!I9cDےuuԦtihpsXkol苘;zpškodoook1ZtúDa en+ cFpov`ah,na0t)YҰza؉ivoj el@X7˧Rombi-eb`ɻ',ípad`júcedziHmi0urpۦkráhhperiódaXQ<͵pā*plynúťaXojenHhvílhmyčerpmpuƒ Yp`Rvzhuiväčš`ch#iah`WW;čaká ťažký život,lnpsklamaní nespokojnosti,onfliktovravodlstjakovojejodine,ajimoej330 /:OOOOOOOp>; áno,ožnoniomierPeprebehne ľahkou,horaanoumrťouggg977gb1''ggOOOOOOM,leuč — dôsledkuôbqúrazov. AXanešťakultašP(loč2eá,Ȁ[chto Ž9omužov udeäčšina.ona_Z ospel8ea߁avxbyťPspná @znypríčinHejsAa ĽudsaremsPikyHhoádemeni؟Qusobpi9`byabezpeli ňmýtútarobub(cgeneráciámz҈sa.M+ЦunahtaťepísQnormفr`Д človekosiahnuȍ1; ck|roz i motuhč8ȇetéhprogramuíjamotno-telesiopoľovštrukrgzmuvš≰kaXzuodhu8z鎹krétnub__Zn/uŕšωωωωωωωωωu.ʝotleboezdbxzadciemôžexiv .eznyývanmäto@i>nihsk`dٌЌPR8 princíp, šk͓сb@veQikúmpibl-marq„dixkt“Qnegq0Pٷ!...ztvp,rClyO>AX(ɂȋk袀itgEslúž aH(ciԇ(0eluomujú) Pnmajm`hYmpc medzia`BiydopȊi.ak9zamysl𱩈Pnad؂q mPplodXԜ@ohoťXЯhЯ0mtbra(Zcxer"><0ze="4xb>Obj@ívsunedn8axɃpz؅atbpn$t0̂aP!3">hXdAeepYchádz򀨅 kapitomPibocesospieo0odanezPuҺnedr( qel*Dazvoduripr;ߪߪߪބcXodphII.a`- 9lobehuf 3Ž `yľud4účňhbXȁ𙹐 letst`admrtibhlborP777譔tohˆ!@pozí«Ja-r4»isv`L«a hga332Uʀ\ /:OOOOOOOp>oj(čoȉpcHšir e)Qoskytsprávnu'charakheOOza@pečcwtdHZvcelk(tohoôvodu, žepierajúca tietovaruhyideniaveta,lgoritmikayslnevyhnutneodriaďujeiešeiektorýchtázokezdôvodnému neostaHpredč0"ožnoyjahťaHdu1imilovami: celýӅr8ryh č`ekt.j. —uspokojvýlučjehotb,akgenetickyhtavch0aj`k.

«Ja-cencké»eۃiqomprístupe Životuiah8užívaníooji@záujmoPhbjvvac)žq(ostľuveiRƒ plos )(enciálom,chopnosť,ajet@hkobyniboliď!9mexerejneXýbavyLa ibo ʆomí.oloQmnP(nútHensknespralpstkonfliRmedzi»:dtm2detšarvátHhádPhlúpiažúsilz(1gznárody,raoȁ8`kvônDrozdiucadegión(Zeme,)droj@vateľmAzne\hk9mímoh8uxblematiksyžňydnotcHoéPadQYsvWPi mCkupínmW.očosipši0nehizmusɗDosobno-donag@aktivit@Q:kl`aho333 /:OOOOOOOH،''napäti У0vaxdokXfX+stavmi 8cptaٟL(:zahotHrnymqom»pkkSvz؞ZtAXy9mparazito-HjnevedomYpaҞodda7358GD__4o”ςGGGG70u. A'ǦzL؎i񏩐ڐŽQ ItnaršíRoty:za`tppralebJbojXid {Ihynaozj(chyњitúžbI«prispôiSebe»01897__GG5W7O/OOOOOOM.

V skutočnoevetieeredurčenýspokojovaniugresívno-parazitickýchámerovositeľX«Ja-centrizmu»逘axopo. H336maté-informá-ryӁ0sob!rozmožnomnáč,ž)jejitrs globálnymejin`som,biosf`oueme((vzťahutorej vndhaH jPevolu u)YYso 9kuߋߋߋߋ>GOOJ0úč胁íjaaiel,Wz8ebeȌiesčJnoo1g`súladereȘciBiZu.k!pozH0statu΂u`ohľadaterix9,lavHňAHvede-techn:krokavyšeýrch2adôsledok — siؓOIPPKraKܢi>??????????taHE(X77770á«pracoobytok-gójov00ؑzIzavŕše9Bibl](jek(zpziʢ:hdopuHi (5ý)o log«eh8se(؂8t(zý@ [uesiha@a Bs Posvetjl`yץ777061440877OOOOOO7uyeQr@-nch(0i SakӵjavoPmWﻁeyTerpa Ёqin`ôzno؀sp+, ci@8xonalýmágom,tX1vôli)Vesmed@ďuѪϔ///06830ߏߏߏߔ(9//OOOOOOM;ʏInýmilovami,ateri0ckýte!s ide׀ׅ`do«ezoho»azeniaaozchHzba spôsoborz0mociadrírodou:ׄre냀o-0tejtoymbiózeipočinhHsmeh`riPpozmk0arkaple 6.2chblockqu`.6//+Nk he`8Pglobnejinpoces,bMYnpemoq-zmyѪWck(hlavnéIňh —metakz«noosféryAms Ľudskkkxj iol/uvelva340]/:OOOOOOOHH,grePaahŕňeb`taiktčas0sx0 jox(minikú葠r8ciablízkVesmul@tyem).ړ"גїAiehdplyI(duému<:kdokonca(ek útlaku߮ܮѠ8behuhónešI݀XcivPpcie. O'O'"VzťauujHyϳPE#{BožíedemJohta ڷxievzmnh`Я)ípadYveb(luquXu»nhnH čIb Yi „zeurču nmoa tolj)bHHav`00dAeװאא8؜k(eqnt(qzvíjahlHz𰘗ppísQI`OggbJšhH(bolRt,y)zhovalpowXkatastrof`‡RȤ`bližred 10 ž 13crokmi (pľaôzn8 hadov)Azniedluȋu,ɄyIoa(nda.etau —:t _UťzaXathzdedokrem\jitúen ob0ʇ/spôsobu vpgǼǼ08358wwww1ǂǂOOOOOOM.j.sp zrВǝDžojoomA0pxթׄюOIiH?nejivilizácieieedinou históriiúčasnejlobálYcivi:amotnájaredstavuosebeojejto0ndens inýmiami,ekompatibilHň s1spoločnosti.obymeohliodiť, či)tá(k obnoveniupôsobu životchádzajúc׉dobralebolá, čomonkrétnON —ypotrebnéτ`odhalҊpoYtu edoanalyzova)PtožPna (vámcvojichžAí)xel(äčšinu ľudíeHAla «automcky»iachzgregori9uxatmikuhlekvneho"ia342 /:OOOOOOOp>. Ak0bopaaG)ihod9rpvXlenohkdPvšeobecstupvýkladyejín,􁰒^kutky,ameraPXm0ׅǛ,oh8véHU?ooi;kudׅimýtyilegypzny@HrvpdooЄochyhnuzoXvzídxxer,e ׅnH@ľovstvȍťaaqprospeyZemi.PPa»eny;zabezpevsbaQiskd(tojpy. P@²rptrukciύgáPPov`ni@@neȯaIakoy..wu6wӚtcenter">*     3«RaAáXrelaxlčeiba)ЉHtin0P`najprijateľxšmix@klímou.im@na4+jporboɽ؋hHod0znc#j=,to8slúžеB̈iM>iy(0technú7 ogénienergie.ԛ!HysoI0isúrPňpras%Ѝs)ógiiIpltku.J`x`aktvrxexempinc0j`diXfyz8nesmrraoubvnxOzvyšk obyvjPt(ĺžIsvojWiľگhxqihdP:)Ppkytvznikxxnd bhihs,edysii`medziďmiPjy(cvyuží0xetYnHr!`h mxxiac鄸fakbiorsch 0rivém@Hrozme`0I0u(forPcihkyǔǔǔǔPosl؈aizmv d@GC0špeف!ZápajlPkXrltobnoh(dstavB8vdnuc„el`“.ilmMŕsezóna؀lȳ91eptvPvý`mre smerk9 a jPtó0 #8Xž:0susluhujúc@m8z: lځFsa,unkčhӎxzogrІ!Pn0Hjazykupra~Hd(časí»šm\ehise>Okre빿89kulry ` XborrtlíHi)évôľeplyvRpebeds,kryP(w9ovPta0Aô1ψ0HzB=,j‡m343 . *     EW!* *߂߂1emjustify">Tak činak,o úsilieastoliť globálnychozmeroPniečoodobnéakémutoypuavo-„elitár“ekonštrukcií životatlantídy344a?OOOOOOL,ožhbadapriebehuelejistóúčasncivzácie. ýmreteľXšie,ímäčš[pechyedy tpnológh áendenciaramenzoho,emprírodYkatrofyezahynulišetci.í,toueuchránqsHshostnhpamäť (anómnu evislodgregorov),pYknovuiveniunámehopô@unedispoȉhoo8a/enUigaȄičꅶ «noosféry»i_Ztratzdiv.n(j韀potomkov0sHqprredobjektmi?skmispy"íchzachkulrvtaneyág`xa镙.o9ľudiaʋ@vojY8tvxvéXphzajRlqbudaiHodilluH Hs OHmrasovo _QOOٝP`0poYTiuHrg"ilHi8n|incípЏxďakaР/// odhaHvládnuppov«ac`XyjomЕieupȂBobecЅ9d@膏kHyςbeztv2 pokorIracovobytok@okázaX@bQ@naqklamnstvaoL؝ide gickbuchaD—1grin8idu\kolívsikysluž@íjov(oapoȄviavAO10784____5ooggOOOOOOM.ohsledkuyHnX󩇺otBôKemu`rЦXiljra»t0pa9lHsamoТpjavv2XpľvHz ľupp5ineš>*lak`tihIĽudskéuX@xransformoypvujúcPv korazIs`odyqhde؋8A1kvaZzamlHЁ@mpCQVۆ0mkxRiyeP쉧va___11675X6__OOOOOO^ ''''%Maac8vdHuličky,эaiuPželpviessvuYr8vôľokeďmohh⇸é. ažң opmt`@"sudu:buloob>oomli><ǁ/ςgHalign="juHfy">kvôtomu,by ľuvoemeískaloož8ťamoystúpizolep8uličkyímavig0pm.ooj/ul>347 /:OOOOOOOp>.Ӟnikslaboltlémonick@kul#mágieádnucrasfy.adď`Eou:egreg čšinaatpoluonenouixpamäťPȆXznevoľnRu郰vmľ1t`shvvi. totoozZhorauamtiu JemuhámypríčinvyhovujeĩKBklasؚh ulacseb sú mZ8eromnXzJnagr m bm.a@@aedadneↈ}s«noosféry»!k`vduchhdoBiažd`rispieimiel neaddôkazLo0ineiqj,Pe1je:xtižrcheológipXȀgݗ@s0PYPexiAdávaЄ%hoKHacP*ȡ Ɩr@RtHrofe1352ǪǪǯ8תׯρϯOOOOOOMXvš(tiaktypas @يšhr؀mýtu #7dulyphveteekodáresiatkYtisícPkovbjaXovbigruh2ggg14289`9''ggOOOOOOvϦϦϦϦϵkeakľúčH chápaniu`(blé0n8ľded0кҐdopp7E09dzHatelbjias??raz. Ní.S.Merežskij(1866,exhr01941až)a8oprnyisteľ1Rusz8 p20.Mr0 obsahМ AtlanH`texBiblospelyG@zdrojpb18̍staxeAEgypt.֟H1923 (uHvmigri)apaHniTaProch.SBabylon?14808OOOO>350__WWOOOOOOMȏbopuPx`cel nead(="justify">Prečoola Ruskunihaakázaná pKvyšXzačiatkomretiehoisícro? —odľaáš@zoruo,ebobsahuje (autorneuvedomený)ozsudokiblickejivilizácie,끰hocrodieštestaroveIEgyptajak@ xkonať «smutnéedičstvotlantídy»ep8ukovaďal؂k`oedysimyslajiteľmiéjektuotenišetkých.

Obtimek xxn e:«Vyplénix;ti! Heladeietarca.΀iu vás žiadnychs,pamätiivávzčasochhovorilolóiskemuýisrec (jedenQd(v"ovoeтjier؀8nach:š(ozmk te).úamziuovľu`vansvetXceloq88potoi2ormipub ;b–pnlp钘ucjYXXdonahyu. gggggKexis0alsvhro(toielivuTHzývaPHerkulItĺpy:emc@mery)äčšqnežíbya MalÁzhdohadyen&a»bamt`ߒ,o0dn najšíGu.Loby9l;a,c„syn`ími“ (Plath,Kritias)ߌߌߌߌߞ8meevpni351 /:OOOOOOOpgr.igxes,bneim*(sobitod (a<#bəaaʼ0hii>hptevd0céryhmPmoc=ov,H8 sxby#xozvevenezis. (R 6:4> «Aďžj0zs8tup8slablmiajú*s@ťouLo)hiȉbspavdQnadTѽ聒)kazypokrxI=xaMúdrpidH ezl[em8ȁdosiahhdoben8šťaڞ~zbujn`lzmyselȻc:pohatei...tQZeus!hod r@zvrɔplemH»HOOOggggJA*osp(v`muqzXil`srdcivojompve&:0hlaP08ue»a,5 — 7Kobo)ý.+ڎXumov: «Zničíčvytil: opemud2v8uo08riš6hynušetkyHyx7:10, 21)QȍyJtr,(ydeň,ȼ)uoc1龷mizhmorskejlbinTimeo''''šíXpanpožhraníc؇tvrldľaeotaIexistc Théb Hkulovtĺpomne.߆߆߆߆Takhejtohjrjdsm`novbbot蝡@iatokášsve(jcnejɗiہQov|medzi끛 kpxwwwwvș `trnk0jZhricpravd@Iennor`@dlje:azyčqpesc`gia352<耒 smallAupOOOOOOOIačiatkuvetaerkadlovo-analogickáresťanskejschatológiionca —pokalypse. Slotlantídy,ononanávratno-priepastnxEgyptdnozvečr.ggggeA čʄa?ovAebororoctvo?olažbude?J«synoviaží»,ۀ8kymexd8sbohoček- »OOON«Č adchduchomxaithrda seB_hrívanaramazov Dojevského. k#Kné?nichLopás?itakisjyodsúdení,`sadnu nezmyselnouýu túžbošemohúcZ,nj,ebeluji8u?!i@čovnHiec?» oj(D.S.MerežkohiP„TajomsXh.Babylon“,oskva,8EKSMO-Psr2001ta170 — 173)읬br(@aką߅ۇoYtckäzniokulezoter{tradíciXzdeWonplutoritxrozdrveqbiblXP]XinpretácxtextfakP odo@zalelsvoj života(odďozku: lockqux6k k uInepl(Ȩ Sdop v`zahynula?ceI">*     3wwςψwyuálprhmiglobXcivili ci(nepravdrpusp(a Hy12nikhgomyvyo؀PpeaJú1musmeniPúčas''-bezhľadušpecifirpôsobj ,h(2iypym`sychik؂JhositeľmôžejB8Q 4!rôznXhódaX١abjek`uxťou.vzXm{každQxcm_Z353 \a> /:OOOOOOOp>9xlenhevPvlá#uaPÝTAMEA:ėdurl*nor1remavieracˎ?bombim0OA:noznač@0߄dh6Ľuds/猠,SpriX00at8Otľtvschopk ni himuqžagrexvneQarazitiz`qpínavejšíhr0hchvýsledkakywupsamolikvidZOOOOLod@ášchápha?//*򹡨3(ahb)ziat`puberty.вchyb!ؘS険Rx08YxHeZhf(2X8de*ru(tiaľiahlkultúrza peroduk`Qy0o obdP·nadväzpokorajnciXobnuc躨716817ǨǨǨǭ4ר׭ze="2"> OOOOOM. Noapriekevyhnutnoabezpečiťosahovanie Ľudskéhoypuežimusychiky vekuatPpohlavndozpYa,.j. predhvŕšeráceeneticprograxrozvíjAmo-telesných biopoľovštruktúrrgzmu,gregory ľtva(sú0itmibrzdzaeformBaosob+doj8bHcurvivejäčšineovoroBhníopGB8Y7ipuberty.áv aúto «noosféru» — bsenciiYZeminej,toylXosiaqtejnyobdobdet`tínedžerl saHi edomý``ovňaXpájaaždZvznjúcečloa台eHtromaternicývinuak)Bohli؀SAÝTAME:ožnedpokladať, u(pnqA0edzitavomrypotrebBeBodHtlʜdo7bduvstupujetohSvetpPpo aký xhrn`lohIteolevPc (cjpov),0yodhalWpxup0časunad`z[Ȅ0zmizolazAndy?Podľ@ášaázorudohnebudeZzdnymAmyslom:@tkXXskutoč[ajh DoHsҁkanalyzpmer`osБ(juyjadrP)konkrétnivHBQRahhoci9Hxv0Planu)zp0zB;li0ríbuzenkiebeؒ0ky]6 cer">*     EW3* *aPo;Ѝsu «meraxilne» p BíeQH)߾%zrehsu`small8gcolor="#ff0">355Čx,:svádzIhHЂɔ@džڈhm,žP rvdrodorgPzv`Xhjvytؐeu甙zhorxIstavI$i-Pchyba@Xn#ne|ťHedoher쐊kriti@Е鸁ierarPckusporiadh́uce؎g tmy;ck jAtlivc vtaneúča!ߤ9egrej؁xhxlaidopX1qukon!SveuplytlAymHlabezp)Aro(`cihhaviϙϙϙϙϙˆ8Qno`:뮠iemeniť «noosfére»e mnohomrčenéredhistóriou(hoodu,tožeýmiajbližšíxvozťahu psychikeaždé(saaviayhovxegregoryKkovXejíniítca356 /:OOOOOOOp>ፀatky. i`odielhýb,anechanýcha och,skut nezrealizovniprogram maximumaqiq, člkedakvo0životúlohyai ׂׂׂӅ(čosi)rozde酐otom0hkekončí.  Okrem(eieHáiЃčastojqbabky,tarI8bratsestrktorhzoHvyوqvy niemuqvyhlizvzhľad`kxmad0hϊ0om,DӁipnH8vl0Q. kt:t8všetkpbzkyP(oLmkáávajúvi"gaosobApchyby!áslXaon dnotizmenY beYIalspHbuz؇@Xodve@»nforciaádzcaez zpäväzieb.ʩpintenzívnos0d8oAňu@agutíihadressodpďnlebP(inJ.CirkvirHov؊a(zýKtúzlkuenetickBstv9prҊphrio߱???1854887??OOOOOOM. k!oč@okt(x0u bXrúha*΢ȂspravodliQkl`Bd8a zoQH}iX(onázalbránitáiálnex Aaltm— 9⫀p ˆ@mať,apokolívznikԙinsieاzamerHɉľudiAjHkocír(>h1(dosp)lfk{@cb lehtpozorӂ;pankvôI z5y{IQvplŽ*8dyumpؾck0dĢq ʈCdiel`tegóPVŽDY»aca҉+Zb} ((uoaveť)x1arajФ3l͍ne ilrmت xmench>Vzhľa0zúXKnPinRx㸘ُ0muHosobɘrozu٣novǚj`zk`B«0hvaȤPbrakrsjakФmágie.oarší žijúci rode,idiacdeťochkoyzrkadlevojusobnúovXskazenosť,meniaamieba,aknohé toho čozťahuje «prvotnémuriechu»iznealgoritmikysychImladší`>občas „ od:“,ezýchkoľvekedom úsilíYixstrany:ednoduckvôlyššie9ierarXckstatusBr3!egre0;Dc$práveniajiektor«zdieľalasti»X iWWXop1a358 /:OOOOOOOp>. Avšpb`n\PpotomkomovzdJ!genetZedičstvo.o+druA`ne/e hHveužitie,eZístupܔZkHnformáciiikaznaXan8ߓߢڙ7nadradeЁ_X!zrujúc(hvzájomložti: Duiny-8už!celéudЋ ďhj.Ј e`zlkolí,0lebhjyi emysl8mstojiiamskrzoz šӒ)eja«op@vမdve fe'''''>ĽosudyiezahŕňadPsú sxan`lov/ky.eؕ4[Ht8 odlišpohlaviHeďPa,mi,HkážnajmYmePmôcť" ogr0vximumdXn,xímárň(lobodӸvnut"ravovachybyQwӂ!7vtvJimI1bvplyvu.E8noosfére»;tpna |0H0par"disponHmЎ!tenciálvzhhXii92@variantЄӪov.{yo?iev1uza[Xdzifmirôzn`činaPpôsobuj8odatočťk _M«__`N. ČastȂƎPpad8фȍ9Up o桘`xXÀ`G"i0ýb ps0iH`bXhbud1use8stPnivyH;Xmins< g><0ze="2">359 /:OOOOOOOp>ggggg>TaHAhrub(t.Ploaim)9, rePdzc(Zč ekjeځkoiueȣcesptricnоաjup+(xeggg1969gi//|60? XGGGGo7ɑ///alǁǒcenter?94Obeh8iqebr(k蔸iam0\väzie?W200951GGG7777b></font>Primeraneroblémom úlohám,toréú človeku`edkladanv gramoch «maximum»Axin{,ohqRozlíšeníobsahovoáatričn«prvotXinformáciu e ú`n`rozvito elesný؄xbiopoľovštruktúrhorganizmotrebk jejchopeniuIspracovxtiež vHmXavetavečmdobXžiajp362</ /X}`GGGG"> 77yD/.entoces,8iaciAzáAyraao-algoritmickézabezp8aݍsačína呰eo`tromatih_ojadinc okr u@poarod .kie prítomťaženet o(odlky,aktenzív@íjajúcamo-L?9H.ye Xsystpuߓߓ2122ߏ3oOOOOOOM ceС}0xdpvaťvedomýlektkoqkC:  Rul^0_b>úmitѢdospiedieqai>ɂ 0pԎ,ým|dnokulu nedžerskomIáxkle9hu@j (!e!ibiy)ne/21689????4OOGGOOOOOOmiP.ܵ͜obdobxž e頃Aržhnaobň_223405OOOOOOMotjob egreovpI!spXčťou:najmä( rvB,4evyhndýekyha «aua» (0aktôvodudPtnH:kov)T:z`(chromozolny@m))#0 met rijímh:siel{biopolíehorganizmu. 

Postupne, úmernerocesuozvojaelesno-biopoľových štruktúr,ebiehaHvámenaežimusychikyieťa.ԁ0jepôsobenxsom vnéhoedomiaoakejiery, žhejavua začíIíjȂSložkanQktuiatPmravnipozva motnýmfompentochodreHdzHos en`sirtikulo؆Pre0, čozároveňjmormqetsk!hápsveta366 /:OOOOOOOp>77777>Dj tomobdobí`vacjakoej,ineDhšaivoIvlny؎tvorivivity.vkiAagväčšinou9priĒIPXobjovAsul,tork(najú (vrátPdi聰stars8odencov)odľebai„؈apotám!t(771h2destvHpč,ynulhipр`akoPospe͌"WWWWW>VلX(ruӀxɑ,vveku`eloBdlX zniki — krabancodPinmXHhrčno醰uȧȍ ejšípzr8Qn0elsm8plyvaю֐častHPféryooo30506i777G XGGGGw7Zcichpoulch.6[cer">*     3blockquoςςϖ>Pred (a?ɦet(`ՆPKɣXؔcitli)yžadJmavosťozor0breddb lzabyMFS0urobiiohBQrat zmrlebopbh.AkBdopx*ۏɬ `iXiylɀ@no@ilirestuhodnX`hajr(nemusbynuYqzhu(Ѐu> ťu:芲o(páj(Ѭ[celku){parazitiz0agiu`nBpozcpätr)zoHehru«odx»nfore"woApXcPp0padyvžQm艱 waZnHtýڮržtmot3dčlk"pluXucegoritmdivid8kolysychikȅ UČTE|ځpvnukHu>hIŤA鱗@ɋvdPx(Pcta;r;Jezžíʉ8txoblah‰PoЂ؇юazýva „ie“ɜ777Wbrr> Noďalšipzuultúrndestxkladei!Pisbdo0ivtaX+ebolo,ieťašteieeripravené:hoidea chápaisvetaäčšinípadoveumožňuje,algoritmikasychikyzatiaľ@ne(zdnPm úlohýkajúcichanejoblem ky.

V tomXobdobípokračopĺňinformȉzabezpečav@a člove0«prvotnou»áciouaákladqskytnu0ohom Rozlíš`m0émuťu`jm,oxovA8 (rodistar`úhencinn 8ateľHatď.)kýchsivojícto — h1kuievo`jXoperatívxCdHXktorbyspe8ȋregistrov!poxpiť.kdٖy73okoliyxčaskqovxa,akHpozornojsikle@ (l€Yʎov{zrazu`javyšlienka:To8tos potrebP».֖}b cesôžrpreruť,atedruhՁ0odlaIzhon 71me,onhmushvôbecskutobznd@ـ鋀 . ːgcKomoLi`sYPhvrady onse „píl9“ôznymitXkaPžihh0i$y usilnptrPe každJhhetsáujmmcimaškrt brhb čkoľcypickăpQek`d 3I7xkovD3ʂ|v0žodpdC,:9fungS?⋀phiqAsz é»`asqDXalhH*u (i nezmdaaؔȄ",t@ o(ošaty?l(e`({jazyckfilfie.aum҂0h̑9od 0ivnecho?omr!*oqmŕtvi368 /:OOOOOOOp>?x@9BohUne{yoP, e?Ikeďa?10 jemäsvIAz0Ary;ahe(Lzajy?8kiaľberPpazІCIvechrahۻ"adarmpán?ʟšQȂaQkl A i;(oHé»B«(?kXڃvčchlapci — lni?vyz0齝jovktetyziat?ж0zajЯyb@ab,߀ߢ 0QQľudXeaYɉXzalpPlk?7GGGGkzl pec369<ozoficte0g{ky(ľmysokej úrovneNokremhtklelbP7ôžXiada(arobrmQcirkus)byuúpinejelkonkrnnihP(cenobsa8ktorvš8vȁo(vidHjXripravɅ (o čpsámeHdčí҅jučntloch"listov.oejudally)ma쉸)iekoľdesrSnájde,1[MsipomѥUX tvevteҊ͏IragHty= usúdiHxtdôiQvot?351911ϥׁׁףǣ.DsH«nasadxť»informto:debat (n)vioHܓ8hlyerušíur0šu ruلpu腹(rQ8úXádPamä0Ibȁepatr sféry@avzáujmovns(hniurkov*budek*,)lhr(~9ڞ/).A e`hnYrud؇HXy 3 — 79A8vec0enetyp򭶀biehzpÆ$hiervrtIvpr. eqZlaačQnanuatď.ԏ1(Ņbku. hoinzitsil(hu každ1TPjednotliۂoSperiód0ؔpNšisled «Ja-crizmuPmerI؅ŗBr0``stabhtPlgomi ipsychh,؂0mYzabezpµeš0lodlen₸!jyҒlyhievzdzit,𲘽po@ٻuopodbenosťohsnaopak,}mnezodKce. OTa JejavyCguQrodi(vvoliAxždráždspôsoby`@p[ vlasHtЋnechápm Žyúčelo觊iMkXĽrAá „IICH noaozdieldospelých, žijúcichnesrevažnePiebeXýmiáujmaPa stresom, ťaoeku3 7kov,`konc šnejultúreXBožím0denH,Iväčšinouaueprotiví:Ђpravudlhývot9debouBBoh — lepi jehodič —vičoYsxbudehsvojom\HÇYbo  astihuposkytprístup nálit«prX@»nformáciíy+ťu amoávBRozlíš1ie0[zLanyyvolotázkyilozoficko-teologXéYys`charakterXi>(sbyYXati銻 @vtkk,toréjav(pada!okruhierdetsxov)I;lejsi߈܄iuakXzmystonašliؘpochopiac (aiman߂)sHXᐤp;adekváôۃ0sh./p>Ze`etHОtandardALƜ؟ɘ73radioompetencógYsocinret@experimenlfyzibin(rsce373<374 /:OOOOOOOp>oo/ubrـ(p/"1emGؓchȐH HaH߯߯٬bon(irodz.hyb(neúplj)BoHK̭)základuravnosti,oúieajvážnejša ťažšodstrániteľné (v ďalšíchbdobiaPživota)efektyozvojasob (akorišetkýЁoch,deermín «kra»ôžeyťouXtý Pamomlebenesenzmysle).kaqovzákladieaebuduj8ak,byaloooschopiPH«nadpozemské/nereálneotázkykomunikáciiírodoudospelýmar؂hvox čipj škodlivXpbe9vnevedomky:čas`t9hoȁzovania[m(zH(xokolKz filmov)@žčerpáًX egregoȁYrôznyhierarchicraden,ľatruktúryvjomvl!x`oosférZeme.  

Okrem ho,davo-„elr“olےhňasterivíZládajúc`kulAPcel7gubWXkruh ktora8dinaonkrétX imivodotYnorHk svoteXg[am. e!ede؄Hateizmu蒐eblin`vu`dvihnurituxna vePmtv q'М Bm**,icurpaYyŽ2A|Xr gi!jȄ,ezepkov;Q|mx8naspôШ,8eexP,xc(ke,phǑbli[᎒8rGtvat1Ջ0VXmoc375 /:OOOOOOOp>.wwwwwA 18I]`nevH0auPat/ehyP1einusgci7HFVp,Hmot$`us"olu󵛦d8pou8pɺ tҁQa775avdu.blockquAM6OOKPrXyýhod pAupkojmŒМ"tejtobleke+ahuȊXiah.ybnix٢4JJmyleboovinHnanucs1stavyWhiploapedagógovalaboduch amäto<čP— z pohpduOh8o ReamIľudȁ`d0Xpe@i#úlrozajR?WWRNu8 „cky“loȸЊmšíekupínjkou,Lj+t3 škôl:_cen">*     3޵metodíru(ek_v=lSSRonc@1950-tza at196r v`ihudHH: útenoiscoubYoesničk l0«slpo)dvor@0sbe`t`) d`,ahôdka-0ra»hie1a"uenYto`xsoa;keďPchvíľh9dohu@teľov743716GGGG6WWOOOOOOOOMȕj,o!y!$]detskej subkultúry inýmilovami: «lenecheodka zoeďahvost...» —potajomky (voeH5 – 6okov),aetnouprch@vriestoroxdetskej škôlky,kupinovo,`d druhoXuajčiliigaretuBelomor“ (Cyždyiekto nich,ribližneaz1týždeň(ystematicnosildomu).aXonéseokračložtdobk!rodiaoh0íávrateozacíttovýmraddycsvojЊhnebranaxdpovedXťvPľoviadministráciu. 

KrzáklЄvtiformrannoxtve alao-ba8probl*keؒpaejavupdnesadЍ!spA živoPt!konkrétnehًľlšíXoXdajĊ.@k asl鎈č:q7772evláúcrdP spPč v,ihlúpPesnkʂerešňou»,my넰i0[Y377 /:OOOOOOOp>lcsv8zLa ľuda?bolɖr#us@a>X@podsúv@ť8úlohekožemuj%edagógovia-zab`encireálnqovYprax`ptelevíziou?묰Ѐ0uexzkXiXzjdkyPouvujtAbiť:n ňbud daZdipiodcXspis cr{`isé,cnrogra?i(svimbezpečuټš;émHĵuAvd0r뒡'5674Xter">*     EW3* *NoɆulra"časglob$civ@c@(ýxkouešpecificubP,iz #eXäčšino kľúčqtXky֗@k:8dхPosobn???gaŽè(*(achzaobdPWpatrn@ukojAtomáa„elip“WokrzomXrٻYfɏI,OHLUPUJÚCEJEDAGOGIKY;t(v)v8jhpIajcvidpríč:ulb>U6egprejav"Xnúa hCmryian؀lekcikrasokorčuľniauportovejymnak8uYhcudzíjazykovꎙnvnejšíurzXmate iky,yzBchématď., čjtv`bsahódnehod vzdelх )(vmy8ískznalonadonutrPn)`čask XaždénovBpl0aovsta0ov.דooooπggZ pd evyplývby$boqximuXtanc! mnoQu ďalšiemu...ʕšakip9tlInaň "oP m`>؃khra@s viacmalniluitomu\zdolcdzode!o`zky „`unguje Ž?“ veipodsu8hlnfesiolpd@šok氈zofbonevwooolQbr(po"1emOMAkveľtvrdohla0ьomXut،/!!GiGH,Imѓj To«maximumxin|BH Zere0adpjak@osobiiúloh.skЅ񫈁Hžk0skutnB@iu.Ooshuuzavreli!Q8d@v*akzx8хepXxk2,@žX9:ur [7sirotu:ajajnHHr form錈i7MخajɑhȝpA9tYyspzkýľuďmi*醸vQrozPultú š detstveq骺+obُ)q. ľah񏂨д!"mτYsadzm//9)X@(juudúczaľuhš!p,nusplikunv378 /:OOOOOOOp>ϫϫϫϫɑijhodZhorĺža1pdadeHQb(P`re0zii%3]ۂuhíruhýôr,XžU.C,ezhdu:osiah r@ňvzdela@458829OOOOOOMy@"obdob lВ8aplإxčasu9síl!sr H{žíePgicko-ozof`y — innev@pizmysluplkdialógPrВpovinnýhápať, že odpovedeaietotázkyúôležitéjreieťa,le9samotnéhoospelY. jeovinnýmymýšľ (skúmQa e)H niebadv!;ťumuneotovpzoryruhých ľudí bezducho-bifľovacom380<Pu.ždyTárčgoritmikaiadzzɆorgánov,nformačȠnos4kX9aniz@?spoluprácq8jQmozgsféry, R`ȋQunkpe špeci0z4745///y2??77OOOOOOMzא8celkuasѯodlišȀP8Bov:ezprostti,n sva ,dychudelomЖp.ԯ8e mno`naIdzvojjaZfXvyž8!lH'ž`ӝbn.gggggNoedzi&mńexisturozl:akPŊၽHilnejšíYPшXstvxirodzene߂ZȂ^i%soaáK /`ič`poj;enavzájomÇs@vdr1@aPJ(lí)Wkysymu «+»áeňbú)!ӆhzložai0atiaľeeo:lo (̂`eb0 ؊m )77777>Dv`mavk>am (hocneome)viac_Y1bíbuz.ίák環tyxireflex͞2dIHAspäСiväziebh=detskpsikp¥Jyrôzvonkakol"pnajaXvhvíjhbdobX 37P mcHieril#dyujúlohHiekaSpho,Чobrxbjektyuc󙩐"ko(hHocit!,zٯYbycítp8dX(z``Х]ylumôžeyťhtoľnejemhZkŕkXelinc p@klerfónyar譑m`dii) — ,#OIuiēwر zteles["ľovru(r*u,iqaeH(/ynchro:َВkopírɥ@ľ߂8f[5w383 /:OOOOOOOp>OOOOO>Aosob ulays@x耮celcnOofx!jodpd0urtkt@#žarovaniaiopolí;kospelýdpovedáatázkyieťa bezducho-bifľovacomežime,epremýšľajúcritom,leboPsúvisle une „a“8diečímlastnýxtuaseajyžar8niai. prípadeaDôžeokúsiťPcHsebe |opn«oci`؅Æaš?»,torhbyalyseľ=hoviesnaspäťȌTudHu8,@otrebuje:eda xriŽIVÝzor-etalóntaveƎisystorgzPproceXefektívneXl.entoGAnedž،`jenúPéi肀ytvársametódokus-omyl,@no`as\@votabuhhBtupHchaňgregoh. 

NoyvylúčZXZodí druhsvetHtarlabučkYktratil!zdravȕxuôdkarnut@R1ȝ#naȎQ;AbeykedyXbh<ҙXu c kľúčaPŽ8j)detstv1rixpodHodbiliPdh5 ߥߥe384<Základom — fundami`0يh eso0ultúrsvojѢrôzndúsychicinno0,qzAovo-emP' fpo8ti. ؙ8pl`ran(akhcem]tivǃŚؖa1oȟyqt8Qф00ڥRbav0袸t ovinyde؅te;تȅpoem stebláyzXchrobzamig štru"(rkiniQdP X[nkxhrcyp;viʩ;ПPh†iel1e(-siv3X8zapo҂ okau`(ňPtonȑIrІ8kku,dumȦzvyšk(inejau8pf`rinuaokoíloz8mďalšdh፴ky*šetjzXиťpthu i8obx„ eh“1ček:ľud;qeXl(c8jdekeďime$Hh.''''%A`i疹Ztí1toájduښilmusܨPpor0hdxbabky.λXbyábmocD šl8ždx,x(tedpxbuzx~ā(jedn@mhte)zahrň3(seb`xoľ0jrytȂbyYpat@Sȉdruhuk IaíJXu1,5h 7poH(d@eፐpл8ȠqbiosféZ`;=7`Xjstqaujavdiagygo-8fémy)celijrozmXkjavoch,𞫀hdX8ôcsm3kz`lad mlPdaajq 

*     31emjustify">Pásovohrliacaazombírujúpedagogika,anužiekoľkotoročí,evidísobnostnývojrázaždéhoieťarozlišujeeti/ȁové šifiká? nich,edovšetkým —Fporuchy (8ru0niodklonykonan`hrae)I\h(r*o tom, žeyť@pomohl肫ťxledkyexistZPh-ís8budii.naaaHrovno@ id҃cpávrôznymidȂami386 /:OOOOOOOp>:yčlYcz anmnejZdaф mahuaučix@by@vníma2k vlaqmurgzmu,fyziXgiiAickyakmoteltajׁ„ti“iopaooo56507h7//o''oOOOOOOM. yax!nemožhqanalade`husleboie@ootografo2qapaakrybjektívȂkmks(Hvp8l2fungbneI <ς`X`zabezpeefSnusychh nť, aneústxa štep鷊s;rsaa9iЮHzr9Apričxim!áh`ia. t؟laJúčasхy)sy@iaplikzxpraxDteor0edCodbXb_ݾ߼߼ނ šequniverzitáhY dobreakorodrPiedletstvІpيxád(syَ$uerpِ׌v ál zdhv0-me1>HnaekktuwckheXbrI(6center">*     EW3* *NxloveľubovnuڲhsebeyjP"ge o0procesov,uYieys cel𚨡wwkmoi`l0uS,Imn`rIWߊWWPF\ن(h`d,sp@igvy cXlod®P01HPK(aYx ѥôlp`preňhzenoeف bilnorm8(Romdruhuázrak)z*aivpisergijaadonežțdiuHП`tXšveľmi ťažko),i>iȉ:G «skopí0m»x1< ,g>388gga>]/:OOOOOOOp>.Ήédiesia e b9typQXКɞpelYúžipmЁhci @(,žn %`atnyBvy1,570P털najšxdpok yQbyɻ* vyža 2lzoh9PjšzX-em,ϲ ƲiĀXtpokonktnym}ímrganizmu,ehoelesných biopoľovštruktúr. 

A problémäčšinyodíníva tom, žeičiauďemajúvojimeťom čoonúknuť,ebo`nachádzdostatoknéčasuisíl냲paby|liWRa(ňo,íinu onpami čo baajviacsatzatkuuberty ĽXmi — nositeľmidskrežimsychiky.(ԁzrelveS`Xekc)
Ӎvutiecťož PnájY8sebe s Xprpolnpb@anȌ!pjSvetatdialógoXkľúčtázky0lo~ڏp(detstvedӃ[ov;krem//)tePgicko-filozof`thy,ǙcoslobpXvlastomylov,torXkedyprebrhotovejdiz kulyvršíxpokole k`oamv 2t"Živ-???=Niruɇnaladenorho-ϧϧϧ͋efe`vnumypvo-em,nQktuálQelkH<(xinʍHiutnethuje僨redYiaha6ž 8Б9ete̝2id0ggggFKáryžadk dAprabyČek1avm a`@(0vôlelcouadHo-tom|prúmóciXpoza؃úviPcAom389O 713 – 14vykona1ininebachovypovzniejd8hohlav{mus؁uskutarehd«Ja-centrvRpaBx'PЁmarie-inforhc`miery#0vycov`ePráYAKPkakxovlҁoݷysAЭZkbP bodQstu9 (o(rujúcAprs'ɬIrnعmXlti1po:doz(vse`vŕšrroz`"ánZkr`dP@b`zYov)ȷnedrjPcháp8XCouлCe1liš iepúؒX5•qĽudst@HodplpHj9:sap(litľuď: dnakuust~výstrHdzveH@acp:`ruk@GGiSdplyvnútor;čivonkaíf9r،)Dblockquot6떏Pa`m`vpt9zaٯh௱xpX.a,ajmäkočasnéhovoleniahodnýchrostriedkov tomu,bymeemenne Životeávali Ľuďmi,torrž) konaniždylyj harmónii Božímámerom.
A všetko, čoaádiaťpceseormovasychikyXekud 7o 13 – 14o,iadaialógovúoordinqosť:

<Љue("??<'/ψgHψRozlíš,Bohom(iamoahémuloi,_qoolli="2φφρ/φφφφφvedom0pozor motsubjekt"äčšej(ienbmiereeHdhdenqôxpočnúcinejak߉/o/ulXrـ(WWǗQ objizájomXťahҏa%tuiíklad. Mohutžeežnxl؃ptky,o(sspoj8Qsritisnutsebe (vslulnastav3leb88؂0_vodiH),Qa9neprenes؝kolies8uxobiludxȆ3xsЃ{poh0doluvakyodbrzqOOOOHVdobn8ZȉڊPj0achádz(j Q6 — lCos`Rroxja҃ωinяȒ@` TW[Ií,Ҟe9prXmɒnkajšímay)yoalHp@q(Pľu)Ipibzmyslu`;. ČXyeh.vznikYrmotoosviet2H@ret0Lzaujačímqq9ďuHUlؙ@,nm (souox`lȉ'š pH@iacďjva.ak蔁ejto8Hci“?ߧ܂PexistSni09xniPduchupžiu.avy:,gv6www">Oduʨlintel|ao\iuyۖǒspHpdAnXzpenst٭g390 /:OOOOOOOp>WߐoߐojNej@ibayKmdru1%:zarTregH(sraždג()hH neúctya]r)ed9Atalivꈈnᝂe;HGBôsledkuF vؗIsvetxh0adHneu,z`vaice «th ݀٨atrHnzXsHBam(Qíc,8rL0ozaiHdovted:JqI5kߟponú(stupҶH (íviinform ! čc|cesuezáliьoleidoskopick܆ı,záklybu an0cháphDs. ÚXakXier?: < $h74avajȫraespobH iabHabžImodexmnvan¸ebeh Života vedomeioliťenajlepšíariant (vehoravneodmienenomhápansveta)Xojejpoluúčast0 tokudalostŽii391 /:OOOOOOOp>. NhožnýjX,emmut%zvráé0toja Rozlíšeniu.֐ie človekappríkladôžeegistrovao,`oauávahoraaí,však áochodkryprpdnotiukutočnú+osť —ob)okoncaeľkýmlakH«od»pformácie,ri1dzajúcppächäzbXhirmyšlPkovڈوXnaáeJa-cent0k)vidaTC@vie Hdrxalebolázi?????>To`eň pHďotkue1túdryƃXNitzsch niektoX ďalznaXi9inteluáliončiH žkXuhxX mnohYynik8ed0umelci:b8šííbuzjxminuIsh0obrac comoneuropatológovsychiaGGG7154GA2GGOOOOOOM,ocٯradej.kre0ohp1p`sbav2 nejempromovRГ,YsnaЎKca „zo0eť“LimgcprЀX0peravnuuchyľu rôznymlb,)aajrozQryj!jedzakodlivíHH\ alklo0sledt@SljˇQcestu) zhľaxQrodzorganizmuBox#PZplyvXovsah8mer úplposobJߦߦߦߦ>Aby[ič!ebiehalusbIužandetstHrl˔pozorҊYTmýšľ!axptHzmyselzhď@% p`.____6akoin˖poxtȨPjic2«idohmQ#»!݌zabezpj«auatysሠnouhgoritmikhdia۾zť)omcnejúABky"j0xpKԉhhuje ieu+HKJ(taršekNoBK thڃ|lenm aPhospelýmȈukojjezáujmuQnademské/nereʌt@yifho-te(gXchpkteru7777>Ae dôv8vn`ǕǕǕǕǕǕǕǕǕǕytxWTxkdy0eXílišskoroyxumo393a> /:OOOOOOOp>tejiuʕxp!von`oxȗ dekhtnfunkč;Y,Y947hob ím,eďCnajväčš@mi0cPHiiseberojice «Rozlíšeniedoha ozornosťamotného človek$intelekt» obnniu sebeormálnecharakteruúčintiejomponent,(oárhňnútpýmdrojomedom(mysluPl(pochoper*) ľudskživotaregiir,ý. 

Okremoho,eoku 3 – 7okovy ieťaaloaumaHŽ!恠,trāhviac, úmernezvojuAumjložky|jPnevidachápaisvetHprebúdz začínjavov ȎEôľa.NJNJNJNJNakoľk d-„elitnej“poloč{peshvyetíeschybЅvrát_,akovárcedzibdobbezle5iatȁKdpatespešˈ:aaovlád"Ѕ0@+ôzny(8ku:A6Až؝ršiajhlbokȀobȑ mnohqípadajbnezavŕš9ejxn_(tsmrťOOOONTѢHf:ctPajasn0,`dXXlRʈsva0miGabsenc"@ú/sgickgayôsled@Ht@istXskutXalebinyRsočaseôžuvonok|@XjkorodlasjV ždy(/.394р^a^/:OOOOOOOH/u>.j. (i@Rmi*oPzadypavojim71tiam/možd).I7WOWOJObjektplikoX檥a:dotm — samoЂr (jQbiopelo)ĵ`pdruhQ ykolHho.ySilGuúč@hdȲsi{jfzťahu algomik1i To,HidatočYskúmotáz«O»kveczHsozíxakhoؔ%bnq (odol)lah(vyhpdimvrátaHnapríkladQprvׄҮ@ďalšíYxdovggcAȋHb}u>Nlogic#uHozumPxx9imxudpž(p rpBoh0daúb,súhrd(nboz܌0diZdikh ledpč=xskava󁐄G8pSBímںXҒo sil((ϝǝǝǝǝǁ9)Rviachtreb@G/ϾwϱAbsencia vôle (bezvPie) — neschopnosť ľovým činomoyššievedezmysle. Xlockquote>Druhyℤa: úplnáodria9správanianštinktom;aičereagujúcaatvrdilnaprogramoého autonómneonaebiorobota;sadn8!,diaľkuimo ocnejakin1subjeq,eb7puchvát̀΂o9egregm. Vaarvuje 2žomi0kY{odpracalit?a«vnútorX»onkajšsvete»,(0ekeJýim؆dať.395^a> /:OOOOOOOp>瑗瑗Avšak dú yu!xcesxlast+dhhtcie 8edúspechuniЕPužydxotázka.ɠi󙀔P,fܜʭ#0mi(YzručP!xXfunkؑ'7327277776GG??OOOOOOM0Uesvoj򈿉78τττω7߄߉ׁ׉OOOOOOMosit1mhP. @PkoakX(neziodnHy߁jxaplikáHm-ma)9ualivdžitރ vQ` diи0zdrHiahiuozpoznazvhta@"evdH`GvySy ociHkaforC:"0lohI%aǗ'''75255גi=8 X_GGGG/7OOڲG0GGG">J ,0ľpvedomúroveňsikažd–agoritmickpolupracus neтňYy@ajnhxbypIo`8ä0mimonouou,Oȋ«aupatizm»eagnaúhru { xcipHxjaxuipilota斈n8. P8om,Y̠btypmu_Zz0avyharc1uAaCmra(kXér,IinqaP zabezpečrsHCvo(i[chápsvetaXiςςςweȮastuphesiel osobyɂKb rôzn(gre)u>7ww<sup>399V životednéa to@ičlovekaotošetkdijak rôznyobdobiach,(Gtuáci  hocirH@ í — závisiokolí,ʅnádza`߁jeY,ravX(n( vzťaHk nim."blockquɋm6oˋokPrenptoč!rozvitoviӅPpaisveta (i0,䀘imusa(«eB arxvz1otiek»nforme`DŽDŽosobn@kultúryítUXmyslze;PúčeYjemenyojxs''$kl hoQjŽa),OOLtelesbiopo.štrukrgzmu<8g822'$ 400wOOOOOOMyb8ľnuylučujúožépčin+¦edortiehskracjohr؂škálWWWW377234P1WWOOOOOOM. 飷7ϯ7ϣOkho$20hlé,olišuЙumnkt)WЀuv(at7766W(ψύ2߿?GGGG7//ʵa/otvorenou`samot; ovsi虉ce subj@Ye+ymedzƁnel,ípր.sú"sýmbaH0oh@aalg`tmikepsiky_zvoBrejavoBždy70d:HRodplžaKdobruzlu <vbJadYG@wlxnašshiite>(„Sník”.I.Daľja,H. 1,trH238)0W0WWW">P8za0atku,qpr3mntovxbunjņ)8sld dôvodu dPmnoh ?tQilnP*uby siahli0spel?ti.ЂRa98levznivted keІTNriadi3Ȉ`>ʎIe naprihrôznymauXatiz»eb225=suges`0luimáiaprosbxpav`mru{ítla)rًthp(čenskokolíWWWWUA{jedincai`gickڅu`n9nuteľJimudQe0 ktorBxxaxúbaúhrnAnal9z‚uʏidixt`ؗsledpȆįzískavK򁐄GpSBímڏrom, prejavovať siluôle (akochopnosvedomeúčelovorekonásaméheba9okolti)iacieeotrebné.retodným medzníkovormniasobjzískelobodnejv BohomarрĽúb. 

Noaozdieldys,|ovýberu čekisponuvždy.však ajú ľudia,toríeCli $, atoЀuq\Ja išurajob rusk()ví: «Rádyoaj`noriechp9a»Wόόό>SP ľ s芙XačíإdekvP@uЉzložjlPvideachápsvetAáAčÄkl`cĒc`re0ciixpočiatku0|chronologicľmilízk툠Ȓ`iahnu!kdiZ2í`,@p`rktkpu+QlastÅn0bezq rpš@3ierXÊnjnjāwtŽivot!vrdzaleboPtaYpP舅 volľ@hklsݝ˅ /٩ƒ,prHredyX?9ob褚yrazxšˠ8(mntuzad1,H)vnemôžuPz(čas0ža;ag qjl(ucíP٤popz9yôzn@imosál9х.tIež9Ԟzručay8ہA0ižaЍȯK`v8vyAJrxHҺ)jhobkulthelkryvizhmoQipuchYj h˞Qelstva''''>A hv@t`yvm@(ahꀐpoznHgpcivi4ýpmuväčšiny,acRieobi"oh`iZ«Ja-criz»Px򐩁),XáťYVpkmrehW ؒ dza mm@`[nane«au@atý»8nštinv.H(ar1]70ebaᓠy v0kr8Trodu闇 z rčctyph(zv!czombdémoЅ, ĽHP)WWWWW>VzhPt8oz,jde8X`m(e؎Aݠp)8mooíXSy dovito-rsiЖbyieťaɧrm malyjҀPeku 7( 13p8Ӱ(__Ɗ8hneďom.//,a>>ǁŽǎqer8b>Odbحe:ϗ/،y,_\XhY4osti

V zvieracomvetenštinktebazáchovyiadieakcieedincaaždéhoruhuaálnuXebodanlivúrozbu,omocourodenej nadobudnutlgoritmiky.օ sašetkyrogramyprávaniadaenéguoh,ozdeľujdvochkupín,tormožnoenovaťľaýxnajvidit@8ší í.qiprejav:BulN0Ob>,ajRZv:ȞI@vlLtravou;samYôž(r}Bu`ώRus0(zykqlišuppojmy:$ =zver;kay4!í.oci8vznikuizZkl@ Hmnpa(joYrôznaspouliálbpr v)
.ЅКИw٦)m@^mW ׇosPp@zY ň08 ýpacucytiq. rblockqu6Život ؜Cċ:situ8[nem"xni(eejb danlivhb2in9vyple¸m Zámeramisiuliac*!mrP(rúkapuٌh`ؤasj8kaeǏǡzzaK+Hi#ꇗnevx`nebezpejn L䈟e//*PreHҤeTľaڂ򹁈aad8ov88Xznaí"rudnepdeȤ_ta`p qjnadeefungujeiera človekaohu,akoľkonštinktívneodmienenálgoritmisebazáchovy(tláčaedoa rušíbojsmernýialóg?8@a.ɀmiami,rh relígiuárkúsky403 /:OOOOOOOp>,)Ľudsôveru hrádza (svojou statou)cia „a“'u./(blockquoteeight="6pt"idth="0aalign="justify">V ľaejeReieston`tovito-rkYéphve,retožeɂ( každ`%omsamoArozPorY,torPsQudej8aozaujat@toja: «Čoysma?eďdXto,0ošetci...»80124////x4??77OOOOOOM ebДHz덙hosobydurčom,žíQ0kladoch (súborniZí. 0odlišAFťpd@e0552////x5??77OOOOOOM;YȂؘOOOOOH"Ztavqjednu femplen 8roli Č;,@kajúcehX0PvlasXIsё(ebdruPQySnuhživ,e.>ؒ(d(Xriad
om.e!/ d(koayمppoci na˒؆48upbiehvisl11ԭeЪiꋈíva@p_Xqj0HoSapi@_____>ExiPd8prirodzI ôhyBt2j:ulb>Texistu9dve úrovnenalýzybochpôsXvaeni@ti:náspoloká.ajprvmame eňςςȇ >. ípadQbmi> Jrad9(Puucť»ʋOggxdobȒ,e@havAAwWZsI{e(tancsa)Owchlap00{uoni0slľavHroX`tя/t9zvykyr@zhP)`šaôznejemkdr Н.փledtejvznispe@pociY phrpoiك lelȓȭ)AsЉi1,nímzdovš00ڌόȆp —/nĈmmáh)do`vech406 \a> /:OOOOOOOp> ǫ ǠǠŮPzPvaro__^hpramXBklon(IziaďXr(pdlia`@jeВ͠@pXe2X rBrؔȯHpobytA8YitalgoriHkyi@^hebazávy+klzbojAvlkned!brzn8(UrdejAdnešqglobálYciviliäčši8itavitHuًP@vylezمP )ȠPmHvrh1a1nezm! pncio򍴝oblas0ýH: ľudBkultúrejaҁ8sxov ta؇(mI.ӫ4e:߹ǙcYn1ozvoji/daéstuH16,ocюp:rxHbosaX lktorsiiamsúvisia.úu߁,!p im(e[mimHnaraa s@č»77th="1em"lign="justify">Ajôznorodá, predovšetkým,edecko-technickávorbaužov davo-„elitárnej“poločnohkutie veľkej čavyjadrujenštinktívXpodmienenúeakciuaebezpečens`ypu «sámaúIiť»:ríné životQpr8ie =ok;aosféra@iedky!ochranued7m>XEí@alebo70Keniaň407 /:OOOOOOOp>. 8celoD0úrovni«Nevstu@qdo7Hny»x YШ,o!eňWɍd,remócia,Ȑ(enepraveťzna,ؒxhome-zmysluplRaHm (@Kjxvolal@obec1k zbabyvnaníY1mi.koZotláčy׊vonokľ hPicaí|wwwwwwwwwwwpAstav* od8woHenaxOOOOMV hcminuPprpB`vultAregilnخ/cia0, rokyňP (varcihǏbm)8jrejšd8!y;QcrgHإiin(pedmi?liPciIsiaggggY@štathyLJerozdeֈJ4MrhľawwwAȃru<h /:OOOOOOOp>d8-„elir`“'#p)rodzdimož@.iavda>ŠkodlЦ@%yôžZ h avaaH@ruhý.Т@rYezu(buď,Heb8dtojčlkaO8442___9ooggOOOOOOM pDkriJ֏ob^$9 sňȖ댞,oladoh:Tюvlкilub9s Hteț ǁǁŨǁ.Ԫa h0:$ul//b>vzájomnéepochopenie izolovaqsaredstaviteľovbhohlaví —koásledokvzrozum{ vylučujúcpzzkonZmužžien jednýhtJisC(šetkspčr)ituáci h,akrob^,ajelo$enskéhoýznamu.oomli><ǁ/ςgHalign="justify">zrej}javru`snosťnohúčvojXpodm8kanadchádza*nebezpertva, čolievaoabskejyrie,rekov,tor聀ׁviachiendlhodobemYtlakaRpsychiku,Yĕ0ážu^uš@zhoršiť;oo3'/ώnevnímavDk imám,Qdô(hpHstupQΌzóny,ezabyoؚ@pripraveȁt410 /:OOOOOOOp>vedHúrazop`hub``otrasším (než4)zmF¯9mcdarom; Woo4/ϗPoapríčiňuj@nothdruhot (jezc_9in0cЋ跀časspokolJ @vIbuzղi8ooo{/u@brـ(po"1emV minuXti (12. st(8n.l.)ҟej deformIultyadlarója:pnQaassandr8žrXica876941OOOOOOMl(vx؊5nȌix(neuhš`udzPženpkr(nuȒxaridsy ľariamlebobudeakaaojnјutvznikAompoYiaAjcDmi;i —ochyb8odPžnp`ruacevyiu8nyjednoduchy.֖'u:väťv*y;L#ahyQm1poilHomrieH0rodoumrťoslHaoctveMXnysta8onympom Iasob<1P2mi{ȥpruXtré“skut͕solúQЎ`mavé vôbecѩ.adox)fak0o(dô@ygXen(š؄zmyýtussvetľokrivxsщpm0vjo\vzťahohlp PpldzdXdtroblé@«8gant»mko7raj,tYame*m(qnadd pboXiaupkojijehoht,(Ha Hhkliatb(jpbbص7bϖϖ20.číЕgIklaviednxLemecko 8l remkt@IKщЌúXx8ejšíqIˁs蔈»merehtret 𛘺lh⃐iișaiť,a8 rumajiteľ`dovAypohlavároviblickéhorojektuotročeniašetkých,haktihlaarobiť škoduVmárodomeme;΀0cklatíeparáciezraelu —0tátu,torýasojny, ejvutrpelorvivúžkneexistovala totoeiežHdenuh(súčasn2kstva412 /:OOOOOOOp>. V dnesevládajúckultúre=upochopoho, žeyššdvaenpôsobya*bezpečno؎qvzájsaopĺňimilo@aP@@lgoritm`//И@o0nej,hiolív.en^sggamôžey`@sychiklnez,voýsledku)konamocininqsebahvyd človxm.>)zóny;ajHnHe,u1`dbloraňalebq„KHqkladHql{0vz(zasoáx Ǔ'''''zpy?j ' h0:x?Jo9m dxlozhsamatľa0vlastcszهi>normáemno-zmys0rijehckčinB̭CI=vacháppuisiui i¬i9CuM`íاozliš{zviHا7ꈙmien(0chyq(kráš `rôznHbobaH)˘ov.9ús y)pp(a ľudxat+_Ǭ_ǔNositelty.8ombiAdémon0!aď!ϱvštoxЕ z趀 (umЊiv9arušѸQ;Qitq__'&ptyľÝudem8I0vyhnuhtematiux ryjadrPne:i@p 0)l08tt.j.niЯ2awhwpXkeď ňJ9dzjbyč#a,quinakeSI. Z777>„Odvaha“*týniivH𥩱pr«fanzH»aprogr*auatбrXsݶobodz:vy$413@]/:OOOOOOOp>; i>ϏϏϏ«čero9 Cvyšiqop0cpomäB(«tp@ori 8!»80ájyxmnieHklom mnohh0,tihýVrvivejäčšineultúraoddávanietrachuvaž(lo stáleujeaanebnénedôstojjak mu ,xajžien,ocideyatočnostiiv davo-„elirnych“rejavujúajmäko odvahaq@štýzombileboémona.otvnpkejeyoli ženybabelejeJi.

NokIm*n inktuebazáchovyosobnomozvojihlapcovqdievčatestp Ľudskue@psikybiehaôznymppobom,ič@navjP(dopĺňaczhrcialgoritmBmkolektívgcpol;ensskupiHjxzHave;Ytoeormpne.enieHé:yivoväčšľudíúčas!glob2jiviliie,vôؕ/+emucharakteruanIc tenprorušbezoho,;piý,ledku hh8 iatanXvšemožmȞmizískav oohľaduitosťXtuK'&ai eni<8ue"??( MpoomӇpovia)
Hvarov`(cit)8dvídrPezpXرas>ru#zdolT߁܂ذ#܀odm kh;>oomlio="2ooo/ύooooi3󍇍eodhodlahhygbkladeLXulíž0eg—samotTrih|udaípotheYakciiJ ej.?׀ooV ormál kulteH>ytyr(vP+(uažd꒑*í)Zô`8zaistaҎnemYذȭ(݌obnțlebo"yЅ l0dospelНišyzniku8ájomYpojanehop⫷3Yl4[BsltyE/mus èle97kaYilrYҸKSa414 /:OOOOOOOp>. lockquote>Ďalejasledujeokračovanielavntémyejtodkapitoly.*     EW3* *ggePrebudevôl0yjadrraz8nzíš@uvedomlsiieťaťomaméhoebakosobno`,dlišodšetkýchtatnZ—eopvateľnvojrázȕO95896____5ooggOOOOOOΒXľudskۀieha súlad geneticpmogramXrozaeorgpzmu,torý,zahŕňpjtiváciu (vrčmeku)aždz inštin`vypelúiosféru.reuH,Plo0stupلobdobb)sp؇o7saevyeďgoritspȖ9ami@né: 1)$m2)@miytkahkultúr3)zilasmhápanímohoio účel, 4)greálny, 5)ezstredhʇ`8asituYikážuyťvzájpore. Вkživx:e??PÌtBasxQonámdosiahnevr@resychikP tožpooo8ۄ`ôžyp@ncnúkonfliktʖq@hoci";udalos0miudetstvuvznikaj𓲁Akéaôľa(/,žna(cuzchovyzStrachy)obavyre*idanlhiebpJyэanntnh0íYjn a땰exiXjsto396477OOOO6__WWOOOOOOM, @ziat8WÊ1i .Ľ2ičas`1)boddȢh zléڳacíti,akqplyvtejL~pnorgX,úsil! tsnpyoiba al!i\Tak+prvApoluၙ ا)učírzd Nívnu`ak@nee nypu «utiecť»,Xlab``SǂeiXծTakxchlapcovdievt>At(ogramahrg zk dé@Hhaiprav mláďat`8peio_ymnoh:`padvyd@ielzdrc0ϋaP)«RzaQ y[ XjavXjmutxamcЀSič`X19Jlomu8ov Y0xčšaavdI`>ggimoѲb"ihromdtokP(qiyۉ klЈ"Ȅ) iɑE9aYôvoduop!lidošl «bojoqzbke»tivnísaozzdoovȺ`íblockquote6KPre{d starýmodičom, školským prededagógomôžedať čudné,akrávenštinktebazáchovy nielavne@pcovoeku 5 — 13okov vyhľadaniuobrodružstievanebezpečenz tohoôvodu,byaivnýhH8nadvahmohlipevniv zruxoaXreakctypu «sámaútoč»,toeiadenxnuwp. Dčatáeďsúne!zdnýhrah䁚iiPca8charaktericې釈hs@dzajY I:ux0nzúčastňu!amoleboenk`ičkyznalky%ՂXhjav„y“etomttažHvôľnaȗ ajerožna.ri|ystupjednrohpovzbudzova ekamskejojЂEbrzd efpornevho臿oPCpo™t,ďycgsvoj0x(klímiehpsyHlogȀypa qe4170 \a> /:OOOOOOOp>R0">Aleʫ9g (ogramormniagomiWWH,j霈zXríh[دíғkultúriviliiekPׄveľYZikrytodôznyQ8͓balovy1rj(ml(jem,obiehZoksQspelznspomín0et0iলbҩ ʣk[(ežiterazvePxpp,!imHšet؆(pé.΁kKЇh!;sp@`vyy+H,YHˆ š asdbyumblnImazardom;*uτyť$e0yhHqn)q (mtedd)eȒsamé@yosob,Qil譠rYr@mB8Д(4 joddx «r»blockquox6SPres0ɿoPoooPýploݒqRPxrHqcko8ie. byXij"bjeapop9pnkٸ"B c`ú@šrekotoOpᐐvota.`Ʈϊ߮ϊߊMnohkutojdveálen`xh))zdravxoQex[ip(námA 㫊9Ara8Ldzah(Ж70`rta9homiďalȃbi)؈y_ bbapS (až c0pcov)dpo0I8špičkaov}trag"@úmrsledk8Svrψau(ivahp`8Juhyblebone`zdneoIr8pu2mopíՕ*N IYuUP_^édij dveҨ:ul''b>oomli="20pt" width="0pt">Štatihkaiežovorí tom, že poškodenéHa ďalší účastníciebezpečnýchiervy0jnvedia1možno(razuY,všakapriekejtoarovnejnalsae@hrajúxtavbách,ľada nechbvybuc0aťuu(jr ziasojny,aj;n—0bojovBobliach“);plávlezHkamtreba,tvátransformáto@HskriprozHdzacieultnatesnoXie`dlakmi`eboutamiPretek*Hbicyk0Hmotonkolieskkorčulezodržiavanak)koľv(pravil,aobeÃppyrHchnikouyiЅOzdruh8Sck@t`bypod. oomli(ul@rـ(poI1emKeďžeovzájo!lu茐repojcuňuopiťcv skuto:NyodvahunHjavsa8陈svôlePl+i؀sxšoxaIalgoritmikyovito-shitéhoprّ0,`郘sštink pq*zamIbh؆9budúcevodcuaBjpeY) odl܋ívnueakكXFensypu «sámPúq».?9wwpPqWQdminá笈odpxaiľuܬodia(jʔ0ituiPje uje.äčšidospelQXhôr/epXOkj osneu o,dôsledčo!rislPhyneiippsychI.Ч*(šetH :04:ákazy;ozby418 /:OOOOOOOp>;0omh onesHob(;kusxspPobentil%rgmc@Чejňzamav n2; ce šesty (hodňaɓvyPpažЃľútdihvhYsk)*(!o(nei>)ߴߡ߯Iavyp,0uPvaxp0lémzН3aI dlivythehjyXvX!H#0ruloutvrdhP(vl`a0H8dokázalЃ(a jePck pobɄyreeakc«sámaútočp.enstvo»nštinktuebazáchovy,!mybeAlídraCa#yQbudúcomospelHživote, čoInálxv8a`l 8Čl0ka. A`abyťuoloožné, trebíháp,PeemajúxneX vôľou^a (vyjadruxcjuvedome  biehcejtu8ie)Ta 1 kladʌ8šPHkonax0bN)dzbietap"rozvoja:ranete.k烨skytlijruchibsolvZ8tv WVK7ndoplto vynech minulCo čsmeoiskôr2ej0kaple:ruċpr'yyziológrgza0ȟ8Н(q*ne)efT0mЖIucít,ys@ۙpP؝ckX! ;e@st0Xyuravsvetonao-tegpxl(tike;účl鴨Rozš0Boha, LXpoP+sinteQu⽱@(rثZ)uPaYgiiXߞߞߞߞ>MnohxAns`azfhrʗhO1de+kipkImal 1m;xXam«šť»ကa`iieľniíč@.֕kut{hНýؒs9dktohP,mô8izᎨzaPHe񣘝xškoCɂ1qjod`evm?Ui0ýh@iznaᐰbod (nezaK(jЙ*X()merHbudo-ayt.j.vyjQšlhpäčšin0rôznpd1ZyMˌ@dgggbvyvodne@o`zka???=y@aruB1r,xitȋPkultyay,y5uimimxpeyt`!b)a blockquotȧT6WWSXvypadnutz8 eXenPbآhôžuXvuvi"/uAiaceému0úlohHudaђ fvazd±izz8Avis.rp#jvyhȅomrx8;y@Иނdíҍ'׵'׍Abypostaȸk unaozHpotrebIp cPininkhvnheakciuypue1enstvom». keďžePform miery (riadiacelgoritmiku)úbjektívne,akomuto mnohému ďalšieXsaožnoaučiť predstavivosti,imoont reálnymebezpečenstvom. 

Takýdruhýuky sebatvonútornýchmaginárnypsveto@človekae`ozajý,môžeynemenej úspešnežaomamišet@XzdieľankajšX1e.leyžadu8sib sxikeWneexistovalzájom`rotikladzoláciasprávan(jehw —@dstraRspoloč. om`padika,넠8viedlaojufos,u rovn!mrazȀou <mieroutyI
j֌׀haGGGGG>A hocidetЇhspôsobikP ivexsuhsmall8g420 /:OOOOOOOp>hqȒeňzakultyjckHnDuňIneuchyľk'xperiP)/M(vtIovokmAs0ebou),dvdajúcxd-„elit!ej“eAdosahvx`etudíA8`reeku>Vzh8dHkn@daе_oori7,(9utɂm>??>=XshyP8,eniu)čqinštin3ueakctypu «utiec0t».OOOO6Zťamat@ ȃ00ϫk@e,19muswe聸myslQzauplpvstup#Λzónyted8keď!8úhxoámHІXY[ȒH х(vyhl(ž škodlivfa0`wkόόόόNo9zxjPdôvodu70ϨϨϨϭ1ߨׁ߭׭OOOOOOMwU777771algoritmikxdovito- rkYpva,bpȪhАOyuIazáchovnaby @si#jednxѓdemor*udv(,skavmêdociprachuIslabšiexߋߋߋ;ߟ738ybkpjȜmtom?////>Navy1dplyxobeczm?HmiPIk0žeyzbabelcom009332OOOOOOhzléŽphxohoľudp HQo ťQšu`ajh„!“ombidém///*ovokBkGm۶bdbvnavjwvyvždhQInéavI8!˵porušiliákazospelýchleborekročiliúranicu,atorouacitnv m`ešťastia. 

Z pohľaduteizmjakde`0ckého (osobnhierarchiíositeľoverejno-cirkev[i tarádovodtvôznyvoukách),@ajriwwwspovedexapitul akadéminiXzitj — tomtoruhubezpečenstvom účinkuj0nasledYceubjekty1o[:ulb>oomliW="2WWW/χWWWWQPoXti|každej8sЀ`dobeishvlnvekov ubkulX,mnohskryt̉kvônimav(ɡ'xozdielmedzpsikȁL`0/ !bobHiachoo3//όá (ppr(tnogénne)8pva!meȈa.oo/ulrـ(_^oh@exuje;o,eȏXtelia)snXudcov(, č0oz0najmä〘ie!odi@vsXrofesionálneedagogRšľapy)(búdnazeetЮ,šomrz8žHomeďaneظe'''?,6ϖϐNoskutiXzIňpšet?h gaoodžǖDžzdäčšiny. ógov,8máh)c30korlušK˖lobo0beruínixn@Kuacekqcživota(n8anЂX)4biťPavdryXhutCneochvejixd,΄ujochybyake_)tƒAzii.xť(tohtýl`popreož膐utnlodyegɤ%vi kaglЈchlavт)8 ⯩rsxi>0iteľH0'P@pomocʚre@dukRLlech5Ǚ__W_">vyv8ɮ0m8šíI@1e:eҔWpstȂc ŽželRsiHultvHHchЃ²`žpPHimd«praz᥈dy»vynuctoɁӊhilou,(apíuplplpotpylli(ňpisp))!etlmmkrpse0rgeq@nforma)-algomHȑzHalhegre` xhiFX[iedk!qb(bu 9ـp'O⮗?="2?Tstup ' kompli3úpl!ab8¡!osob{sla Č4 tputyӂe:O??ϊWgoe8v8ľkvalíteákladomomu,byieťa budúcnostiotrvalorhvieracrežimesychikylebozombi,vislodsobitpíhorav,toráa nsformo@a` energet organizmu.oomli><ǁ/ςgHalign="jufy">V prípadePk!vôľovépitysujú úspešnilerXateiXcký,to_ 5niuémonau.֍môžeyťvojimkolímn0anako «zlý»«dobrvšԎps)lenom:z Ztypuožno ľahši8rejsȇČloveknaozajpornxoHzktHep`ďP ňuipsevodchbíoo/ulrـ(p/"1emGEAA8*eamätaBoha!ne rekážAzúčastňrovxep,ؒxdehkultúXhde蓻ImHri؎`etezpečenstv8Ha}zd0O,ezlnejjmक़ohrozeniaimihhľq{./p"6狧tohHnc@u — ЗXvíji(počn8irann:)qepedagogyeópraxꋁodi jl9:ubklopuje?cen">*     E423 /:OOOOOOOp>NJǟ_Yopýtaoškode(Ščaebieh)pnsve(qas8slenie1dpšťɕ1aš8imxфppo#epizódxeTxäčš8ovԂzAť, JoJtomrôzno`9tuchizveAbacpromu.o釐"ýkșyut8atkekXvQhr Iy`X8aie.xóaliv8ohAdȄkntov䎲á8pliHbozkأQ葠v񺘢ou核z@i@adb򉰄Pzahojí»ύ.tramrҩquhHdvahuu׸ϘטטCharakShWP_[pyPy:ِ1yjavJetleozsubjueboXr5koc9veɏeu;ž2amynedzmyselsvarcՎP텢for-sloQmonPgv)qdres"ehi2mas(rhľ`zobrazupHud Qʉeálny8AkWiugDzDz02728wwww4ǂǂOOOOOOMGךG">Pri evádzQthmmócibežxn`sch`iBdrupsXd(emXtlaku*)r0vpá8ohmožňuHOia0hlᴰchvaXzy,P.WWoci8z@ Ș蜻o,pzdôȀchbnasľudskznezytil!aemudresovanúredzvesť,lebo prípadekachytila, človekejobreeporozumel nespojiliuhšetkýmistatn[kolnoahsvojho život0vrátaneichámerovudúcna. zdanlivpbezdôvodtiocittr@a9javujjlyhaniúčinRozlíšeniadohapozor3samo0|a,torépeberuím؇> dialóg Xom. 

Tostup↉« ckȏف!chop0eq0visl 荴⋲_",popod8» —charakteri8ckáormálnugoritmikusychiky*nemócešjeurxcHvarujXـ(oblémX,*omYáva,aasbhQt priPuda!íyp0vedome-vôľovreciu ďalšíPskutkovnumoža0najlepš!íYMom=aXň(xhmi škody>Xpečensth@ OOObokho؊@ash0yi#šibalPeminiJ|Patrica-scr425 \a>x]/:OOOOOOOp>fuxenerg{Jgڏívȫo{éRenƀȹ)889賟iȳ7)intelektuži(čak: rxضРXed),a8k kladmravsalak,2býs!ľ1`Zj†iňHletejnptk(/ktiYggggAk dňǢAqchzťHi(nedaáj ڻ9avykck@Ԑ + @:o(bѤ"zP8viacxírky0amätaٵit!HŽҊovPjjyaždčl@dej zky陹:-ey0nmmmi.ɀB󃀼ڈ á(֚ˈ`ne ťkdesiozdijuiopvykonhxxchyb!ôsledku3y0hr9Nj…mcizret@ Hdop0!. cezôž9K pouIplataaúpeQRI98ЉYhp8y( vp8sHom)hoXňukt ZhorJazy؞-znamA)9kaz2Yja‡obudRNurpt:zatiaľZ)ЏformqѨ04496OOOOOO1(on)eb spe` Phlu(Q m)(3㑷aش ajdk 1rec!`s0nezlȴ1zkiѓiytlili)00">Okrem0x>by[ibúd"_p(<邩e)evádzanáplyvoma matrice-scenáreriebehudalostí.reto,kaešťastiedohrX realite,namž0nofaktickyo niečkôr1čnej zložke Života427 /:OOOOOOOp>. Akchodjai jeohpredurč``ysloveneu,jmť,oBm䁸pavzájoddelragtЂirgeýmxzdnZlebRouݒaǒǒc711blyHcbolispoňjateľH( teepši肹`la(.áhleadouxAy súlad ňzKujú`it},9jprXčasoA[heypĺňzapaQ`úč(cxsynchr8nadrxmobjemšímimi!užT pod.ր@tohto`30unЀprocesMpj)HnývariaďIc8(,ዎ)ravpؕelz.oooomNo yއytךIezE 1iehXejhˠ d0upčakuЁpcítшerРHne063038OOOOOOM[aj`haľX0qdnotlivzIavy--ov (kmuvšQH)Jazyko@骩v každѣšetqi),i>\chádzuvoenvo win3(!inQu.o01a1jefek82`metód7zaniPHbléW0672ggg9wwooOOOOOOM.GGGGDVʓYw5aim8^xzaжXbiopach,Pv tYodohrA Ymtx ľudsamäa «noosféry» (nckôžhynorodu:ne8omo-auxacpľ8me@pnpuhiHYopak»ggg09321>430''ggOOOOOOM).shXritá؟ir arcbliok/osob](;lጼjp:úpsychi( 1osič0HЪ")ceesm.λLmihuasuceviesipč, xlad@ovolenQ hpraЀr(mer)xge8inaukaYp˱8ȫgtч$e>Aydny)86í,AnikReGlБP_sc8lebňrôzn`𲰐Hkcharakteratríc-algoritmovaznamenaných tItooľovoblastiach.Ёomplyvôznysôbaednu9s1matricu-ausôžeyťvzájprotichod`. Účníciotypuonfliktčnéhoiadenia431 /:OOOOOOOp>hxecepia0mať,uale ciťov،@príkladkoumopozad`bohápv čienejacionálne1detaiaakisixro-melodicijazykformá Aka>//0staliteľp c vedomeфe,X(vaožnojúčváYJeakcnaňoranyažd,0cíti.͙3@prejavyriešXeVu (neuliz)yiejkveknoŃlasvoj@`tKo؝Y1G f80situie (ċsYnnipojJsOm). ?????T(,zipôsobom rivieskrPivoi erːǐ€ravXekyozdielPlí.ֈompťazstvRdo`hnutéypúkorxlyCžiarbiopo0X visod8vBkolijeenruhQág)Ցۀčzý« le».UžȧQHb mvotȚbylQ1kju,؄xgrezabránblé`pahxHliet epe l䐱dinuj0ľPyššímierarchh@usanepXiHps(ik ašlYuje;Qa1kap tPp@nerAarɅΆmi@ziajyu"؏ N 0b3`efekvuskut qЇzkq[8EdJcesu:udrxYhay<¼g>432Ɓ ]a> /:OOOOOOOp>vybuHb/nú`kaonkajeɵdsú B`mVesmírom.ePԙp1>eex—1cQžímámerpLȥ<૸n 契krém@t0ƒG.ol@iá0dro«iu0!rš» a!baɖ8ncu`kdhi"bX\blockquq6 PAUP@kháp(odv8tmuplyvH`#yB bnapك!ync8nicíc-sc8v2ne íPtpezayHbtHamoXHdôvuriprave ťúmvedomizag؂@Jola،g''zh"к%l9tmԆpsvojω,h@peAЁec]okolitⓉxlapcivčatusiavekyrّdah8To_X jedzplk Ľudskɰ kYbt`!e“Ѽ8ýzomb@leboqnHYr؈iahX mXr@Jejav8celk0duPnoYopitHninktívnu reakciuebazáchovy —tiecťredebezpečenstvom «priamoeraz»,okoncaabudnejatrach garantovanéhoAtrestu(elenímYbabelos@neskôrhsup>433 /:OOOOOOOH. *     EW3* *1emjustify">Mocnštinka algoritmikyádovito-svorkYspráia dôsledkuoho, žexocesyevXzajúe,yniekedjmrRiOnýhhch,rživotehlapcovjavujHreteľnejšie,@žeievčat.krem|wé`yspjouodstatPbližšieu)rodn9dídeývчôvoda ívpozapcelľahkodkra.ȏ2No͟Qώώώ̍eormiosobniXhŕňamnohčin,atcýlufékultúHsp肊a{alebhubLjakbkupínqjejlo.ІQeklaHyp škodlokrive{k!ovuravHkto ďrrôzrneurt˃Hná’vôldesamnedrsAveXejedenru@zozms jym(ťam(o #a8yndozvedispel,ým`k.*Qrišʏôžk?14200OOOO4__WWOOOOOOM (xaxňmyslovqíjem)blockqugg>A ibanoɐkaz󃈑@T@xY@porlvlP0odinm`qom*pnciálmlizišíYe0,yc napohdnXnyȃdob(Pčmi.Љ'ǫ'lj£čxejH΃pPݰ vrstopkhčív2ilím —0vmaYXnaopakrehnxXujmtypusluch“AažddrG|aavpo`Y8ytecهj#zamlsbléY٪d.biahnu 댠irhlóg!Ij{(0ȽpZX񥨈+e0c(PodxЍ;Hprߖنzao1oibuď"1uľ~sAs5ؑ˫p8ɂ{P(eka (d9>zabhneď)ठ_荺Phebehu hiP8ptahchyYdbja(P1víPI8magH¤G ,uˀḀžbybohatstv(pťhpl@k؄akymdokntárno-publicidukcAivuuG">J!efh8raAd''!i ̠9DHd charer: pH9,YnižvyšžXvkienpá:ª350dru4P etц8k obľúbmJednýmtčinov,atriacilučneoblaultúry spojeH`s algoritmikout8ovito-svorkYéhoprávaniainštinmebazáyy,eožíae priebehueleji ôzny( bováp —átok «meedomie»435 \a> /:OOOOOOOp>,odrísaɋacithPhlav@(akoakladajčeabakuIdiáredkolumXskHAmerikajbiblȀȃēruhpvice 20–aat21so)hleboivažmužskée'GBualkohojnáQedzalokpšetkyvro-jRyčasGC)O0OOOKoɉhȞ)ٚil lod3a.plyvubjánxn keď"kda@QIombi(chm!vojunxk!u.Άkudemeo8iťcne,ez0ch X4psu~jx8z҄í InavyPpdnIn momiamiQosobۆvu-konzuta,y0zyziológiurgzmuoslacharaktbioovsúčinnoFprím.ЭxтhôžtPra tkal0nergo-informXyhzvy8jzatؔ0 y?G;;I\̈́(v"yna)ruti@X?tlmtoumňsrez؊ߘzdolBpomocXvr jpoHeb,ЩȎЈ vyvut«ertenhvneho»ddpdoplY.oaôuhzpВuؒ"josȔPdzavpji úpňТ30MދSog`islzxcX0vôľ`ďxkaӑ WuvzníslušݒaegregorZáQ0ra覩0ǯƊ)ؤ otlivcohm t.ihnjdatPnYoshiež(iHu迱xрa<@>436 /:OOOOOOOp0icad8׺|deštruk v璘hiVryw dkracbž!enlHúkr«pHthpQšíUkNnič:netces8ЭтprprôznoroɃe. blockquV6WWSPo"ѬীtXokop—e70,poaˆÀdve437 /:OOOOOOOp>,ak samotnýznikutnostiiť»rezrádza, že človekypadol rytmikyivotaodľaámeruV vtovitA-rkuqskutočneskavarčitPdruhlyËȍu „Homoapiens“zЍna{1všetkých účasȅ{aCyAväčšej0`enrmieretlačPodpodocesuialráaPlivca. Účm0formegregorb omxdcaDten,сprv`doonflikt8 hokolťahdpi0 impulzelémtqπÆu:`Qtiah(víehknl䁩z٥)ۡJ8ahyioXi8l0schopၱzipZst PymôžAv1jr c،3juxooo16271i778G XGGGGw7)ѣ>ZavرHíviXtm@cekjlodQAa9ajúiahnuind8duálntbounoha.(nssp䧘vantytBrôzndЇy:G_qúborz,Qri8别.Pxcipiyozdielxdzii`l:ulb>Kolektívnailaývaytúženýmieľom opája,Ybezvôlie (alebodpojenelgoritmikysychH)a ľahkoosahujehvplyv9lkoholuHfajčaabaku}nejakých08oblbovákov).dtiaľtorechádzadobnepečhier, prípadeketiPdokázaliIkonaťocštinktuebazáchovy,adštovito-svorité(žnos)almeléhotlaԋ ažd"z ni(okremodcovkandidátx440 /:OOOOOOOp>)ّaj ouôznov.΁  `ktorrvl ee «Hapiens»,pčšinPlenídr:a;n8slobod:zjej$aߎߎ186551߂߂OOOOOOM<0urč2ohraniEjqjemu,qtH8nxEnámšancht obeť«automatizmov»eagovǍto, č`am ní8ap«ie/anarxu». sYIQúborxƗgcpočí1m, režimGtigXutúčastH&uloaninte!l`ka.֏sledtpegre//.môže+ibaא`ty:HDžciXpradtx;ho#dinujúْimXÀHosobnrŖ m«mimozmyЈ(*ý4ne)tup`formaFcpmXtaw))jYzaŝS?:A—Pluču[ѻdvytrkoni֞typuߪ???1900?92??OOOOOOM.i>PI`kdobnepe8hierziekloL1dȍzooef",skôramamqi tkamiȄt)kazteľh tppsyPPťál pônevili.τͨeۈPlepbuďisilnfyzigЀpviPodxk@j«kultúr1xpopíj:«s티o0Ysviatpi: .ʱhruhzlé,ke(každhviovnAy)voalóg ek B`b Yzuzai 9centrvidsvetpznixĽud uy(ߖߖߖߖNcharakteri@nlappevyjasn믅h(vzhXl ni؉Pinštin8Xebachlej`v t (kᒸstavby nswy(ݮߒjzaYrod uHapi»)javiq$ev`neoh(Xavie. `ckquU6WWSMinim ubxIhȇxminuX1s *zmHodЄ8nenilebraň2062算3a> (mkôrimuniy0m dovclebXslabjІ*@l8sťo9 či0a0aPózou). lockquote>Nadšdievtspel(BDirenAšRobeBpoma{elQzd(]19cií,ďam؊[ásledk0nePo<:\g>noh:ˌýtvhvarituovloš XЍ0lb`ónutej-!ubdybppRbal@inštink󢢐jgomikyЧto-rXLs#8hkpozorpȮS11az\si5)yb@eB*)npoduu ɿdruhAHoSaps».áhX y (neshneĽudypxpsHu>rbЊ19 (0fungomPezin)Á@ udXncakkujanxPob9i宸tq(mžob,hímVߪڜ eglid-elriaPehujohlavY xav鵨»,aktlxPavôľapcí8jR捐ꢱ;lu̗Hiʃofza(muž25072'$5wOOOOOOM>JXCtZefe(?˜(`xohúčayláďaרԿrIP ľud :pned0rHkupirJtѮp(,paJmYje舱4y Ptýsmš؄9vrdaž;9msva0nxoIcXߏߏߏߏ>«Mazáctvozbroj ch,mnohpad Ap؋ѥeľْbor hľXznXšeQslbneoficihoyhnutiaalneniuvojicheliteľskýxzáväzkov446 /:OOOOOOOp>,atrí tejs1množinetádovito-`rittrestnZprejavovefektnosti0rovéhoykladurava ďalšívráteلPporú algoritmikeormovan(osob[na`ed útlevekuospel9. A bezprQednáPíčivšetkto9pčťeex?9Hjčívom, žeamoz`Yv\5 — 13`,tzískȃaverh݌׃adôsledruXvodialóg Boh(aleboschop[Jdomie)20\lHôľa.ցpýtak+st ľudp~h8asiemoc`dnštinmebavyxnípojxuoxpodmieؓπhBs.blockquop=6??;To,qٌ0oberucham™oť'''Se00koršȑ,ž@/GGBVo jX4 člkáЍahu@ajj`čšiltelHu:iYzmybylišxielIj9 kultúr !لiahrlkonȉi1h-„árnej“Q8IHývAlo`Xs@ pIr@dnoc;uzmiqhrada wvychyՁyššGGCJjzavŕšAíjBrurrgzm$za4ujIuinb,n@~aham «bor`om»«fyzigicodpalXmen2sbioí,P|`diTa1lxmywwtechhféry,kyp8!;Q0zzombírcxzpSsta@triedc@ucškô€ňДneixѝp1vplyvIvi`chápsvetai@las`71iN ňtidrnav`jizh@بk447H \a>]/:OOOOOOOp>ragtyeQh3ysH{ zý\otupj1tikX'&r=t)ex8ɂshP rej-opzkha(úlohyŽeb zte( (vatitu9ڷprofesZؘvkpšponcakpmic8I íieraفcirkh8u. TtrebRkeďbtexhopisujemepPh apk'ۋhXne,zBeažddaú: s?[X_YvomiؙȀ8cesmebiehIciЅ bhne?????>Do敐y{charakter0"u.j8EȇIe45Xh`iJa-c`rZ0|)й诉rozvinutých (vozťahuormámospelosti) štruktúraorganizmuabezpečujúcičinnosťntelektu,rinačnebmedzen vedom9a zru(. vzhľa0aietosobit),pieraa «Ja-centrické»ideniechápeveta,ieiutstrojíojpprávvyjadr*eehôľuak, žehža9«Božiu-nepremôžeš». 

Hhociedagogikauldep@ȇ@materite)oúdnoeed@nikPHsituácií,jo9ԑ@t! osvozlíšimxprvotnú»f"ci`žop@tívnu0!od(dresoúփ dr`teľje8ne!vďatoadekvátnucrýoz,tohci0podRum(ňuPsťuyaialeb pcoudkoliahodnotiPyýlusmrav eeryhud ýmHPvlas—elkoWPmxXcharakH2vHjomԡovo Žiomϖϖϖϖ>Iilm=jk^eku 13B14Pspon, Lho žírody phlnej0oloT,Șamä1ejinph chopné`Q0,oonkrélpxsúlhZ omhpoxpryPciu;///každ(júmyselspčekčínHzkv`0!00Ychmiesy e+hrcJZidopHaZt.j.Bo@@skutyhHajewߡЊdievyhzavhora؊„(bQu“d:1stup@iatjtiHyvрz((tyri@psychikyxrôz1oľp zombi-bibЛprogrP)raxx` kazIyšší8hQr(VHdémonz aozčr14emodOIy;–Púčer> najXoh@wem zala8@mis7ojod evantak1v(n0tЧQcezultúrhi`ɝ*Hvýbt@՝Јi$lepš@@v`ֺlcpr="#ffh0">448Ё]/:OOOOOOOp>?????>Vomzaruh razpriI39nevx #amľúč @0l0tXa:k:s:Iozvo-te(gickŔ@ýkZia(pozemsHch/n»pmdaPrLespelqdetstvealor8譹(pravperȈkؗ k>AlgoritmytkiebrpodteovnakoHYbpkôrheďIȁuihȦebezpe,)iinf ,aopv0z|֋čeka#cykl҇chádzašpiXiorgPzbvodАsphȨ äzieb:«pr؅؅ᆡ00+?IamA«oph`8Jd_ݍmien*minuskuti  (Ȅ0٭ϭ (Phodnote,qxyؖȔ,`قidaqpaa)Ronط`vpvaniearostredie)  «odvetná»nformácia. akzájom polupraozlíšenia,ozorni intelektu (spracúvajúcehoprvo», peratívnu aiu)eatlade, prebiehaevpnýchod mozaikovémuohocentrickviHiuanaanohéhybyrav>jej늉ن؄ku,de ranPdetstvhkeďieťaol veľkčapmocouodchmdrڀegrego.  

TátomenlitmikysobnpsychkunaXeX@chápa{,tPQov9he Ľudsri449 /:OOOOOOOp>yzlPaddzaťačiat verečfázy@zvíjv orgXzmergánovdukcpokolhigdruhu`Homoapienstivefunk9arericYOifyzHógRštink @graHh29stavit0každhlaБ29709>450OOOOOOM>(zdrvuyHtégmódqovy)Hfesio`edagPkyýčlovekstupudubertyaۇsabiakikopímr.\VQrípadoXd,`aHuúOHϫuovosOO1oneholvŕšișdߖߖނE???9pi mi:/!o1ǀ.pxЯaØ!i vlastjLX\ merudp(ma80oje),`Q ouriverCrazɈ_y»DЈ,߁!.`ôonfliktťmravZ.̀\uAjepriDvôľkvalítedГ8mo(#reži@u.oP(Xjbom-smoliarom»߀IňnytrehnuЀsun)(Fy_]m väčšsenbmerániúšcl0Rvrdohla0tr eeИ dhaXrH /HrЬp8) bvv»451 /:OOOOOOOp>*XAyĽudh1omúmy,0xmsnahu ňaktlivec?:v9~Plei0h,-yׂДPbjektívnej,ohomredurčehavdovernosti, čomuIždyomáha,akhoces chodu centrickémozaikovjvideniuveta (ktoré xneoddeliteľnevádza< Ľudskýežisychiky) a úspešzavŕšište puberXalebooPlkiudeutnPučiťjalaschhybách,maciz dXonAsklonov,Snepodariločasdhal2môcť. 

Ok0gWDBj0ákladpk`ska9XvotЊҏakoásledok,emol=sebestač* Člk Ľúbova:ggggg>Dobráq؄؄Hpozdvihpri «Ja-Mom»^k8iXkop"ídmi0okolťami: etЎdpabažsimiAdytxc  ži0opäť1si.Ϗ`zbjeklomys Änaopdemrozčúlelby`suouXak@uAuskuti2;ejaciovámeru.Vzhľtietosobitꉧhoi,He 0c؇pop(ydieledziL4ť`yríjemXXvis@ae#v`p<9a(0h0aOgggg>TíiAhsú —majpotreb񄠓qo Lke.ɓhr0`jЃ4!obxvyvIAoH»:ď(k9Pbrob`Hta)ko;užôbecziY, Piiҏau,JajavɂDߍ~Avšt ;l0sᾸto`3durč9,aXPím2dii pCi,0oneznaJechápavlcCڀ«lcnazývnavzdor8ywwwwO-„elitár8“polQ#kväčšinsahu Ľudsyp@X`psychiky&ípvǜx)`druhyšZspô ue|BhlaPhzt\aqzdr(xdtiaľQBk8etyf@z:kruha...@neu!p(ɀjedҝXkrajin rod0`pies@) 5blockquᏕ6󏗏V,sbx@phl@uchrJix.7Pk@dyًni@ripútava:oxbodeabez }ippádza?2ľmz0Iš(form@Qրd(أvt8cvnor0hBeztiбXnebqPb>9?φWφWRSberup dno hgbu>HAm0miKhʠDQ{ámerHpdbzPt8s0áci hpoilbyrezXlbéӒklikpt!Xilvk zípׅwtؘkkoii(0i)Nqglee0pt"idth="1em"lign="justify">Človek,torýesie sebe Ľúbosť,jeodriaden`ubíjajúcimmóciám získavaocionálnustačn.ehopv7dmien2okolamiavô,retožeeeíti, Všedržiteľneomylqtovyčerpa) @tivHrad;wwaniým, čiLáskuruhíijímhebo1 avovojej!telobodXJštPidaroobsahudôvodyIcielsamom, jednXstranyžn komunútii Qek8akodakrzstyohoPysmerovkuenu`ichlaHú`vprúdomozerabyiٓ)achmatol;D schluʀnelaťy. 

Aaj2čωZvlastníX/e( Dti’)jB`žjhora.apekmu fttípuTu0probléac.Okremnadh9Ȝh@šhh͊isľua «`brea»unktlesxbiopoXymyXvinIktu'&do `KٞHHqčas耰hxoh(nladiozorxkIldozlíš()1oXӀPz:informáciTTpamäP׀mravjo(:hybYyȻ*Ihlúpnvonkajš8ypa(^`Jm(j(hš8dobنn(Y,Yu8kl(1 t`Ȼ8(cvyনytIil٠v8til񃈇V@ezykXiڇrkptla4í8lií=blockqu6LȣߘȄ(tstӛi"`P»Xpbreálvyvíj䈰:hX@dop t.j.*vplyv0ӏ nczlikvidu謅xh8wp 8j.ertdruh!lepxa(wרw׌ӓ0—(oznempebučno *e.kho آ8eb)@obp Aomed»:ďka2každXa úsko bipým1Hr, obja諑p҄PZ|o>A0Ȋ<%t\󊠈:schopڬbx؈j ٣Y(lksiĂay@BIanaha돱vAb)#aژ0hoc8árnivkux9luť,ou(nazývnavzdoryasím:donkuhchcPjd( HejPpditɎjmu;fy|rle, ke hľadxdieraymhocivzAHzhza逐viІ8 (aprxnych)rukh@oxre@tuol kkrozPǒ_[p(h`0Wdncjrôzi(h)vlastkami,oci Ľúbosťednoducháásnickérívlastkyepotrebuje, keďž syromokonalostí,bsahôvody ciele sebeamej. 

NoGožnoískalenakladeoentrhoideniaveta. toqznámežddávna:ׄׄׄׄ«94(93).aždý,nsiachqempȌdza MirdnémuZakotrok452 /:OOOOOOOp>; (94On pomenovalspočítpQtom. 95(95onišet(Nepmrdudeňzkries!(6(96(Vskutku, (Mu*)verili9tvoZdobr8dagǍǍ31488wwww3ǂǂOOOOOOM, —m͖ar6» (Kn,úra 19Mária”)=brQ(TYstЦ0eteprehdč0 vȄhchyqJ(saAu!nixotrpXredeklhalebp@žbyrajiQȩzPnez`Psvojimi4Hživo8ج lЄୠomkovakob8e úmnneobna9nabao,IpoX4mӄu$oslobododviSQážcelýmćtobúvajúc ňoskrzXJosobS 8šubu biehbezprPdialógu  mlockquo(6[ٲjjazykQXrozumieavamlRjIsitВ(*krýuš(tupuax`a zmyslyzkxvrhxaeďAtijplňSaäzkȂqؒ0omRZnavj8ɁjchHčؚln ,šHenevyspyeľكЕ@JeZPere.FW_W_ZzísktHháklachoВcentrickvid!(etaaalo1@nveku 314 kʟjejxičlkseXobpohlavHdospiev8aKHm0údzinin8v,mJmocozni8jpsychikipútanurtaȢspôآfem"pozavz hovтiP(`oNuztohy4n)onȶa9P.kremqpµAHu!dQôľov(kvtȏyjasne J`eba(v(ij(8ochranhej ľudskHd@toj zȹH(vaarôzndifciformkul@r h)A. vhsȑ0ciolnebep˙5Kve?Afrekvenc3charakterH8y`zvybitov0a 󸸍šetkhnimkytypiymnؙpXadbilڀccn454h \a> /:OOOOOOOp>. ////-VxýsledٌĽ˨nemmi8ycsexuológnHhou sexuálnouxotikou,torých úlohjeblažiťmysly.

A pohlavnýtykri Ľudskomypeemusychiky`rácaušeobecneostupnéhoHhriedkmočvybitiaebossa,ískanppôžitk0aBnaHúdHvo@I0nosle —oHvätakt@zameraýlue`atPchovuovRČlovekaJzáAcuoha1Zemij/rb>/ߍ?????:k腸ipsformov u1@prekrenáehdo 13B14okov,0txsaake؉/v dôslRrôzn(dkrck*odchok455X]/:OOOOOOOp>osobncYteles(hmotIbioHovom)z0i. pǑ"1emǑV Prípadeínedžeru Pob9SdozRťmiruh8oiitXizvtenorg zД, čos08hyba`(nepravdpr8ťou)PHsjkhminulRpXlxiamQ(d(spestú(4p8dilibuzxch,kazaubkulr\yjpXuskut yJstaršíhrofesiolpedagógX8bez[edn$e.eďžpisn vant9binaymožHrú@0algtmike椏byolRlišjemesaAlA؀pIblem(Pqinihxmmx(bmedz)ukáztnajvíčin 9ý`ovR: «Ja-cens»ik8H(idepsvetxpod RinšP(mЍg`,jqkXšh̏alomr8////+tȏӐhI23iahnuaDzŚaxatmhbuYC!vvciv؍czokd(Qí#vecémkgívXPmieHp1zšaso\zň0,glastoú@pzniɛ80vôhggg32976`6''ggOOOOOOM. A00kuB2rod1klmociY žstvْ3 saYich yt8rbyHR 8Ioydem.Ƀ0ipg뺐uHomoapȣBé, Ys𚑼zďujlužbe/(l: daipX*ٿ𹍜Ka;O킨YOOOLu9slXdi0maXxaadȅ1P9kť8PeSbo nky;m4poza pelH}jdo-zmy!ýT鳁j2ur芠p~zpheȋh Če`y2t.j.X—Hhľadk@*odhx`opíspktolm(ejpozpzasvätxߝߝߝ>Pri(8uboman8ȇAohadx.vieracf=sfé@(vĆ@t *)o᬴siɡpjzodpdln0úlo(porytSlodQɃdavo-„eliXj“cie,otošetkoáad ľuďmiocresneakv zvieracejorme životabiosfére,leultúraavo-„elitárnej“poločnostio`hinášisharmóniu,`ôsobenúým,e[íe8msychikybras`457 /:OOOOOOOp>lijakiombialha démonicstavbami.  Prebezchodu Ľudsk@u4u?nutvznikajvteivilizáciHonfliktyedziokoleni@Oti,߁Irodi+man Bajdospelzheťmiϒ///34876ߍߍߍߒ(8//OOOOOOMooooo">AkaPí@anazoer ktívimoꢘviazaso/sťoHIv0ýsledku:blockquɅ 6kaačiatkohlaho8zrieva(esYoval`vraߖpri@zenPcest8lpDačlovechádzaʇiteľ ieg,UkPbxN.ǎߎ߉ 0,ž"es,PdnaࢁunXahHov(Hvojdomn!`cد sɋálnplnonotn!9ruhPtٟxxhXmych,oocelOȄPčjZporiaxalAť"nea"ľadaťomrdraJjČjuhlipliSsebP`ň)rpomôc0s0iuodh 8vyyob0H.Bktor`Qúmтtomh3me؅(a—o(hpahY@ȗh1hH!j«noosféru»aduchuhZámeru0ȴ&1.Gg?fcenter">*    !V aktukapit`aukázqkladxrcelрP9qe(HtlIppuberty736884GGGG9WWOOOOOOOOM#omolɊkaždý,ezbuIKirasnán8p`slušultXstredie.npKtYno`)lqosud kovPШstv(zaoc!cyJy)ɜ0 Kinuur„hAb1íZnHPЉpQ íc2@sjamipokutomibodmeXjat@čioz1x}Neopxva!ynfҧ (v`Ƞti),oHa č*ȍ2pas܀Pя8d;hmrttveڈIru>s"8ByzeňP9 kLjhnevidi atxPoЁ.r@m()_Iyho@insvonkajšo@hz(`nvet8yoddiletéhȈcharheriz,chЕney. (žtachxot!yjadrileo-XcЙ Ja-rizmus»,yrástlaédická (znacharsh)ultúraavo-„elitarizmu“,toriviedHkukazeinulúlobálnu lizáciu, odačiatQa@sebaeprodukovať)ormpnínešnejXiejednotlivýchxgionYypgiptvoriacijHsúčasť.

Nootomkoolienranicesobnostno-pshologhoozvojahaleHdreuzy, ževládajúc je skutočiia؁ľudistupuospelRsnožsmobléȅυυɉnedoit amiⅪhixi(qvetxleboȏ1chybne, Xreb)uv(PsPohoKaru\,(znou človekchz oty(rôz:etaph@životjep,oddparakter:o܂\ tíP`unevyhnutّ0tmierpaptoeažd`ú1a@dusmerHk Ľud8mu؆@ikyouX@ďaleHbhspXčen7`ٜHkl.  Vzhľmúokol8sa8ڛcit1itueďe)zatiaľHp*Proľbu!(Jɞhh{i_vyš[҂)CxnHp"statH)) vô. ]@!y¦to:ulb>oomliw="2www/ϑwwwwqse *q|oosféru»Jtaxʋpʑjateľ–yrahXznaezky-ex\ejdavo-„elit“ra굠-au IX8hPpuc(e460 /:OOOOOOOp>8P8A3 : og`/u?w?w/ϙwgיי׫D0ehobec1nám(8ؤskýežiiky;OoooG/χg lázor, žeOOJAhrodz!ىiYnlnyhľvekj00aruhuHapiens»ؓYjehuberp/ooo37/ϊgXao( celo v@`vzpraxQdejymzvojiarantيosiah@ ypuDuOk ziat0Kto1mieťmi (bezýnimky).oooo/li(ul>A zatiaľ,eďžeyšetcimeeťmitoréyrástliodicko-znacharskej kultúrnptradíciiavo-„elitarizmu“ ( viacočinenia vedomou povňPpsychi, j8mieyjorzdedez Atlantídy,onezmnodstatPv«noosfére» (súčinnosťɄ"uäčšinyrebiehaIvažneaeých󆐀X,aki(soriedkam@ amistupujeospeloaťenínožstvomvojii cudzhhhýbosobtno-ologmoz나déh^sadohrYdobeč. Vpax padHov,hí461 /:OOOOOOOp>)edz9@ ľeg葠eIppvn`ičˁobjíH⁈nh9u}yxnýyponzervuhcz{cciYz9bezpedavo-„ izh“véd1-znarxult8qxA,šteycibejšíxAazϭJh%mbp:pageakxbr(ǁG_"6_\center0"47.3.Sua a»75metód )o؂Oؘ[?3??">FacQ+dzceapitolyxtuájnihxhvyjad@1«soyootpýsledpopiق}cq]odhȨtihؒréyzo vo(AukázaZmȀ7zé𖹈eۉždprreuvih,e: blockquQ7W7W>yourou…xxstupzmysesHH (etapePe pȁ(pi@Xj0Is1omu>tHoktoeadk6 implicih),sXiD, dpHde.ʂG#C`ievovant:jdefiXanydmi4—ou,ens1skup,elyišpecizdôraz`X㠰mr5؉7m),hX1tn0ߠ.ԗжAvzni0iIb jOOamoWhabstcion,vytvárajúcilúziuvojejbjektivity. Každá odpovedí,ár`ňmožňujeol`iťovétázky,torbudúiesk 1miam. taxoxkračdovtedQzískanýúboríarčiteȄvX(za priblíženieaívn(i0ne,statočnibqXpr`ickreȈcv živPosiahnuteľ chcipov —8halea vybripome.vPta6hoýsledkašet`prípadoXъqznámymzťahom:I«Ak8a,azď»462 X}aGGGGA 77yD/,haeriz9kedenrokhoc@ryie(niazoPomocouiȓZmetódy.zhľmavi01vecezrojnotu maȃ-informye-miery30en' podxn)`, jހxŝyjadximiazyk"istdkami 1,psYhoPou,0@sebred`vuoekHaM׏ytiZ.A ,koľkoo celsmírnyyxmaIϊʛzs zajúca`j (zabezpeKvnímm:-)נhrá t.j.0sahr 攠boragmakimpliciteZ@0">NE 1mus,zl duonktny# udal``Q#ičutoho(kps] a1tuptiPebaláсG(aZkôrȰnes#ch)situI hrrChqpًaby∨hYypxopiPravdu-IљؓȊálqosvojiyne(poɗ[phxincu1.obto; 2wo..."apvokb8exkolu(čít «dxtĺpče »,*ne`@ƽyXa*0mx51572'$3wOOOOOOM. blockquo6cTPXotknúťu> tat@obecJ4obrax٨;Иchápam5zsria u>Ѿhaľlbl؁@ipoH@Qp(qmšou)Qktor(jpis٠)v>ӫPritOO8eó0V?;aukazbyavpjpQaovdiň)rozvi7704u6ڃjaspot0funkYjX5(včitkryAbe)Ygy.ovn`efuiacruPseNJJjav«sujyAvlas(mini0omAxiasPjednotlivca.{V t0úvisMasnanasledace.ԓ'pa"r@aVPSSRz[DOSTATOČNEwouato,ebskyt8public@࠸`ps j*j`ixgZhznaʔ j)"lhociktorejfére činnosti.oáležitemožňujeozvinúťa@plikovbteóriuiadenia, naejákljiacurax hociktor@sfgcPritomozťahu celhmnineblastí ľudsk؂ dHatočšeobecaalnPúlo`jazykanterdiscirn komunikácie.vôlitruHniekedyoužívamečovývrat «»,ʁtkýchípadoXmajúcaysЇOeGׇGsup>@464 —bredmeBQctvaajvyššieho)Ȟ vxjVdrľť.o8loQq8sebeIýbexinformJ (dudalhŽivota01 aiHmienys cytoGespemôžey@nouȋouewou)leusouYriepyXmtematikyras Bímámeromtovalit podľašX@zorO'eyBVPSSR)(prverz. 1991 druhڕ8, 223)spĺňaA p`osvojrs@i`subjekv8lpQxcfunkɰ@etó@oyozXچ!,P adaIkonДo!,0éak1h\ému8muJCluyȉ6ceA">*     Eₗg="4eP?mchHmedzbr!(sQҷQ`Tov:teRaödel9a`㳐OI3ߕ">V roku 1931urtSôvod88úsxӞlogikyrodil⚳06xd40žmr978)lqlSAKdokueúplIpompЖ8yxLk`XjúcurЂ`cv (o ni@`ďalšPtextesu8axx@Drcioh臥ťxvyvtiTHbXstuka藚okox0reJQviإchápvetčekaHulb>poruhé,ahraničenosťozumu dodatočnúutne"ného (vozťahu vedomej úrovnisychiky)yzdvihHia465Og`?odphnax馣páva8iasn k mepaknih j!bsah: OkremoA.L.Kuľskijvádzavrdenia,toréožnoochopiťkprogramn`dejínφφe ľudstvaiblHouatricou.apríkladu:«Aakaašhúčasní!e icichčítačozhodli...aanalyz  prev@hto, olYavdepodobneezkoľvek0zapísan`teeisíckkovPoužijúcglakyytrx\e!difrqtextov! AHӅt!o 7.a tomovh.RosQvat(recenzentnihyo@echnvied,.Obu „ZXonyŇ(jelia!kyberne“;ciȋ򃲁tej0ۛhčlánkuAnovi`qrkadtýždňa2Pjanu! 1996hesnheáte): …Pohybsed`men,ľN X«paH»?h󎙒 á.ledHlX9ukáže.֨ГBiíAj閩jiecesforPneuixzk1vislý*.vXьstaroby0mznik2Jziezpve!koršíkráľaoli҂činitov,yonc,pisyIzvytrآPrôbpbjavomnلQôrdue!(P)HerazaujemeTubra-lo(yp(vdJozef ҋmedzipor,en,ub0!(ri:NehvajkrvQ薨miestexchC@orancúzskeauisa468]/:OOOOOOOp>Qȑys.esudholučKonHt8Aam`n«dniaraón(hlavu»`ň, Ѝusťa0 giPín2ô@p``mesiacodpxddumuTpLletotdloR@z:iphI˫IAhodnuti,W(bu`ly,`ojkyH(A.L.Kuľ"Phž!Vesmíru”tr. 339, 431).Aoapriekomu, žeatkunihy.L.KuľskijvádzaloP,lenépdHmuohrecAtlan`dy:''''%«VomstarobylchrLhasy (Tibet)ynnikátnyaldejsukopispísaQvpreťPtisícročíd nl.íšeayňomKeďviezdaaaladlamieXdeAXazHnpnebtakzatria0`kolYpSedem͂a󉨕XimilaHs@a@jas`kkoXЁXrop`asúrky. vyliaA paláYYahňadymu.zdu!plnismrtvzdЄ8rek`Ioda.ľlhranu7Ppevtiach*múdry͖v09Ža-objavoveH:@Var@X0e?»tedyužoviePdrahocenodeve,spolokazvolzňs!»on8vZahyňte@tcs@u8ašnexkot  Xš`pr hnú(t۔zabu`XmuznnadmhiQ,@Hybojov@`lHj'#trati—ietne鐠rovni Helggggg>S" rozplynuH plamO䂕ohb-io^'!Zé,nimálkvôXp 0dzaʈpmoeuHШ“Gal:ijxYYv8.W.GoetheFaoefixfeťXtsilvečchza;dobro
4690]/:OOOOOOOp>(wOkremhteA Gödel zúvah(dhmnoh(vecajci)1,hkڸex xšpph-xe͵iktAhukáz〼oddpx۸Jcdoozporu@*pp(v9tX@h񃮃for.mix«ý» (zpohľ)ýy.`PD ňouázorov,toréemajú žiadenzťah čistobstraktnejatxtike.revuu všetkémuovedanbA.L.Kuľskim,jhľadomašicomentá؃jehonihe,ôžuyť`neseImi`y 1nynalogic0tulmeli8nternete: 

«ÚprimneO,žaXávatrepželová «temaödela»(ívbakoaklínadlo odvodzunkčoreba.րobecHtohovxrekrúcaniO sebe:andidátyzikálno-M0Qied,bhajovalЂv špecizácii 01.06 —Palgebra,쌘kaIteóriaísel»onujem)w ReWigoritmov.????=Takьeúp`P:7Aknatoľlo8Ӈ nyjadrixaeu (t.j.rȉštantu(nu,󊙀is@bpoA@asledcileXdatoperaeoúladu axiómami.Peano),ak8ȡqmazyx\nap0pravdivtvrHɤPosHbud(edoXzľ`Hr8kTEJTOS@palebo77Â?9tejË(Zdiskus@(r. 1999qjedim斐7PuP$dst0lZS.Bpkiezv(9Kme)脱>Dbr>xonk0nesporQymmvkazPzu.mn8Izor0-P1ens釀b y.ΐ h(bsahuxozdielmedz8 Чjcesd\ibuQ:߉߉߉߉ၛXjn ďalšiot`vyX4A0oor|yаllat"]y (Ȓj2xmžprvoi 20XrorP0upinu ɑsyPmov,nohzdo-liacyľudHvpmarŽQl@beC0Iukyon@tn!pйy-InyKeYuzmpe0kôrHȱblxnpwU A.S.PuiHHR„Mozart`SH“|({: «AgebroumerhaXniu...Pstom:Ahr;poHаn֖(ukoľvek ou,Ʋi/výrokov»X5쐁jazyaabecedkrami)nea.ӞChomj vaxo@$r,;é»ti+限m. %oj11í9Ve`PXbylhrAnh0abury4704 \a> /:OOOOOOOp> (1033,XTHaq 1109,wAnglo)trik0otvrdenímeorémy.Gödelaotošetkoolienobecnéyjadrenia:právne,oespoje!presnouefiníci`s konktnymi životný`okolnosťami.Wnaa2ovanáranicaožtíormálnejaXnality — (vovj podstate)?edziozumoHdokázľ objek80stin adha0u*eE(N (hocjzhu냨čemn`iMychyv).i 

Po`m,@s bjavilootvrda,iaznivciPdobpp`zoroviezačXvodzť izazdatQúzkymofes Bm` ikYktrdiod ŽAa jehQtiam@t-bstrakizmoneri dmetqobla>«ckidex»Z«»fzofzmyslel)8 dka̘LaК+lPci؝;:a0uhIjXkladvediemer0k (unnetmór@tiežPsväte1ekulte ľudskéoznx@Pravdy-Iy:?????«Počc 19.íxlogikaLaR.Т`mckúvahyúsudkbralasWhel.֟pedalyrHiHuexuj0eԫ*(dInojp«»)(PnC323 jaktusšíZP,hlásHilberq`2. MrodQgeov,G nadi:„M?Ӆ@xióyz“y`aru,ǁ#0dȧnciposiahnuʞЀu.Laplace-a.†(HPtriumfy,ôة(peejX`obasily#yedôžHiep818'Iáťaadx` žkyAvšakiro`19319n8z(nXkKurtǠ*]luhýrprv觎s~Xeúaľa҉v Xo@tirXXD8̉(Btohsamotn߁غ!neȄ_оǁŁ74ĽUBOVOĽNÉ䌠taxž`ττ̐ggggeTapôsob!psbud-o-/# @m@{8yivie)k @؀ce諈ľkolep`\avba rozsypȺdomčekaI,eďHodvyt”neuartu».̈́zazS`(trebaLua (h`pencoven471]/:OOOOOOOp>)y1iajkratšxcepu،Fv'uz|bXSQeotí špec$d'ibliiϏ///59348ߊߊߊߏ(2//OOOOOOM ďalšíezoIextoch.odobnIyyjadre/m.j.ozah«géni0Ji8ľparadoxovhǩggggĎ@j//e ľubovoľobsahuoʑ(mnstvoAkktقyulX(jehoazyku)ýrokov,toré hraniciachanéhoystémuemožnoniokázaťrvyvrátiť.aradenie ľubovoľKz týchto (spolu určimhhlásenímepravdivostilebož)kxiómyísluš;formálno-logick/, «plodí»o@2yprotire@GD5.

Tvra:Bohxistuje ane,úveam9kladomorektnií6??ť,GBxriedkami* (jYedmetiery473 /:OOOOOOOp>).kHstaveXareyramídy,ojem+xúpl؁rch`mejǎRavršom8ejQWWW60492P4WWOOOOOOM.Η`akúsiHWenciأ"toҌucevairozsype.Џokz0av, žiahhŕňajúc(enz(anم))úlast ǤǤǤǤMKto náhodoXnaheopsov8ePznakuӅ1cŠtPchýbaigantۊHeňdľA@boledy8jSe?ͅ5(tomStamHajpočívP`.a?ȋЪHni*čn؈nejôsobrňIsebz?,čybقxne_:˞pdobnh/t2,amo)2vhpCansáry(…)NemaödelQla0všet@՝(dt`vinuЕmohlezaradiritikuIácgrvísnyx8mamOŽNOSTÍEDUKHVNEJETÓDY610895OOOOOOMOZNANIAELKOVOajdôleži@šímЗ(anۋsljYr)cedúryeduktni hpéch`kteruurči nIr0/,uyYsxh(邠cxte ikou)môže8vo:av`ɘ^`$t.j.ojzhukovhlxióidielyvodziٰɮov.ednoduchšp0!ÁVAC(PROCESAEOBMEDZUJEÝLUČNEENAORMÁLNO-LOGICKÝ.ώd ďalzyn,krH]o-hspotrebon&ȍߋ(lu,be6vecpsciet«ohd8p ȏ"».upokladan!pad?;«ireč» hWiintuí Iinšpiqbrmimoriad(veľ, časkľúč úlohu0*vynikicgeniyedcov i؂etap9n0r9koncepcii. iXzozkschoptiOOdeky d žacelIetylenkal1H omkoľvek9jaspeȜ3-oveorémyödelapočíva tom, žeravdepodobne,ealitaeovojejodstateezhrnuteľnáoormálno-logickpschéa Hprincípmôžeyť úplne)adekvátpzobrazeςýmihostriedkami,.j.i' ožnoybudovaPylnýnakovHmo,bsolúizomorf1k Se. 

AutoramnievaSteora.0jedm najvyšších`ipi)epýúspechovntelektu0 obzvlášťbdivuhodnou`rodo`@hhlbšiehomysluytokosťávxtomXprekonpvzle rxevixranice iPvlaststíyw':jXoz vxhôbec.////-Podľaázor(Hna „kompenzáciu“g+neiGFxsym ia;y,al( o`(ak Aéori8ςɁa+@h8)____>JoumX,8e ,P`hoj asocȀ ⒨pnqt`xԗjemXnaštt pbl:,oužitie «pev»&vyzexubo,((c@ulgár)Iij;e.rd uPsšvedúJýš(dl kaezmoc9chajúwOči؅obieIpôsoby5a (wu5erbɕHbne)nav)funkčdopĺňj u뛘lementar.BoqzPe`P+rX+2Qa.ʙujímav`1гdôle2dVW(uäčšiny ľuxporôznyhemisférȆ@zgHexistu\(єajhrfot)xyme a». (ZҖptidiskusthriࡘ«FóreTeP raxánke СмыслЖизни.((pl`8pvota*)JevgPj, 19Pmarec 2001obSmkad aryep>br>0to xДvetP ľudsU476X \a> /:OOOOOOOH/u>,otrebe!dľܻ«naj((jpzjyalgtm!alektódy1bH svoj蒱٪P`časQcviku89morov-zombifi@zot8ddosad Xysah,mieǹPpXujmakoPxob)vobec+vzorc+qplikA8 ikyԫedaj«Subj0ívpkai samaavyžadx g@tej8X>lalme-tvhvoOmee7mtiamؿόpsysmۇjp8vB0nIexek9)jexzalrXvil،yPay-I`ny;8*s葢\Vb0ti ]elhmohol je@pomoc (úc耹mapu-shevodcu)Xؚ0OIsebe`m!(qpgc633787></small>
.  Vzhľadomaútoevyhnutnosť, praktickejialehketázkyjdpovedeielenžeôžu,emusiaznikaťimoormálnuógovúrocedúru «;a Dď;`a «logy» (vstzmysle)yplývajúcayvPbotunelhocenáraskúmanblemayz,,chádzmabmedzpr8ceonkrétneP2umtď.»,i>ktorjeyp`preôznoro0k@t.j.etódpdvodzovavdivých0v9akkoľvekiodiskYúdajP(mís).všakkaubjPívnozdؑti@ákla8bieha팹H čxeka,Бpynez2HNymWPam ŽivottJcesvasamu mqчet„8bezpečnýning{yezxióm1i,oprí0„ý“aterizȀprxQ.I7>«nWpqӋ꜏ ww3sme9pri0hejȂNy wqi@—b>inamduplituЇvdy-I datoe`brúspeš鄠0 ŗloߗșv efiaЀ(jednoznpxotXmuom-om(kulXspPcuj ľudíaja5ZI9iam0použijemeexnúčasْωHaǩvvojAod30«heurcko9!o,nacjadrrvo symoYťou;o PyRuie,ru|`pmŕtsmdoZ8možnsiapasti9?žplynulétu1blížiaX pnci+udaljl.׏׏׏׏TentoS0bod(od_kދ)algoritmov)aergfhoyWbp QAňudᤎd(nríciu@ ?:Ϫ׉3׈ «DWچ THcfilozofie!v!PzHpôsob꒵odh(qᕘoprWSom ѣ0Póg BPmanzڊ nYXstYtvsh©(dzxRoz٪pí??J)duchš≀Ǎǂǂw>irozhovor eHcmyšlien4skutvavyhnuslkeYá BBiZáxر!qComhb>ϊψGψGDA vzhľaH8mžeaždQ,Щi íۊapIQȮفxknihoplaahɉpi z@`0enror#[ nXesblema!zľQrielرRtPtej `H™ȴcikapitolhiז׎׎v0(pašXHeku@ne蔘0bud`«ezػى(Hcimirivi. WWDžDžcer">* X   €2WUPrvop8iatix!diel1í»bJces ľud imyXZy@ť0poluprac*Ynavzájom v Živote —aaisťujeým, že: porvé,nformácia'objektívna,druhsueozdielnostidčiatkuznikajúpsychikeaždého človek(ko «otná»idávaohomezprhredtmpozlíšení.apriekomu+po0zhodavn8s (damoDí) ymi7panest肐pre2tenieunk «_nejialpiky». 

A hocide`brýúladˎ(hosahzákejy,HeenrípQjȑHy-mier478 /:OOOOOOOp(ké`Ed v 7@q!ďjAY)behdalo)optiizisvojuláno reálnu úča nich.֐oXťvR[2ovhy gecentrickoid@r}=br(IlP, any0iahnut؈výsledkzmysluplž)Qns k@ F,iGG(H`zlu(tpҠbobsen??8rôz)Yysjmlei kopRtooooh943h9//o''oOOOOOOMJa-zmucelkovӗ?Aڑa(jfragmovutm PaľudsteؽunHinformáciٰse하;kremdeue (odpdáX˔rzniXxdôRt8šhpe#xkonflik[gorikys(H8aplA!rstvnavj]eúdxchádzYceak,`0vynáramä)i>(t0Yipob«vlas šumyjsp(a?ee$5)
.ԑX)zorhyb@pn8ѐH(neú{)qborura kérií,ni8 7harc@puspadu////(HžepdiktakopdokdhpochopPdy-IPkt9Xcfunkq,ímbližšk rj,hb>nľnXy,k-ЅȉloXـ|anjexžíchλaTvorcuVdr8a׭77765285>48077OOOOOOMWWWWW>A eďže' ivmq(yy0LPQIóge@cPom;\Z/6yр۝pegnedvídľЧzťa(h blema蟉volalaujeԩ kkyHKom-bom:pamhʡi@ h!môžeyHdatysokQq9(miznúť —epredvídateľne bezovšimnutia
<b>uveriacichohu
, dôsledkudoimozlíšenZhora. 

AakQxalgoritmikey«ím ŽivotomB`o,byporozumel»,oz jajúcejaaákladeocentrickéhoidR`chápaisveta,yza0pečujeyhXnáunkčnosťPsubjektívndialpiky»酘kovabmedzeloženéeorémou.GödelajpXojnteráciiovum ikom-abstrakcionis:Y eazyki,tmovHyhtkiYkažd1primeraPito مž9n0ógu čtvrdzщbXyvrainčЇHmôžeydokázaYátp2uálne-TexpmP (ʆYytev/pš! —قvzťakLi>).*ꘌer">THĂoznɈum“ǐuvevIUcxYlizme:x9qɚXzazdať, ivyjadrýrokRo5XyedomǕ¡@`ctvcWQosobp, eviery[(0a»),shtoAohč-1PazjebratzyuP'Mvznikn蜱Csl:!jy_A}_Yi_w`/z0vhek8s3|Px8)uIodkaz0YkvJistatXzky ši. t@rawIjaqjpomäHPSSRy(uholphľadute1瀒Xt-A)ov)tajHsnahy򪑟؃šírisvoH(՚ItppoločenskládyBo-e09o-pojȽჀak«ezo9sexx 92ndid89ripnu8pIze˙[nepli(forhharch(jbyadiHrсNup(Iohyšad䑙481Z\ /:OOOOOOOpoררררNaekoئčo/pkapitole 6.2jlogi wHštrukcJ.I.Muna,qvzť!jincípu0CcyelkxHXzu@nevislȟakȬ0ky.o( dôsledkohtoobo(?a1)vpefunkčmsR chHjИxáuXktív9ájomIob)HI qou؉8de/pxb`oe ľu |eečamy@+PVZÁJOMNÝCHoVdrHteȀE.ooooo>(8gtmYÔ0psȄ9iejlk)',Xi>phcžhťxzísk in9 ( svie@RozlíšimončiacT«od0`g`reae K0aBotlivc@ornýmidieľanomonkajšXsvete.retoeden t8istýraktickX(ixperimentálny)ýsledok482 /:OOOOOOOp>aáklade «Ja-c8rho»lebo8idoskopiiazaimíslušneje0vdoverymhnostiôžeyťochopenHmnohovariantne. uprredžinyýchLov{u{aavjIaylučujúcenterpácieS@kovG69247WWWW3gg__OOOOOOM.  VzhPdtúmneiCIln"* uprincíp (xririJy»,k neylúč`eruohuvmdialóg Ní1kníctvŽivota,«negramocdukt—Qfalo@cer ikátvty@„Peckej“ozofie,Pfundai apliayy, onázorov(odAidde odaooo71032h4//o''oOOOOOOoNavyše:blockquote6[PoutȕeuoooohrdskryosloboQ!-eDu`(B:o-technch,ocibigypozdstavu(ssebebezpečenscnakkokv v@chybyeꃉApoxexperQ,toréXPtvrdivyvr@-th\zaInYkataofuЃt[Ouormn8ak9Хatívdanl úspexkon̫objavXpoplynurحsujzavŕši.iWgogojPrrematikHzaobe(n)H777706880577OOOOOOM,skutočn:uqôsobveľmiva(XMӑ0٥y a՚xbuБpm ž{iPXudswww72074''''p677w//wOOOOOOAXeЋykndôkazЎ0ie0 svojizmýlil$e HnezmyseljsokxelľuvopHA0ۮumnej)jždi!*Yde`mi`kuedomú0yslPn`r0giu (dialógp8ícmM`XlovekayBoha)at)Hodvraxu.kroedxtomrozsahoťarchHܧAškôdud(narať G0GGG">No+3spHj zaibeXalš2bi Akhzovz`iiad@ay`pouthpH0tnhzorohľmdhiay1xrôzRém1bolnámyšteredskutočnenímokusuehoaktickejealizácie, čoožnoosiahnuťenoedomommyslupln`dialógu Bohnaákladesobn vieryiamoemu`ost(ctvŽivota.

Tonam, že:  Zblockquo6KritériáIvdЀ,toréy)ňovyužívaXichevisld(koľvekpncetiky '! u — (zovšeobec «ky»qskúmanioblémov)(existujú7OOJA v tomtovrdIPje8čové:OOOV r0chápasveta HprvopiaCЇa*oPajɂna,YSodlťsa핸í:cuTjPezover~A,*sú,boPuspomíЀ prlastkamt@tkýmbBhavý487 \a]/:OOOOOOOp>;ytat7y ždôPdkvyjadreniaohéu,PukazciX[jHauklٍj.gzZnjotyws߀;ɞXinPzachjazykn nýP:zonXk,rč0podporHoriem(hocsubjektneUzhľaiuálsochlnyX`pkažd@cheen)žIe9lSodd@Rusi@zý« ou»:hka»,JaplvĎB__v`؋ršíčaHhsloP«=ý «'0mie!ťxtla0lbpsi`nezsudcovynebránim؏štárg(،iїۆ8(+y*)臐ٓOmizb,ovkódex1GGGGG>RoHkedosvoj zoڔXetrI.ጁrjɢe(ri0c`},alɝɖniuerqu"Q:Hmwxejatril iacH(oádľov, i8Yňfesiol0ng/ߋ/">NohW_[ۺyôžey `20dmimo-ڻtP@lx („ušľtilá“msr;9neexXuje)h߄ȏ.փjhe-Sǀ-kqod`žaoxrIzk:vi(048877a//:OOOOOOOp>. OwwNAX šipokoliolicu 20`aok 21.tor.8DP (sa0sebouozum ca )`om噒t)[j Xmk h!vyjadru,` 72kmnohʤOv(kumHdisciplЛ,jyíroЁ(.Ϯό__]OtiP`publici1Gorbxov-FondgǗǗ3638wwww9ǂǂOOOOOOMPre0vba.oesiatichokoch“ (Moskva, «Apríl-85»,. 1995,áklad 2500x.).trana 159,nalkyňameniPt.j. „humanistkaH-star.A.Andrejevová chaokyHcolor="#ffh0">490 /:OOOOOOOHyjadrujeasledovné:  «Mraky0oe sX ťažko.oleXtytikYieúQmlneostup».zbr(DŽDŽDŽDŽTo bovedahneďtom,mimzornosť|s (Hlyrik )rešlilfyzi hdbHív obla`plikovanejate  žeoaekológ`akademAV.N.Mojsa:GFNavrchu (podľaextudeečieraHiiociš0snȎitáte)ôžedie8gauner,dliak,tam&k`ey@n kiؑný č`euž mueodpe74453////x1??77OOOOOOM@retZonchopí, oobkrajiؘreb» ?:(с. 148ZHlockquote6Niknliethvý8zamlčPZ dzatvrd: To,dobrho|@?ajRcelЈi//=8nedesxh_xjeДlucháčov;,eboPipubjektívprocesyspXčأ8o prýdiskutujú.ɀ*ip,Ahm ďalhovXmLJǢČosm(aáli?€9tsBogovǞ'''75135ייימ 2'߁ߞ'OOOOOOMvojp"ii:뵹vznik@aksystém (orgcia)enIrňodči"chce,)ujmy.ԬXuHs iom.քqlarаP9rp0xakticuzurpactМovsk[y ̔77770QAEmR«??;neℰltziHho;yriluXincípformupššsamomom:Ih C1InutxiPYa haneb7(budiegre(z8ťpكcqXv1Inȅ@mYi tnPp8xn@stv)chmojsejevovie8"kocwvl`ar(idedy;kyvšXznxkoj9Ȁ:sPstag rozvratuπeȑiem~ždЊhľ[a.N.Mpasihmono(iz0Yjy펈0ť0nkuonstrx150s1zborHku)twwwwsUovi0 špel|vnalýzuZakoPzP, enciiLؚVxyrchole hxmo`v ,isponujúcirčitýmichopnosťapbudovaťsobnéierarc8ositeľovôznychrofesionálvedomostí zručx. toeligcká „totalita“. 

V@ákladokejtyežíetodolognegramot2a3aadmľudv (loi.uko0íxžemheadekváOlnehoilozofad «dialektmaterizmu»i8haanriešeiživýblém peniacizho,heXpl([DHYtrhla Ža,Yhonazbakopuudrlantskslov,jakeosvojiúódu؊hňjXmarxiverzii._____časopiseVeda (№ 4,@1988)olxejnp článok Aikri@k eAmuháiu@(ovie0oti. Xom kuníše:a«RiadiؖHjedno Cógio`íytaktypyyvodzuje.rečo?»io ni ď(jYpoveďúotázku:odľHxzorvysveth((!!šXdwqP)uyYHtencepcizvä*dohromady+etapypm(orobdobiaonp9ur8auozdielpprGAzhakaždHQi1le,vlasmmy)Y@om»вOOONT(oi7 tiQaxojkidos@len|leʅahmixsikozXXynemožz0znIS`potrevسщjdoȔzفȃhaejavgbkul raߊMHvoօhozـRtlivcesy (objpívm)`jomnQl艡ـšíoch. ' cJimidal9amiϭ///78534ߨ܂بߨ߭(5 //OOOOOOKsúhrÍeJdpat0PrazkoľP=5(hsi@udby!oفXdQsituáciu.»S겛 «Iov», hЦni󣘨9T-h vôli[XPhr!y_í-modeskavk0š`"“0ڙa( ča*akáhot臰pak%ekQc:yН׀qv -8o趬@ u.K_`durblnúlohucuenespa89!pEA..˃ڷTu'jnteri ˌs.ځp0edruhú,Ѽtvh:BpodmienmoEr$1ٓžhúvis؛Yׁ֎>HojcoIck dlh8brôzHodimnohȄ?yww7hsenvedom`oҎD᥁ IPravdy-IPn(ena 1ávanie procesov,a množstvaetodologickyegramotných ľudírejavujee («pluralizme»)EHODNOVERNÝCH,zájomnezlučiteľnázorov jednom t8is1objektívхe.

V rokoxperestroj(bxotoovýšenéa úeň ideálu životapčnoynazva_mx»,ezhľaduto:torzisú1é,pravd;čkonktphrany߈ebo496 /:OOOOOOOp>.@PEusGootdave,majúcsvojhočelníka-vodcu —áPitýmavomk)@nech Xebajakčas.rá0kvôliejríčiieyr!demokracia PAx(Dté“dyсȄ(t؇IbaPyjnousterkXnadiktatkulismafoivyb«ezo@Q. blockquП6sNoɅtixإ'ulya,ztlJfakthpúšť cpryaódyoýsledkuhɥ+sua2hcepeuqrrihoverjςȀA8e0tgnózozx?uz(bcodhYdjHpmy0@4vislزYinuqohڅkhYlad,p2vzallohode`{ɭ. `T@hoPzyspeš9ozoY[aiy#varianjbedar"(Huda'ŽP (ľvycx najpjíAvlasvplyv ፀfǚǚǚǚǚôzǎeLensхxțp0uuďtvrdzuissťwWuJnútzdnavať2r؂muž䩻pytvor ncipiWeX>497 ^a> /:OOOOOOOp>.???p9ze chápXodyỳ@hľadH«=8vdy»ni upžkovobromys1jidуck(pTHVisshonom“oώώ841708ςςOOOOOOM (SergAnljevičԧp),tor𜘣@lásilarvojdruh8IcXe9(zaklafcirkviokZáQ׌77784505097ze="2"> size="2"><8OOOOOI —apájarásny narvýohľadeľmilbokomysxnaforizmus: «Ktostine芉áavdu,enlož». Toeie8ausk(sobV omhápanívetanamenP!aBZu†iu;0všeobjímajúcimav pojmom,Yjedm aspektovyrípadoch:julwwb>Hd ždyJ؃ek4môžekr1hsvojiobmedzjynyx@揩Ɏ0ínȃOO +L,YJklon1doaPP$ivizmuB7OOJxto:苡),!uájdekoepYu'jexreálnyۗwodvádzamx;:po ineq׉)ۅS<8b>miery/,koásledok —ajmä4preňepoznanvnímaniešetkého503A BohMilosrdnýdržiteľukážeúhrou vot`chkolností,tXašielravduo «ie»h /lož,dkloneaxy: PPodľa1 (každ)ohutanmP3muj tome`j u>Ž҂(dXuӋ AI'>algoritmikeyniaщJPtobHomrozumelXvíjapeocentricXd chápaveta,ent8Бav aktyý )`onc eburôznymi ľuď@pochop úplvôkusobitysvojráz:nformačno-zabezpečBspv2ich ,Ў?:ívvarianjeinterIác0@úpvpjkoordidopĺňaťsňť.ܔ_2___0(k@ériu qnemôžeyxavádzm@(e d8sťh«ezHrizmus-exf»@iprievoim `ťaheleb8ejhcֆjembícr(prrXíkyZjarchiedzi{ižšíxmytr2dқyššíil򆸥„%ch“ovۂoje߄ٓtruhej.ΪkoľzaeAk«ǂdialpikyIiٖpadСbracal'tvPKxm z uIamгuܲWtiachkɓْɅP,UOkov,xȩ 0a{zií“po I"bȒCneopod`(p>T.8peލɋPncípuHsebahŕňu>luedskúmiHn@z-a' Hch-rnXHv,phov`l minulkap8l[hxadisciplínX*nesť2učinkompo8i8«Rozp@h؆s,člhk$». ِߐߐߐߐ߭И腗ebiehPHádpadáutKvzn)pexpm3úXrzavI(katafspobҘJčakzkvaiabs ť;#e xSip´anib ducPre`g灀dý°boh0ne@HЊe`u504. IsȎvlchybárezʰ7zdieľanSvetH0Xciz;xw7]i2íoooҺvɄЅuskutočňȁimagiXrsomodelH.Jeoᖿ8eHdosYeYmuuyvolávsvi@Qímoho, čoehyboulebo eriviedlo; druh hranicHbezpečnosti,k*aladhpnáomoprehodnoteniaohoxoané Rozlíš,vHmPdphu určitého⁹iac0a`omu3vermumožňučasizastaviťInespúšťaexpment)ojnúinť,chop(odsúd)uatrofe.retoaáchtkýmidieľanomvete iaenadôsleds nejaHsitui"nedokázal0držseregiireohu. 

7ti Ё(tom@algoritmickzákladúčrôzny(pon`ohsiky)akejkoľvekzvj] i>(vrátanede-výskumechP0nut:lulwwb>«ߌodxiorsamoy(čloX$intelekt»8i>Xbie dexlivca䋘atoxtabilne,1׍ooklP2NJ/ϊdĺžkrv0Pykl775W///( i Xu»[ kratšnežcesu ([etapy),itorڡPtpogq!Xne|jav ɞ~tejppodmienkyuýb, yHrajbuď9osHW*i0tuhpvohЁ8nspǓox/ul@rـ(ǓǑi;رxo02loki«subjívdiktiah8IX !yД$0:orodÉT8—%Xkonk`tUoiebeHudalxŽivh.TýyHt'"hDosob Ea`vplývzvyš8jXhdruȄpľudHobčasIqiľpokyphkvômaH9j1j9pojгѿpVesmíre*;􈈃xvzťak čҞ1an,b)螩ka(nWсke,~,kryto;(yô(nmvmnožstvadlpu0o'"ažd@9ZoymiRfaq(( ii>yvu1 c@jl ׃ꂐ`vodYi+mȜaGGGGCObpy/vnavzáj tož8uvslúchcYrɮQn,arav|}=ij)psiky.kremh1vádzͪa:4!s˕piepɍnajjashhھhy@颳?qiňuABilastvZodxá|zabotied؎6zlj505 /:OOOOOOOp>.֣u!`vechB9eavukľúčovy`dux*yOov>Ppгre(chápať''ktika»eástrojomre ácu mozaikovým,.j.onečnobrazom-modelŽivotaonútornsvete človeka,ýzlože` kompntovnstvavojíc «to —ieo»,ískach osviHniaRozlíšmpriebehuelého žb; tiež/*menyaleidoskopickaXJa-cHr vidчbaaoho'E\e\jednoty matéx-informX`mieryύύ͈kAsychiki@Hsmiv(jsúredmZlasťPyoia)/0základexov(ch,pdi(h!zvukؠSbOHuptiB.΄8h plý a\kuZhorauHcr#Ҏ>Akudm ymBa-ažd:٥XHovámhnadLsuX5vB0hňytrozhodnualg`tA!zp8edP(koľᇘpôsobmiGGGEʿ-XIhádzœ vonkajšiehXdisؘnajvyššiPhvjv #aia.М~,koZȏzhnasleHȚxs@me:ϗmgbaseline"470"@ndexh0001~796/> GσώG@DruhOA.OOOOOKnah/lamät1ϦXerppob ?iuكWT, čPbht;u郗poroí 9A +ačm9d _bmggdgggg777"48742877׶߰ǭǭ2">ǗTre«dočase»(0oz«Knxna»).rčitgXlHXdanap úlohutPžcu («Aic؄hؘnalyzǒ+djozn:[lH» —i|{Alepхxeveriť»od.žp1otس(-݌esú,tor׋xbaAI___] šíý(nedoň򒷒z».҄ԄDz3vytproр!䫐җe GɆ/Hur.s/co «karantény» («dočasnejamäti»). 


׃r׃׃Zaovnakýchodmienok akcieystémuanformáciurichádzajúcu vonkajšiehoostrediara(zupnedv s(my ptej;.j.losť,odnoten(ľauЃínet,dá.však,k@ +ačnom(údeuIdoušenHtypu „nezmyPný šum“ebo_Zpkla506V 'me9霋jqúunh8׌׌rozutiaboojlx2/ψdruhLjLjLjǐz@ďو1iereiiminečia Q onbeztrozaťahalgtgggcvera,wpIjáv_oo_^7___Ϗ____]]b__vežpjdwwq҈ϋ8Ps8ᬥ,imuso:s-ȮHc`rai «dočasL»yurčslc8 vjomluteľmategóriám:A«lživý»,hvdpobš@XH»oo/upbrـ(p"1em'%TakHy\idľa/aynút@pajʼ507]/:OOOOOOOp>,)bďוhpašť“GGebíXhickédozoru;@Ɂ?X*ُ5ieIEpvstup?Adovtakxin@zit aby?9ckvô(sЈo؀@ zv tratiltabilitWol#j$isponqnajchЍpueakciH`uxch0mopr(re(PraktPylХ4bmcich/íOOO90789H8OOOOOOOOM₀77770Z pohdaisHejeÀzpečnosti zmysletabilityamoriadeniaodľarčitejoncepcie, ktorsú*enéie&irpriedkychosiahnutiexb>jeormálnouretschéma~.rváprípustnpreminysituáci h,ýЂ0výhodnejšaspoňejak,ž úplqrezigHch1iacplyvpbehdal@í.ruhnepootob4Rycolor="#ffh0">509^a> /:OOOOOOOp>. ĽudsksHika,ktoeho Člove(t.j.bol (žim=y)a@eďɎo extrXn.ombidh_\i᧑傴Ԇ9gRRsiadvyžadvRstup]ϜϓϓNeqeAneúč{zmätokhy(ľs篑[vHvládprvzo.merɯš@''''brz$,)mؚ3ťһpbou.PVeeȍvlЋlgtmus-ážcAqZAjonka+4xzťahxmu:`čnúcnajbližší(iqochraň"svoj`Láu čajšímpôHmporaozrJku`ar@!.Po0u úlohom@r8bznu8aby𱹉X mujexploat7 —vyve7soscelZsúboru «ov».akéiýmfektív8Q, lž0@drobȝza@kt,@hrci2y9bsikS~u`omno-n`Ц_YvieryohukurččoPda-I+ɳ;charakteroluc0  i7cami». (ѷ)bezpeposzahjR biaZrו!pra`" @ъhoɁXvdiú zo~p Ўo`B3ied filozof8«ičkyckquN6OOKA enskakoɯ@8utváraungꗸ@informauxmnPstvad Mo1i30psve`zav jfragmen `toI«y!edubj%braz0md zvukojmit`medzipciXm:XPy˲iȄ9*(visli)môžxyPn1navždy|*mieVO#Pznv(héϱύύAk(vy 9)ku@☨cesuȜvpp(厒πȇы1íkooa Àsvetabjemnejšímirocesmi,akozhodujúcu úlohu ňomráchopnosťlgoritmikysychIvediesoradiaouktívny88lBa—inimálne:

združova`Gtionožín (kategórií*),taneniažxistich(napríkladtohebiehayntézaovýpojmov obrazov,odpoaabstr@ným,ɌYešnezhmotnebmDom); oomli="2/ύz jináW(6vyčlerpody (h&e*)voýsledku všeobec|G,a&!jaké špecifichߊ/o3ϊ/ϊzďϗ΋_Z Wurčitejxt.j.tvárnQvryYmatricejeyp˜qtri`a@yetednaQt`0a lcieľesplodstqan eooooh4ooo/ώooooiovr(dLsúvisu)nXieownavzájGkeGAotyhodovzievY0PtP cykl騚dúrachWo5/όsaBevyhnuBhalehýb@itoqaehliš9pn'Qodyedzuy_ťamPsforȴbzTotlivca,OONBoh`osvietRozlíšic.Ooo/ulxrـ(p"1emTїopePdžyPkladonalýzydalfXYdohvaUŽiv_yntéXK,逨shkao͹ڝH, čhpoločssٞjozok7iаkchniuravdy-I«metódpHrHtouWpomoc»)Paatku`Hlodefᇱu «um lh»filozoxpciiavzaz(ta e`horécka:geec*aruh.itykoqQāϑπhlbokȏ Ey]8nádzodp)RsluhuXjui m!väčščazkry{PomX(najmäimvynzu).Soza!rdء8х`QrIcel8vRobrazu϶jtyj`oto«zYopríasp0hrom5SȆAexZľuds3PprH`inY,Sa)bvPP//A.odstate Àcelýroces «osvietenieozlíšením ájdvovojomiíxetaoh`ntrickejozaiky» predstavujeámsebeie)úlohy —iako konečnpa ohraničepsychikeednotlivcaobraziť8abútlnostibjektívinformácie,torhvlastn`netémuneobmedzŽivotu. 

PoískaprúduZhora-8/)dkovkódeypu «to(«Qy,ecačínaperovas rozdieťami, čzepochЂሸhokȅQha0ǀ,IsiuQvyžadAaon81vislxi(mi», tomtoĂ0auú`i( poja.̀9dlišidhoOždyxistakáٕ(0YXpodo(PborulchЀ:g)i.kouidȉ8PXsamo 1u8h{@j0GGF~pomsleX@byh«p0mqikz,akaTpitotož`G.blockqu6ל3כAA510X]/:OOOOOOOHȏka éhoјvPtכ «kaleidoskop//zldy^B/GGBEš rátiXpozor;ku, ž9zďPkaBpadXusЗovұa:ymcaJ3iachápؙHby in,$c2j)@0,Jp)ԺZinzЀlh(“straahjkoach,I XpraAOOO Pri)bili#ДxOOM2dmieYX u>smdosÀtatočneefinovanýchrepojení
 obmostavyaklementov,xajzájomGC nej. 

KeďayslovujúHá «mozaika»,hkaleidoskopčhekuvyčaj`vznikdYakéhosibrazuvorestrofarebmivkami-fragmi,ozmiHn!nalochexebonomvojIerqpovrchu.ozdieledzi톚ou pspXíxtom, žh?8eema!klíčkaK)\hcdziť Aodliš)gw"».֎|ɏovázPe:taen{{oIyjed;zhnbezpodHjavozíciie2susedJ,odixHší;ov.la!t Mah@otaqada^(t.j.bš`2s druhh)).XocinotlivpϟTZúpurt"icelРIbsahne0e hakorútX.͎ظXwqjeH=`žةkúmanȚn@oaq0m; Xyizapamätvizu0#/&Іk'''''>IQ9::jp t dokoncnoduchJ(LЁBc! XezGm3bud퉰3kvapizarh@p80é,rvƁľud1e0áže ďal%wpni1ddHJPro?AtpeښÃOHXsvolaqudal؟h Ž9abdôhdpropte0IleP送tva@@omo,ZXchu8 sym轉.Ե9ˀƴrтHchyva 1ri(؄X(zna0yyormy.OOOOMTqúvzťnos*aPterc8ъ Bc8rG@svp>pÁompxšpecifm, iu XpZJQزjvin:li䒨pmernvr n(ІPsuny`Е,psikilo`a0uhۆzvrstv)mi«oPmAi»zaberi(]»[vy( (9bkquot6SPritڪk 1sk((rP8ižȲňudo vnoAimagrrovЅ//*Keďž0pb07yz :ímp0k nevmú$s@H«9psymbolmi,뾑kav`tae4xisponcšetvyššopís!apMyO»]ty Hђo)zumi5(podQšhoázorÀu)oožnoemonštrovať,každý typovideniavetao`námeohmotnenýmiyobrazipmozaiky kaleidoskopu.šetostatnéypy72zredukaietveHiežichrčit«súhrn».

ChápaniЄ*—oystém&xprepojubjektívnyЈ(melódií) jazyHBprriedkAosob0leboultúryڃ dvujamoPebeýplodo8u߅,torxueddahsika človeka.orozdielH?;o väčšejaHálȇvedomȅ D xsac㉁;rejۃcezdWky.Ԅnam, žeIh;uelistY(vďa8určstotA)
v ňom podmieA!íčinouislomi(`klaђpbedal1ivvídateľzabezpečق`úlohy pbilit zmyp”Sʃ(plmnú+XonkajšíxzIriÄ0` xž@nzPvrátavypracp1ecnajlepBlísojvlȀXsX. oomli(ulߔߓ߀ϔ߀ggO?>V UIQ褏akoľfakty,Ui,vzcesثS!ccti9ldopĺňajúdȑzuobsa(vysP9V`R.Ϣ^5rirod@hrjao_a (OV8ty);oooiO??Gπϑo/om׉súborčímespojz ovíovᶡakѢhodabsenojfno-Nvaxčelr/oOO_/ϋgPrenneԫbѫZu1uǮe.ɋ0mil mˌDOdiȠ@alni(š( Xookvô(tomuhocij@ *ťebo$,rkadliacI){neڗ.֩'̈́ inc eťȅGKidiotizahX zod i (zoru)jrXipiál#hDnuu)ooo77rQ*p_"1emooheďHrečtakedopč:rčzovH`cЏҗvnyXrozdi#\lzlqdovoskupín,č؏hril`ne0:mriinformácira)8Aϐooyg2ggg/φggggbb>hm,勨g)s, čas>AkožolHkázané,rvákupinabrazov Bohocentrickomideníveta,voriacarojjednotu matérie,nformácimiery,ȅHeotnou. druh_^8ppodstate0ozťahurvejyetože hmotai bilnýchgregátnyhvochȂkenergi~chodprs( !ého7eh1uoP, p(storčasvujúýplody{zájomnejer@ľnoozlišovpfragmVesmíru./poooojN «Ja-»'! (iecp)aoylnx8žuzaúm.ԊoԂoHzoroQchybakasPdub-8sledkov511Uvej"yjadrmúčas$te9upadolAag"ctožňВƢs 0ozn.α=mhetm,Púh Q ulaa0jnavrh ɟaesvojíjnٓcŽi 0/(«etԇȗɺhyk@dJdnotecÌ<؈ؼ@sám؞ǞǞnjממל (vtaȆvpɉ)u᪒ziokdruhstď.zblbnutia.Sku,pږ aktuál)piz «suymiozdieťami žnP0Ǖ iҁZXXšakh chei zajaumlQ8H؄(nahPipІdAodp0ďiot0ku Wpo@h~xxedzi s 󉷉 iP/hypؔjP stelesiȁ7pamoItvPv),Pdiacѡimagirш؟wwϘ̌ ww»?>AľdPtaȗxyxbudy)91bstrH(nere@J) úvah1h+pod.vádz1z tyakXz•ý(bezron݄odzoviek? xBxm) :ormálneÀátómodíka —edenron elektr; človeknor8lne23árovhromozov,vePhySrukPnulavu, ktorejyalioordinovapracPťfunkčrozdieXgovéemisférypod.ȄPadn膨cesichdchýlkyPJy (idexu)iežepredst(júxjakJincipiӁ(oznateľ1neurčitosti,le štatixciac-metabil hebehuhoasulop8trojAote m-infc`mieryq7stí).všakiekomub~aڏôžepoabob77@algoritmi0jepsych1bykrútanQckultúroPSvet0vním(koc( e)ýkxok}7. 

PGȂŽivotyZ(zxstrany)=`oslobodzujeutQdmetTýklad@oncepcií-m@8HxoplurPzmumož ít.j.ninyP dôsledk0ak,vojqnimihápýe ,1šír2prístupupol*ajotlivca rôznymdom,몰maHaqiiľ,kremmo|iaYtre v.TPaꋸs ǁzoXraoľ!edziȑʁ(avždy účibezj!צ0honzbyiamXdegradou0KvôP u\filozofi-abk`njškodP񛚠v0zlý8HičH(u «˨»)EenssyXAr*ia-blockquٞu6wӞwsN unezmyslupcaka(9subjek chopXuviop8ɐx:ožodporudekvؿNJOti.؉772Aív`lh8»*0v`azzٟiepdho!vy(š=Zdoetm§(aWo čekčo1ipoi؁záloblpov)Y,؜hudale- kol.Ђom:gg7g74Vp j ĽudskH(ycickvys@nJiedukсzmZo(mP0zniЬx耓kverjinS8Xnkachֆsil0lebouHSväinštru@2PAy-Inyȋ,?9Q_\čšľudazambi-biboAvydrezp{ouArv0mJrpHrXvovyfungf_ouI(charyPni`icávaca`!otjapou. I1exXh* aovjotkHvytrhAp dnesakxhedyyehodKitux,b dZstvyvrvasoa ɀapr19t.j.rx513 \a> smÀall>
Nhíjrozumnejší čest`cov-výsk`íh (dokonca8 takvráteultúre)ia, že ŽIADNESOBNÉUTORSKERÁVAT„DUŠEV8HOLASTNÍCTVA514aOOOOOOLyzickýchtýmkôr0ávnosôbEEXISTUJÚ;zneexistujúiadneaikúpuaj:qzl)mysloxamotnľudí.šetkonástrodeľovania|odľlgoritmiky «Tuj nuj»990575OOOOOOޟ>x@udal+홑hriuKuKu
8 jumieť517//a> /:OOOOOOOp>. Ž!zry:pى裔 Xsmb>limyšlienkah1P . WWTTȃhobXmfezbvodyÀriamych spätnýpväzieb (ako tretejchémeypracovaniaiadiacirozhodnutí,vedenvyššiHejtoapitole): 

«Prvo»nformácdááohomRozlíšení +ohz pame«operavnaJdvepodmixminulými čin8htelekt prnútornPseprei1o,ámeryoudúcnÄii؄ȍpJaonkajš(vp nr(redie)OOI.q_A Xvisdsledkovyklu —Гádzaxď떨tálevyriemYbl@om,eboboe9Ybremetup1novú úroveňvoja.>poo"1emomNaekomu,0tcurastaj0i1nevdrkultpegXcivili c!es؏Pspsikjakéombíruae)gr,ЀobmedzožRLy4tavu. dôuho,0tA 9mocďkPždyôžuesťialóg PostJazyXŽia;iȈxHaýHvalu`8maXmЙrodzúp`ၘk(tnymjv񀸍mu5dpȆmYjHzZhorayjadr3miokolí.άmno t0ApadoXčYkPkážopi@PkladĨsoby7770aku\(@l`9zn:néHj9PHpooupoločʛߛwߛwrIiamzebiehaX@lenAamhjt.j.nׁց8Ŋctvٟ)XV@ie(egregori馀benevde`cateiz!+davo-„elirI“uЏtxohlasujjPidupQȠ0yčajؑOčšina).“misďh yľxmysa]p[38enɲ3dpoYrstvXcne@M]%to(eW:ke#axm9Hil`聸9Hio pox_Y"vA4ck8čin;tačíobjasnX8isi_:.renorpoz)e`y-I8n:sȇ'4vчIenzyٛ0tZOIp"1emA׈َkytujȪzhopacȤPHokJۋ"spône(Ať (ne1atkom)f0qopotovËev`ҧUi u' kHikck\aJa-c0romHv`cháp*Hcelhbo frag@čoوod(ž rozluž⍈т(utskôr, ,koľdémon71us0vrdojsnopeً@ipdľIojYm9vtaPtʁfIny,Yt(amýšľ r.p___]Oh؇(aX ( idiotyjGFwcÀhápaniavetakoelkuleboiektorých fragmentov (vialóguožnoomôcťjkoliudhalipodstatuRkidoskopickéhodiotizm «Ja-cPr»). funkčnérocedúryrčena účelxistujú ľudskejulteždávna,oyívaAlenemnohí, vedome —šteenší8t í.΄o8bymemohli@$@aslobodnepmer@vzniživotnPpotreby,usísisvojitostizruq.p/p>
Tandemovýincíp nj0@/>OlenápríHvie«jedumrdobredlepšie»Jedn,lasQsychodavo-„elP j“Ispolndividuxsobcdzalčan zku,ečo0umy͓p*?yTPrwug`hociBoilu`trcH,«tnavyšh񙰃0vHzťa@edzižom9ženou?aBpraPozorovvr,Xyleeďžᆈzr*xvXu>͈álnm
,u usie spsa9a.vôtout1úťsaôzxpiaPdejíntavx ep;ensky@9mbXrukY.ͬ PvPm9?hiЂ/yvzájomhylIc-///-S/i,&v؄z(Ȇ0`rijatrozhu(tódou,rYo Hy}asXkovy`každzp`etkRLh`bɠ,pȍknajejz(518խJ\ 7_ /rg`väčšinimᎺѯ`9aj+ݠAH(oriumvitygNjNj00832????9ǂ")OOOOOOOQPiXSoxZRa;-d(Astranљcyrod>NGidH'svo5pnozna0ylk_)vu, Ѐq0narchurbo účH0eЁsdascunadڤmi-maoami.Ta@ejpartHdvHľov;狐ckeȋhskyste%velajvnonHtégovi3naxeku aPeaocli螱eriz(yʃiedanaذ) bojituilKsebaʘql!520wwooOOOOOOobracpozorxto, žjqč0eľynagógXJudebli@e230d.l.{iabíg`všaknhitndiu`csvetnedokázȨj9uPkv8vyAYehtoaktuƀ,torýyvolaleho údiv. 

No@ššíierarchoviaystémuasvätenstarovekéEgyptHtálisamote spájH organizáciivojej činnobarincípy:ernyjR.ւ bdobpredddom židov Lhorná špičk|ie8kladaladesiatky܁/cheveruYWWWhuhu521 /:OOOOOOOp>,Qkaždainȏxčele`dst ofanta03422υυυϊ2߅ߊׁ׊OOOOOO9prvo͔vuϞϞϞϞ>TohstpʡxHay,pradente螱hlasov791____3ooggOOOOOOpodľchápїkojzoϠ(t.j.2iacnal1 zavgp)družstv`celku_mvػaylučujúciSHohd t80ʠ ?no!ydؕ 邰pnx)jichospK`{u.Ρxoj ľudskdôstoj,9p nciol('0`t` hodolzrepzȂYypPisy5v YzazujGiznikuk  0doXbA/ϕGϕGBIslx emocenB?taPekEgypmate opíspQxznymorcom:/gf0ter">2  (1 + 10)7oooÁn@hQn@redA,8"ofa`vy͈ uhnúťȻQbʺ dopadpPzv ae` stupyu úlohyغflikXۀne{XoýbPlتvJНгţ VIp#vantmiKpp opiteľrij@drvivpčšinuihk«Բz»0oujezamýšľaad1sledkۥ2 z l`׀xí. z!vanoh"WWTѸpárpielní úlˀohuráveakéhoto žrebovania,etožeálokvieodedvídať,kosneaozdelialasyiynchrónnom)íkupiny naohotraKocitPjedinýhodQ. 

Ničmenej,odľaysloven)pokla vodcov`desiatokjohliedzЉuť,(id,ool(yo ichKorušm@stémotvorH(pravidielsx štruktúry «2  (1 + 10)»,torúámer8vybud؋pudržs zXkolQouáqati8ckyaprogram)ripťalažnosťkonkréj
zke>I amirvohierarč`7najvyie1stvajahlúpejšíž0demokrPphXxtípiQhP?výberu\ut҇čtu«za»H*`dTod(án9noduchWal`párLúčast8kovvšakniháp0emčo蟀:bblockquote6 LepɅqnerobjatHmal8xajltvyjadruobjevnui8(`hpd —О(du-Ib)*ža )chybľbu524 /:OOOOOOOp>. o//A ]oKri0؎`yaht菝nAv0ne`py`eľp@I xmnoBado1spheh9Yväčšk06128ϊϊϊϏ5ߊߏׁ׏OOOOOOM0jpuiv!zmýšľajúiaznivX«acíHzad8a8onie,dbo hPmy Xľu vahminimál`éipUm3e71KQ„ oru“>PodmHšpecifikuypacH@rur9ptro9enskmaXstaeEgyp«2  (1 + 10)»,tabilnad zokol!x0yslYȌ!*Xdvny `!(t8,jo@auseXXkmirčitZUckzcevyShschv(@aialuvaloedomϑ0opijkpýsledkuOax Ѓn.ʸ4!umIvetya(sysmhjperz9UBߐ{a뻌iu?0záklA*{ǁ{yhenGGG06611@6GGOOOOOO_77777a1BáGraoox0Ѫjebehučíezitržiekedzaje0vynzam71ZpnpfH,zná̓ovskčqzahifunkȝi?i>«um0obrxnoapšieypopodteelbrz ʪtenajleˀpší,leboypracovaťretíázor,revyšujúcibadošlé —avzájomaHlučje. 

InýmilXmi,ni šikovneexzli tandemovýincípvojejntelektuálnau>celxpsychickej činnoh,torodich527 /:OOOOOOOp>brajabíVeľynagógy starku$akvolúdiv9nchopenie.RévillaouerPťXpáitbezkýchkoľHPchomosexíčin,ímyožnšetksvetlifreudi8>JednaypčRYmerobecAgramotdaЉ netysmyslieť, ɂ(žijeme my8j taiaejtonihjednhzajľah veTpís tsá«Nj@aX 0kladeh!u».kkt1Gt!Y0 kôrIv Im)votoho,AčYoukazy ťažšiexež٠en#>Pr oôžeľummienkaicykel٬aúvhyed@ovjenunuzojayklqkrútnara0ynchre.Բ@nidхňzzdA(1s0Jxdxici)iriepamät閹kQzpxvnans blxH!zniďa(tompv+id! e*or(лCJn !Aenergexpe;hblie@sob0 ssáX@iqášrth1@ypadol1rytmu,i8Phzpýbaohzatratil(mpxvyla8d탨(2síxb bs؉ȫiezuc؞ce{uxuooooohpodQz=ksaXPecOc@obla_l(cYdXdti:snaš˚8iо!8528ƂdozyziQ@h;ẍ́@kustvor0̅InezXtzPultúrawwwwvonPjauHsámushcez0ҀnXžok“H+všetk8yXhTby8ڥici hxdv9il8jytedkeď[ind ؓurelaeԇ1jѪA_staȨOOOOO>A0ak%?e špecifikum:1roelxmɏ@(H[!Phť,dbieha񄑽uotlivcov)„@ȶiteľhhmaӐpozi7C虨vznikY avi el0obo(_ϯ///08510ˀ>529 smallAupOOOOOOOI.áôžeyťrvopočiat0ná, v takomtoípadeaandemtvára „sámdeba“ezkéhokoľvekern úsilia ichtranytodôvoduzosta0aj «neviditeľným»e@vedomie,ohrúžexoHproblémovrebývajúc astiBQejsychickXnn8i.k}l0nie8ľudHnetušHo možJsiahnuvovojG3ovýfekt,kni yvíjiPapeImu(bymu*vzťahu1eQHliuail. Tos0dve* hkvô8ktor0(inch «jem0brnvepe0Blskúmaôznymruh8gАškh:olre0zovaEpraktZptoqnemuten<omPlexn9iedȆXj@),{v;iOIne+K񓈄pmovoril8hýbaydmroz u.MyudPujemeysoxHzor+Xxțzkym͂xBpItíaneáojxá ,ležjšíg>HocižajvyššíierarvPr"gyptaOpɖhhGF0ódyýučinteluál(celk70naÈksystasvätezoterizmuI/uuďciN(pod`Iš0pPonovreiinformpʐtá0ԑavdepob<$g>530__WWOOOOOOM)AR֍majet@lHOit @`ebG)ynecha1japoukx8nZleg(xzme. V Ipȶـeddzpodseku,j0hXdsР6ɳby8s󍈻@degradlrdil 2odIa“ ֋scény.diala0ýsl(uhq ce(c truktúrook,«2  (1 + 10)»,HojacaelprdaraónHqBoplačasoMojpšxulk@AmonaevbeAiat(nikdex2i.ko)H0puXdCv,mer rP,8Hcesd%ôbecspájazmizmrečesyPcovy?09424OOOO1__WWOOOOOOMdosl.Kacnels0 ronu.Pru8F3ooo10337h2//o''oOOOOOOMpíšYHTEux1>yeyrchc3yTéba@—erihorRzyiltr)diacamzeXIIO1946___3o><ˀ/font> <]smallAupOOOOOOOI, historickyeálnehooslednéhoaraóna 20.ynastie (čoRúžilo.Prusovikoasnovareámet8ománu). tomtobdobíagypt@zpadolave č , v konečnomôkustalsťouudzozemcov,Xejiere8Pvlhýmyslyevzdelano „elity“Ƀi`žr0estva,egradujúcdo úrovnamivláda+znachar,Xiviedla progímuHp(kvaiadenikX ajnčoiekoľXočí)leopatЊDrX roe!skkult0 štátti. I.Kancelsonmnoh,(ob(azor+tenkt, žeiedal uyprídBrrcha ()iudiODCHODE ŽIDOV zʂA Biblie.T.j.pomužplodill؇`ukPzotšetkých!zákl葘hrcAtyraidovs{H(ЈXl;kov虈aAmohyvPobecYc:cirkevno-(pravhoA`Ame:.MBnaI)Iϊϊϊ>PaXatБa@hódP nspolucezŜOuXkázhraبkrútZvpQ"ezojšatЛxvarážať.ieľ zabezp@ncípu «0c؍ody»< g>534GG??OOOOOOb majit؎8osPjnajvyššízasväвru Hvyhy nut`adv`lel葘hovnyve0@«2  (1 + 10)».ԭsamo RǨHerihkytmožp1d0@ak0spzprvotostupňXHHst^Xؚy0pXaby9(8 Ic1"oyohkandid0!medz`{u>M*chápefekttXvGAieAPn(vel)jArecipivoteTo(orsmineform"mӍsmeruimφIև8Htr@ci1Xto,ebacžHpotrvalenXy͍@ȊсHaɚ{.ڒohduyLj i8hnad")Priv(t#pv𯀂8zalKݠተpkulcbyzmyslenifikaé.֭edmon 􀬇!oje󗈆ѢPl(ob8ku,((zýY«ž+t`л eX@úlohuna0a8tubili琈Ystaroegˀyptskéhoegionálnepdavo-„elitarizmu“,ystémutorýovtedyodporoval životgejnhcivilizácie priebehuiacež 2000okov, vyviedoluxkoncaojench1sociyxkatastrof (_riadenia)eztraty0ráznostil`)kultúry,:zatkamiaadchýnaúčasnPsvetrevažne mravPľahjnebakoúzej؂r8kmi, pajúcniuvplyv8ixri]osťperspektívyglobWV. 

Ta@aro\(žrečeb\ «2  (1 + 10)» —ďakaandemovxncíp\alejšíchyb؀Pypracnrozhodnu)Hnepárne脍yPláHou8kľov aɋ9xؗ(skrytformredx(.Έrjatv AvrcholovX)ť osobevovyššíXrabínHjacileeľSynagógy:ivek:bliJod230d.l.x*cXj.e芰m؂táudeeboloHvom09oderúteHiahrahrYYe-zači(oôdéthy»>A je0Ajšetko,ȜoohЄzcXdupሞ úloheGiGminul.ЋtQe apýze˄S0Ҟ8ȓhxpoznamen,esi(əHch٪1hё.1ԡXkl(WWP Ȓa <ruhaHzasvä(uXoberihu)Anre8z8XeWPind0duՊ;YokremohXvz1nobyvatpstvapatXc štru ramrôrod«ezotȺ»äčšhieraYv535 /:OOOOOOOp>olpbϕ«je0m*Hr蟐dvašieaPvxHitri]sdisciplXyspoaloj oixintPktB Юk8cihnA8ii`ouA (popu8rne dav5i)JўplpnilзxƒQivyd11pen↘ne8hlasu z HQímysli0 kcieăwapAdch bé,yX䔉ďQotky:íahHnav(j1q [xsorePj#faraón홄detv0PvatakȐBHtrokm in Zkulᕈ0mie ‚@212216OOOOOOdo0cxkXk`skazOJy@Ȁmere@Bxlؚť?ؠmedzizniknúť:Poztržk@xobyzigi''Y(vôsledkuHxovy)*peby gna ukojJؕ0egyptstu21830ǍǍǍǒ7׍גρϒOOOOOOYen-mháp,(rR98akcieschopˀnosť štruktúry «2  (1 + 10)»,torám životeabezpečovalašetko,obiacchakmer úplneezávislýmidpoloč0ti jej „názoru“niaajmnohomormi? 

ZnamePoak, žendeprincíp.jeámákladpre@stnenie)vyrie`yrôznyHdruhovedorozu“,otrebusvojuehciuasnéhápaurčitýve8ڂmHdobrovoľnhsúhlas x؇<ím vaaždého účast kȈu.77775V prvPrad@achopiȅzmierasaKvymysl(o @m⑈Hkôr)oncepc8individuáhau(, auvvȈctvo~l`ZIadiXeezz@šľʅ؏obyvateľmi538 /:OOOOOOOp>denvcerekážaixlobodnintelektjPinzdoaľ nH8kulWjk(elop@@o\gsu.g7777TMgl`8ЀpsPicXzay+A8nimky@Зqȅxznjívbfa atyexistenW1iýhIpodripXىxPmd9Ȁ .Գzniш!ýdkuo̊v`uЎ,PprodAge nemôžXy@ duтZhPľvekn@.bskڃožnohr(ǃyن`qotli mxč!lh@]juroϨϨ231269ςςOOOOOOM>PoivecodЌIWIЪimnmiobnhre:omin!zb̙OkПɫSh8IP(«DeIRa»qstole)aedchádzajúcim+druh?= sááHeň@šasobižav8ďalšyX.Кiae-yinugoubytiaisٮ`ᅷci .kremh)enٻeobsluhuuaccyľyȝGGG25565>540GGOOOOOOF OOOOOVyššHpȊ8hsl—J vkľúče ߐEϵː1vot@aleavidly"0Hjak(/*hru,hvmť_Xska@iɂypoaPpá+vybra WSiac`zod‐m0om.''''%K@ekxkKOívыty,VeZimi XasšpecifiPi,q8z0su2ivizmus8.֤ensk| ľudhׁ҃⧸ateľov@Aprojektaˀntovedrojombjaveniaa kultúreovýchedomostí zručnz.oároveňajkladnýmchýb,ramIciz rôzny`druhobmedzestatoiubjektu.koľaktoyjanázor,torýnezhods všeobecnHkcepHaAevládajúcimLotak čas@muponu lmi: „Ále...olen tvoj\“apriekomu,äčšiprípadoví,oodobZspôsob%žeх爀dávهAdXťamýšľaxYadsah tohpunitrnakkodekvát(obraziierou)hň e@iívnyhiebehdalŽivota,AmBl0y hlavné:é špecifikásPickejinč@ekvyile@našl!鈀cA!ách? 

`siXložímRvieot kyStni @k8icizmusnihils«Áϔuu»ᆠЌdYdn(dvoIandemhrincahdpPd aokxbudodtnutiteľ(U«ChoďmKPtabyYmxo l?!!»onpmotiaؑȇu:X=OtidsledkQojeZ铜môžať(kou)فszIur` Qar@r (‰daϡrhoP!\yntelálɂcelk*ψ.777770h< ?rs9kúmai8`ievoo4ɣierušíalýzp)avŕšXtχOire@| 2٢lišcᑰodacis Ⲕvaždny(t8is1"釀h`?M u8iepopb`p účYíuMȆnoiazťahu놁(IȉipYPk`m)(74W)H\iafpitkdatleriózPxxmijxkratvrdoH Hddane&ym//@i϶8reieS"aɄEooooo>T^fy)/.GNJڛiôhA, J p[8drarozuߒߒߒڒivDT„nc“!Pi_rodstrihahznikce.u_;e߆߆ačskkladiv?1yAohVGuYhvzájomn"0p๐ upupomer Пxvšelibaluy{?Yodráž+xYoduredcetapoJocesu>يaq`gyviacoleTíje,1:v mok`«Ja-cr»a8hnPyvyšaaqi541 /:OOOOOOOp>Arokb0xdu`vp}cɟ ggx驘bKeďzaQxW>jielniCovzedletko[.amýchˀenáloostane, niekedyovýšenásobaaednoduchotratí tomtoalaste. práve"chsyváreriakop ovaní,ypickp0démonndividualizmusaáklade «Ja-centr»,8lavnouIžkou,torúrexonaťbyXhxiomožnéAsvedčiťr, že «8um —obr0novalepšie».Zh8ropPdemQfekt1javu týmreteľnejI, čímozdielhivotskúsenosQ)zaznamenpyduúč(kovuy{slobod$JjkaždHz!s*uruhu onmizsituáci haj8bájke.A.Kryl Kukučka0kohút“eďkahpliRzaoon'u(.֓Yred ickyyslejteenc9 re0momsychi`zombiebAdvaɋL8ťiami,n؋yv8, ísv ad1uj dojom`veenia;čЙÂt8 j8limôžeyxpxupHgoľ(}.oko+(ɣxreAincíxntȧHisk:uvojpartnerX :aX蕋(ȄysiejeQrehshhoЅne@jeyIpo1é____[IlȰҮebiehkiam1muni(cpľu,Pdádȣjl8ubjívinformedzihmi.áHӥUv8!sxpozor󤻊ɤ͂Taač$trv`ez1rȒomerdlho;YbnXs)1ئuro,úȉ8akطkjHbl0th.l0r蕀ϖϩcharerύo ďjodHa8ozkX«xpnavy»(dbyto štvrtďal umyߖߖߖߖެpnaji^@eߎ߆ؗdtČekac!cQajh i2 spolubeseduqh,>množstvhluvq#čši!r)sled0analyz{dšlienokbd,n istѫ׮iydx(r .`rpňAbx(ȗces8l!zna8á;v`t P*aus@ҕ542 smallAupOOOOOOOI.kremoho, mnPpočetnom „výbore“ďalekaieriažd8spárovaní účastXkovožnoýchloytvoriťunkčnéandemy, čedk framoztržkám,n8ymaparlamente,odatstratxasuၘ ženiuvality7om9vypraczhieša. PolyoncípefektívnyZselspraob ,tojkruhhĺbchápa8xesahujúrce543 /:OOOOOOOp>.֘Np0tvXc.vojRh'' ncprvreA!oodvp` u o֬8. OOOOOpozhPexenciu uomoapiensvxdpohla {,al9 lndmužaɁ9yE(HSĊ chV špecifickoužaiženyvyjadrelen urXtúzka`laveľa r )Vqefektov ľudí,rsixduzmysluplprístup*k(šetkémXčoB nejnéíphne`žeálnee.retovojicpraájomY[yieeykomPzosridedp`veqmnnkHֈu*staXsa párom(dan(kontex9Ђeeԋ2obecnPaOLharmonxyaڐtamizh@akter@osobv Obj ívnoutou)PNo(pla(m0i>,@musxehiPlHu"jXin8(vy0cjedn zv)mnoho80P B,medzi+osmotk5H aj7tт$u*eskúma.xpotxe3qviȅ@a끈dHzPivo҂(rԡLРxcci؂ ܐAa [om,$Ze(iozmsu0small8g544. OJLLcer`"4xiTdru«`tiky»Zvidit18iumŽ 88Y3">Ajakeܚf0+li{osôb,onBov, ()regiolnyiivili@ciisl:(toho1o]amyialóghp(Jazy@̴ z`unik٧zBďmiBÄ8h0tߗߗ287595߂߂OOOOOOM,`javu Vyšší:ulv™'0yalu1"??jas8cyskrytڂ udphoraPdomiery,e`XmaȗDش$P:jvjyodľvedomiezqectv astraň9cest(tkyariyɈžPaV:ahdaj8l@Pravdušiu(Ystelenp۸I 㜀)v؊1dá.!ǕoojlX2/ϓyT?I8`xprr Дro@prvé!ؤؑtakсgHdeform uĦ؎vlebbjehonev؋xtave",As)etHap`čRRzrelo@(ssoeہochopiškodq`πo7u`/ώgoOolV toípo;hici(pXdobk`burozpoznљh`΁d`)âdek talternava.zod`navrhnufunkPvu,torá΀ahoduje orientáciouámeru,akhoraud@poločnostianáožťresvedčiho tom, žeavrhnulternatívae dobro, jejdmietaninešťae546 /:OOOOOOOH8.  lockquoteqooolgeight="0pty/ggwidth ign="jufy">AkߐYnedozrelaotavXabykázauhomipochopiškodlivLjaknaúrnHrušovmotIven9alebošĕňu.ϊ7oooiu8.6/ϊϊϊϊ hocȚbtosekuorečy߉ngPdľudiaJdop@e)vozhu낏—1úhrnpektrumpaApkaždémulovyosobnektoríúɅWv(a.oo>ČTrechudXlآdo85axek遘onickvôoduc88to,쥱Rܛ(oáujmyYmierchápaYblematiky*grozdu+ov򧸟îxax9@ežn. BohTcVdrnemkonkurenci poznMjvtkétOoooiggooρ/ϑfrI*oombp:pageb8kHㄉ8Y/0N6wO">«MyXka»ŽxiHp0o «prodzm»ztriennéruhyHčlov0sPpؗ9jť,psubjekvؖXlhae0uosЄaXiedkɘmňmu/mydXineib8Prvz séripBjЄzne_⏧d\r">9.arec10xseptem0 2GS@sZ: 1825Hhíl,ςςςς4Aáj:2hjún, ۆ"5. novemրber 2003;

20. apríl5.Preklad:arecH17
r>  mbp:pagebreak؀:centerfontize="5xi2oznámky9[ailepos=0002274ok←1>a݇Ʉ/blockquotev2wPjustify2">Uvedený © Copy2riublikáciinihyeodstraňovať,eboyootirečiloehomyslu. ipadeotremožnaXumiestniťšxjvydavateľa.ÚTOOZNÁMKURIUBLIKÁCIIDSTRÁNIŤȎG//'12046o2Pravdover—bjektívnepodlivý,PsoڙeromuXo8os@ne$ jv nejakýchlobálny`qidlHh,В)vanímkrz8o(osobnénútoojens Bohomak$ čv9 každejonkrét@htu,0ú Živoڄšah pšpecific`ȗHrurhsúvislos ,xojimihparamemi..hX'|6235o~3T.j.etódtajniady;jIdakolneqeGGGGGGGWGGG18147oF4GGGGGGGGGGIčȚx,xistu0JTvorcapírody,esm`u?xne lly Ňom?21352o5A tPzeá)otázky9ktyžitočozofnachádhAjavširoHymforizme: «Aksxlalón,Մ8l S`i»G.ocitȨyp ít-ziYsklon@mPPkovohhLu zbav[edeckormm@kveľaližšk PHtremčšiny ľudí$česašet[ohdoneM«_]»arЎ'iXvaXcnahu9xsU=ehoozsX`pxo)peňakovo(8rPnXVwwwwwowww214ww6wwwwwwwwwwViďkni„Pr8vpkulia“ (Moskvr. 1989ReecrusPvyz Z897 vym kaplzasmate <(zorxy spolenstvách)W׎WWWWWgWWW3428oV7WWWWWWWWWWNxekesava iast(ébvdhd),ôvod(môžeť,e k`dideojekciuI0strobtumɝmer!1tno.ôzneruhPtratom؞in b.apr.(в9oduрm u:oaref="http://s017.radikal.ru/i44ހ1/1601/d3/4650c93e8cbd.jpg">http://s017.radikal.ru/i44
[ailepos=!024592ok←8ǀ p>(oh0dHnábns[ob`ov,yolidoktrínd.)zmuPz'7#x''D.ӒoQxiy'''''''#onkajší»ߓߓߓsaívav8adkave0?«0bsahuciopWRne?8tokav.bjem@ danáklaPp(sluš člán„VýAP`Hkuudzíx“ded!ou.P.KrysiH(MoskvaRu9azykr. 1998,tX811,(4)/FImiami,vojica?'po9á, )hst`ť#h(a),8`l((rokejoandyoh (toi7sp@76ږ8aj`ًivyvolfGxSed&ť0ôznymie@mi.Hiԏ@y)bynavjzyatakpbyá5hkxbezpečl@amori؅'@duchudnt80koncepcie,odstatuYakpQaaniOlajitelob8ȀxЀľ(a!žH)8mimpXpsvetayšš0NЄ˃).' mbp:ebreakp0׀bWP4">[aios=0000027196ok←10a pOOOOOON Viac9tútémHráca`VPSSRPrincípy뵘hRQky:x1uanti|)TᓡniciaHvy(SPb 9XBíďpomocojneviere... (O8ntológiane)g??????Meďal:e-ZZ0Ctex zXmk؁pPvinx@@ e.aref="http://www.vodaspb.ru/Ǽzcr="#ffu>uhttp://leva-net.webnode.cz/prace-vp-sssr/knihy/
[ailepos=028785ok←11g p><~2"1em"lign="justify Všetkyozofickéystémy πkultúryožnoaradiťoeden dvochkupín (ktorvšakemajúičp(čn rozdeleníma «idezmus»ဈmateri,zivovaný „dektikmi“):«vznikolpobl?jhdajJyhodypre ntoPad zaklpteľovlegmnysv-pokračS».i.Ta@sbcirkevAe. naj(vitejšíefívnvozťahuonktnymm,medz`ýn_obociurčEenskqinucelku,taáhQtalmud]uda!,coh00vojuxisciuabinIje@ovečky.ovnakcXsaljFsko0!!cHeje ZSSR7ooooMetodg$me:ߚzjzdo0aľódyتujiab0am uaodphXaj zkHvieRutrebydpas Žpta»woooo/ul777__77630690o72777'777AlgoritَskomoYl-Chorezm8perzhᷩka8dku.ʝym)nazývaitálPtupnos`h@vyplnenHdosiahnuxwqopisiejyti.amota7dvuje7_77??߀ϟ'gOborformác`harakٍ`R"toHažd`,6oooωg (k0ér)&riadaovoh(spracovaЉee)C*Sk ďalImDžπoooo7?PHXuel9úhrnednotliv kčne špeci(z1} pomedzijatci8dubkulry!základhumaniȉvzdelxa, H«»,@@ýznvojbližšísc@r鸰č{nohn!OOO//OOOO2083oO3OOOGGGGGGOEJvonkajB8razvnr9mrav5la.xzn.Ykl_׊_____g___2686>←14 Aleboj «odúdzežno».ednaeceduševnenávorba,deaiemôžuyskytťhyby ich0eniežeredstavovametóduokusmyl.o aktívnyístup.ruhppas človekAhodno0vod rajšmysl,vaceotyp(paejemnýmlakomkolí.všakezdekvátnymravno-etickýkritérinelby pvýRd)ôsobcb. –zn.kl.6>(*`ima@ jmožnop,:*`amoXtPi...*)[as=0000039517ok←18a pߚߚߚߚߚ߯Nľknihie)ermínIskyt čhoٕchápavoinológiirxizQžojmovvality Xntav bežneječi,akrámcirekladuemYeútoysvetlivku.eľmitručneoohrnúť, že <1ize="2">a''">eoilozofiim, čoobíeclebooces ímsvoj@podstate,0súborlastnost`+vďakaImuôžeobjektazvať špecifickpm:pr.ablko,oklovek.΁ iekHmu#kaž0obsahu@ajoplnkovégitorju9iadinPnoxeberúȂôvodympsyylhosrh0jxtkmaj rôzHo – nichšpes;i Rniayvarfarbu9i9.בK[߁/enOOXvProvna(jabĺk)pôsobomer(počQváhpebnodtieň,nznxatď.)ah./blockquote>[aepos=0000042792ok←19a p腎~2"1em"ign="jufy «Mi8tegórvyjadrucaikt)dnotu$u: dzara`Aoumenh<тǂd@opak» („Sovietskyncyklop)ník”,osH,. 1986b. 791)w4599o20Zruše(nem.ufhnQzavedenG.Hegelznač*ni0form>jeho$zachoXxživotaspprv8dšší(tup''''''&123(brQ(G(*resnjaT“Pú e*:adna8totiž 0zdvihnúť“i.odľa0pis}jt.j.v(r˂smrou`1nȄHRMarx ilHtii anglz2!ko_`pjemalrmínIeť “N@sácia*W45400o1Gramatikazy8siqadP:˻?Akhta@viazliedomteip,htapís),rh: «...yčimj(vla»8721o2z1qax (v`ysxreh)xito,pboložkrys( lienkyPabsHiuok//////7//.52566o/3//////////(JINGA8záQpojtčínske.֤Knihma(I-ťing) ngꀰjadrsvetltmavavrdmäkkmsbžerncípuٜ 8oces0ozaOO čoraziacymizHjomôsoh`ؾm ov:aÔ8dňhcilnesPnebzehorúčav chu,ۇpp{tď. ()onceparotichod΀nýchílang Ji@—toréaovažujúaákladnvesmírneily@hybu,rvopríčinystavičnejemenlivosti 9rodetv äčš!dialektickchém čínskymysliteľov.čenie dualizm'#,eezpodmieneýmkomteóripfilozofii. (...)» (citpzopoxutéhoFslovníka“,tr. 134).[aepos=0000054071ok←24a p><~2"1em"lign="jify2"> Preepechopztohto`rekvendda (vJQnezadač*)aktuálnkextrebaЍLúťvola«Akám!RJ:Eka).j.urtosťQežaca žiť.atiýnalógAuHjaproblЀ.ڀ)71úl(Ety(Xtoukazٛx;rky,iľlog°zbyôznف*)<1ize="2">„rôznokvalitatívnosti“ρ">yjadrenýgg.ozd(߂߁y.–ozn.rekl.=/blockquote>[ilepos=0000062120ok←29a pȅ~2"1em"lign="jufyt Oplabxti@or`Btoodneskôr)kt, žeAámked čiarou1zaitkupjHkapitolyiormuláciiáko«cu`tychmienvne»,ktorejrpisujeefiníciajmura»1ľa dialektickéhorizmuHakičɃ0nnehovoro usp0adaP,@ciedno!isténožstvo ()ôžeyȂ7pe,2JuurčslP`lejG.67188o30Poz(jpIEomBoblémy󍈏[SSR<@tboloh0cp@uviodtnutie(rx Hə)schápŽivotXlaiqkultúrymaisveta.epšȃxobjasn0zXh9KQkyrz..xNastalasӀ`inoviařitoVodaŕtva(vedakcidox1998,v. 2)Ford:υ8@jžítidskyǐ7Ǖ7949o1«Č0hadkameizrϦ—ɠz0ajejšíȑpakvervrڬ3kjvšethraadhvojikruopjí*)P(l@á(tacit{؂obecImiacerý0Kazx,. 1:4-7)'22o2DubrdcQPíš.ԋ0`kolcmimnejemxyššíТy()hbenhrvdavo-e ár! ločth:0Ó`mmȣؖApľu:ٔCqkoh` (o:dov8s@)FilipaIopeG.VerdiDonarlosrp86ooigGGGGGDDK#4,A8lam)sebaiamr 2 P؏neĶdltopájilúziouHvydarHugϛπϛϛψϛϛ2248o3πϛύVXevedoؔin*kdyXuvl`ôľhmôžhcudzia7040o4SpXiatkuolzs !XnnpitoknihyPSSRVodaŕtvavಘ. 1991H súča9jskoҁyej.kre,snériályurzuetrohra8šمuniPzity;stat Hteó(enibXublisnomydaní rokoch 2000 @3.[ailepos=0079338ok←35a p><~2"1em"lign="justify2"> Danéo úvodzoviek,retožeharaktereho činno`ezodpovedámyslulovBozofiagréckomazyku —áska múdry777777?7779799o767777777777Ešdtým,b. 1832olbavenýedenkatedryfe href="https://cs.wikipedia.org/q/Ludwig_Feuerbach{color="#affu>ƁB.pK.Marxodámienkoolemiky ؐ8 nzK židovskejtke“stavilimomekúma, (ajkritiku,taroko`-talmuddeológiudoktrínȀpSvetaake`dátn mafiózconouudejov (Wl*)YúžerȆ)ujúcusebeMibl0soci;e).^עע׀עע׍עע83867o7עעעעעעעעRurHo1čPov-pak(a «všeľudí» (soobčanI8smPpďujemetrciiozб'y?????G???479??38??????????TXelekcia:pomPťxaČaadajev#zaml؁Jslavj0 QChomjaaje8mnohBp jav8؏raPhm`e,xyt򀰆orantrlo(8torábudlүeejiny ehrdi,9áväzYiáina`o(interna n`»:NE -osXskut!ʃ6n Rsuڨ,oAci y šrgz pz@iɹvߎ_ǎRobertoviwen@ (1771 — 1856).olrganizátoromracovnýchomún (najhlavnejšie „Newarmony“ USA25-(9) Hll2oeľkejritánii3945),8étroskotali.blockquote>[ailepos=Q088096ok←41 p><~2"1em"lign="justify V cihaublikácjelo«Logiky»vedenbez úvodzek.edna pr.Hegelaáá8Veda삁e(18121Možn ezchyba A.S.ChomjakmalPysliúto8u,anukoúčasťgo msychIsamotho,ko舂PFs výmačiatočXísmm92313o2«ŽiaľudsnezviaYf9 lógiuȑۊjeHou(Ϗ,:rudzinؒRusoch”,ýborník,. 91):Fgiaʗxsktavyv;NGGGGGGOGGG4782oG3GGGGGGGGGG„M`festuniPcaa"om,Hmj)nasledc@texH>ЃMentokviv(шؠi8kut:midôstoj)0bojmplibsZiA9苽“etíoznač@9ኘ(Qsiminemotup1ieQ@aspvaobeťaprôznyresi pogromxaykn؂ϽAeriodypťzn.ikl'''''''''5940o'5''''''''''Dvice 20Ipomedzišetkých,hane0`pomɁpuXroXzmspisovasvhXXԏ nadŸQovzs.S.P@kinM.A.Bulg (L.N.Toltomulízkoozalo).ք[eji oniž`paPao X4Jxcirkevno- j4{xformarx`Yotа-idegizq ; Qez «obѪejpoločnosti». [ailepos=0000097356ok←46a p><~2"1em"lign="jupfy2"> Čomuoliríkladompakovanéeedície „protináboženských“c.TaksiljaaZ8avhiblia@,ǂEjeliumJ.Jaroslavskogo (Gubeľmana)ɂ;`eeriacichev:radielarkawaina.???????G??>8284o?7??????????K0nickstruskejedeie777777?7778703o787777777777TýždennHEkonomi0a život3 29`.@001u虡l článoZxxpojenci0.ւhA.G.Kuzmin, «eóm-marxa» (jeholastycharakt@svojsvedčeniz Juž@Salinu,íšeasledoA:«zmus!pravávsúo0ptah1buznýmiuch!akaHa. Úloh(PC zjednocrajiny,ácel(,lobodynezЁPoc0t.erazЅnemhim(tvnohzžuYtypolekЈ (obč),h` hama ľubovo`iedɆnao sbdlsť@(Qvhjomnúctuא7777776ߣideológHm0enYlo `ľ,pnevýҚ!tohunny (t.j.􁀊úplvЧxrozvitxovek.oz‚pl(tom, 대(Ha*)iЁdosiahnutPpozdiaJQm plcezormuciutXrobi BcirkeaXohςς.Ќdaٛ u<3acál(elesnjseprijaj`slpobcirkvi.ډOten`hkjasroo,Hpkomôžiloumoc@da8crív8z doažkpa.ʡqpi#eviPs(tpváde̡ipŽmrbyxks0ajɃT҅ɔSH'AakQnoЈ/jebjyPҎojPz0ay mp nadvdyeďOyp!ze trKY @iI!}»________]Tí|`ن(by8pl)ítɐBiu軠cmarx"omýšľъ@ ȕ0dvHystémmPuPbezpRoR'a(za5hpxi! *)[ailepos=0000099174ok←49a p??????> Mms薨hamo: «neexXuje!».de߁t(ŁnomysroukyPtorۦ(ďochultivyta(=wqskutȐ q,ȀX0V reálnyPdejináPideȁcký1matiizmus,úcvomaruhmieyaedziebúporneemilosrdxbibez(ž(tidolahsvojxprotivníka)dôsledkKabostra2.tvorehpoluprniPbývriXaváždylenynút"oPntov dosiahnutiejaЄbzkytegyvýznamnBcieľov.úo(amel ees «d»ًXd8reťhsuϑo>[ailepos=0000100550ok←50a p T9(tfm,,olilastjeýdobytkommie顁znik25o1{8.S.ChomȊ`oYs`mkreansx č(ýmhoPkonktrozdy|rke`/+8odh(l18nechápal,ánAvyjadr1eZnh{AK?034752NaznX marxe-@inQko0objaIta»_瀇3883o3Nepianavzáj0 `n@l(yZoxčjo)ompho, žeaočáslušk OާpeׇO׌׀׌׌ׇߌ׌׌4404o4׀׌׌׌׌׌׌׌׌Kv9y –o)ozof0zmy,ysvetHۍadzckapitolách.Rpoznbkl488/55A`užovedskôr,stupȉxn`veľašeobecšíerm«dikti-ma耀Ѐý»ez dejno-pekel cyklusnegPЯ...»,`ál(javuҐiradetastrofTtčoQvOom“lnazSíqmôžeru udal8hierarchm2oceseW`TߏWߔ߀ߔߔߏߔߔ52856߀ߔߔߔߔߔߔߔߔPri0etýchtosebôsobiajrozdihjäčší#dva (t.j.Hrotiy)  SqHbo5577o7___tázda0rxpn0jasňujerozumiteľne.[ailepos=0000106119ok←58a p><~2"1em"lign="justify2"> Textredchádzajúcichomentárovod čiarou,ýk6saohtodsekuolptrebnýenkoipyutiebmedzeno nes{výrokškodlivzamlčaníoormuláciákondialektiky marxizm07045o9«Mučenie» (71pytka*), «skúsť» (owwww*)hpoqiť qpáťsja) —úlová nakýmhreňom,aPoe!abúdať,[st`ak ľahaj`mi1闠používqw77960Subjpnemu paniu.xPzn.klOljOOOOOWOOO8920oO1OOOOOOOOOOD.T.SuzukiZladyen-Budh`u“,POdyseus»,lavnakciairgizskejncyklopédie,iek,. 199310521o2Jedz hýrípeцozofictradísmeruak G.Hegeirjedeuzruš}rAufheben #m//oméhomyslktorpm0@lo2spoločnéQȧmozumzvyšoko0973o3Hociistórayeďytv؊tobs8ktno-logmonšosv(iudPpechy!s(uznY,Idáva1!šidnemýšľxodruhEh@ôže`pž)ie{ny0životoblémov:yؔparazitɒ_ג_____g___3776o_4__________TudobrPamohti8or XnaľúčypopuhforčívaAdvojitAusaanastojáščej:namjsasRt.j.erajší`tǁkut3Ǒ|uqvydalY).Minulý»[budixzármktom atdoategubjH*3`)xv9yo@!podohranPalebižqHlitHHuymílPz ꈳe]koeˁ[t4370o5On`hodnotilǻCakIeka,TzbPlelpadx1aca ňuoslednýameň» („Názorusovudzincoch“,itovazborník,tr. 108).[aile=0000116476ok←66a p><~2"1em"lign="justify2"> Ak niekohozniklatka,rečoeadičkaáveónom «la0prvejkvy,akdpoveďto:rekvencia u440z, zdávukXjlne,torhpriemerne ¼ĺžkyapameluchovéecepyaHa ľd8al0ka.ezineároz@ɂ`súásobijxceločíselnfrakc((½,atď.)0qejavujrôzezonančefektautooscilaprocesy7737o7Termínznuspevhinštrumen(svoduw9821o8A v podstaH—trhnutd ŽivotO  ejto0čisozofiaožn@yjadriť0HA.K.Tolst,XkocijbVaseájaeHom...:wwwwwwv38.i0pȡzmy`,/ʄQrím `stom: /ՒОPZ/rirov@mYmv; //39.quke/ezhran00oddChcem,byždyier Vy`alhí.// 40.lúžHžiyuny!/anexjrpzdnuĽudobny@jmihskúsenosmojvú!Ќww 22802o9«Samoorgz|Hnaápdeho?onk(tI9objíviC«sáciuxalebomuodspل0?3170Pod@etkrvFcko8kuPkh:)tamy!a,ast.ԂeeH(k,*sׅ <mbp:pagebreak>[ Demaskujúc,dhaľjravduod vrchom. –pzn.prekl.v_>DiaP materizmusyzn.[׌9960o9AkepnHLsýtyakani eobťažnamáhxu뀨dodennhvýrobQhbiadiac31424o80KzaujímalXhmôž@ájIinternete2058o1Začiatkmar2 Rádiuuska“dzneazoruaponcov,@ížíro@ maPv[0ypdvxzhumanoid`xotњ sЁxoici 21.iaPa«umel!`rat týmudsmschopno8háp»g2732o2ign="justify"> «Poch» — rečitrojov.[ailepos=0000133030ok←83a p><~2"1em"lignašomľudskejY'4684Hegel,Encyklopédirozofickýchied“, GBǀǃ81, 1.odatok: «Životkoa,esiesebeárodokmrti»4932o5Vošeobecno(gáciou žaajeť (prechodnýpôsobytdu),epe, úplnáikvida,ylučujúcaož rep(ukcbud6043o6AsaíšPdslovenštitútuarxizmu-leninQi ÚVSSZ citovanévydaniu,zaEnhmateriályzťahaDiHktike(íyholiub[.oPh ežalukopisoPbu 30osuv؀`archívogermánRsocnXdemokra,éapva člkyhímarade1do8avyφyφ(...)`eag`g/(žAZSSRr. 1925anemeckomazykxlesHusXmklad0(A{͏haፅJknihHruhá)7gTdPverzia.ă|očí0tom,ey.,voriaȊiQikdyexisla dielH90HMosk/5Amenzfalzifikát,dvrh.Χodľáš@zoruo:acov//WP(výxzôznyXíot(e)nihrubkonceptytď.)3byȒ! iecúlohe٭hkӄxalyzu0nocŽYsvoZom.hiham od@iebHoPhstupabRЊ`reriiтhzhrnúťooooooonevisle@phohskut niHP׭׭—PsamsHX ilozofXd\ckého1sjp‹09melegmXhrc0hhyst'>[a epos=0000136824ok←87a pOOOOOON Akhuhb minológiu 19.hiϜ闈xkcel rebahPkizQsugesc8(hypnózu)strkujúcuoyjovrȭxľuHvo777777?="4">[←88 «Jusiebig (1803 — 1873),emeckýhemik,akladateľedej školy,ꀈn autorovgrochémiehraničnčlen-korešpontetro dsAVy30). r. qbjavil earef="https://sk.wikipedia.org/q/Izoméria/,{color="#ffu>iu482?95??????????PHpoklad«mŕt ebean؛xapjakživoH`inc,Y!hviaceboezoЁݪží8vtky:orgБ9eneovii0ukazten0.on"Xmožnosٲi@zenú,.j.Q)kx)Inere1^u׎7777776Nanuczor,ez8azalzákonychovaaxditéHYQyo仸ej,)Ȍ8asežyzikeBjavqehcoho, čojám.Engelsazývadrazomeálnehovetaoedomia ľudí. tí č úhlass materializmom,iežezoho,byaamysleli,am akorechádzanformácv(tnáušilovek oihukončenp<1ize="2">fyziológieátk0jýmenyijtele.GG"> /blockquote>[ailepos=0000147769ok←96a݅w/p><~2"1em"lign="justifyT.j.halenén@(vme «diau»*)0vzájvylučujúciz1uxtu)podb,rôznychjadrx,ؗ`leboe| dotýka!iakýPkrétZ(zok (gŽivota*)׏׏W׀׏׏׍w׏׏51401o7׀׏׏׏׏׏׏׏׏V snsk`kladetЌ(r. 1988!kl. „Pravda“,t218)ȟ pložPJednotlivé,vštnešeobech (jedičnoje,sóbenisexščeje)xvôliep0jochopiteľnoДsprozhod8!sšínozna膈!Dovyzn.C'2633o8Preškrtnuvqi hrana@tvoriekZten@ípadkIixporboru!CxtoXtorovšlotr8фxčím xBilZel úpyisťaoQepisova'4540o9L.D.TrHijQKejmuskrevPPe —PĉBronsteina@ddakciou.A.Vaseckogo,oskva,Politizdat»,. 1990 77LJ?njǀnjnjLJόnjnj68100ρόόόόόόόόϯdieleeš (zv, 2oky 1835ž 36)(pieraloverťovo8#kanonicejeliكUHv(aisHob.eskôrkkuanzmu (t.j.žs`iues`ru) (0Soviets`encyklpd궖c86e1531)8o01Tue ujaH跺omiť, dm najrazT`jaЭkoľvHaiahi8t@tomk8ádrojomXžd.ruh0vecRZkdYkutoX*0t0P!luplačint  exbЋޅ@jevlast9a8Zprogramor8Nj8orgsykazuurtmuičo70Gvzhuebek8ำmn@ľadaľubaj.zn.klH4o02PrvydpyšloavetP9a 09k>[ Tueobrépomenúť, žekrem čísloviekrčujúcichnožstvo (základné),xist1jky,toQ-oradie (8ov.ona1#«yen8kvantity»estaared.a charakter8iku8dptyecí.>'>a @druhGvyšokol(BsvarppadH (vnahd91pzna)dôsledkuo,e iGG@zía2uakejkultúreePwwt,2šn)(@yXWWs????????ՔN,uRhodn(@0m8@uáz7ZgPšuiyno:zýɓqAugG retojteór״״e (+ešH Hom: «úplnejkúsenosti»)erotičleneoddeliteľnýdentrálneho 2a,stredie JA,-JA<1ize="2"> (akoovorieval.G.Fichte)ρ">. tom, žeátoeória#ezlečemubjektívnymdealizmo*mež4lianmieste, charaktervriusovch útokov«maté»Qabsolnasx: staopieraxxenciuyzické(sveta*)závisleapsychiky@od@zjemypracovafilozofiouozna@takeje.o{R«čnogg*(t.j.o(jznámejš0 ovekuiamo҃iHonikepochybujokrobyvay „žltdomov“ (blázin*)_\9Ar*,žadjať8unerozluní/aJA(hMȇГx`mpíriitic,it@ ix. 157, 158)./blockquote>s׉߉z(ukhalayP2}ief ezmseba:pDž,*A.Riehlzк _/*:71`!ejjxȼšjnhbnebolo's!ovidnH0čP`Hu /.../.ir. 161ߌmbp:pagebreakpN0Obό4">[a s=0000169238ok←107a pϑϑϑϑϑϑςǀVnúhy` jmov Ešteazripomenieme: slovonormálnejӁ??sychXej činnoPekaa(rodzenýmôsledkoX7aijedjzYhoXejavov/blockquote>[ailepos=0000173040ok←110a p>[ Tuaá8yslirístupiektorých ľudí: „Nemožnooogickyokázaťlastnýmozumom,akaeeexije.ačeri , (hoAenciuviemG?“. tIaleároveňyplývakt, žeesvedčAo B(ej'i톻lenYspolu`ciyhajením Túprimc@ujmu,niciatívy JevôlMusízniknúťXájo,nialóg.ozn.Ikl.>'>normouЎ珇7287o17A hocracovali vovojicieléesaťročia,oedokázalie0zovandemovýrincíp,torstísychikuaždéhodlamlivza zavádzajúcesubjektivizmu —e0spornýmpejavomémonickRrežiychboch.ɀXnnosbolaooperáciougresívno-bojovn0.O Eeeiďpitolu 7.3ktuálnejnihy.ςyp(9PSSRodaŕtva“ redakci. 1998jakoršie,Odntropoidti Ľud(h@3mitač prxkaHāTsam`atydaniaDnšeobecteórieiade`tihRBkôre2>[ailepos=0000188577ok←118a p??????> Mnohmra)ety8myodahod Xmafyziológiuenámkruhrofesion`ovbpmedikov,bimoohtos71kytnutpahnskpomor!ruchhieϊ?NoPtel+dialɤYmةmu,r1ímDapxdxgí\ xyuplu3onútШlق,ptýčixGuelinovforvotahlch(khȉakpaČižeakz «slavianofiloH»dh8lichodstatueľmiresne:enPejto8škodenejzvrátrmravnox —iktujúcnegiešet tch,ynezaväzu tvoreniaivéXrieЀrozporovpoločensvojaZsaohlachytiťarxiP`Palektika jzákon «b)proladovaaácie»,sudaďalHjatastrofeMHť,to(boschopndložaalternatívuezmedzn:nihzmu.777777775PomrCharleHDarwix(18091882)veda jevPaslePp:O@everil BohXohho».en`výroklízkčekcevotpartnesi adom8árCh.ačínalkqsioxlny,0plomRibleológnglipcirkvi. ׃Na2epi@ovozbilčasbykvet"31$36)1lodBeagle“,؇ irac lóro evolumôv0gdruhvyenú JpcPځdstouirodz!xberu (r.1859). pupcit2khľpdlh`Ht9Idomtoho,ebraz)í(yeme!uه:jeja`pohdɌ⫠vn Hkbcňsamom.r8X,^aсtR ťažxmmrasHážitpzľb úxmQvyaoHvy0lnábpna!manlnzvyYlivnX~ej,c҆ebXamsиych6Hyp zCt.j.poɚmhdSdobCopici,!a!0P971)s0soa škand kyysliactVäčšItčonessúsp𡟔ôbecxt@pozna⁢zoroniڽPtoqs@ecko-populnym»audzímiďmiVjitВhm襀oЖ egregԌP$aspXy objaؒPSSRRpv蛰tny:0uptniteľȜ avdc|bu؅uЃIaktu eratre9mienf+nadviaQn`die ojxdedaŦPmaĨ(1702)Rle`rl8dcBb ni*x"hiic9@plyvonkajCia琇>[ails=0000194344ok←119a p (Hraniسi)H(k@i8cpvšet"Xuu8pȔH kitYvoozof rmŒtimhriz(P!)Ɇ i`zh1HobrazAsikeߞ štruktú`Hi@ yocjni akchádzȟká PQzvyšnЌ1Xdetai!avH,pI,zaikHNkIԈddvíjamjeformPcelsa[ťaѤí:Vr`mkpyzeYڎ...`klk>[ «Uvažujenadým, čoivojeojmymožňujúchopiť.akto:ezznaniaákonovazykarokézkeho,ariôžeš ňompravakýázor,torxbyebol0podl`ena hlúpy?» (K.Prutkov, „Plodyozmýšľ.yšlienkyforizmy” 55). F/ xi>(*Ї@divé,erebaopln, kbmedz(nxinaRčlovekučividnestačuPkorekt@sHvrety, u舸dacestudekvátnXšírepôvoPjXd]úcytnú orň súlh i0mý08&a:)Mnoh@vecrás2teľYniXret BšeháphlabWanesp!dokupAich“. tande dikticprohúčin0rii.ρXviaciďalQkaolá`tejknihy *)<1ize="2">ktorýočulban">,yvolávalňhoepríjemné8city./blockquote>[aepos=0000201136ok←125a p Akámekpres8ší,akqtejtotkezamotnielen.Mach,Xj.I.Lenin,aždhzichnak,tjúciom9in9GGGGGGGGGG1492oG26GGGGGGGGGGAgnocizmus —ermín «vedec70»,*mazýv Iuky Pncipiálnemožxznanibjektívpravd/??????????01793o?27??????????JXnouo-ide{cksmerhvii8o 19.ia2085o28«O.M.Meňšik(1859 1919),ciorspubl8staںpeconNP čas“ (xoremja*).oeľobX`sh-xrecviedol(ryoyoXSot m.@zXrф(r.J» (Indexi1ianxvyda)oߐooooooooo335o129ooooooooooDveslednéetilirubYpísmzrazn mМȲpoavzdorymysluruh, dHrma`odta#(sevéhožstva ľudíôznypoko odyibazáklade, že il@qЅQú)sobn߅߅؈pkomunikáci Boh0@;abou8liomфXpodar)`eh`dnu@sikr enXysliť______^A črob`(sip0z«mimoq(om@í»?߃ha1ozporPRímA akiektoidí počujeo, čoeianeúní,rimechnickéostriedkyaxácu týmiHdruhmirodných žiarešvypracovanneboli,hpotxneexist1aniPie?Qkomuáeriťilozof —ámlepýYhluchý:XdHjke,tortvr,a)8ۄEl8(ǁvmaъǀq ľuD(ojovbázay?kme`avrmíno`„8lho“aizmuSzažívakciO=éxnväčšiipokJDžDžlušnejp8.[a)s=0000203945ok←130a p//////. Bežneaovoiahmys(h:.I.Lnspomenulhuť.kre0ohestymmhlPkae^'!qeliery,koځhamehRnHobjВȏQriceoJstavovijHprodzju䡛.j.BHidurčayti???????Ǔ???07280o?31??????????MaúcYraz`!výlučib zorZ ljTu-médium (vln)CšaARʳ c1su.̪+álnyPžsiel`/odžrôz8formy/fragtyvoju-in no bu`z:InaHmqčibecávis0j0od(ovd6-čx9 (Ppkuó*ŊdpÍ 8akixpbil2 kJepij`).8n.Iklwwwwwwwwwv10516ow32wwwwwwwwwwNaIs@ia`ZuduteóɊ_235133Zväzok 2,án`„ZR0ť“ (ОБРАЖg">Áǀ">ТЬ”(str. 614,Xyd!r. 1881鴑hreedícch.NX54o34O(roble(icstup`(ejp@ôsledkuhŕؗ0európskzdЀȁyjadril ľútos A.S.Chom`ov:iď 3kapitoapknihy?όπόόχόόό3653o35ρόόόόόόόόTaýkX8soby.I.Lna:oil,krempísꚘRozaxzmuuskuŠušensAá1897 janr900?OWWWWWWV—tras,ociložnPobámiyvetozoromho@axPchápjaXamojšícharxuiestnipn9cikžneaHXmanAkoliAeverskýchárodov,bypoznaljzory —odloženéraxounohý@storočíRohľadomtk,«vedeckáilozofia»addoakzvanejPgnozeológie».[aepos=0000215727ok←136a p><2"1em"lign="justify2"> Akeeč71systémerganizáciehra__>statodlišod0pa7߃71y7__>dia!om“rizђéolovedX1kar(@zaitku 2.apitolyormulíáxechodetiynleן׀ןן׏ןן219095o41ׁןהAhus.O.Klju8vs::»i9)jXvaniamo0meryidupvWWWWWWWWWWWP874oW42

 Akoenáme,ozum stavenívanialodíreludy. jeden takýchtooven,júcim om„dialektic“aterizmus.nW>jezvjomoji (doXcap𔸗»)owk.aiecuungujhQsvoj zne:zpڛudávožhsovaXvernPduŽiv/NI keš0F.Engelsapísal:ǃǃǃǃǃǃǃǙVyYyBzkanéokúse ,odraz,9bkr» (…)Ddruh7:ookvonkajпálna (zvýPnI8vpit(^eaPzamlč0harakazn +nevzhľhmuémuqteloen`hosimi pa .ƀčiačئdHЄ( ؓxió,Arí0amozrejm(xŮanovur8s rovyvax@lskpochov)wwwwwwwwljJedimbsahx֌0* ǀAnti-Duhring,it`yda. 344, 345,ípra`Hpcngovi)χ_F莘yždmyšlien*b@2HsystzZohrHx:(I elJQdejín;{7fyz hpsosobjau@ov'''''2xmbp:pagebkp.0/b4">[ailepos=0000223319ok←146aݧـpKarlilhelonäi (1817j1891), švajrotXkPxdarwini(gmetaIk//////////4821o/47//////////Spomeň siSetskQencykloplovníka“,vedený 2.apitole: «Centrálnoutegóri`dialektickéhorizmueé» —okoncajerminológiaYblízkavenariusovej.[ailepos=0000225926ok←148a p><2"1em"lign="justify2"> ViďnihuPSSRHLásXkúdro:dinulq budúcny...“ (SPb,. 1998)߅Oߊ߀ߊߊ߅ߊߊߊ9773o49߁ߊߊߊߊߊߊߊߊV zamlčaní: ?9A žiadna@numer»ǁǗztedaapodstčenieztb>miere뀉__>:tej@vissspomeňМ8vyššýrok.Engels`takej»,dea1kdozadu oratIXzorHPytagora,ktoružhápčí8r[ailepos=0000232556ok←150a p& Opäťklad`ڰ!HIJb 8j؏ /=DžOOOOOOOOO5601oO51OOOOOOOOOOText,odkazP+opisM № 25. 1999Htuálnpám rX1VPSSRnpyádli: át8«anti|»(henskxci vy(SPb,).e0PHlosnov#ӆkurDacteó8iMedakcii2000.amaiežysvetľujeilozofia,rameniaca nášhohápaor@ckéZvestov<1ize="2">o trojjednote@i>gg`tb>matérie-informác`miery[a1epos=0000237469ok←152a݅/pP2"1em"lign="justifyO autoomedubjekȐístupu iaznyanej rodovýchgregoroXviďnihuPSSR „Oasldoktnach:euplatniteľné,ovddob“ (SPb,. 2p)//////ǎ//-90//153//////////Eaprog@ý,torsámťičmôže.retoelovolo úvodzoviekWWWWWWV(*Zaujímavكakkonštinkty72krzeenetiku,nexa1kultúrustáv:nadčQou (prípokolA)ýmJpuklad`pPpoaovládaasyQdlhoidejinyQtimuli`sychiky!zXrap,ruhxombi.ozum!vôľekovajXlpriypegdémonт8ČekP*)oo41082o54Texstamixorig쥠gréck1erzi`eptuagintyľynolnyj`Qruybsahes.d:aref="http://manuscript-bible.ru/OT/Sap1.htmozcolor="#Affu>sЁa Taksto plnomúladerincíp«praxeritériumravdy»ilozofie@dialektickéhoaterizmu».[aepos=0000243832ok←159a p><Stojíamienku,kúochabosťXtpredstavujvšetkyrozákonnéxvav@obety,emace oha žiadnuenplebo@voriloXvot,xenciu.mrť1menaiečoo,sínutn)lerobizomrtionúkatú„“uhlúpa[tran`ých )IaˆerRok,tmuruhučia...@zn.1klOOOOOOOOOO4175oO60OOOOOOOOOOĎalšxvrde,eakzvaٍkžah0svetaZťؔázemioc7O7717o61Doce8číyHroým domádz!výlXne rabínskeУ pktorpradbPvítov,ipm účastX(sysmAjzasväxp1adxzpl.ayzer0<ízkofventr)ch`niaciyššúXhierarc8aiblprojudvzat^vysl@`hnt@svojYneľov8659o62Osma@ (Magomed-Nuriπ()0 loYc «al-Furkan»(ušti8)«Rozlíš»,áva tejke偸0ntár:Mmi˖877777777779178o7637777777777To؊ oPznicej jgmy躺Sy(tzv.R(brosobe*)50072o64V h.S.ablukoPѕhomulovuqd`jámkaiT.j..»1890o65??92OOWLEǀNevid9 Milosrdn ydnuis`porciu.bihľad: čirozvrat?(ٌ,ȸP67:3wGGGG(*w`u>Pm(húxsbyp
[ «…oharujevojuoc,omu`ámaželá» (Korán,úra 2:p)քOOOOOOOOO3324oO67OOOOOOOOOOHRozmeral (k`dúec*)ieroupreklad.J.Kračkovského)enalogic, šet`durčitýbraz. NjdžNaytvorenie číselnej oriestorovproporcio0itya ovniakrosveta9potrebnbod,ri`vzájomdlišnusxiadai(t.j.:lov)xytalóndnotpdĺžky —`M?9!a @__>,árajúca.֍y0dnicovXsysteajaceprP,ruhaXeťPsvumí (formáte),dávqlohuuzhľadz0iatokíc.zyenožstvaiiekakWr6+,iždeozqchp`alebojem.////////Jo/a,knvHrii<^)chádzsejagregXnitave (apqázpm-úlisku)@ ia'' ši0xvzťake஘+e-وznameXEcharakteriXpmusí`ťt (jštruktnym80sledčohaoyZovnúamGjnu`ydefinAHôžeA`áQeA(7y`AWoked8eD?~5`bjav(jektOسijsPdxhpPizpis vôzdobá@m0niki𠐢om.azkp0bsvomajst䎸Hܐil:GAi>„Zobemal ramQse`ɼoXdbyt“r__>.Ɇmami,ʠ;l$`:laiahlarProzvoja,ód-<1ize="2">miera človekaracujeddávna,Pomentubjaveniaaruhu Čozumný. /blockquote0feightpt"idth="1em"lign="justifyNootomkoostanemHbrazdobeochy,ašspúťtarogréckuegendároviygmoniaalatei,torál@rQprocesy@íselnejrčit@i (množsteviadj),ňujúcagregátXvatérieotriies0ormvôsledxčohXahladramorȉnil teloriladevuF؄HȈounželkou.8ejináchžz聈rilo,akažd|zťa`keamémuj «nesa0mW>[i0os=0000257593ok←168a p Trebdť zoznaB8živ`H@uzvyšade.a  čínsk8ׂׂ-elt : ...dr <emK`aSoh0[kJ… (A.Devja,.MartirosjanpČíynik úliusk0oskva,Več, 2P,(r. 51)1hhYosobpؘX(.ڞy  0pom23ko@lmidenuhH@ra(šípka)шsiXj@}:dolQ,atď777777777660138o7697777777777Podr89meskúm knihePSSRP(ďmocpjHrxO vdianeti@s08hgie:hľzboku`'156猷170«PrinczpracoKHubbarPeór8'b>TpH—ESTgg, mԁ(GG">π">) (P)qvlituiciál׉GéhoozHHc؀čpísnglickatter (hm),nergy (eAiSpa(stor)imčaskYzáhkomponfyzvesmuTo@yvokhyy „Šachlanéteem“ (Moskva,ydavateľstvo „Nováah, 1997,tr. 441)derndtaonittenburga (scientológ-odpadlík:arhčinnosťDogickejirkvi,oároveňropaguje~iukošetkýmostupxčenie zvaďovH ľudsApsychiky). «Th (π">)ednotkouedomi(jschopہ(`riť.»ԃcdefin: «Energia životXktorôsobnaatérfyzxomsmíre,ju,dzpuohybpe!ju( Ša33kaz@Technýlovhkianet`ater ).wwwwwwwwTakžϏPvyčlenohos(@staroegyptsk«bohaEFA»,xducha@Amoؐhypázy,nedelin«@ЁPivlastH(kleHaci kladaprirodze.otѝnaapotvrdz,8eidsveHكo g`skutočn0jiečx,súpXnji|významy2 .amo«Ja-cr2Xmyšl(ktryrB[korximálnPoIobec`prX`rozdie ӆy(ariá0xnkultúryshia>[ailex=0000268620ok←171a pZrazm0 citeu.I.MindalXnȀXhradu: ...zal؂HvierЎ~le6 cpravdbaP(je» Vzťah dialektikeeatoľkoeriózna spoločenskyôležitáéma, že románe „Dvanásťtoličiek“ (I.IľfJ.Petrov)ajednomAzhovopochao. 1917haraktzua`,«8hirickéhoaIalizmu»,ni%byevzbudzovám tútopzku.[ails=0000273038ok←176a p><2"1em"lign="justifyÚprim presvedýchv-«ezHrr»ejinysienotvaojú.Łkxshyžadutajesvojej @nnodÀťogJýؙpôsobЄautvrdihat,.j.-Wv9tomuchneex.revataZdruhu8߈hЉ huudal,avy,暠8medziiúiiadzhmotnHщebԄ//ndarídh(napPkladobierarchXyrganinsie nšpirá`používcišifrheslPatď.)mier`@aiXneurht drhkb8Gĭc㵨pdﮰOaprozJ 0poľo(ply;@WWKztňy/߄.8l ívýלwלללללל׋o>ltvrdz9úprimX@dč`&!-«ezrrdejiny᩸lsotv znaho@x(f@pahvفtov, mohli ajeodbytnelásamateriPzmus spoločnosti.[ailepos=0000273649ok←177a p><2"1em"lign="ju`fy2"> A podstatou —iblickýzdelaná//////////435//178//////////ZrozumiteľnéoeniebjektovsumstvoreXhoesmíruodľatribútu «vidYne»eafixovXokonc8jZymboleierychirkvírisHmena:Verímjedi+Boha,tVšeúceho,ӆYaba zeme,vetaЅ|B...»׌׌׌׌׌׌(Ajpznaku蟈:lovoopmááklad؃ =/)ný ''yjadruhvtk=é,ׁׂne?9aNJretoIpojemX é“adpm1r,eb؁|Phŕňa8qyruhy1formyry.*)ώϠϠπϠϠχϠϠ6406o79ρϠϓTentypdôv1k  litým ľuďomp moPindiu.ЎZ起 kJ@ @tavoȎPPsobCȢ emôsledccelé(ȰvTa_`akoPťahu٢P8vdonO9407o80NaAruskazyizduchah\(vpa)l)p‘IejmjkupinyotožrejavylY`i>dynam xrovnorodosť`؂WQaStopyenzúry tejto@qovoHom,eiblickáirkevjon19.toroa (ako`10a)olatolerantnk Jčníctvuo@emuuskkultQ.0?b4">[ailepos=0000283197ok←182a p Synonym—ozdielneúcelová,akJnaH,veľpodob@ýznam (mi@árámur!situhie)3483o83V novológiiIiyziypa8pvaradenéYériu %_Y(a =mota +)z .zn.klw5957o85PrQhľ{zxie Qšeoteórȋhia/+QenevQhorylhR0sXobdobiaP(8v( ov),b>xhhkamplyHť0emy`uH ňu h<ǂNJsmrщoӀǀdžsnaégc:77<1ize="2">kultúryysleniaww"> úpli(acčin,rátanevnútrospoločensk0moci./blockquoteoooo<ǁ.2ςggO"lign="jufyInformáciaronikárpho,chPgickéhoolcharakterušetkýhodvetvíˏŎPoznax.namňujiťmerriebehuHocesovydávadoúvisl肘jednotlivéD؅ZvcelkuWg~PrivládanBsonázor/O-totno Živm,eoa%τzيei7o4vyč1wyostup;„(otd“HúduȍcjavHcez oisityOL—߂ubjekvnu ľudskúozlišov17wwoooww="3wwwwwϠgwwwwwōgrafo:u>opisGGwrodstatoutretriorityEkm¢u,koist0dokplyvHodesačKkomýzBfiA(pHaze)@(ȓedznePobecnAmruhhOe內pgoooo5όg>PvyenocídniaceHeptuálžijúcíXljp8er2.΂Ba!yɭ(`te8WTosvoj1КjJďmi(nededPstvaYv:ukleád؁h`b8ouXt;kohol.aab0ďalšnarkká,IravinsayyYlog]†ьA`lPkozmkparfumérx!e;gé inr@bipa$lna舲woooo6ϗg/>ĎyTHRm ꔟwzb0e iápantohXvvražh0mrzrpoškodzuY*ma8no-«objPyiviliȜ,motn^amiaႡositeľydu8oooo/ol1em_X _'ׂׂׂׂׂׂHoci úpYjednozn0 )Hik neexђtožnohzIYispon!xitV umňzdiť@ôznymioritám akveϕ hArchu0qlasifikáciamožňujeyčleniťominantnéaktoryplyvu,pmôžuyxpoužitakoiadiacerostriedky,leboiežh8ya tlače likvid!uonceptuálne-manažérseprijateľnýchavov životepoločnhi.zovšeobecneAGyj:pa
eшxblǸǓzmy8aznavždy҃Zklesá'~oddXjpajitseji0iďnihyP ZSSRMŕtvoda,ncyá`ىky: št«anti|»,enskiniciaiyʊtloh{HPmx`(os(hourzuD2mteafh (r. 2000,13)_>[ailepos=0286778ok←186aݛ/p NHmne:zkɕvierb`__>pravٞránt a0dnou8jaYnaadzatéax8!stupitýmá.beť0tohal.I.Muchin??????G???7679o?87??????????LOGIKAvedametóddokazovaopq.֍funkšpeliérulogpdaxvhmôsobAu:kzi{úsu-m (odisov)c(@>m5m-záverЂ9cm,%iaky).j.CpoȇxAmate ›XDoHží>r_וGGTakX,i>umecHxHi_poklad؛krolrPcieľodhal*chýb:joch,Ipoutýchogickýchrocedúrach, aplikáciiogi?;"získanvýsledko`a pod. —aákladeorovnaniaohtošetkéhoo Životom, č mnohípadpresahujerXceožnostíkejkoľvekky.[ailepos=0000288112ok←188a p><2"1em"lign="justify2"> Prete «vedeHetódy»účasnejivilihcieerátajú žiadnoutik8vzť8ukúm9mbjek.rebársHok iXmm“e=BprincoI uloviť,paaiurobypch nuvystaq0oxponoplnekoment([aepos=0000289310ok←189aݒG/pV podzo(ɦQvaeeaiP|uaBohudqqvydruhteizmubrq(_Y (*ԂAonkréuzXnhvo h!y1Shbenstv(@xpseudȅaleincȭ(rnem0majj9rezdxIŽivo*)GGGGGGGGGG72GG190GGGGGGGGGGKnevxbabl: ČiklokHéPiezviskoSovZ iaka-vraha/90344o91OhľadJozieMarkawa:iNštevHapiXS`mfdHbiZxL8ye1462o92> Totoe prípadeurijagnatievičaýplodebaistotyaterickéhoteizmu neznalo. Človek@,odľaoránu (súra 2:28, 27:62, 35:37) —redurčenýtaťaožímástupcomaemi:[ailepos=0000292823ok←193a pOOplahIvšimnúť:zvnDuel“yjadrs«jednot`j» }dvYprotiv0 úplnodstjnxzich

 Jeuš0jednakolnosť,torápočíva tom, ženudeLaýmkôr amrť[ailepos=0000297392ok←199a //////W Odsekolenený. prvejedakciiphoextelto:߉߄6>Boh8podstatou plIá,Htanp8chkoilo,crd,,arcasaeozýslovek NeP8cxiКOng«sadih»8«m@vníkomi »h~on oAiacל hls.ppvyYchodЂ9 mprojek tinimicvič"„sevodHia“bec8lioώώώώώώD!hjXRc1rmateriyb,ukaX(aháš0 ojne riaš;iec(vmať;avidno,žXoy larút2u$Өar ryⰩ҃HM.._9966o01Na!klad ike7Xamät0H škoplatam`te"kazobѯj:fúiereba GA(*xpr.74aV r. 1931urtödel wq(pôvodomakpkyate ikloginarodila06,dj40doojejmrti (v78) žprac lSA)[aile=0000308292ok←204a p7777776 «Aeďťýta <Mmeda>ojitroxnaňXaṠzodpovedámIvolAi84aá.ԑPneMP+b@uɃs@Hjduamo!» —úra 2: 182 (186)GGGGGGGGGG9737oG05GGGGGGGGGG@Su_.ý» ( jYpoh8ge):.ne adrž0ydavk1n8Xfýdôkazov؃J.I.Muchin؂ЧPluP svxúvachРnlyhʮoncaҀ«dialX»փq"nia10423o06LepJbHolť:spochopiliokoh0ľvekKɵr£(,8HЭsebe -gazreproduk0ImHťρ.́-߁akostaeldetaiip8ar@usp`hAborkkrriíǃ (Xs`PtrebaXápten)Pos______v's>tipčlkPažíťamus1QFoDjedon.΂_ruhÅbyovpsykrvkvôxtomaten함lphtriajtiku)myšlienؐpobrazalgtmkymócB(ovXimi.ezh((udisiahP`okcxLa:pí bukdmiet`iuvZbo deinJZqavoc0s(膠činyi>(«j ieste...» —zatéaosúdenieeho činovedomeleboutomaticky)<1ize="2">,tvznikneejakáombináciadmietnut`a interprete./blockquote>[aile=0000310909ok←207a pWWWWWWV Akodo`étextu@8nkXPn]Aob>nerozumǁ?8avyail;Probmy,t8ma2n Y,׃vy0ρ7̂onalý ľudskHWWgdpnútiôznymikolahk1$ úlohuvlastn@žixh zároveňistșSHmrteľPxڬ?1198o08EYujú:~_Xulolvalu`1"??[ailepos=0000312713ok←211a p><2"1em"lign="justify2"> Vošeobecno(,očítač —oieeenpamäť“,einimálnejrocesor.j.eni`infor@cie3437o12Npravda.vieratáúozumné ichokážeiešiťnohé0ed0mitojace úlohyhrogramHatorývlonýinštin@vpodmienIeflexov. týmudeshlaskaždý,qmahovalbojXm kupisajb1neral#um(nil郈ys(xu.aIa?(atvyu:kyjsvonPzb ejvert`rajpomocouľuXy?2TrebaXskЃ,aveB`laba8n u*í9itomdovzdavojhpulz (Ȃnmot*Q*lrletu)cm:1dHoslobodík to ypántorubne.ρ:-uᇙ?"6>Principiydiel@dziSXzRčlovenes+v sxpēǙ:eďMbedؙ@ғRťtkp konŇhhraniciahéhonxanímXWRAs!Hvôkolxho. ozvOodpku,itx8@vourvxnav{ggR؁kU!a.ljĽudskمOZhor/'‼Go0bolqadJ,Kbr0siiťto, J.I.Muchin!ncoW狄oǁ/)erklxm čer(`ze0Xžiarovkkŕmidlob)uPwwp?C|xhtórnxkrysy2بstupihhﰨúvahyLJrmysinڂuЇmȆ߅߅߅߅ܞs(ؓPraz er.K.TolP: «OdkpvDarw@ch/(PPط/Nihilizhilsn8/aby󐸀ЃQtX» (daȣX. 1872)"2DIv8,zmusinul{hsrokdosiah(iPxspechjzoryǧAenPultúВ0i٭9m"led8usk(inte ee 19.toria,҄pebezpPensXmnzal7ojQsvoji)脺!:BojЎ moder...“;1V@as`áj(eseP0k-bohat0P(akon!A.S.ChomjhvedokQlٛ{altvuh  EáH`sámbňه,`yAma oju9Nxs``dva(0ovsצL(j,b(y4väzk,oskvvydavateľQHPravda»@1969vY)㯇׺QyťXbiosféxZemЙ`8mnohbúdA.reȏ votaѩ*(sociológia)HavyraďznazyP ľudí biosférnychrocesoch.eálnesúčasnostixistuješteednohťae:sXologicky (na úrovniiopolí)aždé䂠atočQeľkmesto (vrátaMoskvy)Xymbiózourysy človeka. <1ize="2">ya,kjxpan ,predsaenitejMdie߂">,tožea (9kolektívnyu-gregor)ičod8hcimnohýľudpotlačená}omd(ahi({@švába). i>Jeo iamymásledkosobnéhoteizmz8akف:Hmravȍdardyajúližši0 ininkt8iskej$H넀avdrvln(Bohu[ail0s=0000314009ok←213aݡ/p Vie(dôe)JstojvXjoketamoH1subju (jú8okdefy),ozrdohlas`pȦH( zmhť(' 5741o14Vؚal8žeXíska8lobovôlpnut0 ičokoľvypämla8wߋoooooooon20064oo15oooooooooo15. al 1onيedaቨ poslcirkvách,aciurgiudjulián@pkalenrakatolíck0ďalšígregorrpri lonval𒀯aej`kapxl@začj 9քّoߑooooooooo1643oo16ooooooooooM鼰1yž"najcošet qetiky (eQacx)qt.j.jQvzťahu inýmubjektom,T Životuelkovo.[ailepos=0000322410ok←217a p><2"1em"lign="justify2"> „Skutkypoštolov“, 23:6g5916o18Kristus,.j. «Chos»namená gréckjazykuHpomazaHP(HlavyaYtých časo@)liráľom*).ermínnalogickýtarožidovskémMesiáš»77777777778002o7197777777777ÚplXextenovho8lánbollorílohy č.2knihePSSR ajsterarga(ta»:ymnusPonizmu? eboŃjeliumezvýhradnejierykdeeok.N.TolcitodľydaniapisuSoj№ 9,. 1991,Pa6 10W瀇8597o20Zdôvo(nieohtoresvedčiďáOtázmetropoliʍр@pharchiiuskPpravosvcirkvicKž1evstvu...71ViiA0Ɂ>NalӀ`ipxvořitG917221DruAtrično-egregorl9mágieedavdnutXprve /`u>zmysxBoh|ex8ujeρ,hPmuosQфHVzmňu@cYhi>  z„«13. Blížilaa HdovskáeľAnoc, Ješr0ieloeruzalemu 14.1zihl,He chrámeedávajúoly,vce,olubpsediaameňazomenci. 15. urobil povzkovičvšetkýchyhnalIujZJ;ncomozhád(niazRpovracstm!__>))dp،xБЦšN(7>[ails=0000332145ok←224a pǒǒǒǒǒlj Ľudsľa8dôsúeeiT kee á3277o25OmámBohaož,hdlsaešiXizko(vydarq1u. Úprimnoudpoveďouaežišomoložené <1ize="2">pomocotázkyoo"> ľudiaískavalikutočpochopenieôznychtránok Života./blockquote>[ailepos=0000334424ok←226a p><2"1em"lign="justify  Ešrazbtimezornosť:otoeefinícppojmu «b>mravׁ7 pcaVPSSR.ak灯neGB,úruhyeurčitostí (vqaprincipiálnehomieЇPčohokoľvek)ýkritérha iPhierarchickejsporiadatigדgggggggg5869og27ggggggggg«Aktebupuhocakmámoda aXpros ranu Boha —0nbXpujúci,xdry!`(Ko, 41:36). (^–elud,kuš,idihlasy*)瀇86G8Nh0sI,ИdeA)slová1RusipisovaAlexandrovievsmuDžW瀇918229V ruskreklad HsЊirie“Puorón(Рож">óǀ">н),ol(ca boôlm špicxko (zm noznikoljenHýAYa(ň“X0i` rhliezťI« »„,znam@vrha0saoiblovm9tex`npzáveršutúvetuduchak ŠavhápqakPyhžku,t Krist,y`enalh(.ozn.?~41402o30Pob8ypizódy!KXčankou (ev. p Maš15:21-28busiatkulhpčjsyvi9nihPr(onar9di9pyzýva BiemuáľovstvXne0jmeosled!ZSúbor 990612-О_Последнем_Завете.docInformačnbázePSSR0TubjasnílentruyoooooonReál aHdzaَoNcaqroztrhnutdve my tYtená.ešˑGke;pomocضXámtilzh!v úetyPapo`oX0di˄cjvxd.Ћ(pzv@/-`%h6mašielch@lemiz:em"0paaɮجYko-nIvpt0mxjeliȇ (I60o8ôjnky vpň vyjadrúhlaX#poك7]tezahree d؍rasHicketivُh"跐MesiXa _i>(podľaRzor:prhierarchu0`aceimri)Svätí“tcovia-zakladateliaresťansscirkví,byrekrútili`avdu zako iozum ľudílepouierou,trh(námetave čahIpostavdva @ržky|uo@seberbiac(primeevojHcieľom.eoíomphohkolomys@11rmeloytva «jednotaAbojSv»amdeZreál0niet?ߎ??????>implicit)žitieialeky[ais=0000343748ok←231a pȊX13:12 (11/44057o32T.j.oثТ8zx tož@a8amxcudz opnehľaď8Hxvyber!zojxokMatúš, 7:4-5;̮, 6:41-42)lxtozne쀘]qodtpspoločn򜐴 ;@rsamolkď)pvždyoIhadiťꈲouAbҷYi0451233OPypoŽm(sych qmPXpnejščítahknihá@0Vodaŕtva\xakci. 1998,9Odntropoik ĽudskiЁ2Pď9pomocj8xHe...GincípyHiPky" ďH aktu:jȒX 7.apitole.uenʤttruenj7πȌInaYabezpspamrozdel9d sledujúck górii:oiulGǗDlialuH1"??<ω">vroinštinktXodmienreflexy8@`úrnebalychto7P7oomliሏψt@ície,ojac1dmigoop3χlashrihcpxx 1um7oo7777777χ77777inaelkovo»@čaynáravedomzovz5jetlivca: /oo(ulg__g??׉ωgOiXprpzarkktív5Ooooo''_''πgg'''y">sugestívnereludy@ichádzajúcevonka posadnutosť inkvizítorskommyslelova;<ǁ.2ςggO"lign="justifyWQvedenieožímámerom.G'ooooB/ul721em _'ׂׂׂׂׂׂVsychikeaždéhoednotlivca`né`eboaaoetotošetko.΁ nhôžvlanadýmistatnZPponent`správanidinca. 777777775Ak8nšt ty — ecačeku-podob (antropoidy)6'!zvieraťP(atiHcky`jrozšírenejIypinulej0nešoločni,.j.nzumitok);'kultúraUná!oLbiorobot_/+a-zomb8naprogramȕ 胄ou (takáväčšina dov,tejvniQslačeYbyvateľov)padu;Hoblém5ľu@plHsnriiXpomocP&xána9oy,egzáciaohlavXzvrhl(po8LGBTItď. +uv9lqícia*)na৐ibezpe0Rsexu“________O_YX! intuqeytčXlPka,htv8puqideGדFpmon7osȒhBzR «svetovX؊isie»:lasibl)a)lídrixndimu,uhzijstvvyšší衁rchovps`ntológ9pravsat`)OOOOOOO eďƥmw k účasp)ooiWߎUČ_'#uox skpnormYuchytJy ľi cHliojš,eLMohamed,tn).uvotuHȷ`yezmyselnh9Z0získexkoj1ĥ0reőPVie zaᷰcphࠐtu@ahkzdet0iAadhreTakž螙qpeal+sld luonutW_i>(čJhap8oudzPpsyzvonk8xvôhjiAa)[aile=0000345196ok←234aݧ/p______n TispoPp8,bakٚnaHm ۪“m8xť“a (egregoru)Hs :sfQڎ@kťanJPavolkr1tcom  ZImethl`odlnПmlcHXsk0amh(+xuj`I ami00h0ћ@cháp aučфJ b(e9ijal, otrlígi omycíti týchtolováchisharmóniu,eadektnuilozofiu morálku. –ozn.rekl.[aepos=0000348336ok←235a p><2"1em"lign="justify2"> V iHhierarchickomsporiadaníaYjavujeežimsy`ky.iďpeP ZSSR(Princípyádrovejlit: št0«anti|»,(očenskiniciatívy“,Dostatnešeobecnáeóenia (vy i. 2 ďalšie)rOmitapo-pro(ačinnXi@/////////.5116//236//////////A oomtojiʐQšavedpЉpíšeján,čaebol veľkňaza: wwGGGGGGF19@Amýtafaa`ho)íkov ie. 20mudpdal:ʈvehovXl1tu;dy PsynagógeAchpme,de zakaýmhromhďujú Židia,tain8ničH1.rečtM?hyjɪ, čulik;ľoni/-2.ˏ1do,eu`llízko,goviack8ac:akášw? 23.u`ak2luž;oé;ypdoH,ـMaiješ?» (18.apitola)'WImú0sť“2aôltéoJooxeomobsah*)PV񢑀AȏɁ>“.[ailepos=0000359839ok←239a p><2"1em"lign="justify2"> Toľko odpovediatázku,torúladPmnohí: „A čoaámôžemmeniť?“( prvomadeaždý|denikovať,rehodnot tvojuravnosť/A rcikúmanejematikyormXniaisicreálnreanstvaplyvednéobyčajkčlkanásl1óriu ľudRozsah chočís(šieežšetostatXkazujepizóda,نKrxus bádapoštoАmodlitbeGets@nskzáh:kyZlenQ0z8yz@RlsdieHeep9sa lpolu zom,celáucdim0lanak;~otvochlHtPutnouxlígiPxBoh0Hnegrego-mag0ýmulZar͊hdejiBalo/GGGGGGGF60931oG40GGGGMožno8inýhkydol |eďhza@nutalebo@hereomOOOOOOOOOO2967oO41OOOOOOOOOOV.I.Lnhopier(mxencxduch@nes)xzmys(životzmýajje Ń«ópiom» (t.j.rogou)u Veta: „adpusťámašelhy,kojyúšťamevojim žníkom;euveď)sookuPnia“''"> —yzeráy0minimálnHpor. ČlovekiacBožiet(e (ktorétakxpreehoilo)trebujtimulpučisa Hpravdhra todáq čC/oHtváraʂrdcBohuled8va Rozlíšenúnforciu,mocoue(ôžepanalýzeeba,uť.áYaonštruktívnejšíHístup,žstavičnHose0ovasproso .oruhé,u>zarenikobádza[ailepos=0000369964ok←246a p><2"1em"᧟ Tuodzrkadlila)tmlkyriviXa)driadJtx8shP@(útonaePaDamasxn rbslužbnaXtomhٕ@tedyXilrlȠým!pánom0.erazad@PatQ, úm [tči ľuCďuj؆`____ߒ___ߒ___Y70959o_47__________Nov88(lias΀TX`nt/vet (٤ti`Новый Завет“,oneticky9pyjavjet)'''''''''$1968o'48''''''''''JišriPsYXNicejsko-KannopolmymbolHieryharakterizQ: «´aـzro8 jj1ɝtcom».oдQobeeďlavol,nSYMBOLHdogmrPeeexȢ i ((Xymy0б`teprom(iacavuoloreb( 300okov)hoȠ1yȆhtum2durmr so"ϐ?Hy0tápa@benskHminológiíK!skrosôb*taРh8by9auultúrnuuY duehtida0espbеppiiritunvraždHprotivníka.ΐȏacžCzdielhÀem0ssernonič0Pč.qhlriirkvȆh@s KPWtav opybɈ!Г9߀jekxje —.j.ZThca/Archit`➐ayteľP!Ўý,echťaXho1orHbstiskYčlkxtisfakcižaaMoljkrvť“);Qsáabbpžaň0xIHinkarcvydad؃uveheýPi,búča`jًhTpiHnech8v88 tripe)(drog8mp0)qktp1`tniku.u0ž8logikysoabz[8 prVľud$ctejXvhm"Gčné.ehovoriac tom, žeituálucharistieymbolickylustrujejktanibalizmu –ojedeela krvioho, čoaelabiť. Žiadneraždeninibeteúpravodlivénikočesťvrátia. Č,eiablova쀱. (pozn.rekl.)*[ailepos=0000372328ok←249a p><2"1em"lign="jify2"> «AylásameˏakrižPx1dovhorš0e,AGrékb8znovstvo» (1. lpoštoPav0Knťan1:23). v{ochruhýH݂xtás1doktrína:؅ezmrqaži؂pI8pvzesd(koxdunformltarýákon.326250Namm0Pofici`irkevQtexNophoډaJpmodkazy e jelPmatúša 26:39;rka 14:35-36Lukáš02:44daímtbjGetsemanskejhrade.osledn@edúciJái 12:27bu(vz hmá*todalo8afiaobchádzalčm_ϓ_________4550o_51__________Tučivizacolektívpsychik1WsebibـPadaȳmom d(ov(mU@aεκτωμαι“ogčtiny,tnnXpotr/nedonopplod8. ruverziiel= vyvrheľ“b5-ti^q̀X8notd: href="http://www.a.sk/index.php??akc=_sk&hl_kniha=1cociP_2=8w_1=15u=0wuh_x=2id=0#ts174{cr="# ffu>njnjGnjnjLjGNJ_njnj8021o54ǁnjnjnjnjnjnjnjnjApoštoJánakub (ev. p Matúš4:21;rq14:33)GGGGGGGGGF92oG55GGGGGGGGGGNavyšeogؔHspišzdi ld8tchPeH ďalšímivo0spým_odH,Pkiaľh0psvedHbsaɘbpjooľk8ráah&?ik@i amePbol.eďávePsMybralsameléiesto,byamolban tí,torýchizaloebouleremohspánok. –ozn.kl.[ailepos=0000382672ok←256a p><2"1em"(ign="justify2"> Férovosťeom, žeieormyPsúhorarčenéen) človekaIspoloč) celýesmír,rátaneoh鍘žijzavoje'?3118o57Ešraz pojmu %_Ypravdrn!@__.ЂHy`“ (r.j. «ed»)qsodli2«eՁQ8tosté.ov@vyjadruobjek0vnytavecoruhxnášughľada.yväčšaámlastn1udqu$čoaé,qávne,unQnazývaHkedyj!shtQHrozdielhx;ux ha?9aidlá.šúl8uú )Xdhh؄uvX_dXs ВiaezsobxdialógkutBm pomed܁amožnoBaovšetk8tkč)ıjyňxդporaklamev ľuvoAiipísalo.̩0ud1telefóPhloٞNeГEV?84585o58Taqométyhoemaker-Levy-9QplaJupitȶr. 1994Asolemonhra;-pou{charHozťaDuemVrod!echnogénnykatxrofáchpojkivx ensnriadkohunesB(8dop(e!qHlika/*~Nxne iaBx8znnni mPragmatickádatexoP(copy-škvr vmosfé88vyriliIdôsledkuT\OR(xikaž@ImerP0vyšyrX)ςׂ,in8zil@ýPačasnejtekcp(pnciol8ne0pechؓnom co(@`covapt vi`deu@†sunnoQorbityOJi>Vzniotázka: anapomocJGnhjúccdozlíškinkXP؀iVesmu?<1ize="2">E.Leonov(nebolorebarať ohavnejhováračskx„Zádušmtbe“)'/+,.Jerjomenko-mPší (filmTestychlv,oici.Starovojt,.RoPinúpisomrelBožxdopustení,torHbudešte ĺň.../blockquote>h[ׇepos=391271ok←261 p Aiež:GG4. Čoebe,fraim?׀Júda?@bXjeranprosPhneďrlyh. 5.retoӏh ničilezg_[roka dhllPhMojst MôH@)vychhzajúcevetlo. 6.̮ab>milosrden:chce؃(brpozn°xaviacápalnéywa (synod:a,zeáš kapitola)ב76(*rš 5byrȳvytrhnutz kex)ry:n dezၠšSeptuagXy:vAM,:Xqá`sudok;`jd (δια τουτο απεθερισ προφητας υμων,τειαڀ μασ΁ στομ9(ουhαι€`A) ως φωςελεσετ΁.).Ԍčujže:cn(zďalevždyravodlivqonimedzhžie@dopenip r9hnѽhX0Yv0mp.j.pvIPZȵQrodroɂ0aNac ujmyA`kih*)oooooϴoon4009oo62oooϟϟϟϟϟϣČ BibliiaŽed2avdpovznesripࡐtaknikolkrižxniȂodnpísaуPkni HVPSSR1Otázmetrop tovinAhierarchxRusk8slpcirkv!,yK|muľovu...«Maj8rargaréta»:ymnusémonizmu?YejeliumezvýqvyȭW/Ȟiknúťre'e&ktoؘdišhzabn0ύudikryrak8v8tkých?@: ȫdiel?Rku:PyʹPHmizi>očľu1p1 u(*NavyšekyʉšimerejnvzneímbránilznikuásledIsugestíviizii jehokrižova8,fakchopovládaniaatriA-egregálɌgikhdisponli{ujpohlaváriibléHprktyxedzietmiXalXpveeznIudrxava ľuvoiomyh.eď΁xnuyloveka@eboavvrh@hdiaľ duuza9 Šavol8Blyaci, žedwiera –o ýHmnforciaikoЎJpravdrceptu]ocak>uglobyYdi9. Čždo:len(ážkyýie.*)//[ails=0000398092ok←263a p______^ Kz hsr8toȊqdo¦i9Purče!exencVesmíruol@l@utpoQ>ačasxvíduhtvrďЄdôkaz/e Živott.j.0zaHci B)e.€Are.sýДP`Boh8inšpiôvod,xhn@᭸rišnh˂n, úpéheGGGFGו׀וואווו8764o64ׁווווווווC re annejkr PjaȋAidpdQӐ (߃ythmúdrmihhne8ymeodporirkviiHrebqkrv atisxcmXdeťyr(udp ť„vaji“iXajs(chlo...؃qjteraz)ž8r؝db)XhriechHov,itásatiaHeX(Poky šloBaa3Mo9akssxvo@b8vȓx).Լ``@@skeqlogiPk(pNšsy1c(evok!os9edzaeteod*фzlusnahaobn0񻣌@ytrRdoje̕schvPAmu˜٧skPelit8toh)Ȧ@vzor vXtk◐aX.ˁhbuтx9ӇhipZhoؐra?)iXdz`@eHasvý0mek ha0ni4mobklop0.pozn.klg958265«Noosféra»ʎabstradeXІ`ozofvymysHE.Leoy-P.TeildÀIin(r. 1927)1nerqnhYV.I.Verskmai yyЬݎpz`Xkchy)a «d0ekʮzmu»ȂـҤy (0o)tvarhreHavsámebúhrngregذcٗ\m1hu脰de8n 3zaznamen@ôznnfoIalitmikao402195o66My ZSSR, Ruskuámeožnosťidie@druhúvetovHvojnu 20. storočia1publikovanýchotograficka filmqdokumentoch,tarostlivoazbier,HlavPmolitoddelenímovietskejrdy Vojensko-morflotily.oxistujajné-XeopAutoiadelQjednomHcúzskypčasopis`rozmernhfarebJukupinyladíkamikadze —psl i ižte.azna0alapohľady,9Yzr`lduše.. keď a)r8jazy slo «~»ískaloronrsubjektu,útiacehoaroblé,akapovdatbohov»:b *jfúnkhdvakrátnix uontinálndobyvateľJӖ:epe Čingiz-chána.Jecest,`ekultúra oicizašpulk8úkvlahľuď8obani(amrťjtoH ouvedQomylnoeepríp(nevážis([aios=0000402961ok←267a p pom%eavo-„earizmus“ten c08jobenipudePzけúm0nezišmvxeBohulá8ǍǍǍGǍǍljGNj_ǍǍ4149o68ǁǍǍǍǍǍǍǍǍT patriT0chylupayPhystérzno Hitlvtomიext`bympokojn yptko@vzájpoj!omchlap؏XhJ-jugh[om4蕐nacЄXzomrიdHezmúc ujS`etHpležídielyPDárn(Ru:ȅ"tal@0ikdôdv@svH@dzni toNlII.xldm`vyáasomiRa.A.Stolyp,PvtAkurzzahrčlelexandIII;osenberg,ibbentropHJbezvýmtavylj`evy8stȌ/(orevolu`éx;9j)9faRxvȍCa11Ԋrod钐objekt lQnemeckHoni`pAria)a; (najmä 0iXi)rxotv@xvyjaH knihMainampfOOOOOONPvHpI!o`i XzodpaNb"pmpqnešťHMsam0kًXPi8,њӚanevyqiPWi1uázf,آhč8tvratHr. 1917 lneudial,92I drobtveryhľay"Izv"e@K'''''''''#aľnohɍaឍ,奐om홋dY0vod tomu,byiektoaejranicamiapísalový „Meinampf“.Prexbuderešetkýchepšiekúuskhoosudzovať`dľmeniac8saonceptuálnmoci tča@naruxnéhobyvateľstva,toré8volilrkotiká (vrátaniitabakulevízie)loboduánohavičiɄprsennaečie chieviazano,ezstarh0osidovoľ vozťahu svojmukH0 Matkeemi.tohneobjplБxK«hitler-jugend»xtreb žiHsvedomilebhdpootázoh 00Pkultúryajnes@ždyϕo>[aios=0000409137ok←269a p Vl zvorP0tomodse8s@z Nip-Konš`tínopolskz=wqSymbolu`yuaȁ77 (oj(esmejأ1 spamäta; /edzzarieiykonali???>͇?4.taep`t!Nsšnik,!oží`mocníXebesk@by ž:hub Pdn,pRozȜ0ZPčšriXvrmu»O>[aileP=0000418965ok←272aݏ/pWTa塐ýraznejšhjavilvMaximiliHaoloPna „Apoštoludáš“, ktorejavrdí, žeisiaradyolakryto (predstatnýmipomi)verenáristom]ovi —ajbližšiemu dônejuč k, čímHzamlčayslí:oreto,byriechuneyXvtokoľvek送z ľ8hPsveta,9rsú)jakaťadosť. treba@izntáz0jeojouodрPlep0zkstvIšpinen(5,žficiálnairkevS. (Vater ochPSSRväčš(vaásnevedniheOXzkyAánmetropolituЀahskéhoLadož hierarchiuuskpravo8vYvi).[ai0os=0000421469ok←273a p><2"1em"lign="justify2"> Skutoč)prototypytarozákon8( (vrvpísemҙhlibraz(vykreslق vmaHjvom,Rhorm.YMúdr!t lieponextBiXeeeľaktnyoȠY)šetkkrúcopisey`fa`ۜIhuti''''''''''4035o'74''''''''''«Shomhna,Cnala»ҏhumoia-zaPvač.Žckij*jт$i ,zHuZ_𐻅 @«a»CBAimfzmchar xal rvdPdegáH샩plyvbAckultúryW瀇4426o75VpCyšš}J(monológyjadrzspoveď9zombi-bibobs@tdPomyseľ0Poam)x ctvam2Iza@ša nutnpoy˖vôspPSúhlas týmizbilvuorho0qNajím(lade Živh.riznikusЕyĂiťanIaiiYzoparužeUxNoZ*(č(di(meeǓ7ǘǀǘǘǓǘǘǘ5948o76ǁǘǘǘǘǘǘǘǘAixybaaৱdsubjektuzozuamnahbať,onp8X@poív?686g277ǀNeoHpové[ailepos=0000431890ok←279a p><2"1em"`ign="justify2"> несмышлёныш ( nesmyšljon8)slovo(dobnéermínuato@,mluvňXktorHvšak1ddôrazáveao,He čekyranštádiu,áozuXličko.bčasapoužíva(äčšetibospelq0kmyyslí瀇4642o80O duchovadedstpsúči(sX psychikyvým ďalšípegregorPdrڍJnapísaknihePSSROas`doktrach:uplatnit@ravd3wwwwwwwwwwv7317ow81wwwwwwwwwwTočchýbarvXjnespas@duPdnešc@lizáciiajúndkdaťYdoudzíAutláč!񁨒tšettup`Pxiedkaqod衐ablón\8z؂P??????????8673o?82??????????Ak(m(yjadripst,skúmRfa{ʭre začín!od@eokoncni ohhot—tvorygóty (prbunn0hopdúcePorgzmu)Hlmomentkeďsi8Iಀhodl˴ťa:hmozrejm0)edialooedommerxik uoimine(т"(efektces(bla: pri0(HninktnQalit@reHdukc٩plebiologickRdruhXAzi8Њk iat9c9hpi28žh@ؽin a`ݖqúdyyienok70kM,!por1(obom!imi)ItuP[ prúdochyšlienokredočatím —udeezmyslom,torého`avdivosťechybnáleboyajprvalax8dokáza(.aksaahľadívojejuše, eti vnukovȁipomeni aiečo+ žta,Ȁíbuzný8Adôkazovviac!ž mnohé nizarmútia.[ailepos=0000445614ok←283a p><2"1em"ign="justify2"> «odohto suráľovstvooevestuhaaždýň ǂvlast8m úsil ȁchádza» (Luhš, 16:16).00zn.9klg5941o84V@ašom㉰pocizmusXomunbyjadrpolnv ĽudskxrimsychikyvmkoormXtenȁrevl8anadväzxpokoleh.remáme špeciálnutku stúpencV1osnovečaarxEngelsHL0„víťazXe`Pt(m“: čo pís뀐ici :ológisobR,rôzny?ȉeš8ďalšX̯:uto,e.V.St nrxistnlPsled(ȠeficXte«xrodpriamȃ9ljkulPr`rozdiepodmHעi>zlh)'hi(Ytou*):/«N:hricsfhov,tabilX-enľuznikl@edno jazyk0itó,konom\ЇUά@jav፨$(|e. <...>bX]zn،dohromadPmvȏG(Y聣yPaP-e.»,9pľš,hsynonymUPׂ<vRov0}Kobdvate|xg ytejúci؋ rxa(pat8mlepu.Freuda/6835o85I(mil@—XmraXQandar51401o86Prѓ9gtm4júče`remy00vzh2uhprocesuček veňȣ2ursamseЧB0ZI鍷2292o87Rcedzisvevid;Cx,eWǸQu>EePojemChápaysveta7g74 bortorڒeau. keďžeaždýemdzložJv (y; +Hoe)ytom{eôžuyťzájomXpre8qna p܌Q!āg#dZiek.áštrur8uvi(sedzvytva wwmozai?cxviˏRbsenciakɅXsۉ 􅶅7775kPidoskopickgogg`hmǘOtQ_-z0aodrobšh kúákniVPSSR0«Majsterargaa»:ymnusémonizmu?LEjeliumez8hrabviery“XOmita-voka8činJX________ úlohPraritériharckuriada;algtmDyaxЯciZrkadielkhzgv qmi...,KolaaoextuceVxezo8(s orqkokmi)vrak)í8akhhras dokt nach:eupliteľ0,avddé“בבבבבבבבѐ>[ails=0000456235ok←288a p ABi,čhekɀpd0rozXnaX{ «prvo»xform9tar( dHhomRlu0mtieu rôzn ľu9líšiajimienrokr@seXe`aئfaIom?XQn.kl7883o89V tejq6irebaɿ(i@@osXen,BžPnʂXQ-h-nem odro9neprišloqqlAamävtel)k pniunul0osx6s@@pRX e65676o90Je8 `m@čebieAočísieťhHa`nisX؀鍢idHuHjístuH)važívaӏávykoadresYoslanieieف߼[čБXepzitˁ@eXa0in7ovysXmuW瀇8731o91Upr)tٛsvedč, žeeokutočneak,xistujenožstvo ľudí,toríapriekvojimvrdeniam, že „náhody“emajúia0auzálny,ravno-etickyodmienený účelovpklad,jmäamredaqzažívrôznepjesti,redlxveriaAznamAH. eposudzuolížiacichaznialebo áHokolyčímaroveň pierelastné^.Ӎ,ôrHž!niečodejmatrica-scr bezprЈ(azmysel탰u (u)mohPekaI je؆`zaPjavovať$ch.nohȈtoFdy(vothBopakliPľarát@ 1bmasutJšeobeczmymi0i,Hڇ`jho:chápaztranytBo` .[aile=0000470082ok←292a p><2"1em"Xign="jufy2"> JduíXleidoskxckmakvetesmír,aPnegitpia:*ieH؎kenЌ Hobspl0ZeSlnnejú`vetď.Ѕi«elektróny»ဈht|zbAKEhbojHJxamovšgabomΧam(l˛_Dohsmahrnu`ibav ruhyyzypo؛00Xyo?Xi%aj ďalšiaumdرaasciviliPcxeš`p@EunevimBIplyxa)uA@PcxXbjy)qdzi|Qsu3basiom8ôlst-Ӗ2xrei0iq[ŽRPisi[ailepos=0000474545ok←295a p><2"1em"lign="justify2"> Úvodzovkytuukazujúskutočnox, žebjektívmelódPsúzvuHsaôžuchádzjimorekvenpásmo,zhhcepXiozsah,ičHpsychikemiakoŽlj7To9týkaobra on`˚ie:chrototypy-bysstЇyzickýp`ami,neraddelnejp`ralAomagnetbPvĺn.vš«hzrak@d8lenžív":ejšie,HžGGuch»em0iúibIiMá gochW80103o96Schopdl iálptom(Ӟ@inimpXtokugneXc聼0390o97HojplnahytinforciuW瀇0667o98YdelOJpozi p«sused`ho(vrči@mysle)ϊϊϊϊπϊϊυϊϊϊ142299ρϊϊϊϊϊϊϊϊV Hzovyjadre @kaplxoHesebestačePot8`beruWrúdudalí Života@jxp.θ!koboloaPkxzв 1300kmi:«ÓverكhÁ(Bohu*)!iudlb㠊a߁<t.j.achránvyvolávaZQhlas>,nػmozei(ox2s i88XRdp`Sm.pravdxisponuveľkouťou!» (Kn,úra 8:29)WGvࣈcstvsvin0ímؕoZvdarovaсuhojit_X,Oem Y8nočasnvedy: 1aJl`Ge0ž8;)poq8B,XohpotrebnyrieneL 50 %J9?a= ??=typutP/«Y,»'JedenhЈhRžSodtrhnu@bstrak0e0prhľadAimbickoznamôžavAbezЀmalicherným.oďalekaejde malichernosť —dostatokbaednéhoitunformáciejmôžeav dneš životQpraxiom e ťažkéásledky.ríkladomoHjeapáhu@„Titaniku“,torú(emietnutíovnxnfilmu.Caona9r. 1997iínajú,hohmj8vspôsobomeľminohí.JedinouvinҀhhliaolo)kPčasovHokamihui(ineurčittypu «áno»«nie»,onkré:uďam;urzeoxejaká8XaPvôlitrepvyma8verbyadišzr e ňou;eboa@у$y@ lo蓬íTsvojimpo`Avšak ľvec,uwrrozoznatjt''''zyalaenٙie,IzaЁHkatastrofou. Hocientq8týx«operavІdvznpod1ez`ze18pa«prs_Y>[a)epos=0000484811ok←300a p N>,`dplovlógov,g(ɪxvidel`pice alkȮHpoj@docaqslabé,pp,XrPn-toxy,h9vA.avonležhmi.֞8ri1stál0vrenHónovýchepbiehXtptHց8algoritmi psych1xumožnizniPP(ok)UoPtMBldegrada______^Nav štrukryok@poluImŕtvyPvýpit(pra 8mpansJ(H@odvoxdprIrxfunxharXintelektun#8Ji bsPttXmleIvylučuqpojPkКrkoti!PdemPXbiohyziiurgzmu)avPmi`scٍW__ש_ߩ________X8928o_01____„Assembl ” (Caneda)hSQhreᓨôznympobom:chbo(Qj1...pozn.S.77777777779244773027777777777tech@evyvinutmdyxks`(ktor@Praz(nižšíž šumov.Σ(EužívatXXistumôžeyhlizRHaђcivipoumelytvortixch.rávtomt0 (pmaʀPu@ysky`i asférey)zola!r«a»_/////////2`o/03//////////Napríъprox(mzy«ForHn0AoxCOMMON(«SPOLOČNÉ»)miP㼓ačimenydziotlizk1Xpecipoda  mhnadraؾ8Yalgoritmikyieš úlohy_blockquote>[ V živ)spoločno`, ktorejrevládajúeľudskéypyemovsychiky,arodovýchgregoroXúloháht,0íokážu čosimeniť «zdianroblaach», štatickyajčejšiecit— ͈staršíOjuQlX*ivikaž؋9enڍً߱MXožnríta8niVPSSRPrindrҖitX:A!,panti| ensiiay,ačl dam`a(yd( Da@ cteó`Iedakcd. 2؍ǍgǍǍǍǍǍǍNؗ dT,oqje،kOJжpderstva.j.z`BjvyššQuitohrbca`aleb úbqver"ovPIevyhnut86:žuyby(rôz܄H0p!paťou?>[aios=@0495211ok←305a pϐϐϐϐϐϐ StotAejy kx Boh8vylučujemhpePcezZu^??????????7818o?06??????????TXopladvapfragty)ceWZrkelkogvedzzmi...H50212307Kvôli` vȰ0andarqp  altmtrebɍ8robi(h܅P0325308Zámernužíva@termíny (`omie«na ivninreecpP8 _tisno,Pakaždýschop0QP,ressZ čoadohrávaimoehoedomie pretooatríne#u.[ailepos=0000505753ok←309a p><2"1em"lign="justify2"> Tovrdensazťahujja ľudsképB8,k arocesrvajúci živυ?ϊπϊϊυϊϊϊ9346o10ρϊϊϊϊϊϊϊϊUiemepľmiázornýíklad: 17. aug(`2001.G.Bonnerová,dozomrelépolitikáakademika.D.Sachaa,@časozhovoruorešponhtomádia «Sloboda»vdniKČP (puč) 19g 1991pomenulayinterview,torIQeskytXamerickýmovim(LosngelTimes»Fznčislmi:NašaielɊavé!epriatudeniče!íťazstvone!Nož hm tiჁá⋸yqX,zrazu[la: -ga«ČožeQja?ȌímunouXviRvodcu!?»Mi8us(ľaiblickZ%«Spten /komuôsledkyúeznáma, /odrodeniaástrojlepýenkonrukc8stíezmen(fantómgiendvedomia. /Skutoktáxe šiaýmslováokrmotrávNemožno,SaviťAmrťouprebud/DJhoe,k /pochopxsvotvorh/v úškľabku`lomkovzlieta /ahniekelnkvienjmuvesmírueňpPiarnejanbyЋPyuhoľnapmЉ9aiestachradby».________]JoБ  najvýrazšípoetický`opis(ktorudaloBiblIHp` uxočvšetKa jeAersv>[aios=0000511031ok←311a pOOOOOOJPoduPa:zhu úcnipe čo0dpXrnakpk1s 0dvídaboces p na)zh s litouH ɟrväčšinažätne..j.L0oA,Zx–hzn.Qkl''''''''''6639o'12''''''''''V rozYnknihe9Num14. kap.QIxč 40-)pvaȋrHC8dpyti. ŠielxdruhrýaojxšCzxencamiXmogyptKm`asu؇lZrou8arghzlvot Ž"vlad ňou:VGAt9dh0ylavrepióHiRodoliXi(nh׍Ս0Sis1poQeHpláno.olXyslRprkum`ciPо@nske0ze,Qv]B/`sľúb1mWyhpAbrahámov( sঐohkraj dob#KanaPamálechmqgcČiyp.kojnýleboscharakter(je1jnvázhž dretožnHrYkmedziOi/niklAburOdporchoyښoslXhYatúpovGיCvyzɂprodiPukame(?<(:10)^a((sl0:Biblao:צּ20.ɾ|losinۉx]:`pȐj; 21.oje@[e )eno,]vyl : 22.֤0,kQdȂauznpX4PvyRe@iMaesYz (úMôjs, 23Heu@@XXsahoilotcom;ەdeťytoᆡeІčoxr8zzlo0let2nimuX(jPii8a]Qxpzx`dž»'ߔ??????>Text@navork*ob8ľdedemiatģPľ—eptuaginty|:ziXȧHitLvtjši(3. st.ydXn.l.)nuta؁80!.aspôsobHPodkmXnosovn1zmyseer23b҈vyškrtnutýchextov, čooloykonanéáujmo8vlastníkahistorickyeskoršejXžeptuaginta,resťanskkánon`Biblii8úoužívajhpadcirkvimisionári.Výňatokea 14:23nformujeom, že púšvyjdibaí =/)vomenopisovhQudalos(v3krémle)Ontopsychológ@hobjavilaávakom8období,eďiblickáultú aj9vojnábožensko-,oreneteicksvetsIformoš(hlbo ystém+".všakGF8lenHariedieše逸bl҅l(eživotaspným «potratom»iokuselo([poepochpt):rozvíja (n8ľXymné)pH>(osYa-cenvYa/ooX4ϊcPximoobecňucichgóriv逐IpH` rojj(@-inAe-mierXI«Iné» (ana0lj«''">π">x-héty)inYpra Jačlhka,eYplyv`tohX,Xpeimpithmot@anergsčase׀oo5ϑPri e`Hiuzmu,rkorpohíviqupre꧀pX(txadiّ8ouzaiȔephi!qjhX@aIakzxvxjomosobSvzťaedziaoh@Htnajdôl tejš!y(`a.njoooǏ="6ǏǏǏǏǀϏǏǏǏǏǏdžp*ouJypyvojiરlodkrýv)cqRvybudʉ uezr!srexzneuží{enez`a omyly !aražZť:múdry-0tomH8ebyuAА.MghettRMiHumeqvota”,erm,Hortonimd»tr. 40).Tȷuči8,ámídЇڷ!vlvyššH)duch؂ams.lye8Sdstavnebezpečenstvsmasyvýho耙aíchIrovknihS21)WooW1ul>[ailepos=0000517603ok←313a pOwr1emTákapiPꌦ`cfragtyɫ «ZrkelkohgЏzȎ i...»W7777777768342o7147777teeight="2pt"idth="1em"lign="justify"> Ake čitateľohoázoru, ženformácia Objektívnejeteeexistuje, menua0gór`s Avom „7a“,ytvára ľudstIspoločno,akentoôžeaťroblécháp ďalšieXtextunihynemusmúhlasiť.[ailepos=0000519837ok←315a p>8ene(Mim`o89oQuzaliskuniezqnemožnet`vQčodIjti)`i7(bilonoؤosunutfrazvuku74pryied`ne"Bs8).?A?88Cy,o úrovnȳ`lret`ɍhopyzojɏfx@ohyb8ktor8`8nachádz)intervahedzi ,aen8na(zkabooooooV «z؎chPmUhsepájadruhyyzipDormaúdy0šAmJ:äčšixľud—ksenzib8vɎȠR.ρtohQk'ь//(, йHjpgoritmikaC činZXAňF8žrHpôsobl_WWWWWWWW7039oW20WWWWTo1rodze keďhyv!avѤorgzPrôznrkotík̜hxxtqYSpozadHlado Ž@trob1unefunkXouaviaciYsilnejeto. 1pHe škodli`XvplyvnajmäAócjad)ruskhxspí:Op8moriahxoo á». ČPaјľahAšthioHPjcheovedané: «zalýchríčinôžuyťeľkéásledky» (alebo „ejskrydheňýva“ *),nýmilova@ajme9prekrúteniamočhoozadia,eformujúcelgoritmikusychiky,spôsobinatooávažG, ževpohľadudúyzeraeproporciolnezJom㉛u,toráHvyvolala.o skuHnosti mlaamotȆkdplphepatrwww. jeoakokoncakeďXzknímeruch 7e,Mepmen omia»,tlač@mxškod{telesa biXľoštruktúrOHomamlátokwXvi.gꏨ(účas+čosXQkemócieJnspolucíPqs hrdi vízn`eriov,vlastz8upuXtHҖЙxkolreHživotubjektfiPvnym mȃ(ičڄLy|ť)joVWSdp prušheigunejhov`' ž šadob8. ďalši textpuxj{q&~Tot!aý(pump8eb@0dn1[1remsXdebatkoHt«talXhowdumdstav ;ozhovor!Aef )8ch`ánroYfaktree,atIrôzodPp0azovkP (͌odliš; o!líšz,80zXnohedvádz<+3uga(T "osuddovsPúže(V.GusinskpajitadaBholxxXMa-Mк,hbodaȡevpyjadryvoj zin)ruľvh eci.Ԡ9r{q-7,8trYaniatejry)[ailepos=0000529465ok←321a p „Čo denm8kohybxiauXmôžeyľ󝑛uctpoučnezumR隁xrejPžkouQ;eerickhermetizmu nich,toréhodekvátnymhápanímisponujúenasväte – účelomískaniaýhodyprotivyškupoločnosti, ľudstva.Jpozn.rekl.[ailepos=0000529754ok←322a p><2"1em"lign="ju8fy2"> Špeciálnedôrazňujeme ýkriliocnejyke,ógach prak «rozšíre»:uieeeč tomM čakierzodpovednamóci`aozumovo-intelektuu nhť.҃Yuakov celi palgoritmvytPrZlíqsprávzelWWT,lodlnoou`ooCGGNasX`akؙtietoložkysychiIred`Y—ožbozuajšiekeďvlplpkA otázkaaterposičovluša(zkomentov.ƉNúlohackspéma?obj8ívbezchybP a _8luply@Ђȴ(nechkažpǞ'&moduôznYdurxnsvojuuvtu,pbyba mkoľOnCiPriIb8ľiyч𤒿hyЏiPAj!hcamiPr9nikxnepbyťXveryo(ohľapexXen),˞všeiacidokážoPpi`!tnQomCživٻysXotivXJZámerY'&mbp:pagebreakp0׀bWP4">[ailps=0000531780ok←323aݩ/pWWWWWWUzav䤐 ľsobrgЀxyx?e,nerget&ytaHegredoPkov)následalebjav od䎐oYhlabXilast耱yzti)xzťaHkko@am (i+díh0\i_2273o24T) naovodse@dZ njesXzipV prဋI`text :__//6/ /// >—obѣ r8zo moQz@e 񖡙-atrvjúc٧e omZ*c3QezýnimIteHߗra ĽudsePbƊg`NJGi1Pýt0Vzhľadomaietopresneniaeme`ýextj niektorýchsledovpodsekoch,9&sarejednávaoblematikaormálnehomočnéXpozadcelkovejnteluio-rozumpsychickXčinnoH.[ailepos=0000535414ok←325a p>< TúPveturebanímaťkookHevypúšťzj žiadnelová,tože akzniknezmysel.ooup,i1c(spol, ľudstvevždyiamo úmerravjjrúhrnne. ČiYvaxlkucesyejúPtoľ8do,kpžňudς–XoptimickIvorivHva8lza2r8Exqpes7,hštruktívny,exu`y8dpokladámnechceme íx...*`n.yklϓ?ϘπϘϘϓϘϘϘ6986o26ρϘϘϘϘϘϘϘϘV h ckyfovakultúre%aф?9(Xmedzi8et@masovoozšírYex{bynsko-8ozofysté)TXohinštrukcHuBz in nčnkdrese (bor. 2003,emaber):ttp://www.hda.ru/old/teachings/Tinlay/as_cepts.html[aios=0000537872ok←327a p777777Zámeryc —ə0hžšitoIpotrebAdvixlgoritmik@`јeý`úrov)psyx0CY l` ktorʃ௳!vídateľ*,끁(ž(íčiniťj nepredvídateľnúeakciulgoritmikyevedomých úrovnísych.ešakepšieokúsiťa Božoumoc@odhalv nejruchy imravn)dmienenéríčinyovojstavivostiaihu,žGstostxnaákladrpkpž@tqsen.[aios=0000539871ok←328a p><2"1em" ign="ju`fy2"> Toj(ermín,torýefinupXmpjomPho -gasúuh'':x`vé,73infohc@Objektíjlite,druhemočnrjavovႪtretie/uW0chápaniaπdžyW|jedincomW瀇G41885o29Po úč`epoštolaav0«ň9bláznom»ylučmȟPzísknoty3zmyslo؀xrimc顚:(tuó$rokompPre —ufórh ťH(Ielba.ЦzjY:バjnezineodrážXimimpýXvypracovaxusale0meci tohoxo9r0cYozumeďslúch!kaz׌б ami».مrakizIskutyno8vhPcirkvámrovPaAjdôsledkuhthza 2kovx`enhrHybIkHnstv1veXBtrovopBibl*pr kzYč!etkB)8Q0globálnuпqrajatasHfy,oultuXdvdyzd`2spxobupl1biosférno-ekologkz@nebezpeYxchnogénnaPvodbv@vHn pouxmbrromadni 琇8998o30V@ejHxvi؁Huk)emehäčšiprӌј0robylʓi hYplsobk§:iJdeľXh eHPdkon)pohlavdoz`؎itj-ydmieňlhluQdo@lčekdspurtsšok,k8mladvmaezUáHandardspP"8,@ ybdPkYolchopZnutakaeclInajrxvan8zQlx©QujXeoku;Hľ@vrdšíoXne3GcenzusY^aRᠡaAmr)obPvyhn0AXЫXožqatďgעggggggggg9og31ggggggggggNa((neurdlo:@pixnefajčí@en@»vyjadrujed1 aHPv h(,hope mr(LTa0d<ᲀezpW552522o32h="1em"lign="justify"> Pod «antropoce@ickým»hápemeakéidenieveta, ktoromstredPsúradnícurčujúcimholohľadu —Pjelastn dnotlivc ako)to0Ja- oíale ľudstvoucelubjektmnožesôbbpstaviteľov-«hypostáz8seba=bývachalateem.[aile=0000554791ok←333a p><2"1e__[Napr. športovýturnajov hier...Ύp 20.číPratili`ojufxívnosťqtej(ej úlohe.aa 1969ozpútaloj(medzialvádpHondurasom.ôvoaPalýslkvfikačHhoasumajovpá3dmu"amiA8krn,deQhr@ mȄTu.ֈ؃ku1oboH náPzahynulooh`adykotis2íomu, čonozva«ekonkouaXTckyeešt,ospôsob0eriózškodaWWWWWWVaj dmenšbitruv`futbal\«fšv ľpii0eťničmulicias(ilobálnympoblém8Ȏ{des`!Rusk@emur. 1991Hiviedreformqrid,ɇ@tapoXEmoniIXMoskݗ҄P rotuaponovšampio8ȭe2002x8\nФáž,príčinim`vFXiadkyډphuc9 iyozbíjYkl,`su Ajac2,otrpezaYen"lák (11(edy)XýAjeďoz@iathmer lý:dأejšípPhri ȁu8i0bún)b rYh;n`pvybiiemócAxiýtr0hm}žXíl. (Nj0y ten všecAde8ȣvʥpinky*)________]é ۇhsnoduchpovedA,spjp@ekHChlxry!»,Qрypzx bla8rodx( ni87Xvqaperspek0vnych.ΌXatiaľčaspamät0z@I svoj Hvot/>0?b4">[ail0s=0000555449ok←334a p «…ureXvamXeterminovHma 葐es8mlnpodRť,c ktxhyreksp!mveľXepudzkultúra.mutrver8čoíš?» (L.N.Gumi(„EtnogA8biosféraeme“)ߋOߐ߀ߐߐߋߐߐߐ6092o35߁ߐߐߐߐߐߐߐߐ߂ǀ«NeHH sobXAr0nlmu,Urobisienoaultohtoypuémonickejilozofie piesni,inárskueláciu „Šmak“eeporovnateľnednoduchšie,žrehotvojinulý žiYtvorby,jadrIzJvide1chápainovýchňaPopom,kataqy@čekmbp:pagebreakp0b704">[a (s=0000557370ok←336a p7777776 VšetkyotrebyaBelspoločnoQde8dve돐górie:irodz;kremo,xistujúrčithrceimmaxQukojhn؂ieb,HkrXtortX8=hva?mi. dôsledr2ojvyrába enspt p P[+!Pyahvpodobe@atoopekr kc77demografdmi (toalixip(osmer(,ЂǂǂrnІP׀вʂixrᢁS@GWW>"odlitbo(apli ~n)773hR񖧖؞czyuurRyluKPhQX}euytmɅ47Go/ul>[aile=0000558893ok←337Fa pϧʄ1emoo KohHa@d0k``\ujvym0ivyepťamiodukt؂službe顩burAkoncepcihrinȫailj6008338A0kutládypr Pzvid:iskqmaj=Biblhprktmmesša»/Ostaodifik1de8izmuespomínamereto,eboúHnozadím,atoroma priebehuslednýchibližne 3500okovealizuje€ckýlobálnyojektotročenišet8ch.[aile`=0000560728ok←339a p><2"1em"lign="justify2"> «…podľavrdeľasväte,oc človekadírodou su mýmôžeyťPaktyezhraničná. žeo9biehajúcohsm(euzme» ߆(A.L.Kuľskij, „N0rovaVu“,tr.342)(Trhizmus,«vrajšok»,or(i«zajt)[ailepos=0000571829ok←345a p><2"1em"lign="justify2"> «5.troci,odriaďujsavojimyzickýmánomotrach`ahvením, úprimnoxrdc#ho,koristovP6.ieenaoohtneCpätolizač`ale}lniaciušeožiuôľu, 7.slúž"horlivoJP11xďo71(Totoevýšev@tko-si-dovoľovakára —roveňejle. Ďalší príznhvteizmuူosadnutapošaavla:šaznámkacitáte)[ Tátonihaeen8dnou trilógieoh8spisovateľa (Д.С.Мережковский): „Тана трёх. Егип( Вавилон;Запада: АнтлAдароп“3ису НеизXстнй“.>«vdHlínty»('',+ž omtoJáapɂЇodpermyk`,5.oýajnstvaovꈗ0`s8imyldo4hičtď.АXup{P91612o57P«ؔripom». –0zn`reklnt>←358 Tostéaýkajmenybsahu «zdieľanýchla»gregoriálnymiídraHvošetkstat끔och.V?>MladIіoobedqcam,Ha!z akéhoškop(hXžeXev a)ŕmiz1kamitarHjك)nx. ynček,ediacaemir eci,razunaží čosimajstrovať polienok. —vanko, čooobíš?Nkeďy,ama9c,udestarý,atiaľemám škopokbyomásoholŕmiť...ak膼m:ída!Odých(iasilrodipvHejžilvždedelaočným`mj mladi|Hnukom.">Tiežšetciep, žeeckáiruɒГ v nodohrávsaačínajúry(opilcov.ostéQkpjpHbňnhrdinК@filmPkresle.rejd@roky!algoritmpp,svojstvexasXXiad`ivotitPqtiospel)ߌߌߌߌߌߌߌߌۆ@zamýšľhnabm,treba`ťPukazʠxvo ekuadh`emҁ𡧂uzHpredhoent2 —  j8ršPt)kchosljljljljljljljljAensȎXaduceedz靈dzBtȊe rozku铰mravtiʍ!xtanȕ*u>ne @yej[a)epos=0000602656ok←366a p//////. G0ticrogrH`«automaé»1 bio0PhoovegreؤmobPodi󨀏 špecifikuo=y í.͙Iktor0iвHvqnáPaleboimoX@yžyؠuplyvApQneo únXsychiky.eisk8pvn@ʨv__pinytzavelegóHčšitHajPšíB6ľ@t(hpdiska-JkvatgǕǕǕǕǕǕK؏Al_oty\8DPna`uálnkvôئmes8Âreflex1nštinktmtakdu#vstupe)éy)zaatؖyojXihzlin:ímuytitr0pozorl Ўa0dJсitIhaqb{ص1môžHyRôsob뜬gל.kremTdospeAmnergBoul1؜qizv%QShՄh.j.upzAdu0q .йъN2vždP=uӠ1jem£`raj ,tvYvzájoʅ@p)00ku@evznikal(úžG# xy vyrp(ptýЋvlo)žeieťa prípadeakejtozolácieuduševnúodporu (vmyslenergetickéhoobytiavojichiop`)ľadať:k邰o vlastnéieťa — 0iek inde;adoptovauajskorejískaoZpravrodoSegregx. s@očne iou <1ize="2">nutne">xitečdo7'4evedomýXúro(sychikyG'#,čas8skyڋEodstat.؎+y,jformaa,kériáዠl itmikcharakterisHenpzdroj`kieAajobjektíH(erno8,8ré,one'úC vehbyäčšihovchopehodnotiťrávevôlirozvipQeorg@zmu,Ћsvetáp"y./blockquote>Krik`ýčitkyg(m0me Avhl(kŕm...9ty?fa9ne)srestG7špecѪbližupc3k`edžers ؃meďžT'%vyЇX3ilzpaľ 7i$AibíjneupkXu鷀štinkty8 «živhbábikou»Dt(ťùбxtpiHP0án!b)4??j9zbؚ é_[:úp18n؇bvšʪ/uߢ߆Ǣڃpstmôž@nkeIɦjhvaqlkšetbolo(znamen___𦹈ioтynj@Hveľkazcסwססססס׎A X osobitý0äzPvixsamizvyȀpHi.ځ吴žadaneziPleji>dra0?boh4">[ails=0000603853ok←367aݡ/pn Štka úrazove(Xaýza`hxdruhudalezdza nPPltaivcieqbezpe omX{0na mnoh2]8fekppan kulty80{ospech~j0odpor GDn0Hles`JmiePY{rehu vodnejádržeerobeciacv bezpečí,ežolastnomome,retoeku,eďiieťavet0ispôsobu8sebЂisierozbu úrazulektrickýmú: «A čoúoamaaročkytene?» —ýsledku:lepš肠padaodukami`jnič,jby$ariloásuvstrčiť;horׂho<1ze="2">Aʇinštal)ibydlí񎠀`spotrebova`IrqšeـanormЎnepoužívh žiadnupxčleboyanizaranu...''"> /blockquoteЀfeighthpt"idth="1em"ign="justifyxׂOkolnosť,e8kéx prneriavé,1`bm8jrag+iniko(neoslobodzpt(Szmyslupxaval otvoqpm8tiȄdruhu`SYňn08vH«ôžč0ajohi9e»{mýšľajtPkutcivilisnaď@j!Pto?!buXracozavota)i܎uXetijospelQ?׋[aiHos=0000608494ok←368aݙ/pOomkmŕtvumyhocIne8tupnkomu(1umväčšiXchy 8f`svedčxieteľuȕkagtou fXIo vlom.mXvyháňa(kܼ!rvplyvkult8Hr(@v`dai>«Ja-c»mepj`ta:Hi?ohJ@t 9l0ec,íqJ23.bs ilbaziluxobSvoj! ; 24.οvixdiablyiš@АIkúšaj0juHрesud.» (Mú` Šalamúa,ap. 2)_10268o69ZnámYklas}odp0dnal2 Aappe;úpobchodȑsoljban0733o70N`ac_HțXmotn(kus pl5ЛQasx㢆XchxotázokȎ|a99` ( hkoplabm`toj)ôžami&opmnoh(veciŽYvrátanoj:ob@Pt._ÚbatoliatlahoAPravda»…'AvkHúľkhč iakh,mtov0vdrzaimbrh kvJkpY_vigukdmuu Aq8H8ppvpyjadrep)lekJʋzhu!,koxqddefihcipuky : — 튈X5a+yȰdmoc졿/G1936o71>

h"> Autoraýchtoiadkovoeku 5oeľmiaujalaedna úradnčebnícinisterstvaopravy spoj`ZSSR, komakúmorganizácia železničciest:nžko-technickátránka8néhotho dá,motívnesvozňovjparku, aezpeo@remávky. iciolomernebzVischém,jasňujúcirôzproblyloHnfungovrky,iežtiyhd0ie^.eďžešnevedel čítaťXak؉؂ujem nám`[y kQmamHpú)yhadiekoľP0opuij@Q.͂(ašpčas0byroz1točopkresleX`ދ9`͎ؔx؃ey ak.ߞ??????>A žp؆xs mn8@݌bslužPmolomXšncivilí)ZdenanajzojšíȈHklad«ystov»,Ȗi߀vyrčloom;a9u9nzmyfaktHyx — suɃ ppoiXXermínėato(šeobecteórPy.aozhohamГGxHaň`det ȇi(aȖX0aIZЂch١8Aebieha í, úvislamedziPfragmentz`ߖߖߖߖߖߖߖTPadesr(1@pxcqlnúۜfor 8e,0ـ hš0hߐ߃u,xИ pj0odt!JmB\niž਩delQohn8d:Si@c8ra荪ôjdaxcoic`tk:tamzvZ m{pPádzdڰku:ybekoh0¤@druhjzaľ9m»>[ailepos=0000613856ok←372a p A`sض zabudlvo oȋikepizȴhmz0,{loleyVtPPhĺbav@d8„nadpozemq“etɃ(P-tegHyy,xyvoklistu-)p čixcuPSSR «Majs؇IMarga`ta»:ymnus䩡n?eboŠjeliumezvýXry8,yhri9llektr`ckpoou:WW''''''&…oajᠸy`BisvXio)P9veco퐐avi@㝀b ád emcil]domíQBohplnohodnotšípivotH󾨡j"ᾰalJptAtnȦ舯iky.ЩȄ“ܗepesRPPᗀQnarodX`=$@začhoz!4amä`01ranckXk8oriѲ{biblml(bvi.ʅa얰vorه`ťRihelvpľuď klЮ>xtoHaPdecqtohVzautobiografdedkeKX1tupkvam 0!(Levbramčassil)ykapЪ1vcPIOsk *skaeenoedného chlapcov,rotagonistov *), ktorejevassilíše teologickdebate,끀úiedol Popompmladšíratibližneoeku štyrochokov.ʁrodinaola „poká“,.j.everiacaetojskaoom, čoiliivypočuldospelýchxvikazoval, žeohaiet.opuláotázkyalizkývaťteizmusieťa.ak0eciž ce:1AkiaľazacelkXpr؃@ma? ýpunostendarvindaieď zmysle «/. — sXYobjavila...`stupneaPopkyp»/ p1tciXkremIu:,A/ví“čia.[aile=0000615715ok←373a p><2"1em"lign="justify2">YHlasmxky(aleb(xioSloboda?)az៉z(voji!ysielanppoقz dchXzniaerobusu!Boeing 747"(íbehhsk0keadov:ir@ mIúzeumȢz8hy.h(,knihyezoši0dooHres404udľshNejakxakkydelo,@aPdXcho؂ladloDj`perktívni%eciАrm`medzin i[padHanzv(odbor-րehpdtspБzok,auj9ne`shóznyo࢘a0sPo úvahye@om؁inžX k8rčetté 3qCkHvý!e'oߋح&PX hér8 i :tvףףЀgVjsislzthroúťnohý8meeurbovrtuľJn-22JH)onru`rȭ. K Antv)LȀej laxaeus),rd 1960-tyŊarave koážn)Pkla`[eqkôrX!y-Ò0uXkácie ňplanformjapas𓲁8m8fSiq700 ľud0(v dĺž`u)yekomСiast1lHpap@ne0om.uy@ieme, žؤxoľčas(alegonnti (8`m`arstvu瀇G7973o74GGGGGGO3hov( rupžajúP8s8zs`vacídѰí:v8`ček1ؐ!círzmí;eďIuٕ"up8mąť»20278o75__8Q󌀺Ў@ aoha8aK d89 moslime9oddaPohuH)1 8iѳuxd!xaleblára» (Kn0SpkreIVrijorAMoskv1993,trX547)~J,dPiasΖn(,0tžpȩoúk (krxaci(!anA8m8vah)votaֳddzkp yšiomiaRbudk0iHXt0teizmusIhistoric0sԁXamX,HgrY҃rituálvyHڅn8disciplínyxlމpoukazunotumočného zmyslovzrežimusychickej činnostiriarodeníieťa,toráapokoničíultúroupoločJaiadiaospelí,krétne,odXia. [ailepos=0000622280ok←376a p><2"1em"lign="jufy2"> Mladučkévy,očpedagogstrednHškoly (čhžchenkázȍiťXvoky) neuЍ)aným votom (naysetX,easd,pexz dedajv podnikovubytovniajiteľets`ôl — eštovJnezaaako(tkParryalebob`n.oohápucítІtoo)dHdušiY2030xskupinȁ9eTZWti...Akj@ BHE,akpve1nxizovoormeôyohuhdosud {</p> Pravámisféraabezpečujebraznéyslenieaktatickýmiázkami,ajidenímrocesovonútornomvete. Ľ߃߃diskrétneakoespojitého,ostupHh echodud[iaednýchk druh.ɀ؆Pslov:qzťahu9bohntrmuQmaniuJarojoty maPrie-informác`miery
">h/,odpov߃OuGú ľoφ߁koordinЅčinnosť_Ytandemov0súhruozuejti. (totož L-“vnH!lexikálbogikyito~ȕmA*)/7>[aile=0000634428ok←383a ǠǠǠǠǠǍ A hȚpúladedzidičtenajavq nezluteľni@vyžarbiopolí.ie@i kaks nevie,a(z iť,Qإ(voasQdsudzbavojtXxn:10)mܦ0 _Ź_XzaPi>v štádHvyڢsvzákȕm@:,omujúcX@Xoju71xvždyIdo0žhoP vaujasnx,ٯnamoezhઘtx(=8e.}A8užchtveku, žhaHegreg0ymídri vesxudržiaʗrájomochbsám — Atabxo\@l$n` W*e݃dršíqkhbud)CYjeoxN po-dospel;a `cXzhracHtypusychBc0Xš0nad1bh0mbiIdonizmu.֍ڃípahtecinktídrikeipIu;j^xalitmiHbúPՄvlwt(c(ôľX(äčšuohoʐܵHc votnyôzn@visl,ptalo@Na햐)sڐʲ5buďhoAb(mae)leb aopak2nЈHcmiXOWWWWW/WWW6190oW84WWWߨߨߨߨߨ߽WǓb>Pv@ihhdôvo 0le8ziaHpočítačbithhr„rozXjaQinkt“ၘ)rБAæahvvateľSPOLOČNEREŽÍVAJÚCIMI(Aujmy(b7Oߋߋߋߋ߂ׂPubp hdbiehhxocesor1osobaCitnéGvmysletnejvinut"syst(u[ emócií?=individuxst`mnmpôpil amkomunici ľŽom,echnZБiedkPobjasnesituȒq(voru vіpkoHtihؓčpek~ipzy9inid+vozíkaǑ_ǢǀǢǢNJǢǢ8085o85><fontize="4"> 

<"2"> Pretoedným aktovenocídy ρ(v 20. storočía územXZSSR)2F/a;neprizprocesom,okrytýl)ámer,8xsaodari1olitickyreXzoh.>Čneд9byW nevyrp t0CpvifmcxmnospisvoUtuQskj)dXon҂pNooiysou?<1ize="2">metodológiounq">.urebačiťetizaýmxelPteusímeajxamvyjadrujúco teóriPh$čoeiež_YtohF./blockquote`feightpt"idth="1em"lign="justifyJ`n Ph 莱ddx0ialektikjejbjȁuizasvätenápprmbp:pageb0kp0πbOH4">[ailepos=0000640186ok←387aݓ/pOOOOOON (t0jŏjaveadekvno󛌝R`pu výxbcviketský0dškolzarihhe2350o88Mnohí žirodiPistaršíročko`yAšlirôzseor(p0stqg).ҟpúlohyžaduje:y,d`zodp8H'vé`obrazy; i[logهchoduXa,s[@4každPzáklpmyteorém,tvr2tandarz @pokremoal)uɫtx܉be(a@tzoo/ulgOOϔϔVäčši pichybne:bisami (aked8ڷ@najȪbyɎ钀hbysvetľuQim!tmщvismus zapamäta(Xpop.úbor VaH!HumožňA oupdh omponqcúsky)uvy}qinil!myenkivite.rocesHomK (h(vY)??/hdĺh,طPꍐk@0(ᛠF"8oDh7evvzu m @zdesy3paralyz,elЦZs0mysȐMd.enscrKpoznҌvlastsAe7EfȎiЛmyohteľЀ` iHmpýdoIiery«skratku» —tedXl"8eívehžstv֒yom8 páةlenv8tiahnuattypu „sito“)G[ujqfragmY?Cnxch.֦m(ze"odobcvȀzvXat@kIXorší?Nošetkyroblémyhľadomeschopnostisvojiťi žiakstereometriu Hatnúate ikuaajvyriešpribližneaýždeň —dva,k:jeu človek,torýisponukultúrouysleniX*umožňItieto úlohy,okonca keďpoznsúborSení štandardnýchS;WoomliϊzIaks m0|znevoľň(0 prIcp73pmp@eiopoliaahomЁXladxX XSí,vuc]vocese.'πoo'(ulU1emWWWPA8iXedHebYFocitspeho.rep rjednoduchéd`5QozorovačinPpočúvQc4ávrhy,lčkyɏ`d+pxu`krvi)k d؛;:{iesj,,jozenJ_v蛯,XkaQ!Qnadväjtinap1a "g_ߑ???????enebud(xAbajauh91ľudskP@Hhlehystpx u,čpodă1ďOMre(mPžaQxvoyzisldoho@P;dooʃad0bml&ukazPljasňzB傪nxkxpytabil8udrž≤racovYu (urشarmóɈww):vHťah !au`dXx)ocnotázsintelektx*X -zamrznut`cyk (vtovo-(gramásIzz9Hv)kticyamatʔomo`71prenymɺs motožňuje,cy8mxxvysvetl, — pmudj@y):>ulf0gb>Aaktoe[éoskytnúť „recept“a8v@tkých;otereomet8 mate ikyelkovo:redtýmežaڀ`enov)e,Zstavíš, žedhgaučionou,ijupolokody.eďhvedomYcítiAvo`hmoelo,bioiastȂtomuvyknyť,V+r pojyôžѐ9uӁreteaxqľRhemisfércujúdn:na1horganizȆschopdporalgHtmikuejsychQv pHbehu~a__g?????(BsPeHvyKbodí da/v)[aios=0000644880ok←389a p Na`5iQ ri@šstuhnfci emóspät8zb@nePpdok郐spa. Ďalxec1„lexi!el“,Qɤxrb9vieávho aknetudaltiP4*8igQ.ebТ8cháp0`I{~neHaut@lj ším ,z"xeďôj@3e ȷeciIbud@um8±H4ťo܏ shohQ(Tož҄qjQjtl1ɏ(jX"m耨PneɁnȆidبsvetNičej,hxmvoό`avqvojrgXzmusarôzPdruhyt0efektís minimxb.h.ek49873o90Ƿ«Ay󌙽RliuvPdí,9Az:dedmeenny*,Ȝp*rdpu;ϛidia;pǀpP;Sakoobytok,Hkoncšzdj1{hh(ajH.»W— ra 7:178,aduisateľmhodlišPI.J.Kračkovs#PG.S.Sablua/~*njyaB(arabskyo yažaham - href="http://wikikoran.kz/index.php/Арабский_языкOzcolor="#ffu>جهنمDedičseyôžoymetaforapisujúcrávaniPюnevy`íva8nciIsebekryúXeaprostredímK slepíhluchXiba(Ȅ1px~vojiunu "ia.repak situáci “2Rú0hohrozenorm8vot,`dzP biosfékamé0Ps0iusXiskax.talAȀodírody,top0duku؄8n3recykhateľAudeci.ǐ0eožnoiežies{hQu. ubr(aref="http://wikik(n.kz/index.php/Гееннаd{cr="#0000ffu>%D0%931B532D320[fios=651426ok←391 p~ VZdkuh`čekISvtcXPňbezmocȠxXdruhsubjektzkaždjeAn9ro0`cga܁q Q {u2(i6GAknHôApo(imami)蹉xjšzS euXրdrXastavdhhyäHQväziebc}mohoxo@SecítI)xslmwנננננ׋>NeefЕpCtejiluzórnejp(no)ympatejebr`|aúka»,)zmdna:... ؘHrdʠytvá8,nJmúdrBiHmoirad;hrXnvi̇aȣuhromadxkopPcposplP’oA"ۘučeucha!`(Kaz, 2:26)zπȴ/ߎߎߎM?8račYdbas(nezamy0dra-eћčin8'ut@ۮRꂐyup`ڂdK x)aWimýlX8ines׀neBovA(jazykkultúrѮ8čpti)ojmbp:pagebreakp.jύO[eaios=0000652650ok←392a p璯''OON @HdajmoxnarkológovZdavo-„el`ej“ue`ice 20.0or9tausa8hrjsychiaH8fyzilávXy7?ύπύύψύύύ4831o93ρύύύύύign="justify"> A taktiežjvojulastnúozornosť rozum.[ailepos=0000657674ok←394a p><2"1em"lignInýmilovami,ôľaaQbecemusíutnerejav` len samotnomdriaďnsi (niečoho/Hk@*),ocino «dex»ôžey3jed chovplikáxsobnejaleg׎ggggggggf60421og95ggggggggggT.j.ubjekt,ajúXdôsledkula`jakéhoákonaebpvy@poločsstatustrokaGositm;;ten,돐>`pujea؀pá؀1l`\+ — reálxG@evoľko__________6098__396__________O pjunkciiCa (PFR)mož0dozved`iacDatešeo@ateórg@y0chydaЀP(r. 2q@3)LakúčaknihyPSSR „Vodaŕtva“GGGGGGGGGG1272oG97GGGGGGGGGGJePdrojov,sväezrick!@ámysvetľA0ledzihémio alpp8otázkýrobykameň@udrcov».Á-toeďȬbiehѓodebhautomatxomxžime.d߂ޕP󲙽vngent9ztňbioe čeZےoooooonPriomprístupe6/k(ںМzxk0r{it؇s e,8ii2kyhé,bymih,pojxdosvojimuchoHdahXúspeH!pH"@8nhlu (0najhlav@šímp؃,u0Iok0mQنD/-)/Ϗ//////.A hosmDžcidelbrenpra`Jtolovpoukaz lyPsubjekvnyfakto؎ Živѽ΀񢂙 (YЗAa)

 Jak zmysleosiahnutiaubjektívnevolenýchieľovestoue záčin( (i činydôdku@nejodmienenoemuyťždyravdoverné),Xajľa širšom — zotrvávanphharmóniio Života konaním)smeroeožiehoáu (odptejtoznkaýkaragmentu!xtu@ýrazAmurzou).^G>zPamRí +؂(8xf,os`쏸al蚰ui߃߇ggggggggg6577Gg402ggggggggg«VÔĽA@.vojvôľaxd(0lku;loboda,r*ch;bsencneKy,silňosnúta.vorp⎘rozumu,wsChomjakovρ73. (…)'#Č؇zvie8popud.|ládaH@mЈmocApoohúc...)֊Z[ailepos=0000677191ok←405a p><2"1em"lign="justify2"> „Dialektický“aterizmusmoholoichociologteóriáXrozlíšiitádovitosť,rk}1súbornzbez@ho,Xnajprvdh0ldiely typoAežimovsychiky všetkyikvívne-PzoskupeniaHzý8ednýHlo@0 «kovJ». oo??????=Aak‹pkomun.ôžu@hzaloženéa?‹Oti,Atydejavmnstva ľudí,isponujúcrjou.@ohlavárarxiHckejodifikxieibl9hoHojulomyseľhkuloYW1-?o1Ti1vy`xpínay( r;u9druhý.r(iXordémon~anec1toľXeCezrazbx upalič8Hmnon eHlڄamajet p9)ušztrpOOOOOONDnesSRFX>iystran`neopode@Tʗђi»,knik@wgra`dokument(,pu akeniHvíjanvedeʦógiQhH0čHatiel0dľݥ evyhnut˂8choduadvxĽuds`u_^@j4osnovy롥Podporuč0e.V.Puti0iniu"~ (KɐF)[aios=0000682538ok←406a pWWWWWW Spomeňٰ bpešet@Zase AaX؏z@㹐pec,d(䍸israzavekuPlidatkou)úȒ #B(t@|nempۅ!JXyájP(ápax(bezpesmi.yjadr:8ovԪItvaQxVvh.aref="http://b1.m24.ru/c/720713.jpg%zcr="#yffu>??>[ V priebehuelejistóôzneárody regiolcivilizácXzaplateľkýmnožstvomreliatkrvihslobodensxdejtolúzie: minuloyPié štátydôsledkuoho, žechojvodcoviaovaž(ojnovúhntualošného ústupuzbabeť,hnكplukyráždod0ipraven@pascetí čod8pzajPa, orhnu(mľadHvíťazov; storoč`neskôr,ytieriHjavakiekpronioužilušu eb`ku;(Hatk20.a9recidívbatavizmyednXran[chápantatPڌLešpe #zzpeťxlastnýdielechniochhbrnen(,;rozvio(ask3tajpcviyíkbfbojapod.Ϝ//////.Drȑ`ausovev9avЉHlekciá`-,yjadruje9Pm «tldlovИ!y» („pushbutonarfare“ –eďqšíjaš,enláčomk). NATOvciiež8spoliehaju»,:dQcskrývtfaktcIӠXetskyskIAfg0 nu 30.xecem 1979zbro9`lySAreag..0týždňprudvzuphri馏(bkЁavy[ale=0000689323ok←410a pǍǍǍǍǍǍ V@raz8hZeoJ`rmádahmno(Hkrn:Aiaípra0is(bol Nvep˧(nižšíhlajdXky.քýakоpfesiiH`HАbeh)Кl0acxIé0jeAžmPvi (vmčí j8dPa0ndrv)hPkupүׯՋ le1941;AKžnɠӃ0뭠opeČ)ruhoiP1990-tAro8Bؐ9h(uvorovX(«ťHku,8ah»'''''''''&90312o'11''''''''''Ž ormaa`rec;dma.zn.kl'2530o12OobىorXXedzaHھ؛ЕNemeckHoe;:OOHeinr)Schli0nn,Xȧ*róje,.жodkrypaHissarliklȂk9aartefaktov,toréhybneazval «pokladomráľariama» <1ize="2">(nakoľkonomérovskúrójuničilšteaz,ým žeurekopskrz`9kvôlie datovaníultúrnychrstiev:akýeúčasnpoficiálnyázoredy).pi>">NpniecovyvezenPdoemecka.výatIskel vystavploroku 1882iBerlínsk0múzeu (dávnored 1. sve`ouojn820toroPaPotklenotya„Pergamon“,dkiaľ̄945oxž 4߇ZSSR.nesť1chtoYrtefakloQMtvarȁ`um.S.Puškina (Moskva) Ermiti (PetrohradV`$o菉lezy.Schliemanjedm )moksoRN vra@«7hot»,)miestnIpasruhejҀHyYiQostraHia,'nn o1846žH66Rusku,dPijrodinPtrieti.ehoaršíynӐej,PІ1w855dlhXvotzomre"y939,vk؈laa8nejjʆhpístcom)./blockquote>[ailepos=0000695612ok←413a p//////.škon(60-tѨia(7ijieaciʏnHjmpe9orzarmyATؙoceu (k(ilin)0kr(hsamYbP)roUSA.ԬipaxvôbeceboXineléآɑZukápraxi,pôsobyzav٦Y vakc \o:jوuveliteľh Tsim8ýodri8P8impačlegitímny?;0zkaz(:Džnedarilo,hstQlPAoutoplnohoteȀPociu@čellikvidlPjattٔrL1e`eporaz֠g700423o14M(u؎Ⱦy,enšiesahuvefPmHk@íše.̈́sȣvej]u7byayyen`tikou(,ezdôvuľyouOWýGneDP k účelmuBan0`ezpeodmienka`Ta󞸙apasažieklinIode)SSndĺa`@dzžXšdsDIoď{MStXholm:evernXAtlan`2u56.́لia“aomalylnilaodouezzniknutúrhlinu, z tohoô`uaposádkaostatok časuyviesťasažierovalubuyusadivšetkých áchrannčlnov.oieoloiché, adnelnypretokremár ľudí,toríomreliriamo98motnomaze, ďalšíobetne.vaku0vkupiȅmorníkHzertápajúculoďbobjavje8jpodیHúbuž`H {u8lonah҄n uga(krážkešskoroánoeďäčšɇovšHsa)vydp9vypnúťuatstхf(rijjd юA8u?ЅPqzpcovKGBaAE?jyixpHmoاu蚈.doIyJ0goorg`yci?ߑߑߑߑߑߑߑߠ7iyqtegicchyb1r)%:o-znmi:8z AkadPVSSRPtbyr8SSZ:0ge@ٓ0cií_YPzȀ8ioívдrPc(vSpnduk08ruaلuckq؃ǃypi9u(/`oncaiPandard+reЏhhun!thyxob1vedieťpolozPulutó125.000 (t.j.؅cxː(rohhzme؈o Hcu)o蝘1!HujadrJybiehave٦lejšnPxihbyzky8spsobom.ԼnaHáto(۳Yyozvojaiv𾡃ٰlsamovrPepzpoueQu 1957.A.Jefrem@HmInmedy“o>[aiIs=`0701116ok←415a p KohЩdqt,䑠ovotrete ̓(Nevidíte:ɖ` yqg?tď.)iwweď腦e8󒐄vl0ڄج,kii뚹h`Ȟr y (J8hcem...ʞusЀi//////ǒ//,2639o/16//////////Plačb rikB`«mam( no)áaukách ničohoaebojíme».[ailepos=0000705646ok←417a p><2"1em"lign="justify2"> O tomtoiacižšie,taksr8aHVPSSR: „Odntropoidno ľudskq...“,QPrincípyádrovejolitiky: štátu, «i|»,(očenskiniciatívy (loha zavemQtnýppubliiíADₐnešeobecnteórieiadeniapAúcdoku 2). 18o18KonanhnaôsobklinـAomyžapisovateľ-maPa.M.Stanjukov (1843( 1903)jedzvoji`edokvHzaakýakladsoxhrozby.ocivzťahujdetsekled uplyvuptuQuomonHrQsvnegGNámorn-nočipracuj pltamiɌ0zajvyššírahienodzošmykol,!i1uqxloyejano.oďmajster,torxsl9palubsžnividež(labmôž*p`aisíkônežrItihpocť,revalApa(šzde8m h!!!)Nzadrap1ЈH ,蔠edDržímáYSthreditkou>OI(telesntrestyPe1mi2ovlixqobčasm(sr8!smrť)pozemmúdro
sxkepadx4ЗĽ8keďženform objekt XJˊ菕ikamstchs@PuvdaXzxkohoТhod1sudzr錹äčšiuinbmihybovѰ8pyejudmusp@Paci_Ϟ________792__420__________PXvxIipôsob8éRu䎘hora9371o21NaprЖ,lapecspianuѩx`aPštinkschovyinedejxásledkčíB܃(tai&9kemuHblíž9re`uň1nevzpoÅávinštinktívneutkanie «utiecťredebezpečenstvom».[ailepos=0000720296ok←422a p><2"1em"lign="justify2"> V ruskomazykuotolovo (heticky „t@“ *)atríoovnakejojmovHskupinykotriasť»,oa» (podobhIkéSaso(,tože stae`ajemeeynazýv (včiapr.5,aol`.nýmiaDozbabelec,W)harakterizujbciudvahydľaehoonkajšiireflexné`@javu:ЉeHchu.zh(dxnaú`dvoj izmysluen9i퀐í, čAk priezvi«TovmalrHkov ľudrȇ8ýbala KvlastnJpoichdedil,1môže škao`ýliť.Όíklad@očas-japok8žnikqRjuriknímapitáprvrangu.A.;a 1. aug1904`ijboesilou!ёprotivka(`ýslua퍰 5onpHalevzd8sa;o 796$hatmriadlo 193^vrátaWǦWWWWWWWWW6692oW23WWWWWWWWWWNaujúcixtžQďalYvdičtýka@eAh8`dospelRkdodennživ.ԄQopisnormálnlgoritmizaisiac(ti4Hi ebs0xh(mb.hier uό?ϑπϑϑόϑϑϑ831424ρϑϑϑϑϑϑϑϑTonljedkz dôstov<hynu8ná:`katroftókorpK-8 (7Yl70eš koľHmacgédiXvidescx menovveZn80jO)amhorozȮomPf1dokurPme1TaHelhz\bolsväبeji.·mtzuv1iǍQbhacQnťiampy Ȁ__>yricyv`évXjesmír@chodO 6)uruh.j.|a}(aHhjf\)xosnohnt(+ajz`(ňarchyKúňovPyskó8Ykvsujne7252_426OexistpbensؑapokryfuoooooonKrs kmiȰ@1cestVedľjedbezm osí milodar.ristaaýtajú: „Aento čímhrešil?“i...777777777 ???kyalohy,elZemkrza:ohňom mečomDŽo>[ailepos=0000733618ok←427a p Akožolopomenuté,udúcadovaedného dôstojníkov,toríahynuliPtómovejonorke-8,iekoľmesiacovadragédiouidelaatastrofne.naáo, žejcitieruɁ>etailneobrazilfor`anú tricu-scQr?y. faktovoomdokon Pcheveri`0ckBizm ZSSRABohedištan藈odrajino každbčlhkasobneHoäčšipneprij8aJe`ívvariHiproblémami_5057o28ZapdpdOzmysyy ():bezxZme͔ežiPurče''''''ύ'''568''429''''''''''Pbnýhladybitx( aXozn٧baletu,YPuškinroávky 8Spsavica (p#0Šíp葐RenkB*)wGGGGGGFKeď!nhdi@ncezAuróra,lyB`vdarZl8starexKarabosozhsPvnosť,yhodyomťzavŕš(siysl)0hvotnp􅦀udal10:Aɪzek 16pichreomomrie!!!߄߄߄߄߄߄߄߄N yariHNľv 0khuoenergeticX"á,ak(dokázzabnAezy|?GTneo(PP censtvogi>(Bohok0vidpeІé-informác`miery)A výberideniaveta zároveňožnostíodriaPýchôli čl@kae mravnouoľbougg">amotného.]/>[ailepos=0000736339ok←430a p////// V ruskejerzii „všetkoracdhvojikruhov“.rázachádPz Biblie (Kazateľ 1:6)deqor`o krúživom,rirodzene špiitomhybetra,tIlnačiatokice,Xaždhkonaáovúvtu,pRú.8zn.8ekl7517o31Konfliktmatričnemus`nutznamenaťosôb,ꎠjavuXrozdielIeؠmeíg׌ggggggggg9704og32ggggggggggPriacvnúxzdrojmyslupludskZ꬀ rehgsohTje;pvn(súčinioz`od(` Hintelektuw41576o33oku 1941Červ0rmausel(zdmiespešiakov-stcئ8dokraji!obranbojxstaЀíciách.ЭXq(riekh)aohtymvyšacvh)napismi,( P,hc8ed؅ojےčakajú mas@Ipad @huшyprvj0ʵotik0adȆɋ!bez@@skamirXvyjadruXhodlan8nechɉzajPoooooonAaken盢GFhvzax@Japonpanalýzeebexu skcĎ؀aVo`c1920-tyh9193t0retoJ j#edokáuf0ívЋ0amy,eblxčšinouraP-etickycelsxologʏUAH0@ež`ťaz#qaYuča`kladuindividuálnyʀ@mXjtܤ7gSxTPoceánu7ז7777776OBlaskopovjba1䎙typ9)urópy,a蒠bunȁh(Hpu "Sa*)nižt`oAar u䣐:ectvletlGa:enárbombaхqy =mX\;ׁׁ֊薰oddiYč,iBta..~.vpfe[y̏ngraضڈzrhhK.J.Vorolpȳemocnic (Q«sebškodz»ZQYíslušpFvôx`by eičai3@ih:limit+éar.ӡ灑HЂoТ(fant َjxteäkPkľjuɐľavú dlaň.oakéto špecificxranenia,ýmkôroýstrele tesnejlízkosti,adlišujúXutočnýchojoPí,resamopoškodzovačovjiloHhalili.šetk"(anecaiť.enppríkazlaaedomiejersonálzaverácLngrad, číačetudnvojakov,topupfrontsiQlhudko8žil.OP pado r1iednoučintratyľkčiurópskypúzemZSSR0dmekupáciu, nkultistóraؔlXHbe,(ipoPnabyzzánkúc`k «rojrd» ݈ψ(mä:orusov»)iPzXnzerv@túzvtxložkuúrynoh:ӕRusregi&civc buudnľaPžsv véhHáisia»7>[ailepos=0000743195ok←434a pǗǗǗǗǗǍN Slovôžitok —yPuPoľstvie“,ozč0:u — dJ?b>A(B+ 84ieoreň»@.j.yôľࣁňomchádznoP8obXeserumiorfolog@štrukciaxjec, ȓo@uЈىOplymiu:0ďeziladeingoritmi(nePovPsЀ0lebôsledzamx0( xľȞXiahnuťIk`745883o35ϗ atpov0l[XnarkotoblbInazýJ̵QodɁ0schXoairjupi lxl8ivzndur@p.kremoȧpaťkl肐smeYieh`účGGF *蛘uύ?ϒπϒϒύϒϒϒ8207o36ρϒϒϒϒϒϒϒϒJhȷ subsväknihyarloCanWNJWWWWWWWWW962'W437WWWWWWWWWWTamnohovz čajSkávou,ﯸkodlivH(ospešCpخPžel`s`c`yedicíny51270o38N)prípadoXطodcumusbysorm)ظځ0ičk$Pm"najbližšíkumpánov,i8smi,iopoľ)@كh|slabodplcizlohugramqra;OygejۀvistPÃn(čši!_]H ).e8ɂpavazlodejsko-banditPmhdí. 2988o39Možno (šjedenypol(ívnosti:orporatívnosťriémonickomežimesychiky,eďubjektyitarostlivochraňujúezávislsvojejôle (v ichhápaní)dHádovito-prkYý8ef`ov,timšaknienXnapadne, žexusobnXa kWnu činmohl xouľ@zosúladi Božímámerom.[ailepos=0000754210ok←440a p><2"1em"lign="justify2"> K IReôžщibaedvodca,Xkandidátiaov (reál(ajomnelYvstupdoretiehoeéQrcholp!ovak*nepríjem0hodmie؀obhajhhmAhierajpozícií.rpiajmu,uؕ؂kaXdueX(zhevavXp0tranyetatbezn účasؘa{y;ebozYHštveu (toH ďalší؝Yriedz0nPnWP)]niсɃ:«deklasuje»(ažI"jikvacie)sa(estoodídPsarg0Ptorn zrDcel(t0kol.oslHáhž0qk amoxrstv6@̇bor'4685o41Tamdemb`auPatykPejI8ogram. –An.g6036o42Tt#naHomoapsxjav`d(-„elr8“ulPr( rôzڨobh.aj@razš:WW''''''%ZIšpealippoloč#o$Iy*):matelYomuspkyy[yQe zapečmaximysokoveň3aJгЅľȋBpojenQvaobjت@lovujvyššdôlБp_">Na9Ininpoh8ik1čoxaa`xAdoj`0eȸsila ľudscsvaIy zح,htvcCjsko,HfungovapdJinouou. tipeзmzni!aY#عebehaby)egregorwp aozsypalmn oXuistrachhQIzaplb0Xtek_S5ť,dielP77t @vjov,ne8pah`@Q09skupiny@I8P'7664o43J)klaXčlánokúlLarionhjČerv`xhoyň“юPžyuKuriér, № 28 2026.h2HOoχχχχχχ«KSbxrúž,0lšímؒodyPlejlie.͡cBekolóvary:AhJe!vybڢIáekodyntet:ptok.hot9܂8ľaednoduchšie,ež prírodnýchlejov,ráca ktorýmiiyžadujeäčšiemen8i viac času. chemicmyslelinohoynteticknáhrad,AúžukutočneodávajúPlepšen@vlastnosti.olinAe󁨇8k,akinel؁+a ropp8uktyasadzueč0,bličkhlymfa^uzكH8tpťačom*[chor`Ypdy,napoma1vznikxyndrómuvýšenej únavy.Pprilobapliiiryšt parafínuoužívaȀЊ(҇,ڈzápalovcesrdcAchlOOOOOOOOOKTýkȋlenac4daťpi@naaždrohaljczmyHrob0ozmky.ozri@8zložsvoj8.ҕ{@ukyôžuy„sXté“Z,kro{vo8Xetrolátu(azel؅ ísk0aJ2Xv)ٛceresitethiconu)ďalšíchwwwwwwwwwsDokonpredykoľ)ik0Svetdravotcorganici rčilaaxil nor(—HekenXzhžye 0,01raЉonýiloI`h!íXuz,esperhyúeq«zjedia»veľaЪ*Yip(Abozktko*vinstv阐m: (8pvipte)ϏϏϏϏϏϏϏϏϏEk`goȮe`9iairmyImhYriec_8li{싈8(touovPr5@y9P»WGC(ς˰p8e8mxistXkstdbAampónPkm@pleťJvzfar ydezranthzub*.ynthSȌ^biIzakdtelXotProzpadbTásledPcezóvebnaťЃaaGGGGGGGFV tlaQ҅9cмɆ ops)@i bih|oomЏesúvislo tȶpn`og)x8შt kdprskAdruhvkien;mQv(tFobsah1cH(e0Dyeakv9pa`!vXfornriziky8gen悑udBxom),plývaiamo `xcuQándievčat2XO>[alepos=0000759354ok←444a pߗߗߗߗߗߗ ErgonomIvedȟhnesmQxchnosféXinfrHtrúrIfyzi 4psPҗ)1iežumdoRq4mAh߄najvyiubrňejy.pče˅9Habezpe8+Pd ľuphk" hciviáciiXȀ@zYla PouϏ?ϔπϔϔϏϔϔϔ60886o45ρϔϔϔϔϔϔϔϔOtoHecko-j"RrokIual81:pr. «unisex»Qn0blbnutéódnymirendmiachyľujú plastickejhirurgiia účelommenšeniaŕs ichmputácie.[ailepos=0000761922ok←446a p><2"1em"lign="ju@fy2"> Jenáďeľa0litPov,torýnižši@odnoXola)«tatko»? —áloV eboener1dopracovalXka»..LJ7njǀnjnjLJnjnjnj4541o47ǁnjnjnjnjnjnjnjnjAjetonoh;aštve,o`jpríšernej, čovýsledkjeakzvanéhumani؁»,svojouodsP]neprirodzehŤažbyťhomaA.qB.trugaۃobr(_:(JeXnviewreyKB.N.mQverejЅ0xitulk0človetiXe!p:llٴ0hP,!to!znaX @súladYhlptaP1žadmahu@;idémon`Yťylayyíam0dXďu.)/MOOPriblht(0do(v.8)eg`eqYjavYsdi8@cj vo:o1ne@pr8kPtZSSR2ro؜MXBulg荈XMajrargatGA okPӈ71+Ϧψǥobraz-injPmuB@lnúšte1#( З@0šI:húdruuchovom?IČiernymbdul «cicou»-VščagЀʚsmoliar`echhčinSnes`p迓jґi?pi,va?Jek2MatvejevnUm00chybn;n@áziHpapu0u!ar l[ևnkocjaktysledq胐níctdetуАkozr-vyphíaj@eny؜vídazamadocíahacinad jPzuamaPebpravidovu逈h(ezdey;ThpZYs0Gjulx0WS0)hub),trd\uvyqyšett?gg[aa=0000770798ok←449aݯ/pI8m 0,Q˔dlhjas0eh..j.y0goritmih)UX Ľudpsymôžuznikn ӑH(XvplyjaKvonkajší[ailepos=0000771373ok←450a p><2"1em"lign="ju`fy2"> Ipmiami,foranie Ľudskrežimusychikyusí(edchádzzačiatk8ohlIdozrieawwwwwwwwww3696ow51wwwwwwwwwwVlhejerspektívevlastnešetciniddenby@smoliary0«D-i»z>9neále.Ώ@jeo a(vý. 1970-tokoch, kruh`ovietskinteencbolaHpulárnY@dka „VistaĐ“, muzikanpiƀadou»4omom؀slXuxalyovojivzťa+ hierarouv8280452Trebap,(eohsiahaotst(pxcajtom*)(o ȏ`á٬xdrea0 ľuďomXhH0ouyvosXočsԅᅥmetau,to1podľavykpvn)iemPx*tamenedi8ničíebou.aúúlohobrovoľvzdJa-centrizmzje(neumnokIa)kXoukazujcveršu 19:94 (93)324453TvЕA1ýdiep'(Qúbhor׊86028o54Pr8rȯpázqfyzógmužaqy()vyduzdppsickjȂqtzdrav9ur @rekvQrkituhlavt,i0 o:re`m,kvždy0vzájkš`ú.ɝ3a9 c ĽudsmuʄȂm"ajigarcchhz@šJ-vzhdxeňZj`nece؄tyW瀇7164o55Chy@AYminulpl,xot rodv`vati"P`A-‚ach.o90o56«NiemutnejšiqpbeXPz,`ž Rómeov Jii...»atmladívnhplnraivnomysťobola#ȀmieriHpiLáskvadd`zne@Ilany,aon@útopáliy plaxXášahyit0؇ne٧8môcpliz01ptkajípôsobom:((Iknihk,ie žrec —medokázalbjasniťrebiehajúcuituáciu, pristúpiacaestulamstva (pomoholymysliepzinscenovaniemrti),abioch. kebyžom udXzískaĽúbosť,torá)hPnilach,)lízkyy0s mlhýšťastnpživot.Všetkosta, vedaXámetohtohakespearovskéhoíbehuehpXkoľkýHs8očíj onos"noHtýkaadyobrazxSe>[ailepos=0000790770ok←457a pGGGGGGF Následk8vyoozumovému@tenciál؊Zu jedincovvinu8Xi0menej.ritčlk햸뎰ajrav)זleá蝸dYojumXočloddi`rmóniozhpdziebou0írode ω(ibaveӖmerpseudymi)i0߂ߖzn.qkl1351o58Stupňu8m,mužaxhpôsxvuniknúťocinštinkXvP!riad9ne,cl)palku:plyv)mul*txozg1nyrga`čas8hlstykuRalgo8mipHin proX8odi:77Bab߉ڈAmixAdhotizmus/(πϑú labošz j¹cww?σ=psologickp(fyzi%hkojy +X9zPislnaoτškanl hyrҗip(ňikʡ@H:ehvod׃ׄτaživformaЊPvu77ςmožpadӋ zaznaaeltejhrôzy `oegrePvytvárÍlXo-au`atAedukcXnakHnaiIlen8h7V* iVereščagiBielslnkte“typot2di`Aov,ocncjkryjdult nyobal8civilicie/ψ//////.P@obš0pHviďPSSROdntropoi0Qk Ľudski,1Princípyá(vlit:uRhi8lens!iniciayOas銐trínP:uplatniteľ ,avdd@é“oǾǀǾǾNJǾǾ3097o59ǁǾǏKu8uberty,vsxerAlks@a81u(cXmôžey()samh(or`Tuenvieh9P'WWi($zXitova0m,i at,QrebargȼXle.ցetstveeԃzabezpehvQbu⋘rur@ce6ꆆmaximumsp;oXruorobrzdí7><blockquoteeight="2pt"idth="1em"lign="justify">Napríkladaximumráceschopnoaosahuje耀travovacomežime,eďHlavný1jemkyavečer.nožstvobylo@ťierne:aké,človekaspávX.oebudení,án YrodzeneiorytmickzačínaHvyAzdnm(rievôžucľah0aňajky,oá1zaobís0ajezichiti)evažv prvejo(ici`:xI̋xh ďalXz@islodptb. maХ(durounkšpecizbu`k[8ilepos=0000797389ok←460a poooooo A.L.Kuľskijknihe`NHrižxpesmíru“ (Ukrajت. Doneck,daZ«Stalker»,@1997ta76,(7)arøolb(8žrecHAtlantídy:׈׈׈׈׈׈ZahyňvycipolȬXanevoľHkhkoz@ášprac vnXn(odyȱk11u,heiخ(povzРn $mX;sib@`lhj'#tiliҝaiH8naqúdel!»////////-PxhodkultúrkPĽrihsiky+iz8lacѿA`znaq('i^ve"ztupc`Bohemi(vn郁ívhodlišQ(mo)poZ艘ez@rJ»:P(*Q(iȀsebh@qGraktxyezhr=pRzmrPKieha». (342)hhxXjpjahHdruhb҄vp(obP''''''/''%800610o'61'''//////size="2"> MôžemeviesťárríkladovakéhotohápaniaiteľnýchozdielPmedzi ľuďmiodľayprežimusychiky súčasnosti.ve8@niektorénihy:1. Borisidenko. „CivilizácPkba. Ľudstvo,0e“ C71(Moskva,`1999). nej؉apreHavenoymbiózaoľkrbiologicsdruhov,뉋sadlišujúakHvanímonútri0č,jelkovýmstojom Životu.͎ti`я(existrdravé-parazit!By,trebavyšؑuPhťxby"činHzlikvivojuoksortu zoXhso om«Vocesentropogzyformdvaĉ[:`GpsuperxmáliWS (nadzhratá)h薈«pr(zabi ov»,adelfofág?9i>(8íjaЋXjsebeob:aš0sne áte)Pi_wpπψtgge8r_?^pseududia[ag(ívniákerpispôsobivcStYi؅ꁙl PDy@toujmenšieho`poru,žPȁouHvЋxrode:@ersk(krutoaBefxPrejavyĂ5Pmemt(odln smechdoana8Yavžd.gggggggg5DהriC??<chkteХ vѕ8mptinm`mietnása./cDifúznuhW}s1diaIerlíni4xahlahesci`hypn8?neóp?uٕPovplydonciyre팈joNie G4cCklonakr,myslȚžiaľ,yezx_______vTam\omH0eejkoncepc ^Zdie@akinsamotDujXdox؈tbyt nezlu`ôch,bda8Rna"8me мམpsȷei komplex!O̅ؐǁ?;_'\poločens_VrevPpčšin7₷'zopárercentAꐠo`bpvedaproȤНopqézy(. 6)W>KnihaYzastmiatk8rofra.F.PorX (1905 — 1972bzalož jIu߆،ôvodu č`eka)zHY@monograf „OȄؙhórie“Tyyi:prag0smrti.zhdHepo svetozor@j)va=)xriYРg4xooئ`t,áur.qhubachzcnepȚ)jivtamHdiv@mnohʂvšípglobuofPsapeodohralalebáudXm肑`Di`hmbl0tizna@ rmQo qpomlčať..' p «\iť»Bnot!s٣ȰVvot9ɂGAѰuv@WsvorkP2pt"idth="1em"lign="justify">2.bsolónodvodnyj (pseudonym) „Psych!gia astr|. 2 zv(Evc osobno“
»ko vrQeéhoozvojaa0še:m/blockquoteXfeightpt"">«Tuednotaedzi človekomsvetPdochádzaPredmetqúne. Čuzdá, žetko,oxistv (0kemu)htoȃ n.ւGodesX, ním.ÍYW߈Pi>jeho[ailepos=0000803438ok←462a pǭǭǭǭǭǖ6 „SetsXyklopediciطk“ ()1986)izdixktiHán`zasvätmokraiqarogcilPibliH:o470399Yd0n.l.),@jedzraotIALEKTIKY,KOETÓDYYPÁTRANIASTINYESTOUADÁVPOMOCCHTÁZOKč!ejš«subjnuouJhlᄚ9ejefPcz٧u:iatermí«aX(vXechhugky)X9: 1)chop+9rosHcH(zokᇠ í; 2)0sifi`pojmov,:el*Jd:xXo?;??To`P ďallѩky,vádz`tkúmhjavpȮv9k@ov-ateovrosobit`škodl 迻ȴkwzu>metó0odhpyzـrinyTaPxonajIduchuraciedeaaov,apríkladalmudiktojívfčnejhe:pzhocijakdAothkeeruý`ovinvyd`žmdesiatôv(v`htakoti».rizene, ydyjyIresčiߏ _______^NaohНK?( bBtorbieh!om_YXiešڎAmnohýz @hn0Z߁jde.΃ľkavo-„eli@r`“ultúruh~poȔ@,akck ,kɇ lensko-`itHvládiBernardhawHobecodmietnutyjadrilHizmom:xNikبnehҥʘ¦pevИom9AskЁ(a uhktívny1iblxmP9dot 耱 eДRov>[ails=0000805290ok←463a p??????> TaqqHní jfTi)ozof9vzdel:`(ili Axmetóduь8fendȌoߌooooooooo7425oo64ooooooooooPreužív(ern`?ór Bbez1vekbmexǃ(+(nahlasboy؀samu),hi؂@ex@uvdA(s«Ja-crmbebeHsčlo( úlohe(2ra׍Gג׀גגׇגג11233o65ׁגגגגגגגגVuškinov Domv˱mneA(ôkolňa)o؁Jxeršpecozumg?;rťažyml0Xovyhjloj...xߎ946o66„VkXsovsPencyklopédi,j 3. vyd๰hán@väteAK.Gö`úPtemzpspoQ.yššcitovaPF7pHkRur1prežšíruh,ž醏xlAtlekôrqenutXz8zokx`(oh0dtyLj:rčuna!ucimznhm:Najl0Rvý!ok,íYmXpočíxkaze (1931)púpl3d0at`neohafolnyIystvrátaaxiomatx@enP`aritmetikyirorqsel)OK:YRždyájd0ravdivéty,h ipPmci mnniokázať,niyvrátiť.entoáveriedol intenzívnemukúmuranícormálnychystémov <1ize="2">(pce.Churcha,.C.Kleeneho,Tar8kMostowP.Novikova.)gg"> voilozofickejnenamenalvrdenie principiQH`ožni úpIalicieedeckýpot» (str. 65)./blockquote>[a)epos=0000812789ok←467a pGGGGGGF Jednakvržckultizmu-ezrYvmporuchrsracioityzdvihnut «maraeňšeobecnAj«objeke»Lj7ǍǀǍǍLjǍǍǍ7181o68ǁǍǍǍǍǍǍǍǍPravddobpĽudovítaVI..eklwwwwwwwwwv22554ow69wwwwwwwwwwTtreba2x,(eokYé8en Bo`č(ekamôznympôsobyabližuje.Jp tomuispon FG#,nerozdtakala-b(` e molkounútornppsXvyspel)ht),8(múdrIadajú.brI(7jH)Ppى@by a l@8gXudeľí(odľachop[jemcrejavodp`d:urobi`zo9blnov (bezzuxa)tky@miPXnӽxpi chrl u čkiatQm〇,9B8pnHXo8talZámer9bЮycqpznAh0v0H`iváHkrvanemysl@!Yám`tzbav3svoj% /Xku! vyš@ruq.retpatvo/BA__[ؑ8važ(Npnci7 olj.Ksásn9íkYX:by-IP oًpфzdupY(iatyxeA뇰déѡ@Hc(kHiskrzlast9menush#, čúsQm8.aknechc9@extr0@ešȪȃ0j,˂tiežyd@ddopYs,Pz见(ďQmôžXphPocYitk؈ΕRš!za0žI7zaaxIYonoh amojSBDԋˆ烈Q١hjЂЃáY/,mdológČ@ȌeԈxlod9cx nik۵بQ Živ.ɦhZ/z1b8obrq)on škod҃X،„4i“.klf/blockqu>[ailepos=0000827065ok←470a p2"1em"pign="ju(fy\ e2, ozof٠ku 1903rcibiskup Canterbury. „Veľkáovietskancyklopédia“ (3. vydanie,vp2,trH47)vádzaehoýrokrochuinejedakcii: «nesnažímaorozumieť,byHmerilleerX灌el» (Proslogion`1). J9tvrdeyoloprávnyQkpritxRHqiblickémutarJa NovZzákoncirkevtradích kladu ptn tvŽivotaezištniamoohu:ajočív1dstaprepoja0?b4">[ailhs=0000830406ok←471a p Zrejmeymmyslien-Budh* (poznámvite)߄O߉߀߉߉߄߉߉߉0891o72߁߉߉߉߉߉߉߉߉ߞIka,8Treb( BiiľudskZdoktna`odhaľovaťnútor08deHruuonflios`algohmik:PaJПXlhenevznjúcuI٢e? teie2093o73Taua )ce hybné:ďuhľadexistX`aɂXdmeiery<ýsledk٦yhodn8znxmra neQb. dôuohs8a(B?=9hrci d8xcharskultúa؃"j ď8oužíp terminológia: «Sansáraatď2519o74žvšetk8naopak:brazQ,rtZmuazaamdPétždyvíjnPál0vi$ chápt5yl{ vyr zďmi živo(problémov žiaHmptzavŕše ob`na«logsymu»3957o75«DEDUKCIA (lat. OIdeductio TentoaktorbjektívnexitujeezávisledJuotvrdenia súčasno ebominulteorémy.Gödela, tiežgbtoho, čieá@aá «preeľmirimischRlogických úvah»4oaozv tejši߁߁ (eožnookázaťrptúšeobecnuu),aoa dleneOO">kazovalandidyziplno-mate vied špeciný 01.06.B—k,oOohradzujúc o[m]kúmvetozorovo-Pbskejyblky.vojostatnámietka`e-Bj`monštrs:íklad@ničeKsiskthoȅhaľudmyReň,mmotؔȄx0eaGG@a*o8zkach./blockquote>[ails=0000839526ok←477a p><2ǧDžV prvredakciio;fznado@d:Su6apkaiosiyžadxbysOyakaždxk័i živ8e-tvorXp.j.eeoko ašaor(99hymЂ܈pnajší pôsobuZlIxjavilpz`elravdy-Inyg׏7777776Nov@y)syjadjۄoϘπϘϘτϘϘ4464Ϙ478ρϘωČixčíenk黠ik`ye@i8sȩetѬ๨stupyYereHfr(fun@u,nčnXspt*smiktoralgxtmus,h0rL(tkHiEس!v jmMi a R'yobraz\yBouYPsoz(vľ`ľy)oneBunakxh. –zn."'''''''''''45683o'79''''''''''Nekjbiv`jom@enHmedziompoa'7129o80ApužYhovnéšijedozdi0Ȣtom`Xohxtienyeh`vo@NQhvlxdopedbbyesmíruaȵr"; 4Rach,sكHnevyhnuto0xpadeXlajby6950541o81pokladyPakémuchápaniu 8ntiPSSRhЎQo!ehasmnohsamorcioncepcielosbezpea.skúmamez Bíovéhodruhࡏgω"1em"lign="justify">Takto,kriazniveconcepciepoločenskejezpečnox diskusiáchxruhými celkovoovojčinneudržujeormálnym@no-zmyslovýežim,okolxtníma. i(tý`ľudí*)lgoritmikasychikyinievedompracbaabyaladpoveďotázky:(t.j.@aceu")to)[aile=0000852082ok←482a p  oyalAhzrejm@z kyRXaroQbjHl)dieledzihémialpq0moožZAísktenRonHslkže{ovplyqsu.yfa9milaIeandid 9$kuߋOߐ߀ߐߐߋߐߐߐ2614o83߁ߐߐߐߐߐߐߐߐV jedzoborníkov FyzižarBQ{nexJcjhopopurrH01960B1970,Auvzanekdonaibsahom:׍׈Vynik؇0k-expPor i(solHeemusovi-tetbistapiera,1xPsysúradcdkzobrazerstvPyjahou.ƅ%neďvysvetľ",Pe)y1aak2{nak.šetHPvoouyztvšimol31asesedyƵoilWPh@hH0u`órHodvodtohIre9(hneodohr.akXtúto(uP5ڍh spH`zmin0zamy(+όʑ0geE*eyto..O"2pt"idth="1em"lign="justify">Takétonekdotyevznikajúezdôvodne.kremohoátázka: bolooslednébjasnenieravdivé,.j.ostatočnehx(obrazomierou) (ektívnoueXtou?ebo⃉ibaepodobX?áa,acavoj životeedy,een ďalšímôkoprávXi «voľ@ho»ýkladueorémyödelčoPormálnesyst(uložíš (u)0QjískaP—:ecov(jymom.[ails=0000853395ok←484a p><2 Hria8uje, žotvPaájdeionamxtýched(viteľovundXj|aplik,3abyyhlásilvšetkyYozofic]yHnezmyslami.ЖL5aerobívažmdež,ľavážeZkapaciinklinuväčšik Crýmž󒡆ýktradíciám4rozvíjno8dy4617o85Fyzkuf{a @qadr ele[rny`čaPc,enet,sológiqaraanovy8ď5079o86Príito(a Černobyľskathrof `zavŕšil sixperi)1YamAEOOOOOOOOOO704_O487OOOOOOOOOOVuštiý:ci,Xlq.ozn.kl//////////9141o/88//////////Naxrovna:anglojazyčpiseivota «truth» =«ina»`y€x;`ceb«?osť»,nictvoopoytnen+9reousnessh—MovR..j.rama0sl"Q koreňom,dôsledku0o sEyh, ''//+aynavzáj sp@doplnkpmizyeproi amih samotɁ:úšťaožnejakeɎ@i8pomimoЍAy-I9wwwwwwwww5990ww489wwwwwwwwwwVznikepočiat0nkapi`lu,jeiež@mm`no-c) trestprázkaGGGGGGGGGF60345oG90GGGGGGGGGGJvlebahodniď.tr. 156Hs1zbornu;chaoqjHujeden 0jvX8biltigoritmiHpsychIkaleidoskXviXia{ápHvet???????????61320o?91?>

<2"> Nokaavrchucitnenteentný,@eieaunerniodliak,„ta“voriacaádrovýorpusXomtorincípe,tor8ohlásil.N.Mojsejev,ueodtíjedent činno.bytHčalov hv spoloč. oddaruyp.spravedlňov(a71chgghodkvajôvodjzmieriteľnnávik J.V.Stnovi.ޏ>(VОӊetskancyklopédiayd03,vCH442)[aYXs=0000864055ok←493a p JeXtPŽivotadaYhodn *cAo鼐qakmi ľu تAٝ o úlohpHma򃨐Qmikapie5267o94V1asoch,eďʌ`ys0oc8lnástupc@od *spPbl@nikonomgeӧV.ڝíše,žnxopؕ ejXm d`gckul8relit,kytujúc"XenstiiȂprav5avodňρiYozutiXXneml@@pa0ť6712o95e="4"> 

 Pouskydalosť = „So-bytie“ (sús,polu-existencia),koyplývao štruktúrylo—eoroces,torýčaouných,ov ni trnuakt.>[ailepos=0000868886ok←496aݍrePBdenHerukazteľovlú@tiebafinnejákern(vzhľadomah)ídra UvládnucejPazGBОLydBstriqvytvorJ«tunelTscpBk8yhnuhHd\oXddn$mφbb>Prit(WVԚ~(SznaXzrg@pЁdisi0 OP0tavup(behu10—zaumaIbooOOriGedQix:gramYs`Ѹ9׋iTiežYto0Y8 ukazovateľovhomisxzariadenia,inancného šXtneprozpočtuSA,qnemáčpol pevňzm4y,ly ľudu,:skýchpv,`aopakčí`v @byaHPotpčala u snažiabmedzyUGAobjektaŠ@m[ale=0000871946ok←498a p. MestarogréPôpu (Βησσαρίων =ésspon).`8zn.!kl233499OhľaHuPSSRejozkeicuPrečonú0XrediPyzývaBieK nePoslákon?(`b990612-О_Последнем_Завете.docInformaješíre kom`tXdiskochS0)vyjady1ovšecsv;ovo-Pbn,:1em a1úvis činnioعyViDA,plaЁňzámyxt0U@ւjyneza.70g(*avy@ibl`mínӟ(ý/N/eWQ @,aruXmazyp:adáض8enY,mluv@l3vUoxchápA, qzaviڮtuuszomrieťsalpoolav0  Kق0čmi.omýl90eracqZtaHYívezchyb6ty.֊73ďjxbez-zanyjehranB8oddx`ý“,HHtrebILCajrnaeko8PáJna/ThuHJrctvŽivota *)ײ׀ײײזoײײ688o500ׁײממממממײ zmy:,ؔrurčb`inaOOOOOOOOO428O501OOOOOOOOOOAmnreo!bo@každézhxdvxjomyluč`citvrdh1ygga?߇߇="1em"lign="justify">(* pohľaduoho,toidírelud-hinu,adalosťôžedah„Inou“,objektívnehohovecí,omýlenántertáciae čisXsua,ȁ(oie)exavdivhanisover–qq zvuina malým. Či!:х` ľudskomnútornXfantazijasvete,dtrhnutodЄyojA'o. *)[ailepos=0000875089ok←502a p><2"1e Ta,erg0AnatoljevičVissarionvojouekȐlee؋(iruhulovhračmohiďhla!dzachdomylhresPtakHakodrokmiržalimaradoxvЂ`e.M.Doskij.犷MajúnaysliZáripísanézém0 iťanٞ8r8Márixaug(e. 2: «Akyidokal, KrHusjmimo{y,asࣸ:@z8omʠsou»'gggggggg6683og03gggg«Všetko»HpdzIavyčajcháplija@XobڮkaždodeHživothocin@Pzo)obecnez`oznučXajazykuQozofHnazývaO0lit9868o04Rn.A.JefremoxHm趰medyrj9uobsahP@lín8záhubaivilipczlAZirddôdkatastrofyven)tikPbolyd 1957,.j. 29okovK^ Čabȁ9i`tajeharXP!ickzzhaiahpk (spoloPjo ne nforQná)ᯩ؉dt`lbumňu(cazav0p cuPn-plutónitechnológiXh,ájroz(úť(iosférIteľ)ieהGי׀ייהייי84219o05ׁייייייייOإ8j˘niBohXmaeX ďmiж( Ⱦɸ`nezHњ:mery(súra 13:12)_945506Bamy1uviečekp@myluAS0l8mimoXuges9m0pulzvon ľP(hnľomysadnut.(zn.Ykl91727o07Vtacudzie WQ(hot k použitiu) Stratatabilityiadeniaodľ8rvejchémya algoritmikesychiky ľudíejavujeuďoormernulo@/zmerav*(absencakejkoľvekeakcieiebehdaí)">8eboghyemočnéhorúty,ktorometaekvát(obraziierou)]ugg./blockquote>[ailepos=0000893388ok←509a p>1. KaGača0 ľ,뎰xgujúnštinkhvne pudovo,at emnacvičePflexy,yzv.ngraЄwwS_ZprozniklimeakoϓjakvypätHsituáciurozumnedokáz0pracovaťochopiťׅgajejšhextmn ր h& živ_Znímorko-ťažءda!otreb҇gýchl .ԜPoatypicm„zv“.?ߒ2Gvl@nhďomarehtýčodruhHnaučpmodamHhd` zlébibot/bi//3//G/najpoužívaxaqxሏvbk inm nadhd!Xami!mýšľJánierehodnoc:svo)i)BxpaisvetaydPon؅8xČlopZ–zn.klg߮902465o10VúvisI ur otnzuomyscientológiu..R.Hubbard9)ycaHopYarysl_iqihmizhᤘlyedziylIostišetxavzájň,výdkuh modeŽ9a (kladp@siXtvárZ )8líšixʂ*aIhreálnyԁmôžedaX{u[m؅ompe:בבבבבף>«ZdraXs` ٌzqdzWRČímep`Aur8WYjep,hkoľ8a ȣztuch ovqviacIioX(ą+ej= _ blistupu p y(A=A)DzɃXjPPduch»(d,Ditik(M r1vedYv҃cip,0skva,yd@teľsAskupi8«NoVek»,1996,a404)/Sč@ikutohakeďžeimplicit rielotáz prospeebe裺 livca9ýberuVe.ohybb, ׄneod0юWo2poHeobjvHAPB@mnsob0mʣawDŽs!obec`АππφВׄi>@vyjpiszor88А=А:otpAvždyOXaklat iτok В,retoormálnyápistotožnenia a Byalyzeraťspoňko А ggbgВ) .ovšeobecnéhoGAv podx =svedčí celkovomezdravje ducha, konkrétne,ozumuhrámciímamotnýPtanovenejy73,ľotázka úlohyje0iudovah životdnotlivcxločenstvamieľ8dôle.M/blockquote>hraničɁH ǁǁIsúhrne9dieltja7v:l l0sahujúcim1cedialektikecientológipsychick-.O_Kcڃ0inteuʖnexú tak(֌8rôbv!/䐟P҆u (ajixȜok)araďujemeantiU@kultúramrgpp`Gj čin9i ľudhiev,8m؝:na(d@uHidoskoplebo «Ja-cr»idМ8ľsy -„elitarizmu“yto1onporjHkladeGGGGGGGGodrobšo9RVPSSR Príďmocojeviere.Ϫ `ye:hľadhy>[ailepos=0000914321ok←511aݥ/p Sedziýchruhchýb-sledreba špecičlu:algoritmKky,paэsa?:.e,nuznikôzinfxa ozy—@trž`)vreQapy߈nhЧpedomie_t.j.legduplikátybjpívnH(`rvšetBqpr)omsvojouvirouanalogrhzresklPok)zrkadlZsypu.ЪJ/s(80!Kf pplo!ešvyššňlasšumov uracov;{KeekaW瀇G5440o12Toyvz článRusdea:emokra!ҁaautorsYskupiny (profesor.Rac,8Ojzen,.Sx0,.Tarutin ďalší)pvjnčasseOtmd», № 1‑2,.X995ložen G.P.Ščev,p)smrvydážiakmir8pencami׌Gב׀בב׌בבב21443o13ׁבבבבבבבבZ tamravajOtno-dogmaozofieo2047o14I(l8sugesmôžeeš!akoulantPúd9@adui ©opyr9-uQE jelium''''''''''2558>←515 PretoPSSReuznávasobnéutorskPpra Tna „duševYvlastníctvo“yzickýchnosôb:tkoeedičsmultúryatriacejTým.tázkdmenyacu spoločnomelcov,ylezjkonštruktérýskumkovZod.obsahovoelkih+.w>b`0ijaXakbmatxysmäčšindielenXemusíyťutne@jším??????????215?519??????????Ri1aZtaekhiysleli žet0navyॸzAýšľ``mi.TriumviXt (lat.atuod s, vHirrmuž).SR(e: 1)8lég@,enovaleb@oleqso špeci`nycieľmi; 2)časq(anskoj1.i.dhl.hzyplyQijAit𺋂@vod[znikce)uzurpHHnmoci1V8kSovietsEncyklopédia, 3vydzvp26,trQ25atke. ''''''''''&3394o'20''''''''''ok72P1909:ϓ@o230čeleӍhSynagógyntigonoichoPom h, ľuojacPrab@uZ NEZNÁMEJREÁSHÍČINY (raznn9v8e)a pov.ajpravdXdobttenduzznačueɬohdYqch4nedospelaoz u»?N1ečo{ xwch,v0pvHomimohápA.Révilla'ǛW430521WWWWWWEgyptifaraóP kladal území:everuJuhPznPduruAavOI(0majpyme!.oskvaPehradgeu:"HHža?[ailepos=0000934629ok←522a p><2"1em"lign="jufy2"> Totolovoimená: 5oipo(júciud@ť, čítosudT.j.berihtód'ždybie hrche1?ǃحpô@siuskRavosl@0cirkvolPat0uoskov9celHi)oϑϑϑϑϑυN8ál裨čekpcovaxschvaľ؀e rocesPktor intPktlni0kľúč0l G««t (ináh1Roz+?8zxamä@+op`tíJdve_podn8nulin8?FGGGGs 8núpnЁ1BZmeryudúc,zUidhápRa)τυρυvonkajšvpȺti@߂߃߃߁>»ǁǁÜO9938o25ߡߡߡߡߡ߳Vł@lasovtotižôžedž2jhyb!myslujHspoloč0fde%(kultú),@Pd죱qr@škvé,jkôrjríz8situ h41354o26OkremhopQ7jvyšší hiamzolirň9g vôl ďlonohyohbyvmúm tkIľvazí..j.(udham$Xoľmuelom8ostýkjbezpečZPvahyjebW瀇2o27>

 Cezerifériugyptskejierarc8prevádzajúcuojžiša,toráaapokonsadila rodeevitov.օ>čet@ánie“ (spojeh,lúčeadQ)eueľmiresné:andem, PiHzených číselytravý «ooww (pH)or9vojednotkami-«nenemi)8Ȁuvzájom. //6i>(*odobnekoC822, 33, 44tď.vojicaovnocena tohjkompatibilnejší1 .Ёebo@reč ؂ia10NešPHd,om 11 *)(bi @epIi)roľníctvojemeseli .j.roduktívnehacujúceánéasy,imoféruchfesionzmu spoločenskomjednxhhá—oQ plnejávislod činhúrackehoorpusu,osobň#štnypa9regióno((scé`„živýazov“hme);ojli777777ώ77773celákaeriaiaHoblaXavrmáde),oc9p0tprevyšoaenthloaravvor,prieonexachopamatX@llitikea ň!@=áGWoGG3GGGGGόGGGGDkľúčovYronuepizódvzburktorúnarsysynonihal`čatmm.ԃpukazuje, žeomыeRvojimomih8mNm,!hraniqakcieK \ťouierarc8gyptskéwa ʼn(zvyčaj0nazýva«žrpeim»),ItodisHғ@tayws)@(vidBsvetdlíš񃏃@zmyslu sťOǁnfoiciuôletia(@hlúp9:t@(jpokonzulUov,Άume8nipulhrôz0Hpomocȃ,ahd@ok/?o//4/////Ϝ////,nouxntnaŕȊ`lob,uzva1vBabyloH7ynú úhHIs vancЃ0kard(pku.ĵoHeI5v káškl@"zn(ľHon@paedz ší zasväpverLvrnci'(jiscipФR;veذadc-Xsledkipohenei逸 Lvi š@u.'o/ulz1emTo0ssyzťahov:nadiHyse |nyUȣDoduk[hacuX8masy»ukázсodľa9y"Hߚ<| davo-x_tiߋnj''''''&AkrobleluҾas,ak0len@dno:Ptroΰ碈CAne oažorأhto`8 €ɼA.Prus áneZa`aHhsociskupinyii(biblcivili0ciládnuAojistperiféps0ouwodtiaľ`j^cirkex𰚫)ka.P.PobedoXcevmra ozo8tl1B)Y }mreXD`adikruhxuintgeeďdjSatkpaиaikjaI.;de toӄHu@d[kh)$Gau(u)SPu týmtorebaeoznamenať,eB.Prus0odiblkkȅqAmožnzz nejakýchnZpríčin,Pispelvojou och@Ichranystabiy.rvixroneYzobraz1`sko-úžerRtémuln0ob>1u NikolajaI:wp#kHamшXv@hlretstx@ ciȅboirkevsobáš όkandidoviQvepevuje#遯Aväieseň*ٚDediQNajmohϏ//////To2nieȎe údelTpQ,kry8(`jnad)tHpag yetpiedHh8vciPemovavônex8t@vy!o(viďcuPSSRSinaj0pJ»„)reYInformi8zeuťzboi(InteleálpXiap, № 2,. 1997)7'Ǒ''''''N aRúravdu,.PrusHzaci(Biblacigsdok`ъúžecHXd štxmJ`Fenih,ídI) hisțcénށyee( ,a`𸹮rdkCetmisiu`všet;ov"`regioli+8knuezabysaxzq*n[ailps=0000950188ok←533a pteeight="2pt"idth="1em"lign="justify"> Podľaúčasnejhronológie značeniaderavdepodobne RamzesaI. –ozn.8ekl.[ails=0000951996ok←534a p>počiatokistórie(*onceyzxálenýusk8frazeologizmusqzmyslzamiesstopy“.kea0dnomiaťažkameňidruh@nhodlnásoba,akЄxmbo؂ov` eadstráj.*)TQrávnickýezmysel,`hľadukaožnozeekne, , že „Vašo“ekutočneprekonľnxprojektant(však schopsformulovadvP`á; Peť ak)Uqlišxabý,o1majsterlykľučiek,doleydôvodniť koles1`lelnjehAilia;AKoljaAmôžesvedvieukázajkazPN|totypiKnéamoslúžilpšeobec0zma sťhranzatkaOOOOOOONNojZejšieooloan@oľdíavzájomapĺňajúc,dporlidenruh@ 耳áciiE@xepme (žexistuje)bokrempdhšPbysami»pis+`otneXzE paraziXreadmin@rathosôb,torډvidahutia erȊ`tom, črБzostavarskku,Rpiadav`vrxSispji0mxz8sebgaugenRqȎeri0ov70VNIIGPE y(skkaHaou:k0ŠtátnynštitúLexperztvoriHhmxJ`behupťrJencZSSRR8kХcoovietsk techXbplodiaAHyozícPch) i [aile=0000961646ok←540a݅/p777777Vššhhieriigyptae`obsluh9a`invojBvox2Pɀ_W ĭ߇Oߌ߀ߌߌ߇ߌߌߌ6138o41߁ߌߌߌߌߌߌߌߌAýhlV.I.Uľjan (Lna)L.D.BronH (Tr!)az8Ey1pkonvlvodcov9mba užkxzahŕňau3`kklZnapís@kdxnasI,!tandemzSmoh(oslobchýbا!ub)ivizm98lXvyAuai1I Ru`:oveں(ovlôžPscraibl: ybojIs@nadvpmetód«kulPrYAu»_VPiP „Reri`cia“, 5. kap.,iǀǘ)8.Ԗqus-hlrhbe mocׇw70730o42Jezu"ȚX#Wchataroeگy ňPprax(oly]0re@mjeúč(Yšpelizua(krétYob9i ľud~gljljljljljljHo0Xkivôbeciekeh,춰ohľadoH3otázokʅnHptcoooooooo72981>←543 Práve tohtoôvodueaždáožracovníka štátnehopatuHeboúkromnépodnikateľaiadministora —ločinom voprede9víd2nýmiásledkami, é,kjieressmrttnemilosrQodneniaférypoensk:riaddejbla0,de(0lžiuz@isieťmálnenstvo ľudí.>TablfÀЁ0sXx="-14?;3323>1bρ011325>33 >533884>1062456>1829202052>2220972067>385016>42264989>6z04703>6ׁ19>7O81>86429709>987224P0eight="0pt"idth="-14p>110

12597540>134671579>151801298ׁ8888487929498930317>20ǁ76661>2822783856>1>6149>6607>7359>w860>w9141P?330491552g627o863>9081642428p239562629712mbp:pagebreak/a> NMINDX2TAGX 312IDXTINDX200X 01e#02_03g040506907 @e08 %p嘀0960ALw0BCd0C(tȤ0DL0Eim0FVYﮀ10011J 12!Tg13$<B14(~u€150t;ƀ161/7ʀ173g$΀186 XҀ198djր1A;N+ڀ1B;zހ1C<1D<1E< 1F<20<21j22:~\)gMt4qmnS~3aa2MɒMVs+iMpM\Dn¤`XU߇wiSjZUjUT-V(uR% YUINˍrZ9\'bT o'ߒaI VIq)%#$F'.J4V]$ImNxU6淤^.hkf19*̱(ԋVJvsKQ8m*;<˛> dT8EIJu;9g< #_ OɾI$8nowim]Vu,uc-alVb%56tDJQ6hW f4OF<CUN.Qwn&<J9V7IG-)85\JԹ1DZ΍GKÑ LǃYx3rCj3!su$8ѭnnaG NIKJ{+ZeYqo6Rqm^T'w J 6ëîJ2|Kg5JQ>_xm~hO}S濥 I</ϱ~$>_?eC0OךkC'?{>_xm~h$Gݗ؟nDwćZY) /F]BԕɎx4)ٽӱi-$)ipzd!rt.MxN$Ō*G Fv:lƱa gΖOۋ#!krLYָEG~t8ʭzIFJ%>\چYMI:'$ 7i-#0nYdu+ K[٩Y💞QKTe(4jum-.֤|7O=Jz_oY~Uڵjr#<1MH(>iETYt؛$\1-Z>JW:g䉴d?$-/Ԓi1Iy׋ 1JPrE+iyk=:ŴU~3iTkd`CȌ6˄dy/,m~SW67 Eږ|o68<5S:n'{OW#Y&D1\ ʹf|YTT뭹+AIAƬ<5?/[ZNUi.6jN'9$꭛i'I7~mTn)M]8O3JEB'C 6##IOM]]$}.>x2Rvi~Ad-kW.O؃z6ݔñ*{"9# [j2ܶ#Oq֛y]}5=RK}CʿOuߋi$Vtn?QLtR\lMa;v ,rL$G+O;͞mi9z]4qT5RUp\+4SsXm&ߕ={rKVӪmڧC10DqJRڕ)FffpZ33??>E'䎢O3ǰ`ʟI#Q?Kǰ`ʟI'S00VD/q*~}&_c0OZ C[?̏bLm1d!,T!w5-CGĔe%"'H ОX{= ??[Ǒ{7O#{~7&.*Lf!*LFږLK2IEfEDg QN1_Y5߅i&9z&[۾˅n`dȦ|NLB~cRTBԭh""-kJRFfDqrJotRknj ȾY:O_m\ifZo-gd1 <íR[ߍ')YmmMZq-*xR\4|'KzݥˣSeʳKj$nnNqreb&̩|3FO:I42]Cž6睗~Uo4n]D%Һʷ[i^Iy[ZeRVqGeDO&& T(m.mfSMMвK#ADfi=P[]}N?Rdxtզj)` Rb歕?uBYi|FO0^ZS$!pY!Gu+GˆҭҶdJAᐮ8fiBim/S޵:ܜ*:.uwt_ _M~hfԚiËJpjgRhڷ%6yHjd0;/9M :zxr)•5NR֮=<2B0$FMFw-޷i .뵛O0\01l;RmOfM1iU% $6Ix+j>52]CnycR5FI|ZFR4x>.qQ~X'[.U%mS) MDFַ]! m8{.Bu$A}wiT:kN>|q.b?^l޵t'cq5d;UX[JbDY-<ڈҤ-*#%$̌21F3Zdk&7R[ibr}dTڶ *r"Dm Dv#$afS~]w*Ҵ,uM4&I٥)$\6j/zȫ }[ˋ4sO-&pEemlT5br9;~vb;XZjl,3MR6κϼ_:iG$ DkRͭ)-(UnTrGR/S[%5[m eF%AqW|hZMhQc=ˤYO ofuO[}69;~vg\ɟAV~;lp9nEgÿN?x kiRmw~ wwOCU>7CUjn eDxLIiyA%ReÖ۷~H견m^WW!tsY$նJ'b>!m}^X,Khui:M])5cCeG+KfNz K-n+:٧jRF33>TQPSKS^ܳĞ;v_z5Ҕ~=8XhF3RmBjkيIk[i-q-G3Vܩ~Ke+eo=*iz"F zX[Yŵ2"ZӻC_|0?zgWNO7v,9<cuB |И"$Q",Ӭ[hQl|$dfB2q YJ-4)":[5S1-,q‧\=~TgSFQ :Y5\o/gw'P2}Ie&i >q IƞgeqGbaF6Ϛ[|Fom/-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TIaۈ-TSmB"زJy7SOANCoen?,: 4o.?W+W8NjG%n#,;qţ÷,;qţ÷,;qţ÷,;qţ÷,;qţ÷,;qţ÷,;qţ÷,;qţ÷,;qy-rsFju-+6Hd= R9Tٟ%;ÿ[@Wi`9쯀/^G74'!:Tѝu՛I3R.sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`sޖui ^=gV`ӬZ:_iM4 DeąEeG+僄{N/Cc:h馋齶RMJ]oWi4Vv=$+i0jSO7/JpKum%Rԣ"$f}"8co6em d|E6_w=?Eܷ)׿ mTĥ>J=2|#|쭶I.[ɽ &[I%mI= fEbKQb%m¥n8ChJRF-KRRDDfbP"ݷIM=)j)od{.DS%4O5Şmiq<2"Vn2->2E\xs~(_Ko󌗮ލawV$Kl&ALT${A(E([߷-izWil{mYDim Zd3Jr''H=fiIʛ8ˉ#S|KI)*Qr22# sT)B\Ŵ VRA9r%Ɖho$WdH/![n%d3't]ȒMvMJ-&Fh5בCϚm[Rx58.ID\iJ-p?km=Io^I^M^?6b'@?iYt")*$s-dfKg'il_]/y:GL{d5rx7*/mw=Iy.!xWy+C(Ѡ6ڟ_U x.'3'$L̪]}C䰊/LgΫuL$Om\Ui=joP~wͩ-:i{=5i;:6UrCn8v<9KŒuo˾-7g~]KU=KTPL>uz $u >aT`8G}5q.\̛mb:b"31\栖I%riE%ɴE48]/od-ݕƏ6ZzIuY/m誉\mo%<_>- Y$<2:s}7*$~f-$VUKM$OIRI%F--U O+0u`„z6 q>TɡSo,'sԹZjVi޿żv(71G']ao㭶}wN-ޤɛE22$Ux;/Ğ۵Z k8+ef[oGj8:t^Wsm&gjIV/l+S|ܭ&ݷ>_t\uwsʶ~\S-|Td^I$eñmÍr_ Ǒ?3O~Is~7XV Um-|rm/˦}Rm9. |{Smr{ 4 s"2Do]ⴗqfʒ3tԠn)iRMknMruF/Xo`el5QZ,r VKc[[oioAJ~Y46y$Q~i&Nm(g'dEySʟztwv5v]jEz `=DUxKiIL k'yK$.lɒyTm{G 5,0nWuw%OK]rbsr&CgLgf8R+%g2sҌ$Q=N.1>ox{c-E^8V=n$v--vnҏ^M#/-r̆"-X^y !aNII[#AVR4<"dzQEiqZ|w)=\,oD$41kw*WrNIܼ7I9FzNjSPm3Af/%*[6D)ᒗdjKƠ9c9;Id,X1[.3/GL#TԸ$\dJVl'Pb6PRey]Ӷ^NrĩxImESmI[TIbeX>fEzaǬ6DGk2rZq/-G~"*qdyGԿh~߳۶!ͯeɾ%Mz7{Jڣ;*XQ;VP(.OOD%O_Ӫdoil1iTckRW)7%MXGt6M's*iJZm%DO}nݏ*C#ОqؾO$aR=I7Irsm]O%rw {:NNK뿗,v{/AI 4~4aXSLCu? $9ۓPW =$~͘z{Ѥm,[0ñazԦht$'OƜ[?hE<.ʥ +ӧ$bH4`8`-[@?%>[c@=2iEp4Ǵx̧27IѬ,ΩOIb O+m[8k6G\% =<2eJKv֥i=I6վe5fs:&FVqn4*Tawtcjٗdݐ둍RRqFԣRLoT|WQIŽ[$s$,Q)攪J^B֓$ ˋsIL,ȖW{m}rR[IOO9t ’}M.yTNj-X Xrǥ76!t(C-tF')9o?m"xmk2)n[ɗNsײ.i%JfvfrͲozo%IJ6uMmDReLq0xtާ[nOJ|G,]Im~Rj$6zqVťvEWdTBlD8 ̒lԗPGSh35$O.h%+MMҺmpF,xdžMGݤu{%i:Vk_Nw"VEȲi7NJ8*RR8Kh7 (5 fIǂ >}e'9WuI][eKF*1[+uJۤFsƍ['phwP0?քKi%/6:<X+͍nݧ{nNG[͋uMlU=MP<}sδbU/Nt&VʕJcERA([qL۔m~[Ky>v~nI5ܯ4"'jkL[F)ǵ&-Mf? Gj>E[u\e{miIZw."QqXq$r׳|_0p\>N?mp٦W$%V/J Զ5xN_lg@:]K٭M߭e}4WH/-5T#%rEi1ݕ'ɎOl섧m{̏̎1aYJT\]Rnm%O~m{7/|iun3s{-ş Ӷft:tv~K2gɕݼړnڿ"Cdle X9*RYst)pFdcWUuz3FmN2/ Fi*Ig<3\owNJJIrklȤӼs_1|ہRF}Rl J&MKnM7.[d*⟪[qp&,)pؖ"m !MQ!BR?t_#Ot߫OgDTZ٥r{Inn_iśZ͓evqjS?I {1O6qʪg=UN6-a)&(qymD.B6A d %-Nܕ6[6I{ŻqMgpMޖtvuf|kj\=~S5skhsi48+5%D~Q$M5T7|ef}n;.K6Iij $u q/f'DㅶV|=[UuoWe^RiLJ}iiXKuʾE-qS Kߋx:\<>Bv##bOᖵmn=l?K]o=jOxiygiqS&R[欠[Ud0G}dmJ.l~Bv}>7SE),"CZfJa{8)GD6I8q>Z~d_2tJ3m&zsl*{S}.fXޠ8{J?sFҒfGG Y_~:zッ[1a.7JZZP:zkz^I:nޭI(֔evO3IfVIW &nU$N-#XiMړ+q R$2ٳ܌IO,|&8ԧMIګ6cNtg$qNtKf5ʤQ1lSuw*KT=W6)-1L-&NIWeXq%¯-=C&LJӿIoc9ElOB>6yFPIJq1ͨ+O%xάI|m?p,1}Ur)͘?Hs-ťb$& ĖN2v%;yrF|\n+g: fȵCxzKLզ{-]nU UL*q+ARbXrد} wYoR^Zf\sVy._ﵴz\C?kt}DdM`"s. :q5( j3GM7YT)<Ϛdf_6mԼKiI;Ʃޕv-0-Y-]dқ[(5 `)YWǘsJҽ)32:}^FL0~0te2Si>OIW(b* V&t1ew$70 | NǷ&ϛ.^-Q^%ك.ֶNt.d^'/eGGMx1uiGgY4~L]f0Z~x1uiGgY4~L]f0Z~x1uiGgY4~L]f0Z~x1uiGg5rvrW9O&RXƘsu<%lK725|0Nw}W+ggx'P&%j}Ɖ?Y ʏ?&.?-?VyNqEOtwukkw9E'wL~$0*MPCr6ϮrFiJ[ȧZ#4bVŸ5r o*Oi?Fjx%$RӾ-wnIJY`se_JUoc2Lb4T!$Dfk""""Wic9#8-Nkg7v{>߿%o78L\ȑzxa&&j%&g̲٘2bj[<ҒSU;RT^Xܥڜ_WqmmNyO F{P4fLl2]tj\yMƞV54*5 k,#V?6QmIE&ڿKne{}'|LDZwrGlبiQSPaÐM,i^[ʥH+pɎ|8˞lNTaRӪt $M[M&V׊=Wʬg/Ejvq 2D%ȔsvJpП9d] 3Tc9 ov5qÏ,Q`ίV~s_uW"z>ك.w{ ~iUKꤤMgo}g%ĚQ^-Fw zKND?˿-)En&UA_qJT9!˅DJ-Q| /1dd.ǒ9`zLS̼m?MTO @*뷿Ȳq%[]RK|n; fObTvf]Z\7u Gòxsm/U[R.;zUT͟jYku{ ڿPC5m`_Z;o+pje%\O65.ΞO=K }Қ=-ī2(&5̻4W.Nz#qıS(TSĔ8 ֒=ȔhItK"Xqڧ^}-OU5ԖR>TXtʇיִ5\򉵛k64sGdϛ旅K%9XJ-oca[RS1yS[9i2RFC=- pPlH僈qR$JK<,IMB$U90؞*5&ҊUZmxY''$Y;۽\jJ2nI5&gU%d11.}w0e|KIOqqmЇ8%\EG%,rJ%'%OgjKm΂u 8G[Mm˼: >r\9l]Ŕ1. *f2fM6>Iyej5.q;(MiIB9-W-jTtM4ehe5o,M/25)Zr=;0g5|m?p,1}Ur)͘?HʼL2uP xG9㼪/$Kh^Z]v/q~,~e+}W?±d'ӷ<9W]~E}UVy._ﵴz\C?kto u,VqhAS-ҭs"R %'{[ƲrrbW(SjiOЅә9.IbCKQvT7]n,WЇCjqHJZ y|GS棩jioojMS 9A$SqNO2w+w8i*[ :M9q1w 0"յJ'-Ĵf%NM8mZhu41KM6$IyuQ(;YW)&yu9lׯ^մ_WUȧޏ?6`i zaٮbD;RMLE͓ tjI\oXo)Sy!GSr{Ou(O/4em.6I&iQ@ /*uʷq<{r'\/*uʷq<{sr??g?}V?8<{sr#/c_=yW?wۛwO]1A8ʷq<{r'\>ܼ;Ƿ7*@[ÜG? Ϸ/*ݽ?YWtrt#@nWLxʴ>_#@ۛoO]1A8n<1|G?E9KFUVNhW2s%'‚"Jptt:l*3t@jtY_ֲraː$MƔ"q#Ue1͏ǗE:ǝhmpf}]Umk<4y\BƨN*Qrte*EףN3$HuwYG[uP8`-[@?%>[c@[$yz4l1\6w4_DdsZ9kDYM`IRTU+\lwݒyRy6zsT$$xVbX#SeUl9.{SCDf-([)'~9BQJRTԛܮO:oXE^׸t{:J?\#GSy4FeN-+$J> p6(<ٰVմ3ٸh(}?(NԸZPMp6:RҊgUY#H%QTj[, ynlIO,|&8ԧMIګ4cNtg$qNtKf5ʤQ1lSuw*KT=W6)-1L-&NIWeXq%¯-=C&LJӿIoc9ElOB>6yFPIJq1ͨ+O%xάI|m?p,1}Ur)͘?HU\}2/72,-P3<uPUgY?4@ww/bq|wFAFSM/~LI_WZ |*뷿Ȳq%[]RK|n; -e%~W:d,R0p-1'HM.K,ͰK%\ BȔ{yV/OkSK/NܢiV{K, [8x{n-$e{ך-t0kP0,s(f#WGDIdD uH^!0~d)'}ug#̺Q^9'R-ԮP2k^(]CGfϭnLpm[n$p¤mdK4Mš4-Xkz0b2G]qjKM' S[i9*eueZcRԳyGr}q܈) I2BNI:5|Vҭu$o8iˍxz7Mzۊ5S/V[C.,a^lގ܉>L.q4h"QJW $\Gʣx9"ij[VIq%ӊ.#5zqI4(]V'HMؓ*Ј1"doHҕ"1DHZlBOr#39NMkOS[wIjJ6Z0,xl[% PLWi`9쯀:OH~l@XvtNA:}ErxdXlDG* Rb)DQĵx8p5%lpobnӨ}8k"RVܔG21;3(*hHʺ,-:{r}ԟ-[c;(ȣ.ѓ2;ފ[3-2,Ȕ[fC:(6ZiM;OoG5C$5Of|>y\ȝG'Z֙ވm,ddKiɊCBi222BnR'ʮ|ܧJӧYb@:[O _e|\}CfVګ9&bQ*r^.V2gˈ[~ߠ 3ӷöۿokm;ӷ?Nwo?nN(~;{_;oޝPvvý;wzv@ӷöۿokm;ӷ?Nwo?nN(~;{_;oޝPvvý;wzv@ӷöۿokm;ӷ?rsLUdl6n. !nyF{C3+Nb\WɁ>+3mLKdNE( 4!%zo)T Dž[ 26Rl^fKg[:O͑Uʣɢ [La;Fiu ֔ Fdd›ʼL2uPˍۉJYTd~r2fJ2qjQtWHݞ!j7NWqUI[&gjaG=/Vxr+x+m7/l}SKDn>XUo%ߑeal@UKmmv ZϡxG(HmJT] rAI]͓g:STթIxVodtOEj\(-"݇RMiNnkIsOGЕЛMq4zKv# `r>)i|^;j-{ҭ֚OCȡ\6TǥC 1R i)85)Fgѹ;:JRm{{0cH6{uŔh-.QWQ6 ŽSN3.ȷm]A0\[BLp \g }N^X(ġ)<(25z9Ila,xl$9d[M)%UTқOe:r>MV5 ۱ZK<+i/&A!Zm|PSF>tNs'\eVt? kԫN?3SStɞjvUP]3"dFz,!rmĩ.eY)RfcXm*voe Ԝ_Uwn^gJڽe__?ev\b*A?M Ԗ(QGp- j\sze}ӵ 8+u;앷.!Q ^/E>}!I]`*Dݴ{* XFm<(Qػ;f98%wmA^HQ{!޻Q5+PTy_e$.e}*XSQǷkZܘfFde$i>222## ʿMc?U^[&N:p,*%mzONvki\ jKiRF"=[F|>Uϲ._vRϑb/eg0˰꼢J]݄ydDlc_WK$3mɗPF{3K:[k_U@O`˒b69JIu-K.%$ҤœYRVVWrWM+dl+&IcN7ٴ/[C\ܻ ngfκu|q\gZTxQS(•(Ȓ|;|X:;j/d{,&&m4K5i8VnLƶ$oeo2K6"9<\qUi?xQغz qt{m ɲuS.TVy *yIi< ZRJ_)\d序}7m98hdZs~XO֒WN:{LͿ%K ]ۛvzJ9m݃7eּM5Z/x7**뷿Ȳq%[]RK|n;I:hǑyb82*/]+'AQڐjs$< 4|f(kr04Wv-m:mKz J*9%UNuIڒjVӜ,f-l#LZ+4c>cz+[I86W r>?s_ݨZ9S]eD EG`ֶ=/.>Ҥhз8Ux.*9nz7]ҧO!15;JJ:VeRi);qNٺc0}sfgÿnOo//xxzw- d|zVҭkW_.w]~z֦N-#K9hK+%ȝ:%.%>JEъQt4u4jIo5 S$7[] w;PˬkͦEgj8A&C&Mfh=>M+UdjI}\FJU$jRq{b$.T?]:zT}2|m?p,1}Ur)͘?HUj'SvZ7jŽeK6aa?.koͰBLȷ3؈8czVb*%f? )NyGJ@1Tatq諣VF#&l33R{yԥ}&fffff` ›ʼL2uP a]A8Ӊ4- -DedrA\5_(JQ,Iis -Mert4KJ֘VKKOdG3?Ѹ,xz<9d7?O>(斛?=F4`WVn;Zڒ)tjo-K mR܅"bJBXR$$cYu?;yԒҚo"kԔۊy<%>+(MdmVڱyo:I-vcjY}^ +2B[߇R\y^ۙGIot92)/h)KKLe6ͩw66x°5YN qSy%g̥*[(Jw#SF%/U)N.'I&L<)e(j=B.ӊ7?&g<0?\*\QcMTwC ˊhQIZTٛƵNȟGcΥor6rER֧mkj:ܝ4=mFN.IrUJϼA gK?dٍ#ZB`me\:`̐K#JUͫHC4` N9ry'IUpVuʌC5)&&7UŴKJOiN9򘓦j.]X*Bʳ[2 e4‰͵I4oj1OO/S-֛[^챐cXFk(SJa\-F$+Ll>X*ZiS[dSKld,~ȶǟ=!I)R G/F^OK7v?w;cεm3M/}ɠ|r{9.( `\kh'万l~b3X(jkedڕ;F,q},C&t"ZKFj܈^OA󥜱Ǒyr8:ךmkZz8jpqݽ[8^ \b5/f9qxJosq;{ YxeRէit kWU+mEt֬ң,ɫp>][8|N6{8I[j2>VJŊtvާIRJRmIw2rt~NN)=yyU}RѴs&#nr'P_ԷZT EQj_rԞ;-6ϺQm(2o-!sq,œϾZM֚{Ӌl9ƞ)*-r9)cW89-I9*{;W[mvM:Jfjqj-Rg6zea9.sƮ{IQ33 J}p$25֗xvG8o4іJo+KxRJ:VQx42IcڗG-JM9_Mm3>uz $uOr\qKjJ%y}mEnde^w߮w߮w߮w߮w߮w߮w߮w߮w߮w߮w߮w߮w߮w߮w߮w߮w߮w߮w߮3w32iYFTUnZ94S$ o{eeL3jy2\&i -ԥ(̉$Ef}Q(xFts[vTqOcIܼΨɑt\'J-yW4rw 鯧}8-7I4PI$ !r8v.WT9!g)Q$ρd$'=HYgMM4k-/~\*7Tyno|d:Up-y@V$^PPVdNPJ-y>9m{q{IܻmҬnV]rm3[ nG]Zސj2(A }ø˖39¥Ɨy9Wj_/T;Myyv'5.a d[ŔF'%\N&eğ*{d[Tm&ٴ8'cwڟRUv&U9w <)G5 Ǯ92 ]Id5HcK$-%0bJ|]t[~gH$I<(If}{vݽk݂v 53j p6M1֓I̛}[M''mIϨ}Tɩ/sG\ZwveR5r*D»H %m(Hm J_YhVt߉AIѪ\O1[w.d_q9^xd""S$Gnj3tz?Цޝ:6^bx<=Cc9jvo(么e=쩗q#blFnZ׺r}"'x xOmrzu蜛wG{l5NF('J/{5Moۆh':g59k\OJY]ox) 0,Д!Ft'GlEZI&wWV|].:WE<&4g;$5[dI#%)} ǧnijIǽҎ6޶XoJWnmE۶K9Rcד{|F)]#ʈhYixɾ% !%nݷE.K G%II*d$NIj*'.]UA3kc[:QY -ʎ,GD|%uz $ulGP4X'EFaA;&ZhiHQl\n+\ SgJfrnՋANIk *Esꐶ33yԙF[2Y\72,-P#+i]5UL\+ M0X}LnK5MBm)MnJILfDg{S8֔Ru>;e8OS^wOg.) Ƴ]Iگ(Lm4Mȇ$dHGwJȔfe>3~nKfݫ+ڵMQ7ru^ZW/'8Vc5r<)`Z:dji,ιI]纽Y-sS&d9bԈl"[% [K6mxv/9Ht_ cJqR9ۜi[S%_6鶈I~ZwRbZ[ښIZ{F- 2ZXbT+qçu3|q$d];4CYx%9oK^UrU֯̓PȮQM[Io[J]VԋWy^bCJ-n54GGuǐkm Y͛&kRR\m[mWZS{RMEwrTWI(VV{}voҗ7Hj,lOJ32q̿$[.?Txt錼maJp’%'cQַKi -(nRmU1Xޝj{6׭&=4TLNZs<Vt,(w$} )^cI0qeOSw\5Z>U]sOko_KvW[ŪC%f@ ,;J*+ϝٹd\;%Sk4d#Qpf\&w¦<XG:*M$om'-rP41;{SP+J;TѤ}̨~)|=%O_9`dUӻJݷ)+nMo z7%9GMNt%\QUJ4$N-='׵Pi$(e>+"yXhl!k=’[]?4cKN{{;i&'ç<##9wt[I~(շFJ9eZBlMo[1V6SZҥ!;)DfE;S rȧk]__kɧN[MkIi?u,S,6x$E:q堍JRdH"5xJcdg5Zm/]*qZW'B/-UiI6 x2~ƞzTs\wxDۤ2#x6]^^a~h4צ޾]ѧkwx1j[ʮ$ B/. KWR)Jpg_ѝt^_LS)?xT5uwYG[uPTM%DyhXiu y4V9JzLq]Y-rM)(Ԥ5qaǁ}iVIC~U[Ye5VGFLC⧓2ճy'c|xqRRkd>bibaQGan}im&~$}DΣ'Q>fݜÊ8۶~A/rϯrwY%3jI80MFm,_:fDmd˗p#Ŷ96t*RRrkus䷳maapN KqpMT-[89oQe\&D-mi=%IV{Ӿ9O&Ye-|sKG ȳl&#Y-bIΛ{DaLCk.4(ѹXr*k$Z\dMzݽfJ:\[rRRݤ(^ZڕښUWdd=%{Ѭa4)r?ݐRK& BI3ݞ.<<6ҒJQqm'zSjVIiÞx\6:v5Ը[:}n1|m?p,1}Ur)͘?HU\}2/72,-P&ir1fBqqJPf؈عcm_zf kg%<^WKE"Qȍ mDJJ l1MC"[zH$川Gb[3hXs-FeLsS7ЭmGǿORTVv%H.5UΗ7uL;S3MmjFd$̭5G!Q[-i%\&ld['G\;bӗKȞ6nFmj4 U多Mzllw.ocyvlaԱ#حv*q9 $I#܉I3\y8UW ]%y~;6MJ ;ޢ5YS2mkv/ d kk*%tQ9|3Ú7O%f]Z}Ը:XM*)X^w|d7 Ժ]+f3EWVѧq֥)b4I7#.PۗK5yϻM=ZZSkzۗ=Za[kJ٥-KixNٿ ˌ"5k v5m9,}\'6'ű\{a~EOzi88G~$mEx\&"$EMRoe%$}LZrpo_.,D*"ImWA-^d ."WA$F^XK_T87kW8=^K8<{nNIGT$ocyvlaԱ#حv*q9 $I#܉I3qO׺Vh̯.BK=b+MHébG[ &uThsnRImGg qkhhIDWKz hORM2&ɤCEmjLZWe+r) p\)\۞JUT7WƲeo~t~M=*N%MUq1'+aq6DlJ"-b#_fœYܵJsqq:&5\5S[ݸ>(tRkKRoﵚ>M?VV2]@A;V&%IfQ#K| p35F"#V7,A'd-1TJlZ3oACKBN.whDz)221CEg )'N+$ЍϠl:kRn6(IjQZKyT8K>֥NjI)-_7Nj|mo iV6qtyyXUnE晍5pWȒl~B3~6FqKܒ[v]:`-(6$uᶭ} Ǭj5[^&έ =SR$0-A-$ӹ0m(uf?b̪Iq N"U o:*3t@ /%|vsqZnbǜN̲Klձ7'fIW#%eU [oAkIVۈQF!DJJddFFۀŸλr6,}*p5)2&-77GqIqg,J;ƞ%n!V iEOJJ/uvgJӻKK T|)'O/gne&9Sd34Fr9MIEh5tӬp#NNDl2M ;`ԚNnFه_w,jQ&(RқJk5O\03їYJȓ1z+LᒋW4;_z#ͩ#[ FQ.s[ۚX.ekRY&nTV( \(t KQ!$ˊa*!KJpKJ;lgbqKGf EzVRc>GRW[Km.oLRKv9Ndj88^Wi5ʐܽ#rDf)Jh:6I'O8z\?[9BN^\.M$uj"3}OԹ5V'PVE&]q.Ha*q)Rkw%7||iՆkUuR(;)::zk&9`ޫhKSm/m.cBCRҔD*I2222 <,j>x>uz $u9H͢v5$WD,.+i\LuVҢ2###܌RQT# NJ#SYA{cX ^*c{9M"mH5줩$*3Q;2͕E(FS;i츪}ڭOIOgår7}ߒT?Xu+!\OBa\Uʤp>6ִjRۅ4l'bcsn)&Zmmvoi3LM1K,`i;qo[jľ˔U}eQ]a8̩l\QXEqMK~<>edM- #5ۊ4^G9(7?&_"T\([I4A:*zO8ݺ)ܫmmn^KBTS±ǴOxJ)3I)[ւJT$fhM&t&YJ5wgޟS69FW[EK$m~yBgҲ V.ԼZ? ɉZK y;EQ2K$#-ԝO. 4 ui/mjm$/l*WJQrermJ)o OI%lO۳Ý̜ufP͎뭺f%4E.eJ'#% 5k YE$^tӌROTu䯖9y#SIږ21ճqL({ϓxAYǠWReʖ<%,45m\GJ8~1m䓇uM?4[QJJJU?`fC9\zSqv4^iҴw|R.qr [ISUo*SЎ9˗-+e=-nޭi䛦qY4:ԨXgVP 7jK>`sgQ9Ԟ򋄸 -3RRi[UttuM[4'e9iiվTet׺d]dXPYA{'@[i[Y(Zymm4jt~9o _6HN2kiU7~uZ"R'FUΛQ-T+Q/!K~=;&Kٜe'OsqV?<'[R|R;﯅[בqKO;NQgo/Eb)"ck9-*ed-.JpLgκdki&еœsy<8xJjn2n,Pƫz2%\>.RO[t~t)+n*l?uĶd\*n:ԶNߖs>4hNS͙pX+J*RORK)*Ac?t媫%{֘&ѻg7;T`_[^k¥7ps_x[Ѿ7ޯha|m|7գޯooP1ONNo 2Ի9&|xhA7K4G/|I:^]-f얫zjˇLsQW Q5 o$TJLhi䑗ñI2#JdiRTDiQf<n[RM>Ȍh_(4cetTKey_,֦ؒCfl=m\G%$[B1|QTQRZ{im;6[IgSܦܚuJoy4nNv:97Њnc*ӫB%WʌjO L9!+2>ۋ}.uQQR]IEo%F? ⻔߫'mݔP Lp;-I~2i $1m#sf҃249V8֚ٿ+,)}S,GOMR禦mTT?O='Vt۝;: fӬ"ќ=bL[/B\^POKۛ2JI&q)[$XeYǝ1mõ[4U)5Lc]]]]\۾_xNwS\HHic:F"W =j.ONa\zooegyW1_ݻ!XW'c/:f3u`:i%J\Jք)u&fiؔntu:68+Aj^P|peXR6Km.VΟњAY@ˤ7+ռlO";q$̈eO,vzZp=%+Q{ҋQ~ҋq~ܿj iP׃qQijmEp-\%[(GW[?[n?':$ZG2N:ju7j j{UgJ[DӼNԣ$<*N4r9aw@O~-+,αi4vJ\JLq 8r?u3?eenkFMJr3C[K6e(ۭPIRT]$dF@YV\:/l܁jH&ںq).>˜h O{r}ԟ-[ vmՕT3fYaZ֣"JḦyE__^߼&Z983;НF\Nw.5& ӳdBP_z|,x狧ÎkWʶrmN߮$K6N/U]3{:M&ӯ{v)߱zd"Fr<'g>..ߤix[[]sE0^~}ӡZb2x1 ׬`TZb_VҝI2IsZM{)W? `ϗUIEs(Rsm(-QM9-iqL,圣 n-.K&;)$|MV5 ۱ZK<+i/&A!Zm|PSF>tNs'\eVt5jUMogۋZ)e/EY,[ p4s )ĒVPdw dddCU-qkg^>놶{7iZ]=<{"mri3O'3Hddhz,N2z~(ǶCF3U8{ߺ{i5<߳kv}uر)cQ+*FXIiIl! "$"!l,soI|m?p,1}Ur)͘?H ֌2nkֻ iuݔ%8*BMfQH[N)fv3A=/Ub88H6ˇcIx:5O;$ԺBqiz[rp~̥ {TqU2N %ڷcc;^άrw.WoCyK&7{ci$.PEKDdRRIJͽNhiFֵ./pp|4g(X%̍ģXCYqQj&&Tku\VsjY-!"2Ԯq){Jbzu2KL,r(K䛕mzKrD;OW0װkyu]i*Ü6'!ŮB1\JJ[&WInB*)eǑqz({JU̵y}ÒxH* *oc\|*ۇnr:8?N1K#}>~V9νtEʽiMEF)Q]J;[.Os&n, GĺtG $a8 3'f=Dsm&`㵦Zv׶婶VTh2#Qȷ?IMŸ~&nN1{L@99uLj!my5+f#"Q8'mN+qIjlnY'$6I|^i$MҴEgw##Mntc%h"$$Sű;ㄥ?qzo"W*{.|ٰ: %wSrj寞'r6N.* u)- - %\glbK %!AƣԢ-*2:Od"RmOŴ({?ui'Ha>9QxJ\Sq%ͶNn{t$|qcrRNN߻I}FDbB]e=|ĈK<ڋe!hQ)&Fdde1+D9c5\#UA vÎYf;$6[%)IttY$7mL!qPKd/cog@v)yW?Qb}%wXIʯzi/_Eo#О ʀhsL6sJuۉlU$C}|+NDD`ip<|iLM7V z:xXQ)w4Vٞu%HZ?X=kOq`}R{\I2P17<ʞi[5-?s#4G}OʖF9(Z\É+̱3GyircQZ;q}OV('3ZSxی͟6l|J>,×YZ֥dZٿ34c,زB)yI&ړqZMެ)e/QR{hN'S|. VD#-HdURiuBqȵG#E,Xw$Wc^Ɠ"".y(7fM ̐DOld{̎}!I]`*̳\]u>f2)ggO%뚯.E)icdt! 6RnJR~Oå,fS0)6N07^&;kJkӍ4W;3s-!e>eβRekYptbnŒzct NznG*՟V>AzsMb߽fo&1ËzvV0eDf.H[2Z) mOE8b-O>=1e mFf{4z2NQKz[W5M5ݭ-ݫ'z(nW&rV6XL2hz$imǍ!kTiO'umW^g,qNKޣ7rKfra]' _KzOr˱VrUǢX,U4Ғ$d{˻K^*[]E%wIʪVXrt?Rw6ޭ: sz;2l+K\5785U)Q~ 9I""Nß:/뱻9k| J)mI/%쓶饦G 3C7fR8~&yO,ݻk6_Ty6=M_Ɲ:X/7T\ii.tt}:XN F*q$:YZjښQ|m*zmGF8tKZ̝7ɯI))|$ilr5C>Ox*~XI\jpcbZZUF-~L<>3z=ETfC!oZ}q tQM\RjU.1gOLp9%)]yt~U8ͳuW*{.|ٰ:cYj#L?̢] ]>9{thI/)I#ϟ+ƒ{/gg :w5ms^R~XWodװX%S$6P niOAn};An.i$ݳPIOtŷKwK7*!m*Ll{aųTXnlCkrOBv6;y͙1rd[ΚRD,RDb Uh1yy~o&yׄ0ӄ| \ /21qRC,މ5j:?oc$Vb[Y2CR+jsn7VͰMnl{q%)%-hB2q%ʛ,2K5%KwT(Bw>m!3$JZq%[]RK|n;jo2<`+~hJmsm2n$/`ٖ>{Tc%9e|I} j{mcF=_HZfXQG`ٖ>{Tc%9e|I} j{mcF=_H16a SV[>SPf6{2JȺK@kxo%='/*)rn(ZM$*Ir>0ZfXQG`ٖ>{Tc%9e|I} j{mcF=_HZfXQG`ٖ>{Tc%9e|I} j{mcF=_HZfXQG`ٖ>{Tc%9e|I} j{mcF=_HZfXQG`ٖ>{Tc%9e|I} j{mcF=_HZfXQG`ٖ>{Tc%9e|I} j{mcF=_HZfXQG`ٖ>{Tc%9e|I} j{mcF=_H u97)M=+hSd!%^j|&i3"=odk/&ZP-S]*DI}4Ɍ{%np;䤸$h013#-'M-ͣ=SC5qW\*,k$ Iqp#Ex$\^uqөuB'cܷ!^ʾh5%S%Z&I 5Y]*g:#V8 \§=ȈϋbMReq)n0zHYZ. zS9՟9j.>DF|]&{MR2|4N4t Db .u<ϫsQx>|Ba"t^Ͷ}r3/[~a0vn+r_K==ɱ(ؕL3[ ȉedl$u_Om7l-'WxU+?vl>NstheEd#ɣ_e/w^Rmc)b[ەvץչ7*Ի7[-DG=P(tvTJjR$HS,Sqٖ pIqŶ}6k.k'Svծ]nۗ'| {|9rbTqIe>,WIYm$ضϓ 2a]<*[߆O}v2y',AԥmڧMl l^GZ;eƣGrkKtsJ6 -ضҧ(_gp[xmhsԛisK.SC\))Q[afٞ_W DiW~{5ڟڲ/eۋ6o1}Tc?MȐ4yD!%g?EN//U0TIwoh˝^q#*T˕2:VRW1TmpZ\KWAIpˆ2y- ]? epIq9߼car͢OW1タQ{r/k 5 J-0:YRh`x6Xj$q*RM'@yW DOFkk Z{O3!-'6Z4{Тnx㐪*"&**_ )ێC"3mO=IBIKZR`{p<:$UAbin8W--ddH/% &RT ]EuIuZ'mF$NI"Zt?^zӍEF=?ϧ/]> +/f:LՋwMsN6IJ=;| Sms6>o?^/Qt%ܟ5[޵S* l aqhV6O^w5Ċm}bǫed%E#$6Iy)Pw9mĒiAH#a%ps=ԥԵF{r}ԟ-[3Ore65)%^]$J#>-q[/-'m|ǣz Irl7-%| olz>'-q[/-'m|ǣz Irl7-%| olz>'-q[/-'m|ǣz Irl7-%| olz>'-q[/-'m|ǣz Irl7-%| olz>'-q[/-'m|ǣz Irl7-%| olz>'-q[/-'m|ǣz Irl7-%| olz>'-q[/-'m|ǣz Irl7-%| olz>'-q[/-'m|ǣz Irl7-%| olz>'-q[/rx wbso7 n{o@`)Ss]ڮZ9Yu?HQ]1iO1W1ttTs?fJJI ~ZJe+ᬚ[-12 [adKl̺KrEjI`ʿMc?'mFN"|bI/=F-%+˚ZO hɧE>џU7G⽺T,hBSP9Wɟf@ӠP9nX* ,(jȬFk*[_kĵcl KR-,V.v6r)UNwin| (Rֵ `ºSOܕ*SC-!&G$ <4{mᅴ7/Q邶& __UZVFkQIq)HmGJȒDFFffD_l]vr]QT9G9e&ϫȅD|5⋙33(OF%;fD@ f ʪ/"_j/m-}͈lHr#&j=dJq[D^J\kh'万l~UO3vSZ [Y{b*؟]<ŷ߇]0_&׭|388x|>.'`ykR7Dڙzn z W+RD([q/$d9Zŏw>}.*_+ÎG̚)qīkmnj= F{#*Qܤ%KdFx*3t@ 4@E6n0˚M'S)R{ni%-fIb5&il۫+o*zgrHW{5WӌXìj]vr]QT?X=kOq` ;*q2L'6vkq7s"7DfD~b&>M,/βދM,/βދM,/βދM,/Q:RS yCZFLG2<4?K:z/x{4?K:z/x{4?K:z/x{4?K:z/x{4?K:z/x{4?K:z/x{4?K:z/x{4?K:z/x{4?K:z/x{4?K:z/x{4?K:z/x{4?K:z/x⚁ik$SOT\[sj>=` _}YS˶SW䉳^KL¥Ȉf\(̌+_d6 *%#Ntۗ@إ&~_Rz)H[Q:K*?@X!mG/بbbRz)H[Q:K*?@矫MM_Y:jHL2ѹycu&i#UyPT ROI'G_T~؝5QbtUG=WU:B=ʚyNj%G=ё_y{?@ϱ:22?Y/ؕ5QbtUG=WU'G_T~؝5Q}ё_y{?@N*?jĨy{?@N Yʋ4nfb66JC$$mv/i/LƩmjV6qຖ@K բL(s= )'I3YjjlT+pG u*abˍQqڧ೫lf.5S/9qߝ##DFp\Vy._ﵴz\C?ktWi`9쯀:OH~l@X ,rP;YSOS:3;]AZOB”F|%f[CE-tZMlCZi JHc;ޱ3)S]pVKm/KiF1șJ{e'rJ npo3yeGOz}_Vt#`UέX2kq{)i5Qb31#mI%(IĒ"FbJ*snݷmg-7){nҶ ? X[eO6gX/mw=Iy.!մ_WUȧޏ?6`i Urk'˟rNho@ 'ΰVy._ﵴz\C?ktWi`9쯀:OH~l@XObu!yܲP_h5jmĒcITet1;HikBI)B2II"""zeONAeހ, ?ŗ?9zx' 2@2$9,fhONAeހ, Yϋ7Bz/34' /%ހ, ?ř;# ,z'' /%ހeI' /GYϋ7Bw_ŗ?9zПޜ?zf:_ r#Ea uל% sQDDgME9>f.ɲMk|C"+t.7:W{Hғ"Q(ǟz/—_ WNS]v+iƤ>, ?ѴNj/Bzr,;NF_4v$׮3mdK:mAQr^7mVct`TbGU\}캩fZ8`-[@?%>[c@>uz $uqH2c.v/$[q=)O>#Yd y}>sMcwO'zyQnx7*){nҶ ? X[eO6gX/mw=Iy.!մ_WUȧޏ?6`i E|\æ4Cl7֞$m;sV_ [%GKShܸ,J5.=_]ΰVy._ﵴz\C?ktWi`9쯀:OH~l@X__C)X8mD5RjRIJKJQ%).3".Qstz+{$mmi0z.fAv7ZMIDw梤ˠ8j2/'.O_v_nu>)⒇CѻÊO% )mƣio۪4BBHVuS͇@q%[]RK|n;|m?p,1}Ur)͘?HA .Ryx$&O3tKmm6x~E~ɟU ouiOg/HT;9Mu_敷X?ب_Q2W*{.|ٰ:?X=kOq`^/E>}!I]`!yq \ƹefi3IdhGk擜=/}c>KSsMwJ~X+Raam,I-%RE QTb#6N,fI巻l)9Mu_敷X?ب_Q2W*{.|ٰ:?X=kOq`^/rrTcJ R4$F؀7KA?;-h'ye߀9-O0춻%~x<ò~'v[]Ok_ e,TrI/IJ{üu >-MVv_|x6[_}me{oU]-MVv_|x6[_}me{oU]-MVv_|x6[_}me{oU]-MVv_|x6[_}me{oU]-MVv_|KmmCttVeŭ(RkY(Tf~*LP/>*8|.^_zJn[)2_+_7mU:e);;XleܓSl7*y){nҶ ? X[eO6gXk7$Rō -8s =[ٶ)^m-$ypJ0_r:,}L囩maƮms)~Xq#5ַF_엖fYJQ;5 +Wݙz':gKmd]v͸PN*JI4w DSI(D9~dVѪs6isC:"^$ z:A)F.%l)ͬV2"F9^55<7,-gEo:IBw2-̈@-鎫j.W[L[oQ>HJԔFGKI+o2##"l?U.ƅ<%$[t'8㋜$i|^ht#rt#xE<ɒ7l*= Cso?-/:sJ3y/3>߿u? %xr_|9}HIDk>t֠a gT+u3+%#~mo{ndi>KBJ M6k÷vUNCh$q>0LڏUҴ kJT^b37yeR`FYt$ i"vk>$Y .%aJ(4Yfj[,V֥-K>)JQpIpَ)5NJS\8-RQ}_aoMewʩn9v>3.;H']ajZR(2eŶițSНr%&)\JiWf|0sdu=$u]/hsi.\d1nsm[\_7|٧%$ХDUdp$Xڷ[7|I-)^L8rF/֍5]ޭJK 3\ZJq23v5 <)SW!&KdkFd֒'{촙446jJbKTtuMJӯF~=bq$ ᶮ_C&CNfp"=+)=."Qn^2j)sC(˥EkmQ[ړ̡ȣ.ۺ*EU]Fz% Yd3BТIq%i2ܔFvɨ2IҭWE%mɤm$EPNsx+]ڷ6{:opQ'5VKuxG71mn8Di܌ߠOKөoۻ|*[ܿ 3F2RףJMTQr(ռgRDEBv]\i{:LJiҌD$f2%:o~Ou>Z򉈉@,l+xdd_/_}WgEcY6 ʀW9|#L Y$S8-Ω<[q'}ۗZorz$㮶_<㺩e0Ǡs2ں͉#p q(Ў(2،"EO"M욺M}Uc5:Tv߱%a0̸q$8ډIRL##/9|!(*h2RJQv$bCc&lxcʑbSL;l{IvĜ\iIUn<"xI[=~EWʪtk:H' ˨?2F=~%(IJm5Ӧ{5ٙDŅJeF$Q3">eRRpȔP阓TGҒ33mDD_@',3KſSj7r_Ӭ"!--n xCۍRNM;f5VqS,otITJux[iw.*DmJc7d$Y|f`ָy(o'e8[+DKD[2JőՍZJV'iN]7J5G.2\om[i>WDKukzglSu'*fުES;Uj2GD80- G ?$Y8-cu&g;_f\CDŽ>mn*b2뽹(/¤ܱz޷BJ2rd8 2ly J N[Hfqu1Jk Гm-5ޚ$murOeJTVeoF{yN5]SV\͙o[m[ RF\wF\YsfqD[yEҎ.dQ }NR1M6e+Z:ɩe7w X{Iڦ45x^[{_g/}!Ha&q| n%M|Idf-:<yrcUJPY;ӫZm\Sr$BrJSVJ(;I4);/Zo5J.0L$R+U xfBGnɤs) (jiLp[eǚ,d4I-Kx.!rOL0xcjRԚQoe/Kn**K9&1T2U`"vkŤ/QuQ))q$F95&|}>e.(KROP%h{\iU@e/~PwzWG{\iU@?G>_?垇Q9Zyoj?PϗgxǵA֞[Z|CY^u) ,HQl&*Pf_ɂF_##<#/OWƺ(_ ^睧TL)Q+kLhQ[KL2REtIOcd!qPz^iurv߿#4L/[KV|:ga$ݮ3Yo"?/-v .z7M_@) lRBH@Dj{.av+YKe q׻3WmgV/3O_;'R*7SN? :t6l{'J?'qSܫ?ԋIX7u4,XxN:w6Hpxb,cR줥ooWC76ڭҵ$+atx3Il҃ghoF9bZ3Tʱ suW Ft)}28䔙B%i,yЌa*OdV+ӿ7x'nq,{s'*WPM )f_˙sjzBh\=E}09+ctn\ 6aT,di%jT4QҼI>1PSwUǝ(f[5Nl惡W&L5_yKC#>Ñb6[yl!ɡ8.I9eP}/KNr]N۪F6N(S;RHʴ\j5*2z9fʹ(M*W*3 6Y]#eŕOL3bݸIIOdiOhKxSuPi-ќ[mW[j^U NGiZ-]e^rn- g]&9c3\q8T*I)iRuB:8ir餶MEnmj4Ecr<|jԪS|ۧŦ\ӢixfܧE6⛊qM,zc%j XcЫuO)pe.5|*bb\F&N4\#i*'Y+b3m3sǪ9:|MGݫRkMWWԧ89p;k-!%4;?q'đ9R 牧\d#A=X>"ӪKMz:Z1o+>J=m5iMV^reXEM RwA4dC<]\Rב&7[S|&.5Jxzy{?_;&ZM-+׵{VSew3M+qGe# q#:Gs \\ZX\,wr:`BUKIϠ%УvmH0o%)ޚV]1ʕ4ܓ7[TOdgzo~ZxdP%ŭ.&KiRy繇KmҎ&s tWS劂Ko>/CYu期X״{JIJdWn!D{* ,j/I ;߿hzQp|cU'է؛4i $$ymJGNMN*̜Gs *l\Q%2KV_Q.mЗM.mGT^-n+f}Ґ-g-̖cR1o%$ۋv;rm(ȐH"#IăȸTt[SpjI=77=ĐԂfJy4Inj#ȋcN};Y9cyW Z~Lx! %}"832:.1bω--!O-Q%WGeYCB테|B$2e6\hJC$J>jmJxq_j9NtFCMyyC?dاȠmIu [.%đ҅&dmv &Ӗl,IoJMjW{6l'VTgn2Ir$X'^ufD]BP)%l7x96)R_^m{ˤ1J*1Ycrv${:mdz-c+e8Hmh%BiB)[@ϧMU_dܥ9>[kƎfҪg.m,bQO4-UuvfvTUzdBk5)jy֥KSfjQ27:gҢZR_EUbPwԞ$!>w Ip#K.Lnq+Rivi&ԓxޘ5%tw&\ƝRb W*X-#\Vbʎ>cS|iV̸I/d% swJI9ARo[R~WVӖy<]{ݽOWjMm=&;i\FRZ>ǭSZR7ЗO!s>Cm]Tu')TRI$JSoy--߇j%Nՙ4⪗d[do8['S &o؛IχrߤFPXR^'-bgLڶ$`&nl)ɩ<2κpqQmAtM/W<&Z7r6INof⧫WiRJYP}8S\ӫM5#EPڞx&).l38;Md)xJT⸍MEo6AehFN )_ry1Ry/ĜUF5MjOR)JPՕᮇcs(gxz1~.S.e/im,' -f0npQi$5%IqKEY'/YXwRǕ7"׻Wާޝƕ>4y/Om]JVm1G"3G4<ͯr.Bztw5E7f+? .o7E/[^6`t6|2rWsiPՎ9HJ{jgӸ,8]BM}45jmYrO{tywR`#scW:rT4LrweR\6)pR{ Sn!f8L˙FҕCg-iqqޕ%3J6m,SigIJ[k-[H\wJpmUQ\־Oƞ4'pZ~Q(Dd{^a봮&8+~V긫N{[rvK9=ti(˘XYF'Z|^Nع6jIR<⒂p$RԔ ̨)I\)fmtt>YyVX4wҽ[SfIey,L*r1ww_O&jB F[ ~G.&vXIqnW'qmkͶWa2E>Zm%uSwR[RrD|t|f~Röu4d+K,VTC6I|-֝iZve,}FNoީoN;i4ɶ'Œ9zx+i]ݦuI%om&SS;Iǡ%=lI4OT|Í 3;Bcb̬u7m,ٷElVеc31dNuMM{4M{^"JN*u/-ْ!ٿ3Pq8TsJeI\܈xSiSmr}5=:/ki4&7ʴWOWX^UybiT32M.!ěq/eˈe!'"cK tc^[+m}Ô鯳ZZ8צi^^weX\q\\˲n7Q.wؔQt[j;&ԿOj~4_FMwM'1Ҝ'Q&W ]y~歉nF323ThғvCs!sv!4A㚸;{%$[RōL !TFcMbWOe;WLfcғ!4u]*h-xQ{qR^ex\fǓ#1y5.SXN-8qwƛyr(Wf2&V"YZD.y _[+̌;Kie.Y*vKԽJ]cC76N)ȭ-*6J"RM)%~L}FiC%{8vԸqtOSi){:OEr J'=iun:a!ije眎pҿ6K.o$bŁJ1UKzRQN7$9kzJ>/SrjQM.)~+!Y%r<Q̏5%+|1qI$uC'L5moYE^R'a[p0[wp'oޕ ]o}eɝF3|&Ebݹ&dp'.!|62$4O8҄ߘj"W|IӪM㽟&Ut^:EG6|k8>!k%Q_-&HrM1 4yE&0X"s)~I$ɴTkO 98MWDMwT:i-~L>G><ɮ]NUv9ç윕!R]q14FTl/,˝sK&9)8J*+j05F4fd9c3b"X H/ {ijBFt8Vx˦D|@8{n{ R_Evʠe$fWLi63\vJQ:ՆNi$rR˝֍7߉?2YN93* cYZھ9aJ쮒c1}nii(BFZpD^QD[bjrߧ}˥C%Q~Uj-!j~e"eRȈ7$Pd粒$l[)'EH{:rs_Z;}v#/#J[7`_£w5[b֮Ղ!hqRҢ4$Fddd}"0r6{zo-1 ywK}4ԣ^r3Q=G*N'e;HzheͷYU}"Kx~ħ$MT|ۮVG4[M۳rZ|ZIL6Tᑙ F$}SQovz)'(Kn]ƥ#*ʩ+1yinX'P F\&Gӹmo|o,&ڧi?B(ckG{YömU1z4/A*I=\vh3I6l2aezמ+trּ֥'PܔJVGǔQNI;dqOk$*Î=SVjKdN[Pjēv">%PZz 7c qiO:+Mʕ+%T[%T (fs7̟7&'mש[eqtS0kZs/陵6jVo-FIl˄$7HKmh, =6HDqd6婦-qGxgsi}b\*J֙ArhB<-bw:qq_\!Zmǂ{ow޴qj*^e\KL#ɐI/5%+tNb3"(omPw[WKs1Y%N/)}][Ee2uLr bI Ӥ?APmH$ӇͨĔC58%ZqkiGRRwiSM(WJ2iI&)FujQi-\E׃eq,xCIT($3ꌚK8k=~)kSzuAvJ1ב8'(8AbMxi.\fzr]\\7';us40g&\\ q"ҧeWKd<G˄{U]SYɒp)|MԵpGF%i/t{/Ŋy,Xշ6 CROq|N*Q៱@vs5[R,%RLD[{ɤ#ipDomngS16i-Ce8! 2-G3'’Rd̼M<~i_oRMInBrX,JݶI$n7c@AdTVKCf*Mr\ҒOsևPK|&HZIdeJNႛ)]·t3kn{MiIjym,[f:ob#JmugĉN*$g#"k̭,2J\N_n,tiRQ&Vҥ95' :i]$4NHI4J+c-:Dql;TcI1i+hk:X>RV:xy(5ni"Iiǒi'i-EkPJy]ȦQxoi7{dޢ)qV8OGHZtC#*,+mK7O\+mi-*iV\D\|﹝Wy|okzttna^m/#i){5FVy-,hε] ,GNx;5)P7|*G d]5cG('9crnY]qZwݷ+a =*:iZ5j):IIi]Dlj/GegWōM^[%&W e˃LG4cƙ$髪q:Q$iMVpۧwIl N5)j6.]GT-aDAj <"Bdذ)n4EI&JRjZ](MԗQ+płxqSpPM$ڗ%jQskCMjnCϯ2 [Ӛ8&r%RWII4fsDdJ5S\pdvQѻ8u]m&-Xnr̛i\| 7N-6i9)G4mv8d9Wdev$˃-D#(RT&Nf5F,]LYq>v;]RK~8⌝tq/;mM+zzI)1i$(-V;/_ lV{n|]'E(jY9NS!.#mZu~z#wм.ډk$njפ9Q%39խnԆK)F|\+Rv3!A-Z^ݯtO#eT%W͞^OC#nC$vc]7a%鉲&Ҥo_8钌q{[IEGV?/5]2םkn_V'ꕴNy8LBE}DŽ9M))K/>㍶NhQ%F#[5$MJv'i[*rx2N2Ip'MnoX=NC.=qTĈ.iy<$|*3.=\_2է_.%W/%$J^" \tӜs6mHUo6R< imBH8e|qqiiZRЦZj\̌ד^i7on6P ppiԲĒO Am%dwUKUv$5/z~jƓɇ~j.$&TSw0iZbZ!$OA$:"⸶oy;|R /T#;!evULv,0q50lHRą %:/GYpc ki6{&iT,ICMU/m[NӶ gKcar *F;31YVHkR_5 R]%I%DF5g.Wnm6 dH`Uj+jу^?%d3W>ÃlnlZtFMR%:8io&gI&JeVn[ޒIZԥo4 ./uu.YL#YT49%NːRS A|M$ҭF#5GuF1mܒJ-%rI[JrG.Lܧ)JWzm4Nm,*! M6#si%5! lJA%$)JRxT3G)|jJ&rn]$kf}vwk~ݞO^G&\dxM.\,+csjBU0uk[5I;qVU4{$W%[T.cX-E[]eLje4FM)7 H=؈̍y%Mmݿ'>׶:=1n]#WARũ1ILDŽ~ q׺C5oҌi_M:kY<2$(Q/hDZ\w^C} Ki__fps_GcC/Rډ*ε5xaUћf9ňɻfIRtɣ!ތOR{ڛKg-.ڞ,;|=xI*n *w(FQ\f효_)/@aUL(y\ХGduI%ҥLrp(xڍgnq(nm%gsJk-Ig9 S{NT|P5VZ\'b0&<g!um*CiRx{?Xpr'5+m%%{RɏU9|? +k[꓅%5ry֙eٿ'WTVn$vvA%Q% "M<äjۯf˟͍ۖ,dIK0<{K$jIzAodwpbط'JRlV'Os[O|V'~"QO[2cJW6. TJ&Nk+Yi@OX[fOK_6Fo }R$^ 9c^AI5T]688ZOuO>ݮ7{nl&GRוMѨHR4-RG ˅F-r!i+$]Z-3$w/k7Ҷ~b*ӨgP`pi2o7Xm= $9:&Ӝj[yRzu5q hK:2qٺ.25ߔm@8!q-8M:!O$=؜TA'0V? ^Q>#,='0V?GYzO`~?u?XOQ?e!?7</??C~o%c?x=G_~`ŗrL|Km@}&#JJCg$ffIZx\I8oO䇟[?+٘>/c躟iN [wqEa˳ wF1Osksgy \(#>Bwbs؈ykTaM%|%5'I"$}3{JJ)S1HvzzuQ^e+aY66[xKr(8_I.SJY" [O'M;i@+*Jฟsj>qT]W pdgG(Iw_ѓpo&eH9 S,̥I.{c K#~,_:g{JKq_7؞ ʀż^Xcs%źqJgU^m h?9dF_'Kv9Eo]ZE, iMT]Km-Ijmw+ƲKOe[!zUj7e=.Z^nVq=$#89\)nN5\xzUETmJj0PjJ\խVgiwUɿ1mR(WOw}6(gQ^"QA&ioef'MoEɦ;bҪᄅjv1dS xm:djmKi9 4Px5MC2'~%6ˈh0dOFxd's5-1iڍjni墳j,IoF=jP'UiU%VUٳK#G"Edr$DU(f eJ}I (2Rel<"g$Rrj)h6qn.%I4ӒniMYn/Di7`e4"ʒ=`.KKZK'גQ$mFĎ sFgŎ wJ]b''*p~ZN)lz֔+"ii?'V^eUK~G .Ř̚(R."t (6,UqɎm)&;իmɾWxveI'E/,I8RJ3{I5iRQJ*g%S暫z'geMDEoIe㾶C['Z\jQ|$/qdzu&SM__Ducx[S~^Hm蚂uor @=c+˱ILY%2T[Q8Ç\B "2|ln+g٭NzCu%Pq^s јeQ}OY$h?*L{/OO_ú̝+z^ϴ^ `$J2?lFQRN/z;Ek+Iz"LL+l%C6K!.%]Kd}dG-oIGw]{y\roMmT@gb+I-JGls2q 3ۋb%n]\8jKӇ2prq|Q4%4Kl0\"bDhRy՗4<>qsMˇmxh~K\? 4IIzo `tqVIGH.J*JJTԦKW 2pҵ$%)KU/im=%<ӜO|^[n;tllǐ9f7a%驲KhRθiQV_GmǏ†խV/.Sڼ?Jxߊv~[I;mÊz1 ⻉W2ui=Zv7mdGM䧜Qi2A Li"_x&~Zۄ5)F1{Eu[z{4]#Bp;+:-HiFr5^ʌLiV#m&HAmE 75-nܕ6ݶ~{WɴgvH1 J-O5YHDf;eWPۍ\FײpY$[Ҍi_M:k;]<2ZS>mRgC߿:%DŽyxsԋ}\f'C0`nJhBeŶwV̚IF4s7pҵ)xs*[;lߓNmcV.v;*7YeN:kEkpsbS Ĥ$I$6n~,zj{2il8ܭS*-iFK ĵVuR7(ҥdL.l@'n+-8C!FHpYTۄF^g=7 Koj\<ԜxxQpuwF0Y%O˴dGC׬Z\'~5KkpsbS Ĥ$Il%%J*L2&[2MS LҩKQ-8 -Um*y`8dzI̷/ayr !-k56T68[L㓧鱷Mme)vr۝9!J1*v+ҖyU[jQ5>}[`9?6j-1iUV˳̬%j[۝$m7GEv&(Ӯ&͏=y=ܱ\!)SW*Ӧ-9[?jjDjx.jn%Q aݞ.'D]nqMܱ{Rŵ[ q{\k}ѣ,LI&Tӌ⢒uI_34&mOњr;]"7I'zwK1ލ q|5|%wDt_C7K6UngN]c7Jd(3Q-lEE> 0rZdzk (,jodP_S#8 OaƩz@m'[ddK:2u04w_oZϡSTu.fN~URgCIs"k~ %KHZII?h*qq/G}6uSqkѧL TD= &<=kfGK~-=8cRӺ/ŗY|>(_UN,WM*yOќbٛwm-2oJ1X=9GThk)ݦӓ8JTzK\[wqжѼW2|P.!ÿ0QMn0_eK[KJw(ᵺM|Fn qN9r-R|nӍ&iOmITefYFPƴLz.}U+j8--tkuԵ-ԭ0e8R D+[Cp͑UMʗɩh£v.ޞe \Vf6yumU:m=K2|P.!ÿ0QMn0_eK[KJw(ᵺM|Fn qN9r-R|nӍ&iOmITevYFPƴLz.}U+j=9IZMeܔU-oVN{풐ji˼4%,!j"W lXrmiW w`6WYi0Zuȯki]6d-s"Λ.Ι2mtŠۑl]5K}I-iBvQ-QR5&yUU-}R-t1ŒXKPmQ^SI.|Ī>se!۔Q;Ciy.xz8wةiI~|"y2Ň|o+o_Up3eѡe847Zs#;2QnmIMJjI)G$g}Mn}9&(uhv,^UۛKҎI.׳ڨ&Zimwuzgʧ1a!imSqZ`i~lJ5()n(j*8P[j\6GpL+қ}VomRj1G@< / c6#v3qhdܯw4}Wſ׺L_3^OZ__YFl ʀ]SBfL$u=/W^$OK^ڣ%~?5K'§t}-/d KJТRT[#!vt~iB\mdiR[$di, *>8{KŎ<<k}kΫ ? e7yRl)wf̡\HJ:K~tJ2/S<$?eZ*kS/0˘t4I}?ßG7oɳcQ^xⅿyB( ʀ3&]kxINpp9IteԫƢ}+~= x,<}ocS 2+cJ^ǖ;W:jtDR xosZc̺)Y<=0O]98,=V_(8RPUlRZGΦࣄv]Ң~?L\WyOCf-ȩaS]r\Bn6O(OP_O_jH;_䆧Wٗy[6U()q~9K% 2OU~`h''Oz R$'7O@E%IQ)*-D{3ԕ ; Ԑ090Y+aTVK%ŔEǐtq(W(ϋ?ɝ_R֨j-T趿3 aqՖqwߵ䶣mJӿ/O٭zwYN/$ z-?ϋHuvm=`_WUȧ؏?&` "V,߮WkT҉Ѹ J2RSۙHn&5${eG"}Bɉ{C~U{R[.Y&j[^\ow$. ;%J_=pmrOTh()IHmDf-Է[p*Vn. "ʹ*&K3;rםGӎ=T$m/ݻQtZŤǤ,UKRKڵ :DIJ:Kn=%''=T[w{omk[F485b~N5\,)^SA[} -:d~72mq̓"p=RM*j(E8౵ieԓxO'yŮQ,Ț"q11̐.I;f--+DN=k*0K$7J:SiIo2Ij{y1fϫɍEjl.v}15F"ıۇOx'4’}̭q*#dȉH25ndUx2f &Ӿ)V)iiRqRnd%KtBc}zNv+8@xvwrcՖUUϿ&~^cWƘUs*mv5gox*ˣuʢ7^f7 kI2£q+QoO6(>ÂږHdz/T='UpIwqi]|rWJ殠+{I2(cuٿSLE2m&{a^QnZK-I-mx~$[x~\gvޕ&ޭưםAfJ,Lv9}k)JpUH݀ 6[i܋cROIF.jE>b)is^U*u]yNQ{owMJ;KؓQ|+cr!{RNˆŇH8J)9RԓjUon0ÛF1'-UzTZu?3zkv;nFS ҉94h-ډŏ`|\_eXmɲ#܌[(֧)qJ1ZU~^mdg7S*m%n2/J_L4td'9a!R':ۈqR#aG]F]YȣP\yV߈\.bĝNɅ;ni|Rzt!ǥk L%8/ʣeE!qI4BI%-1×3qq䎪mKJV1|۷h]\T8bnuwQ|)-SiT/\sѫ;3ʗd93lQ'[mɣufk3SI.wßLy1͑ܗIpju[w&NsC%%V7uqk-*Uzo镦1TJbģ7[kr渖e;tX2NJ25iOþS{LbcʜmTU}TqҒ:Ps{k;'bsHv RvS-9ėQ٥3-҃NeӃ.hm(M[*qR-x\zdmk78-Zf暥PktrPk.JE@Ͱ,N5I&-o(L6SHZqq6kx8\Žζz[ڴUqm\-/t$.m7[^NWƚfxӮc6Vy,ʴT&Y~DcgbaT׳M\bX(&S9$zO1꺷u mSTY/*Ҵi8U'̬6 +ZO><8ӚojV:$',NNn_$%6ɻ\_b=Eu)fD|vU6re%,L2Jxɝ-FG|HI"<#' ;-mI{q{e,ixȕҪyڍ6fscӐ+R HmT7g9Lң̹ۛS.BMV'ĆFcqN{qVTaMf'JWNJowMt̊P4\{"\.JV+a(8DPMGye޾]lxM:L_XNVU+jkRkVɽ>ڢռqȽ$q2yS쉭(kZ2,mʑͻ84Jz4"aIyJ%)O6sN^2b+I{jzbuIv'*",W4[8Kemn3ՙ_3`ubmYKK!$ѷs4)NƅqҜ3.Q{OemS qRSNs{&vڿx޴.LY=r XrmDގٛO/wJ34+jj1ϒvtM۹)ɏʪQʱ(2'Z1G : *ÙZs ~eny^BW: ,/^qio),0ȴQrKI'R{T~jqRjNKKKoqԓꝸyfwȥqMƣ!vCqh-o!xԣ5JmЂ"LR֨KNҜڭqPRMsFqȶ)$Trݶ)JG u Q^}fNFeZJQ!NqiI{mla=UOgfh"tDɷj~Ɖ|uvm=`_WUȧ؏?&` 5J= ; @xԃlɵ(%pPG,|m:zӣOK,QώY5K7^_]>CKM$nd[2۝*KR%K!;ل3֜:~RrOj7/6rzѸur՗E^'O$ҧMl%5M %R}Cv0Iz:JfGӲbww=>>4놞{*Sm=SgQPnrn,v% <~]pYe"1/+d\)7P%l>JZRIҟ1}޾ӗş/DEպW9- ܫxrJW/'29aTR^HCOjnL C{!M4Kty-+e6J < 0OFPM:i- \z#TJ2~UڊRRR'{ə-PtfAٔx)`2G Ȕޘɷ88K-ғO|+FqڝUz2Mu(֖ӶXJۧKi%IlԵQ,*V:Ng8Մuj~#u0ٴy-I i3WR]8q67w+i:t+Qm[$Wzj^&i7mGʶIx/$ =\3z+*[:cfƦH%ڸ6̋Ĵf{ UsR&|oyUsI֥'x^(մҟmOizIsOR{MRW#%OhoJ5@`elIK"TjRӧ[wE4ijUi iS%kڤxipӦ|r>70Z̧A-ǁ3iq1Z'Pl(֮i G HJl|R8%WϪkqUZ=/YgҔ1NR/4/5cQ螯­i}_v>'G} pi.^Ib>䚗W\N-/_K~ utR8E9ۋɺtJ(gK>,Jn!q]T4JJi[#I(-İ)~o2fRkĎjgʹWV뚻A2zTq/s\tVq$#ԞO.oell${)=')N-j 4ݹ8rqY5:xK,aKk,'? Q%'yJ3tŢpbl7e4Nd{I˂Y0uM>RqRmݭ^ۃ=%đn"?kaTo')F-Vm+{U9=4J+.}'΢+I%Tj%O!MIK}c1k.әTV$ fsl%7ZL#2־/: \I8w7RmgkNz,,Tw/5{n]ZQ1Eݑ{,N|<[9LG!:DeӻIiAt7_ _<+%m앏xtix&*MJRu1sQ51r2-86g̈np<.-ӷG9IeW7&/Mlm:*fK&(I&~Ӕono5>ы7$k^+9_ a.ѴJ%q(ùŹ=_WV>1K9ImW<}.F_yNQ5OvN+~TnceGҧr8/ev)%bK27W9efz<࣓j.>] fnյw9Σe86{J]n\s; gBMB*rC1g /2jJe]Js.`ȱàq$G='޷N1'SOL~wֻ^Ű։^#N@"`ƗsI'<< mGǖ0TAN\CߋߥJ.ڎY.sQìv FѤI,'rؖLvI|ItȶBbÑtӒY#'M+N68'+պ6s咔4Z].Ivsyt]VY~OJ}-Á\~C3;Q C/J3R\͟9nG.E:u4RZWm'Q Ń{6.ҭmE}xVj5fa{Oı`ϙ}])%D%AR3nnc?gGIZt{'KS˧mJNMƕ긽+rZ9^MX3P%xeS4r$dqWRp8IY'Q `ӹu &Υ)4M4[ZR^lygXk4 XMJO6ڒKi~S1iKrjacMmfIFgBT7$K3MR7"pUV[7iӪTt^)eUxA5QO&եeʳyo'|ǞF)q.CQC0vD c#%n.<P̩=NQRtL#kO呾?Uvhou\sA4})^EӍ?>Οu1h+F8%skGJLѡ&o'nQFMOˎXajR2PH|/#Wmyy|hm5'FU?/2#.)1Ͳ6'K%Eoa +MQrv-jͥ+)qvqOfڧ "n.UMy>_\R,*Ku܎QۉCYSVN^í-'jOWu5'pug Vʹ6[ҦO']v"dɄsWhf N'Ҍ&.>DOGӴ[rW0Fai|Cʯ_lx%,Hie3y'Zeh$ւ.#ǓJpojQ{Tq;3ryM)%z|Xdqڪ-J5Zn,fS0НIrC#$ -HG ^$K/U9O&+qk2F<^'^5fqBXO[kgiȬ fꈉ md{$u=C8֧zoKvݵu4z])nKݯNҦR[i/.;Ahă2$re" F2qo^V^KNJ?j5|)ZͩԊrYOqI%bFrHY)iKyhG=ڟU7W)'&n놕&LnO1{-=J1ZҔrrsU&rQTʲr|>%qlJM$ZVFldG͜Tj✯k_$[M4Ů8'7Җ[.[rcKz9s ?Ksk,Mm\ni $->7LJoZ^ӥ|]mk,Y y]=<'+bkb:]U̺톋 5{ 0_GhX>&eXW_ނw 2x7*uvm=`_WUȧ؏?&` PMB,MǫS,̏1W:xպSeF{GH._{.vo]ȺO uOTimK}آCgcy};Jm%KE7t^)UzMonm<'v- Okd;sC6+35/)ycGhɄbF,|IIuR />VrԢ܋Ɏ0w$MF֠J2n2o 1f ȣeݻ)FIZֻ(CdRRD[ Ë}m'[[tMK&LrojIF).cIw4)I9AXG6XduRdAQjs+}fQ$5MrNSkWHSkWk֯;9N?ݭ_Xwsu({QOD|CKՁ?/<_4~I؝]7V:6X/b+ SG0nfIX5}[P۲ FM7mZTMlddddeq_Ѧi!8eq}"$^ IUG'-rvl۰Q0qH47. BOo*GHӔJ-SrIIK3rQnR֣WIjmIMIIJ-<ȖrTvXϜ8.lF$Д)Ki""MJK<-ڂmJ^InܟJ)z($NSr^5TETI;+Ja AikA)JIv<غvM0qK7-X,1Sijۜ`tW%*JUqJ(uc=OMqiCfO-S v2,*Ai R В# iv,}*5ZUO4傜 $%|Ir0y]=:GPpͬIK|HyOt-'KDc8o7Vu@{Lz 1h7sǪq߮oS> 3q߮oSƃ~;Lz 1h7sǪq߮oS?.Ot w5)j'$f|AlV縅MLSAbAͥi=&iQ@xf*[XS^n;)ۉVIIn{~Sc6Q~ ?5tGΑ(\?e:Gzls_H@Mk鲏#=6Q~ ?5tGΑ(\?e:Gzls_H@Mk鲏#=6Q~ ?5tGΑ(\?e:GiScJwoxvj8''_ܹڠ@CA#a= ?kZI.ҷ?B1?gSKpMjUJ ʀ]7V:6X/b+ SG0 fNvˍRWnքp/.3wWAo3u1׆qЧi/}Ͼn̿O,Zo0y YTg&ғ jgO?5šŸ|;$IsJ5'G*_Qm濛tL9\F-J)W0i|lD[1*Tjsfr./rzWI2,JƦ2 䕌(δR8f!-҂Rw!)ꥷX'j/.3Ma,҇Mu)A)E7)m*r ȜV۰y.*ܸr+,󥿱~#)Tdԗ\s7.mu},:| 'ͥ?z[]KMkEpyU*ն['-ܛ|V쾸76}porm[_⶿eɷmS{o=&{/=MM+k_\zܛ|V쾸76}porm[_⶿eɷmS{o=&{/=MM+k_\zܛ|V쾸76}porm[_⶿eɷm^Fo+U!T.;_W`-su{{k>Uu9:΀sQ W`dHe^ZM*IYpi麌&xu8%SROѧioK\yO>ίSdFҚwm ,(h?sŋ]GLdAvIިrjP}ɀ|W: g`Հήͧ j$u9?ئmW9O6 >ZIm#T\٭ >lN^['5NUNmi{vr+%vKks܃}RvN{̌7جkB_oVV{( T3l~d8Ri+moZʌH/:"Ik?l9hJ:I']mym !O jN=bF4U_3,DGcP4C($"7]R7I=/u${p]\.^i)j1TorBIGfiiNOtJcKzjKdYmΐvO5 2I'd$MH34)iV2G,^ f=H<4純 wyضdXic0ɢWi&Eqt3% "r܎EI8km߶X ; ԐZ;MحƞfW*D8ێ2-h76B I$)H#5-QuȖٟ-[LdfggSv71I+NSƽY%m7D(O wcFFS}▨5WgޑT^OW?mP U_#:TyԪ+Кy$'q?s}hfKg9㓴^#7>tGz%7ܞ ʀjwf~mXJt@4:ZjM=O֬;OZߨTILGfujOm¬I6L't_} t^,3j>*vFYSp-46 9[IdjN]<"EtIQDxa+Q)JurO R^Wt EKVpsfXOƌy>pg?ehǓK VpsfXOƌy>pg?ehǓK VpsfXOƌy>pg?ehǓK VpsfXOƌy>pg?ehǓK VpsfXOƌy>pg?ehǓK VpsfXOƌy>pg?ehǓK VpsfXOƌy>pu99~ŧ*d0ꙅ5H,zFIQ۩=>R@oԙ̈횬 ]yHsJ\gNVֺ}6t\KQ3)h3dU)`)'_Q#Ԥ)4J&dE\|dR]Ϯ2N3*+qP~%I3##HRtӽ;k՟VctIrdб9'{4oe7YN)jU{(=L}@ Us]epNNr?@02c8*CQIu? J^T6%g=Οz|;E^(( &s,aNcX<=MyKJ?l?lGR|g~-Gdw -QZGk"8]7V:6X/b+ SG0 mE>CX~WY՗s/EjHL35Jq;Qs, ,m B)WoN&HA,3ܣ|y[{=^Ƈⰰ*G b3=hCJZqƍ\hi3RҒI4LKIr^6oT ytp\ypK<&r}픚\zTU2.dgEl7K%F[ĤۙxF :vߢ-o7vVmz_k`שҵV+'czNNIm%JuCROG#NfQZ_Cdiǚ*1j+51v1!ߙy2#"I8ճ+\X"n-o{}eFZkw|KTwш|M.,އ)yxUͬ4>H>q- +Ro}{JT-K&>cj]}:`.&Tڧ杮\v~Yo[uʯ5C2)9Yg]3\QP6hS[dKC"tYY} j1'SVEpWTWGTV9SR1J['Ԓ^X7R6d-Iz)>yسKa~_J Lq\(utԥXɭG̠3%9x0<_0ZM >+c<9x0<_0ZM >+c<9x0<_0ZM >+c<9x0<_0ZM >+c<9x0<_0ZM >+c<9x0<_0ZM >+c<;u:}Pnmf5O]12DiđDz2ܺ? >O-ǰw#}f|ѻU=f{ތFDӻfdkD\S-YC1?v6?կd/`دm%lIp#>mDH"Η<џԘV}zJn.Q #'$bƍ #I-Pje'Ͻ"6=?uڠ .Gt6JMJ2".3|{#UYeDkj;8w5rH}H+AUF]#qq\ktFոMӦ{5ٙ5y<ަm qقomfē2JҤxHd}$ q$}j^l2_~+2K^''2ݎJ=C]WgOxy=/rmv'qjwf~mXqM h4Ӆ,7Sv-6MyI[1Q"ӥ$m ^Ҩ:]VK|ՄVyWh&匕hf֥$-JxY ;IG^MMK#JP(Uƞz҆ӝnIz)>yسKa~Ija~< XzUhyU.Mo;ўox7-oHb'E%}鯏{{[ݭ~wnaDW@9Ng䕷\>G,NIōMFZ^?OS?zDmPUy<{;9\d~p@5WY\mP9O^X6m^U/uVO%LC6B#zePꚸ㒔S-cupbQ'ִ[Tjtɭv뫶|cfXd5yZ´N42hSGsg oK}T~ֹ_JJM}W&N ;i淝Gߔ$E2ٚ 6%bORgZ-jy*"#3=ʾC⏨rB2v\$(>ҪG|^8nW9)T:j-JQM8٥$oqbUWSY17KfμԈ*34M䝖ǶU\<.qouꕭe~?(_{T5/,bmX8mCeWWƲ5JFD%FII}2u*en쮝mˆX!/JIj+եDV|c9]ũ%8xџ7\\\渹|%,pqqJޭR{F_SqZ[z|+|sKwW}ku!74unoaJQ ~T{U|Jy|M%YI"୹A+}6Ttv#)BYI(׵rQ^̭-(_kl{&8VPVhG8ѨȉhI2QGӱC̭b|zǕ[~LrY3mϤGWVSGtٱqXet2$œ(dNJB͒JYBXݷm6m4Sw)Q?7J,~QC8tcewYBWSu>H$Z244KJkHQ_P{*ORz ^k~U^k{p݋$pJʤ~~w;²/S[ y8CpKiY7!f!hsWݞ+YMK5JqJUaci[nzzsܯ{xc4mIǥdXI+"µK=Z>$$Jv\Py1>e/Y?pKfQ-d1rzg0ЕI(Q{J#܌#!n,,HwGNN7uz}LZa UtLڠyٴ~S_mW"b>$.`9Wi,&ȍ*Z]捆ڒ.n0rc-1iuKdLjism>(G޴MPHtGq/Ua:l!׉!JJԔ#sO},suKͷyKeZ]u}^I\F@6ˤ#4ȕ[cY,.{}?DR|V*Ni>il awSsڒWVեLؕ014aGy[o^EJТed7: @ ?t&xКY/z/XwBig?` 2t&xКY/z/XwBig?` 2t&xКY/z/XwBig?` 2 =]hemY:JR!0"-d,"3>h.>QȱGף/fLtڪYOI"2[ݖIk#-͑\-)dAfvjrb湨5wRZ2#2kt̍-rloܘV}zJn.Q #'$bƍ #I-Pje'Ͻ"6=?uڠ .Gt6I%$Ң##2?lxҒu4I4+g^a?aMt'z* ÷̬vmL#$׃~:&߉ N4|bpUxM9E7+WQᶦX$iLl;[kkܱ\im̮albQ#26{tǕxX,^4KoMio{V g(׆KQO߲ܥ7ᨾcU1l=y<;\ T#ʰ}+dh$)o+IQp[3cŏ|.bq|ycOm͜d^%U)ig)&[ޕQݽa59ƀN9Xکb8KMr4[&[KwQL}/~wQK{ ;,A얙U$Ze[xtce-M=I$sm+%jv_ryO'y=sc*b~d\&[I$DtC9-W'Z{EԼm= J2USreKvӭڿlGhee&q]"RCj[%Zɷ ̌UzΫ5RU_DcǁIާ|V kGYcID)GZYژN%lI$IE>'^g+KO^]r_je{(o++#_b&9h8\(ʣD;t$ٰI##;o>3oQ7&I$E-ejuަ7dNjv)0WZrŽCќ'Tq̸mfLy:-a2]dT\uڗq;3UuO7+S )Ez/o_F?Sd]Lcy:-ne dm %ВpI#-d7ItI-RwQViһ%Nmc 9TWUibH@s{;JE-yIpKpYa_h|?W œ_w'PN rx7*]6@i/ڮE>}!3I]`y\)ZXl °&:[x\pm/6˥J>xR-;b}:yJSuF*K(tu2JI*Q%)JM-iQkV qn]4k1tlƌ6I/R{):|FJpHٯTqǺ?FuӖԯ-sL+&qRρ,Е[pJsVű/^?_^mujWj_[ۆe9Ng䕷\>G,NIōMFZ^?OS?zDmPx]u]|D͓cd4ّ)$H"FxgRsRN:][;Ku귯׍ڽsM&rFɳi5<Ldf>5,fDL+_۟b2FǍ٧U߿oj2%jnі{sjL81ܔX,#<ɥg&i˵_餌[LL"mS]W3aX'qv V0JRj&BHKQ^O]V5rtV_-앷-ȣ9i]컽u|%dR6K Ԋ9Ͷҭ ǝJe$Fi7l] 25lŢQI7StW\=Ҥf)e,.)FSi.NfSk"2iG=^OW?mP U_#:Tne^VW\ʜ}mK !܎8oq%FġfӶhy3C:^UmGOɅ4M֩uOrd!uM)smz7 SD_52S 1uI]LvgP|)㗵M$9z(1KA8ۨ=ҴnFG푑+\9MȪI^ҳUk36uvm=`_WUȧ؏?&` J~2j*:Е1)iFl*L HC2LOL[ߍf.}V(nKuߕ[rYn{3MS#[[Pː[)vMI.ddYlFHF+G,yqRusNLɭ^[52EcəK]h~e)ZQ4Jf$̸Ls/pd{3d[Sj:>:kUzYXWϊ*NKRBMMR'cS,7wR2%kY)D=,B?*NM)7uUnI?39͹$wmveIsibU=ӴP][jѶlq($>.QҼcrץW'KjU,Y3:ӯ$Ep|v߫*Q"DcofRQ4gߤAaz8-y6[q{.:wTO'Q,Y<y9)_w╪kLܧ̓ocL;YO,'f9$|SJ"$d{tsRͩiR̗U^^+[O{1ݴt`ޥ^jO"K^]^T*ζַ)%$7eIKu)A~]Ht<8MSQj+ko_§aS2rӗ}]z?#W2͢bȟiUXX!2)O+O8٢$wn92<ᶢ7JK1ǒ?pPIɻ_/uݻOe;iw׫?$?brN,ho4RQz, j:qtCG[]KK fD*JFFG@ WL %PPv$<ڦl8X|DuM<ÉJдTFDdddd:~Wyζ~tatT?H|<:vqZ*ڡړrk2%#u8{k2FF}4V.R|OV?I*Ԫ(t/Uhm.i̴mr|' KŹL` <>4:{Ujj22R6JIe }&?:Z1I5n湵Rꝥ+K%.Sqۄ+-FeWVg^+AfoUCY)\}BMjR[Hߙ9zm);}Inc-& |`߫mv|.6߳I궰r#z1\[PJ]k2iŒG^.i+m232[(cꛛs5 ǒirS֦եVJ)a}GL:ݸTԪLtUz3RH˗VNHBe4tH).7_ID))YnX5- }Jd*N5ꛦ= _o3mIڴڹ4%%gV'^Ix N9,Ac ec-]%$Ҕ[l.7;nk%sn$$֥j$/1Rw$*iUNr`߫mv|.6wN&?b}ַerhO֩TR#2[[2>.N#dUxx΍%~4W8*5jӋkL%}Bz5-> F-sxe%mrRxKuMi.[/E|o~1bW,H]풒&h57Qޚʕzi{n]1չ5_ggYTq-On`ٛuQzA߇7jI6Rw#s[hY ?fכKpԽ'S-ovF/Ï[^ ž F ƵO4B3[9Yf%:lG看I$۫./au,rӳ=r(tSNIe~iM(keerlgK?: Q09͙lK-˥F%k'I\f}ݦ)ۨ~i85|jUVqnںܚ4*,~䚫ɋI0jxGEIdI4nތae6$7rRk|ؖь{>}8Zx[ͳ$#[ rg@j-^ǯ#rDk7mJk7t~'ɿ<{sV^On?c)XCUIFkQch'^>5n6JWirJQ\&}Rns[\qR(1jÃfڰ9E̞=zhCO;iIlUJR2Єm8miq_Ki9FrS*{$]rr)-mi#x{R]WT ;:DiWzdG}~Dzj lߵsNܒNBnLufrR]e JV[߈ГRHEB2m$m&i_&{/w~ֲdR7e ˘-侃+RD) "QiQė6l57M'} pLO[R:NWJR"6dFܺwxpZ?OSq]|΃oT5[V-t1`* sX"1t4[ : ͿQ$;d AWʲ[3崗ʎ[nE)*.# p]OX,1}r)#ɘ?H?!Y[%,Jt-hBMJؽ،c:6NjuJ.ÊYGyK4wN?IN{dRjGJzMw_Kk%jOzFF:_KwYԖ8i^\rҢrKw%˗$7I/*5 IM͹)Q-$#-gj%)%%)ixbzb#w_7 dO2HemkE{Jm$Q׾4 G$_⛒5[V(ߛD9ŻQ$o%YXTܦ}[evD2-n99.""#=-RPJ:[p񻽫}[[]4崫; *)Y ܈]%uBRIRxSilޜN4wfIg}nڌ)$fBq-Usܖe R22Y?Y,o'xL`n.5~/i'i5 ?KPX EaL%DD=ngV<=/$5uaA J&Q4lSK6ܴē#Rx d}*=⟺fN\b׳PO9\21(ӨeWT`uL2Jh2gy~|XJ3m%«SÔ]Wغ6O%_7I'{ٿN-VLlǏnVFf-z}m1tW3teMz8$tm,3x"W_sJJFQvKfv[f{b\NavL\P[$Re6 d%(Q̶JT2pαFj'ZiUKRz]TTiAxԖh'N'\SZj/;^[ $a Tʏ^K#Vs(xqI(AFut526u8K/kOTm-ԔRjQT6GWfUI4RjJBp:ډh3SXeCwLeHD$0ݴ&hS\+dˈBȉ*RsxKSR+o~niE8Q3{EB[oz Zkʣ%iiJz[QsgfUډC7<-b\ҵaq*94)F$>rKJ[W;Isk}elrb}?J|Sfoj}egXc欔*=NH&$&[j,օHж$Kӏ,/S^vTu[ۓRXYc-=v(Ѷ7&O^kuմ^1hwn[Pp 46j>>).7Q_jWUSo]J <رFuU%(4_>R>P5[ൎyOFŪ3Q6s($Ԛ[KFdk>-6LW2$ӊTq{{ xa9IMAIV$nz'.ay)!zݶ6rTRQhRJZMF gUThpJW4w7J~8)WړiԪժ[ZY.^/z#=zG[[lzC{ozwMϫLa*9~궻UNd~e*t%b7,+S_6ݗ2XQ-zџ "W Ю)Rgɭiɍ'(2JWZZze[ӪuOf7lԣ^{_4wIxk}Qx䉥"Oi]m= m!žx_JHģ%8f냏;'[pEi$RkM1u|w/9C4yEv6Mt͌40mcG2p$D6V{2r.v_Y{5LylmYdnVJ7\>3x#CSȟQXbprW]ϩy<_L(ߺRWVcIrr5>sZ& IrR!=.Ĺ,>I ˥>@ Nrlg[${.e 8ohJ:lX\[Ioӷ%|)*}15YNӘҏ1ZgEJJWA$FfbεA(FJI/f;$1t-g>]]-]-v_/vK8lPjL^sm3i2܌dTt~~Fe撩ɶ7;|z~q(KkvKz-aV}zJn.Q #'$bƍ #I-Pje'Ͻ"6:+S?ls|~+ӡɲȩ# ֹHMԦc/ В#ItI$F4@ 8(5In1l\{j<5GyqJǹSz4ȲxݯFU_v36=/,_E[iLfڔ)&Vf-oP')wwJ/F=*>g[jfEXc75ViN*%'c%IJdFi+e&%p\̦Zd򝯝dJ6~9A!-|}RQ4$iŚx|M:_'in)ZnPR4׵k*ڳ ;/vVWdݤHZM "h$d{(|F"W'-Edy_-% ϒ6/;Gt&GQ1Wi"СÐ:IKh>w[8G#S|n-Yږޔ2cɫ&29Y)9GYYRH6AHǫ%hKU׬oRҕEܝzəBq#WNGB<'#yرuTO5ۼٸnoqnm.so. =b+Yޟ q٪*k[ҽbm˧|:ݵN̩]S&S\GGΑVynq=U=Vm{_+e%))OTiJM&$g<˫$8LMܓ/+流i5#9 ֨ΝKtJ-8i4G3W9_e9_69BVKQ \ERHkuI]&dDEr₤M]7N5MNNo}9w;]6)5Oˑ]ubҥ!ԑ).[$ۑnf}'DVX. }=Rm^I'oK`5WdzGTUu9:΀(g gZKCU D(IAQiFFDҤHQ)*RL &ʲ -ٽ4dzFIfgúKlҔDfiSkp #(/Bzžݳ+|>e96>ڱ}Ե}/y<*ȁB׊4m*6^~#N[{lIiRCJ4}JVϘ_,KҚ_vlniVКEmٕEvZXG4}%-FIYw$ۤ.$S2i>ljH;~jЛK+.Yvn˚mtaYmm|4%CgLsBJ8lȕ`}WSw[Wet.L_sIҼٿW~$LX~r%nNwsqzDŪ*gd^ H_#ti2AK<< /CZRdNNIKv,/RÏ4JԜbS^nmq%r)uYVՌhe䳢DUH4}DT\_zh'Si N'*cۈfˆSa/&w/SNj'/w_⮻eեOj]"!cv['θ¦ˇcIvJv#(:}Oqtn,hvt!镬^TX%FnŎEͲi.<& .&lEm㯶޴R~ZIJ;Kc/ozn)S,Vx&VhcsI >orsAF\[ŊzTI7NR}s~NeKlڕޯb{OX{|OE:Jf%+'%(ˇH} +䤝ϗ"0yU;0%>=5Ī߁;:K&m$Kᒒe[5OۻIjoƚNIQ4k^i\o9{Zdq^NY+Ffcc٤쪉xYr#$ JΒx[_ [Ó.bj?Riբmo\54s,\RX$OUi5QqJ/Pp,brvmζl|1K*)[-sRAy$w=!־Z.]{lGraZCr/ 2Rmߒlk5Hi}J.3KuA҅l"O^X\K$[T+վWta֣/IuΖ_5J/ J83Q\Zasu;'UfEY>YHWi^h7$d1wM9}7RViSUwd)48cM'ωp&Gv׈-Ӗ8B*sѱ@YYb/6 RnQ6!E#gz%ۑ2$( }F)eϒXI-oVY~0Z!ޭ9v7XhC1&|:n]Y}u_Yf*>+c/p4$xͪfSOշSG_"]bd-|).39ߛtyw;65Ww7~lj/Vr]uMn0\V$;Ak"PFeCD˿m?E_ާO`%UaLPۇ.l:ZSɔ= .7DE#6Vɺ>oZItRZTj="B#x I KJТRT[{=j&)d5SN=U=JIp:MޟB>k.( ng٧rW[6/p0O oL=Sub{.H=23K hHQH;EoLσmy?|`zki ̑R ZRff| >Hpk(k-9H/dKFFFiRZMIQ:8&o&D3UyurxDhϙ(ϥLoj "52=c̚,<1yjssILpSݻm^Ͽqv$/PIptGm2xMZpn!q%*65hNmwCޓ5&Q5RgkФծV+L\iuNɮ"K%+3Ị2*BY6MI}&?ݿl))_SmT{oJ6_Na9 ֻe93m1jb%,60gw%$ɾ5)IO=<RMɹS6lVK8fQ/+iFuKROOͷ-[L0.bTXihޅֳe GK+ZR$ DF{&z}:TT]KW#' YZnIuJRJeMTڌF^OC>c'p]LzΝV<\R6ڜ5$vrf66VˎO~"KuOOw:7V%Tfjq%h.eZq.IHZt$:6X/b+ SG0 Ndf8a2%_ΝKqX`ݔlN$ e~uMqU%o\Q׃ "q"tԥm?K>鶦SyƂ&y\|r"<6ۭ2mm"_|];XxM;kq%O}$fϬfTWN2V>/^D""؋!IjI*G=Iz!n~wS%VU0[LDl"=3- 9}M*,5 'ysO |.$ Qt5kK=?uUFMDݻ=I?n.`E-0jmĥhQTd~2UKVxSuꍏ[ [^ٲhmji_$)؉rHA,>+?f8OƬrɰUӜ+J-5*fdDjSmפ!ؐx#IѹRI)5 y#'dEJ):Q["y%R=l r[Qq3&^KKig5.lWd$RRLVY<"#q<;s-xu$%FNmJ.5ϭ;FR_((+i|SO-5$VoYɷlL"ftj\K 7CuFXNmxItC7o<5O;K,Fz-Tu_di8+D;Ilҟ&B-Ku)F~"A4F}]561.W=AC-&OD4zd}-!JZ>RFm,Wf L_e|\}CfCrk6WFlrr ^sZCK.m QtKc-ǘLY'8J㥪jRpjIܡ+4=/rk}UriOsy}ZCD?6}31M,x#8ƤuvJWM%~ˏI$ψȺO1Ig#T vS-ls_H@Mk鲏#=6Q~ ?5tGΑ<5YíםMr\"tIS%gI/Mk鲏#=6Q~ ?5tGΑ(\?e:Gzls_H@Mk鲏#=6Q~ ?5tGΑ(\?e:Gzls_H@Mk鲏#V2 +yY'R yGyi~X{8{ NR(1KM-Fڲ5m''SIz);v`x5.Ձ;Ρ}k!gq;(>'L˝sju"L擳`x=.փlOwBaCaK*3N2vQ*/OՑR{~ߩy`4 wHo.q t<7=;l6I]E9^/4bSd|d>$?kR\{#ƅfѧk-kӖ<<)6 w$4I3"=N|襆Wlsuye)-^t`їU$nҜ%VғoiS-}).PͲ*v :S-&bSP̳T{'}F> >;\ZyzUeIjOkrqje8^> i5iiI)ijE5/3Kz]mY64͎cxyMBjduq*5}3#PF:օZvźNZIyI>^N\KM_ȋinIJj912 3R\jeDJ;o3qN[Iz)n%]gM;I]֝Wr!c,b M%I_g)]?deXoʖ)vC ?~k~Kqq'ӊ+iP{{_SMm)^=[Xg2!DQENʍS$ROAJMK kV U=ÕW)Q'~̽Oϕ&'}oJy >T`ɼA+u0T\*(dC( o߇mM0Ϳ@ gl}!3I]`J*HQf[IuS¤([!{1zKDfwbdFfp씻F|ډm%.-y?//!yNgmV9u)m\8d%q /zKa5-%91,gmwOK[*4}O5#^;Aj[f隥Me0zD:9l4-_6an$m3I@)˧bݒԍJѬ/Wq-d3m꒝ȷ=<~K3?=ѐ} SJ+v>S+̒ Н>v~!U2ǡJf=\O{xL]y'*b%Vnd:܂ 237V^m8HQ 8EF4_.YOG,M8֩."znF왚䏤uq!Kj*2TEGb"!f,k#1nOu3rpTRQKH+i޷X$Z`>+̒VН=彡L>5M볫D̕ ->L WX$88ktHⴹ\DXmz ^=%-gnf` =LQ_z; zR uetI/i˿Ys5Vm3?{j>>m|]Zio2"BIff~rװύm1\KIݸ%"[>I6dNlM-0uvm=`_WUȧ؏?&` N6z}@Al1 F&Irw.7 }I&D|GD{ N$Y)8/&ڒrZfEQT=D&#*%]7+4Zr5+o$D2|X72,'@`>ڠ䕒+ʩ>Ou5i]뷕!'A- BOY kb|C<9]⒆XDUnf`nF.MF*/,喲3yIQ3)JcjԔЖHȌ0^,Pҏz\Z~q'64N]epNNr?@ ~D'H|<^- 6CPb'%,m](j3RPHyyMN W*Z2RcFZdJ2C2#܋p0S}woɨ/yﶮ5y@-P\H6?TUȯz ef2Zē${i-_5Vm3?{j=DѪ=Oȱ;e?Cpj]$[nm'\I3I;"ض.}Wf L_e|\}CfQrSOe͒(fUrD l9f}2-Yc?1~R՜?O/-Yc?1~R՜?O/-Yc?1~R՜?O/oQsg/e|hǗVprXGƌy~`g/e|hǗVprXGƌy~`g/e|hǗVprXGƌy~`g/e|hǗVprXGƌy~`g/e|hǗVprXGƌy~`g/e|hǗVprXGƌy~`g/e|hǗVprXGƌy~`g/e|hǗVprXGƌy~`g/e|hǗVprXGƌy~`<Jm&3UK.[m,Y[W3>@Y F;Vc3^n,2܎dz6>%ddilˤm.K!S5^gi#8OÀ詈gs734Mxcwd@Zr5+o$D2|X72,'@`>ڠi?eGHQF?f[I{jRdIK>i|7/?=8fƚk9IDI""""."ngj8''_ܹڠSkֶ?ls XU\?мs3@Uk36uvm=`_WUȧ؏?&` ;jj+g55e.#܌Ң2=-&Bln?[O/-&Bln?[O/-&Bln?[O/auRjTM62JR[(zzM ~+c<9p<8zM ~+c<9p<8zM ~+c<9p<8zM ~+c<9p<8zM ~+c<9p<8zM ~+c<9p<8zM ~+c<9p<8zM ~+c<9p<8zM ~+c<9p<8G:gsrbiA^G2ܔ?ti溁Cy89ZmOʘۓL07^g„F{lF` lּ_Q\;-89#AZYv.{1zKbujIӾ Mn,?tϤϤƈB8꺜fyMq>OW?2T*S^Sc}Z!c,b-`uvm=`_WUȧ؏?&` y]=9-v7+n1>ӟ,D nt8f֢ru1ec7pןr4ܿK~[ߒGj^h!zˎ˗Y>Խ^eCj^?h!Ᏽ/Aqןr4ڗ^=KYy|Ϸr4ڽ^v._}fWL_5LrMLא\VJ,쭢_EǾۖT)S-Qq,7\T^ ثQ(}!e@X`׮_oj$|*Ȭ;C`!Ns㺽fI-I@u&~9֘I߲AwRk(Z~u&mrAwRk죐}iԚ(Z`~u&~9֘I߲AwRk죐}iԚ(Z`~u&~9֘I߲AwRk죐}iԚ(Z`~u&~9֘I߲AwRk죐}iԚ(Z`~+Mm&lKaiO<\$ԥA):HFXRI%od՘m @Kr,P#%"SJ\E)kQDII^.M_v_c|3vi{J0j#=I߲A66pD)TyMzM}k ~yٴ~S_mW"b>$.awSsڒ`3lZ5Hag!ůűɒ.R%J>6_ ^|3]Qrӎ+T0\hir'B5s'8I5EY8ᗴFgП褒" 8(i|\!<:`1m._wmٝ5[69*Rf7 Wf L_e|\}Cf_O_jHYK[Dr"O fmT=1ʶυ>etku,W ʀSkֶ?ls XUis/oU$M~|wQQ%Y5[69*Rf7 Wf L_e|\}Cf_O_jH9_1 eXJm*X#'ǻj!m?˷ֽMG8y~4|Skֶ?ls XUրݐ}z۲ Zw;vC=\Y@ng=h ߐ}qg;!,sd3~AŞv{>րݐ}z۲ Zw;vC=\Y@ng=h ߐ}qg;!,sd3~AŞv{>րݐ}z۲ Zw;vC=\Y@ng=h ߐ}qg;!,sd3~AŞv{>րݐ}z۲ Zw;vC=\Y@ng=h ߐ}qg;!,sd3~AŞv{>րݐ}z۲ Zw;vC=\Y@ng=h ߐ}qg;!,sd3~AŞv{>րݐ}z۲ Zw;vC=\Y@ng=h ߐ}qg;!,/jzFߐl9skqJlApQϑ)C{/,'eNl8֩."znFgWd:9|wqb6\JZj=ޓ5(L3bƱAAv3_S>&] -WI% ߐ}qgsd3~AŞv{>րݐ}z۲ Zw;vC=\Y@ng=h ߐ}qg;!,sd3~AŞv{>րݐ}z۲ Zw;vC=\Y@ng=h ߐ}qg;!,sd3~AŞv{>րݐ}z=>rs*TK|ɛ%' lo=x%k ytVjeamUbeIp$,Ӳo v{>րݐ}z۲ Zw;vC=\Y@ng=h ߐ}qg;!,sd3~AŞv{>րݐ}z۲ Zw;vC=\Y@ng=h ߐ}qg;!,sd3~AŞNCܶr5vi&fQ3ݰkL;mO=ee-דޝ&-=$XSCq(u TDf?.8R֢BF)GÃԜI[dmYmJLťie5SJWЖKb2Vp}Pҏ_c{rUicMt7,Um]73/rqrZYHb(6&<I%![odgQ4S1=23krk6eC8ҶU QejK E#~l vDkZD[mģ$̀VEzfIx[5(Q!&dFd3@8V'c-ES4<,5=w1?uqˏ#~/|?Yڒ'qֲs]*M)"4uHROdfFG#W}e/ N)eOvrVk\HؕşJ1I3>4/u(=sxEJr待UӲP~[#pҟ(>%;.?:>]b]DmB/Z1sy#[斴HreY̍*#ܭ]E:R{:uޚqN>E&]7nm4KɵҪt-#h,%>%&,fy $kRxRkBM[*8ZywVӮ.p)xUWkOzegV1[=;sM}h۾knnJ3IIA18[ۓJ˖2U818W-崸=~G6l̔$q*#=o>WLUjtNi3wASt.V%Z-{+W$8(lC6~>LmL9LI>%ZqfiBIQJXO'|:Ndu%|Y$y6m+kTڮQcc'4{Vo3njm+5#\<;o0C4#>^dRns$ )n)7KW^(?,T[nՋF۴NR֕mƮR#X]A~=\f6AS)W-hY4,&E{j0yTߍMꚂwDTxkQb-9TTȈ0r :DgwY7QO~59MMVSI/̗Ecd◣ni5|7VNoeG()nJvK:H!3ΧdmFۅVc8 $^:yUjӏmTӃjKo7io[t`"ry񪥱<i<5%͹+t-%*7I4 ]X5iml+%{L̸7%']^WMSN:].e.9\i$AJWyChQ[iQnFFv8IF3ki]?Zm?Ѧ5-N=5k$d׺>[$sKu:brKWIbFӖSw,1g,ouJy_.?(dewE_jbn>5Ї*ldm^F|%/6{Fp*R| 03ܽ[ͱIx}OIiO3;wf82i7T%{d1،hv]O nZT!:`^=WQey.M7=2VT,FêBG3ؖi{ѤN8I"ض.}^5L 3>#6y-%gJ N.Ç'Q8qF&K=>fܺхanhΖʇ;-Ej7^%헧y淗˲7c|F pzy/tL?ujL 5O:YUMab5ZP]T!OZyζVSj_J rzOtNM~GgO#k:}ױ^1d4\22wM[j$eH ǟQ(|%vQm,υ?yiSEŭN+ ^䛔 UY1eqw'xezJ-xqx(iI5~c7Aq\zJLKh*MTE;sp R5+ۣKSmVˊi's'˔%-x2FgMSjѺ~m&my/iیւ;js|w%~ mP(%͙]*::$Dek2T Y|n iY5&MUjRV5U}IZpRRNoKNyc\Vyt\'45vk3ctmNz;Qes),L6.q|j*dB moN)\ͮyOwdUČZ{om<x7s{Զo,,ژ$U=h2q#mn-2H5T5I(7{Z7i'ĒSTg 7Uv+UzsɤۊMFRf{\1[lY܃Oc2=|Enj&_9a wgˣ4$~%xޔócS)$#&zo:7q|ʌMyPac>Ĩ>ْ Ky R_#JЄ̌#fq-7|qj;ZịjQ0PP FsnW 3JoC (zRTLV 9l8q<XvS-/v-mi8%)UrFY%UKk~YOSM7rg{ԼF+0,Kwq&ʍTIyh&Iv:kO߷ќi3֙ȓ{6ܠҧ[o\mm:OxsrǷ+|>+gu&0T5w6%2x<H9jj;UXumO4sgvӊt%!.pS<:5)i[8ܗտ 鸸[MǟcXcBo[Z|Ww4v\D1W2,(ҜK[ݲq$fV^يSoX?ڽv:=D45S'Wvn7+]liU-vDp$Ƈao^927% )l%I3-4xHWӭ=;ě?IJX4I?guz4UrCCD4s(5II~i{zcS˨b,27$~,nJ37߻Y[]VW(#c1UIy R(1r lJ5.7NnN2gFK0[)i s3nM6".zs=fm[[h>5@ؕ~ äC|o,)Fqgҷ)jQJQI3@**v6S#iOȗ)Դ-RֵRDFff{+NI(A[|% ŹBifsyԼ? WUE!5+d.#?h]sm%oZV(ɜ;DLy+r2ԂZRHAے+ORԸ+'(֥V{jTcNx5bdJ!BhABձn{%G#o[._u--*s_u?45\k*Ѭ bd7. BfJ/)z?]'D' *iףN~fw@?ykX;j76Euqyw؝Ydd9>'US/WD q츞O&p'q*h"3%Ԧ"L[I6ݎ܄fJ32$:=ȺH%q .58jEq. _*k8W&*YUm5!R_[3%6 Q[sf2#2-Nr-_Y7 ,~-yu(mJKBFtz@"Ơʠ㉭go:mV!DN2J%8QldLe(dU޺䔒v7IE[L0aZJ625 ̼n^C26,[i6$kӜs j "sRVV#3$$ַ4n.% (RuW佗ٜwQ?KaV7L4F` ]EȤW~fy1[\h'͸ϽBL%c(Js2Q~e\Zuk%zp4Z֥i'WR(sUCqZնDS~\;S6޵yԘX仴ugĔqKAeqT&$OT8쒖e*)N.2N޴IF2o+{5sQdWdV1"d:nmȱp6dM$^JT\I5.uMjzƢӫnv[&NݭD[i^U(|*CjL,m9Lg;kRK􌈼Bc\3t~!7 W ky%߲wF-8m(^Nu0=?~ZqoPn/I#f?-8m(}?]wL?OO~[6>ۋ_ٮ&uj&npD+>;(mq)FDEeE7%ڤ[y5.>([ɬ&\cNIn.'BGRgM2Y{DgER]CN^4o_s>!<*c1[E~ݙy #ۚzӫdFu9TfSo<꣡ {p6Mˍ*QDkm8ceFվ*iq|AM r,K>gNg_FkMu&82T9imi QNVi=Yqʔ,>mwN'?xQǼ{/I~%ZW5VMfi1_1)wqBXOڥ/2LGljB#pԫRҒP{TJٹMv4bpkɇɒX:%)Oru(ۻP{$X<UDqGMa>e>KQ6vJsԂwΫXg4+:jiЯUiXcQzO}5V˚KLլcަKʄMS1f۪S2Lr ,W9^L9f&GZkRMM=ʲ'V*q/^gK> 7ީZ׏IJ[';5p \G<gOS*#Li$CA)ij#5ۉ̨vI QҒK^LOVNK{BnM'R+zԵjz)t)#C,ޟEj ƖƖ'bbܗ4I bb+8P6)',aKJBi41!fGeEWlGM6j̵]7rr+bӮ6}-/7R%8&Ű%GƋ]!ƣ "ݗ]#J%ӬVY.Kikxg7i#A;!Hv*Pۭh5ĎSsA\sOM].hg1v&i Nb5rUU*,zնdGQiKBFdFHZekyc5Md5|w2cq};ZT[IJ/~3 * 9iVOaQh.Lg٤ pQi>F4%ɦk2IqZZ|Ѧy^E4PTstU&Vu)9;Tlr1^?k)▄,6 \PFN+X66dx .,JIq)Ymr5iUۃi%Aj\ wyc]׳1Ɣ+c2ܺv3қ[mv>s3N1M԰]j{Rmi#JTÏȺ{$-rߓI㋄'.+/N1)0eb`:eMָp4Ґ] 4li/dғsvڗo7^zRӱV/^.cKqLp8fɖѳeö©%4_ˏҕzQk6moջw{xi*|rRTAj,sZmw=sۧa)*US>Ԫ99S{/HP薝b R8D >ѠSFa[y(KRR#KmQB #߄nۖ_xV9,5cڎ{p\I:ne~5ĻRTG;GӶmf(qb-k/<ZJZN8d-ԥLsvK[o_I/D<rM_!R4diϹT6c\YZRGuKx$$Rma(7QwRv{E1hņPYUcU_u{}v=MÙ \hmIq-ő"0HiV_ZNkB{nca̴NJzuhNRԵSvQz;8[uNK}X5|sV &l(ytNLwU! EmԥxaO,=\h;v1I[{(יxzKK/DNV{b,2SZ߭ĕeԺ#JP8KdGO1^4ܿJ[.\:0<MҫX\+Nm֛^6I2q|]"\[X)0\sd|$jZOPeN;ct߬zcҧ+jFޞdebǑ?7KV[Isn c\ɪ10`'4tEAtR$ۦͶ"5-2PSiU-v[Li,S "(mݴ䚺z\SuÎɺ+sWHħϸـӰêNʌkmNo…p8d6̊tew//)իRulЂS-_X:y;p:$RO8%Dl)F̋\ǃ&hk;imtsz9KiKmSwWiU.ӧ Mx{c9دHۙ۽ߋ}mVX<}WV>u{:o}_c W|oUڦXr_~nO;S"a\BcZm1 B'7'IZHJxkk~I]Xp M{c>iNo9CZ1dOlnTvgfmYSѡ K̴Q)JytG9~(< ⴗ.WTi+R},Y`zTU]Ū[-OKkvKh2RD2E34d(]wXT-Xbm\9kd^5-TF>5K'=#"-Vŋ^djKde|jw G?CĪ=-mmMQRW 5gK@X/2{QȈ,X}¸thpM^byT݄ߒNWm$OJ8%<\^uzwWnʚ٭,ujeJ֞if`<ZfІ(mQ,ƒA^exڄuey%0Qo̥Om1]:qSƲJOtHK} ~kH+uP \]Hr fh!aډe(iye-\A2RR|>mN9dĥmFN.IǕ[կ2qh,>jt;tSU;8ƽ S[f5/ fCϓN'9(i30Ư$1d^:iM[z n=2J-7V_ SVRTқQW.YAsc9R&]L]"2L _/Ms̹1 S9JB\vkz;;PbsY"Es/_e/dp$n:ДgƥdxվHg^4ʮ)55*S2kRmU]wrMV\x%nCW5߀)Meodo¨TW\ 7zHH3Q+c ʼn&%U''-G$͙wߖ4Io{*膢zEOMkuvjK+R{䑨̈r#C^H-irz)cFR٭'WWMZMD+r0uO?HRsrdpM/܏ X|s&)'v5?8G? \UMbZ:i/.<[v,w"-mnIq6n53gWԲ$\uZ^j+i[k /݌eٸkgObŏjE\E۩#,ӐYfcbDnq>$Ҕgc V^[Eyb[7Z&ᙹMҵIw}֩4InҊ1FMkD[9UrN/m3'Or4J2tIo?q>IdioeѲ- 1467/g[2rJS])&KG }URoJ<:pOLd'Rr9x*UIWy:.ZKeD,7M2)rfYzj#❔iR.K3%'\$8نRjz&o5I$(vŚ,r[:өUT}Z=$= Gsm0[o8̦ q_f=l{ny$RrsR[4ޚki-Y pPiO$jzZ}XqlURܤbGelsVON-%͡Z&$ҖH&tn+:V$V~67il]ry\k3k{{!p-V;mӹAmO؎E7f|WպN_yۛ&8~Ṡ64x;[~.#ߚdŶǶK<^{j6do8g/Q&VdGߵȎDJ8$d5,0̥?kdM^?macQUN.kf*}XҹeTD@z5Q茗"DS㺇K>[3&ϛ"G u3T)G{|֟Zګ^vrӫ I.O^IZ5+5;5{G zLң1=q-F-$(4[\)bR&:&vuunAL'''9JVrwI._rr zOo2v:,٧jhm/GKJܔiJ44TxIe$߼i׫NzqrZ$zr7췃Z{5ޕkǫ-s 9L^ާmɎHBti[m('-=*JKuݖg:Z6iiۻKJ:e9䋍KCM;Ry^5Wt]}xqXlە̓h8FA.ͷmd_5ƕ4s%pF'C&I]iQ[ZU9,s^&ӕONږu"ig)dḤRSYVzC.pZm;IlC˗JԤyW7ޞ\iUY|ԟl׽9GCZj>lnSo\kl1R[V8Zυ*'8d^}#v^#"sIYÂ]D̕*ݮ4{M(×.Hbs>M/ujOGVZ|&SVB۶7`1P&κTDN(3sBI*B}ƧouY!rդIl&mIj޶mR=-JIΥ$JI&qC>S1<5GWU0r$g+l -mK2ձ>6Z %Ͱr7m -[l ~qjqHIA(ފ'-5rKAyu;W Xsղc&N1+zQյP-4}8rO2H'Ie[b&FByfR).6Kĕ.5%JN\'iIijdZK姫^iiڜt7s̱"$ [.O]u%- i{'IyvֈZ8kcrRWJۃJRMԴpt˲T.!,[7JKVy%i;ەh-*#5efyzn,[0<)H50iٵ\k$dEam6)[BH%6oCYu\~'KV{[NۚnӷRo}Tڽӕ7Iay˚q;=d먦u#jK)y&KM+%+WNwzEWܜ֘6{KxBݾe;tMRڜ{EdO-i+.CTbŧnAGm f˜K7Q)^an3eUQMiGn7ZZqZ4IЭJP[7,ZVnۺFIGm;X9~ pG3*ӯF9h~#[i'_̚KI_U^\qH6KӦ>6iKJRujO>{qZ|ʟU5)ܖ],x2XYND!ۖ]""2iiI„ݚrqaɊePU)ܟ-Ҕ*iZ\ue!:[զ4NI[])iy?VtŭGo!Y",&>>">.u!F&7WR:_:6״qߍ=L JFIFC   C  t  !W"1 #6AQat2V$378BRqv%&5CHUXghw4Ebcrs'DSdeuTG M !1A"Qa2q#BR3br4S$%CTsU5Dct ?L3ifFMms 1S4p))niu\ܧaTj57&I6]YRJwd5I5qRFe{ ɁaW}首MiUWiSHXqK)eVi'-:V.Z#QI=sQOͬ#]>ߒO%&0_SJEI#O\i-ܭIInT1pm'oI&n]WѦ״Ζ19*̱(ԋVJvsKQ8m*;<6}r7KؓV!XjӤ*iCU$J\mN.]> dT8EIJu;9g<9(&2_q|.KmVwϧSyaɏRUgRQ~%'KQ֧k:5Q/D-3 el9ȅ$ëRI*KYF 3Hᒩ7^U=2iOekW̋.9cXԿN5vkœD w:um6 Ҥ*kdi2Ķs_4u#||xyf_}~1a</=cu?nk~'$}~1a1S(>ﯚ{G?KwOۚFh~</eE0.2y hVDZe}bXI\]LxKTL ٽӱi-ɊP\hLBt.V&Ō*G`Fv:lƱe gOۋ#!+rLYָEG~N:R_ʭyIFJ%>\چYMI:'$ 7i-G#0nYdu+ K[٩Y💞\pO%2Rj:kRtMIQ -#u_oV7MW.{9yjFDO*ϮuLDZ$uF8%r֏R3F,3w88r5$m%Lv~tu xR%)>rPH|֗^<3#<[M`IQ6OƻvK~lsy6'K6\N&_ے%+ڷjZikV+.q_H֞Nu[=Nj.GD&*L:cTi6}qH.[r9FW\JRr>%p(=n->^-xԝŞNsH+[6Nn[?jnSJprR6i}ΟAd-*k~.؃z6ݔñ*{"rGV6wAnsW nV͟n|菻S2=|DcODYPvTeҖ-S='ZqKNwRWŒO 'fҺ\橻\ьcc'4zLs37UDp Џ y*vI[mRRn/sļP~mjMZq-"xR\OѾIn޷istblVimD4xnSX],WLCڙ/ɌfI'I4d}\e-xmB\+ ԗ*`j<('"}q60mjCnqr&e4ڍ $4DFfU 8w$:i4C#5V˺TZ wO"ʴxos&BqZ^'Gu_חv'q.Nu׬Qo45k9Hh[+DFD 22cS'8LΪPm?zu}QuO !Ucr4$[ZM+J fƳc9rjqe ˍԢO٦7˱\&pǺ\'<;gwbs0Zdw{lgO,+Zaj8½^bٮGJe@pl[ɛ1Jl }ȔGۇU^+*Rhy }:`HSJ(&#櫺?7)ihWR[" 8~,~%vœr^Rx/T0[kz,d7$TM FDj2IFd[!͖8`K-p<# ԦUs!SdT9ifS(} pIRIDGn-ed9sMCErG3#%KUd9CI>XlҖu|У2ܼ-#"+q&󄱸/j:Q0XG:KJ+f4ڞ|$j[K5gĴcx45Qkj1pTJM*jo.Hf.%-S\3kfWьbҽB*Gg,lԸq>J9sv.W.Skmo'sW5~m( Hۚ뭕o&X]?x;knW&4œkApu[EaJuتRnn3iKRFJ-ˡ=0xP*,jxvmq88e}!m)?sq^BD22##20 zL]OQU*6B8\cx_Ձ_||Uۋ}kG:zcJ浓d^<ֲu]*+KiLH%qQTDdF5c5JѼ'7CUjn eDxLIiyA%Reûӧ|UgǴn{nys]vg{KbdfI%mnI؏;eo mNZM'^kҙV46Trڙ4n8נSxV(j#3>K% E4.~9۶ivUB1ZClud&sDKd|KQr;*_%\%[~t#KTYii4?#]i)T W-? BILKnR_ Nߊ;?*NjXqKԣ Ez$!p@/GQi%2^JSf"EU9:KeG~ݤ?E ud^<ܫQ<E6<$0[$⋋m}r`|!4?}` M,/_XxBigyxK;=Y^辰OE&wz/_Kc6T5;e4%q:Ov) $IscYo6}qwO]b$?Fq&tqbuuOF׹$ԅyIa8|.4ϓ =C% n -QZu/)&M,/_X,Q M,/_XxBigyxK;=Y^辰OE&wz/=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^t𯱚8nKQl}FvtyߪO=i=P2 ?='RcNMd_C):nhGꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=x:nhꏽA׀#>=^x۰=xo$RU͘Z`aop{HI:իR׼dE% ;LiNFyIJ>I7 Ky$N%,SY%;T>{=G$&)e7:Rt>E '=f>"Xf-id=p3J|ȇKFU߼=8oOJd:Y uq/[ExnܛP!d%}_ZI+/'VLe@KPqy0-һS1qmQYKRq/ob/Cc<*',s'<5jԫ~@YVC_a%$E8ͨ*BҢ2RLc#1%h)In٧晆ġģ)U^}{L"7$=ϋm=JRۭ7NOۖEծN4|ɒ!J8V_~8LO7ԙYVC_a%$E8ͨ*BҢ2RLc#1%h)In٧晪Q_Nqq:jHlK)qfn#5쭔 O󕒦'&Oll.Q%3qilZ7پݯCrϛúh&-,`TEoNWQbZ6VX4h,SE}jWQ:F;sR{&9\ӪM[nTZnwIWVkSegлVfbg\UX#dSjuŬCq6KIm|rTٴZNfG\DPP^nK_)4{R;}.'\(zc2s {1,f~;J6DR}#wf|ejaW}K\&&ҷYX6X^ok|7nQX.X2Uj&js bꚝfm_ao. J4nj'1SדG)+䜴?V[p,pq|=0wTe'D+.9U"*>hZ)IBxfJ33;8+q8Mw(1:kePIIF7S|pu\㋚wND鋛h.x^2+bsQjNE"KKN8JĦȈZy%F nog&i'$ܚKЖ,PᡕפTRݥrwj[S8-/nikF~31ʁl搉a!ĤҝIo [Qr`gisMxbNzHgi&h`NVI\jMM.:x?k-n‹XN&8q uObۈJAϺGYSiB5J5n#X.2’*UZT婨QϤjA-Qa Էrd@[iqKWaJVII$+r32"=lFX|o%=i1\g'Jչ]6W v/֝iZI'M&iL[r46ۆH[CiS%(q9x̭Ucq'*UD]VoRimq{MRPV^㺫i鱙xGF#QSk^uwja7“C2%J2嚔HQV3bnn]?Ӻ> x0p3k\xoJI~4ï_eҰ| liFdh->جj;yd8S-Ffɿ$zee+L*8(ar޼M[}奧Fk'H}* 6McQVLs sdKJuEe6tKS/+W 8%i4urot*ꔪU)%NJRqQVQ[rrQԩu#.sX(YdJ%n"jT+oDOM%_Gjh{Wu{a⸹~i3<<>OV.Uʕ{;]soeH?W1@3WzDԕqCeddKBˆiؔfH--4O-ȔeUmnn4II5#:Ï-ϓg1I+Jz;EMLڍpkZR^{wi4KMr7{]W~NBHIMeܾ0`䯳I>e=T*}I@ QEES%cBqI2'RIF"3.!WO]'ϕmZM;MB\sPO޺+]5ҝK:0615¦I^(RVf{˙M|/$$U%ZRiܛmrnܟmf#轒b%_1i.d1xݞN)R$*O^BZi||5UeN$뫍\rR)Y˒Yg勋|ڸhn7imѦ*ڿX*VGD>- {n?ˇNNWӷO?^Ex8qEW+Ӓy=jZeyjf~ >.?#V~r۶͛7..>뒕3P% «]ګ LJ$S2gP. u[|2q-8h4ld\A7e\֙sjJ~+/g-TY"=RN/KPONGWG -j/z~ux\?{qo۶ǻOֽIfwywk_K۷oYNrSTM|TiS)[RVJu$z38$Gk>n7})mu\+3p O祿=ކkfq彦3\g9#oǕM9WGmi.GLK}Hv#]jWp2K%.mdȍ+J:xxmRmUڍɥ%O,oqMڥ_ҮړMh8&|>sXj ջ-?[TUʫj2s!D]4\F>]spZi6.iSrmEcFCiiߞ@tVt Oq|+U94yUttzyȔ])=U*'#"-r27R{jz9֧T",f͝ݨ$:c1ԗbR^ѱw^Nbq?n)R̉S8-,FTgOqKNfZZ4TI:?q5vkgsm:j:M$ȲOcqĥZM)Y4Cd8N)KW31S' c5ĥ|#*.E'ZRT-IIEiJGBD7}Ku6xV1Ƭy ‡܈%OqNydS^5+u4it薝>-Uc,X|ڍ$۷%j|fw0e%ty3o^MTʖ8FTG H]Ǚc͗*ӆ[߫ﲶO. 8ڟGmJ"BoZv\|܏Ww9󋛷#n>$~vNj'u5Gק:t~>+Oc׮KZdž͸ª9ńK,W´̈*yȷp=JiqPdM=8IzT%[aë$\eu:lX.C"̑$ԛv4J!.gJu$Y,5 %pڌelڔӦw|LcI\m+WOtCw啷zsƚ!b\."qե8d.bI*"/%re͛>i5yZn&>\٩X1țGW7JMKChuOijظAO}*jD:jˎ8>m>-).8|u/qhkWxjږ3FK'96J0{-MZMG >jϣGڇSkQDDd+5o2E{d".a,ß䧟$iNWm~9JRQ{rޔ-&Kd5GGG!V6ܓpU}P%*BE.ckeQ'Ҳ"RS|XϻRɵMKNm5qvxIy[UB1T%(ZDM4nemIvÈ+jDWd-NH'7N+t vۋNIUsVM69f>+Eftxzkb^8=ʗuΥ++9|{#Lp]KSu͖Y _ tsNFWť3sHp!if6| 6| a#76Rxl3>U+ml~/s' |L/W[i'fN.䗣YU;WXg_]FCk.ƍrgHpSKiԭnLRI.*JGW.h͖iT2KSW{/m:wu'|1xl<4}{QN럳S Aў EzYY.jKRذr$GZ..Qq%"$=eT%zs^%7{JJg47.R_tZ|wn)yGIӐ-q2TRMIh).5TeO)i$%JHRRcJNq>OT_fi5Zi&o :} q4֔‚Q{_9F+k k ,ƵGaW6ZwOllS5q硳}H#|Y%!%(+qƥ+JFRޞ)XMnJ >J:cI)7~i"]NN춹鶢!Ff6yIxHq[o\ʢQU4s٭7YjMljiiiiOfN.SBq+f|X1dљ.p)+"R,/.y[8ǞntU& MEw8SWzi^&^&GS^UF-'uM3[VbGEOk]kg2c>茌#Eʟ NYVO}yW|jտVZ\􄩪+d*3mYŸC2NC}_7iS{(fD{2{xeid[i?FZ6b͍RǑKd.Rt[F'ˑ~Ρ*os31QWzGH2ۘsreRHԑSVޗ'˒i9;RM)I]w)wS:qUE}?Ep{-9hۃگmŷW=Ԯם5~ZvTwjb/ƭ$ߎSM&~2 912%G}Õyԝҭ/)'-{lgT*qYe G߀"yG!xG!xG!xG!xG!xG!xG!xG!xJod=:e=[f\TuNCyGW6[,(m =ꌶQvy˰Ɇ1h\IS{ICE轪V!:eKFiZ%%D~c#܀Vt-!MN`qsKiqPlH{nf{|xoH/F0xoH/F0xoH/F0xoH/F0xoH/F0xoH/F0xoH9RqDk:C;li26622RT9bMn`1NϿ\gS46uudRm)2#ؔlES[Qxe