Jazyk_nas__ako_objektivna_danno[[BOOKMOBIe*/5Q>BGX P% Xmais |/Ttk s"$&ʐ(*ے,.U012468:!d<*q>3+@;BD}DLFV H^JfLoNx'P]RTVyXZJ\^`)bѽdZf(h^jhlHnlp rtv'x0z9U|@~IR([ckt}94$i̘ޓ E%}.$6C?IR Zbjr@z.k{x?ٹN)u (1;8D<LU^qgp:xdae@ ' ţQO  "&$&%(.*7,?w.G0Q22[34c6j8q:yE<&>@bBDFHJLƂNϣPRTV$XqZa\^`bd MOBINo:PEXTHd Vnitřní Prediktor SSSRl3calibre (2.44.1) [http://calibre-ebook.com] csBJazyk náš: ako objektívna dannosť i ako kultúra rečigZ pohľadu menšiny, zasvätenej do rôznych tajných poznatkov, je «mágia» skrytá pred ostatnou väčšinou subkultúry, je nositeľkou špecifických poznatkov o spôsoboch tzv. «nefyzického» vplývania na Svet a praktík takéhoto vplývania. Z pohľadu ostatných sú to všetko výmysly a rozprávky, mágia ako jav neexistuje, а slovo «mágia» je prázdne slovo, ktorým označujú to, čo objektívne pôsobí, aj keď princípy pôsobenia ostanú za hranicami vnímania zmyslov a chápania človeka.q,0c52c18f-7181-4ca2-8bb2-346877b727b0p4calibre:0c52c18f-7181-4ca2-8bb2-346877b727b0 EBOKj(2018-09-04T15:02:32.623000+00:00   t m Jazyk náš: ako objektívna dannosť i ako kultúra reči VNÚTORNÝREDIKhSSRlovo, životXsveta!gdF.I.jutčev߉ف /׀ooooooooooooo="3GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGWWW?TJazykáš:kobjektívnaannosťi kultúraeφ'GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG''Sanktehburg62004υυυυυψGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBPreklad:oleva-net2017W>OBSAHOWWGGC-12p>1. «Мágialova» — оt 3odaní «lyrika»aremýšľanie 3Оdbočeodémy:

Zmysel*Yz{: 20 @Gqpߎ߇߇O2.1. Čoe»?:???gOO/OVysvetl_oo/GGGGGGGGGGEG2ar Prírode podstataa 2 Gooo?g爧㮠Оojmoch,@ozore -ápanía,zájomnom 4WOWGGGGGGGGGGGGGGE7LjC@najlepšWWW 49G/_/oooooooooo7/ȃzyY4nejpolupráci'9proceselobaliXcie 55G__wwwwwwwwww75wp3yԤȇaálnyistoricISڇ///gwwwwwwwwwwwwssVariantyώ˛0ČɡexHujúcehpJ: __79_1098976186">danlivákutočnh67A hocikXud`utmôžeyťhried)é»p,t.j.#dupԎa,юčas tsamoqC9j(vojxuJ%vkonkrétvomh(Ze:71áh čowe?bfung(?Q?"Ysné…ooooooo"iod_odetstvoužívameah(pbe, 0ňHsa«1ebouum(ze@m,i>@matpy`!koľiel(,ȗXsivedom0ľovbúsilia.Q oblakaždodenuniȆaozok živ*dnscoXji ituтp@.re zdalo8,hcybtémxepotrebxXHie.΍0khxbľ)che0jín8yщlepЇlȥ8kol8o0ckHkamelospolen+muWaen)"Abiosférl)tXk minuti,qij0Yhudúckôrdnesnevyhnu naraz؋Ѥjep1nɇakoúpl)ezmymchudob"ءџneumožňacPjadri myšlHku.xchkterh9+PsmrYX»,gbgéniɯgТаj А.Suškinz8vláuћXXiapasnohgeneq@dXxx!tvorbIlilhákladɗWx(ul0Ruska,ezmazateľneýmvplyvniacozvojelejvetovHkultúry, —íše “DomčekupKolomne”1: Hblockquoteeight="1em"teggggNwidth="0pt"lign="leftiXI
А,ravdpdobne,evšimnúás:ǁňa oktávamioji8kúpno.Jednako,že čas?=Veď#jaoviedPsomhystal; а žartujemosťrubo^Ika8már(xtimxazykjKnepriZ;mu!tuHyoon tk`@rzvyk7ρFrígijskýtrokarhuoberúcQ,_Y”7ooooooρ/gggg2@Zvarilo (uКоpa'Nj!Čmudia-koptia).zoppotomρρPriniesolstôl...`päťaečoZ4plil*0je enavYer?Xoaáíaurópa/*NQrebynovaiskuh)oom!Horko-ťažrčezhlavespôsobejto `e!gooooom("݀bjustify">TXZnv texٟ0ýraznityjoom?ϲ'&GGGG@О,izd.S.uškinamýšľyjadri8ve «ž»1nasledovnpoémyiоIs@ýzuimohd (ꮟu /Ӯ)Kon  žal8uv»,toȅ schop`dr؂Ȅ;…],0ه0߭߭)a bedákadPov0danírodHa(, /OOOOve)?7ooooookGs3Ale PċAbb:vedZdo0cni,plývaj@@aháľkyl ,hu olق@zatvo񊑕@0lerovPkaranté؃un <idiecIútlmsennpľťou uqa~ou?"vďal:Ač`ide򜠋kurióznychh苠hi`ihíВ(Hje(ji0jucrky.„Domček9Kolomne“ at.j.ePQsamotRAAk)rXtxirešpevakovysoký»),i>Pцahrč0H(kabtno-salónnymkuplm»??????0sQBžewwvxgóritajq{im%ivyšɁ4po*(to@času) еuróps(ozofȚpubliciHx0kr)h ickruhuxpoňaggg99445#3gߚgggzČoe@[í aŇzp/ietirebynZvo!).АmyselV‹P dy, konca«ezo (1cbáshzrozumi! Pčš(minil`zdeljentený tejtooémeslovno-gramatickýchormáHruské`jazykaanejobyytvoriťejavojsobitp —melecko-оbrazH,ejovo-inotaPhktorpostavy3y,dalia z@livojavnédkxa8faktyistóriesamotpuškvskpepochyoliositeľmi úplnezmyslu
.

Alebo možnreto,ᄘnapísalielaoldincyklu, Zr, оpbodzujúci А.S.Ї{؃zhonupetTž`ta, iviedooicQtíšinyalcholerovkaranténe,1kytcmspô as󌉎nevyhnuXžduekuHkvmY9ensilas)«P{a»,arxs*Arozahbu?ώώˎ>pčmin (nad)c)zťahuha鶢kultúrohثas, čímea@takQtajajеj@Pzmyx0(Ƚa@podiovizinformácimýšľei obeegórie- 8hdb`c*vyjadreľúčov`ncípHid(k؁musí8sled8@ce`hchopZo,aؕAy(žarhyǩǗ'WoǓgggǩǩǩXXVIoooo?ǚ/ggDŽDŽVt(blaЏ,류pevslovulá@Auzderžíyšnsvojgggg401773WV5Wgggg>H7ƝsrdcibohOkam0te021726>asihšHzmijuOo0rȔ0ýrslavuj߁Raz-dzeštiu߈???02709/.7/?W??i> </small>aodyetyiju, Мneoktoromakázanáekleslosť<;_]Nechajmeo —pravtei??g?;6254/.9/?W???>!?< G lockquoteooooA akrizme, žeímyjadrený` tých萠váchľúčpncíp8reči8ivota А.S.uškinutočsledovalpoézahmliacnej9žartovndejiežقQtatikyejveľýznamšímyselϐ///0677610ǜ7y,h(i jehm: «JazykôjJneat;šemustupno, / Оn tk@táraťvyk»,zvôbeciúmovoľ"ásnikaPhonoAl оvládnuqvone;néCX.oH.׉җy܌x0ptߕߕPové,>0j» (t.j. a)b{solpRushroz0iszjednocujúc8kultúry.A 0Vύé.b>ТX#škobjektívnaann ؄фPur txleoZa»0795371iv ,`ž` ľubSziovsobopyza.aߚ ''''''' АkreZоnrulastnHhyb8272zi>(wwwk) ,뾐8vPAáklad kolusychikuovaooo08775l3oooZarevvo-„eli“evisodymerX(každéväčšiny(;`QsaachzajJmena,YЌ:trebabúdp81ôľxzuplyv$ i( obod iZXDa$ýp8 Pɥu,samHrp%aJ???????[Hporuhx$tax///);vedex#HcharakteriȊzštѤ2`)ovyIfni8QledIbitu𨐀`a_ če@zX(alebímZejai )koby(Oommno;ulb>ТоstéaýkajhraničenostihápčinZjavov,odmienedosiahnutou úrovňProzvojaulty spoloč;—teľkyzyka1.

Noktoto (vhádzajúcead mecubjektívne)y оieenou,ebsahuv sebemyseljravdy-Iny,ak,o-neKežel:0úlade ňzmeniť,ʀč8ekvarotivníkomǃ.xšett zrkadHj Ja-centrickvetz_Z14^aH܂/񀰀xPmuidí greosobhzt@rodc,dhaľuȍ0akúuu. ОdtiXpoL: «bôjJnepria»wwwwwwwsnxHčc"úplhiludinec, аurenstv8elok2vedpHzkskupínHpaPacich,ptorýmxíslušxťcovcharakterizоvaЃmi^XkmiadiodYxsXzatvrd0omRsamrcov,t А.S؇kinl, @poéme!l ( Pk 8u(asx)`čXmimodn`ǗAtedajšiBo*AlenetZ(možn Poriedkax0nimkami)A«аHrа»h`VôslH0J0IonoducpP» PniaQjhh+@`rHeho.rimep:X!nc(`erpunkpJ8ok)|8цamqa jejo0lini>druhP,qgXc`vyjadrilȢw`OvzťЕŅHrok(AT.Booooooo>93Be:«Horko-0žko,`movačezhlave, /sp`obqhaej 0oke!rvrat(؊ýaݤ@r txhryPboôlyxseb1ijaq`äzkustajpkextzapadá77blockquo}6ۍ{J,]ázorxvjomd, n zodp Živo nkoio(X)tx9ino-aatەom;)hi4zaǜǓ윯?Ǫ?ǜAAЪz ə101846ysؽ;kedhRzXmb1 оpicahu (t.j.ɜ9"e@ e) odzískalrel(G12557> <18agggx, že ňouydávanýmozličbsúborzvukovnaôžeťýznaôzbživotné`zmyslu,torákladeaisickyelnexsali8Sazy plemBotajárodsveta,ak: 0uleight="0pt"idthc>prínosech (genetcharakter) аnaBsycho-algXtosobitpí,bjekPvpod0ňujúciPschopc«оpice»ruhuHomo`psk oPjrtikulopreči,ɃšPjx@beznno-pcieľю h X biológiiejich;okli_+ώ>аaoϞϞ133899πϞϞπyiingvkgggg41435620ggggyPizolQ samhdxeba оdHtatVedykaž n9akobyeduAhak,kzaٔhe:Hd@holxhľad0yvraX`mb.c@ , že ivotӛSvet*remiprocesy,땀patX`e«vibr»1ḋij hJednou požiadaviekaeno (nazvanie)eo,byXhoositeľ`ňejakoeagoval@eboaámodýmtoredstava,očakávajúcdotazy.úvzťažťej8ľuďmizmysleneyzdvih`tky,ladjáa), jav`re-emisie,Xzonancaautokmity`oherenthtid.xukazu 9žeubjektívpridIuz4inasúzvukv artikullreči ,tЂjemními(k녱výchocesov ŽivЅivzájomiäzieb,`lúčX:

72 25la/bp>.?Po@dHdsyotrebyvysvetlirjšuevkodbedoblaH,hŕň2ؖujmak «fyzikov»,ajlyr.חWVWWQcer">*     E0Оzmy:br("ОperBruskchorovodFGGi»ӎ( struhudbuše/iBwI)im@toȨЧжȝש`оZspzoraď`svoju7X1yvyššímymH@udaly!.nyІP ಡmmb@ciamĀro,znik+pokolahKeodpoveam0 zJuch.riInkt҆m΢ten|H/((X)xhoodupauzcpapier -ópiaHWneivzťahu돠Gemȏ celjqúp[adámecožchápania(Aotȁ؂u. ТаkánaXШtz ,9ҊshaqZneYels«šumčíYes sporiad2ylgtm217047326G㨘^xpsychikyovרפפTobeX (ej):iAlokX!oäčšP @omú8)čekzzsôľоI `s,ôžuie8JH,y,ceezx˘n u"huXzyQ'0javvyprac遘vYpty3Ħť,xparadox!situe:Hkoľ(Xad،r j}gf(`dovt)l8yplýva!ǍƣyT8ďXvždjʆ0eôli (sP[j)nohsobЦauё\h X䎐upys;inform ak:776gOۚ{ČyjúYíseá芀5 xžkaháh٫(-1 —Ptr#eQKaA domuss08Y8merdlhobdobi;žoonca zostávajúceho života.Nokbrátimeozornosťaazykoiobjektívnyv kultúrueči spoloč(ti偁osobno-štatický,ľudiaačínevyhnutnehápať,0echPklopuivet «zvu»ošet`frekvenzpásmachkjanieplývakaždézX,odpovedoomu,"Rvlastné(쎯pg="0ggg">Tototp člkremýšľ by l Ž1fb)ladeníma —symfóniou.k(nedomo-vôľovým؃momp zaoberґ1rٓstavrjzmysly,ozši8akrzesprumqaa č+unáš špiiúXvojPMôžډ8ňXphudr8avnezakúšZ únXYíkoherencie (pravB`su)@"(poh)zťahu dynamikemnejšírocesov8žou֚xteľ 27a ނ/񀰀p>W?ߚ;ߙТаkévideqwejan{aožíiasuu򭲒xkazyaj!xut#úplSnormyBskPa(hpíso٬orgckyyráhudy8> аɛHed@ctvWepojeP ouelesArXud@ž(ejɥ!tXXbuyQa8{Rlebo (쁘druh,ZaЃ=:pzavrhXqodmietnuípado!keď@u(e脘pч?;!:. !'''G'Grn ᇑ, kzájq enizydn0dw–aec -AneprirodzZezodpdZŗ/ //-S !ozorozidkrýѸYhdopemᰏ24068x,0ňui8Iipplo8seNa8nmnohým,ɉdivBdjKmʨlecyrbٕXdkonvenpoužíraz(t.j.9Kšir()iedhedaؤbtsolabakcionizmus (samozmepkq?;, deemócijadr!amiprecbaýš ťaž neé,iޓY،h psych)GGGGGGG@V !CYreál(odt(utr)*]eɮvykȒ !I`@dejstH)zliadokopj8 text,énY@(dek0Њm脔tɟrôzn8javyB``kXj1t4m8upmaniXšet:: ľud@hoihpieviH;ancujúieaámestiach ulica,le špeciálnpyhradený`miH;hudbakjprevádza životčinnosť ľudí,plen reproduktorarijímača!boehráv—súčastti; аoYstupupochylektronikyaždo+poisícrhílynul evpbezy,ábakPšľovaxzriedkavéviath8spolytmus p(cio)ívov29. Pblockquoteeight="6pt"idth="0aalign="jufy">Predsa!,Hekýmtbzorom opernXumЈveno!jc plnokrvHm (všetkozahŕňajúcim)i>systémzobrazeniae2hoa1leckejvorbe774>PtliIblesklзykeďhybb@ hiesrbch,HaSHú@vuogrvhApot03i.Â@ re0duzaznelaz@Ua______XТаksHؑzviagnkyYd riz9zal eY@rozl*ektraviošks_vRn`g=`1onštrukci0ckrotrhlispn9r kr8(uĄјYieroFq0defilipe:Zchylp2ma@zirgoowww26637t1wwwwrrakterpj!HjemHr @vymedzuѓbuSbe*a27442mienّ(sl 9Pri (fyz)l90e bio a踠ek@her ďale oddeßthmokelozlzoi8nb@iSobj9ud.zákla0їlvjo蹻ieqyŽivotui80 psychId`uZmnoh8zon» Tdza mimovukovéhorekvenčnzpásma Jmechanickkmitpa.okxistujúôznorodé3rocesy,`jemlastPjo, čoaazývaarmóniou33Človek,torzmyslyipsychikahv ladeo Životom,monávetezo vyhýbahcíojozá@nZťahu/)napomáh;odstraňovaťkolHebxičiprejavYcaur(týchoách. OOOLniHoGooi(,odiace/*}iih%҉3oPmR rozporЅrizenosťou@rúšKppuwarXe}eOznuk objemnejšejahŕňbǖǖǖǖǖǖǖТоst, ži腰oӌ 1«čí»=udba,;á΅:ulDžǀb>alebo(hbrmohшp,1 skavendeXudržateľtirӘo/uȀ6/A hc žst8ЄzvinuvultúrPebȜapvakp—ôzn؜ejȀStavbe azXHpuziopera׽77729856W4577777o'VX{htk9popĺňa ,mu䋀ýznam:vedcé"eetexty;bieozaddekH"8IЅpe;?(podirk\elكru,Y0zo`nцouߏߏ316߀ߏߏ߀x$omá+hm u (!u)9eliyy30919?7ɦm0Xami, ®i@č؝xzjpätrk0ia žáner}konkptielooht4ruʀxHvX9ažd҃Wggg432488d8ggggi/bwwՁ/נ//(Nо2 2eychkter@{d:0kؚ(éh,!ZytranyIzol AD8divá.hpv{vode (dK)ʢpjewkajP`*cae?taneczliedokopHniki8///ww">CodA`enatribút8rusaIpr riedľuďutočňkole vig J8c+prirodzeného života39. blockquote>Ďalejokračujesnovnýext؃GG="0aDcenter">*     EWW* *OOMV dôsledkujtokutočno,kámeyť čestníamiredebou,H8potrebznavyššiuozumPrírody p`tov nvozťahu člove\eоbjektívnzmysl šetk algoritmiky Ž*jaXvoji; Тost,AskúmtázXartikuaaрYreIdokonzór@¥icfyzXzdidozofaohosiavyhnutH0vkaždaspoň `Iiaڥamaxip"de bj (ziaH)a:(p񅠚VY 18I`yo (vHkc؟(X 4«vu(C}suNXvnúpYs@t.j.aosnxH)neŦ⃨laPb>biopoľu)20ážep8stred8cxadôznop ҷtnogén׌p,8ox(up8eù@ؑבх0酙ǑǹǑǹtPohdjazyk:dpok i#encH,ywws oYa3lyspami2"X/и!úȕt(avQirezPuHҀkoheӵк~zatvárJX,vax03鬀,`neza}JsiQdtot.Ԓvoj4eQhým0oeko mnohnšlobodxvteZHA`z rozumjny+kliȏJ а (jak@ide)nj'''34374G$1''''iHvy` @mbp:pagebrONc`er7"41.3.8Мág!а»:$brـ(skuGLti…G[O777">Pr@ilupjFychkolnostíeboliočaselejirie kultúry ľudstvaykorenenéôznorod`učenia «mágiilova» osvojiohtomvplyvuakdalv Živote.VoxichjchamtivejšíprejavoPoniachádzajúžnahypoznaťtaj,krytxoohkvô0tomu,bydímískoc. А郠drutrasa|uje d(i,harakterickývyQobáelpenhá,súlad؏xtorýmkut8)Rč`ekaprávoibnámYjemajbližšíia všetcistatamôžufFpodľzývky42a ނ/񀰀p>.چma44vypl83jDe`inoHov"a`tsíl (nobjevud),Ilpx;čreálbal`mne8íčineželateľGGG36142gD3GGGGAoP'0'''">xPsvetГj!žpotvrdzuxc`obeakéѦt`AikúzelozkJdeti.x@tenbpadeďalžou2ymčohoPzhoXleisnnahžkZPdiq}izd9`cestyh0sob&kovoW37277א4琷Mož bh1px`یь𬄑蛋HmieschnPodhHzi1odp8otázky:__^ulggb>Xas8dPstupeňžari؇0@(yvytvor8@oooooo3ooo/χoooriп1vpi –ҕ@mo8'uo/upז?G/ψ@ Ϗ?o_'/υ">m ayπȔaj9komphntovAehýba'o''_''ψ'''p3navieH,Psmeـudo0cieooυGGBA všetuIiQmx|č9k azyk,ečaؽXprried( «magic»Svetwww37835t5wwwwqє oe;aPduppȊKY.&Ǎ^6__[А оsvojsiPícesta ekolo ycelľudsmovhedechnokratcivilizáx,AktXjP)zajatcamii(udIvsféry) biej.֠,telesňujúc sebeyššieredurčenhexistencXČloveka, ľudi@kdeaždýom,udúslobodenídutnostihrániťaziosféroueme Kozmomechnickými(riedkami,Ysbývalade-harmóniioɂi ,5 Bohnan( kvаlitatívnenejultúrytornevyhéyo]terajšepoche/.bfontize="2"> Okre,ístup@kúmaniuazyka8ozíkm(Qvpobecafyziky ivádzadvzáverom:__[p>sj0(hrubé)pjadse,reAnadТHcPakHvojxqapmo󃂗aLubjektth'm{mnAzo8x,b@@.o/ugkNexj܈銧a aje1h (aj1áciíeďܽiୠPoebou)஢zmyselnážv8eetXeakclo0oívnhS9iбhOaGG@xÑ_Yoocskute?njep8,0hornewwwpwww">S t`POکyredkljǵǿpäu)o osobitej úlohP)ľudstvawww41853t8wwwwx.Ӷ(p1ach*Xq1ud(š:eov,xnocHčiȁzemsoanguʣj]mohlȐԺЪStavPSveta.ԆhsBXrat2 vzhu ivr  (sóry rBbiblez@rizmukulta), аrabštiKpnP fij/sorucirkevPskej!QVédčí)y japopéxCooo4226ߓm9ooooiP???oЬ@esaeavami yinformYi, |sym09äčšqprípa8[(edbeh urPŌ뫹 ímcomahŕňfôžxyzazn n0adZja(mrazȄzibačiooepos=0000444002>50. čímeystémložitejší,ýmyššiaApri8hotvoreníotrebazyka, esahujúcQrámecohtoEu. p>Avšak podmienkachavo-„elitarizmu“)četnou1vahHnečlov0ítypovsporiadanpsychikypolno<9funkzx«mágs—kutىibra-akYckvplyvu (vtaar0 irekvenzpách)RobjektívvyhnuX, а ča0č(НpľomxmHýykbi a"Hva
$rtom —ixa prXdk΍șǙypespPpsychiky.OOOOoNlvymenYýok7_\W«KúzelIừmagSjazyky»@vlyníkagra艈zď8Ёa8etk,`potrebapoužitps uýtokdalí.ψq__S֌ef̺aždZz Bovo-uibrk񊉽φrjednoznýosvoja'#.eôtoho, žeaskyvyžarčovôžeyťostavená rôznychlementov, оrganizovanýnaEmateriálrnosičoP(jakmot,xajoľov),+ex. súlade týmubjektívschop@vplývaPtokdalxíe mnohomezávisl Rmtor9onkrétn`jazyku55. Ppeight="0pt"idth="1em"lign="justify">Všetkyietokoltiobia škodmeboezpredmekúm(iorotázxpoznaa,kɃdtrhnutéXteɁVmajúcisobnXšpecifikumrava o ácPpsPiky.aruhejtrane(jpovepI9ológX@každWRpríp môžuCpodmien83H(Hmi`0užív@ۀ, jehouultúrPrečiߓߓ574916߀ߓߓ߀ߓߓߓߓߓߓߓNo «mágsl»len8d@funkciI.všnerozdelspäqiiaPAživotqoločۋéčheb J(tHud^8KAch Yt.j.imo P䚚0nep—Ăhis(icшvoji퓀, žeNož;vibro-akckj(vrátyžaria)yvumocPny{buďr@:בבmbp:pagebreakϒj̓*c8er"G~"4xb>1.4.thruѳXčas9ZzmizmnohЀovPkonštrupPnaiXdoka (5.ád.enie)9zavalrزforxHvzýBe»,XPQаloaečzvyPkňazuоtč׎77760495487777x;Qdoňh@selaorthograf(pravopis)*,pp`šAmPada0jP8ísۈ9езсыслнны»:знаельЁ'$причинныpo(ݩPɀ8Up9Pdl!miesedpo„бе“ac(@bes)xPritQiXȝzqsm: ďas,iabol,xmh(kňZn-IBý...)*">Аzb (abeceda)*OGabsäčší t-A(. jyae qz@«cyrilikI43 ,َieba 33.7611819 silouradícieIzaočasnohýovI,PkončuaždlovpiaIapoluhlku.reí8cyrilikeHmXx(iهP:`nazý@9р» (Jer)eodq sotouXqazb.Ǚ p>Okremos8svegraXn i (-ja--t.j.še-mi-vyľrׁ)*<CeQ:DžNjƀoilx/u_?φ/φЖ kzacؿaȇqv0mu䢙yvdu-inu-osť!.udrЀz(en(hrieoqvili`~`ryoߘ׉OriapeQE@duchu„)osl X“Dnačí,eevr"íعSb`službHhterazzý«xnYm񶈌Pcirkvi,amotnýohkrývaravdu-istinu-skutočnosťedovýmiokolenia`národa. Тoest,dpoveďatázku zmeneazyka života cirkevnommyslXelúpy vovojejdstateohorúhačský,koľko‚npvystupu`esporم)rcaozšírЈ!y-I!ye.S sté,nie)Kpalošpbvykl`, аkarh0javu ktejkiči8StcAtakákladհjultúryecociálny`vrxev,hhzeb ŽesuM(jehetikpmorfológgramad.)ЄkrQsily «máva»1t٧r;WWWWoWS3WWW/ϐWWW">L`,ljstúasharaktnoh:P(8bniLiPh(I< u>st"Rusovhi>),Idč@rȒXxa1-(íȝac9nrobenízotrdruRb9chápaj. dodpto prXlabošHebabel`zhovXokoliPIiyePk蒰~`\HPuAp@čkc»dnvisí.OOOOow?6gÒߒ۰ tenpomýl štXxisc) obnovebehu(\eGy'xLJ_glefIɐimi,:textuobjeEmqvplyvudovetkpȣjahora0i,¦mien`jakIi@[uží0҅±H걐acrinforѩi. 8PriajtН9tixmbp:pageakpnoncer"5xb>2.myselr{ړcaP!pǮ/ǃǃǃ4*2.1. Čoo»?σOOOW{Vjzzniknu8í horicrozvíjajunkcOOOJak8Ydstavbpu,obp (doplňcou)zťakTám I č@ekoskytnu.xbodalxP9lu#imAk,XrbȚIigHciivoj4]jazykovýchonštrukcií inýjazykov v zanesendoruh' slKǂsvojhoodnéHRa.

Aeednakolnosť,eoddeliteľnepätá funouLkorostriedku`edani uchovjinformáciead ktor0saáloxamýšľa. Оspočíva nevyhnuttiaťdpoveďzku: Čímlíšieč (ústHaleboextovznamenaná) оdýkladhy Hejpochy?WWWWWWW">Оw ňu,od`ášXcháprcyživotobjektnevu,tom, že:blockquote^6__[V6&8o,ZOLOVANEOZOBERANÝCH:AŽDÉAMO SEBEEI`PRÁIA ŽIVOTKOLNOSTÍ.?Každém8iradmnoPtybh܀0ovɎ.j.ultúasubamipH0 arianЃCto krétzmysluzwwwowu3www/ϋwwwu vysvetľuiYJist2mI耢8(0viacč% ᎠsxSosvojeniPi špeci P qate75230W{66tuuo퀷p>9jeoruh).T)"lHaôžusah8ťdk)situ,Inno(,J0`vedtenHy.GGGoGC4GGG/ϕGGG">Poýv0char8er0vlťh˪ZVm;P*`onmie`۰teimoX!r—hodlímh0[ inz8ej}476491/ 7hז'yϐϐϐgo/u6C_[Тy&8u,!covšetm8bI»>)R y9úel"pneبx:zjasȓ оnjSHzahŕňsebxZympaty4:sobu,orfológihpravopis,@atikXxtiežjT vaäzby obraz8votao8X(tejkgórpathuhttZ\mhorywDŽspolo)'''p'''">Nľnáro;iYý,ҫ!Q؛che dnocuj  ȏ cxmi minulostidedenýchmyselo svojimi život`pomermi.aždémuenúknutáakátoožnosť výsledokrehodnoteniaýčiXslovazykauďaje,leboie — závi)odoho,akoľkozodpoved`Žu.oIpaj šejpochyjtknássobne.փFku{e3PsystXovcem,iezpysebeahŕňajú:

StratId/;okli߅/υ>Zahrhdeba1dm!uhýb!cنW"3/φ0unstvhx0zna8hfvla,kH účetozšír(Ckoryebnjevk???׀o?>4??w?/ϋ???">P@es`eu (bu)By:оv!druhéá߆߆߆wo߆5߆߆߁/φ߆߆ߒorfológipravopisu,ramatiky???׀o?<6??w?/φ???= čoIXnazvabázouOOH«elePrčPí»,«Zvh`úrovňouujulte.WWWWoS/ul>*     3Vk:rـ(b> b>Оnose "/(a8!3''">Мprxhíusk (am?staOvani)*,usípriť鳸e`umiX.ajzreteľxšxtXidiponymike —iníka,ktorpatrnvyeoHficobje@v.edziim8úplnae҂ypuceRah»zeraDl«ČihXod(on݉xjtarꈰst МоskvТver,ˌomd.?re,rieVolgI؄(1K «ОkeТеmž?`8oXzkሙiH m8odpď (ZookremHmocíchpočezriAǡǡėǗA(imoyxu,ㄑštrukQaJ`vn glol肐ormocesh rm;labAmsvoxonkptn:RADUGA=А +Āx(dа»eoegyptsabstva;Iakʝq (v.ADÚHRAOBLÚK)*akoelok譃u0РАССКАЗ» (ROZPRÁVKA) ߀ANIEОКАЀZOBRAZEТИН» ()pЏozhodRkiprvdvxs`zťah"az mani|uActvartiȭi8 ďalZ!OOOLzraku?wr68vH`܂/񀰀xA č5zA):edna piatichúčastíucha človeka (vladeredstavamiýiArjEgypťanov),otorejnformáciarádzauďezvukovýlebora{kanál?toie e`tské «KА» (RAаlešteyčoé?69Pr jazykuvá,ajúce (zohľadunoh)kebyIen0Rmysel:hУМ» (UMАЗУЀROZȌ akždz Qávojýznam,,􁰅؆0mYšpecifikummhch*ogprí(«zašiel@ozum»?GGGGGGGFВсел ная (.esmír,oydon@PkUsídle,ashov)*aazývMouOHoučoayo1ou paťXmfa@odmienživo(ás''''''' Č9򊁞zvratУКВЛЬНЙ СМЫСЛ» (bežnء@)„ “bρAp؄P\Ca()*?x Тak, ž/hl0 aejneja QledkȊYo,(zovDurčik$oJrduЃfunkci,peráAv8noȡ`te ikyY2уuplatáyhvoria8ax,oz0~abík ozlonpzmiťro.">TuPkydotknuHzorbjekvnu"pno@B(poku/hexičXI!u huYౢawww78536k70wwwwydôvysvetľiv0Дri蕙zdruPVsnajaramotz.opajdl`nk (retstzaujíktrup{je4,!)8UXoədevšxtiepHraz@9dHhpcAaie,ږ0i(cko-kultmi,trcPológiilingv8ikbboliotroč*o-og)!natkhĺba h9ancaorf eýu:sneadek)Životupémuazyku.Prítomnosť ruskomayruhejázovHúrovnemyslu,krytvonútrieholov (verazanujúccháxíohto mínu), predmnohýchF«morfológie»,odmienpísmenným/hlápv`slabičن Au,ylučuježplodnоtnéXkladu9ečio8tviac, čím(hejšieabaPý (spa)*»2elp"1emTo r, žeiprocesbiehaýber –nalogickYBaT.riYtextu ()inneadzaVOI,odpdaAiloi+.aXbyՁׂ]bo n8ajoymuitateľovieb(uč,usby;Hv₱ešvysveti@(Hentmktorjobjeôžods(pväčší,ždsamoCו71a ނ/񀰀hWá0osob`ziinyioďalšou ťažkoblxnap8zhu zvpajʁšetky}ytiaPdek؍pudiómO79760/2猯x,ôzny«zhra(ekIаsociatívBspojqtrhetikȚo5nakd⎐nich,.j.zٍneivQcAa_YHžín8Xkorbh܏-súzv؁GO 7QGª10`zYɢ)a#dop!Zcprúూ dôdPPtКFނYsl6. Čiut؄^ni"J)pZs;k ` Xô1BnášуT±0jЃpotP@ť,kazih—a30ﭨzkaaď0klohWPnoosféZem@ vzájojrRvojice( [R{qt賰kmenhamlisikultuiravJa?ny7805553稗xOOOOOOOHĎ@j`kiu(WWWW6WTcxer">*     EW!*J2stpís9ߑ???82υ74w؁7aqdstavyoebeiborzodri*omuonQspobyhdáv!eonkrétnei)«us؀8pätʢwإSdajúcp̟toHcií»eZ(8ogicKgramat@rukI)GčaH؊jo n (hieroglyfov)ierpunkMznaok а*eršv č`ivisl rytmy (rovo)*zájomnehodnéiadky. /ɀ8blockquote>A totospoyanielov interpunkčnýchnamienok rečieodecieľu —ajlepšímpôsobomyjaxťubjektívnymysel,torýu@siraArisixm`ebo sám0chop(оsvoj"i). АnositHjazykakoystémovéhoelku, аúboruzoa{A,ahrnutd0níkov. Hl`,baiX'''uakážeB)atickyiásledtohg len čaxoubázX «prekr}»,ožno Iajzae9ext,obH„SuiSvkhskz“փimíraɋ oviaľja.00Avšak,onoh0zabúdajúo čnemtušenia:xulb>' oϦϦ851186πϦϦπx;_]oiliד7/ϓ>saoFb:o/u('?_'/ψ'''"dchádzci na)uadqopci(vísmY@iačHazuplat@erpunk0ve),.j.mڧ`wזז8584ז7׀זז׀׏ǏNjǀoǎ׎/ώAotmikolno ,vzni9PkúmbC@hlavn[subkultúraejat902878o37/ό">ְyynékobyzdPá»)*msebe[,!obY!távkamhudbeAakúnnevyhnuPtre%iadeniHytmikyd0au (zlo psychologickHláčYlebotateľovؽgS2eXzumágrxavoibroakل`pôsobIЌta`vyžar8)oϒϔ??ׁ/ϔvQxЫu(,sepitol)@u֏>19209硇iꘈjPau A 8omonadá\ ňsH.򄷑op61em"idth="1em"lign="justify">Inýmilovami:

V MEDZNOMRÍPADE
aximálne «héhoabalenia (napakh)*myslu»o ústnej reči (boextu),torzaatok koniecúdanéôľou`aua,򂠂xt)koeloosťamaredstavujerXtúpl#a nerozdeliteľ;.OOK7> /*80.a@܃p|Xdôsled8ozqá،(zťahučím飁,žslabik»ߘߘ">Nڒm#GAaQPm)toXaýôžey |////Aknlak,)rusk3IiHmožy80názvyrnyHl,„SoPlu@Ig@vom“936531x,ZáeyPehn////)49/.2////*аlex@hpoviy(@P{aáv2lietȵp`ôze. Т.j.o-Bٯsom«žánhѧ؂P0Fhkulh(XekRupoukaznahPʂ— qne95289'3yZruhȅ9ok»958774ɣр8bájí慎ڡ«TɒגԈᨁpriHprechodedzčxeXkbuňuabil hnúhmiky,1ave:fragmenreddz1prvovysklpvší0xtȨqň0pokrač,O(zahrnutdp?ieyabu҄mY𴑇8svetiatokYаspovd.ឌu e(o ľuďreHpvaXhvojimbyiacۊ`ora2҂ciolne-Ԁnrojeipsh8@n(Ha֓p *YmcODĽARČENIAjxXosob` štruku (xí+umorfológi9zťahu i-slabí6705ǡ5硧yyreg[xek,z0҆ýюRQ0ku)xôže1aba4m@q0n Нmussreteľɖnaziatku(can ijȤ،OK (-dkorenӁa;qt0ňÉposiث(záYb))).0eďЁ` lsebeŕňy(ošlvydaaenšetkytoahrnutiausiayť súlade vnútornou štruktúrhnového «slovа». Аretožeáraa»íxikadoaktoačlenenia,okiυsvojimdurčenímesnýmiitátH– оniHvyhneniečommAéozťahu tomuextu, kX‰obraté,vôlitpžuchejryyjubjajúcakoelku.

Тоеst:blockquote6C«So—jesobavjazykkonkPtny1ípadIjednotkyvidenč@#pisuýk8kov,s@e)enPebriedkaXdvЁr nosi zmyڄCiek»Ņnliteľ8wt_WwWwwvо»:«žánerúsjpísomtvorby,/ynecuhhudbu (melódavertóny)@iZarch sporiadaI1h-оzov86a ނ/񀰀p>,xmnohxpodobi`Imielam!h@e, :ٓ@mѣlok a邊reproduinatoľnuňu!lád)Ya@pamäťou.RXm,sud(QelאאҎ9patcdڎ֑IvypočBnHít siIlodiatkuIcaznaбXu*     E!__ustify">Oponovaťrívržencomakýchtoázoroveezxdejnouecou,ož.I.Tjutčev roku 1836 o ľuďochapísal:

Oniepočujúhvidia
Ži vvesvom,kotmách,Preiajlnka,(dienedyiaI život`ietmorslch.GA؊Y}ooooooόπρ/ggggόόLúče(moušpeschzx׉Vesnahrudkvitl?rIlesy@hovori _\Acviezdhola!OOOOooooooOO/ggggOOOKA jazykmKzemam>BúriaaiekyڊGiIneradAiWVbesedernej)ekyooooooπggggNieina:oj8akôžeš/Tela luchoq[Oped ň0n kojíšEhhlasatesamotnGGG?ooooonpbjustify">AjoXisXklad«sl»rrečového(ánrꗐrenzmysleZielčípad —ršné@ kt8mnúPrytmi1melodičnos`atónyך8atenavrchuextu.փobec셒 yjQYpȓyjaveɇ potrebЂڀxdrobinalýzrostdka ickštXpjXvuča аkqrspektrálq.   pcen">*     EWW!* *'''&Z'No ľabezdeck‰qzzdôvodnXúpniozdvihHБ@ňxgmPtko, IvýhhHAtých,Hvlnuebpšpirujȃ qocvôtomu,bm (ďom)xčiskuáme`navrH rurCDEov.ΛPkK(!)comhjȋXocouu_jAkulyiua

Aav «r»kopžánruústnejeboísomrečásnIvraciamágii »,oieprovpskúmanmien (podstatchmilnyqprídavod.) ies,قvyšš—ozťahuaám-slabikPinteglẙmbp:pagebreakRcer">7="4xb>2.2.azyk Prode9`a.a)*PaVtko,achádzajúcikapitolá`na1anéoukazuj tženohikole0`vyrytápiepasť,ozdeľu) historickysklaГkulezovedhuYozn`Ȕdela,eȁzȜom.adxkrajiejt0#tiujqdžungľa mrhekPфĀkd02862{91@'&i>esš9technK  Rplik>ѐ0yplývzx8obecqexPencI bezpro`XׁѐobrazivotivilizX(formR; аdruh郸j)kviab0akA0zmus“Qtrstv`z väčščo0599}i>92!?apnak:nad̉@morz rô蔰jҭiAbluXzlomys@tnezlynX{ p ,h(ocesPokusovaѻxiIdecií ušľachtiГiehosʜďlškodliv.rzrelíg8PVedy﯈raňɷ8kažmyrcЃKnosittoYoXpa#HsebindduX1uene)*ȊbúШg0xradí benxev:`YIakohaaersjaki/dha»h`aYyЁj— о@te (sadHvac0ojbohaԀXovȁl9KozemskPcirkejafcnеeMyjҭo1Pydejín.08blockquotd6g"0agcPdoxamPkeHigiózHzoryA (bPx)duc`xxؐPôžuyťájomezluiZȘ9 ?pol`)({é);(naopak:0ac-mj~ՄaHb8ti(khv ѝȔFvLe|g>аٍ mstvám(ď@vylA_Ykoncepэodocou3ipQmnoh\!nnekHQX@X k91vr c93a small> |(vrátanetvorenéhodeizmu). Priepasť,ozdeľujúcarav0vykastrovaPrírodYvedy humanitárqJširJprehlb{sa,íničmkieelz(dstva (akoiologickdruhu),minimálsúčasnejlobjivilizácie<OJ94Na܏Wπ|׎׎׎ng"0etootrebyxistenhvojapočíva@om,pskutná@talahedĺž(pokračPt0kou)ދPrgie primizb`n iystémuedomOOO0766O}i>95ČoS,ktmyc`jemegggogd3ggg/φgggcŽѽʠ;y,놠použíȲxvrátav WV???׀o*     E *96a܂/񀰀hχ>ОbjekHreta —T#!medz zoiobecňmyPh.(i>A8st(e(u>StavbaLɫvYorgzmom6WvyššíXjavoPhum,oy*elmôžtmajetkkaždsuexڞtoɉsebbsah1Ja (akњriedok2ҊzupdnyX3Сmu), аpkdalíe1(T e)* podtiaľٛjeтCar–Ҁp)*oׯn'oohTyvárnuӐ_izým0rizmus «matériou-hmotou»; аanteizmus97,tretávajúca prejavmi činnostiozťahu ľudskémuyššiehoozumu,ús1Stavbuveta.j.zv. «maˆbožšťuje ('s,í —ieeoh,vorcašedržiteľ:аlAdna vlastXsanejetvárYy). 0blockquoteeight="6pt"idth="0aalign="jufy">Žiadnelektuálno-ovéôkazyžxex8encXsiniQen4sám sebe(môžeXbaviť (akomexperimenmáklade»)akho,koqtýchAprincípo`!neggdO>slobo‚ chW09027ל8眷{ubj ov),jadruuravy (vz imnín (Xtiežindivida_le8''?'''">A ŽQeSvojbytia[??;dӘsob(každ,tvedomeh!oPzku:9spočíJtom,0eRPpodmienky u0iúqomym8modlibIz8,ímn0av`HonvoluɪkeďӉIobracP?krzApЇr@i yPeboʌ`ٌ`vyZczhlukaoko򣠀zxri.@iePmne-checharer,@ȍ KelúčeɆSظivdHH,╺.Пg">ojob C9daKnePvi(Iň``h strany*IoPzodpo8"konkré0ڨ8itia󜹏0chápja (t.j.Conoru)*G// 8dQ`ejyЀYQ]inečyojr譚opvaZé Оxdz͟yd0iEqialóg ,Xčl@.Єvilouohߛߐ)e- lBntz-joj,ogr =Lrovnxʀnen??GČaka «experiiyv»3PAvjoJemôžeybudȝ8kRx»es8ľPúbokyp„АXH upať,0rob totCsform{苸"siIciu?”Kvypxuт)ЏAkvôli0mabyDlŠaX@ýv,skví,оܴfu )e,ݴOJsebe ú0ȄH rq(Xoet0yHp)pve čІ\P äčšȂíparvlas|ch1korP@ct0prospeHw
q9ničímot 2.Ϊ@sniacaÙ;//)(minimJdhaduJorȂxte$8kvátna umelosťestuenímanáovanoutrBakoámer faloš neúprimnbvočiej sprá0ía;júc肪y.

VjomnézťahysobyIBohaAŽivnarincípeakéhotoí`puHbud.ohyíhal ľudpred «expe entami»_Z99^a ނ/񀰀p>灴>8l#a@at(,vyčerpIatázkjedia.ôbecchápucuԏhodnoYsved;H,o existenciaiýivizmus,miBebe žiadnNy1,tOJdruH Bj_Hvýlupepmyselásledokaluccií,ᚐtiežxýDierypB`mlamárom_12339ߕ3100ǀǗǗǀǗǗDŽX}Avhksúepšíni išhk0 [h\ (aovno 4)tbv)Ƀ89n9p«tvrppayeq»,ȏ2eHntreb@qy'!e.o0„vPaci“ate(aDS)*neOneoHPPosamna!dzHa@uPwwrudogiemؗoukyBna ǒǒǒǒǒǒ">A5uըٌ׌Мyčl(XІ0caždodeooby)C(epfui>JyLjWWW׈"ku@ad҇@Pom dialógTa_ituفi/bχ)OO hqŽ9e*p(etajobrxaué؅ibv@Poryube20y܉x)ewavЦ2p0pn šet[spol*monkajmve@q?3341ﱝ1ﱟqמ׎>P)dmietnuЭXbxvRz yoڋdh;Lvʍby1ʗ@k،Apppadozipiál!-.օýٔ+one3,edb1شP pIm,Qe1qibo-bQmodmy oj:o)ábnev󀉵jč(xoPvzuziyu@Qan(sn–(rih(QdivaxčymáreP`Zám(žÚmy8,rozeľ)*7V0muuYhrôzpxHHspájí bezducto,X#覣sHhčenoك`.j8(jruhȘanti>teizm(aDSoϊ̅%tȆȄІ(vyššie)*pís:ȟ _\ieeôkazomytiaožiehokoakým,lebavedomeními`nosti, žestoô102*     EWW!* *Теrazameetailnejšie ladneymedzivdpoijaruhútázku.odľaásopčoevet, ktorjemep XisXYsxjfragty,Hjadekvát rozprávaexzmydejihchžiac1300kov,0atočHšír8ačastjjup(nei lenQpreoch)mu,Px0prajeráHmyslionrmomskáradíccharakizu(Iveryhodzápisp@leZvevan@Zhoraaľuď(celsakrzeohama -slancGߞ???15723W=3????x.všaktýspol`enstchdeoll dovvoja(kultúr,hedcignorujznaňXo uPria).ejHeAzasvätrzačiHkry (hlavy) 25{rehxbskyvučí«аl-Furkan»wϦ">PIunBohH؅0/N, оpCprrexancpb8pojhuPdine8.߇߮ww߇ߝ">Ua8 [XHše)koľ%Le(rktm/׍g?ς//,V^e М.-N.О. Оn:GGG1.lah(av@zl_Z («Rozlíše»)16200' 4yS muZibyn (t.j.摐tdohorP)byvateľPov; 2. [bý]xhpat moc <suúpl8c:"—`[priií>dbesamizemoebaodiieťaGGG16687_E5GGGGyPQm8del(owwwtwwwwu. Оn਀@petho0ɚYidȍ[aslušX]ieru.X> 3Ne]Y)eňať鐨mho@ičxvyRaleH(hȭ.ĕP!n PotXihpodفrškodـ`úžXk,smrť{hvotcvzkr.">ТiеstVG.S.abluH//-ȝT7217026yy9eobolzm|,pyТokráľypia!(emi;Jxdyet@spolBka;Qyytoedurčujúcr`@(Pb>!А оɔ(ybr 18zaHt9Ϛ˄˚; 4KȄx@lu spravivIliub!s,719ᚢӠQímٓhblockquotept"idth="0pt"lign="justify"> Тоsté preklade.J.račkovského:Оnytvorilaždúecamejuierou/b>3.(3A iXni@stoeho ičRalAss. 4Ȅ`evládnuSebamotchrd škod2úžitkom Fsmrť(ivotပvzkrPm».p??91em?=GB(ToAbdulwahaAl-Sbenatydoloؗ3azyka:ggžáu_YxRamx8j18ospeqlebocy(esťvodiť;🡠ávamŕtvyivP)*Ǚljgljcenter">*P    WW3* *Tie0fragmilciou, čx užkôrchmzAnLJ߅''/'">VosudziPp)text «vie»iac,0vede účashci9objPkultúľud vyjadrujeháp0+a -Bo8zorveľalbšírlď(mlPväčšine)Pkej诘ck`dobtahnes_??ZaHMuIHury 25 f0z,(vyXiq2hpíxi7770RôzЃ|ydžrnkymyslu,ahrnui ٛhXzdrojІ𝐋QpudQeraritv.`xniqidndLata䊘razaۘuštel ȱoPytia,ruh01toςwmiery,ozmer€183308ytokuHv Ž)e. А0`I`zvýhn9 —"kľúče뤀stupejc ᣊ[Sacelku霤každߞٜGGGGGGG@N)zblidtxpotrebp)p, «!aje.֨Ǟ(oduIuX úkon_1879x.҄@mѢqra (м~рa)えaXi>蚯ipu:AHel%.j.nožsteva!é,ovvh(-matP9o@t3`ozdielQ(jYQanymuoordi0tovwww1910wu10w> ; аakstojrčenie,redchádzajúcektuvora,.j.*.<  p>V súlade ýmXpanímry@orovnáv:zájomneozličnéariantyku úvodnýcháúry 25ouštinmožno8mnohostranmyselhskyyjadriťasliou hrn`frázou:ggfblockquote6 Boh ilšetkoxЄje StavbevetdniknúťڅAb>démudľaΌ9ejžstevno-radovej-matr yМÑo PpoužijemeerminológiunešivedjeatéЂAjȒgregnyhs0och. ЕšrazopakuI, žw-hmota rgd蔈druhého<< g>SáЄHmpl$prekladu.J.račkovskéhoúry 25Ikvivalentnéomu, žeohridalšetmurčitý,onkrétnybraz,.j.doytvoril.otysvetlíme.

Na4enie čísel(9aestorovejozmernoa vniakroaeotrebnýodrizájomneeidhicsp(ada( oJlov)si lónĺžPpjednotkŷlu1miera,árajúc///////(V syste2adníc҆{Hzab9rvé,ruhȇt( Komhpí (formáte)PdávYlohuAuo8eľziac.kǎǎŖzazneimnožiovakqurebuďspozpýchUpovrpHbojemToá`⇨@marii-(8sachádz nejak(agregn`stave (аHBáz-úl sku)Ȃ`px򞥏 pšiťPzťak ne@quemknu harakteripkt (jštrukthnym8),ásledčofPW0i>navonok núIh֧\(definej)y (8Qhhte0ou)
žxarôzџp5Jk(ɒv@WWdľadiB/Ȉ9oÕЛ uȃXdecp݈hz117a ނ/p> wDu/*yenҀ8ȾdôjdepizmBylSdobá@pisFvynikiorom.azku,r`voqy,dxedal: “ZoXieramaloseIhzbyt”,"—ku8п!1'''''''!enprocesȷ8x#obs)xbyOpopPpracog@yábacij číRQZm@9ím (ČPR).ӌIu8ákl`j)kyZmysl҂hߨމ$󉚖wv"Aedom(xň+qevorbyvystupȓje؄jy$1orsvetaionkrésťK8a.ք_stvHuň򃱪žgɁeiúsi(ql0kj9aívex$in񞀋0vsikа"Rъvyenoٷzamoc kóddzaiɏ`8álXič.ҲPYvXi)pr.NC`za)*;؄1ovýkulspolɏ8-%wmuhorodmnožicesmír*hPa0ho:7-mry;*m@Pa@9_YčalaaoD@0ahlao!xaJ-mѣru^oddávBHom`bjaves@ruČʂum`wwwwwwwpNotZz@aštť!éc(legendj5viyg`iónqGalxblpry~j (jstejraej)ꚠZPJ9Xrorovejormy,ásledkom čohohladnýramoramenila živéeloesúceucha, soRvPú8e tým,9preJaQdevu,torástaȂ árovouanželkou.

A akož0razdejichri1každxčlovekꆨámočiebe «nesamom» (alebohlinou»),zPygmón9Gte)w>118a ނ/x—lódiu hudobsAvodápisií» (eu)ueytv 2:hntozťahDkultúcivili(jšXXja؁igpafQvýp0niaPmenickkzvukuoeeXfu špi8PitAbdžky!povrchuCe.֒tizmuаppkax1tuhnutbahppávnyom;opačneRvplyvP-!syke ňu08zyvyvol8o(ocesuoϔϔ274689πϔϔπyckȣ nno(bamäxexij s7ggggneXpu druhz@-kmitaPmtxurPirekven zrakterikUčas;.j.Z И!HywDsk,er imѮha Xoeonóvegǐǐ2779ǐ20ǀǐǐǀxTiekykazY,tenožste radA) ťv (szme,0٢nH)Xájomsp`é.ev`'@akQYtakOJit")᷀žmá»akírodjolR.Մ za`ne:encBvšet:fragtІyvlast (navonoid@ľnúštruna)٭tb 8,l !ojedSH6v,)i0špecifаKunkciživta tjNIds( (obsahZ(ebe) оbjehvnu@؅(luϏϏϏgoϏ3ϏϏρ/ϏϏϏ">Yɛmaa hgra (aleb@Ѣʤj( E,trebvPcd))eJOo/ou??ǁ/ϋNjNj>zť liricu@jov\choh horuhaOO?LJ??w?χ??lign="justify">vozťahunformácii —šeobjímajúci (zahŕň)ystémódovaniaGie,.j.bjektívneho životné`zmyslu.súborií, оpisu charakter0nystup[tokuie každp algomu,h>o2ψ/ψmi`(meradiel),iPacichnosovaeaacejod눉zým,o/OOdž>dstavujes p(ikouichápčiastý0funkčne špeci`z9Eov@ak:///@߆v6wwwrV Shbeveta Bb>Мѣrаtoa luvabytOtkfragtЃyӤ|osudy (jedno-ebonoh胈nxktornadväz=eburčxistenta. W/_/(Т(Kpužy 1300okmi vyjadézjajodobe>to troj@iptignyrôzJkítаrie-oe-mPymed1@ ecn@rʀrozۑ@no@biH 8lenýl聉„elity“/«ezrv».бdopísanؐX8/jFqkowpstve-proceseazhodIlyPp`álúdarírodCvied0jeďa!ȗ d1dzeeóxuš,@sňr`,Xkav(vtenepoznpl|ýmg">Pretoz8na*`sťdh٢qo҂`ozmys؃0pas8fac؛ьnejIam:ojneosobkultú *HГ(9ozoruXzac)dožievyhnutdilv0praktickozkض8Akáá(anh(xmožrv [ -rip3-s`pĊXmHtej )ude ľudPzjcť͛Baeľ.ʞá9t,e7kh퉈 upomer@9dmie1:gul olalu1"??+`>taљ*hgrafQla .j.bovQp(svа)bsahm 򝘮 Pnovu(by) úpLaelostnosti,akvetonázorasnoveoho-počiat0ného_oru-videniaa123Noم0ineechápuduje` «о<„milovab“».j.aXxr«vlastvýmyselqpodmienYôznymi živoY` ka` subjektov.rimeraneomu]@trhnuieXívnLkueӇc8ko țȖ ,"íjyci h֑ drteľ҉:@Onkha-centrum-au*ꃀ 9iesto@čase (oov(kumyzi20.1),`@szapliM(vagregátS(o@ —ohľaduooa;ibomotИ uchomxta ek)Py,bklop?mSPne-algoritmic(pmoYeriálno-Xrget)ňplýve,m"0as.uj@dň@)-XGrpϞϞ̈́(padá S٧Hleharakyv еĎJ«=.ákptHfliơ"» gramzKebiehjx9ám indiups0ík (m 1me܁*cudzp@syаvyXт0Xkol>H퀱ďmၠnoosfeڅ8ϗϗϗϗϗϗϗTaXtozmus\@_akhaxbyȽol)ijímRvtxOpgóytneexencQso(mýšľ Г\a70AAôvodosť!auQXluaA.7Sb8y.ӝA1,ɚpoz@kl86ugcXvPzťahu뀑 jkladmpoPt@gva(adie)1ezHst!PYWpäߕߕߕߕߕߕߕI/酀í#Idzse fungqoirsyspmy124a ނ/p/u>i!2)z,uhqoh8dub>b"kenexl0bx_úče znam2-vyh8oclʂwwwwwwwpNkremHⷈ1Gaktopur`tsob hňA3`smereKďalšiebeh TáMcvnoHá:ulb>porvé, оna sebeahŕňaenetickyodmipnúnformačno-algoritm(zložku (predovšetkýmelffyziológie rozvojarganizmu), lockquoteokli>Tútu`itelJa-centr rvetonázoruᆈurt0etapedkultúryjuj1koáciu;kremoiuoonkrétn0ǁ ,ívneslu׌125a ނ/p>.Άwupochopľ m!žudehov8okobecne,zvšt a@Lyajsob`ZٖQmaqdekváɄ@vy!Њ؞ocvniká*أ|n?oǘǘǘǘǘǘIxslmi,qeezXniet_rj.8:_6[Z (xdisko)dahg8je:ٍovhGA0+vybrqG>쇠? GGﺅ?G?G@Aؒxkol脨snX0AKohn, !qihuaoveďѺYhoc3ogQQabjavi@ДEuro-amcivili(cib18. 19.ročígǢǢ349526ǀǢǢǀx8axoľk*XexisXaaQ0hla#မ1hnuɌd(.3542177qww???>«Furkan(«аl-spoluenp»)arabskYo,@yskytujúc]V jedYpAhreaxb«spase», аdruhBrozlíšcOx09'8x:pyo)nеH»lЫove rujazyHzosúlaďI m«. Оb`znamyKƂoddelKjomPjeڱjak,*hubÂmienlHmIRGai>Zhora??????8u="2"> 

«Ó,í,toríverili!kaudeteysthaťоzhnevaBоhа (variantrekladu: hlbokej úcskláňdohom), Оnámáozlíšenie očis`sdašichlý8skutkovXdp[m.րu,Adneľkouilosťou!» — 8:29.WWWWUPreajačšina ľudPsi@spomenúť, žeoliArazzživotakéto «mоtysta»,as3iz celxéhobu Žqahresl89v0tkýmimyslaorgánmi,ačoXč؉,vzťahu tomuie@stato oebyza m,nformačnƎ8ýdk`m{uiadaldvojice ov:tо»WUnхie.j.niе18*/0I6nejلHjavovІužnyHix8tl2omppade)ber)ebaloI@ohv.0Ѓañ`sam9o a(viack$uK0n (kontn2:50, 3:2,J1:495:2)blockqu6ו3הТо,oQui)duPX Ž«prH؋Z«оdpPďIvác((Ȃ rajp((ve)129a ނ/x@PYto8`08ȕXzmohor8onustuprizaHRreBoZeruoo W?o?ojTJobqq㩹زºQít 1xsiechXadxYor (sHv8te)ideIR:ažívat߈ڟqad(9ielaejȀJdaxioxn[sy. ACStavxSverz!zy?y𡟚0uDň9Vdr8bO׏A@ubjch(t0i7a0akHцёaxdno\n蠸ranemôže3úspeš.оo pďukáz,Yptk`jklhliadky „TitPcu“3844330xVeršakľúčmbvؗ pɝ)nokp: о/PĽravPzi8Heti(,0m!bPH`(!dYbezprȐnHmoc);ľinc`uopln(^'k񝹃 ctvȗȨ lasos@@m!lpopXd`javodl 0}zvolsvojAiظiЩQeensúhrnՎ`objasۘy9uh(nulRnezdapYNEVYHNUTNÉHOone@Bkr؂R)u:ϖϖδoWsS+yr@tajczasvä í,ji ~zasväteníichosti,ystémyvičrozvoja človekom „nadspní“,torýchositeľmiú šamanizmus hierarc8lanovosôboédickejagKkultúrenacharstva (rôzneruhy «jógy»aezoteréu(vnPpraktiky),edajRozlíšenxakoťvyužívanv tempeúdudalRživaAomtomysleávluoc-vlá8҄ím.A akxjehoraǀ,(vhtkyorgány2bpbrazclonu,odobzmuniepriehľadnhmly ebomy FȄatо»`niе􀊆Y9odh@P.Ԓ@yluču možkoľ účeYkon( mQ(аvnЕqlepucXsvetІ#ohlušݍ(>@Hbyluku){HsubjektzbavAhoar1yniamelód!qreč;JxčiacudBjednotvársaqptej_9iYteň@odisk2Qs kiaľnm0zmRs@rálsm m니8sXvodlix-od()sup>131a ܂/pi>.
ӎsugyˎod:)lȀjibam,HeP0kutočneviɏxaj j8čОini΀amippho,ܠčpnikáalgoritm0vedomo-vôľsynooب'0'''">ТоеststaجYmýlil8keďov@li:Ak⇨v@chc0potre(ĊȋɁumu».kohivieɋkykrЛـxpne&B-nȹovSОnф!ߏskôr ž̥Hwt2ax`cPZBYpadlqo˦gaWUe7@bolpjyϐϐϐϐϐϐϐNaЮYáZposkytnu9informYe lohydžIYON~iexýíklad. PМоumôžacovl8otáčk0yoj8 tla sebe뛘lir5Hhle(čsˠel)*silPoYep0kolexiouؘYt vdrodbrzdbq">Vzťah(podobnúčŊɆmobi)9 ádzRo 0aj(C뚎oceslast`!sR h͚͢zrI uP4//////v gHrevonkajšímiaj (j))*bfaXryAQúJ1Q`uLKis؁a@ΊͶivz{!okamihosptjIznzaujatm! ri嶱onm4ou+@sdilš(x£` I *Є1omLp]byApbľK8ycחחחחחחחחס ujpzabezp※:a ނ/p>eba inýchusí človekhápaťmyseloho,o@e€mávanéozlíšení,aHeňujúcVdovojhoPmania isveta.ormálnúčinnosyložitrojice «ied.eamotЇ,intelekt»ôžeyqabezpe «1ou»yskladavšoulgoritmikdialógovvzťahovedompodr úroqpsychikyripjtrozia.ք:sa,akát`Hsiž detstveP hľaeskor@mku.kôsledku japríčinƎ777777777770neúvaǍ‰2ikdy0eyobriozorPvlas1um (;k@ka)aúh3uumA8n(perodz`ocesX9vnepfunkč듧qspojh8:jre.

Таkvode8y 25aktamio ŽivotakazY, @:blockquote6υ+τyijemeoӣe,ktmonAarabs xisvest, ZhortXm ľuďom;IdاZohlásr—(aby`stlo».bolpre@«ČЁne8mýšľH*kۅ]а`avrtpHIviac dinežplboa[sku-dou]?»أ`8e.-N.О. Оsman@牧ww/*Іz؜Žmôžeyvy@épya2rmínrod;huXilviedIٷpovyššA:chr8bible/*1336a ނ/x(okur spe@P ohetkjkap8le)GG_GGG">V°Xímdnasujjedinstvaocesuаrinfoe-mѣrPa8jazykW45939ό4y ľuva (dejinhvíj ȖؖHXniHtajnopisy špelnylu eb),ykópbjhív0exist;j銧,redstavuje sebe čiastkovúѣru —ragment Мѣryredurčeniayt0SHbyveta.Аtázka оozlíšeníkochopno loveXodlišovať «tо»d`niеv tempeokudal(í,rátanehoduehosychickejQn,erozdeliteľspoj ou9mysl.jazychormách.rtiku0aAreč,úcriedkom킊GG@,yvyjadrobrazušlienok ainiddnésubjektu inýmav iac-Hjas8}@árXm (pzdnou),8݅ohajhi0`miwkam؃nachádzkonflikt BohJZám0n()bdar'Zhora.r blémo( GAkpsob(oslabIalebo úpl1tHcnhoP8zчotkyȇ]فq8mimo,"pájȅbhznamovueleixnXíc`aD«:vHPú(ňou»0yskladavHu<txoiločz__\p="0еt!sm i*sniЊpeie؇Prírodei-RP)*o![jvytvopjHn1#b0ožȑobithmƈvzpommbp:pagebreakwtҊtcer">7="4xb>2.3. ОPHOkrePtkatkažd(|araHridHvitjP, +0az\ǁ-1ohzorz, žeez<ɫzý«mt݂ϩebie묱incom; аurt@plexBpD ߃]v houved8Ɍke8„popI“,`u񱨡elenQq kutaoň0J@éCmf)ȀakSpi0zupȇ(ov:9π˃cibuľa (лук)lᚏ߀gߟ76߉136HżHAukaz?C ninpopäťBúkuchynskú~lukbrame`niczariavrٌtrielChrusk8azbuAzapísp8gllookvzh@d?Πruh(oz (ve:atcnemen)i1G«kinoɂ«Zovke(torzu0melód9hudba k82psychia mlpivo"javIbavᾸiážitk re-inxۀpraHzhmH!doa,akiss@ y.iXubjektívryexurqePek [voťahuPym(s@lúčmZTxHznȃȃarocesvorb)dzlxámerumaYsvý!Ѐ9ivn3dí).aj(\Ϸetyel@o jfragptq8mimo5yamooo137, zahrnutá lgoritmikymyslQ.'" .blockquote>Chápanievetsom≠júlastn* psychike.retožekaždýem1dvojkomponenav (konkrétny +뀝e «slovo»ejakja),фy seôžuyťzájomspäté0kúrovniopro0ied,gCovzlp@(m").Tomozai^Xw0www">Neprí@2ᆑP?urväziebedzibami(ytváraHidoskopic??̆????*    3߈߈VdstatXQíHvyjajúc@<&h@ А.P. ČecNuBh órii“ (Zoiva če.ačí:GoooŽiRuskuaslúžilrofesorΕlSteXovič taj!poradcav0er;nopr*)`yznamen, keďmusXpripť;štutihituli蝐asomnámpi:samarkrat,inilza d25 30ietxtld9veP, rýmaňrátkoPpol. Те nez؁ȕ@liɕkme3 0ulYdlȧ񒠬ˎvľYonَSmP88aPirogKavnbásnikesobdvšíYna8jmrHimľstv Je)enet W8roHuniverz.tď.Ѐ9..ԫYcoi,`o9mpXtoKIazýva`jIom». АotQtex)ْhWWWOOOORKƒ(malhedtchu0PkI(bebqpڑɣ úedilq(IP@<`mieP!(l.Ћ z8chceš@ j viem,ai.138a ނ/pʋAeX`kuje:nXa?ǂǂǂǂJa@eny,e) Wmili9xs,Rfirmuʀhvinetuobyč"ľudíoe?ÄXl Ғ`pomocp@`ׁׁӒzoड़8ocendnymrieʇ(ou.ςɃjdesڠyď@j????Ԋč.ozmýšľaث(čac:žvymys ť8ܫAGCl+kxkHyšhnkh0Qjasُ8ɜ$aXcxȊYhlavvdôle té.ւ:vášniq鑘 ʀtomYeHcudz0ؕy0il`jh`v~@ocitj(懶mtr!Ϯpز1ojϬДJR@kKažd 9kaɌpoh(udkahЁXdivadlHlitúrh Yob?re`1antáz9P`shꀨalytjoudeobp)ivJPXkaight="0pt"idth="1em"lign="justify">Аkotoiee,namená, že8č...

 ׍׍׍׍«K҃BáHoneIosobitnثPýchji8úsudkoPP,adlHlitúrhštntYiok,Pkreslojaan(zinijskenalytijPapzýv`pčnoueou`:bmé`aNJǼ7777>K[WR҃9zrolnuߠsrejavyzYuikataPofápຘϙcii؞u 1917Rxz918myhlHul pudȃ;ut(obap/, `߲ s.6ώ+̂er">*     EWW*Rozledziháps" R:i@azyBprp@v+8vusebedObjektívre@ty0vlpsychik!di,ôžexoɅGGE 139a ނ/p>.ovnako8noɞh󖘇 yôznP//)҂ȀQ} 6 YmсPojzr\,_' AužФPrؗ0pojeYދj4@πȓ(a2vnúXnQeւYodžb1A"e (CQpoJ*2u)140. Xpeight="0pt"idth="1em"lign="justify">Jednym faktorov,pájajúcich ľudí spoločno,ezHomnéhápaniea; аozlukyneprítosťGhoVaP.փmedziďminamená, žee tHistjazykovPprried8vyvolávI rôznyzhodobrZom"ýX9JIAjavP`Objektívnejetedpriraďumkonštrukc([túrformy)Ao@"@2aϐϐϐϐϐϐϐPrimeraȍ8uw_sťaalebolúč,kye|lnežiaq#.8KmC8m?????%iex2to9učprecPaáklade «synom» (slsoXKblízkHvýom) оd  n!kruhypGiám,abezpescix,`i>tniА8QmožPVúhatickou528017141IW'&puOO'#耵qouuYGA enə3 ߬ôžuypojmydel2dveategó:ulb>odde!ľ8эi;Ѐx—0myp,@eiahnuߛNj ľP!umeakazuiac-AUHPaj9k(tkᶁvot`otázkach,Ijzch_53216142.p>77πo4/uxPLyniȏۡ"8čívaᐃKlkvôfesišpecifikáciiHdkavu(átsvoj úse꫏W?W/ϜWߊ">binZobrazmLQ0lassychikäčš8w7G߀oww'_''χ'''m{ulovnsobP použíjazykzkonštrukciin1ed@u@Hoihso-!omGGG߀oGD3GGG/ωGGGEF(jmedz[exstAod@odȧ2chWWWoWT4WWW/ωW"1em"lign="justify">alebošetkyrivedenéaktoryazájomnerepletajú.iXfora_e špecifickBоddprц,araziRti,neužívcefekt0inaon uzn.rux čȂ0motnatbeteejnedos)kultivvWRprvými.oႠ0i dRjednY8 tom, žeaȖodklon8i \pžza1javlúp!. uhlohľadPWR«еuva@yPupov:rie@čo펹TenaizmusqeňetȥhjpЎаlzpoz«čokut3ť,@avda-0ina?Qitakoml:ivisl⚐ڂoebBdstav9o1jemubjHu0vôlQivŕže{kuokolQri!ía "dvȑov)оnuďpom//-Qp(slušoblaaXPn;o@XnarevahuJemi@Qtou2BoAjazypr@ried(paPj úЇqsychikeloveka!Qadres3oiu. А͈#oby,Hjs  hОjetmôžuj + ؈amyonxP8֝ibppmXonkajԎ8vnúCsxiCPjRgreg@álhalatmicudz`Ә8khdPvIuinca.Ђq0in0pcёnohsobXYyš*možaimoAnz(!ovG607694x:ximum15it/sek._61195ׄ5ya 7 — 9ôznhčasnemeej oPߋߋv,ҫ{ýpat,ší (živelجakoxslkpH#úsilia)osn@ –xp@?(de!Mle:os%ׇvs«a쀀(neverbej)*»gǐǐ62021ߐ6ǀǐǐǀy(tozvy`jnazývalexik d)///////(P ďaPe`70(muu (v`n obecuznQj ddcy) оy㓁~o nxbydruhď(pseb(a0оpl aetais,mieneyoH)Hťahtrebami,ezapojeniakýchkoľvekxtrasenzoricraktík.

Následkomohoeohraničenábjevnaeta, zobrazova)v ejsychike čloHaäčšouasťHpodobeimolexikáln rôz|ם҂147ra'&s/jp>ozťahu un׬ai>wwwwwww9estakisb0incaWWov,ru(nxtočdetail' هúlohe)hyx9(y//yꂩviac-ȁ ȤxmámZajIhu8neúmyselmpô(bškodyЀpaЉ8`eP@nakokrétvHjP!äedzimikapvyjadrbmyšlihk8 qy(«yi`wpoužívolA) miidрYmelódcpaPaci(torlvHp ekaן77764280 148ǞyҌ荗ѽs:gWVul__b>Ëȉ[v9"ȉ(0w`pqhpät;,o_^)U/ϏІYpWWPoϝϝ6481ϝ9πϝϝπx,bezedozn О_modif9cii (ٺomao2uôžuyiytváéjelytyjxfragptYe_ky)Ǘ?o/uxǗwritn`Ѵ`byáصičaCbolarč@azqnavЈne:aýkakšecurojmov, takjddeľujúcich.eutné,byakátoonkretizáciaznikalaakaždýmrioužitíazykovýchostriedyjadrenielasqhobrazuyšlienok snahechopiťKG@n:8dí.oest,o svojomnútornXsvet(ájshexiste (alebo Qn) оy@eruhpiqď@íva0kySboxmožnov :ojvj)ydelovathvoq@vXkQk` Vami,0dporspoločou.

Kojem Já (t.j.pvykra80uje)kkctvxsob Askupinyôb. Оn#؁dohad,8mka???blockquo06㇇DԓГejasta@žrčjmedziimolHplnyҍi:sychike čeX؁formoPcja.oоdmu!8lišpp,XzahrPalgoritmImysl0aubjektuI.OJ150Va ނ/pׁWזW׎Sôžuúťyu8áXmȐnpiom; junezaH Ye ňokz9kolipTenaeY@|-ryXo@Xkeď «dovpivší0a»___65785ב]1____y) , k @ȭ(Hɍ9qten#potB(6viac-meneobecznbude,|,1«čerpp*аu0ské»áva);ӕDžodtnujЁuaodQ6H(dKzeDíčinJQutajɆ(pokiaľničí)@hlkHv 0ve2 (egre),)C1{by#hv@tvaPYkoľyxaocipnoXhggg`A ACh0ti? a)&kvE,úchX,t8̐deľuji.͋[qz`ؼ@zC!imrťQKa-it`#o"8ôrѓ9paȝq4ešas ivotɗe)qԈlpctskupinysôb8.j.\؄@ipvyprac ocesovn0`nk@tpj˜asno-symick(€j)obraz(mimoPiWWW táxpplex,hs09ƅväzbyP4 zákla@Xjom;chápav; акa8—V؀ochopV`úHi`eL neak:ulwb>jepsychikebah0y,볂އnodeIslušР8cov___o_\3___/">nepodaríastanoviťonkrétnospvzájomnejäzbyedziazykovou ~(obraznou) čapojmu,kupinyzovebochstupti.C9mim)152a ނ/p/iV >huzn( jeoddeľujúcarxer؁kk-pravd`psВmppráv,zlomys)l.atázpoAm,)*<dXodp؈Xiba tHxPákR7th- )-celAAk= stykkomui賠ruhT schopyjímia؝↙u݆vid؇ڨebiehaԁiie(aknaQipodmie0i>xotXuXy@tXabyoll.kȒHdop9dvajhhceríiƄٽY@H$eI.Ђkouɻ[a0mlmqt(štandartov),i HalgtmiȎSchinm68834' 3y(xvpstupXchkegreYAhxsaplňZystémzťah`každ0nikщHudal蟋8ETPܛ imlكuӟxYis8ǃŕpYeWWW69400oU4WWWWRhoBh ـPnimôžeyH)0a1h*ponaxBo)???????8PlK} enunformȅ ď vz³ɏ vônemӂKčši`čítܱ@dHkwvrozd(GGG'$-ry+ww.otižX () v,adovšetk,оtvára-PXr(?8eٛooGC(sami,advargetssilPio ceruextrasenzزeuy[informáciu psychikyruhého človeka,ke nejhránená8objektívnopravodlivou (iednou)Xnosťou;о(bude „prečítané“,skreslHedýmiolnyYerkaXsamoth«rolologickhackera»).

Noojmy edincaú0ieavzájomkvivai (v štruralgoritm`zmy).eidmieX, žobrazchredstavhNo O> reXterôzne0yZ/////(ExistuPneveľkskupinov,t"počiat-vodisvytvoreniašemožop88vidH Y:tokdal`J>modelijJozvojYs@u účach.ož(ôr,ikhX`typksvetȄdtak  «ljljkoorxátov»)ebam1.o«Ja-crxӏцjemodŽXchápaIhhlhHneorHtned8atod(9ozor)mYci↸tuiX,䚈.umȄávؘdčo0onsuXInebilneudrža )Bhýu9Žt hoznԊbeOOQо.yokϘ@ǔ,vôli(ňɟpyhnuta nkt",aQurmogo`.Όt͜Yäci마ikopϗ155a댨܂/xثovnikoʯ(rivj?JopNЕ6ߝߝߝߝߝߝߝAǵyalter0Pou띒uXžnebezpečЅpg1sn{medѱ(obecňujIkgóri`(аX8líšJiӻS) —cesu-jstva퇈8-inforc`ry.rBoAɺuhálRou,قi@ojzWiM<=(xenm߱ڱKBcduš*a.vo(íi АbsolúxukȻ˪9 de ?8߶?;uwݥu)*9za Q-sipsychiky*٬áȓhbDckejinscȱtvork(jov.˗X ǭyo (&)zaiʎ
mao`ay큈ekrzYjať»: ѣ)P.j.rsy)ódove,__Ѩn8or+suovO72177x.֘ʕs úlpu štandar(-merítokhgoritmike2byhO8𨋉kaX3;ochremenynformácielgoritmoch
—onútrospoločenskýchzťah` ľudíúazykovétriedky`edovšetmkamiovaniaorálnymerítok,nPiac`ebo0nej širokruhsôb,aákladetЂmôžustúpiťo životného!u podporЁ0ho.ֆytaqunkɇov že.iajXšíýznamežento.

V  t,aždául(r8jednotAharakteriz8ou??:,obra denítanove9rôzny؀inc)vXjom+väziebdz(Ł8"@pzlož"chápsvetahroceseastu-die;si člhkhvojuȈXtorojakAu LJLJÇ~ nimiZXtomvare( akxsavys9alX đk mojeHnaroqa)toh; аIurčitpxPosobcroznoh@začínwwЄýdobyyiIod9e"X0ďmi,(0ac؉sť,Ђ(ň Ȑيjav9yy`xߧߐ9konfli(w؉liE biosférZemKozBohom.7777777">Pomýle$chybZ7Jskresanucsymuj؇Iud@,j[y8celsicu (aje)[-Z-rpkupi(vytvárpupgxcií.ÉovojB, V@bývʋoӂZ dZewxpA isamhHZeystiɎ k ykaz)rav)t.j.ߌߧ2AՑtތgo-rytmik1'i_ʂ񑴀Xpn㥰(indiu ejtkolektív2egreg4'mbp:pagebreakJcHer"g~"4xb>2.4. Оxjlepš IAd-„eliМ j“5eoá8jYxistenciepokrXá1IȂ8кhluprocesQovyzízdelQ.ri ľud o!ՆvpoužíKslA1qb;nedban3:u;charakXiz2Ѕ Pím «hochrncHnazvoeceávaj».ɠh 9vet!nau`li,hbtqejP`onPabrzaXšľa0J ʈ9Pr)ȍB9eŠwpHkoncd1M@ľХvAŽivoؒQpHaH؇Y іbstaP@Emožvyjadriق0ϦϦϛgggeHHcre*rxskXٕ12tijazyícȝ772Qoditeغaähaxpuїقy@touih`kovôzumelFlpštrukciza!bsahAkaždhbzvlášťm.oaxat@nahy://.ul77b>pomenovaťl@mio, čoeálneiee, dokoncaneexistuje matrici-predurčení enc(Stavbyveta (iluzórpojmy,aobalprázdny159); okli>(vHedtýmkanommysleonkrétnoäzobrazujazykovýchYštrukcií),toúorml@Yzhodsošeobecuznanxi*,o…AitH2skupinyaaviakoddeľujúctožePhspoločzaužívhmponent(`xchto6yCáYЕbs zHs@Io Živ,hliš#od񄎃7463260xo37/ϖ">nihraniceedziozlȒOOOOI837ON1OOOOx.OOOoK/up">Таkoocesy «riaden8aov»ôžuyv@siahle.ríkladtakejhtvorHznikSaespeto». Маrxizmusjeď)orillast,trhol䠋tkڜL9svojimezmer (v`zťahu Pitia)luozof`(charakterizlo „sovietsk, ža“Wmnxstvaڠneomhnesmme)metrgic8neopotou0litQómiou¥+e+Poxraps(Xchám,ungnaáAe''蓗Nа`Ȭúčas2Xeavo-eжnejcivilicbudu«pr»ϟ///82355G-2////yj«čXý» @«šHa9x|ӊhoruopís)právke.Ch.nderPaNahľ“,+dobuejokraskôrve9ruI8xhrniecp@kuWWWWWWWRA =x  ׺nahS, zývacomh,itned@[to1zajH۔1pypravdaáj،yhlás«ý"8 lo(bo;odmyplebzᅷсLSvlíece,oncíppieasledaďalXZf@ázscénarvororohhkat0rckء.ֈ(lzI  «72!C`javQyzlԸ@g(aоɳИ0kapPle 1.2`kE݋oedc@2'ti(Xodplatu`ne#skreschápPHvetaIvipuQhXo0 i/,,x @ šethrJaj(j`BjXvynane؀ľaompús)yabudrasvojuez(Xádud8Pxmedzia`BieopCP`py(0nc9В)Xej- form8 kultúrachšetkýXnárodovúčasnostiinula.

Totooovorí tom, žepojeniebraznpredstávQŽivote psychike človeka jazykovforiespájajúciľuddoiločz,xcjtavuj( sebenohariantnúožť,akprejxžinyЂhvždy nejaajlepšímubjektívnehohápaniaveta,tdosiahnutxrôqmiď@imabezpečauhxPriosudzhnэzkyAomYhrxciǔ8(podmien8nez؂ xa؀`symu), sPyjíc?ԉ8zťahu뒨edoncepcihmôžeyťgbdruh``hormoj163va܂/p>. Nrry оx76naáklade «Ja-centricka»idȕ6h€acaleikopHneplodx.*    3divPP>S߅߅ۇqzoˡXdوĈ///ǀo/-3//g//ψ///.")sv8uᑀsHUj,u.À"udoknد0cno-oisktnо-logick7@G85375ﬧytakistmHl . i%kyoϑϑgo/o ulww??ght="0pt">porvé,iac-menejjednocujúnožstvoubjektovhpoločnox166bezprreiadiačiastkoatrice-pHurčebytqumťoueboeu (vta8NETECHNOGÉNNEJ'864077x)e0c8týnZudal Oívte;nergetickxsobovegregorov,ungIcᖗodpd€鋙íc.o/u~6ýmto 3‑tiеavršuj(ávit špihly otvára7Hecu zaQtkuslehotu:Iоbrazy ОyohdaRozlíšeɃє ôz8oۨ0inca…Upcer">*     EWW* *

A pretoajlepšieiden@svetaožno8irovnať «Rubiej냨e»o 6‑timiednofarebnýstenami:právnelenég`Ry' aky»,spojzavXdruhJštyr-iXOOL7>ček
usímQ|ajadri(hH\hkt,.j.Hqsavorí,!krasorečpki(toЂ0tratilskutoaXyselᠰtaaynonym0wve`p (táraja))'">TpacqhsmpodobJkôrImínanX(alebye)orilologihjáhrady,t`9rozčúPhbilaIYdanXuu777O777">Pritom,t`amäa, chápŁx!8yхLaJ!(psXikexdéxLxnadiodracؓXvybmolikxor8ntúrؽamJppväziebyvonkajJyc ˜iteľa)NjǓgádytoúb9ne8kly@álMJHdvjnebezp8jakxaj*okeʟpm@A silh"odhH9X8ánp.odrobXpživotnlgo-rytm(onaľߦ žudj)9`8d@ДPciPSSRDi8ktikateiz:vezluxA񠸽yy“OOO">S oxzkouɎ̇vzťapzamlč170a܂/xhs9.peniskrétny90741yоničooo91079m2ooooyinformasystém (а8vnces)8môžeyz *i,YvQI!Wm.֭y ň `akɂ evoɂQgg403xO2OOM«О\iI—qovšetkým zy`ѳo99؞hpis0br. Тоеst,P{ovrch92764yvrstakejkoľ`jejäzieb informačnýmozadím.

V psychike človeka,kezmemereskúmaxsamotnútázkujej?3ie,HtoehoubjektívnebrazZredstavy Oje`te.ozťahuhazykovjrostriedkomninujcelýborvnh «zamlčaní»ooooooohPriojepisuxоhlás» u ov,ci sebeideniveturčity8ávaQkonkrétspiaъWъ]apKaždáaôžeyť7iach@opís yrôznoušírnosťou: оdeartikux8citosxiec —nohozväztratu,darRaakvôli8m8yk4astajm,vor žsm҂Zok( vaobs vArosp10,tHýY(zjedziъpxGG+ĒiliPaP XoGA:ynone0ea: «Akhmtal00menaюodiВhjho(vyschrž docaɂKsdoplnHšte0dmudob» (K`n, 18:109ؒxákladeQIu.J.Krؒa М.‑N.О. Оsmanovа)S+mbod(cieľavedome)ȉvdoj( hhgoritmi(ȁúrovby)hrpčoPAXjhqXčši prípadPcesȟixÑ1ád rhCؒHȪHvojApYkoľjadr ڜX*8v viXHysju povrvrH߯كX4񥐟nkstupňd,áHЉ poblpiGGQٛe!matic`??">N٥AbmRohyP rživočpHeB, l0PšҌhčxož`holX Y!dpaml"blockqu9]6__[8 chápy8hpadkodhțх c)@e íJelк)"dدen*8iy8ívnrazY  О>reH—܈ې_jjlX@3oa(rktkhb'!h̄0 ''LeXpekyלϋ׋דspؘ8najaxlutX0poۓxdôvPt:OONulWWb>bolireskúmanézájomneezlúčiteľ,kompatibilapojmy domienky akoonkrétnosťéhoúladumponentovideniavetajazykovýchostried; <ǁ/πˁ1em"lign="jutýmam9zm؈((dchádzajúcehpanie.o/ul>ČiyšomtoIcesenútornýAfliktn%subjektu peRiohlásení@ebonovoodhȃ`zamlč0,ávisod8dstaty`kAu «̈́— оia»ymorálPIejpgoritmi\takax sychikhԍplefOtnut8h@7???qleríčintivác(yvždyAhodp)pôsobxrastk@idoskopick1no-obraz+ ist-logmy`, čaôže0vŕš;nepera"rejavenouzofnixk1zBuraRživotsitui h. mbp:pagebreakJcer`7"5x8b>3.ʦultúrYspolu :globПqsaP!_41PIyisȲ3OO">Prohror@ k p̖oč賩celHHzačínaiznmohfa,8@0*ov-používkapRParPeov šik Au-absolvedincami,vacimiYoh,no`arHpís8špi oRy讀yinformv ŽQe:ǘol71?Ϻ">Оy @oe@Bm@anHRozlíš lié(Do|2/ψ">S7ۗoraďuǷÑsys@mu2XҾǶ"37/χódusvo0DС pstd.ֺomEvznik jecháp.À udokJIwu___8όόόgo/olwgоеstF7qՒqPnebq`, @+vmѾË;koЂ`kladHôl0mimovoľnehdr(i> šoj񐡰bّrum~aD Xstl*širȀsaddzahhdobytP`opn1Ppoko*`x(ǎxAzkzďv tci ľudihstavqezcithmrane@Havo (t.j.) k hciQ1)b(2hdegraa 3xzervisiahnu+enh,myšl0Е(-m(crepduȰҜe4 qjak9j䄯), áľahajZstvaôžejavi(:tiep<D4,*ihppôvod!xI8XodlišPreristikamivučaniaeči zmyslovéhobsahuch175,akjsobitosťamiazyk0konštrukciíqgramatikylastnýkaždému n.z (peight="0pt"idth="1em"lign="justify">NokrekročímerceultúryejakjednJnároda ota ľudstvaajavujev tom, žearôznyOHsaXzaujPajúȃX@iestéobly. analýzepolPP%ovaviteľ//- vyphuváidenpsvetHotrdpoklady viac-mePsXeHhnikuavzájom:najrduchšomípad8xáha_alebo\ovplyvňhc郝dopĺň@ojm(t.j.*q(úpl@krétn`X@j obrazC- )oyruhKYsledkčoieked%išedšaA (sAtIjeeoddel"nouúčaou___93903w]6____xzložjvariantaiu܈(Uc(c vláš)org9k‰F郝''''''' AjeďaPocesyôžahŕňaťivot*oľgrá žkrehnu98t(ƚechádzQc&ouobjektívQdanI. Оnˆ: penopaseHhorjdЁ)r arov8jdalI,(fixqmýt~aHOrozhiepZ,ҙinuz[949717I,b6VAen?lobá'$k0erai(hoQ аייblockquoК6{PrimXokol bimxá8 C ZempyȤYPodhȋN«—le»؞zeyHskutqeodtripdоniju`(ničda,rems!oulchhg 8(ak4íP` isnstveci) оrgzʄ9latl@saWvakobyakom — v podstateekonkrétnom výlučneezalternatívne-nihilistick`protesvzťahuu «globalizácii» «аnti0» eAvujú sebeloieenšie, ž聘oryeálnagba», k8ounispokojní.

Gia tejodobpxakjetanovenábibljekzotročen9šetkýchzskut،@/.оbymenikliu؈c@i kéhokože  «аzmu)@pebnépvedomiťpolsHýznamaklov,Paj životnbjavьqtýmitoami(č`x«/↱hmínllógší(laíctvach$:zamaihodsledSr8820. čia.(Ociočazývaúhrn(hsp}oltúrnyvplAiOyskladX$yyrôzjregiónȂ0ciXrv (vrá`xaOystémy),nic1hntegrc@e薐aztiaľšlenorm@Y!,B@ VerspPojotcelXľuPvo777blockqu~6ە{Dobud0`~aXeboá?jazymnohwr179~a ނ/p>?*oHzki2mvorOO7NJONJOJNo@á(tie8+yvXjomxha㝳DPolovsto,٘(jpr(e)dpto:ꤰGCb98245/80x.ámýhstup(.eciom,e:玟玟wdejin(rezostraj nyižaísvsokupi؀pujmy. A8čšXu`bpneyzmer._">То,Hp8 W, Yinul,Aomepe.вasژIzm)civiaj4'yuxprocesooj$;ňsuúč¨pjhrchroegypts`znachar(„žre“)me@vyGjudaizmu/MmedziixOט Vi_aimvalW2bchodɉpitpbojov, а̊qpriamochnPo-RgmuЁimhodevk(پȶ)"svHXUŪHomPtoh!uǞ9ebecenth`drAAsílakoiku.Ι0,…)h`ť  (vta*likqprvotno؁x,nutdneš((doa)ôžexaزPystémur肠mô؈AiaSuribqА٩ kaʊe Ѐi{PenӀshmم 8hunformh2:q9päAXzieb;jazyky,)vؗ;xrmiW)8 aá! ze,9q?;akȕj špecif³ aspektyToȽet؄hrnenačí, želobalizáciaeejinnebjektívnymrocesom.erodenýieôľouých či؀X«torov»HebiehaevislPdQlana každého odporcovošeobecnosti». ajeďakétoýty spoločbxistujú,Ieálne:

Gvyplývaxncmnožstľudkonaci`Xvlastnejni8yaiabezpečeniuR!,úkrom—xi8rozmeru2Xujm7zch.׉777771Pr tohdôvoduojovať ňPmetódamiacip sepa8:sRizolizmunem8né181a ނ/p>???>p"1emNao,bylCuHstaviť,ru8 adȀptno-imJ ope,ikvidturs,anúigZuyvateľ,osťe鄘jazdyni9rôzny`druhum@lechýyPazykovklapodnikkkorešpon*dieledtraإv,(nimumníždiplomati89hrpmafiuggggWg">V@úHe!ohľadom úpriokusjo8cii +koivoЂncípu)vqterajjivi~`p@eJXebedXH  sX؂uH-mäteb׉י7o>Akjmierتx@(,yaor @riisk iblYIHɜhotr` "t, naápb)`!jťutrpYm.𤯉Ӈx?ǣ?ǓٱȡЈom,ci?7ȁjelS戱qIGEsled)JsesoblhsahuWVmriha er.ej8k@po)čajďo)zauj(Uhon 2hýbЅ@esmȁIۂ(celȋpQنlet@vddXarí@ziac- hopڍpupink`lXx)oíkr؂P̊zhujj<Ȓ uvhIpoužíPiE0imyJ_601442/2￿retberņچv(subAhod(nmȑ8u«Wov»Õ]:oWW>GѱдžeyxC@XenXdosiahnutvXjyluč|'aqodcيgϪ__ωϪ_">AkeďžÊ-ytrin"׏1x,lpXja+z9 i:i,íjr9)pOut8ňсaiqy7&,Ipepdtiklad`vt҆ 'IӥG@,_ѕa.W 6pomocxWvah*x@_.baBstupňu3lajkorenqneprijateľnúlobalizáciu183. Xblockquoteeight="6pt"idth="0aPgn="justify">Inýmilovami,eotrebnáhternatívno-objemnejšiaoncepcPcie vdsta8—WpoločenskejezpečnoPnohorodného ľu@va>АooPyravodmienekchápan9veta,nemôžuyťxjavbiešjxmociazv#ied.hOROrgXramXadeíolopXo/a lok録oІznamležitíwפפ02156O4׀פפ׀yAvxto,optȓx 1Doumvoji;kladoXfunk"a7026395xužej{ olenut skôr:?ulb>0amePgiask8rxen$legrego,ʾ+!hzťahuШyššuveSám .׉׉׉׀o/u(Vl@Ksiteľovaždzraz TstvЧ*ebokonkj'@spôsobomo@H3g9dooverpideuim`ybraO,(tvrdzaurčubc z}.֞eP,Xutnéoooooρ?ρ/ϗϏemaHotázoozliP"vantړ''///g/φ///*vyhisBcháíP8nuHst(»údeauo>3.2ȅyNo,bym@ktívrôzQ__"niX,torýpodporovanýhora,eotrebnérihliadnuťanohokrát materiálochoncepciepoločenskejezpečnostiejednávaоbjektívneakty, žeaždásobailogickéhoruhu „Človekozumný“ôžeyositeľomjeospelživotezo štyr187Zvieractyp/nia.heďšetkoX``)yde inhinktXa kojeniuߒكieb,eberúchľadl.riqsu’OHvysHvzdelintelHu8 vit.okliW/ό>U robot@«zombie»vnútor}onfli«Ύultúrmixau(atizmychaaoäčši)rípadovpxpr؃wwov.ok@ac8o-his(:5vyžadujúbavi tčiIeradinxeǁؑvypova2vé,ȋd kla2íciiqsldaleboi`oľ*tožKtvorby///ǀo/,3//g//ϕ///">DémonScharPzPj8Hloupleukr؎i d vW»,trva҅XQcimyz0myy. ОCђurh??Cs׃ёhí,ezsvix p#~uv)iô)0obliv,znik"i@X9ni]Wo/u?g???ז/ϖ">Čiud)Bdobr)zlXbem0áptoavímzzis8odreʕXravneKHH*é`<2zl:o-„H j“Ș(ískacc,HZzmus^ezvýh`slúž odinskrýerutynPjcibrhkXƿláčosôb.ʪym najVjDvanPuWupriahqnce(`ptlakuanaɝ eôzod*knutudzM,ňIZȴľust pxmasv-1onáz z˂wtnimiuvedovplyhȅ0ڐ8ovkažzXchoj188va ނ/p>oǢǣ??ׁ/ϣloveeľ misiu čIkabym@kBp ZemPrimertejieԆypuW)(plrojaYenl,tpnzmy0vytH Xv@jom[ťah Bohodľa ŽɘЀsilșúhmnapxhakutpuZYtak,k8me.päp@äz8(v@u zzPrčíypsporiadaniasikyPormálnaefe,hdogmatickáer:Qviera/dôveQu0dľa Žakonv ripisku`Ȏ!Zu vlastnej8br8vôle4p~kalIčníctvoednobí189a ނ/p>///ǀo/G"67OxšťpyсXýjavaždbXnQepolo0ebjek@vnyig)Ɂ\ensko-hispfakt. JeozG@xt鑹pvislnHdázox*٦xvPSSR,MttextHmkoľ.AkzPvateredstteľ8dru«Čsrozum»0ominštinvamätXintel@uZuXie1130790x,sobi5aozkIô oQyc:a= lí9s@X QjeЇ`šetpa`nevyhnet(А9Xajy\upvHjune@kt''!8XebXpinAalgtm8,9܎?01P191Zׁ'%8iuHzvojimarmx odzl(ϖ,;«»)RJpad,eďôzXpntyklPp''vxjXlučuuu.В0skúma2a`nodu–ferenciiWgf3mixahojmy!li91q??trebbchádzanetڤȫ`koodhnéPDphorgȝbmWNXôjduc뫧PpoňatG@ m m:wwvulb>,oi`zrob:p«opl9»?odľH@zorH{skut e»eyrač x`ob ۩podmieVglobeyy/y">Typsporiadaniasychikyeodmienenýýchovou detstve ďalšseba/osoby. Т.j.edosiahnutieځdoačiatkulati človeehoypuhsledkom  skazenkultúrypoločXnepravednej193Preto,anúcaxspemu0omiainfakt,kspҁailôlrejsťd ľubľnékhZakoosnȂ íBTenshPzvoČombilnetrváva8prϐpe'' vošet životsituáci h0teles9hjh{;(Havudôstoj(Ta.*     !wwςφwNormáalgo-rytmi)jppájcjÝs ovne,vyebahŕňa:?ψφ7>veruohu,⪺dz(mXerí:`i>«VXdrteľnemýYiXhnoch,mohmJbezhX0X.EenIo9mus`vyvolxظ!Z(torZyXQYbyláȇIxSvetactvordu0 ŽuRdobrPЁurču9uharer y㡈Е*1», xXSyb>I tozaXphIHkhubpcioɳzmys@bVŠETKÝCH ĽUDÍ8ВЕZÝNIMKY;Gokl87277o7/ϗ7772W????׆???"3??w?/φ???:uap u׀xuinfcRozlíšHmrsamiilekt»;OOOOoOK4OOO/ωOOOJо(uimozaikopiaidsarojXinstvamаtérie-e-mѣry 0)yjadre@cháp{''*X    WW * *OOMAz neznaJsubj`í`vzťahud8k osob8každému: máv QkaS貸existenvyplý8nefu0žoimn0mi!ďmi.ڣihdudePov,vyšš očímyЬgW躊nezodpda!alúzp`uec؄oaWWQo_ejavZ(tarpl0IHi+;,j8uraj,em,elkovútavbuveta,xistuje,ooh nemu žiadnyzťahemáednoduchovôliomu,he «aiet».

Noašomhápaníje OnITvorc@Všedr(teľom,démonickýypspor0aniasychikykutočneahŕňajodifikácinostorejvlastnprávetarostliv9voojichPejavoP mnohnalogKdskihjs: pоvé)odsúd chybámsledkuhrahdXupPobovnforcinepodyeRozlíšenikHkrema; а%druhé ԂHYχCnevmaouzmaybdHZhoraxbezpr0nú8né&soaQsa—|íct)郠su(vudpst0Života.vláštPť čl`čie8uייБ!z٣:odhЛClop`eԇiχχχχχπoχ3χχρ/χχχ">pot Eree9zlhloaj蛴Xyjakxivcov,ajíslušAkureneí;oooooGG?/ϊxnezvraIsiahnutza8atkuRbude'ťoЋinorPpre\k*캣xbezp਷.194a ނ/popώGG">Мôž(anohskutـúvȗzorom), Myistp0ceslynsámebe*eobȎ(duravedom!merAiba  uvyššuv0jom aluči0zavŕšRA!e.vš–ie jeoak.

Nositeliaôznychypovsporiadanpsikyajú[uchopnosťona8ohľadomerocesejĺžPtrv.ʆnásledktoho, že momentovýberuternatívpráBaáklnštinktov,Hadícií,last1tvvo(,eoblomnéhokutočňoZám8Vľubovoľz uvexýhavdepodobpH-predurčeneitčoeharakixcké@eaždni ýky195&a ނ/p>.o9Ju:ul''b>;y,dP𣰍l(iiעТo,dhorQ+` odmietnuti𣷞izJWϑϑombie,mhumožňuvstúpido,torZeaz!ŕplycz??ibaloђAvyjadr*@žíámer,TР!by@7ch硐@obopíxp bk€ayp讀hdosahJ#ť.o/upNj??">Okrem( 0yլypy@edPpl౐m «vytrhá» 0obUofyzigvislnstvurôznrogh: аlklbakarkotiy(Dmy[aχχȍqyl :).olkxp(otupbu)*adôĈckX0«@ú»o`š8le(0vzhm)ۗlejq!h(kratҎ7h8enU`vieraGtriezvAeAjeďgllicrokonaٟGhbezýnim|eنWWdosobygׁyiaxhp馈(lebyžad e+viAerspekt, ďalekač{u ž0taJgene1ieAtvkôrvedenériedy,otorýchôžuyťaradenéšetkyariantylobalizácie PvislostidXkonečn0ľov,úodmienodlišnosťouInvznikajúcqiálny`spoločenHev kultúrľaypov@XdaniasipčlovíQGG@zabezp0ujekschop2ehoositoxťahulhšietrvmrocesom,akovnakáavdeobzavŕšeIľubovoľXmáhodZspôsobomnxmož@. d ledkuevahy iI(u77i (v ršpásmebyHvۇcv bhǀamerHkji0Џŀ30׆budermou.entoobjemhšímyn`s("stataX.

ICv(,leVmyastolz«vysokoviXPho»Hp8udrža!btrorstva@rozsb@ujtHkor`émok WWnezo`:aj5X?—tqQ{Xpsamot)O8,A‡čosahaeeihdahnutWR198^a ނ/p>A ri8anycko-algo-rytmpɒ",ؤiac@históriiraʦda,Ϡbibl,oႪrôzi''ɗ fheOxbuskutAí.ΚɅ(yjadrua úspxײזWU{e "rgxSredukr1///Ϟ@klad ďalyvoHažJkacel. topfvedQkHvnyobecXzmfak,dhac"príčinno-oviazťSkúp vet':vH!ЁH\e•ougr  židovs+oQedz úžer0ctvo19242/9x,Ъpeytechbnahdl Penuvym萠z dlh1y-`(viedlmX`:׏ONulWWb>zväčšeš@n0pi>chádznoh geneDpasxek,okli_/ϊ>XsúčasB0vo(jiO+`koľ(srPrHžadunznyPvyjsuýrobu􀨴ЀpouhtieG(ux6Nj#?;T(naJhs8hra`RzombieazavyprenruofesiolC2ôžuxXxlze<ۂstred0bu„odprath)“o;xoQm@chmomískm膱x«؁zber»ט׍Ʋ/g/(Po`acu vysphvinut bigpmhsp`Ramu8xúňhar(er?font>

pomalým,ozvoľnjvozťahu vystriedaniuenerácií,menám životnéhoroxedia,aaždýruh (popula)HispôsobujeZoxítsôb novýchah`mci štatipckrozptyluripúšťaje(9tikou; rlyhKalebemôžubiťvrodvlastnírsledkom čo0"maktorȐus0GovaPvšetkyoby,끸éQsimvoj`e󂈓. Тiе оéXcĽudstvo (edtpočevdavieracuspop9Cybezdum藀bibotov,iaľkoLtelevíЗgram,odppuvávczvy jXvykПalyd72uaz«informačexpliou».epeflexov $íinin0݈kedy0螈<@sn(zomb nedľ(iteľPc)typreag qyo;obifesionAmHde#x(ka8pe0)* enȕPritreb heže peri8vtech—äčšɋl démx#(uzšpex}0tq` i),neih*zav1a8rezúr+ref!er8 0by逸veo(kHuzp a`!oZiij_6[Tnh scin@lov0s)Qvýber:uďH‡PɂOOhodnotia؁PI,uámer0od8 (inkt miu ôleXmožňu!av ažIuHzatAchz邸1ae0objosfé0 X@jP'hh0b200a ނ/p>7΀gההה">Arukm ohtjlobálnXciv`X:ؖP: sqzáp-«naddí»ОhQ,q,؋Ҧ0zotr)snia>VµCodmienka`jȹ9`ucxhub nasln«ČernobylereᩨiranHLj0YaHȦ鈘Kďm(ai n8 ymdoki tLiIaGky)9`1Xky.o`bb_ߙߙ21207201'$O76 ?/(WWopačٴHpzo*ia“ (nositeliaypovsporiadanpsychikyvieraombie), „nadľudia“ (no]démonickéhouǂky)ôžuahynúť,jeďie dôsledk ámerPkončiť životamovraždouejastresomzaťenoperátoAE (ató ejlektrne)*lebohemeknuPlvytvorekoIív?R «lavínaýb»202Таktotecho-Rologqmveteaeálnládnucutuqa ichánov,h`zujúcglobáciuoibly,rvykل1hisriioľahlizavretépätpäzbk čomuhthzeo-maY«rasy$»edošl؅ jivi\eߐ???28426W=3????; o xdiodmienka`mohlokvitšet(si-dovovzmuwwwwwwwuýpob«mp@sirodzvH»,ungcAmedziBopeXdop(:vzhuuďom,ubí2Q4H(yπϫ.Б(tsúchxn0niaj,!PriIrq`odplyv)x8si`uv,rozs0ae ggggggg`Pritxom≀'jedinzdraTur@repukč"ek/i>֮uo`8ovPl`?ϏeݏchvpcestBzbavssluznHpc@rôznxrog,IŕhA;/,䀹cdeťsmaJsvojpHkl@kohA (po񭢀QsH,idyosYh0a@iHča񃙆úťǿpiym陋ta1Pe1d(K=0i /hodnotasebenBQiXv~,}buʂ+БsmerУku)*ϚϚϚϚϚϚϚɗ`orm~inaq-alghtmkvPmce!loqX,cɉgenei@xvtí.mýšľ1.־ ang?

Totoevyhnutne štc durčemimovoľneP207niacpoj8>et upodobzo9$Aspôsobexb>malnavpla$votߍߍߍߍߍߍ٤@theujۭ9HzveZQ4)krzeojJeUMohamXtapy0oiuejc)I0blek(G m`. etaza:0s!`ser «|zmom»1rodz8zý(XbTn?ioѢ8iњ2iodľuďom:jfyz)Pas郐brojΆpovsXorx`rehlb“stov)p]úč:k`y:i>následkP04hRp٬ʀp` alkoh0(-narkegracPpokuse «z 1uomocvplyxdrogitropvecí.GGGGGGG@To{o:OONblockquote6󃗃(Маtri iHgllnadejinoc(ajjiviAurčeZ0xIpcdsPPl76ybА;ýk1mpXB0j8vantoch?RОdpЏnodu?'''">VP9hŔ>ڴo7koncepǁ,djٕ8lo- ,{Aojmovoonkrétneapísané povedjruskýmazykom208Aátokolnosťpäo.miunkciaPra:3.3. Č*a živuSbr(/,Eiáq3ׅ><1.o a(bmhčas{gggǐǐPrete˺epPskxbezpe}`jIciiPSSRiHPP zovob(hóȺRuskkeďԔPhiešino-svzé,@imerane`mؗhtueeurtq,aksфiIt  vzšámiyielenqaljt蒚o`e vl؊yedraze8textKSBynohrvôzni hHýči:Napís@@y,^m;lhHfPzopXopiteľ8a;žadkladoštin"podwwwוUvediemeagmxdzQsly(07.01.2004)p215.rirečítaníiektorýchácznikáojem/344106yžeuiapíjajúvojouchopnosťhkvetnatoQvyjadrovať,dž'''34692?%7''''ypáčteWWW35034oU8WWWWysúdruhovia,oášazykotrebujeplňu8cjkladuskéhoaooo35348m9oooox, аatiaľá1néeoreticXe á`ajnalyti߅߅߅߅70?20߀߅߅߀BaxdobZnamutnenámyalmudDž'''36047?%1''''yezĺ(aedť+WWWP42OV2WWWWymrzutejsti nudnjednotPr@štýluO36783Dž330väzkov/3723W4Z jakčasu0ásbjalast«Rabíni»gDžDž38235߅ŶDžDžDžǀGudvy9KSB.߄߄38 ݵ߄߄߄gzЕxist1oľko@bnslov!anúčetypuvšetgeniálPpr0é»90y 
PoložteHtázk7'''63945&''''zčiôženapXsamé*mom?kYok,kzna  tj, ďDlodľjggg3976fgggzPdlohy,ebo74012'3?@amizv pjieruvmiІPc q////)40.G///.٤á:údj4068_zaPravduPrvin@anci64156Ow:642186' τʧ:brx)Samoz mhoYrôznorod*vbchýbٖaenomragmextumné väčšhytysvetlhkhouH!tupovalAirnetovqó`vemociol1poryve:P«ušalo»mimo#ozmyslevôle.p,onajúczáaXodmatizmov,n"lejšihnež:"íšiPXklávesy „zabal“ЀȉťvpraAvPЄckyqlsvojKpevoaubli@ciuokončeníísania, Hazaepokúsiacochopiť, čoal,(skontrolujúc štylistiku,ravs interpunkciuextvytvor(hoe(podvedomými úrovňaXpsychiky235.ρ ցpeight="0pt"idth="1em"lign="jufy">Podľ8áš؀@zorť jazykovejulte,atovyčítniekomueálnuebodanlivúY)noshvyjadsvojeyšlienkyšeobecneznanrdbprostriedk,obbeakerôznhýb433196x,kazu` tkXPíkladohokomáuží:  opade —us#.9(@Xblémoty#aAyx0@jráta0súčasKZKhric(ziggggggg`Ohpjtys@zamast1om «šky»vláia,eďPja!!aonru؂uiaspamäťpotdexpert 3ih,ôXb miem (ksplynulpauzu...)*; ℚ n» kvupsňцnbezoviauatya؁}rЖq minimXyetožydh !chyboYpA4ApceptșoHempPru“d'''''''''&:__^ulggb>о@s1zťaamYsubjekkmHobsahu (Bu)forme񀾉vy`c(Xebaڎxko))/77πo4/u/xV hpmapublihfi(l(ceσЀg>238, chybnomísanílovnečitateľnostiukopisovzremeletextuarázyAodsekyrozmiestnbinterpunkčnýchnakpod.;kremoho —!urvotnélistoiošityleboodšívkyy0iaza. p>Т.j.datkuuselyťԀak,bypeprítimi ľuďmi, ktobaždbudeovnášadopliakorekcie,oloož hntooncept «` x»ezpoblémtvárHjemudektnytroj[exemplpOOL7><`ilepos=0000646017w]9____xߐߜ'zPri)om@vzťahuolektnej3ia(rliv o všetkBjXúčaíِ~T,brajúcsuvkasvoji XxvHО9 lohyppozm@xdíHáǏ0OtYXzákljzdasa8haldapierov»,`e8ovd(,XܛQul`ematiml(Qc@pvorctu) oHoidick*d!mnym.ХarvpoȀeriáxvPSSRenznixx8ϔriadp(vmyslespoh(bsgraQHJ)kXx«kriaq5)c fragmume@toluZ+ppyčryozhoznodubuˎɭI. hoYȪnčPúbo8ovSBeaseb(óriubotdm1ny0jejsreky9yb01ajedz i!KdotpHov-Eoviet0لH)njavk ť, žxeau؛09HvicelejnemýšľxspQ оmr íš𕂛yzeúvoUM:e6eߔߔߔߔߔߔߔТоБHk`jl`úPQi:blockqu6[Vxazy؃ e˽cspolenskp@jhom慂azusíxjadQkPt7vôo|{wul׃7b><8u1"??оsvojs!d`*ve0(«nPzásobu»`lýzodt@[yno:hknk oooool3ooo/ωooo">uoxfunkčného predurčenia:častíečíimoužívanéhoazyka,toréeždyúednoznačh,akoľkoresnýmysellov kaejemôžeyťdmienekextom;o2/ω">morfémzlo`nYυυυgoυ3υυρ/υυυ">Hch členo4/υ">gramatickštrukciskladbietLJ240a ނ/p>WWWo//g??ׁ/ϋgggauvedomovasivojektuálnemocionj-xaX hporpotrebmpôsobom,GGGGoG1rocesea (v`tYʀ`ov)i>0c{zo╰navzájoHopĺňc50212x.lastvďa0u!b@rezAklixyiblpo-marxultúryGG϶fGG@PqznaٝVyןjedn0ubjadr2myšHnokpák 8i>Ruskéazy00h0orHývoji)eiA0tsittejt ,0oblémov,QjhYIpIm`v2QúHym omy8rô spevSBi[xt. zxuhlohdؘpɊWsioPhuocwqx:pohsaamlčdoptoč8avplxakdal!smerHkQechRstvaivilicii,IC1ypȓă Hrefinѐ˕mohmínu, pоv–H>uuIzly"všXBodatpm阸Ⴞǂõx8g`i('elobw,jednocujúcejelé ľudstvo.oýsledkuaremení(e)lo-večnosť.

NIobmyma)ateiálovSBx`íslušcinýchubkultúr,akistoungizákladeuskéhoazyka jexhrickomvoji. každá nam`vlastn@(pavy čteԉ''''''' Vajantik0podobe󈘇`ambyeAvulgárneozaťXy vš`,뇘8dopĺň3ožiadavkamioȋZmď—abezpiimhápan8et+b,Qk tomuš0pohodli0osnovipoužív@^`sx؍xXkoľk"desiatok!d^mu@yql@iet,Riacežo 45netcarizm@trebшr1khauzy`odpntelektu“(recedPi-Xartio (yjadrmyšnkyruhej???????8Žiaľohand@uQyro,bčasaneuved0ʎ1ezamýšľkhnadá,drvPH8nnhv`käčši«obyvľ!a»kt ť,pjjach»Bytv@Yjemspol0tiȒhnutPhXisj (c8){yYkPí `(defovouiin0a2dete.Λ`epavpXhu*{IvôniJvplyvȞjqudalXH37i ťnou, môžtanohȁH(ȇ0tϠ8gȁ`cií_______XD(ՠípopetsЍru ur8-európsvzdelr𘸀pwtO(s+oebyelX˺4lsHčtoj ///////(Ah`vice 19.Xor1opovr)*om,peedzebhuyňxfcúz{i )`x1ru;HPctil,ocen@cvybHŵáЁla(.ӃWm_]enx_mrim.8ila:xjaQôznHd0i gtuJ.ڒkiza  vhshnaҶ_láčim8ъAPT:ztoaspyaҀ냁Ȅiale1(vodovJ iQduklon( ivysoosvi0XmZپׅ243a܂/xaX tsQi@ľavohemisférnymilroceshntXGsiQ(%p؛ez䁺vzhмɄypracbrazYџy , .Е’Jl*( z Xenˁi񀈘ľuv@oma zdvihlQsálhierarchiimpHioňienlH@lastýšľhonblockquote6T`dkPi!okremBuXkrét"a ˭SzmyseЏi'#niknuvšíPxyonertxraväčšjeȦívediemeižšie.Svojho časuredstaviteliaejtoazykovejubkultúryemohliysloviť@o «záchod» vuskom3uabjlosortir»,vzaté francúzskea príslušnýchxtuiznačujúceos—otrebudť. eárodo#r9zkaHd8razapvávaipovržlihan@ýým (v!kladȀHeȅ@hajzel“)*.eď tomušlo,ak@iatuhneem-cXlkáza(mmo-európskyzdelhvrst!poločno1dénikeštadn «toaletaQavxsúčassЄneutrálnYzťahu,o0 p="0ǘǘ">Niekaôž(pýtať, q8 škodiniesláiáha?o:y20.poríarchk mestЌbytov8a8sused kuchyňohpX{nezod  hygi9obyd 0etkjAaspch.nj244a ނ/xReyaktpäťdesyhok0 g`!(aRžiaely؝tne,Daver8pvnučkk opisXrozmhtnxpZY#He:xhenbyľaXkmuso;achádz`kpZ8robohdgazdov0APpoužívPAéЇ)osamnia60295x ľudi@Hmožšpxzvukmsmr8 nvyd"mi,tӔHn?G">То m[h]픙pravd[ľ]Hhliticxut8Rýbylء 9ahchžpchrvky»:4yYi??a=x0ytvoriaconicP8enlokomor lebs`prézvyjpzd⠃umhJ.϶hIvX=mePnxbýva0.![q( p`بpHLnlpjatHbzobapqôvYH,ӼIp؁termínu ]`ououhـхk!Avec rhX]xap`npúpIi.WWWWWWWQíiysЍ{klad&««@tiahnu(lasekírxHoničho z8( `lȈPpoci8ezaX=CovHmisudkr(0mHuPOeNx|zdilh(m0n(ľhuygiHcZu9qpunohýysvˊo#H cher"@2ٴ٣1Xr0.akxkg@rozmýšľ(sevmav뙠zr…zP«ׁH»HajväčšȻqvh

Prívrženciohto štandartu „čistoty“azyka rôznychbdobiaPnaťahouskéhomnohvšelijakýslov,oietkyaj(. Таkx«аutomPl»  nebolamenenýompsamochod`(ajeďpodstateeX8preklad)*; аaeroplán», (nikkultúry,akáslednevytlačzužívaniamWсамолётmolet,ietadlo»;PHiросупы -okrostupynedokázatiťol*алоиXgalohًrédišlinulHigdôkuo, h*tec,ískpoxoeoAstratila_[. vyjadAemyslu?:246X1)úpenca „y“íՅWWWul__b><valu1"??XaKrobdobXexP@@bo a7o3ׅ/υ">xľ4tHrobylXš@dar+JNne_Yo'??ׁ/ω'''̴"hdؿzaqmeHvádzavot)litianašaultúra sakamžitebavíkoroelejerminológieedy. Теaepoločnýmajetkom4globálnXcivilizácie`na ypracovávalkmi historickЃulostiôznynárodmi,oužívavší؁"eazyky:Aoeurópskuatinčtredou obdobrenesan ,réču,rabša;nоhéínyrišli ovakladateľpcheckýXdiscipluďpo(exevzHaurigillebo(,eHsxkonprukc7uhtHrIzollastnéhoa,pakujúcam@낗^. blockquoteokli><ǁ/πˁ1em"ign="jufy">Okremoho,pd ob8etnuťona#bežnX v ^á, аakq0䖈novaž(zush,oiek HRedš(do| turkPgrofsk䐸80ہ9kQačlen[@vojouultúrovrátaprhriedאאאoo/uЀ6KgcVýslzniksitua «Єh», A8vyjs(cepXHotvorbysereňysystému«horlHl0je0Htu»tvmôž@t8m_61856ׯ8ﯿyptRno@mݯá.o >p">А)vôbececínúč`zdaXɛa~i ľudQvykli:lynenzX,esel, špirsAk؀metrhknpHb1аutom8Ia aɛpompju`zdimagnHfó QQžsО Bеstkhc , —zH0kt" deciíphȏ z؀eq0hjkɳe8izq`mní؃ľ(olne-lexikY1hQrlna2ôvodkH9s*)vid8me:OOK@gOOOHtáz čRvne ey un súboraku: 8maniochopuAmyx-`hodnoqokidjcháp0xvet@áe|ʋ6rozȀyhHne`oooo">A vrQobdaP۟.hejhXbleJyvyprac:šdartu40e y@节Jytetˊph0adef؀mlk(9o0pu)*bohchaerAIRd4"dejxgjggeN`as{noh0\xobnhxdenno-ps gnepnesp0vn`emoci(nave8{i.j.drɌCímčqebiehJm A)alqpPbehudal.áx[dXynajultúra3ѰKcي0zrP jlepggggggg`Tajrazus1bem2reč?úvisl(Љá;ph lačív (0po(ePeľnipers#odd(.)AɄ>ťažjPkvô`تЋAonm«funkp`菩»׋249a
y,akjvôliomu, žeormyimiypĺňanýchokumentovúpracovaýistB«funkčneegramot mi» ľuďmi; аzna`a výves[bule —оesobitáémaqpastvareatirikov<<g>2503.3.2.ʃyo štandardRlasicQliatúra 19.󎸏i`eznáelomvetekoؑXr ú8kulyAz isP!rozoba?8(najmälisychológia),yjadr(ľ. А8 tyPcheliӀPׁePecdHup,!tozaenAovɏuI.ďϕϕϏߕjߏߏPY,súcdnbnezumK,dnodumyselԞeeoršuv5cimylurečítex,y,YhbynovudiťPajbližšudhלq p؎p`žbihnuthXm vtyЦ6anebezp@:8deR!pZ,}e ,blámaQoYcivilipc)a+zal)hkatrofe/ЏH3r8P17,8uPiؗ(Rtpnť20aggg6478gf1ggggb\PmiP'_yohhoi___[},prajuan@{hz0gramoapov >Hdôsled0neeflzjí؂GDeWyAk emkúmaozpPh!r@xvoj?654252x׎hԤHhSXouve` erip`SBAid)pitolej@pPcekvysvitnpq@y8ӀIúbm𨲮sôžu@rývIpimHtr9typj:/ulb>Bpt!vyjadruaojjedinrie-infor8c`mieryOOoL/u8="1em"lign="justify">Každý uvedenýchypoviiavetaáštenožstvoodZ,Qmienpôvodom (kultúrnymedičmsoby) získanouovou,rátanezdela(.

yJ@j ŽɚН`vzťahu ktor!XinR duplik``(«kópi8»)4čžKexistuj(dၧ pP(n trezabúd,edzigɆeQtL1ebáPrkyBXe-stele`/Wۄoq mऀ)gggogd3ggg/ϓggg">soS 22kН$mpacPám qo[ cesepoɋiraďkonkrétn +mnstv `púšť1Q tȬѬX(ine @nPtieӂáz (bezu)*)_o /ul_ߌWWRAhček8osiцHbmh2 «w»,*krexQX yramati1určicp**rQústQaípireHhuxd҄q»ߒ254a ނ/x `z hyXraviHׯBajom䆈V2"je*iofesiou. dôsleAzohat«cenzú»G672145xxPidr!!)ߩrus8“Iakcii.I.ϖg:bieeekancelársjšxdartithXbabX@8yšlienabsenciuH vyjadldno(rozumÜfchwwwwwwwpNoxȘ1(ْo"tvorofici)edy.в veP(vkoVDaľjp#nȰYv(RRhro0jxlte: оnيúmnefalšShoáujmu.I.aľja jazykehoodiny-Vlasti (predkoviasúôvodománska) onepatrilniednej vedeckých škôloyrox. Аovojobjavení (avlášťkoýsledoknohznovuvydadou 1917)are[egitímneolyytalek`vnouannosťX—yríjeunižpohodl256Avšak,8ámeovoriȒmož(vytenštandartu čistotTa,8jad8é(voVýkladmlovPživ+eľkorusxK“WjtsamotnýázovndefinujúcP{ (аXzumsžej),jvylučujextoCť.kremYgužohrulapecifi8 úlohu dejiRh8orocivilizik@ajtragejšíobdobjhórieketrospdeqmamcuhglln񄩔 Ypprocesπωr`819.8oročíbqS[PІ@zvaхkracx`tomu;iuvys1a`kulrybaW68342Ϣ7x(.j.ýB PЋ)Xtliv:ZhorbbudgcSvät@iTo8Inot h 0 ҟreskutniS0 iwwwwwWTúpQs0konkrétnisiu:еtext൹Imuـa 20pvsolnachy\zhr'8eWWW69055oU8WWWWy!hápasvetXkHbsiahnut#oveazatkatasfqd1dz.eraz(ž߳faktel,Ǥ¨hajڊlmw1aY0 rsúčas@ntrehl77777771Ni@dňHt`abyɔyДcxďalaozvíjalaez0z,ș@dhyPopinesprávIic@minul2neoli8vyhHtátYi; аacyh (9az)*pobvypovai!XȂeʂ.k'vnaQkvX`om,sou.Ў)úhlt҆Jzl1vItǒǒǒǒǒǒǒH(cky[:WWvyjadr oǎmuω«exHý»wשש700109׀שש׀xs a `p`as󆸣`is hstva))iblPrkvYsityxktnЂ8btchx *sHWouȬG'Yodž Z tua-centBpˆRrvo1hlíš:pobecňџPegórií:moduch,X`, (ranalógov eelatty:atér`iagrHychtavoch priestorovo-časovéontinuum).

V súlade toutokolnosťou, chápaníveta,aznamenanom Slovku.I.aľj8pojmyyjadrujúceredstavy objektívneôznychavo8nieždyoli(medzené. Аo@hrPtom, žpoločtýr8@T8ďalekaoetksituáci hbezpečoval8dhproblémovQumožňsiQiešiť`čisZámeru;rt=yevyhnut8zá`i`8boSuPybne,ásledkhhD:hĺbBímopH`q%katastrofznikaíakoôoknejednoЌȍiamorii. naj^ickejȌy`pasiavenskéProzvoavyplývaz3as,eďgavH „Výki@veľkoruק260a ނ/p______>NȎ y ľuvaceli kačosoa!sejte álne-psgéooo70985m1oooox,akk@emnáyeQán MRAV.žprvpfzIít0:?.obec,(H0vic0`dhvPʇ(ducha:ozummrauX[(dušu:yšš1ý);...»Т.jJЋ.a؞px1,au0vôľxsk@mi(r sť.ֈptijexžjnmnʂli 2R0saXvovϘ///71373G-2////*аRok(?=7Imimienizspärtone iY ikv9ztiahnut8k objekvnymʀ01!mprea-centrsvPuPluHeenPapS.ϝߖߖߖ">na"e”(piat0idU!eojxinou: 1)zP2QrterpQazýxbiokezHstr Pm2dup`*A)3)ma)ľ#+`i8ihmoQtelHvádzX ǎzodXedajm mulporadn1musbyopAé:o)(D—ya.I.jutv()@jomHk (obyv)*"29723q, tovr ߆ؗhúhxa)yôkazn@Xsvojiˀ( Živoʠ?r@ytr0Stavb8Adruh)nepa0aciPXyodkiaľ{ Zҁ̖GGG73890_E4GGGGxNedeléedomieenformačnáblasťtotožňovaniaaušeotavbouveta,retoy sieepamätáme8ý.reda3z tohHs.j ústachriHlov)am, ž@265P9epXjeza nálnidey/b> — πohopoat0odtorý8bmozaikh߂trojjedmatérie-+ác`ry,怈 čeknaákladep,u!priamo*mávozlíše,akásúpvyhnutrozdielyAJovobsahuôznyXporovnPVým*ЅžipZľkoruskzjazyka“.I.aľjvyjadrujúcima-centrici urt*aspech,aleikop. Аžd`ҁráta RxhovojiiXP@mɁšpipi1procese:A4daŽivozaväz ľud ma聐zPiXmxlku8ykxšHjhenuu󂸣*ɂhPPu y<i>bTa ojXRýydkvyXKAxspolىɅžrstvoko㣠kV`úzsQuhokol šdart׊ՖYS\uGA5:ulb>3.3.3.ˢôXqr(boncepciiUensbezpсa8!3ߖ(možpopz!skôrved'WW׫Ոmusíj,pkísom,xaj ú0aokonkrétꢠu. Аgh˔ﴅstád`upn@AsubjdviYod0koľj.h' ؜)iehajúAris Záu7/77/// mym(kúmZtejtoéyDЎ5//-z@zok߅ul'w1?/ϻ"1em"lign="justify">о «sestrealentu» —rátko@ýkladu;<ǁ/πˁ1em"omtom, ževšeeniálneeré»,ggggoc/ul>Poďmataľui!>p烿烿LNo3aauxvnímanpKSBcelJlnAa detaipqakpi,Hkňčšinouch,toríXčúvahtj"nHuJasBhi?HxorickskúsemnohqorIkaézvy srevládAcuhápané,oreba,ásledkomohoqvojpizšDio(es (оk 400325  .l.) odiltedyhelé@mPeӇpeAkenǓ{(prvɎ!i`dikovhJariddnrčmi(Xa`aabRie (nadovpqsúčasiPyžspٴذmyje;ʁOaHpv 8:ǃǃblockquoh 6k «Strsetntuib tedyt`psychikeOsv(–iduaticky-vHm(«YHbop\htoɒنtkpovedanélebokázanéaáklade všeobecneznchojmov,torzabezpečujú`roblé vjomchápaniea komuniciiostatočxširokéhokruhu ľudíprincípe «samo(u»ozume.АhtakQtituachprejavuje1schopni človekaiekoľmia@(3striedkijjazykov»269a ނ/p>,dporspoliosťou)8budiťsychike5čojplne pjasnejdvy,hťahycbku􉩋rátkdotknutej1blemat.lou>mddehimМаximum,RmôžRXprɆא,1—mociylreÏyvola1BOikuX>.ΎHypracva؄yid8i(hޕ1väzbph,vyhˉAvyXPŽiv@Hmusiarav1($d@zainteresb.wממ7836470׀ממ׀qo'0'''">Ax(zi Ae, forizHHPxSjednodu »jadrJa-cr8kixkop/,љjhisXneudržaIP1Q𔹯9tbsolútn`erct8telek jXly:xila1vždyuď? nЂež8J٣za@ny .Ɇ0ߋPkyslYje؆mvyšQhľ ukaz=značí8onV:ulb>d:ojvecou"pmoímá,oځrom߇GG߀oD/uX߇VGkielu-(1sHuy.(aaj0ity kaosoby)Oý'795592x8yxeby. Т.j.ladYzamlčgéniPQpX»aBohopikomͻY1+iatomuJspol"`júc`xosnhrmiex -zho׸׸׸Ӏprave!t;«odhadciecu(pojmovk#hPQׁԃHkvôn҉doanguayzdvihnutéxinca.Аsamot@,ok߂,ɐsiaýslk'?W/ϧ簜rodzx"8votpľ`ňЁ(javilud (durčH0Se),redtorýmneutekal nehľadhsinýsud;<ǁ/πˁ1em"lign="justify">aleboeýsledkomrácxo (vôuôznychlZvoidenívetakonkrétnost(chybnéchápanias)色eb(amB—ajlepšiavariantuoju,Ѕued dzajúce)a8imm«odhadcov»е.o3O/ώ">V opačnpade,.j.kok,osiahnut„géniom“ežíriečiskaámerv klamelúz`eni)`isaj&us «оia»ϊϊϊgo/ul"6C_[ČoIKoncepcxspoločenskejezpҒezávi om, uPSSRydápYtútoXsiuXpҔ0kؠٍjp1možفќšeobeijapojmov,ahciosnovouP8`uprozumaYdavo-elitárnej#sja-centrickéPad0 (zbav životvyomplexr)* mnohpeiXkop1y>p">NϊɅto,XKSBusiluyjadriťBpiatAmozaikova`䊿akulraptláčaibniirodzAmchoduYprocesepiev:člov.І[nakoľkoHekanu@tr(ciiWPzmuYipo| ľu,ezo08úȩ,dO؉hi3DXPtk modifik h)с!׌׊@犲Gedz ňBYkategóri8trojjedin훈-informqe-miery`lympomôc8ďPusku"Bkaždým`IveҐe.)S aspHreɢčokôrveqsú Amylpzpaťp?er">*     Eׄ273a ނ/p____>KRzkuspätos 霹vodnȁuahŕňqcobjem šhbleȖ uȍ⑙eJsxh,uzväzPmonografiXuzamavoiopdiӪ@n"Aarov`e pupinfesionhpracقis1a.ΗX8struť @bP5z8negarantRznikuj cháhpodstatytkp"ok膸s8!udء 7V lrs0b̽s(pilaycepxensbezppBHd0P (aj nR le@hӂǏe)avytua:ggfPav)rozhiѼȮYxyt)mAohs!pggezaml c svyvalXtf7ٞtno-obra ktexpN-e?߉߉ۉǒߒ߉ڙ\«о —`»e š(dgbubl˶po hocaAke.ִzcyažuktivizm𢍊8lebo`eka,tup"e1 ús@uYukvi97qa (9z@m)*@G((ppredpokladáysvetliťonkrétnuroblematiku;.j. najefektívnejšieozhraničenx«оhláspa —amlča»eodmienenéuditóriom kouakými,kXoniú.

InQlovačhaoiekomáčieb, štýlateriá8PSSR našejpoločno anujúcimidPchá؀q)a (9onázorom)ielensob;charakYkultúryab,mys0iy úst8ísomireAčh0vla8éhoediktora274a ނ/p7777771Ne_u z ku?הpCa о/mŃ/(@0ho`@yH(adod1celku9䟀neeci:ggfuloob><8valu1"??8inesوx`qzbytobyvstva"čítlvA~h`ledkčoЦ?vznikPsuΕȹsavybezp2skôr ájomq]hs`es um.ieGGGybyzodXedeϓד֒zJYػzYiٛ`ooj.֞omXproces'ynevyhnubl9čejinpo dí,BdanlpvidhezXx“PSSRY;'každéhoieenivéhonímavorečítať podumanadným,orovajúcoo Životom.Vzťahuuoncepciipoločenskejezpno Boždŕžave -jvyjadrexprácachYmateriáhPSSR:773p>vlastn:diktora@>ihpovinؑ8Bohu;߈ߐo 2ψψρ/ψψψψdruh׈оtvo (šet0aX,pújakužibaí aozhodndsiu  ț?퓾vߊߊwo犯''"TechcءV>y dɀ d'môžukračoe,ki0stretnutianimi؂DremýšľIoHRemePmo9>alebkrýQm`voxchápanivetuzn1ȏx:o vec__6SČi2éi-p//akӞPurob@ejqinptš@aumiteľ0,xžrob2aHXzl)x?߈ߗg''''">yPodáš@zorunspPkovTšov9ublikPvMladgarde“iántumoc:8tusre ta?/*2756a ނ/p>,a úplt@uyobyibHٺhhkutA^_O?O?8IhAa؛m3i@qednv 7??W/ϵ">bgspĺňpoOkJaxsúčasϱgogLJχP,[)yholϦ笣8a번a+ulievx)anXdlv`iвbhý؁ivinӁsu_/o_gߊߊТ2:>fъgg#výk^chyb@javjýsledokadémonicpýysebapy0v*@ennadpGGo׉">Noj`odexnezbavukažhP؁ImȲišed!?? 9hhcHdAalnatívzá a)yqd2vyriiply,r)huldavo-epárnymQkystmxistenpkono8d@rôztviacichcharрptra0cií  «zasvähí»redjakoztmno-cnXPtkyjihorchopCŽIVOTAREĆNENIA_____">VahmzmyPŽivotaublikIаo8dodnesyhovujúotrebámpoločenskéhoozvoja. Тématická štruktúraextov,chra!ka,ocjri nnachádzacsaepresnostiHuži`lov klepb,abezpečujedatneednotné (\o-obraz)panie naraȄjmnožstvom čieľov.oýsledkudielpenc0KoncepcPzl@eníbyv:a`ie,it8h8zzískav낒tuálnuoc.

Noyri SBszábav čítjnayplneivoľčasu.YОnipdurpo ľuďprácisebeqrojtak, lu)m ť«8Hpôsob„len akabehnem“»,YzktorhYedomírhjXmhЗXzvyXj逩Bpq膘ktkyfPz8,ozor@Âs inýú xanHmyšlienok:Sformaozadpdio-televíznevys;O1ťa:rsusXv verejnejprav(každode mhonav1; аvxpmlógom, jadrMmomijxemyslu,ýku|môžavíčiaHskovaami:dlhynelogo(riadviet ru (neQXXeY)*»iǝǝǝǝǝǝǝPȖa14utI @meȅȐO оdroduol,٭nkaleboem񏳁XPqeڏk$,>audx.dobpseudoreiózny0elܒ0-Ytôv(duc(8o@piؐWWWWWWWPAvšwxugggfa2silouleX276a'&/jp>ȏupneklahlckj`borP(typ:ravaúvea߀е;RetyxHjpinaȀ,Py4),2ePĩҀodseky,elaselHo um.Qۥqtno-obraXnstvxjomA:najarô*ɩ kazupanaz0BWvýber-fragmentárny&m io͏Zh8yvypviОvlasotVAnahzamäťW83912277xGp>.օýsledka č kXAnekhtn0myldojem???????9 x pprd:Yhiz, edymlvliuk nadhterimiPSSRhoiac0'ehlú ťažЮǜ8)áciur luofesiolnšpe`lisؽɚpj2e (рXoľkýro)yvrac8KSB BшKliڣoDloyda?PyrieQyživXblov'84353778''O770iPhocijQXbozu)rav9P8Gߘߘߘߘߘ">DrukolsphýmKoncep8lenskejezp(Bdŕžav€jBrdۀpodobe
lúžiajednotenie ľudí.o «samoebou»ozum"je ličnýchkupín podt,voriacipoloxosť,ôzne.retošetkyateriálySB výkladePSSRielenbsahujúejakésobitHpoznaalIno8hoahlas*zamlčania,tor8boliskôrverejneOch,Alavnetváraprístupy cháp0uáx@*n(li.

A úJs tým,rid —h@vot0@úse(tiRXľahšvyzťubjektívno-obrazndstavu`i>Koncepciia5pBoždŕžaveakoakeHVodŕtvej“ druh8|Ȅtia陸aj{d А.Suškina.žhtomu؉nziteľnáaaaopak+:0chopdhalcesty9~uiamehoj`zmyslurč!leckb.oyAelk0isprax???????8Najvm* vid"svepّWWTy Žjosnzodpoved8u:@stávm2jalёaskjazyk˕<3ens)bezpeti. Ťažš Žzdi!od xQotrebZbulky279a ނ/p>,a܅E''''''' ТаktieᡸpazgenepciBdomincpôGGBDa`sil(sRdets,rasqaveku,큠i.j.͔0bliždvdesPrhdl:c٘|uč…».ӈtnu@mi0ȗXd9jjav08ujem оHbySkut 01pnťHkHkrvoa!mom.*     EW3* *//ϐТémyxiväz0"kúmYjednu zku.stHobsah (zmysel)!úh(8písomi[(rôz!azykových formách.oeodmienenéým, že ústnaeč prevládajúcejäčšinrípadovaach8zak,eďovoriacisluy(alebopolubesedník)281АtertɉzostobsahuRísomnȆ!eZXše,biehinom(žixsinno |minoosférouJvo-mjizociiȅpsychikydsobiných ľudí.oak؅akqaivkomunik"@xáWSdikrofóoc@vupnahrávȁypoklaritosmolne-*ologick2typpcharakPzdel衑@élstadresova Drut zQ `dielsjazy*ieyjjIYГߓߊHB7y{!extuyȪijektívnypfXARׄ׆OK ovtmyzidyd:ĺžnerurzymôžey0a,žލ(dja@8.k10nezmpdalN(σʂLbAom),xadux(y0smysauP1Irelvznamu (rby)*záyenet9I0uIctvaoϻϻ865522πϻϻπʟ0ôzn誡rMdobh (sYavppergaH0piera)olp򂁜:poatkmnožQmᣰturmohljɃo;Q&lHciȄr0da`pťpä0 u`stň@8pȂ)bez9sunulakť1vrHlaDŽachIoj(0štandartӃL(63:64nhvnípa )hvodalcGX`ítačSa̤p8mo\Ȥnim Ey 9vonkajšíiҐN*yralgxlawwwwwwwш}nútщpďHdefinzimaximálx`u@_okoohľmʉk:ekciuȂ@ča!Ƈebre(dIm}, žAa٘ nim\0ЈpukopisnmenúťecieaOOOblockquote6󎗎P؄PrebPabúd, jZ`qá)*{aj`0y subje0PrirhitypeYsPAnaviazaxtisoe(tXegrexqdp(h댘;0jckn*kH vlaeiet聱olog orIKyXv`mekmoc6  Теraz mZ@kúmozooužitíiAsKoncep0ylXenspp #cudzzysl؆oo'''">Ľudstvoenohonárodné každý globálnomistorick`procesedevojimiestami.ritom:

určitýchspektoProzaejultúry,uplikujúc,ámytvao, čoш鉐maXje>qinými;wwswoklig?gg/ωgggggb'#VnieH,eopakovateľnesobodlišBdchWWWoWT3WWW/ψWWW">аooolzostávaezpl1m.o/ul>*     3:LJLJkúmzky neroverniGé(mr;͊rebaaťaamäti, žšetvýdobyYneprí(akykoľvek_ovpžaômol`penepoy ľudspoločeninštcisadadvHkupinyz283a'& 8/jp>:?׮_??ߜ߀ϜߕbigЌpنdemograf㎿Ն —dpovedzdravémubrazuHivotaqsledcpokolby[stHózregión`,piehánkmftiev.ӄ؆'⇸ógiouruhu Čl k!um,xhla(-ovHprukAhЙ (vPta_e91o-ge kami)(mPjk(e)lčalebospäť otvoraYtrok`u\«konzercii»skladaYjčuob\aá9idani0ujoh@femkrýv)ciQdYharakivilicie@o恵zI_prPesuOWoOt2www/ϛwww:dedae-pzitšyuHk0š(riaXxzúj0`0ق1ŕž1,iu komkod0tak9ičí1KWebi ;Qklokm (sychfor`rvcedoS鐠vؗVevô0i8úspeššíhPzmysel ach-chlH}»)PeHhajXá,pni8R(cel*mB;vu. ОXs_ZprPneVúsHAí„“oblaD8oieboo XaPеp2znajeqivbezploaalOI covxkoľ8ytQwwq///*B`ukazae8de*8vahydHPkinXpǪ"6SObje8QDobr ZlaŽipabrppe-ísluʣ͆8shšetkejôznorodej činnosti ľudí jednz dvochvedenýXskupínotrieb:emografickydmiendaedačno-parazitH.*     EW!* *Primeraneerovnop svojráhistor)hoozaáxkultúr proceselobzácieeremenaSyximiýdobytkami,zťahujúcsa1obimpektm —Hvyhnuteľ.oujsúčastjazykovlásobHmaKpštruk`izh, žek bovoPeobjavuniečoové,ovtedyudz am鍳kHniietomulPKviac-`@qak0aeHniknuvšínalógov, očšiXprípatoPvaejapis!\form0ha,딠Hzilko0yvolbHredstaviq$"9օKɌ88saT@á vž)a,Rphbak=QavezmúotJQá Qppoužili<pu1"??
k0dqxakšpecifmžx0uc׊ӇGoߒ߇߁??ׁ/ψdruhTpoȑ*="鈘pum1 9bu1dl(x(odt8L!oko1odkiaľovza,ot8Zľudstvaoԍ775Akfok?avskutočneel \8pktXsrezuurči'oz8ilobályciviáci merk č(e)lo-v,ak/_WWWW?ockquoteeight="0pt">v prvomarianppomenovaniaýdobytkuravdeponejšie, žebehne «export»lovárodnéhoazykaavorcuxebobjaviteľa\druhýchov;284&a ނ/p>Gow׏ϏKch,k0uskutočnilo-ipria ڏQzísk3/tohteܓoblXopP9popistot놪mi󝠄6pimрl. určiaspe Pyip?:aWReudrža).enPbud@noelЪ6tenH@akhHotiť.rocese?:؄u%0uhtommubRofesiolny1languviesťrePá,xsňuzna ču ovvnohonou,ejadrꀰመp0dlp.֕8on sledhmôžۣ(pj鋧2a؈TфЮ ۅzodp@daPživotuoϣϣ883685πϣϣπx.ϣϣπowNedenpôsobٖRhAnitqvrajvôasuiu(textsВ2sxQȞahXYmy89_ڲԊϊϊ̏ 6sVyššux"dovoľpxť3perbívyaždrrbt iinzitdžčlšudskglpQ=v믧HaO!,ez"iámer 𰂍my(ciemografickydmi(rotbߗv''ČjЌ'vҹ xhisHPxrozPčí߀aberdruh7[0Xhbhًwe򅟅 yöނxob!bohЂWR0R(Ptl mf.prípaK

prvý —xportojmov Koncepcipoločenskejezpečnoonýchazykov,ľahqtým, žey0opovrhujemeudzoX0ilovami,idávajúcm)rusk"u špecifickznam (t.j.Provna1jakCštine,ajpôvo,dkiaľo脠evzato3y)*; okli׎7/ώ>druhnemož0vyjadreniai`؎8ak,0ž sky_Z286fa ނ/p>, ved(k tomqpre҅0YjeHhistor莐rozvojiásebedpokao,byataldlobálnkultúry,cu1ȡG928497akotoaepigrafejce.o/u6sE;Asne.I.jutvaXenvádzavrílohOpڙ?r">8.eptembra 200329.ugȀ4^mbp:pagebreak__Ycenterȃ7"5x`b>abr(ȁwq/*b> y>۔`Q_3gggFiodorvanovič߬)(vici 1duatkrymRnyjAtiـ`s5ǂapíseň,ueľlxi1strateg phasel8chychsúčajjiviliz覘rôzndekup(b㧐č(e)lo-964948x:BϜ1ggggoߒlefwq Teraziveršov,/ Ó,$é,@    EWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW!Dozrela@atvanecopωωωNaYobhnazeé...G_ooooog/gggg߇Ložateli(p;eja(m‚Xímpen`(,šetko,pvekleТеbrozíluzvrhnut…7o׀oooooogww/ggggwwwχVyHhavémy'߉B špiniacXá(y///.ZonpystúpжáľovstvámWWWWVeneaᦹb8!׌?oooooogߍ߁/ggggߍߍ߇onihk'> Теbe  hanobiaceotupenie,
Тyepších,udúcich časovOOONHlahol, životXsviet!?lockquoteoooooolgeight="1emπggggNwidth="0pt"lign="leftׇÓ, tomtokúšanírísnomW?VsleduBbojuNezraď žeeba,esťv(/777Aečaedohom… oooooopf"justifyLmbp:pagebreak?ړ>center715zPoznámkyoق3oh4">[oi012407ok←1?݈/G/?ςύύσ>u `ďalejcitátohz “Domkaolomne”ímskymilica`jeznanéovedenokvydľaextu úplphoydani(oémy,torábsahu54 о (vxäčšineӤsústav`akcikXna 40d,zúrov0lobodomur)ihn`j).׍׍W׍׍׍ו/5063o2'//g „ ّ8lPprodintku А.S.uškiBolo 10. оbra 1830 (juliánskexknda___ߌ__77___\9ߌ_3__'//___g «Мnohvecieás0chop@ľ*to,našehápeIslabé;WPtiXatrdoxruhuBipojmo8š`a)»KrutkovoljǍ9674o4'//g V \Q tejtrečovzvrat «vvlád(кто слов  правит:а:u ,.j.pravorigQ󎯇OGVan,IzaahŕňH sebXbidvaspy0sneužitPa: v-8zum0ak(bj(iaia, d–ׁׁpros0edok2iIi򋏉OGwwskazinevyhnutnosťiJsa  edtiXhdivi,t)*,`koľ%xxýzna=uȋatakýXleb#íctipdok udal(í ( usmerň0m٪Aaj očasultúrnpHoku(?)* e jazykonštrukci2čiPXá`s膠Pt81reklaPtácVPSSRjäčšeje`(s archaici8Ir:pís1XcezIdovk.ʲoá9čitateľoviaôvodný,rave[t.j.de objektívnejkutočnosti,odpoajúciýznamlov, častojomocoutymológie –áuky Kea.oest, ísťuoreňorečšej,)too0odvrátiloapVho=u,späťyiť,orig0ť...)*.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000019878ok←56a݅'!//="1em"lign="jufyfJe ukázatúg , žeyšlienkakoao (lexika),uyjadruexGeozli؃hjavyivoteWW'y20101o~6'//g V ovjotv(ejvete «drh`okamte». ČímiacXek0dl(nútorbmon(alebourhaj—Zhotschopqm/nunforciuvon8(achápania ú؟aextových ľudí)ωoϐϐOϐόώwϐϐ364o7πυ'//ϐϐχg A1Tp-hak:sledktár HnelQ (prehlPeušľachzámeroch)p0Hhiinov.քspolen(ev40enxdrojpohrômešťiaǏ585o8'//gGǀ«J(ody̻@ij/ Мdok`pzAleЭ»RerubriPp:qѯئhebežpracuje.oϢoooooo Tu!ktkCysvetlímHkyôveruhdв,mrapoIexistencieak seba,hajdruhých ľudí minulosti,účasnq b cz,eviteBohupriateľaleboezstarnéhoynik majždyobrúáladu,8mócie,stotbuďnaplnenláskou Živ"prejavujXsalsťoφobla žSpredipnemusRma8ach,xes8r pod. Таkútoernaučix@yvolamovoľntožeHávJnejmysly,manntelektsych8kelokacjlepšímnýmpôsobom.)ťnaiacro`vdivhvedom,horšnežošrInaozenomuI(oji.<1ize="2"> /p>[aios=0000020784ok←96a݅'!//="1em"ign="juPfyfАenxmyvrh А.S.uški@tovikonx8rQutárazádumpvo(،„DoekIKolomne“qzodpoa8t.j.)vie0k A)zadamuocio9no-ovn8eniuWWWאWW//WWWR1301oV10__/77___oH toviďYaco`ieomPovku 1990PSSRqpoe,yCDȣInformačbázyqublikQrne*ebyánkeww.vodaspb.ru; аtkysnický1IciHV8ŕtvaGߑGGBkhtokvyí,eIgórHv0'objívnietdt8tobviMz «dPtoഴipisiia» naH蚛рprvs(Éoi>hocenŽIVÉHO Оa-centrickomidení chápaisvetaudeodrobne Kapitole 2.[ailepos=0000027507ok←15>a݅/)77="1em"lign="juooiNevedomosťodminiravdy-inyeiauubjektívneexujúcou,niumennaožebomyl.ýacaoýkaЃIʍ7ύ77777׍7728335o7677/777׆    Tujďalš` xstatošetkýchekladsácaHVPSSR)čiľtretasslova „izmus“ÃȀdPrečoDـT?ežXzaužívdydzaréckehTheos -ohedyalo@sY!at (takje!gliče,rancúzš...)|nskjazykyapolhHjtabliiI0cudzi0dXetXýia):.akoezonuvosféAolphښ?בדT  (vr(proto)jo= 1 (aЇkóddoskovpísma ="u):1. (ne)atokCa (VesmírAvȑnekr)2HiecԂbr)ׁT, 0b>ATY–okcɆxЪ)jadr81ykluta)Lk `caqXxqr`lušn@f venhpľavm񚸗`hdnoDuľudí.wSamoq{lokál(ilobj?)ximumo0jršívu)raz  tupn0imcisœ AE I O U,sp.ov@u'>@.zav-dQsymboloduznik`sform鍨`psingularityX.֣(m@hzen-mzapakhHdrviváčši d pvmysovIbioenerg4Kí)…/ǞǞ1em"lign="jfyGu8txsPvyhli8súXuدyioudozvoxud<ѷ2(Gb/+,clZ8De1.Jpozn.kl.mbp:pagebreakׂ4">[ileh=0000028611ok←17>a݅/G7GGGoiPrrebP(avi@otázku:YČ8aЁY«intelekt»qusporiada ?—ípadoR<1ize="2"> /p>[aepos=00029908ok←20>a݅/)77="1em"lign="jufyn«LINGVISTIKA (zat.nguajtosté čoda»?׊?GB «JAZYKOVEDvqka)؄ ľudskomizen`Wvšet(HsvetsjekonkhtnyСv ľh`šobecn"x)AbJfungɡڃZZPaozvíj VodeڀMezopotámii,ýrAMalÁz Egypte,Ytakn(PnVIV؇.l.HRe (Аr tsJVz0iXiatQXIX.oorي҅H(Humboldtďalší)3vaco-h)r(F.opp,.immzHmejauxpvok:aš0kait], А.Ch.VoxiZXme háHy:og(st!1psH,킠ogramaa2.l.oci (0iecp?rukna™ (1vAhľadsp ЂúdS mienečnyd0ujP0PPva ЃϘHK؁Lߔ0atria:Ho (d) Pkategórieigᆽsle gByPťahyedziôznymi3miоblaϽxP`we ȄXe7syYmuPo9kP`4)morfƹ:HPyntaxxlexik&frazet.ĕavzni@77ap1؊GGtď.tym;meﭨ)vXtatnimYn.֒'par,ހŀ퍇{y,,ehȅHspäs7oiac čeج钁iAヂ]lA >gefncer`riálaríH\Оsobi`pjinPϿ („Vencyklopedk”ȅrJCDrzIr. 2000).[ailepos=(0031674ok←21>a݅/)77="1em"lign="jufynToXspiЊefаpmitamech*pôe)pkrylPemeňvHy na!9poxypovrchuu. aopakOOM@inými(Wj781ؑwǍǑ812o2/77o ImpulzaXjpy js1boáfrekviikoXrak-xd$ipoNivenahiložp dio-levíHch`ijačovaysielacietanice.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000031957ok←23>a݅/)77="1em"lign="justifynKmitavýroces,@ebiehajúci systémeezítomnoonkajšxoeriodicképvplyvuaň.Ёťlastn*knia70jeodmienenáharakt胐kamiamo uiôžIhlcovaxrgiuu vyžar2[klad`OOdHyvadlme8kých8ch.ˁ"oregulátorApot@ytenciálnej,ružinyeboá(v gravxčnýmyon|zmu)gín ore-emis ob(rúžeručiekגoייWיוחwיי2155o4׀ׅ/77ייׇooherent`jvšec`šzmysleohthl P:ejakčasovHsúviJriebehu돰dz(nožst  ov,8tXra  u>vtelúboru((eenȝ-) Аlgoritmus —komolenél-Chorezmimenotredoázijskéhoate ikaveku.eၘmeoYvaná  0sledipostupnosť úko(,torýchplneniemožňuXdosiahnustajciele. Таkže膻saazývapisakejtoti݂:<1󉿀/p>[aile0=0000038065ok←27>a݅/7oiV opaP`príp)Životav(oxi>akokebyez 8<1ize="2"> /p>[ailepos=0000042446ok←30>a݅/)77="1em"lign="justifynZvukechanickémit`e:oyziknychermín «pozdĺžnelne»byhazriedjprostredXv smere šírfruy߈ߍ 4188o1/77o Ergonomosťzlúčiteľn,ompatibil č !zmysleloužívbezpeč`tiedravieGBА0ovšetkýmddelkYhojekto|utomoH0fimajú`Bphobecn(žAluku,yt(raP牺rôzrežim,ej􅀀hby zhjmisii?ebPisonancȘYásma šk)pbo(príjemn a׍4732/77???o Stavbve–osikladussa Мирозданиe(torsa⏈0akoesص`Noxštixmviaceroýrazovvs( dždyntHspä čoثPaobúvi8)LȄyi.ujede l8ruktúrybuʯn.Óߌwߓߓ_ߓߏߑߓߓ5240o3߀߅/77ߓߓ߇o «HARMÓNIA (gharmoII(u>ۓ,roz<1ize="2"> /p>[aepos=0000047845ok←36>a݅/)77="1em"lign="justifynJedna definícií «аrchktúraꊘtuhnutáS»j0spočívztzmyH, žeekorruhaGry,apreto,!csobitýmzоm@muszodpovedaajە!eHkoelk/gg78040o7/77o V roku 2003palerijergijevnscenl)MariQdivadlePetrohradeuӁejaЂП(e„Vojmier“.útoYuharakt za 20neprí(í.visl(i8Po@v0dzku:e ejoijȥompletasšetkihjami?Wul̫9alu1"??
40??/77???o Inýmilovami,istorickyayskladavšieozdelenXvedya «prírodné»,esntechnhဈhumanit eeprize.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000052798ok←41>a݅/)77="1em"lign="justifynОvojtvárno0deizmu (materickejide)ozrirácuPSSR „Dektika0s:Hzlučiteľ(dstaty“.uen ktkvetlíme:7sullalu1"??
<1ize="2"> /p>[ailepos=0000058232ok←46>a݅/)77="1em"lign="justifyn V terminológiiyzikyτψ890o7/77oA naôvažjeotrebnéjoplniť, žeiešetkyazy8súod,edabmenou,ývojo8m (špov(degradačn)tupňomhorotoba,veľaV@úvaieha spätejs objektívetyvk zvukjibrácpslovedekvátner (či5„jH voz` k“,k"o–ujsychikozt8؄yuA877).nohanešązvšťpreferovꂐtzv.ápaj (ne)civilic؁mimel(itvorp (a)sociálnyxmág8tktorBonkrém účel)očasch`jínrapWie.jt8zmienkaBibl8ibabylonskHzmQní+ov,ožno,Homiac)ivi,t@Xrozdieldfi܆cirkev`kladako sahrantičečí؉za1neniaýšbsa ľudstvabúeňohxɀ men4dv1Ȕedincypu Čk@ňujúcbezs0 iaف}ohom,xS`ľaH priamcespoȠCvybuXž"cáraemitoЏahfI!enojeneZ8Yt+@ch,kr0uneqrt šíprznlUstQ9iaľ,j@p Htua0 arby@p2mhď.`!e0aIvy᥸edcBȦ,stnrejave0dq0losmodAPvake-v-iekihHc.ȌTAcít`[etymologic,i_AxkuhHdy9sluznaZobľúbszach:htXímilodHavɪsmrhum@rbombarZi.[ai@os=0000060248ok←48>aݢ7777777qDruhPn@tejpozkyasp(ojhzmynavkhrؾBHavp(sahyssvoji0ôsoymniaceψό869o9

 «Veľmocnári»SAyožnooohtooznamusajhcelistať,oehreichi ťažké,teúčasnýnglickPjazyk (vrátanephomerejprzie)znikolbytí#aormanna čelP Vilhelmomāvatom,.j.ž po@neskorphistoepoche:roceseozvojamesiôvodnéBosasov,atinčiny niečoPfran-náX. (VdtednešnPdotvhlrWiliamhakespear,yacnohélová.͂Nje8mnajchuší:keďbojo,ienvXZoýQe8trebpЉiťykextu,zyГnachádza.iPadarmpepAkyi, nXmajúoklaxh0ed0imI0yZ#pkrétne0a0`umie0ta`C...odľa_Xل0situácielHvyuje1Navyše׀KvmozgoIhemisfér(prpkta(,inuvšy.eńno؛vegenerx –zmysPod Č@ek čbumux devačYvplyv[čxk0dmôžPؖakrajiXmnúťajmä )íískaHvzde o 1989XkSpxvhтfamПu@rušu‡YHl@ratúruhmkltL)*MϮ˱>77/77777ohOkremQprenal剡b 1872 (du úlohdiem) А.K..ТоlásniPosovo.N.onginoviarwini(”, OXi>«SsobdT8ca, /v(lniW— /eؗdse(ýbotlx» «intuíciaelkovo» —o, čoyviera podvedomých úrovnísychikyedinca,richádza nemukolektívnej,ýtvoromonkajšímámeasadnutos inkvizítorskЃpaqtohtoermínu;[aile=0000062958ok←52>a݅/w7wwwoiTȠu,ú`BaaqrôznyȤxnYiäЌt(obecn 8iúmrocesibro-ak񠀤vplyva&)\a8obyeo$solZn1tou)oi4ir`ana[pjuecitokenerg(marP8objekv-ham((jeٙ8НtoHS}̆Pjnefunk`krhX݈ȵš販bkp ^užtpldtrosko1a/gg73949o3/77o Ма8vaext(eriál,m)*tj1ecdznodruh. cPSSRmínPa»a9aesvoȅIkrétvýznameHpeuHagregnstavo@(krɡ0,Ihn1azmol)ákuum(А 

<)ize="4">[ailepos=0000064358ok←54>a݅/)77="1em"lign="justifyQ2"> Akámeovoriťazykomočítačovýchnalógií,aodemžeynapojenýP,/(z.doPete,8eby(oložné užíva—ešpecifickrogramybavenie (driver  ysta), аistoj(aktteleunikЄ" jeutlennštalohoper0systémujvb.j.pť.e'OOOOOOO5831oO5OO/77OOOo О(súfijsodobenstvo/ǂ8b>Formula” «Razávn8ilxdHuččhek.asvätcelsvojvotľadaniuznHa;e{leľmn0ozliɝ9kníhedzitorýmii1xzriedkaknihy,@(aj`máuk. rsanT,emýšľajúcchádzPpxrehuieky@i//////G.ZHulaskripneciAodrušrȆeaRvaulkoA y ߇GYАPha!__а!_________[Óo٢p)望yXvX!pdiecPam@؀,ps u nejtarej,Nooi!robzbyt nleb(espre shu` uNamieytohoػh[lȒ »n7йX»oooooooooohTrohpȢTIo@ž`viaci`orhorliv/,vin naм`šťasHka,4,oc xidit ȏav mnoísk`0yizdlzšetkʰ)iAízmXsnažívao9zvukulotQ0ъ AakQpPloďplavk r zýiυυυυυυυυυϘr chyžkeAdepúfij@saasopakuYHxlevnʟALJ[riaiôbtnemu݁t~šg`zu.umoombude퀹zásluhuxen٩aduX`Aajtúnasled0I  =mtreba熨vola脷 ďe,xߏ,dR.Siu펱y špecih rdruh0breh6{u&aC.͉Spokoj1Ȫ)2y1vypravilaapiatočnúestu,adujúc, žeykonalobrý čin.hvíľuebolo(uť chyžkyiadnyvuk,očenecolresvedýCjeho úsilievyšnazmar.
<1ize="2"> /p> zrazuk nemuniesPváhavé «а chа»úfijpktoopäťtaromačvy8vovaAyolania.Ո܁Tmýšľanadým(aptakínovitP`di akotvrdlivojichmylochJ#zláštpleskot. Оtilyaamreld0divu:&priam)de+úši,ežCo!tY@r ohn)odtrh*h(d.ribecloďkH0`al:777777777> —ęme`páč[ťadrva@$byhiavetliťیPmádšetkýpravidi?toormula?ʟničzapamä0»' (Udzainternetok(september 2003.):ttp:// t4i.nd.ru/ras.cgi-5_54.htm)׌׌׌׌׌ׂG А0ogick ,zmhYenst0 nrôznyaj itíciaobsahnej0zo`izmus0vm1kolp.onkrétnМаtA,l. 9 о is0_Gk«2. țAAizi1Nzoslabnut9pnposteli.,acʠxiš釠vier oémOdžZ!py`8ti(erie. 3T(9ePá8pcip: n!rúh84Ȅv1maienky^:iYítelsrd? 5LHPh edť:iȑovň@? 6leP@[Syn Č2mocze `~vtedy(ꌿez(ľلҐ0domu. 7(I onlzod98Ná,ٍ ha@ipaBohṑ pďom77777777G>enyerznám8neQ0v.tojozkanílp«o»yPkrXskutoč('?kIbude9objívny(avplyvѩlaxs (cHchápqHýznamom? akɇSIpládk :?'#mbp:pagebreakc4">[aile=0066466ok←56>a݅/O7OOOoiϐ0 rusjazykuXвойна -Pjna»Ȁ̀kvíle,rek zvuhéxjednre.В`asel:de8nabsϤnHXdyтH@angl_zy0`písmeȯ1«warH()epuk@var).dtaľ@praxrôzvzhhiphu9Ҧulre.pkQzatznihy`hnarchia”.L.Snevip`'GHТаkisrovnap71Hpopise`ivottruthɀx8ina-%osť»ҋvd;`ZcI«Pavodl,údnictvoo*edlnI;reousnessmb⾸ȇyеst,8aXkʥga__QspájaPPomdoplni i+`astxdkثDXosťejakej «spravodlivosti»omimoЀdy-Iny-Skutočn!. ruskomazykueɁIaOsťúčaPou.Ca,ǁ,rávopdnokorennélová.akoľko algoritmikesychiky,sobitnreedomhúroveň,)zu osnovyslenitakozdielyGC5aákladchriedôznȁnevyhnut.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000068277ok←57>a݅/)77="1em"lign="jufynA netýkaaoenuš,@všetk"iansk,@ejtabôb:meldejiná vytv)gaktors@hlápvʁA؁?8omormazaložahieroglyfop(číjapoR pod.)ž0medegradlitázk舠`jeŃtamojš(bež popucobozm,itaHchápýznamvڂZouží…@hoječAj 0Q ý@ faiúti0ieAd: „Jperas-ivilicȄpntaAɆ@vojmupňomJbo䊒!ou?“9mٍ9 chhféry (a9tumnoharcheologicobjvHvsvaj +0becdosiahȇflógi8naredchodcov)j8ekjeh,s@pí,ntk(el0- tjhsP IžtadYjX8nke.zn.QklWW'731o8/77o Podob`ЧQen(nhStaaXzaddoouovoka8vhas)0cex QchuP apr.: href="https://il8.b.p.sk/c/272321/cina-iv-pad-o+ia.html{cr="#ffu>ǃǃǃǃǃǃǃ<1ize="2"> /p>[ailepos=0000070659ok←60>a݅/)77="1em"8ign="justifynSpojeQВсея0етня грамота (ýmtoázvomeožav netes(webstnkyɎHlušnin)Prdíe:ul,lialu1"??gajag0malavšnenauac!v0mrozmýšľ,u{opM.Цomsúčas hokIjazy(oslobodꪑohobmedzo čmôžažd0`d@ptextov(,`asѠkhh (vta8ebcXrobeczdevaškoly,:vyso)bЋǴϏǏǏǏǂGJeíkvkTajiživottna@ (Моs,V», 2003.).ámatkutváe.xjux2B.S.lizaroment(8J.V.իؑnechYxajbov kópȆ9y.ran膈Ph@yD.ialógdžouPeh,ezokudBnjnjnjnjnjǂGi>Nouchádza mHH0reálxistenBohap!WGVerTb viľkhdiel.ׂL `1xȃ ,ЂphujúBpuuЂОnivo󂠡A.yirXevn!bnim.”w||||Rpčodkrytpravdy-skJzaplavienqv0kq8 rtob8 rx0nhe!dopaler:QStopyzvidiJeniYietIč0y󁙆<1ize="2"> /p>edaeajú,`vidiJe preichIET.(še:…niet1Аtohieto,»0tompodvode ďalejromadíkoľkHtrándôkazov“deizmuadémonr'''''G"Arazádaj:@iu@cΙvojlaýs,shubárkyRúmyselne?lebqdnoducsaQdarilaetalúižeovlinely,  rozumYuskjazysledkom čonemôžeb čítaťxtruh2č9kavyjadri0yšlienartiku!nouou?///////G-X?:riaditeľcraoku)ácNqdrchí,ed xedec)spolupracovníknštitúxR@istórRAV,ofesorrh/ooooooGkТаxintelektuálomE.T.ajoa@itqv inob"yakoliPe?Gživot볨iny(sdom@aAigenchsúčas+väčš! Pegr ľu:sp€HmŽ ozmýšľЀpAhocen ׶╨amyel8ׁ_Yqxiumpcg.ꎈkH`važϾbyvaistv8aQsQ⮐i 3yvosvnaicirkev#CyHpMda(hejjaӣansdobreAzpJ0...úimovajastcimقhtx;`slv( m(ZimškvmrznilPimva;m)* mbp:pagepakc4">[ailhs=0000071654ok←61>a݅/77777oiОBERTÓNY r`,sp.sokةhudb iko padza!XPp(reuXXzvu.v0vȗ@exlabbnhákla!, s؟Ўslhkor@oznPrym`sXdR=určufarbuZu. (V@qPyklopedi󘸳roPverzCDok 2)nj_ǓǓGǓǏǑgǓǓ816o2ǀDž/77ǓǓLJo HarmHȤ!jednod ঐeriounktypu:ׂoׄGf = Sin(ωt + ψ) ,߁lp߅G А?'<аmpldxov,G_{ωWTAfrek((kruh torejtmeraY1/f׃tǀ], 1IXthtohz`Z«1adián»,.j.xhv8`lsuhuCvta, 9dĺžoblú@ tri0Ænáádiusuohtoblúka, <1ize="2">t"> —remenná (voäčšineíkladovex čas)WgTψ__ázovýosun,rčujúciodnotuunkciiulovej䀡Rej. /p>[aile=0000074677ok←63>a݅/o7ooooiО úloheibl(vțórxhajšglobálivilizáBozPXcePSSR:hМŕtvaoda”,K8tkyurz…”ojŕž«Маjs8 argaréta»:ym(dézmu?pEvanjeliumezmedzevieryОdorporatívn0odáykideíIsúx#vgfWWWגWW''WWWR7532oW4WW/777suN?ߕ߈?%TaakpƾHajot`ku úsXho,rubQjadroiaزkosnoviltúry*obyvľsRuska)ovplyvňijazyka:celku.ȳmFn@deštrukB motnxǁeepxž)OOzaqpečixnepchkoly8@nimkyGWGXdlenrebayhz , nohť polo+yplz toH̋8prؑbXk(Qdaov^klamá8U8h. (tzv.0nd⣙ekߓ,ľahčTvec0javov,  ikšľDnledotu9odu咈mmIqhnutpč0 ymvxajmälj`0i!om,umň`gkc(plazivoozIrixzre x)st8nijeiatribútosobtoHr,.j.؀{)*. /`b>AiJQ;y enskh c9cpvádznevyᕛmㅰn*kvalít,a edat`(poa0lišsichytvorenia.<1/ /p>[ailepos=0000080212ok←66>a݅/)77="1em"lign="justifynSlovo «prekladateľ»xistuje,oáloktoaamýšľaadým:OO#ol//\lialu1"??
čohoi jeskutočňovanýOom?ρψokl2׈׈ׁ/ψ׈׈׈׈ČoXocese/du/Tchádz؇/Tniekjedné~naςGoruhé'_o /olߊWWWG Тоst,mot󛧉xznamenárčit odobratiemysluHatrane"ej jazykovýЍpiedoZejo?ooo77oook949oo7oo/77gggo Väčšiprípadp@xníkyzáeonetickpísom(ctvabecoripk.ӂ,,pӠ҂otlilPtkoPprinceȁ8enok —ɀ2a»estAbyťom.o脫auvxžrôzne: аD,Hdfvencpoužitiapomrax“egráobjai(aaždz  uI.JviH08ntˇieš0zHXúloheomocou''''''ǘ''"5874o'8''/77'''o Tumȶ@mykáz :k0stAs`vZQgikulotjyelyk @lub`vi႑zapamä nežez.X.j.vuzrackearijanformajopĺňajú߉wߋG6kP tejHsú6X očť, QchmH0nce)hindu(tú(hroveoRregIndie)J,ktortoxózhybYvojULJǚ?6287o9/77o JQujíma aj9loreňI5AenpRAQXiq,0oYrus!K"vzťahҏémugyptuI*.kl7ύ77777׍7723o67077/77777o Z masov yMplI(lmdobí,똀adъx9tateѣj)sieti,htatknunih`S.T.lexejev,Pokladyalký!(Моskv«ОLMA-PRESS2003)t8nohXk90h[QymožAjsinternete7ϑ77777ב77191328o7177/7="0pt"idth="1em"lign="justify"> Totoejysvetlenímre čitateľa,čo Plož8chညkladaprácaHVPSSRoprotiielam"ôvodnomazykuakavýšočet8známokPdarou,Iuiviekzátvorkh,ýkajúciPsaýznamuuskBslovčasneexistencidekvneh`néxuoXeštiny)enPny@otrebouiacopisSia. –...[ailepos=0000091733ok←72>a݅/)77o(IdiHsvojzoraz,pravidlaiamo\i!.)* kultúistávratyktorsúháp0RAmmysle,Xjakom i (tzv.el1deenruhxvažunadym,cm)*.ríyQ:$s «zjesťsa» (8čí0dokonٓať»)hnezodppdá“nglické(uhotgvڄye0ap@,hes»jeďbodsiiJárok,rku)ߑwߘߘ_ߘߔߖߘߘ3031o3߀߅/77ߘߘ߇o Ջkrajn`darqboerlXv(nZk魠pudzʧomylu)rutermíh«устойчивое развитиеYHbipz),концепция оя» (cepcia9awwOOOOOGC Те:77777)Qvy)i:RиqXmi.rodilעmedzi8PniA0:.torig!lP9Xsainab8devpment».osAH\máŐыдежат»qi,Mvydrž@da(OHœPй»0eochvejpe@ytrvanlǒGXst,ڳ!dHvXRo dci ľuv@s Boh(Stavbouveta, Isiympslietʟe@jqPlóg`6žíЅXlikot8rch(civilixцhjp(zahŕň Objekhvnhplitou.ɸiȃP a?@ ;bojo؄ɢ4ъ{zke:Akojakxeteľ?” i8 ňuNVeoh~asíťazhoupatriXpuhGGČielIp80miof? čiadšvyprac pilna-ompšiuezkz0anʙ hapnp? (@nex(z•úЄ0Am...)*mbp:pagebkc4">[ailepos=0000093582ok←74>a݅/'7'''oiSamozrejmxP ne÷)blábolLpzne@4564o5/77oxext)žWHjez trochategórií,oest:<1ize="2"> /p>І8VPSSRatr@do prv؅,(o čitľov,vyknutmdo@ineys textamizvytváraré ťkoníma(zmyslu, nakoľkoogiX(аlgorytmpod"užPmpoȀrodberiališujтyy) «E8»moѢȚnov.Pimtomu,׆׍abyoloohpochopi!y,bjektívhxOՆpotrebB`ovšetm  z nbrau|Ёjvyjadria( azákladeu(݋svoj-(ou —@аuaticky»ljϵ]mbp:pageakǚǣ%"4">[ailepos=0000095805ok←76>a݅/)77oA yúBexistIDwnyelxjkolnI, rusazy8s(ayроиведние (dukci(:tvorb8vtú`reísom3u;YslkyuMiS (koeficientov),torbyiakHčší,xp Isum`—9a ilitofakt)SreqXQ»,;mnoh l@׏oזזWזגזזזזז653ז77׀ׅ/77זזׇo Imsnah(poj1Uio Gu>(cudz(ve)gnH4o álvyHCreqpЖcAji(vla0yabsolú8avdi^ؕНWLʉy )elkuωakmetod(g1s0rajú̼ɲ8neciturC[8neovlá{ho.́9(vmáod)idʂ,̩XfragY(sčpmíp1ja`È@jadysuj10talainterte)WW/////G[SzrejmPlȍ Țo+n(aXr bezIvzťažj%,hápe00pč`1ZzaQehؙ.β10spxHužívҁQA1AiQ(IǴ;PrihAmživotáaIk釀pua odm,ȆKZW/font>ôžeemaťičpoločné ich ostiayskladavšímhápanX,jrátaneiaaznamen(hoýo@ slovkoch.o!tare šetkýmnotaj(dvojzmy选)*ečíextov, аaktiežinformujúcIoočoeistorickyOJ7iuultúru8vetonázor.По рзелульаттам илссвадий xонг HигйокгЂнвиртит8еемт чнеиякокЄ2ряодеpPпожлен бкувы Bве. Галв, Hтбыڂвялоедяя€ыYыи сетЃсатлынЇмгоуXbдовшhьqhxсепрдяе-Aо Ќтаисеязбрем8ичронй эготyлвяцih@атеЅ`ужюʑ(0льеЅs7ликГY»iWWWWWWW> “Poľd0sýlvZkomuvjgln`ej0inerzitymeánazaarodspsí1" e.alXزbosdelفo⬰meOtsat8u(dej`úpnl`nepiodkp(udxet@aezolbomév.Ы`outjavutomyčkadžépsenQndoltivxalelv8oh.gramaHvnas:xPodľýsledZkumPxn(angl|niv~hpora~pqlayr|j{st|yeXnsHawwqtrtbsčinrhtwwrrždǍqdnotlwstelor)*Аak—Q˾ʈkrokupr`záciZNvšetpredloHq;!Bwwq^dsektď.ɍveccé yA(éHmaniaragtuy chsiďhkaHPs*padoXuvPmujemeߊOߌmbp:pagebreakc4">[ils=0000096950ok←78>a݅/7oiAeštebkladHpod8n8myslua؟`dirvratusЧbzy«дат» (kdeX,qbrprymoXœ@XáHm@kedxouvtnuthypotéz騈rhuGU mnohvyhaozpak0keď1odp(di1atázvyža#ukt@cZeboxpвsଂtomj(nimihápxhlas)QsOOe).Λ ɍЏu)ystu aH孱ja?raďhcipojajснег *сAждё,ороомHnehYs dPrazomA ЗV slohxAka,lízkekcyXtorpzana0yit򓤻sa\obecnostijoloožnéaobísť (čohoríkladomeysamotnáátoeta).΀P akej týchúlohystupu«да»,avždyas predošléi naslvtextuituácie. ТоxHkakon9ov0podmieneno98ýznvmyslu8etkXa؀Yslov,eď*oe8javQažakreteľne.<10ze="2"> /p>[ailepos=0000098022ok←79>a݅/)77="1em"lign="jufynТost,akoľko čXekozlišfunkčnedurčenieastíeči,8vYy, morfém» (Všpecizovafragmenxr:2koreň\c,pônQípoHcovia.);onokážeá1e@xe8idaXámcelkhmu krétnybsahoqschoph8rôz( dispropor,av# (ie)ggggg77gggb9293of80gg/77gggo h؍yovoriaciahíšuq0lʁ1lucháč@衠ov.Ӎ"odneɓiľudhiprae bؕo)jmäklhšia,Cnabitejnedajb!ekračujúcamecex0jednod`jƑne)kultúryaiaj(sms-Puosociálnyqie(Ȋdes`roxaxpoklesl遀dt8YladPe: „IB`Xdn`ruhýmon“hbyr0stexdzal@..eXo 1ší)raktikpbmer`medҋôsobrrté x苑 ob8boxytrX*tlikeԇimmȧ*qp!bel.pzn.JlיohϠπϜϜϠϠϠ995o1πυ/77ϠϠχg AjJN.abolockbS aplukug9omuštiПr:G'''''GA@Ate)elikSviatav /yronilvozLOVO, /oHzamiPixpdpÓ,yInakax@hzlo!@Zahubilteunáct (vant:lúHc:8av),IyvhoXmR napne08/i vkpčepoji ovrvemliev.ašPrdc2@abrnxtvrdloziYvôČ ivy,htmostrX/jm@ri rm d@m?H(…)”»<1ize="2"> /p>[ailepos=0000100707ok←84>a݅/)77="1em"lign="justifynPritom,8me životjavyo štruktúrouR,«povia —kav»ie0ruhcalebd8vbovvzťahuamJmu->vedciesťoavu»:+ӑX P!eeenAdiely?: оd. Т.j.?ra2awapoukazu8hže#qtprávapreých ľudí užЁaua, аQ8ocesuymýšľankPsapracuvɂnenPznatokcháphoϕϙ1783o5/77o «-slabi-"8Ijcedáspojdvoj ș)–/b>(ixIzvXije,zhňa 03.07.1993.;@šeX А.SterqaRuskropmÄʃA)<1ize="2">"> —ubjektáiednunúásobu nerozvinutschopnosť{ejvorby,leboodľa.PrutkovarOOCМnohéecipreepoyiteľnnieto, ž(ašehápajeabé;aUtoatriaokruhuJich  pojmov (dstáv)».W  /p>[ail0s=0000106015ok←88>a݅/)77="1em"ign="justifynFragmezPuDostatočneobeceóriiiadenia“, ukazujúajpíslušk «»ko žánrueči:'gggggGԄHov aktuálnomydaníOSTATOČNEŠEOBECNÁEÓRIAIADENHdeleikaoltak juqpotrebycelМr@tnformahjotkuvojho«kvant@ácie.rimeraxtomukQprocese čítaudktorf$ySH3textkonca,z w:Hsspia7ýmsцXdkryPHklzmysé脙jepporhso Živa________G> Тоеst2H m8yjadriterminológpce//+a.Ybrazavrdneš(rok 2003)oVomŕtvejQvepmai@č‹hkurzu,,8žeynaz0S í“H//'109217o9/77WWWo Trudtarhl@p1asebeisýmvisiacHram i...zxn.klOOOϋOOOOOI1119WO90OO/77OOOoHátHC ȕbyobla(edyolov8(t.j.<-ogickyqktne),HF.I.jutv%lu 1836PPoet02no-metaQxeršami( e 2.1árВPn`späťwwOOOOOGí,YhX) chroľ ší&`Kl8ensabezp`tiej2užm9y@zpظ"aenuiet*ܐamplI)i mriAySBߍ/769o1/77GGGo Mravvykhaxٜ0"XdákظobjektívCacka،z誛ȫuivizľudiQlkegg?????G{Ako(aiu!mɘ(φexistenqieH qau*t 20.xorpia: Wi>«Né8(,hrxč00(٦@ϥ8ýskumov姉 žiadavk.tika8umuluikús chádzvotXv8tane (а žn 聡ovšety)؄ؐXdHv. АaxhžhdXoXjIs8ozvoji9jp k okolmodmienkam.ľadaní (nie použití,amozrejme)esmúyť adnebmedzujúceakaepravidlá!» <1ize="2">(z č0nkukademika.N.ojsejeva doktorayzikálno-mate ickýchied.G.ospelo„SmerXevolProzum“,asopisqPríroda№ 6, 1990)"> /p>(toýsle؀hhovoilozofii,놈iPnášP ysokej školAzákloutázkounebolaRo,epaašiváo tomYoprvot:atérbhmie),Ttak|eel8hiscskúseavo-elitarizmu؄!možxnhsebazničeyľudstvakGFsIakooposiaľhusnúbi !í𐂊mne-eΆQazovP4mety"kumovrete$osvojspNpoznatk00spolohe0mxهXrnejobx@loٟpékoľveknal;jedi chH9ýmp`m+,XatHnX y1YčȀkonkrétxggPb>J[aIe=0000112217ok←92>a݅/7oi«KȬémonpzmestrpihly?0Gobim`!. Аؘk^~koteo 3%8]0khopliqWʾIpم,iXino-s8Zinkvizq`sko-k(lQcirOOOϓOOOOOJ4600oO3OO/77OOOo PrixpkP(pomyobHípX(history9Aabezpu@hrPil0ažplzblúcai(jkkultúry}štov.8Аsimiláqbiomasychnc@e_l9byj냄8xóriajhoršíanWWWגWW''WWWR5105oW4WW/77WWWo Тоеst,;ejyxrofe6ahnaviac-8xdlhotrv apa`álne(os vojnšetko mľaorschopkXhoggggg77gggc786og5gg/77gggo DQmiep؎hleté,P`lustruje príkladechniky:Pstovanieunkčnostirogramovéhoybavenia pamäteočítačovahŕňa sebejeelť.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000117888ok←96>a݅/)77="1em"lign="juHfynĎalšíxtž`rojuholn( hviezdičiekragmentom 6.apitolyHácePSSR „Dialektikrateizmus:vepzluteľnédstaty.“,vedenýľktuálned(a 15. 1. 2004OOz8832o7/77o «Pan<»gréck«panvšetkoူtheoboh,)zbožšťPrody,.j.4oorm)výšna úroveňohaТvorcuV8držJýt u. wwwwwGwwwwwq9750ow8ww/77wwwo BezOrozumu,lobodpraclísю1a󨸁(zťahu druhýmubjXom,rč (vtapredpoЃ`,ypotetick)푀;`eba ne,px;i <1ize="2"> /p>[ailepos=0000124072ok←100Fa݅7?wqJedna prác.pinozy (1632 — 1677),toréhoaraďujHkanteHsajakazýva:Trajaelikílamári“. nejXvyjadreje0HzoryP činnosťojži,eSူhammeda.ρ`erniacenovana umoctbytočami,ǂako1mnohxi (aDJpneodhlibl «svetovXzákulisie»hásledkom`osin:bpíso!ppôsobilЖsvoXpotreby:x僨 ietP(Hjne co}ayV1z80qšir0!vedče( ľudo(Ղiskuuavdou samotDŽ(by؈ء1chord(viv3sypa`WWWןWWWWWR5659oW01WW7??WWWw Amo،qdHqčlovekkoľh!v  B@؀JienciuhmiešnlebouPvYؖhnpreÃto nezvraׯiiɃojvrdzHYp .V-vlastHΘYsebamjHPj úhn߄܆ȃYpo ؖʨumBpochybIBHí...raždýerHi_2w1pnem(@ohZAᎹpyeďôjd*q@ju[nhpixi݁Líێebariť“le b>"st,uБ`ȰebȭQmu<1ize="2"> /p>[ailepos=0000129230ok←104Fa݅71??="1em"lign="justifyvМ.-N.О. Оsmanov,reložiac «аl-Furkan»ouštinykoRozlíšenie», tejtoátvorkeávaomentár:Máaaysliorán.». o8zo chápaníermínuIvtime ďalšomxte?Ϗ?????׏??;622o?05??7?????w Tonikejs g؎qBohuy0i(druhbhJosobe)*7'oo?30425o067??w V Pklade.S.ablukohjeJomulovuid8oz8mka9Т.jоσ_ϊϊOϊφϊϊϊϊϊ37ϊϊ7ρυ7??ϊϊχw RôznosťvedenýchYovkazuje, žeazyýूrabsk—pY`kvôHitoamboȂ ixúlohJnoosféreetahÄxaždфۚ@statočnelbomyšlienhou (reči)potrebnéeľmi širokysvetl)WNjGBjomcväzbáPɈaˀqairiXe:.N.aškevič„Systém yozgu“ (publixin@net rzCDnforma)ЦpyPSSRkatalóguIsauto ),štoe`archy("ZaedmiphaťamiStramúdrY؍77w//4171o087??gggw «Тy d)tvorxilosrdx(žiadnesúrozmЊYbsvojrak: tporok?QKo,PX67:3)OO706o097??wiеraᤈúkonomubríɚzva«miery9chváé»hd'__/5104o107??w Pob`t vek Q matriciach,oies*|xkoordixtcurzline9aly.uenanam m<1ize="2"> /p><ȅu1"??
0rvéurčenpi iWGCpred}[ailepos=0000136174ok←111Fa݆7?///wqO t؟vzorec灏Smusíy(GCz0myšetkým školsk`výuč8fyzikyGE = mc оdého»?g2/37??אאׇw ÚvoXlovni0s"mboviery (m0litbaVe(m“, ebozv.apoxqAyzp (airePdoXvedom, že, či^-ovetr r@PavlUolajnюnži|SynedhrinuaúlohouЄJešo(Xevíjašírr؅seȿ8el9hPprocesu,Hevzihň舨0u ׂtQȗ@t int`Yideamixonizmu)* znqQcirkevnoanskQazyku:«jedi0BohatcVdrPtHS0rkׂnieme[vidsne..(b,q!uatéri trnSPbevТviz' dpupCvɖȇnformác)rpcmzr8vZklugggg//gggb802wg114gg7??gggw U8dza1vYSkuAorujaV.I.aľjwfontize="2"> 

<)4">[ailepos=0000138207ok←115Fa݅71??="1em"lign="justifyvKoránovH počat`Krista:U׉GGC «16(16). spomeňPísmeáriu.eďnadišlAvojejnyaých17(17vytisilonuredimi. Мy0k nPlXšehoucha,ᇁihg' prijalňouvokléčlovekaichX8stej@obe,.j.odobe «оčistenej» оdatérie,
ׁ">ak —πˁéhoznaniaebolo.noneživotaschopnýchrázdnyXslovilozofPo iobjektívnosti,leeálneolabapraktikaerWoUPočasejínni etalónová⅐.ákladom/iestoruYi:p iatkuBsamot@ ček (lakeť,rok,iaď8c,topa .);(tAoblúkemsidiánu;`z:dĺž`vlnyvetvouu,yžarovaampouaeyptu-86 (izpvhPodicktabuľky. i‰8č ťstronom"javblohy)e (mesiaca,lnk9íria), а céziREKVENCIE ČASU” (z nenémi;SovietncyklopeAyník“,oskv@1986). Тоеst,ב߈í0xqtechnpžx.΍šetyHymiosHinformaocesa."> /p>[aepos=0000145862ok←121Fa݅7?wqVoӑIeHhybȱd j sledokZ,erametrPbúXdah )mЮteľ8 môže`y pxkXat0pres8kv( u/gg750413o227??w Tخ zdanelogm!ko0vjednoduchLaɀ`91Adruqׁׁgatbudúci/oooooG0jhPodDJobeciteóiЖ. XlxňourogÈHzho#hirchvyšším:m s P, аiastk9ݘvi,ѕlizlifianɌô1ku఑O҇51bwWWWWWB_NEEXISTUJEIADIACOÝZNAMNÝOZDIELEDZI0ׂWTREÁLNOURÍTOMNOSŤx@VYBRABUDÚCԓXuZPob鹿ozririáloKoncepcpolenskbezpe:„Meduynamً`9gorit jadA“ (kapitola 14jtliXvy9aPDVTRnomenn0uekoX@APzväzxVodyŕt,H8[z)p1998)7ϬOϬϠ/ϬϬϬϬϬ1646o23ρυ7??gggw?ρ@b>iahápanie,oníma
 /p>[ailepos=0000154515ok←124Fa݅71??___wxtermingiiyz«оtvystém»Jk,ymieňaxs1klopmTedariu (v@jôzngregátjoch)0energiSamozrejmxžmáؑiestojnačno-ckВ0mena7448o257??wskutoI `otázk;nokoncaniezad0Hne!tušbmož[(pobe)*`0 dôlež@P ďalšíivotamcivilijedHq탙;dpovQňu://ul<1ize="2"> /p>[ailepos=0000162840ok←130Fa݆7Q??wHl菸zbaadHcnajnevhodš8okhu:0Xovi0aakôr{parBholH)ob0)vyeelkovo;/i DWWzb`ač~,yz xbPkĺzav(pĺžny)*aamyine`pstrhlʊXaiʁupaodčopdokedržqajažp ťH(ojenďǐǐǐǐǂG[ТíiaXhubaTiicu“(ajPši0úhr@osurxЌehzmcendmieIo (t.j.Yamieľo@lom?)detailhopísprM.Ҩrts Mxť“ydaIšth8datasfio( ???????G;Nákladea-centksveto`zorukjap񪹪9pqaasnit8(8 hjjedX-pesuatérie-infor،-mierkaav@,re8vóp+to@ilgoritmu lič`z0elizova žɜ@Piskp miihŕň"Vֻ( OOOOOOOGKV ЩoncepaspoPbezpKhribor 980511-ТadiagnóO!m.CaLAtipdejich؈GGD7??5095o317??wwww «BoemeЋ8(0he)8uďmi,okiaľHHmiفЀpՍ0vch» (Kn, 13:12 (klade.J.račkovského). «Bohemenío, čo (saeje) ľuďmi,okiaľniamiziavoje úmysly» (tenstýerš preklade  М.-N.О. ОsmanovaPAleak,koúdmienorálkou —onkrétnypmravnýQerítk(štandartp),chsporiadsťXa <1ize="2">оbx[ /neovas0`«kebeHahоdya»,__">ˆnukazupveXvyhnut[ejdo0alosti RpmuestuPh!bezprredialógažd! omčas Životagok.ɌCslђôžeAkvalite8ekaysubjektqieryoh mimosobpu.">/p>[ailepos=0000167827ok←132Fa݅71??="1em"lign="jufyvVšetkytatdruhyječ0p!dôsledk@`Iťpjavusychickhti7Nj77777ϋ77171318o733777??777w0oysvetlivkáШ`imNaobnámu“ А.S.Puškiniaonapísal:Zláyzika;pe@poézia!`iTojedz zri avjpv,eďkvpomýliF,tvárajúchkrze,z@iJa-centrЉ!ozorexator߁هSIvaroHdiblskultúry,e0ovije.áEt,znpzíciu,SЈnealvidiepPu7wwwwwGV ietȞudzi3(1Ȟcevo)oX(حWтQ«bmilyrskchápeXoseoruroj instva-@аté`-inform`mѣ9hociň:, rdejinxmien`/Cm!Xu7\Aarabsspol Xosla (оhľ s!ruPSSRаjsterHMargaréta»:ymPmonizmu? bovanjeliumzáY)???????GOkre-nadza8ta᱀,.j.vڣRfragm(o`ebatextSQ9riamzmyh. tаWpoYkvôlimabytp0pilrsʩxnP9 Pфobjlxxmyjadriȅی犧GТеn$`gramatik5zpqphx:}i-Qú(jším88ڋn؊itateľY(luvi)vzdaAr(h4bezeYop9`bune,ťažké'''''''G#PrȄnevyhnutQ«ie kihxGоskutideeč(9razyorôzny40ٍ]níBstup߄)˱Ta6[JemuUiu. rǃٴHaQQoooȉ>hP0 inotajn)ybaviacJvďak0qȵáv`AڗstJhGOO̪eu׍t> Таkto «prenos»rčitýchharakteristíkednéhoavuanýi,tor`tiepǃkyemá,možňuje ateľovixformovaťbrazno-symbolick0dstavy оoch,dostuphjepriamemuXápaniu.o tak90prípad{yýkladmysluetafórytváramyly,jeďy fi |PinotajoȂelmôž(každ o sebevoj,퉰novzájomnaopĺňajúci.ԏxiebytoč@pomenúť, žeotnáasvšeobecjjermlógm@(samoázovаl-a»)@ (geаstronóBnadir,enitskomol8rabs1«zemt dza  zyka9Európaolar!trstvomtovekuymoslimhet+níPregilncivilic0búrlivoozvíjztvBdvia. АezߊڗdelHexďalšíH˓:ýWWTmbp:pa eakOOc4">[ailepos=0000171724ok←134Fa݅7?wwǀK(n,a 2 „Krava“:29(31). nau@l Оndamaxpotalanjelaal:8OzmHMi т8kpvodí“G׉G30(32XiMiQChhPTi! Мpiemebao,osԓ;.skuty poznúdry!oG1(33Ó),B鍻R jonP/ςǂČ؏XmaPhovorikskrynsiaCHiS[odkv,i?G2(34hľMMyejPokaahovio(pn@@kremblisodtoqšZnevecim»GТаktoˡpisu8akoískčlarŸ–е (Zuplh)uč//www''wwwr3712ow35ww7??___w Kapia 2.3appracJhvno(afragXtXePSSRОitačno-pokannoDŽ'g__4731o367??wGǀV ruštin(@oibujukbraň)akoneticYhk8كww">лук…7.odobXvQnIejperoᛁapac0striedokyvtákaƇina...`.!klwߊwww??wwwr6316ow37ww7??wwww Prinie(ievzFilozofyhxníkaq(Моskv«Politzdat», 1980),Qrpkon(tiztermínpoje:߅o߇G Hjedy fodrazuvetaup( sA󶁓tímazyforma (spôsob)eneralizácieredmetovavov.ojmomaazývaakistoyšlienka,stavujúca sebeu (ajovéyčl(nie)rčitejriedyodľach špecifickýx(vúhrnedlíšľn)na@ič0yedna 1xg(аtómy, živočíchprastlinPspolensko-ekonomyormKȅ.)ôžuyťovšeobecxrôzny`Hboremýmäčšíede hm, 9o1t؈@ebtvoriac0bsah)ktorJOňQrmieryohokozo.)klad0pjmu,vodiHn`3vjmeR(qsam;eujjasrv`ívQkch xonkrétnyystéXt(…)».<1ize="2"> /p>+sikeincavetvy) H8. АХ9pqkľúču[aepos=0000178749ok←138Fa݅7?wqТ.j.)stup.P. Čevogxyh —l@diXalgo-rytmipy,cc ňarneȣ0J der o-va(leží1e ľudí,ݤúsX bG7O83156o397??w HociixcHhľ ,cmuysluvlasjejazyxstriedpTyWa(о),Ay.΀ da鏈texted#miAumeôz`druhPrt@j𲰗ڂەȕLGsob[cspxstvWW'4335o407??w Ak živʜc!t (na árz@koljboxbudolvojredPdzauu (apdeXsahmiabúdmalyolkrzvpsxie)*аYqb uakXhxpZsaositeľ(aА/]i aјz Тоеst,ožnosťou,achádzajúceja  v nejakmnpine podlieh]opisuparátomeórieravdehob8timate icštXky.[ails=0000187049ok←142Fa݅71??="1WtVysvetlímeíklade:ecembri 2XJ.М.Lužkoal8u(ky „Komsomolsqzy“ «Ľudia,toásdivili»,ďakamyslove@z`«Št`Qmus0budovalXárno-(ámincípe»OOOOOGB֕ʗrehnúťýzvuastoleniuojen2dikúry...kyqevedeli, že západnýchčebnici(anažmentuXrmíny»(jadrujeakúrchitekIuArubyixn ej, w7b>prvéhdemokrat(?)(iwOHJurij͗Pa@vičrazualЬ{-u?8ׂבGRciabez 8Њ-a (kvôlibuXedmeh-obedsvžur0ikou(tkBobl8ʛoPž@ta)robiӍNso1kG2{x či8very,iXitušple`9@vobeciP)zahrčɈOikyϏ mbp:Pebreakc4">[aios=0000190676ok←143Fa݅7?????wqАlgoritmikas``Xnno2celkhŕňaseb8e`˽h@inhiduyCkyurXtfragyoxtígj*ty(egreP@Rтم`pqiԅ).ЈPommHblógĺh. ȁuƕľYodXuje»bo`azЍ`oudH"infoǾs08hou mno1<1ize="2"> /p>zá@vôle[ailepos=0191208ok←144Fa݅7?wqYranz"@isBiestnPo#frek2xpHe菈^:bunohox*vyš#zvyjȦ2"> 

<)ize="4">[ailepos=0000191359ok←145Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Тоеst,edomieozlišujexviacež 15zájomneaočasekundyenXichčnýhobrazov prilorojekc 16Rsnímkzauarôzjylievajúoprerušovanéholynutiaedny'qi,koodPa-keȄozerinom@ ťou 24~/`.ritomukázýskumy,d*é úrovpsikyocesۆ,žuybaviťf8yhyb8ktornPst = retož di čazykame@acomparáte.gcי׀וׂיי1895o46ׁׅ7??ייׇw Ešt`azopakpme.káby`snejší,akmvlast0ystémyódѐxobtíjHforhsu<.j.svhꀸkȑ←150 Т.j.omienkaôžeyťrítomná psychikekolastníctvoamäte,toréaroceseysleniaužívavôliomu, človek(musí ňouúh`ixalebou%považ)aezvýzna (vodPed0— Životu),ýmm9vylučujúc aktuálnAinnejhgoritmikyy.'#g>Pu 

<)4">[ailepos=0000203878ok←154Fa݅71??="1em"lign="justifyvТаkýtolčanlivýúlad,odmienenjednotouravov,o8lrujenekdota.áaao, žeíniárodálovP. ČiXakeboie,zvehovorí: ψψψψςGC ejskHroľníccdinnaalyn.ҀXčia radov`,hlapecaa sťRmenilYxiaľ:kydúbcnerozpráv@VyHstoldXý,뀑nypádc: Yaj hosȌ@stvom(hha — n8trebarosiťle t0bieda:ení.uzÇsadkbedu, а оnj8up(„АHečpolievk`eo á?”Všetcistšoku)Таkyieš8<ť?o1site1rl?!!Lv9koolj(z…[ Таkétoluzórne „pojmy“úloženéoákladovolitickejkonómiearxizmu.ӁЂ«nevyhnutný»ထadbytočracovQčas»,odukt»3preto,eboetrology:neopodstatni,dôvodniteľ:niaednomYeotov8c8niknedokážedlíšiť9G“(uho a ׂpas>Pňaozhrxč b“(.5Gtáz_i(o77eAiomýcheiíJda2skúmav prácaVPSSRKt8kurz...,Vodaŕtva (Icydxm(ku 1998)«Prihž»ztreb)vyrezať»”Kháp8ukrošH`svet#ТézykFordSt8n: Оxm,ko žľudsk9OOLmbp:pagebreakGGcooo13981oo60oo7??wl10s rôzmiasiВpYac`orHempčlkPsaýkaýlu€(sRáov,torQyvyšujHen-onktnyruX]X,tavaj1PsebolLvšet`jztvo.րciohľadubuďiakategecelkovoPuXob nٔOߔOGVyriac`u@cesH0parui,0dqronobec@uznan`lexilaf8môžesaHbojovIza(ávaabyX@Hporaj8reyiPciťami:)mHáYraxx𷉂1judapQvmckIológih@̃ГondiLiqd (–@myslińU@b2a)*. (V1jSB0їsasvPyevyXu Č,viedla zk%asahkvat degr@Xd:.ν*dielћǟwabym0Jie`snier@it určíslušťk@H3xčrypuȷРpsych(.akooo)ێ饈initeselekt!NPyprv:(ne)$ρ/,ez`ȩch89jed+,abI`Pexaždsáْ\jajhlav`šíO#=,phYbyzýPЏom.)* ǫGSyv`ciȚ(movgapouží"jazyhbá;tohAȞئoe (unite)»:PVWXq͌ok3nЍtre!dten? pn (okrs»)H ǒ8šp8fmnreHtR (мировое (щесво, аPсооб?:?xEhápQ0!vimni(ˏtí»bí`ysaíátn úproch»;8`hPxH so_~OIzahŕňځdXe8t],jakaiahnúcehodejm0«svetovpoločnosti»,.j.iľudstva.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000214310ok←161Fa݅7DŽ?ǚǚLJwqVPúl@ruským@mieaždýȇjhdXsvojpôvoH. Та0khlnehdriginnau „SlíkaPľkobyjazyka“.I.aľjhsozYôHeoHčua:7wwwwvŽid, vecǀǜ耿m.ׁka݃eboštinstr..qkupX,mec,risckyupec.d, 8vla?a qlai`sedem c!rat, аbdujI.okrsѓK,mierneatȫ`uŕlk.ҔdvoranⱰ%.@Nv8ujhrtiovq؀ aritá.Torm.Oۏzvuš@2]E׆apstu x2rpkrbl`;yd,dopláczíska*kopejkuЈQXЕ@u]cǘƆQoshsob:otag exP[podtoh؂SKacíXKu:@c8otni (advent)*&smolϕsfalzem ,anvyťHvišňastl hyss (ma(H)»ooooookítehičhOrodnné9WWv tejstaodraz(:lučos@rPPpoupultúrPjmedzi4mi («»)ajRusÂƈ/߈+(t.blahoý:eieї8andarormatívoc1prrľud %i0oԖ8era0-eticiok`bro8m),WTаle . /+QHeoiGDiභpoxsvetaiseᘉe.">)ØgggggGanetrebkazX„Slovhk“.I.aľja)poruejzke:áÂnemusípreásnPЌȐ!dz.ք/kochAJ0roku 1981rPtm,qi,܀areotypezoQn)}z 55(8ietоPkozor@rJobsahrehH؀kkmЖjaedy,bHetiadšíQžšhhxxtutlQhrubžuseZhorevo 535 jez uІchádza. /p>[aile=0000215307ok←162Fa݅7?wq«PiárohápisnglPaR», оču)ublicelations—väzspYxosťou».Ԗ8termínoam8njformHurКcházvatihľado vPot`i,eИpocií፰riem,Ghnkrétnyhosôb7'oo?7984o637??w ZavzťahuôzBceporg@@chXplýrx0izmus0О.K1v+: ?υ@i>«S@dylupákov:Hdniechučous0ci; wrnewnikto#-elrn,8nevyhibs`pajIzAienesmAchopiťtapohlavtejHՂ@nako Hl eXXhZ7Bi„ likvidHriaQúlpqouoGPritȅ0 eGAu>doxal␙ie<1ize="2"> /p>[ailepos=0000221317ok←166Fa݅71??="1em"ign="justifyvAkoáme䊠zhu DostatočvobecnoueóriHri9spolaoЍsupersystém___ߋ__''___[941o_67__7??___w MatelickýdeizmusAHpenciohľadu,ázoru «hocjrncomzvi,enpece`vaj»pajúmágixHa».j.nivrdi(vážjv Ichoppmo (pomi@Ϝ)plýva Xebeh@írodS`vnútroenshТov. Таh퉗,n0ľPpІsxyžaru)bioHanesúhXinforciXQoWXi>˂W'u@eesmxnykódoch,<1ize="2"> /p>[aXpos=0000228218ok←170Fa݅71??="1em"lign="justifyvHistckyvyskladaieazyychirodovPjúuramatikpmorfológihtasociatívhväzbypreto(ýmomljezkaAnajxzvyjadriteľ@kxdobypre ľudstvoos`chápaniaveta'__/380o717??w Tvor8 účtovnounožiQtiekó`evidenciinforHcie/gg7521o727??w S konem___WWWW׊WWWWWT87W173WW7??WWWw Naprí!, оhlenP«trojuholkBCApravou0»7dzae8gia,zťahu0ca vlastPtiaΨ .Լ@objek2"wggepjdthež遐ecii`súvisiac)poučch. rieš dpovedcokruhuloh, ?i>cmyselrmieru,[ Таkto súčasnomusk8jazykuxistujenožstvolov,ajúcichorene1turkickýoch. Оniatoľkoovateli, žeozdield9h-prevzatí gréckeho,atinskéifrancúzsnemeڂbehnuvšíJiXooniеúrov prostonárodia,ekoRýsledok činnivzdelan"ľudí,fa@v (kytnu[dorcheológiou)dávaj`ypokladyqdomnie, žeYozštiepeZstva2oe dejiXgllncivci@*⿙dzalaٗ(sqzahynuôdPeofyzik|katastr,Јarôznyodhad@ca 11( — 13QrokmivhormytrajpχakohniktlantxyxԁЁapo@atčnoxxaӧajj@órii (аoud PpodobȔB(í(hcxPachareeX0(8zJožۃg(LJNJ `ónoQ8étP0хP2ny ,oa-centrizmus asvetPhu BspHčen8qozdvihx8ú@8uga4">[aile=0240711ok←178Fa݅71??ררׇwN`t蔒iarknuIvpís艟/gg73194o797??w V tommyȚkaždý človekudevládaťiekoľkoazykov každý nichoužívprimeraneaximuvyjadriteľnýmožností rôznyIraktick"aspektoPsvojej čini.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000243644ok←180Fa݅71??="1em"lign="jufyvV zamlčania8zva:ul׃׈ lialu1"??
Inšti0vý`y8blémov 

<)ize="4">[ailepos=0000251072ok←184Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Ohraničenieojmov «samoriadľudí»Ѐzáležitostmáaysli, že norlnejpoločni —imoXtuáciírekonpaôznychrízkatastrof҄0nemôžuyťbjektami#a.-1314o857??w «Vvknihevojh„Hirie“iodoricílskyvádzacstaXohov؊׃gi>iba tnomgyptpalohlinest býv(ndiysvetlivky:«bojiedl óз<1ize="2"> /p>[ailepos=0000253625ok←186Fa݅71??="1em"lign="justifyvDoapitoly 3.2xzahrnutvPepracpoe:a 1ePSSR „Fordtn: Оa dsky“1fragty_6Smutdedičst7(Тrockizm —9«vra»,o8jQ«zajtт)ggggg//gggb424gg187gg7??gggw K týmštyromypd sychikyAČlovekaozum(ho do(eia@OIK? (ne)wp.ámernemenechXmíЂ77o i>ie
язычество в Единобож`jazykom Životagg">,edalastnýa adekvátnymieakciaPnamenuchcpodmienok,kolnostísituácipv zmysle遐Oodlitieb-pros@konania čet,  \eYúrovňouravi. ggJ->čníctvoi'# –omunikYa Boh )(tiklPIcirkev:[πς/ττ??lhodverklikovauč!`b@...kšetkoímeak)našiaHzá(iteyvst8tázky:HKj萺ehanAskutoXؒHa?“re+dntexHsaridržímermí wwǁWnXes2sh.bpozn.eklᏏ/p>[ailepos=0000259635ok←190Fa݅71??="1em"lign="jufyvPod͘inPobec»skrývajpsychologickyôzjavy:߃o߅ullialu1"??Vesmír-Stavbuveta —aký/ú,Je.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000262405ok←193Fa݅71??="1em"lign="justifyvПраведноeravoverné,bjektívnejdeodpdajúce nieu_práH?,radícioua1kultúryodmieneHozn.(ekl(߇ulblockquote/πʀg(ωτ771oonulgg9824o94?? Vlast«аntiglobp»aáklapocitovemóciíystupuotiavŕšeniuScHvoariante,atXcemovz uchied, аhlavári8dhoalGAtejtoy,neužíveomosťAabsencXnyk`sebeovláiaov»,prispôsobXbojovojimionkurentami׋ߒgg//ggga70928og95gg7??gggwozdel0ositeľrôznyy(spo+psikľásemĺžtrv;rocesov, ktorBsoniPschopДozrobš ciPSSRPrincípy됨rolit: štát@<ločenskHinicia9y“, (okrXJkap@ly)x@hIílohacepčmateriáluDostatvpobec!teó؝aXύ_ϔϔOϔϐϒgϔϔ142196ρυ7??ϔϔχw Zže úspeš覀či@ko0dorckomeku (puberte)*výmto:Abúdzaȑinkty-pudyor hodiXri aak iačkam ()Qb1neohdto,ov0š*` čonapíspbBchO?W2341977??w NXled9to8Ȥeuыxčiskaámeru,eblyqmedzoexdop؝Q, i>bezp๸mnkoxe5u-8i0ׂ׉/___'____275819o_98__7??___w J adaviekĪWW(STmusbysplstupeS ľubľu:ta(u@čuأýptimQ,patriobjemmubjímy|HWXu>xne<1ize="2"> /p>[ailepos=0000276909ok←199Fa݅7G?GGGwqDeuteronómium, 23:1980;Ā߀8:12;zaiáš, 60:10 — Маtúš, 5:17, 18.oberteve0JQyokopy sveč0s蕰„naškub9“ rôznyȔib;؝(0globzxpoYckyriginálnXQ@X. А`pdpoz o`zku:  i>Pr(zťahtej8spčtiultivovy1rozochvelnelen «tolePP»,8ekodkoľvfizodlišiba@arobylo znoh riahsiaqHsaskut0ai?<1ize="2"> /p>

<)ize="4">[ailepos=0000283 ok←202Fa݅71??="1em"ign="justifyQ2"> Prikladomohoe ՁWQosudarníkaTitanicdnoliaprocesdápaduHohubiiuatProfu:isIole Hebrejčina angličtysúčasnoiazykmilobzácieoiblicky.[ailepos=0000293686ok←209Fa݅71??wTueezmieneprodukovanýragmejedného vystúpení interneteóre,enomoncepcipoločenskejpeč:gg77777GAttp://mera.com.rurum/8d.php?f=1&i=6107ZtZwwwwwww4055ow10ww7??GGGG V skut0Snv «pmbule», аl Copyriе —torsaXchádzaošetkýchukq h hPSSR?G;«Kopirajt»ztoupovedo8p(trebiteľa právhopíria;(laH«úvo@ iť»,ruskyanalogkapitol kažokuqQzýva». Аrincíphocjrnyvi…»yjadrujúcedbanlivoxYpoužílov,aväztaisluAxici`n@1smu (inozmyi)* muPaʢ2(оbjektPneho)unezrozum`nastextu,i`"julrevJwwkarh񓇑G/G192117??w(hýbaarka?/wwG398o127??wjakéja čR1dsledmž(//////NJ//+574o/13//7??///wx er҈kОslaboYpomín!ášHpoh d`ɬџR`RwߋOOϋOOOOOL763oO14OO7??OOOw Prídav enohstroȳmusppopzho@asdspmږkuIPvzťahuje.j.8yť:lexlnyφ_ύύOύωϋgύύ932o15ρυ7??ύύχw Тen`avopispYJšetuhliqškole,h XКky1čízc(ložkoupo‑»kon3naоmukockyfscozd8okom. da9pade:X-y/gg75109o167??wcׁg׈׈W׈ׄ׈׈׈׈׈305o17ׁׅ7??׈׈ize="2"> Štylistickyeuepšieačaťovúetu, ešte.— dsek.<1izE/p>[aios=0000295443ok←218Fa݅71??="1em"lign="jufyvChýbajúca čiarkaredslovením «súdruhovia»ׂg׉׉W׉ׇׅo׉׉648o19ׁׅ7??׉׉ׇw A čiôže 7i>jazykipotrebovklad?WW׋ 835o207??w Snxzvrat(ánojnalytikXAoddeli0:אGhttp://www. ok.ru/jews-n-world/Wouk*_16.htmϞoDŽǟoGoon67o225oo7??koRabi8sapís`ý(mey@zatom㭘arkgWWW'834o267??w Nd8v`bošzačOO=0000297056>←227 Predpokladajme, želaviatúraezapracovalaak,kopP čiark@amiestoodkyaodarikvôliPpresnejráciechnikyBnie dôsledkuoho{nlávicu «Shift» (pínaregistrovry) аutornalemócií ťukolčokôr,Hž .%><1ize="2"> /p>[ailepos=0000299648ok←236Fa݅71??="1em"lign="justifyvKinformácii:!ľaývalých štandarýučbySSRievčin`iaca odborhliie «Sjopisdministratíva»,#,@doHzm«3» (do museZcojisueprsHxmetódouxXchlA140 úde@HinúturobieJež 3rekyიȅ8vte А4WWWWWGB súlade aktuáln@ Jynýmgȉ#I񀐐(akej@тXdĺžkaiad64ymbolov,edzier rozdeľhcí0znamienok;četS(x68. Т.j./kpôžeyustn,bsahujú(okH 4352A,tortrebx5prib0polxdiny (vrig8qchybQvádPwi>y<1ize="2"> /p>[ailepos=0000308143ok←240Fa݅7DŽ?ǓǓLJwqVšetIA ážajúPmorfológxslovagramayaždjazyk1úcstri`amj8sšyjadr"zmyYaru a1re`'__/9092417??w tej0ҊiemٌXckpdĺžpf@zyeca 2530..ozdlhýЂғ,Relkoší1žípH,ejeobsa ky#ch`,ľ @zorupnímauzá1za:ٮHmnxstvvocY,٫pPejoduch?čítm$iR,Kuxc . (A8:Caotňuje aupskbkolektívu.־ arKSB za8tranyhkusyozkúsד9erviet!snahhjakh`ebámstupaohemisférn(“, ȁvýtXsmЂOIOMkôrme0uplikvôväčšXu uLR9ajЂPo hStЅxjomznatlihčasX.ʔet[`požPodtipôvodK]Xí.)*   ggggg/ggggg`p85og42gg7??gggw eniukaz, ženPiyCaus(`ýH葨SenČiȘɳȀЀPmozglogu cُkoordin"z ~spomokšu. Мnohž rodiўtarnázornenie (interpretáciu)riestorovej úlohykoadväznpostupn0ilošgeomet —oyžadujeoordinovanú8u8aAa ľRmozgpologule, kpáodp dYabrazy1enache; ف`ikechoduded†5k druhýmich//(,takij)Pš každzáklademypoučiek,okazbéz,evyjadrenýXštandartnomúbقokrem8hoalgebruarithjočasa@tkJ.vyzú؛ heépsujefragmri<1ize="2">zaseknutialeboacyklen(vočítačovo-programXmýznameýchtHlov)gg"> zabezpeču{prechod jednejtapyiešúlohy ďalším.oejak(čkpozoruje (Snaenfatrebabrátiťehonosť),8enámmôže[nové,paždúnichiekoľkoinút podtUPsobitn ťkostí,xedíedľaospelého."> /p>e󓘀QЂHj"r omHtio[aepos=0000314494ok←243Fa݅7τ?ϘϘχwqОXpísalšte.J.jutčev:O߉OGDmka!΍yozum/ Čímibe8a(í;`Civilic`xxfetiš,NoXdumAj@idea. /ebd ňXahnán8/HzPkaHpuznXadurópyV @h8dycbuxeYlob0cisvi؂XRtrontize="2"> 

<)4">[ailepos=0000316582ok←244Fa݅71??="1em"lign="justifyvA nezodpovedáoniravidlám „feng šuej“ pre ľudskýrgzmusdom0kunergiíyte.eďž tomuošlo, v dnešnejoderIarchitektúsnáďeexistujeýnimkaáchodaachádza8iamo BäčšinoueztenuEsusediac kuchyň8kvôliozvod0yYadovéPpotrubiu,ak!rúčylimiciuh(neznihoaktuX߉-Ń@isuspoňne9vaťtvorenúPlžjuakrýpríklopom.Bpozn.ekl. ugggg//gggc7127og45gg7??gggw «Мiesosxia»p еšjedno⊙lépívanhgorick`0enoieejfunkčne@pecihz yno,tnormálnommby`byddelPhtatných[.wwwww?wwwwwp20929ow46ww7??wwww Hocikoauzy9ych9int všemož1«šopy (sh8)adže (im úplia(l@P)bližqPchlpz葘«proeurópaɏ؁﬐rhýxorodbvulgaramiooooo77oooj3651oo47oo7??ooow Vxbdob(boja ozm(litPkonc840-txkov 20.č(psЮPockxnahxvajúcrum(ionȁmbtdxbsurdn(pokúsixPutniúy`iayұQjazyxYec9Y);fymate }ten«divenЗro»׎ד 5178o487??w Okremo,ohma(^uoc naeIx8podAenti.hleHvpyslu7nj77777ό772760?7249777??777w Т.j., čítKsl rôzntla؀ch,niechápu,`re9eituXXmiodedaťOO937o507??w NiorXnázvy!firia:7NJ7ulDHvalu1"??<1ize="2"> /blockquoteokli><valu3"eight="0pt"idthc><ǁ/πˁ1em"lign="ju`fy@irma «Kamin (ín)»,oberáaHetavbouovpecísim domyslieť jPzvlXkladanímočítavqzakHkuredajhspotrebnýmateriál8íslunstva.ʃdazbuknap@nglojazyčypozva«Comen» («Vojdite»)׉ߎ׎׎׀o׎4׎׎ׁ/ώ׎׎׎׎ondFs».d —rogécH«strach«b livosť», аakispp(jed@ mesiacpl9tyars9svätenegypt@muhuojny7?777o2/ul>[ailepos=0000329741ok←251Fa݆7/p??w VPpKSB to:n.M.ĨpojevY„Zlh0ؚxst“prXrpokchranblit(Ppensveyáae úžery (úroku)rozobpvqáciAОhľadniva…“;vecKsú«МаjsH Hgara»:ymdonizmu?boŖjeliuPezonvi”ܓ׏ה 30400o527??w TпýkҬkov ielenu;G7O1159o537??w Priy8difiPc0Ja-cenvid/Ho1fmajprvotodlíš,hhx Seӂ,torýodp`0WXi>medznehobecňuce (zju?)hkgó`moyduch,ior, čas*odHvna;8minológiúčas1fyzi(vradícteRelativity)ʪ ér(jHličX8v@ovo-YovРtinuH(«éعY,ʙHprealo`bjav8pĺňap-esmír(aQbolyhlásKou8eexbioekviv!u, 8 v)hbyneـ܅`kutAzdno»'Ǜǟ4667o547??w GraiAtodzabuľaormkvôli7eŁxpodte͢Hn<komponamník diac8rhXuspoa2x»G׎GGǎGGGߎGGB5071oG55GG7??GGGw N덁myslH aPborenzúru»plýzverejiQl legitímeaždhl0"yestxPzoryz1Xém9faknohíci8uvedomujú. súladeoutokolnosťourv0cenzúrnXinštitúcipjamotnáedeckHša,torychovalaostav`teľalovníkalebokupinu?9ov.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000336257ok←256Fa݅71??="1em"ign="justifyvToqjednH príčinho, žeXovietských časo@jehoi`1boliozťahu dopytualé odrobenýe, čom!oanȄejôrYypozmkeyiarouOO73607??w Predpokya8lo0dolobáln ptihsáražtedy:.I.aľK.arxaami.u8zdelriP 19.oIolíšucedzidex mdeizmháIeiblie mri@rxPu,aespIp0niťdF툘tixemenya.iacozofpneo@tneozrciPSSR „D@ektiQ ȃs:veHzluay“OߖOOϖOOOOOJ8049oO58OO7??OOOw Smuta8bdobzmätkovhmrIva8IV.r!v napr.u: href="https://cs.wikipedia.org/q/ʄ{cr="#ffu>oooj<1ize="2">chaoticky77"> (jejebaohodnote`,iď.tr. 156)zXnasledujúce: «MravAprincípyPoesokoložité.oXvkyti0súqmlneostupx»."> /p>[ailepos=0000343443ok←263Fa݅7τ?ώώχwqÓxtaušoja! / srdx`nk,䙹Hbij@a0/byo0by… // Таktsixvľhsvetفi eňbHvXHuýWsenIro@jas؁intuícÄNrȄ(shruďJaОira osud/ĉi蕀}MiRK nomriHve؁ť__/////G«GGGGGGGc0dobA!srazpPdu,pisovukášP(hly0:3842)__7WWO867o647??w ОId XaӘ.J.ermov:WWWWWGPXolnxnnebinjelet0 tich1iesAonel mes hviezdyYHfne8VnímH؂7`vätne.nieval blažehiuPodtvamiajisaboveliahva úmavuladrčíoPreRmútkusĺz;zvxxe8pPiҺ/ڇ0alo asl!néxdl( HHо/8elm čudX@bHamťmoh؈ijlezemiǔcenter*      g`e, Мǚ1 ohtomládoublickkulryW?1???χχςGeȾ8nezn`9NásStvordsúdiNesȀ¾`ʔ9ƒ@nevlo!`olilxz/ϋi,8esmׂ8hľad8 sebe jadn0smelnOmx.'gg?Y2???Goít0éej, híž`ˋ a.,v0tko8Žinaeknsxhrastí)bkou, žee v našeni /aebibo druhejustyТаkéiesto,de ľúbosťPredstúpiám,konjelžný,HA jclivotyocit kľud80Dušmôžepäťvť.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000344302ok←265Fa݅7ׄ?׏׏ׇwqJán, 18:36:Jiodpovedal:ocárXo (kráľovra moc)*i  tohsvetа (…)»ggggg//gggb9659og66gg7??gggw Terazurecko7'oo?50106o677??w OddávnaxistuQríslo:ְxtcimudiaorkažd蓘sčekomwg熯1692687??w Noúklady0vať,xenohí(oreslem jehHýzvouPBuď!nezapamätX[tomu+oȃ؍脲za lnoalýYí7ǎ77777ώ77227709777??777w VajširšٸHmy8jazykakoJ)xriedkuódnianformácx0cesj"ach߇ߌ3688o707??w A ak8elétručXymhrme,`Hfxz@„Post!“íc(ôžX`bh0zám  uڜtoréHjedincЎí(,kýmZodt;ikmu1"psychikxb-ɁpvaoH">skutoZČba=.eykús0bXhodmoloidúcimPleb8jvoj`bližšuPiuXdotku:K0?aO@vede0ôznčasPmlhav0kexdotej hob–zn.kl?W4720o717??w J najuka@HXh2iovleví 0zinktuá9ka8pČo?de()7'o531o2727??w Kn, 2:233:Nadxdušuič,rЌ ňuožp»WW׊WWW[←273 Ďalejžorojicuviezdičiek,merujúcich špicomadolúragmentyapitoly 7rácePSSR „Omitačno-provoka8nno“ prepracovapodobe. O>väčšinuAxšľaeľ[aios=0370720ok←276Fa݅77?777wqAbseh Ano؍ȌheeH1!imoľuhjtpa0Эtnih9lebPú"v`múor˂,tlmiacnúYmonológ,dُ39úr:sxikyψ_ϏϏOϏϋύgϏϏ1542o77ρe="4"> 

 ZámenakutočnoHdanlivýmiredstavaaamäteinulb—edno nešťastí,harakteri@ckýchqeraz spolpanujúcusobnúsychgultúru.݆_[>[ailepos=0000372326ok←278Faύτ?ύύςWsKonkrétneYtomtoýznamrebaápaťlovo «dPa:e»ázveDšeobecXóriaiadenia»,torejnie (k]aStxubjek8vno-obnpávᄲ) každéhovoje.k`oblémyayriipn0dartak č@ekIPiteľom /0i>ne7e8iX__>`;e>,sledkPčonemôžOéu Životi šaGGz4304o797??w@ahŕňHeb dhalhe`ravuyQmTe`tok,tv聩baioohoHtanHníRiorityψύ5929o807??w ОhЖ`iď.PácaPSSR:Diktika@ateizmus:hnezlúčJny“.бpop2ecitačí)AtٌBidruhčasť_wsveHZe,toqobsahvysvetý2P,XprvYiiehnalrozofY1 exoဋPzdedičstvxavo-!lirn̕OOOϕOOOOOJ7020oO81OO7??OOOw PosluvbyXva (Piliónyaard(hovládazyk)XpolubesíkenLJNj8933o827??wísom8cXaáklieroglyfikyosobA(zQ zatiaľruskaktuáln__ߋ__''___Z82o_83__7??___w Vasledu9texte٩a٭(rJpademograIyAmiȸیded0no-parazitYpotrieb,ýkejhmoho d(ekonomej)ةnživota ľudXaočen8evdmo tojm0ppri8(SBužívxžšXvnamXrposudzovvnýao-t—nno ,o0celoLchHmín؇mmysmlniachakoľkôhrgcHkpážoHlAPko8nusológiu2mȉ胨jYal0rozvojOO9976o847??writsipaamätať,  ž tm íphselsl ihobjavenía texteeodmienenýrázou,dsekom,elkovým􁈀a nidnympormatívnychýznamov(om-ktoromkladov`slovníkuazyka,9Aéhoa orebe.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000391121ok←285Fa݅71??="1em"lign="justifyvVtípadevlášťarik(rnesmutPohľmerspek1otyšskj yzQinúteruskočnbobyvateľstvastsoviet\La používaniulu0eAoblaínizdelQ. ОnoedvevytlačHuo životnakoľkoevyhn҇Hvádzhtkam:늨$vosiɖoodsológ8—jdôle0tejšej!yúčasti?fyzikyPhéH?jyolPs؇svetovkulydPt,`vyktjadr1) E82u?kZtech0z8l@onPkׅVeďєdajúcčšinuЄOhr"Paov//GB Аmer`08ôz҄L šxritóriiojjurisdikcQar0wu>nacizmoded8o-eRcivilizr.)s8,eo noøjaqvkoq imhiálneppohŕdR*ȌbývalnárImpérx@ZSSSR,etizu eapermín{SB:OOGb>΅sebauom–[aileh=0000394032ok←286Fa݅7DŽ?NjNjLJwqKvôlHríisQslabi)`hڻ1jBezykpecif"zájXkäziebôznyaojmskrzúzvuk`eň0ymоhm!aečObqѼOínц )k0Q@9Ppri[é8mozhڂ«оhlHazamlč»,rigtextu botrebWolߏߔHu1"??<1ize="2"> /blockquoteokli><ǁ/πˁ1em"lign="justify@omentáre prekladu,ysvetľujúceeložiteľnéomocoulovníkovamlčania,r,sociácieod./o/ol>[ailepos=0000394340ok←287Fa݅71??׌׌ׇwA tšet (čГXapísa!dvochhsled`strPtejprhv odsek,ýkaienoménu „rozumebou“)čita 8AP"SB dielnePSSRٚXd`sámiít(denny၀ešt`.kv!bo脏DosočPobecóriaiadePVodŕtv. njak_ЀxajHlektívހ8pktretol mnohým`ojmami,torAzmx0rajjDskX@ZʀȄ@ultznam,mysel? c“t  c0b edoszZa (u'ÉΊ^ov)dekv@8suno-obra!edXvymX.j.:PlenezobsažičHhpca1picXyY.ЈYo󃡌DVTR1Xe[IeľliviekozokPdaro žstsynor֠Slúži `e}Hȑ8n`rhonQl聉nav9vyXrI!Qidin8yQá(Ixs!s(ickyшkrvopprpl1rcelprocesbyHdowdiskusie, p@rkyրYvh`sobkPk@:ramathé, yliX{HYtypoXf.)tȚkiisetohohXnajx߲ohneH“iׁײtup)uibúdA Qalj innpv8fЊZawww߁ۄ%ܑevzaruOIAWQ+oncepspol`pe pev ľuȢ72"Іׁ70xظysŰzeXnevyjadr$nut8ʁQaopisAt keďž epdlAvot"likuqƘprakcH$&Î/iioxisIozor šimolshšíoXužߡҬ,*1e©y//zamlnt*lo.ak"ʢ׊ďalitej @ `:MhPoddk76KSB,zol)Ѕj0( mäľHmnh!8rncpspie!s;)zbytkО#i@;(I'Н1obec(uznYqPPoKenbYp - aP[y (E8Gx)4ruyminimá` aPSSR)Jš:o^aanť)ᢸaiقzdnym뗈n𖨏9tvm[popisombjektívnycheálRprocesov javov,ebiehajúciv tejtoivilizácii ľudstva. –ozn.kl<1ize="2"> /p>[ailepos=0000395459ok←288Fa݅71??=susmall`ELJLJGLJǃ"1em"lign="justifyGTabofÀЁ0s1. «МO__51 3 2 5Оׄׄׄׄׄׄׄׄׄׄׄׄׄ7׉3߅ 46τ2ׄׄׄׄׄׄׄׄׄׄׄׄׄ֘1擟DŽwxw74_73DŽׄׄׄׄׄׄׄׄׄׄׄׄ֬Ә瘇㘇a%20reči.docx#__RefHeading__79_1098976186">3.3.

NjmenovanýWWWWWR8362>19050>2445>3890>4401773>52172>6709>73192>86254>9776>107953>1'82h1/775>179429>1?7ٓG10184>1O25x1W971>1_338g4356>2g67 2g736g82g8697>2gA>2g04>2g334gg547g6220>3g637>3gmbp:pagebreak/a> NMINDX!TAGX 20!IDXTINDXL!00t01 02(03-04005406B07E08J09M0Ae0Bi 0Cs0Du0Ey0F~101112131415%16817<18@19G1AO1B^ À1Ckƀ1Dq ɀ1E{̀1Fπ20nҀIDXT+7CO[gs'3?1. «М1.1. «М1.2. «МО1.3. «М1.4.2.2.1.2.2.2.3. О2.4. О3.3.1.3.2.3.3.3.3.1.3.3.2.3.3.3.Nepojmenovaný12345678910111213141516171819202122232425262728293031FLISAFCIS